48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. A rendelet hatálya"

Átírás

1 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a 7. vonatkozásában a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a Fktv. 3. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogalanyokra (a továbbiakban: felnőttképzést folytató intézmény); b) a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal); c) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI); d) az 1. számú mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központokra; e) a belső képzést folytató intézményre. (2) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre, amennyiben az Fktv. 3. (2) bekezdésében meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytatnak, kivéve, ha az egyúttal az Ftv. hatálya alá tartozó képzési tevékenységnek is minősül. A nyilvántartásba vételi eljárás 2. (1) A felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenység megkezdésére kizárólag akkor jogosult, ha az e rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: a nyilvántartás) szerepel. (2) A nyilvántartásba történő bejegyzés négy évig érvényes. (3) A nyilvántartást az 1. számú mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központok (a továbbiakban: nyilvántartást vezető) vezetik. (4) A nyilvántartásba történő bejegyzés önmagában nem jelenti a felnőttképzést folytató intézmény tevékenységének szakmai elismerését. (5) A nyilvántartásba történő felvételre irányuló kérelem 3. (1) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a felnőttképzést folytató intézmény székhelye szerint illetékes nyilvántartást vezetőhöz kell benyújtani. (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó kérelmező - ideértve a közhasznú társaságot is - esetén a cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; b) egyéb kérelmezők esetében - az Ftv. 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmények kivételével - a kérelmező egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, és a nyilvántartásukra illetékes hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a kérelmező a hatóság nyilvántartásában szerepel; c) a képzésnek az Fktv. 3. (2) bekezdés szerinti céljára vonatkozó, általános célú képzés esetén a képzés pontos megjelölésére is kiterjedő nyilatkozatot;

2 d) nyelvi képzés esetén az oktatott nyelveket és nyelvvizsgák szintjeit megnevező, az azonosítót tartalmazó, valamint a nyelvvizsga szervezésére való jogosultságot, az akkreditációs számot megjelölő nyilatkozatot; e) szakmai célú képzés esetében a szakképesítéseket megnevező, az azonosítót tartalmazó, továbbá államilag elismert szakképesítések esetében a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot; f) a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését és azonosítóját tartalmazó nyilatkozatot; g) h) a nyilvántartásba vételi díj megfizetését igazoló csekk másolatát. (3) A (2) bekezdés c)-e) pontja szerinti képzésekre, a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozatot, valamint ezek azonosítóit a 3. számú melléklet tartalmazza. A nyilvántartás 4. (1) A nyilvántartás az Fktv. 9. -ának (1) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint a felnőttképzést folytató intézmény adószámát és KSH azonosítóját, szakmai célú képzés esetén a szakképesítés azonosító számát tartalmazza. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézmény részére az Fktv. 8. (5) bekezdésében meghatározott tanúsítványt oly módon adja ki, hogy a nyilvántartásba történő bejegyzésről értesítést, további esetekben igazolást állít ki. (3) Az értesítés/igazolás tartalmazza: a) a nyilvántartásba vétel tényét; b) a felnőttképzést folytató intézmény elnevezését, székhelyét; c) a nyilvántartásba vételi számot; d) a nyilvántartásba vételnek és az érvényességi idő lejáratának időpontját; e) a nyilvántartást vezető nevét, hivatalos bélyegzőlenyomatát; f) a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenység(ek) megnevezését, az azonosítószámát, sorszámozott felsorolásban. (4) A értesítés/igazolás tartalmát érintő körülmények megváltozása esetén a felnőttképzést folytató intézmény a 8. (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a nyilvántartást vezető a változásokról igazolást ad ki, ez nem vonja maga után a 11. (2) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség időpontjának megváltozását. (5) A nyilvántartásba vétel időpontja az értesítés kiadásának napja. (6) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásból törölt felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdésben felsorolt adatait a törléstől számított öt évig köteles megőrizni. (7) A nyilvántartást vezető az adatok változása esetén a változásnak megfelelő igazolást állít ki. Az adatváltozás nem befolyásolja az érvényességi idő lejáratának és a beszámolási kötelezettség benyújtásának időpontját. (8) A kérelmezőnek a nyilvántartott adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a jogorvoslati díj 50%-a. A nyilvántartásba vétel megtagadása 5. (1) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a) a kérelmező nem csatolta a 3. (2) bekezdésében felsorolt mellékletek valamelyikét; b) a kérelmező által csatolt cégkivonatban, létesítő okiratban, vállalkozói igazolványban, nem szerepel a felnőttképzési tevékenység és/vagy annak a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerben (TEÁOR) meghatározott száma; c) a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból a 10. (1) bekezdés d) pontja szerinti ok miatt törölték és ismételt kérelmet a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül terjeszt elő; d) a kérelmező a felnőttképzési tevékenység folytatásától való eltiltását [Fktv. 10. (3) bek.] kimondó határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 éven belül kéri a nyilvántartásba vételét. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt legfeljebb 1 év időtartamra megtagadhatja, ha a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból

3 a) a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettsége, valamint b) a 10. (1) bekezdésének c) pontja szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének elmulasztása miatt törölték. 6. Az igazgatási szolgáltatási díj 7. (1) A nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. (2) Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke tizenháromezer forint. (3) A jogorvoslati díj mértéke hatezer forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni. (4) Az igazgatási szolgáltatási díjat a nyilvántartást vezető által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat a Hivatal számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai befizetéssel vagy átutalással megfizetni. (5) A nyilvántartást vezető köteles a nyilvántartásba vétel megtagadása elleni fellebbezés díját a kérelmezőnek visszatéríteni, amennyiben a fellebbezés alaposnak bizonyul. (6) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró szerv bevétele. Az eljáró szerv az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitől nyilvántartásában elkülönítetten kezeli. (7) Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. -ának (1) bekezdése alapján a teljes személyes illetékmentességben részesülőknek nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. A felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségei, a nyilvántartást vezető ellenőrzési jogosultsága 8. (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben, illetve annak mellékleteiben meghatározott adataiban történő változást, azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie a nyilvántartást vezetőnek. (2) A felnőttképzést folytató intézménynek az általa folytatott képzési tevékenységgel kapcsolatos összes - bármely médiumban megjelentetni szándékozott - hirdetésén jól olvashatóan fel kell tüntetnie a nyilvántartási számát, Felnőttképzési nyilvántartási szám megjelöléssel. (3) Amennyiben a nyilvántartást vezető - hivatalból vagy kérelemre - azt állapítja meg, hogy a hirdetés megtévesztésre alkalmas, fogyasztóvédelmi, illetve reklámfelügyeleti eljárás lefolytatása céljából megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. (4) A nyilvántartást vezető kérelemre köteles, illetve hivatalból jogosult a nyilvántartásba bejegyzés érvényességének időtartama alatt ellenőrizni, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei továbbra is fennállnak. A nyilvántartásból történő felfüggesztés és törlés 9. (1) A nyilvántartást vezető - kérelemre - a nyilvántartott felnőttképzést folytató intézményt a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényessége napjáig a nyilvántartásból felfüggeszti. A felnőttképzést folytató intézménynek a kérelmet - amelyben a felfüggesztés okát meg kell jelölnie - a felfüggesztés kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal kell a nyilvántartást vezetőhöz benyújtania. (2) A nyilvántartásból való felfüggesztés hatálya alatt álló felnőttképzést folytató intézménynek a felnőttképzési tevékenységét szüneteltetnie kell. (3) A felfüggesztés időtartama alatt a felnőttképzést folytató intézményt nem terhelik a nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek, kivéve a 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség. (4) A nyilvántartásból felfüggesztett felnőttképzést folytató intézmény a tevékenységének folytatását - annak megkezdését megelőzően legalább 30 nappal - köteles a nyilvántartást vezetőnek bejelenteni. 10. (1) A felnőttképzést folytató intézményt a nyilvántartást vezető törli a nyilvántartásból, ha a) a nyilvántartott intézmény ezt kéri; b) a nyilvántartott intézmény a bejegyzés érvényességének lejárta előtt nem kéri a nyilvántartásba vételi eljárás megismétlését;

4 c) a rendeletben meghatározott beszámolási kötelezettségének - a hiánypótlásra való felszólítás után 15 napon belül - nem tesz eleget; d) az általa folytatott felnőttképzés neki felróható okból hiúsult meg; e) a rendelet 8. (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi; illetve tevékenységét - felszólítás ellenére - jogszabályba ütköző módon folytatja, f) a nyilvántartott intézménynél olyan változások álltak be, amelyek kizárnák a nyilvántartásba vételt. (2) Törlésre a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességének időtartama alatt kerülhet sor. (3) A nyilvántartásból való felfüggesztésre és törlésre a nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (4) Amennyiben akkreditált felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásból felfüggesztésre vagy törlésre kerül, a nyilvántartást vezető erről értesíti a Felnőttképzési Akkreditáló Testületet. A megismételt eljárás és a felnőttképzést folytató intézmény beszámolási kötelezettsége 11. (1) A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejártakor a nyilvántartásba való bejegyzés érvényességének meghosszabbítását lehet kérelmezni. Ilyen esetben a benyújtott kérelem tartalma és mellékletei tekintetében a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályok az irányadók. A kérelemben minden esetben fel kell tüntetni a nyilvántartási számot is. (2) A felnőttképzést folytató intézménynek tevékenységéről kétévente a 4. számú melléklet szerint beszámolót kell benyújtania a nyilvántartást vezetőhöz. A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejárta évében esedékes beszámolót, ha a felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásba vétel iránt ismételten kérelmet terjeszt elő, a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. (3) A nyilvántartást vezető a felnőttképzést folytató intézmények kétéves tevékenységbeszámolóját évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig átadja a Hivatalnak, amely a tárgyévet követő év április 30. napjáig elkészíti a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által előírt összesítéseket, és gondoskodik azok nyilvánosságra hozataláról. (4) A nyilvántartott intézménynek az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelmét legkésőbb a bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt 60 nappal kell benyújtania. (5) Egyebekben a megismételt eljárásra a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A nyilvántartás nyilvánossága, a nyilvántartást vezető tájékoztatási kötelezettsége 12. (1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása nyilvános. (2) A nyilvántartás adatait és a mellékelt okiratokat (a nyilvántartásba vételi kérelemhez, illetve egyéb nyilvántartási eljárással kapcsolatos kérelemhez mellékelt okirat) a nyilvántartás helyén - a nyilvántartást vezető ügyfélszolgálati rendjének keretei között - bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, és másolatot kérhet. (3) A nyilvántartás vezetője az NSZFI - feladatai ellátása érdekében történő - megkeresésére köteles a soron kívüli adatszolgáltatásra. 13. (1) A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékét felnőttképzési tevékenységük feltüntetésével honlapján negyedévente közzéteszi. (2) A Hivatal a nyilvántartást vezető jelentése alapján a tárgyévben nyilvántartásba vett, valamint a nyilvántartásból törölt felnőttképzést folytató intézményekről a tárgyévet követő év március 15. napjáig összesítést készít, melyet a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapján közzétesz. A belső képzést folytató intézmények nyilvántartása 13/A. A ban foglalt rendelkezéseket a belső képzés esetében a 13/B-13/C. -ban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. 13/B. (1) A kizárólag belső képzést folytató intézményről egyszerűsített nyilvántartást kell vezetni.

5 (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) a Gt. hatálya alá tartozó kérelmező esetén a cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, b) az a) pont alá nem tartozó kérelmező esetén a kérelmező hatályos létesítő okiratát, valamint c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylatát. (3) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke négyezer forint, a jogorvoslati díj mértéke háromezer forint. (4) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a kérelmező a kérelmet felhívás ellenére sem a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően terjeszti elő. 13/C. (1) Az egyszerűsített nyilvántartás tartalmazza: a) a 4. (1) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott adatokat, b) a belső képzés pontos megjelölését, c) a nyilvántartásból való törlés időpontját és okát. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételről a 4. (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglaltak szerint állítja ki a tanúsítványt a belső képzést folytató intézmény részére. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a belső képzés pontos megjelölését is. (3) A belső képzést folytató intézményt a nyilvántartással kapcsolatban a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentésére vonatkozó, valamint beszámolási kötelezettség terheli. A beszámoló tartalmát a 6. számú melléklet határozza meg. (4) Ha a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi ideje lejárt, az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 13/B. (2) bek. a) pontja, illetve b) pontja szerinti okiratot akkor kell csatolni, ha az okirat kiállításának alapjául szolgáló körülményekben változás állt be. (5) A nyilvántartást vezető a belső képzést folytató intézményt törli a nyilvántartásból a) a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, b) a 10. (1) bekezdésének a)-c) és f) pontja szerinti esetben. (6) A belső képzést folytató intézmények tekintetében a 13. -ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2)-(5) 15. (1) (2) A 32/2001. (IX. 14.) OM rendelet alkalmazásában tanúsítványon az e rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott értesítést/igazolást is érteni kell. 1. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartási feladatainak ellátását az alábbi állami foglalkoztatási szervek végzik: 1. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Budapest Illetékességi területe: Budapest Főváros, Pest megye 2. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Békéscsaba Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye 3. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Miskolc Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye

6 5. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécs Illetékességi területe: Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye 6. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Székesfehérvár Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye 7. Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Szombathely Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye A kijelölt regionális munkaügyi központok székhelyét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium - a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének közlésével egyidejűleg - honlapján közzéteszi. 2. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez Kérelem A felnőttképzést folytató intézmény (egyéni vállalkozó): adószáma: KSH azonosítója: törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) szakágazati kód (TEÁOR) gazdálkodási forma kód A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján kérem az alábbi intézmény (egyéni vállalkozó) nyilvántartásba vételét: Az intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Hivatalosan rövidített neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Telefonszáma:... Faxszáma:... címe:... Weblap címe:... Telephelyei:... (postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám) További telephelyek esetében külön lapon folytatható. Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója: Akkreditált intézmény (egyéni vállalkozó) esetén az akkreditációs tanúsítvány száma: Az intézmény (egyéni vállalkozó) korábbi nyilvántartási száma a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint:... Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége:... A felnőttképzési tevékenység célja: Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Szolgáltatás Egyúttal kijelentem, hogy - az intézménynek (egyéni vállalkozónak) nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, - az intézménynek (egyéni vállalkozónak) nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprésze felé, - az intézmény (egyéni vállalkozó) nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt. A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma:... db. területi (megye) kód

7 Kelt:..., P. H. 3. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez A NYILATKOZAT a nyelvi képzésről... cégszerű aláírás [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a nyelvi képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmemben megjelölt nyelvi képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám A nyelv megnevezése Azonosító szám (nyelvvizsga szintje) NYAK akkreditációs lajstromszám A nyelvvizsga szervezésére jogosult igen nem Kelt:..., P. H. B NYILATKOZAT a szakmai képzésről... cégszerű aláírás [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a szakmai képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmemben megjelölt szakmai képzést az alábbiak szerint folytatom:

8 Sorszám A szakképesítés megnevezése A szakképesítés azonosító száma Szakmai vizsga szervezésére jogosult a jogosultságot igen nem megalapozó jogszabály száma Kelt:..., P. H.... cégszerű aláírás C NYILATKOZAT általános célú képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte az általános célú képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A kérelemben megjelölt általános célú képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám Az általános célú képzés pontos megnevezése Kelt:..., P. H.... cégszerű aláírás D NYILATKOZAT a képzéshez kapcsolódó szolgáltatásról

9 [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a képzéshez kapcsolódó szolgáltatást.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... A nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt képzéshez kapcsolódó szolgáltatás(ok)at az alábbiak szerint folytatom: Sorszám Szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás azonosító száma Kelt:..., P. H.... cégszerű aláírás A felnőttképzési tevékenység körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások azonosítói (Az A-D szerinti nyilatkozatok kitöltését segítő útmutató) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. -ának (3) bekezdése alapján a felnőttképzési tevékenységek körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások azonosítói az alábbiak: I. Nyelvi képzés esetében 8 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni. Az azonosító 1-2. számjegye minden esetben 20. Az azonosító 3-8. számjegyét az alábbi táblázat határozza meg: 3-4. számjegy 5-8. számjegy 01 angol 1000 KER A1 - minimum szint 02 arab 2000 KER A2 - alapszint 03 bolgár 3000 KER B1 - küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) 04 cigány (lovári) 4000 KER B2 - középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) 05 cseh 5000 KER C1 - haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) 06 dán 6000 KER C2 - mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő) 07 eszperantó egyedi tematikájú képzés 08 finn 09 francia 10 héber 11 holland 12 horvát

10 13 japán 14 kínai 15 latin 16 lengyel 17 magyar (mint idegen nyelv) 18 német 19 norvég 20 olasz 21 orosz 22 portugál 23 román 24 spanyol 25 svéd 26 szerb 27 szlovák 28 szlovén 29 török 30 ukrán 31 újgörög 32 egyéb II. Szakmai képzés esetén 6, 8 vagy 15 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni az alábbiak szerint: a) OKJ képzések esetében: Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ-be) tartozó, állam által elismert szakképesítésre felkészítő képzés esetén a rendeletben meghatározott 8 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni. Az azonosító a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek miniszteri rendeletben történő kiadásáig, de legkésőbb december 31-ig alkalmazható. Azon Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések esetében, amelyek a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében találhatók, és a szakképesítésért felelős miniszter a szakmai és vizsgakövetelményeket rendeletben már kiadta, a szakképesítés 15 számjegyű azonosítóját kell alkalmazni. b) A szakképzésről szóló évi LXXVI. (a továbbiakban: Sztv.) törvény hatálya alá tartozó, de az OKJ-ben nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzések esetében az alábbiak szerinti 6 számjegyű azonosítót kell alkalmazni: Az azonosító 1-4. számjegye az alábbiak szerint: 1400 Oktatói, pedagógiai képesítések 1800 Művészeti képesítések 3400 Gazdasági és igazgatási képesítések 4600 Számítástechnikái képesítések 5000 Egészségügyi képesítések, 5200 Kis- és nagyüzemi ipari képesítések 5400 Műszaki, technikusi képesítések 5800 Építészeti képesítések 6200 Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések 6600 Háztartás-gazdasági képesítések 7000 Szállítási, hírközlési képesítések 7800 Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések 8400 Kulturális és tájékoztatási képesítések 8900 Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések Az azonosító 5-6. számjegye: 10 nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén

11 20 egyéb esetekben c) Az okleveles könyvvizsgálói képesítésre felkészítő képzés 8 számjegyből álló azonosítója: d) A Sztv. hatálya alá nem tartozó, hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések 6 számjegyből álló azonosítói: Az azonosító 1-4. számjegye: 5301 Hivatásos belvízi hajós képesítés 5302 Hivatásos tengerész képesítés 5303 Kedvtelési célú belvízi képesítés 5304 Kedvtelési célú tengeri képesítés 5305 Hajózási üzemeltetési vezető képesítés 5311 Országos közforgalmú vasúti járművezetői képesítések 5312 Helyi közforgalmú vasúti járművezetői (szakoktatói) képesítések 5313 Saját használatú vasúti járművezetői képesítések 5314 Bányavasúti járművezetői képesítések 5321 Belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző gépkocsi-vezetői képesítések 5322 Belföldi árufuvarozási, személyszállítási vállalkozói képesítések 5323 Nemzetközi gépkocsi-vezetői képesítések 5324 Nemzetközi árufuvarozói, személyszállítási vállalkozói képesítések 5325 Járművezető-képzéshez kapcsolódó képesítések 5326 Egyéb közlekedési szakképesítések 5327 Közlekedési hatósági tevékenységhez szükséges képesítések 5330 Közúti járművezetői kategóriás szakképesítések 5340 Vízügyi szakágazat 5350 Hírközlési szakágazat 5361 Magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) 5362 Növendék pilóta szakszolgálati engedély (SPL) 5363 Ejtőernyős szakszolgálat 5364 Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (HCPL) 5365 Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (CPL) 5366 Közforgalmi pilóta szakszolgálati engedély (ATPL) 5367 Légi jármű hajózó személyzet szakszolgálati engedély 5368 Földi szakszemélyzet szakszolgálati engedély 5369 Légiforgalmi irányító szakszolgálat 5370 Útépítési képesítések 6400 Növényvédelmi, növény-egészségügyi képesítések 6425 Állatvédelmi, állat-egészségügyi képesítések 6450 Élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-higiéniai képesítések 6475 Mező-, erdő-, hal- és vadőri képesítések Az azonosító 5-6. számjegye: 10 nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén 20 egyéb esetekben III. A felnőttképzési szolgáltatások 2 számjegyű azonosítói: 91 előzetes tudásszint felmérés 92 pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás 93 képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 94 elhelyezkedési tanácsadás 95 álláskeresési technikák 96 egyéb 4. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez Beszámoló a... nyilvántartási számú felnőttképzést folytató

12 intézmény (egyéni vállalkozó) tevékenységéről... év... hó... nap és... év... hó... nap között A képző intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... székhelye: A képzést végző oktatók adatai: 1.1. Az intézménnyel (egyéni vállalkozóval) munkaviszonyban álló oktatók száma: 1.2. Az intézménnyel (egyéni vállalkozóval) munkaviszonyban álló oktatók megoszlása iskolai végzettség szerint: egyetemi végzettségű... fő főiskolai végzettségű... fő középiskolai végzettségű... fő 1.3. A képző intézménnyel (egyéni vállalkozóval) a beszámolási időszakban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) álló oktatók száma:... fő 2. A beszámolási időszakban befejezett képzések: Sorszá m megnevezése (a nyilvántartással megegyezően) A képzés azonosítója óraszáma A képzést megkezdők létszáma (fő) A képzés befejezéséig lemorzsolódottak száma (fő) 3. A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: Sorszám A felnőttképzési szolgáltatás megnevezése Azonosító 1. Előzetes tudásszint felmérés Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési 93 tanácsadás 4. Elhelyezkedési tanácsadás Álláskeresési technikák Egyéb 96 A beszámolási időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma Kelt:..., A beszámoló elkészítéséért felelős vezető neve:... beosztása:... telefonszáma: A kitöltő neve:... beosztása:... telefonszáma:

13 aláírása: aláírása: számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez Kérelem a belső képzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartásba vételéhez A belső képzést folytató intézmény: adószáma: KSH azonosítója: törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) szakágazati kód (TEÁOR) gazdálkodási forma kód A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján kérem az alábbi belső képzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét: Az intézmény neve:... Az intézmény hivatalosan rövidített neve:... Az intézmény székhelye:... Az intézmény levelezési címe:... Telefonszáma:... Faxszáma:... címe:... Weblap címe:... Telephelyei:... (postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám) További telephelyek esetében külön lapon folytatható. Az intézmény korábbi nyilvántartási száma a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint:... Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége:... A felnőttképzési tevékenység célja: Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Szolgáltatás Egyúttal kijelentem, hogy - az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, - az intézménynek nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprésze felé, - az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt. A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma:... db. Kelt:..., P. H. 6. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez... cégszerű aláírás területi (megye) kód

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó eljárás és intézményrendszer ismertetése

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó eljárás és intézményrendszer ismertetése Szerzők: dr. Tóth Erzsébet, dr. Kerékgyártó László További közreműködők: Éliás János, Németh János, Pásztor Tibor Szakmai lektor: Bertalan Tamás Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM II. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 1335 Ft 2010. MÁRCIUS 5. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt

Részletesebben

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról A kulturális javak védelméről

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.02.24-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

Munkaerő kölcsönzésről

Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzésről Munkaerő kölcsönzés szabályai Munkaerő-kölcsönzés: az olyan tevékenység, amelynek keretében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót ellenérték

Részletesebben

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint

A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint A 2013. évi Felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye A 2015.07.27-i állapot szerint EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY A FELNŐTTKÉPZÉSRŐL

Részletesebben

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet. a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.V.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre,

a) a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre, 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2013.09.02 4 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1 Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 9. szám 2010. szeptember 28. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén:

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulásról

A szakképzési hozzájárulásról A szakképzési hozzájárulásról Ez a könyv az országos Szakképzési Tanács támogatásával készült. Szakmai füzetek Sorozatszerkesztô Dr. Kovács László Miklós MAGYAR AGRÁRKAMARA Szaktudás Kiadó Ház Dr. Kapuvári

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben