TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai"

Átírás

1 TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az alapozó előadás célja a nyelvtudomány legalapvetőbb kategóriáinak, módszeres eljárásainak megismertetése, a nyelvészeti tanulmányok megalapozása. Kompetenciák: általános ismeretek a magyar és a világ nyelveiről, a nyelvészeti terminológia használatának megalapozása. A nyelv fogalma, a nyelv több szempontú megközelítése; a nyelv mint jelrendszer, nyelv és gondolkodás, nyelv és cselekvés, nyelv és kreativitás, a nyelv tudományos vizsgálatának általános kérdései, a nyelvtudomány és az anyanyelv tanítása. A nyelv funkciói. A nyelvi és nem nyelvi jelrendszerek. A világ nyelvei: a nyelvek száma és osztályozása. Nyelvtipológia és univerzálék; a nyelvcsaládok. A nyelvek vizsgálatának szintjei: leíró és történeti, alkalmazott és elméleti nyelvészet. A modern nyelvtudomány kialakulása; XX. századi nyelvészeti irányzatok (Saussure, Sapir, Bloomfield, Jakobson, Hjelmslev, Chomsky stb.). H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Crystal, David A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó. Fodor István A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Gondolat Kiadó. Kálmán László Trón Viktor Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

2 A nyelvészeti ismeretszerzés alapjai MAO1002 Meghirdetés féléve 1. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bényei Ágnes főiskolai adjunktus A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvészeti ismeretszerzés általános módjaival és fő kutatási módszereivel, ezzel megalapozza nyelvészeti tanulmányaikat. A nyelvtudomány kutatási területei, módszerei, könyvtár- és internethasználat. A kurzus ezen kívül felkészíti a hallgatót arra, hogy képes legyen a tanulmányaival összefüggő tárgykörökből választott téma önálló írásbeli kidolgozására, amely a hazai (és nemzetközi) szakirodalom felhasználásával igazolja, hogy képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, önálló szakmai munka végzésére, valamint ismeri a tudományos tevékenységhez szükséges technikákat. H. Bottyánfy Éva Horváth Mária Korompay Klára D. Mátai Mária Bevezetés az egyetemi magyar nyelvészeti tanulmányokba. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Crystal, David A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris Kiadó. Eco, Umberto Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest: Gondolat Kiadó. Fercsik Erzsébet Dolgozatírás felsőfokon. Budapest: Krónika Nova Kiadó.

3 Az irodalomtudomány alapjai MAO1003 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A tantárgy megismerteti a hallgatókat az irodalom és az irodalomtudomány történetileg változó fogalmával, az irodalomtudomány elméletével és alapvető módszereivel, a főbb poétikai rendszerekkel, illetve az irodalom tanításának általános kérdéseivel. A kurzus képet ad a diszciplína főbb ágairól, érinti az irodalomtörténet, az irodalomtörténet-írás és az irodalomelmélet problémaköreit, egymáshoz való viszonyát. Gondot fordít az alapvető textológiai, filológiai, poétikai ismeretek átadására, nem hagyva figyelmen kívül a könyv- és folyóirat-kiadás, az irodalomkritika, a verstan, valamint az irodalmi kánon- és kultuszképződés kérdéskörét sem. Értelmezi az irodalom kultúratudományi megközelítésének problémáit, miközben figyelmet fordít az olvasási stratégiák változásaira is. 3. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Assmann, Jan A kulturális emlékezet. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó. Bókay Antal Bevezetés az irodalomtudományba. Budapest: Osiris Kiadó. Bókay Antal Vilcsek Béla (szerk.) A modern irodalomtudomány kialakulása. A pozitivizmustól a strukturalizmusig. Budapest: Osiris Kiadó. Bónus Tibor, Kelemen Pál, Molnár Gábor Tamás (szerk.) Intézményesség és kulturális közvetítés. Budapest: Ráció Kiadó. Szili József Az irodalomfogalmak rendszere. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó. Szili József A poétikai műnemek interkulturális elmélete. Budapest: Akadémiai Könyvkiadó.

4 Irodalomtudományi proszeminárium MAO1004 Meghirdetés féléve 1. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Karádi Zsolt Béla főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása A tantárgy segítséget nyújt a rendszeres irodalomtudományi, egyben bölcsészettudományi tanulmányok végzéséhez, illetve a legalapvetőbb készségek, kutatási-ismeretszerzési kompetenciák, továbbá verstani ismeretek elsajátításához. 2. Az elsajátítandó ismeretanyag A kurzus résztvevői megismerik a szaktudományi kutatás módszereit, területeit, fontos kézikönyveit, kiadványait, szövegforrásait, segédanyagait (szöveghagyományozódás, lexikonok, kritikai kiadás, kézikönyvek, nyomtatott és online folyóiratok, bibliográfiák, adatbázisok, irodalomkritika, filológia; verstani alapok). 3. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Hargittay Emil (szerk.) Bevezetés a régi magyarországi irodalom filológiájába, Budapest: Universitas Könyvkiadó. Horváth Kornélia A versről. Budapest: Kijárat Kiadó. Szűcs Zoltán Az internetes források használata az irodalomtudományban. Irodalomismeret. 4: Thomka Beáta (szerk.) Elbeszélés, kultúra, történelem. Budapest: Kijárat Kiadó. West, Martin Lichtfield Szövegkritika és szövegkiadás Budapest: Typotex.

5 Nyelv és kommunikáció MAO1101 Meghirdetés féléve 1. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja TK A hallgatók megismertetése a nyelvi és nem nyelvi kommunikáció hasonlóságaival és különbözőségeivel, a kommunikáció elméleti és gyakorlati módszereivel, a hatékony kommunikáció formáival. A tantárgy célja továbbá a kommunikáció alapfogalmainak, fajtáinak, rendszerének megismertetése. A tárgy alapul szolgál a hallgató számára az iskolai, iskolán kívüli magyarázó, kérdező, instruáló, visszacsatoló, értékelő, tevékenységszervező, kapcsolatteremtő, -tartó, -záró, kommunikációs kultúrájának fejlődéséhez. A kommunikáció fogalma, kutatásának története; kommunikációs modellek; a kommunikáció mint jelműködés; az emberi és az állati kommunikáció; a metakommunikáció; a nem verbális kommunikáció; a verbális kommunikáció; az intraperszonális, az interperszonális, a csoportos kommunikáció, a tömegkommunikáció, a kultúrák közötti kommunikáció; az akusztikai és a vizuális csatorna; a kommunikációs alaphelyzetek; a kommunikáció zavarai. Az írott és a beszélt nyelv normái. Fercsik Erzsébet Raátz Judit Kommunikáció és nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. H. Varga Gyula Kommunikációs ismeretek. Hungarosse Kiadó. Budapest. Pease, Allan Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. Budapest: Park Könyvkiadó. Szabó Katalin Kommunikáció felsőfokon. Budapest: Kossuth Kiadó. Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Budapest: Akti-Typotex.

6 Szövegtani ismeretek MAO1102 Meghirdetés féléve 6. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a szöveg leírásának és elemzésének legfontosabb elméleteit, fogalmait és módszereit, és ennek a tudásnak a birtokában legyenek képesek a különböző típusú szövegek minél teljesebb nyelvészeti leírására, illetve értelmezésére. A szövegtan történetének vázlata; szövegelméletek; a pragmatikai szempont a szövegelméletben és -elemzésben; a szövegszintek; szövegtipológia; a szövegalkotás és a szövegelemzés alapjai; a szöveg retorikai megközelítése; a szövegtipológia. Kocsány Piroska Szövegnyelvészet vagy szövegtípusok nyelvészete? Filológiai Közlöny Petőfi S. János (szerk.) Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. Officina Textologica. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. Szikszainé Nagy Irma Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris Kiadó. Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

7 Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár A tantárgy célja, hogy kialakítsa a leendő magyartanárokban a nyelvhasználat szociolingvisztikai alapozású funkcionális-társadalmi meghatározottságú szemléletét. Ráirányítja a figyelmet a nyelv, társadalom és kultúra egymást föltételező összefüggésrendszerére, kölcsönhatására. A magyartanár rendelkezzen a nyelv- és a kapcsolódó társadalomtudományok magas szintű ismeretével, magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával, tudja adaptív módon alkalmazni az anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit és eljárásait. Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének folyamatában, törekszik a tanulók anyanyelvi-otthonosságérzetének megerősítésére. A szociolingvisztika (társasnyelvészet) jellemzői, módszerei, szemlélete. A nyelv mint dinamikus rendszer, a nyelv és nyelvhasználat változékonysága és változatossága: nyelvi változás, szociolingvisztikai változók, társadalmi változók, függő és független változók, változószabályok, standard, dialektusok és regiszterek, a nyelvváltozatok jellemzése, használatuk szociokulturális rétegzettsége. A nyelvi norma, nyelvi résznormák, a nyelvi sztenderd. Nyelvi kontaktusok. A standard rétegződése, a magyar nyelv egy- vagy többközpontúságának kérdése. Kétnyelvűség: bilingvizmus, lingua francák, pidgin és kreol nyelvek, bidialektalizmus, nyelvi kontaktusok. A nyelvhasználat szabályozása: nyelvpolitika, nyelvi tervezés. Nyelvi szocializáció és nyelvi hátrányos helyezet, identitás és társas szerepek jelzése, a nyelvhasználat mint viselkedés. Kötelező: Chambers, Jack K Sociolinguistics theory. Linguistic Variation and its Social Significance. Oxford: Blackwell Publishers. Kiss Jenő Társadalom és nyelvhasználat. Budapest: Tankönyvkiadó. Kontra Miklós Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris. Kurtán Zsuzsa Szaknyelvi nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Wardhaugh, Roland Szociolingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

8 Dialektológia MAO1104 Meghirdetés féléve 3. Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár A tantárgy célja az, hogy kialakítsa a leendő magyartanárokban a nyelvhasználat szociolingvisztikai alapozású funkcionális-társadalmi szemléletét és megközelítését, hogy a szociolingvisztikai alapismertekre építve szemléljék és ítéljék meg a dialektális és regionális nyelvhasználatot. Tudjanak véleményt formálni a nyelvjárásiasság mibenlétéről, társadalmi nyelvhasználati helyéről, szociokulturális meghatározottságáról. A hallgatói személyiség fejlesztése. A hallgatók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése. Szakmai együttműködés és kommunikáció. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre. A magyartanár rendelkezzen a nyelv- és a kapcsolódó társadalomtudományok magas szintű ismeretével, magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával, tudja adaptív módon alkalmazni az anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit és eljárásait. Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének folyamatában, törekszik a tanulók anyanyelvi-otthonosságérzetének megerősítésére. A dialektológia fogalma, tárgya, kutatási módszerei. A geolingvisztika régen és ma. Nyelv és nyelvjárás, nyelvjárások a nyelv négy dimenziója tükrében. A nyelvjárások funkciója és szerepkörei. A nyelvjárási jelenségek és területi elterjedésük. Nyelvjárási régiók. Változó nyelvjárások, a regionális nyelvhasználat szociokulturális rétegződése. Nyelvi, nyelvjárási kontaktusok. A nyelvjárási tudat és attitűd. Kettősnyelvűség és nyelvhasználat. Nyelvjárási jelenségek országhatáron innen és túl. Nyelvjárások és iskola. Beregszászi Anikó A lehetetlent lehetni: Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Kiss Jenő (szerk.) Magyar dialektológia. Budapest: Osiris Kiadó. É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék Magyar Nyelvészeti Tanszék. P. Lakatos Ilona (szerk.) Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához Budapest: Tinta Könyvkiadó.

9 P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit (szerk.) Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához XXXII. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

10 Hangtan MAO1105 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai tanár A magyartanári pedagógiai munkához nélkülözhetetlen ismeretekkel vértezze fel a leendő pedagógusokat a beszédképzés és feldolgozás mechanizmusáról, a fonémák nyelvi szerepéről, a fonetikai és fonológiai koartikulációról. A tantárgy célja a beszédtechnikai, helyesírási, nyelvtörténeti és dialektológiai tanulmányok megalapozása. A hallgatói személyiség fejlesztése. A hallgatók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztése a tudás felhasználásával. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése. Szakmai együttműködés és kommunikáció. Önművelés, elkötelezettség a szakmai fejlődésre. A magyartanár rendelkezzen a nyelv- és a kapcsolódó társadalomtudományok magas szintű ismeretével, magas szintű anyanyelvi kommunikációs kompetenciával, tudja adaptív módon alkalmazni az anyanyelvi nevelés speciális alapelveit, eszközeit és eljárásait. Egyéni eljárásokat alkalmaz a hátrányos helyzetű tanulók képzésének folyamatában, törekszik a tanulók anyanyelvi-otthonosságérzetének megerősítésére. A hangtan fogalma, tárgya, felosztása. A fonetika ágai. A szegmentális fonetika irányai a beszédlánc egyes szakaszainak megfelelően: kortikális, artikulációs, akusztikai, auditorikus, percepciós fonetika. A beszélőszervek biológiai és fonációs működése, a magyar beszédhangok képzésének módjai, artikulációs és akusztikai jellemzői, a beszédhangok akusztikai szerkezete. A beszédmegértés folyamatának modelljei. A percepció, a beszédhangok és hangsorok észlelése. A szupraszegmentumok általános jellemzése. Fonológiai alapismeretek. A fonetikai és fonológiai koartikuláció, a magyar nyelv fonotaktikai jellemzői. A beszéd és az írás. A fonetikus írások. Gósy Mária A fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó ; ; Kassai Ilona Fonetika. (Átdolgozott kiadás.) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia. Budapest: Akadémia Kiadó Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Interdiszciplináris, multimédiás szoftver számítógépre. Budapest: Nikol Kkt április 30. Siptár Péter (szerk.) Szabálytalan fonológia. Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához V. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

11 Leíró magyar nyelvtan I. Szófajtan, alaktan MAO1106 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár A Leíró magyar nyelvtan c. tantárgycsoport célja a szinkrón nyelvi rendszer összetevőinek vizsgálata a rendszerben betöltött helyük, funkciójuk, kapcsolódási szabályaik szerint, ezáltal a nyelvi rendszer működésébe való betekintés, az egyes szintek, jelenségek, egymásra épülésének, összefüggésének felismertetése; anyanyelvünknek mint a gondolatközvetítést szolgáló jelrendszernek és e rendszer törvényszerűségeinek bemutatása. Szófajtan: A nyelvi rendszer. A nyelvi egységek szinteződése. A szófajelmélet általános kérdései. A szófajok kialakulása, a magyar nyelv szófajainak keletkezéstörténete, az ősi szófajok sajátosságai. A szófaji rendszer történeti változásai. A szófaj fogalma, a szófajok osztályozásának kritériumai. A lexikai, az aktuális, a grammatikai szófaj. A szófaji érték változása; a lexikai és az aktuális szófajváltás. A többszófajúság. A különböző szófaji felosztások és a szófaji felosztás problémás kérdései a magyar nyelvtudományban. Az MGr. szófaji felosztása. Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók általános jellemzése és gyakorlása. Alaktan: A morfémaszint. A morfológia. A morféma fogalma. A morfémák osztályozási lehetőségei és fajtái. A morfémaalternáció, az alternánsok típusai; problémás kérdések. A morfémaszerkezet felépítése és elemzése. A morfémahatárok kérdése. A tőmorfémák általános kérdései. A mai magyar igető- és névszótőrendszer és kialakulása. Az igeragozás, a névszóragozás kérdései. A toldalékmorféma-típusok, elhatárolásának problémái. Az igék és a névszók inflexiójának problémás kérdései. A magyar esetrendszer. A szóalkotás módjai: a szóképzés, a szóösszetétel, a ritkább szóalkotási módok. 3. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Szófajtanhoz: Kötelező irodalom: Elekfi László: Magyar grammatika és ami utána következhet. Magyar Nyelv. XCVIII , Keszler Borbála Lengyel Klára Magyar grammatikai gyakorlókönyv. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Budapest: Akadémiai Kiadó

12 P. Lakatos Ilona (szerk.) Grammatikai gyakorlókönyv. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. (Ajánlott irodalommal) Alaktanhoz: Kötelező irodalom (a szófajtanban megjelölteken kívül): Gaál Edit A birtoklás kifejezése a mai magyar nyelvben. Nyelvtudományi Értekezések 97. Budapest: Akadémiai Kiadó. Kiefer Ferenc Alaktan. Bevezető. In: É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó Rácz Endre A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. In: Rácz Endre Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Budapest: Tankönyvkiadó T. Somogyi Magda Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához III. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

13 Leíró magyar nyelvtan II. Szószerkezettan MAO1107 Meghirdetés féléve 5. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár 1. A tantárgy elsajátításának célja, a kialakítandó kompetenciák leírása A Leíró magyar nyelvtan c. tantárgycsoport célja a szinkrón nyelvi rendszer összetevőinek vizsgálata a rendszerben betöltött helyük, funkciójuk, kapcsolódási szabályaik szerint, ezáltal a nyelvi rendszer működésébe való betekintés, az egyes szintek, jelenségek, egymásra épülésének, összefüggésének felismertetése; anyanyelvünknek mint a gondolatközvetítést szolgáló jelrendszernek és e rendszer törvényszerűségeinek bemutatása. 2. Az elsajátítandó ismeretanyag A szókapcsolatok rendszere, típusai. A szintagmák; elhatárolásuk a morfológiai típusú szerkezetektől és más nyelvi egységektől. A szintagmák típusai, jellemzői. Az alany és állítmány viszonyának kérdésköre; a hozzárendelő szintagma problematikája, elemzési kérdések, nehézségek. Az alárendelő szintagmák általános jellemzése, kategorizációjuk: a bővítmények felől (vonzat és szabad bővítmények) és az alaptag szófaja szerint (igei, igenévi, főnévi, melléknévi, névmási szerkezetek). A tárgyas, a határozós és a jelzős szintagmák jellemzése és gyakoroltatása. A mellérendelő szintagmák általános jellemzése, különböző szempontú osztályozása. A mondat szintagmatikus szerkezete. A szintagmacsoportok. Szinteződés a mondatban. 3. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db) Kötelező irodalom: Elekfi László Magyar grammatika és ami utána következhet. Magyar Nyelv. XCVIII , Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Budapest: Akadémiai Kiadó Laczkó Krisztina Az alany és az állítmány viszonyáról: hozzárendelés vagy alárendelés. Magyar Nyelvőr 125. évf

14 Leíró magyar nyelvtan III. Mondattan MAO1108 Meghirdetés féléve 6. Előfeltétel (tantárgyi kód) MAO1106 Tantárgyfelelős neve és beosztása Pállné dr. Lakatos Ilona főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja MY A Leíró magyar nyelvtan c. tantárgycsoport célja a szinkrón nyelvi rendszer összetevőinek vizsgálata a rendszerben betöltött helyük, funkciójuk, kapcsolódási szabályaik szerint, ezáltal a nyelvi rendszer működésébe való betekintés, az egyes szintek, jelenségek, egymásra épülésének, összefüggésének felismertetése; anyanyelvünknek mint a gondolatközvetítést szolgáló jelrendszernek és e rendszer törvényszerűségeinek bemutatása. A mondatszint, a mondat fogalma. A különböző megközelítésű mondatmeghatározások. A mondatfajták. A mondatok osztályozása szerkezetük szerint. Modalitás. A mondatrészek. Az egyszerű és összetett mondat határsávja. Az összetett mondat. Az alárendelő mondatok szerveződésében részt vevő grammatikai kategóriák. Az alárendelő és a mellérendelő összetett mondatok jellemzése. A nem bővítménykifejtő mellékmondat, a kötött bővítményt kifejtő mondatok típusai. A sajátos jelentéstartalom mibenléte, viszonya a mondatrészkifejtéshez. A többszörösen összetett mondat jellemzői, alaptípusai. Az elemzést megkönnyítő transzformációk alkalmazása. A jelöltség és az egyeztetés különböző lehetőségeinek számbavétele. Az ábrázolás lehetőségei. Kötelező irodalom: Elekfi László Magyar grammatika és ami utána következhet. Magyar Nyelv. XCVIII , Hadrovics László A funkcionális magyar mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó. Keszler Borbála (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kézikönyvek. Budapest: Akadémiai Kiadó É. Kiss Katalin Kiefer Ferenc Siptár Péter Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris Kiadó.

15 Jelentéstan MAO1109 Meghirdetés féléve 5. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a nyelvi jelentés értelmezésének és leírásának legfontosabb jelenkori irányzataival, a szemantikai iskolák főbb vizsgálati területeivel, fogalmaival. A jelentés leírásának különböző lehetőségei: logikai szemantika, strukturális szemantika, a funkcionális nyelvészet és a kognitív szemantika. A kognitív szemantika legfontosabb témakörei: a kategorizáció, a konstruálás, az egyszerű és az összetett jelentésszerkezetek, a jelentéskiterjesztés. Szemantika és pragmatika. A szinonímia és a poliszémia főbb kérdései: a rokonértelműség és a poliszémia szerepe a mindennapi nyelvhasználatban és a szépirodalom nyelvében. Kiefer Ferenc [1999] Jelentéselmélet. Budapest: Corvina. Kövecses Zoltán A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Budapest: Typotex. Pethő József Jelentéstan. Nyíregyháza: Bölcsész Konzorcium. Pusztai Ferenc Szójelentés-történet. In: Kiss Jenő Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó Tolcsvai Nagy Gábor Kognitív szemantika. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.

16 Stilisztika MAO1110 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a legfontosabb stíluselméleti rendszerekkel, kategóriákkal, hogy ezáltal képesek legyenek a különböző stíluselemek és -sajátosságok kellően megalapozott értelmezésére és árnyalt alkalmazására. Az egyetemes és a magyar stilisztika történetének vázlata az ókori előzményektől a XX. századig. A modern stilisztika főbb irányzatai: a cselekvéselméleti, az interakcionális és a kognitív elméletek. A stílus szociokulturális rétegzettsége. A stílusrétegződés megvalósulási tartományai: a hangzás, a szó, a mondat, a jelentés. Az alakzatok. Stílustörténet. Kemény Gábor Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Szathmári István Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Szikszainé Nagy Irma Magyar stilisztika. Budapest: Osiris Kiadó. Tolcsvai Nagy Gábor A magyar nyelv stilisztikája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Tolcsvai Nagy Gábor A cognitive theory of style. Frankfurt am Main: Peter Lang.

17 Stílus és jelentés MAO1111 Meghirdetés féléve 6. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pethő József főiskolai tanár A tantárgy célja a hallgatók által a Stilisztika tanegységben tanult elméleti ismeretek elmélyítése, gyakorlati jellegű alkalmazása különböző típusú szövegek elemzésében, ezáltal a stílus és a jelentés összefüggéseire vonatkozó ismeretek elmélyítése, a stílus jelentésképző szerepének sokoldalú megismertetése. A stíluselemzés elmélete: különböző felfogások, módszerek. A nyelvi kategóriák (pl. főnév, ige, melléknév, metafora, mondat) stíluslehetőségei; stílusérték; hatásszándék és stílushatás. A stílus jelentésképző szerepe a hétköznapi nyelvhasználatban és a szépirodalomban. Stílusrétegek, stílusváltozatok. A retorikai-stilisztikai alakzatok szerepe a szöveg értelemszerkezetében. Különböző szövegtípusokba tartozó szövegek adott szempontok szerinti részleges vagy komplex elemzése. Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.) A stílus diszkurzív elmélete. Helikon. Jenei Teréz Pethő József Stíluselemzés. Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó. Pethő József Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Tátrai Szilárd Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Fix, Ulla Gardt, Andreas Knape, Joachim (Hg.) Rhetorik und Stilistik/Rhetoric and Stylistics 1. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

18 Nyelvtörténet I. Uralisztika és finnugrisztika MAO1112 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a nyelvrokonság fogalmával, megállapításának kritériumaival, és ezzel felkészítse őket a tudománytalan nyelvhasonlítási kísérletek kreatív kezelési képességére is. Bemutassa a magyar nyelv uráli eredetét, az uráli alapnyelv jellemzésével megismertesse a hallgatókat nyelvünk legősibb sajátosságaival. A tantárgy tartalma: A nyelv történeti szempontú vizsgálata; a nyelvrokonság fogalmának tisztázása, a nyelvrokonság bizonyításának kritériumai. A genetikai és tipológiai rokonság bemutatása, azok összefüggéseinek megvilágítása. A rokonítás módszertani kérdései: a hangmegfelelési törvényszerűségek és a grammatikai egyezések áttekintése. A magyar nyelv tudománytalan rokonítási kísérleteinek bemutatása, azok cáfolata. A nyelvészet, a régészet, a néprajz, az antropológia és a genetikakutatás kapcsolata, a tudományterületek keveredésének veszélyei. A kurzus ezenkívül áttekintést ad az egyes rokon népek lakóhelyéről, és politikai helyzetéről, történelmük főbb eseményeiről, életmódjukról és kultúrájukról az azonosságok és a különbségek mögött meghúzódó nyelvi és nyelven kívüli okokról. Bereczki Gábor A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó. Csepregi Márta (szerk.) Finnugor kalauz. Budapest: Panoráma Kiadó. Hajdú Péter Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest: Tankönyvkiadó. Kozmács István Sipőcz Katalin (szerk.) Uralisztika. Uráli nyelvészet. Budapest: Bölcsész Konzorcium. Nanovfszky György (szerk.) Nyelvrokonaink. Budapest: A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Teleki László Alapítvány.

19 Nyelvtörténet II. Nyelvünk történeti változásai MAO1113 Meghirdetés féléve 3. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a magyar nyelv történetének egyes korszakaival, a nyelvi változásokat befolyásoló külső és belső okokkal. Felvázolja a magyar nyelv fejlődéstörténetét a honfoglalástól napjainkig, és kialakítsa a hallgatókban a nyelv történeti látásmódjának képességét a múlt és jelen nyelvi fejlődésének vonatkozásában egyaránt. A magyar nyelvtörténeti korszakok rövid, átfogó ismertetése. A nyelvi változások külső és belső okainak feltárása, a nyelvfejlődési tendenciák jellemzése, elsősorban a magyar hangrendszer kialakulásának és fejlődéstörténetének bemutatásával az ősmagyar kortól az ómagyar kor végéig. Az egyes nyelvtörténeti korok nyelvi és társadalmi állapotának bemutatása legfontosabb nyelvemlékeinken, szórvány- és szövegemlékein keresztül. A magyar nyelv morfématörténete az ősmagyar kortól az ómagyar kor végéig. Névszó- és igetövek, egyalakú és többalakú tövek. A toldalékmorfémák kialakulása, alaki és funkcionális vizsgálatok. A képzők története: keletkezésük, típusaik és funkciójuk. Névszó- és igejelek, igeragok és névszóragok. A magyar nyelv ómagyar kori alaktani jellemzőinek a vizsgálata régi szövegemlékeinkben. Benkő Loránd A történeti nyelvtudomány alapjai. Budapest: Tankönyvkiadó. D. Mátai Mária Magyar szófajtörténet. Budapest: Argumentum Kiadó. Hoffmann István A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás. Debrecen. Kiss Jenő Pusztai Ferenc (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó. Molnár József Simon Györgyi Magyar nyelvemlékek. Budapest: Tankönyvkiadó.

20 Nyelvtörténet III. A magyar szókészlet története MAO1114 Meghirdetés féléve 4. Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Sebestyén Zsolt főiskolai adjunktus A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a magyar nyelv szókészletének történetével, eredetbeli rétegeivel és változásának okaival. A nyelvemlékek elemzése révén kialakítsa a hallgatókban a nyelv történeti látásmódjának képességét a múlt és jelen nyelvi fejlődésének vonatkozásában egyaránt. A magyar nyelv szókészletének kialakulása és változása a kezdetektől napjainkig. A szókészlet változásának okai (gazdasági, vallási, életmódbeli stb.), kronológiai-, eredet- és jelentés szerinti rétegei. Az uráli, finnugor, ugor és magyar eredetű szókincs. A szókészlet gyarapításának módjai. Belső szóalkotás: szóteremtéssel létrejött szavak, szóképzés útján keletkezett szavak. Az összetétellel alkotott szavak. Nem magyar eredetű szavak: jövevényszavak, tükörszók, idegen szavak. A jövevényszók eredet szerinti vizsgálata: iráni, perzsa, török, szláv, latin stb. eredetű elemek a magyar szókészletben. A nyelvemlék fogalma és fajtái. A magyar nyelv szórvány- és szövegemlékeinek felhasználhatósága a nyelv szókészlet változásainak a vizsgálatában. Kiss Jenő Pusztai Ferenc (szerk.) Magyar nyelvtörténet. Budapest: Osiris Kiadó. Kniezsa István A magyar nyelv szláv jövevényszavai 1 2. Budapest: Akadémiai Kiadó. Minya Károly Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig. Budapest: Tinta Kiadó. Minya Károly Változó szókincsünk A neologizmusok több szempontú vizsgálata. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Zaicz Gábor (szerk.) Etimológiai szótár Magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A nyelvtudomány alapjai TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Az

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája

KÖVETELMÉNYEK. A nyelvi szintek grammatikája A nyelvi szintek grammatikája MAM1003 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK

MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK MÁSODIK TANÁRI SZAKOT MEGALAPOZÓ ISMERETEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPOZÓ ISMERETEK Tantárgy neve Bevezetés az irodalomtudományba MAB1100 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Irodalomtudományi proszeminárium Tantárgy kódja MAO 1004

KÖVETELMÉNYEK. Irodalomtudományi proszeminárium Tantárgy kódja MAO 1004 Irodalomtudományi proszeminárium MAO 1004 Meghirdetés féléve 1. félév Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 gyakorlat gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

MAGYAR ALAPSZAK A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet SZAKDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szövegtani ismeretek

KÖVETELMÉNYEK. Szövegtani ismeretek Szövegtani ismeretek MAO1102 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 0+2 gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

A 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkedző magyar alapszakos hallgatók számára

A 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkedző magyar alapszakos hallgatók számára A 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkedző magyar alapszakos hallgatók számára ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Tantárgy neve Informatika AIB1001 Meghirdetés

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK ELŐTANULMÁNYI RENDJE 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAK A képzés célja: A képzés célja magas szintű tanárképzés a középiskolai magyar nyelv- és irodalomoktatás számára, illetve szakemberek képzése a humán kultúra különböző területeire.

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

2009/2010. tanévtől ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL

2009/2010. tanévtől ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL 2009/2010. tanévtől ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Tantárgy neve Informatika AIB1001 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1)

Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) Magyar szak minor (Kód: MAGMANB1) A végzettség megnevezése: "-" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés. A képzés jellege: Alapképzés. Tanárképesség: nem tanárképes. Munkanyelv: magyar.

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL

ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET ALAPOZÓ MODUL Tantárgy neve Filozófiatörténet AIB1002 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2 (előadás) Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom

Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom Javítóvizsga magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 1. Irodalomelméleti alapfogalmak Műnemek jellemzése, műfajok besorolása Alapfogalmak: fikcionalitás, intertextualitás, műnem, műfaj 2. Mitológia: görög

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

magyar nyelv és irodalomból

magyar nyelv és irodalomból Helyi tanterv az emelt szintű fakultációhoz magyar nyelv és irodalomból a 100/1997. kormányrendelet alapján. 12. osztály emelt fakultáció heti 2 óra, 32 hét, összesen 64 óra A magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Magyar nyelv A tantárgy

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

MAGYAR NYELV (36 óra)

MAGYAR NYELV (36 óra) Magyar nyelv és irodalom helyi tanterv Emelt szint 11. évfolyam MAGYAR NYELV (36 óra) Téma Ismeret Órakeret Ember és nyelv Kommunikáció A magyar nyelv története Nyelv és társadalom A nyelv szerepe a világról

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak

Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág. Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány. a 2015-tól fölvett hallgatóknak Tanegységlista (BA) Modern filológia képzési ág Germanisztika alapszak (BA) német nemzetiségi szakirány a 2015-tól fölvett hallgatóknak 1 Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat

Részletesebben

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZETEK: MAGYAR ALAPSZAK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT

MAGYAR. NYELV ÉS IRODALOM TANÁR SZAK NAPPALI TAGOZAT Filológiai alapismeretek Tantárgy kódja MA 1001 Meghirdetés féléve 1. Összóraszám (elm + gyak) 1 (előadás) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak

Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak Általános nyelvészet Tematika és olvasmányjegyzék a magyar nyelvtudományi doktori iskola hallgatóinak A kurzus feltételezi valamilyen nyelvtudományi / általános nyelvészeti bevezető tankönyv anyagának,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ )

BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/ ) 1 BA major szakosok nyelvészeti tárgyai (tanterv: MAGTANB2/14-15-1) 1. félév (ősz) 2. félév (tavasz) Bevezetés a nyelvtudományba (előadás, 2 óra/ 2 BONB0303 BOALANB tanterv! Magyar nyelvészeti bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom

Tantárgyi programok, tantárgyleírások - Kiegészítő műveltségi területi képzés Magyar nyelv és irodalom Tantárgy neve: A nyelvtantanítás módszertana Kreditszáma: 2 A tantárgy tantervi helye: I. félév Előtanulmányi feltételek: Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör,

Részletesebben

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA

NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 58. NYELVI KOMPETENCIA - KOMMUNIKATÍV KOMPETENCIA Szerkesztette: GECSŐ TAMÁS KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA, SZÉKESFEHÉRVÁR TINTA KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST 2006 TARTALOM

Részletesebben

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai

ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai ELTE BTK doktori oktatási programjainak felvételi időpontjai 2011-2012 Nyelvtudományi Doktori Iskola Dr. Banczerowski Janusz Felvételi időpontja Felvételi helye Angol nyelvészet Dr. Varga László 2011.

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS

KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS KREATÍV ÍRÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Stilisztika. Stíluselemzések 1. MAB2501 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi konzultációs óraszám (elm.+gyak.) 9 (elmélet) kollokvium

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1)

Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) Magyar nyelv és irodalom törzsképzés (Kód: MAGTANB1) A végzettség megnevezése: "magyar alapszakos bölcsész (zárójelben megjelölve a szakirányt)" Tagozat: Nappali. Képzési szint: Főiskolai szintű alapképzés.

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév

MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára 2016/2017. I. félév MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS, LEVELEZŐ Tanrendi előírások, leckekönyvi adatok az I. évfolyam számára Neptun kód Tanegység Félévi óraszám Beszámolási kötelezettség Kredit BTOMA1L01 Bevezetés az 5

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Általános nyelvészet A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit

Alapozó ismeretek A tanegység Köv. Tanóra Előfeltétel Kredit Szak megzése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Anglisztika alapszakos bölcsész Tagozat: Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben