E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

Átírás

1 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 7. vonatkozásában a pénzügyminiszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a Fktv. 3. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogalanyokra (a továbbiakban: felnőttképzést folytató intézmény); b) 2 a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), c) 3 a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI), d) 4 az 1. számú mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központokra. e) 5 a belső képzést folytató intézményre. (2) 6 Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre, amennyiben ezen intézmények az Fktv. 3. -ának (2) bekezdésében meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytatnak, kivéve, ha az egyúttal az Ftv. hatálya alá tartozó képzési tevékenységnek is minősül. A nyilvántartásba vételi eljárás 2. (1) A felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenység megkezdésére kizárólag akkor jogosult, ha az e rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: a nyilvántartás) szerepel. (2) 7 A nyilvántartásba történő bejegyzés négy évig érvényes. (3) 8 A nyilvántartást az 1. számú mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központok (a továbbiakban: nyilvántartást vezető) vezetik. (4) A nyilvántartásba történő bejegyzés önmagában nem jelenti a felnőttképzést folytató intézmény tevékenységének szakmai elismerését. (5) 9 1 A rendeletet a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 7. (5) bekezdése hatályon kívül helyezte december 31. napjával. 2 Az 1. (1) bekezdésének b) pontja a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 3 Az 1. (1) bekezdésének c) pontja a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 4 Az 1. (1) bekezdésének d) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 5 Az 1. (1) bekezdésének e) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 1. -a iktatta be. 6 Az 1. (2) bekezdése a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 7 A 2. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 2. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a január 1-jén nyilvántartott felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételének érvényességi idejére a kérelem beadásának időpontjában hatályos jogszabály irányadó. 8 A 2. (3) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 2. -ával megállapított szöveg.

2 A nyilvántartásba történő felvételre irányuló kérelem 3. (1) 10 A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a felnőttképzést folytató intézmény székhelye szerint illetékes nyilvántartást vezetőhöz kell benyújtani. (2) 11 A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) 12 a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó kérelmező ideértve a közhasznú társaságot is esetén a cégbíróság által kibocsátott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; b) egyéb kérelmezők esetében az Ftv. 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmények kivételével a kérelmező egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, és a nyilvántartásukra illetékes hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a kérelmező a hatóság nyilvántartásában szerepel; c) a képzésnek az Fktv. 3. (2) bekezdés szerinti céljára vonatkozó, általános célú képzés esetén a képzés pontos megjelölésére is kiterjedő nyilatkozatot; d) 13 nyelvi képzés esetén az oktatott nyelveket és nyelvvizsgák szintjeit megnevező, az azonosítót tartalmazó, valamint a nyelvvizsga szervezésére való jogosultságot, az akkreditációs számot megjelölő nyilatkozatot; e) szakmai célú képzés esetében a szakképesítéseket megnevező, az azonosítót tartalmazó, továbbá államilag elismert szakképesítések esetében a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot; f) a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését és azonosítóját tartalmazó nyilatkozatot; g) 14 h) a nyilvántartásba vételi díj megfizetését igazoló csekk másolatát. (3) 15 A (2) bekezdés c) e) pontja szerinti képzésekre, a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozatot, valamint ezek azonosítóit a 3. számú melléklet tartalmazza. 9 A 2. (5) bekezdését a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 11. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 10 A 3. (1) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 3. (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (2) bekezdése alapján a január 1-jét megelőzően benyújtott és jogerősen még el nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben meghatározott szerveknek kell lefolytatnia a kérelem beadásának időpontjában hatályos eljárási szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásba vétel érvényességi időtartamára az Fktv., illetve az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet szerinti 4 év irányadó. 11 A 3. (2) bekezdésének felvezető mondata az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 3. (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (2) bekezdése alapján a január 1-jét megelőzően benyújtott és jogerősen még el nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben meghatározott szerveknek kell lefolytatnia a kérelem beadásának időpontjában hatályos eljárási szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásba vétel érvényességi időtartamára az Fktv., illetve az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet szerinti 4 év irányadó. 12 A 3. (2) bekezdésének a) pontja a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 13 A 3. (2) bekezdésének d) pontja a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 14 A 3. (2) bekezdésének g) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 15 A 3. (3) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 3. (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (2) bekezdése alapján a január 1-jét megelőzően

3 A nyilvántartás 4. (1) 16 A nyilvántartás az Fktv. 9. -ának (1) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint a felnőttképzést folytató intézmény adószámát és KSH azonosítóját, szakmai célú képzés esetén a szakképesítés azonosító számát tartalmazza. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézmény részére az Fktv. 8. (5) bekezdésében meghatározott tanúsítványt oly módon adja ki, hogy a nyilvántartásba történő bejegyzésről értesítést, további esetekben igazolást állít ki. (3) Az értesítés/igazolás tartalmazza: a) a nyilvántartásba vétel tényét; b) a felnőttképzést folytató intézmény elnevezését, székhelyét; c) a nyilvántartásba vételi számot; d) a nyilvántartásba vételnek és az érvényességi idő lejáratának időpontját; e) a nyilvántartást vezető nevét, hivatalos bélyegzőlenyomatát; f) a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenység(ek) megnevezését, az azonosítószámát, sorszámozott felsorolásban. (4) A értesítés/igazolás tartalmát érintő körülmények megváltozása esetén a felnőttképzést folytató intézmény a 8. (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a nyilvántartást vezető a változásokról igazolást ad ki, ez nem vonja maga után a 11. (2) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség időpontjának megváltozását. (5) A nyilvántartásba vétel időpontja az értesítés kiadásának napja. (6) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásból törölt felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdésben felsorolt adatait a törléstől számított öt évig köteles megőrizni. (7) 17 A nyilvántartást vezető az adatok változása esetén a változásnak megfelelő igazolást állít ki. Az adatváltozás nem befolyásolja az érvényességi idő lejáratának és a beszámolási kötelezettség benyújtásának időpontját. (8) 18 A kérelmezőnek a nyilvántartott adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a jogorvoslati díj 50%-a. A nyilvántartásba vétel megtagadása 5. (1) 19 A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a) a kérelmező nem csatolta a 3. (2) bekezdésében felsorolt mellékletek valamelyikét; b) a kérelmező által csatolt cégkivonatban, létesítő okiratban, vállalkozói igazolványban, nem szerepel a felnőttképzési tevékenység és/vagy annak a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerben (TEÁOR) meghatározott száma; c) 20 a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból a 10. (1) bekezdés d) pontja szerinti ok miatt törölték és ismételt kérelmet a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül terjeszt elő, benyújtott és jogerősen még el nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben meghatározott szerveknek kell lefolytatnia a kérelem beadásának időpontjában hatályos eljárási szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásba vétel érvényességi időtartamára az Fktv., illetve az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet szerinti 4 év irányadó. 16 A 4. (1) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 17 A 4. (7) bekezdését a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. (2) bekezdése iktatta be. 18 A 4. (8) bekezdését a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. (2) bekezdése iktatta be. 19 Az 5. eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (1) bekezdése. 20 Az 5. (1) bekezdésének c) pontja az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (5) bekezdése alapján a rendelkezést

4 d) 21 a kérelmező a felnőttképzési tevékenység folytatásától való eltiltást kimondó határozat hatálya alatt áll. (2) 22 A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt legfeljebb 1 év időtartamra megtagadhatja, ha a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból a) a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettsége, valamint b) a 10. (1) bekezdésének c) pontja szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének elmulasztása miatt törölték Az igazgatási szolgáltatási díj 7. (1) A nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. (2) 24 Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke tizenháromezer forint. (3) 25 A jogorvoslati díj mértéke hatezer forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni. (4) 26 Az igazgatási szolgáltatási díjat a nyilvántartást vezető által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat a Hivatal számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai befizetéssel vagy átutalással megfizetni. (5) A nyilvántartást vezető köteles a nyilvántartásba vétel megtagadása elleni fellebbezés díját a kérelmezőnek visszatéríteni, amennyiben a fellebbezés alaposnak bizonyul. (6) 27 Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró szerv bevétele. Az eljáró szerv az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitől nyilvántartásában elkülönítetten kezeli. (7) 28 Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. -ának (1) bekezdése alapján a teljes személyes illetékmentességben részesülőknek nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. A felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségei, a nyilvántartást vezető ellenőrzési jogosultsága 8. (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben, illetve annak mellékleteiben meghatározott adataiban történő változást, azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie a nyilvántartást vezetőnek. alkalmazni kell azon kérelmező esetében is, akinek a korábbi kérelmét a nyilvántartást vezető február 24. előtt az 5. c) pontja alapján utasította el és még ezen elutasítás hatálya alatt áll. 21 Az 5. (1) bekezdésének d) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (1) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 22 Az 5. (2) bekezdését az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 23 A 6. -t a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 11. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 24 A 7. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 25 A 7. (3) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 26 A 7. (4) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított, a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. a) pontja szerint módosított szöveg. 27 A 7. új (6) bekezdését az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. 28 A 7. eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (2) bekezdése.

5 (2) 29 A felnőttképzést folytató intézménynek az általa folytatott képzési tevékenységgel kapcsolatos összes bármely médiumban megjelentetni szándékozott hirdetésén jól olvashatóan fel kell tüntetnie a nyilvántartási számát, Felnőttképzési nyilvántartási szám megjelöléssel. (3) Amennyiben a nyilvántartást vezető hivatalból vagy kérelemre azt állapítja meg, hogy a hirdetés megtévesztésre alkalmas, fogyasztóvédelmi, illetve reklámfelügyeleti eljárás lefolytatása céljából megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. (4) A nyilvántartást vezető kérelemre köteles, illetve hivatalból jogosult a nyilvántartásba bejegyzés érvényességének időtartama alatt ellenőrizni, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei továbbra is fennállnak. A nyilvántartásból történő felfüggesztés és törlés 9. (1) A nyilvántartást vezető kérelemre a nyilvántartott felnőttképzést folytató intézményt a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényessége napjáig a nyilvántartásból felfüggeszti. A felnőttképzést folytató intézménynek a kérelmet amelyben a felfüggesztés okát meg kell jelölnie a felfüggesztés kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal kell a nyilvántartást vezetőhöz benyújtania. (2) A nyilvántartásból való felfüggesztés hatálya alatt álló felnőttképzést folytató intézménynek a felnőttképzési tevékenységét szüneteltetnie kell. (3) A felfüggesztés időtartama alatt a felnőttképzést folytató intézményt nem terhelik a nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek, kivéve a 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség. (4) A nyilvántartásból felfüggesztett felnőttképzést folytató intézmény a tevékenységének folytatását annak megkezdését megelőzően legalább 30 nappal köteles a nyilvántartást vezetőnek bejelenteni. 10. (1) A felnőttképzést folytató intézményt a nyilvántartást vezető törli a nyilvántartásból, ha a) a nyilvántartott intézmény ezt kéri; b) a nyilvántartott intézmény a bejegyzés érvényességének lejárta előtt nem kéri a nyilvántartásba vételi eljárás megismétlését; c) a rendeletben meghatározott beszámolási kötelezettségének a hiánypótlásra való felszólítás után 15 napon belül nem tesz eleget; d) az általa folytatott felnőttképzés neki felróható okból hiúsult meg; e) a rendelet 8. (1) (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi; illetve tevékenységét felszólítás ellenére jogszabályba ütköző módon folytatja, f) a nyilvántartott intézménynél olyan változások álltak be, amelyek kizárnák a nyilvántartásba vételt, g) 30 az ellenőrzés során megállapítja, hogy a képzésben részt vevővel felnőttképzési szerződést legkésőbb a képzés megkezdésének napjáig nem kötött, h) 31 azt az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartásából való törlésre tekintettel kezdeményezi. (2) Törlésre a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességének időtartama alatt kerülhet sor. (3) A nyilvántartásból való felfüggesztésre és törlésre a nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (4) 32 Amennyiben akkreditált felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásból felfüggesztésre vagy törlésre kerül, a nyilvántartást vezető erről értesíti a Felnőttképzési Akkreditáló Testületet. A megismételt eljárás és a felnőttképzést folytató intézmény beszámolási kötelezettsége 29 A 8. (2) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. -ával megállapított szöveg. 30 A 10. (1) bekezdésének g) pontját a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 4. -a iktatta be. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 31 A 10. (1) bekezdésének h) pontját a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 4. -a iktatta be. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 32 A 10. (4) bekezdését a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 6. -a iktatta be.

6 11. (1) 33 A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejártakor a nyilvántartásba való bejegyzés érvényességének meghosszabbítását lehet kérelmezni. Ilyen esetben a benyújtott kérelem tartalma és mellékletei tekintetében a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályok az irányadók. A kérelemben minden esetben fel kell tüntetni a nyilvántartási számot is. (2) 34 A felnőttképzést folytató intézménynek tevékenységéről kétévente a 4. számú melléklet szerint beszámolót kell benyújtania a nyilvántartást vezetőhöz. A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejárta évében esedékes beszámolót, ha a felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásba vétel iránt ismételten kérelmet terjeszt elő, a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. (3) 35 A nyilvántartást vezető a felnőttképzést folytató intézmények kétéves tevékenység-beszámolóját évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig átadja a Hivatalnak, amely a tárgyévet követő év április 30. napjáig elkészíti a felnőttképzésért felelős miniszter által előírt összesítéseket, és gondoskodik azok nyilvánosságra hozataláról. (4) A nyilvántartott intézménynek az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelmét legkésőbb a bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt 60 nappal kell benyújtania. (5) Egyebekben a megismételt eljárásra a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A nyilvántartás nyilvánossága, a nyilvántartást vezető tájékoztatási kötelezettsége 12. (1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása nyilvános. (2) A nyilvántartás adatait és a mellékelt okiratokat (a nyilvántartásba vételi kérelemhez, illetve egyéb nyilvántartási eljárással kapcsolatos kérelemhez mellékelt okirat) a nyilvántartás helyén a nyilvántartást vezető ügyfélszolgálati rendjének keretei között bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, és másolatot kérhet. (3) 36 A nyilvántartás vezetője az NSZFI feladatai ellátása érdekében történő megkeresésére köteles a soron kívüli adatszolgáltatásra A belső képzést folytató intézmények nyilvántartása 13/A. 38 A ban foglalt rendelkezéseket a belső képzés esetében a 13/B 13/C. -ban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. 13/B. 39 (1) A kizárólag belső képzést folytató intézményről egyszerűsített nyilvántartást kell vezetni. (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) a Gt. hatálya alá tartozó kérelmező esetén a cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 33 A 11. (1) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 34 A 11. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (4) bekezdése alapján a február 24-én nyilvántartott felnőttképzést folytató intézménynek a beszámolási kötelezettségét az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben foglaltak szerint kell teljesítenie. 35 A 11. (3) bekezdése a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 5. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 36 A 12. (3) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. c) pontja szerint módosított szöveg. 37 A 13. -t a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 38 A 13/A. -t és az előtte lévő alcímet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 10. -a iktatta be. 39 A 13/B. -t az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 10. -a iktatta be.

7 b) az a) pont alá nem tartozó kérelmező esetén a kérelmező hatályos létesítő okiratát, valamint c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylatát. (3) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke négyezer forint, a jogorvoslati díj mértéke háromezer forint. (4) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a kérelmező a kérelmet felhívás ellenére sem a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően terjeszti elő. 13/C. 40 (1) Az egyszerűsített nyilvántartás tartalmazza: a) a 4. (1) bekezdés a) e) pontjában meghatározott adatokat, b) a belső képzés pontos megjelölését, c) a nyilvántartásból való törlés időpontját és okát. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételről a 4. (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a) e) pontjában foglaltak szerint állítja ki a tanúsítványt a belső képzést folytató intézmény részére. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a belső képzés pontos megjelölését is. (3) A belső képzést folytató intézményt a nyilvántartással kapcsolatban a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentésére vonatkozó, valamint beszámolási kötelezettség terheli. A beszámoló tartalmát a 6. számú melléklet határozza meg. (4) Ha a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi ideje lejárt, az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 13/B. (2) bek. a) pontja, illetve b) pontja szerinti okiratot akkor kell csatolni, ha az okirat kiállításának alapjául szolgáló körülményekben változás állt be. (5) A nyilvántartást vezető a belső képzést folytató intézményt törli a nyilvántartásból a) a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, b) a 10. (1) bekezdésének a) c) és f) pontja szerinti esetben. (6) A belső képzést folytató intézmények tekintetében a 13. -ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) (5) (1) A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 32/2001. (IX. 14.) OM rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,b) A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. (2) bekezdés szerinti képzési programot benyújtották.'' (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogszabály alkalmazásában tanúsítványon az e rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott értesítést/igazolást is érteni kell. 1. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 42 A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartási feladatainak ellátását az alábbi állami foglalkoztatási szervek végzik: 1. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Budapest Illetékességi területe: Budapest Főváros, Pest megye 2. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Békéscsaba 40 A 13/C. -t az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 10. -a iktatta be. 41 A 14. (2) (5) bekezdését az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 42 Az 1. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

8 Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye 3. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Miskolc Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 5. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécs Illetékességi területe: Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye 6. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Székesfehérvár Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye 7. Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Szombathely Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye A kijelölt regionális munkaügyi központok székhelyét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének közlésével egyidejűleg honlapján közzéteszi. 2. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 43 Kérelem A felnőttképzést folytató intézmény (egyéni vállalkozó): adószáma: KSH azonosítója: törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) szakágazati kód (TEÁOR) gazdálkodási forma kód területi (megye) kód A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján kérem az alábbi intézmény (egyéni vállalkozó) nyilvántartásba vételét: Az intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Hivatalosan rövidített neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Telefonszáma:... Faxszáma:... címe:... Weblap címe:... Telephelyei: A 2. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

9 (postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám) További telephelyek esetében külön lapon folytatható. Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója: Akkreditált intézmény (egyéni vállalkozó) esetén az akkreditációs tanúsítvány száma: Az intézmény (egyéni vállalkozó) korábbi nyilvántartási száma a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint:... Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége:... A felnőttképzési tevékenység célja: Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Szolgáltatás Egyúttal kijelentem, hogy az intézménynek (egyéni vállalkozónak) nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, az intézménynek (egyéni vállalkozónak) nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprésze felé, az intézmény (egyéni vállalkozó) nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt. A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: db. Kelt:, 20 P. H. cégszerű aláírás 3. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 44 A NYILATKOZAT a nyelvi képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a nyelvi képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmemben megjelölt nyelvi képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám A nyelv megnevezése Azonosító szám (nyelvvizsga szintje) Oktatási Hivatal A nyelvvizsga szervezésére jogosult* határozatának száma igen nem A 3. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított, valamint a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 6. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10 * Jelölje x-szel a megfelelő rovatban. Kelt:..., P. H. cégszerű aláírás B NYILATKOZAT a szakmai képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a szakmai képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmemben megjelölt szakmai képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám A szakképesítés megnevezése * Jelölje x-szel a megfelelő rovatban. Kelt:..., Szakmai vizsga szervezésére jogosult* A szakképesítés azonosító száma igen nem P. H. cégszerű aláírás a jogosultságot megalapozó jogszabály száma C NYILATKOZAT általános célú képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte az általános célú képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A kérelemben megjelölt általános célú képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám Az általános célú képzés pontos megnevezése

11 Kelt:..., P. H. cégszerű aláírás D NYILATKOZAT a képzéshez kapcsolódó szolgáltatásról [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a képzéshez kapcsolódó szolgáltatást.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... A nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt képzéshez kapcsolódó szolgáltatás(ok)at az alábbiak szerint folytatom: Sorszám Szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás azonosító száma Kelt:..., P. H. cégszerű aláírás A felnőttképzési tevékenység körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások azonosítói (Az A D szerinti nyilatkozatok kitöltését segítő útmutató) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. -ának (3) bekezdése alapján a felnőttképzési tevékenységek körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások azonosítói az alábbiak: I. Nyelvi képzés esetében 8 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni. Az azonosító 1 2. számjegye minden esetben 20. Az azonosító 3 8. számjegyét az alábbi táblázat határozza meg: 3 4. számjegy 5 8. számjegy 01 angol 1000 KER A1 minimum szint

12 02 arab 03 bolgár 04 cigány (lovári) 05 cseh 06 dán 07 eszperantó 08 finn 09 francia 10 héber 11 holland 12 horvát 13 japán 14 kínai 15 latin 16 lengyel 17 magyar (mint idegen nyelv) 18 német 19 norvég 20 olasz 21 orosz 22 portugál 23 román 24 spanyol 25 svéd 26 szerb 27 szlovák 28 szlovén 29 török 30 ukrán 31 újgörög 32 egyéb 2000 KER A2 alapszint 3000 KER B1 küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) 4000 KER B2 középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) 5000 KER C1 haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) 6000 KER C2 mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő) 7000 KER szintekhez nem illeszkedő, KER szintek rendszerében nem elhelyezhető, speciális, egyéni igényeket kielégítő, funkcionális képzés II. Szakmai képzés esetén 6, 8 vagy 15 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni az alábbiak szerint: a) OKJ képzések esetében: Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ-be) tartozó, állam által elismert szakképesítésre felkészítő képzés esetén a rendeletben meghatározott 8 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni. Az azonosító a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek miniszteri rendeletben történő kiadásáig, de legkésőbb december 31-ig alkalmazható. Azon Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések esetében, amelyek a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében találhatók, és a szakképesítésért felelős miniszter a szakmai és vizsgakövetelményeket rendeletben már kiadta, a szakképesítés 15 számjegyű azonosítóját kell alkalmazni. b) A szakképzésről szóló évi LXXVI. (Sztv.) törvény hatálya alá tartozó, de az OKJ-ben nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzések esetében az alábbiak szerinti 6 számjegyű azonosítót kell alkalmazni: Az azonosító 1 4. számjegye az alábbiak szerint: 1400 Oktatói, pedagógiai képesítések 1800 Művészeti képesítések 3400 Gazdasági és igazgatási képesítések 4600 Számítástechnikai képesítések 5000 Egészségügyi képesítések 5200 Kis- és nagyüzemi ipari képesítések 5400 Műszaki, technikusi képesítések 5800 Építészeti képesítések 6200 Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések 6600 Háztartás-gazdasági képesítések 7000 Szállítási, hírközlési képesítések 7800 Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések 8400 Kulturális és tájékoztatási képesítések 8900 Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések

13 Az azonosító 5 6. számjegye: 10 nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén 20 egyéb esetekben c) Az okleveles könyvvizsgálói képesítésre felkészítő képzés 8 számjegyből álló azonosítója: d) A Sztv. hatálya alá nem tartozó, hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések 6 számjegyből álló azonosítói: Az azonosító 1 4. számjegye: 5301 Hivatásos belvízi hajós képesítés 5302 Hivatásos tengerész képesítés 5303 Kedvtelési célú belvízi képesítés 5304 Kedvtelési célú tengeri képesítés 5305 Hajózási üzemeltetési vezető képesítés 5311 Országos közforgalmú vasúti járművezetői képesítések 5312 Helyi közforgalmú vasúti járművezetői (szakoktatói) képesítések 5313 Saját használatú vasúti járművezetői képesítések 5314 Bányavasúti járművezetői képesítések 5321 Belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző gépkocsi-vezetői képesítések 5322 Belföldi árufuvarozási, személyszállítási vállalkozói képesítések 5323 Nemzetközi gépkocsi-vezetői képesítések 5324 Nemzetközi árufuvarozói, személyszállítási vállalkozói képesítések 5325 Járművezető-képzéshez kapcsolódó képesítések 5326 Egyéb közlekedési szakképesítések 5327 Közlekedési hatósági tevékenységhez szükséges képesítések 5330 Közúti járművezetői kategóriás szakképesítések 5340 Vízügyi szakágazat 5350 Hírközlési szakágazat 5361 Magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) 5362 Növendék pilóta szakszolgálati engedély (SPL) 5363 Ejtőernyős szakszolgálat 5364 Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (HCPL) 5365 Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (CPL) 5366 Közforgalmi pilóta szakszolgálati engedély (ATPL) 5367 Légi jármű hajózó személyzet szakszolgálati engedély 5368 Földi szakszemélyzet szakszolgálati engedély 5369 Légiforgalmi irányító szakszolgálat 5370 Útépítési képesítések 6400 Növényvédelmi, növény-egészségügyi képesítések 6425 Állatvédelmi, állat-egészségügyi képesítések 6450 Élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-higiéniai képesítések 6475 Mező-, erdő-, hal- és vadőri képesítések Az azonosító 5 6. számjegye: 10 nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén 20 egyéb esetekben III. A felnőttképzési szolgáltatások 2 számjegyű azonosítói: 91 előzetes tudásszint felmérés 92 pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás 93 képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 94 elhelyezkedési tanácsadás 95 álláskeresési technikák 96 egyéb

14 4. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 45 Beszámoló Beszámoló a... nyilvántartási számú felnőttképzést folytató intézmény (egyéni vállalkozó) tevékenységéről... év... hó... nap és... év... hó... nap között A képző intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... székhelye: A képzést végző oktatók adatai: 1.1. Az intézménnyel (egyéni vállalkozóval) munkaviszonyban álló oktatók száma: 1.2. Az intézménnyel (egyéni vállalkozóval) munkaviszonyban álló oktatók megoszlása iskolai végzettség szerint: egyetemi végzettségű... fő főiskolai végzettségű... fő középiskolai végzettségű... fő 1.3. A képző intézménnyel (egyéni vállalkozóval) a beszámolási időszakban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) álló oktatók száma:... fő 2. A beszámolási időszakban befejezett képzések: Sorszám megnevezése (a nyilvántartással megegyezően) A képzés azonosítója óraszáma A képzést megkezdők létszáma (fő) A képzés befejezéséig lemorzsolódottak száma (fő) A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: Sorszám A felnőttképzési szolgáltatás megnevezése Azonosító 1. Előzetes tudásszint felmérés Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Elhelyezkedési tanácsadás Álláskeresési technikák Egyéb 96 A beszámolási időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma Kelt:..., A beszámoló elkészítéséért felelős vezető A kitöltő neve:... neve:... beosztása:... beosztása:... telefonszáma:... telefonszáma:... aláírása:... aláírása: A 4. számú mellékletet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

15 5. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 46 Kérelem a belső képzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartásba vételéhez A belső képzést folytató intézmény: adószáma: KSH azonosítója: törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) szakágazati kód (TEÁOR) gazdálkodási forma kód területi (megye) kód A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján kérem az alábbi belső képzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét: Az intézmény neve:... Az intézmény hivatalosan rövidített neve:... Az intézmény székhelye:... Az intézmény levelezési címe:... Telefonszáma:... Faxszáma:... címe:... Weblap címe:... Telephelyei:... (postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám) További telephelyek esetében külön lapon folytatható. Az intézmény korábbi nyilvántartási száma a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint:... Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége:... A felnőttképzési tevékenység célja: Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Szolgáltatás Egyúttal kijelentem, hogy az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, az intézménynek nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprésze felé, az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt. A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: db. 46 Az 5. számú mellékletet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

16 Kelt:, 20 P. H. cégszerű aláírás 6. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 47 BESZÁMOLÓ Beszámoló a... nyilvántartási számú belső képzést folytató gazdálkodó szervezet, intézmény tevékenységéről... év... hó... nap és... év... hó... nap között A gazdálkodó szervezet, intézmény neve:... székhelye:... A gazdálkodó szervezet, intézmény hivatalosan rövidített neve: A képzést végző oktatók adatai: A gazdálkodó szervezettel, intézménnyel munkaviszonyban álló, belső képzésben oktatók száma (fő):... A gazdálkodó szervezettel, intézménnyel egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) álló oktatók száma (fő): A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma és a felnőttképzésben részt vevők száma: Foglalkoztatottak átlagos létszáma (fő): Felnőttképzésben részt vevők száma (fő): 3. A beszámolási időszakban folytatott képzések: Sorszám Felnőttképzési tevékenység 1. Általános képzés 2. Szakmai képzés 3. Nyelvi képzés 4. Felnőttképzési szolgáltatás A képzés megnevezése (a nyilvántartással megegyezően) azonosítója óraszáma Résztvevők száma Kelt:..., A beszámoló elkészítéséért felelős vezető A kitöltő 47 A 6. számú mellékletet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

17 neve:... neve:... beosztása:... beosztása:... telefonszáma:... telefonszáma:... cégszerű aláírása:... aláírása:...

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30.

MHK adatbázis Jogszabály szöveg. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. MHK adatbázis Jogszabály szöveg 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 2004. február 24. - Lekérdezés ideje: 2004. június 30. (C)1992-2001. Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a

Részletesebben

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás

A rendelet hatálya. A nyilvántartásba vételi eljárás 48/2001. (XII.29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet

2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet 2/2010. (II. 16.) SZMM rendelet a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

48/2001. (XII. 29.) OM rendelet. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól A felnőttképzésről 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kiírója: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázati felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgáinak szervezésére történı jogosultság elnyerésére A Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM

13/2006. (XII. 27.) SZMM 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete

Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete 1560 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/17. szám Az oktatási miniszter, valamint a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 3/2004. (II. 17.) OM FMM együttes rendelete a szakképzési hozzájárulást a saját

Részletesebben

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról

2003. évi CVI. törvény. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 2003. évi CVI. törvény a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény módosításáról 1. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. -a (1) bekezdésének b) pontja a következő

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

16/1999. (XI.18.) NKÖM

16/1999. (XI.18.) NKÖM Összefoglaló a szomszédos jogok közös kezelését végző egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló 16/1999. (XI.18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rendelettervezetről A tervezett szabályozás célja

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1051-04 jelű, Állandó meghatalmazás visszavonása/ felmondása és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz A G1051-04 jelű nyomtatványt az alábbi célra

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

A szociális és munkaügyi miniszter rendelete. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER A szociális és munkaügyi miniszter rendelete a felnőttképzési tevékenység

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet

1/2009. (I. 20.) NFGM rendelet a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról

A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 30/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A nemzeti f ejlesztési és gazdasági m iniszter 0/20 09. (XI. 26.) NFGM rend elete a gázszerelõk enged élyezésérõl és nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. tör vény 1. (2) bekezdés 2.

Részletesebben

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

Pályázati felhívás. - Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. Pályázati felhívás A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja: A szakképzésről szóló,

Részletesebben

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról

28/2006. (V. 15.) GKM rendelet. a gázszerelők nyilvántartásáról 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet a gázszerelők nyilvántartásáról A földgázellátásról szóló 200. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 56. (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Hatósági közvetítők nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével:

TÁJÉKOZTATÓ. FIGYELEM! A kérelemben fontos a képzési körök pontos megjelölése az alábbiak figyelembe vételével: TÁJÉKOZTATÓ A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) értelmében engedélyezési eljárás kezdeményezésére a https://felnottkepzesiengedely.munka.hu on-line felületen elérhető

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől:

Új Szöveges dokumentum. A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől: Lépj egyet előre! II Új Szöveges dokumentum A Lépj egyet előre II. programmal kapcsolatosan a következőt kérjük Önöktől: Az Együttműködési Megállapodásokat csak akkor küldjék be, ha már legalább egy hallgató

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON

NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Zsigmond Király Egyetem nyelvvizsgakövetelmények 2016.08.01. NYELVVIZSGA KÖVETELMÉNYEK AZ EGYES SZAKOKON Ebben a dokumentumban foglaljuk össze, hogy a Zsigmond Király Egyetemen az egyes szakokon a kezdetétől

Részletesebben

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről

J E L E N T É S évben A Magyar Cirkusz és Varieté Kht. tevékenységéről Az adatszolgáltatás a 300/2007.(XI.9.) Korm. rendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám: 1452/08. Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Adatlap a képzési programról

Adatlap a képzési programról 3. sz. melléklet: képzési ajánlattételi adatlap Adatlap a képzési programról Felnőttképzést folytató intézmény neve: A képzés adatai: Megnevezése: (OKJ-s képzés esetén OKJ-száma, nem OKJ-s akkreditált

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez

lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez FORMANYOMTATVÁNY lovas szolgáltató tevékenység bejelentéséhez 3.000,- Ft illetékbélyeg helye Pecsét, személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH

Részletesebben

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 24/2006. (V. 18.) IM rendelet az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Hatályos: 2012.02.11 - A cégnyilvánosságról, a bírósági

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2003. (III. 27.) számú r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XII.27.), a 20/2013. (IV.26.) és

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM

16/2014. (IV. 4.) NGM 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei teljesítésének igazolásáról

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

A számviteli törvényben:

A számviteli törvényben: MSC szak A számviteli törvényben: Kettős előírás: a beszámoló - letétbe helyezése - közzététele (nyilvánosságra hozatala) 1992-től kezdődően jelent meg eleinte sok félreértelmezés Minden kettős könyvvitelt

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki

Pályázati felhívás. A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki Pályázati felhívás A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége pályázatot hirdet megyei Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre 1. A pályázati kiírás célja:

Részletesebben

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei

KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi engedélykérelem tartalmi követelményei ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság KERESKEDELMI CSOMAGOLÁS (műanyag bevásárló-reklám táskák) H díjtétel 80% feletti része alóli mentességi

Részletesebben

I. rész: Kérelmező személy adatai

I. rész: Kérelmező személy adatai KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1060-02 jelű, Vélelmezett örökös nyilvántartásba vétele iránti kérelem című nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d.

H A T Á R O Z A T. A Képzőszerv fenti tárgyban előterjesztett kérelmének, annak érdemi vizsgálatát követően, h e l y t a d. Ügyirat száma: Ügyintéző neve: Elérhetősége: HF/NS/A/1878/3/2011. Hajnal Krisztián +36 1 474 17 29 Tárgy: Hajózási szabályzat; Hajóvezetéstan; Hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia; Vonalismeret; Hajóelmélet,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYSÉGES MEZŐGAZDASÁGI ÜGYFÉL-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZERBEN HASZNÁLT NYOMTATVÁNYOKHOZ A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

Minta. A pályázat azonosító száma:

Minta. A pályázat azonosító száma: Az NFA képzési alaprész decentralizált beruházási keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő pályázathoz Pályázó azonosítója: OM: FI: Adószám: PÁLYÁZATI

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről

Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről Munkaügyi Központ Tájékoztató a feladatról, tevékenységről - a felnőttképzési intézmények nyilvántartásba vétele ügyintézéshez szükséges dokumentumok: bejelentés (nyomtatvány), tájékoztató eljárási illeték:

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Képző Központ alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. december 18. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 144/2008. (XII. 18.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata Iktatószám: 5237-3/2006. Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Alapító Okirata Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

/2006/.IM rendelet. a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről /2006/.IM rendelet a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

Részletesebben

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző

1. Ügy megnevezése, tárgya. 2. Eljáró hatóság megnevezése, postai és elektronikus címe, telefon- és telefax száma, ügyfélfogadás rendje, ügyintéző 1. Ügy megnevezése, tárgya A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. tv. 56. -60/C. alapján

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ. a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban TÁJÉKOZTATÓ a jogerősen kiszabott bírságok, valamint a hozzájárulások befizetésével, továbbá az igazgatási szolgáltatási díj fizetésével kapcsolatban B Í R S Á G A hivatásos katasztrófavédelmi szerv által

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről Melléklet a 13469-1/2006.-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetről A Kormány az Alkotmány 35. -a (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából

Tartózkodási engedély kérelem keresőtevékenység folytatása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem keresőtevékenység folytatása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első alkalommal

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám

M A G YA R K Ö Z LÖ N Y 2013.évi 225.szám A Kormány 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről,

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs

XV. Nukleáris Technikai Szimpózium december Hullán Szabolcs A 184/2016 (VII.13.) Korm. rendelet (Az Atv. hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői szakmagyakorlásra alkalmasság

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról

Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete. az idegenforgalmi adóról Nyíregyháza Megyei Jogú város Közgyűlés é n e k 15/2003. (III. 27.) számú rend e lete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben a 23/2007. (VI.26.), a 46/2009. (XI1.27.) és a 20/2013. (IV.26.) önkormányzati

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP

MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP Pályázó azonosítója: OM: Adószám: MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI ADATLAP a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a középfokú zeneművészeti intézmények A pályázat azonosítószáma: (a pályázatot befogadó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem

TÁJÉKOZTATÓ. 1. Hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervek jegyzékébe vétel iránti kérelem TÁJÉKOZTATÓ a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) által a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e

A Kormány. /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e Melléklet a 6877-1/2006. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos

Részletesebben

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában,

a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 88. (3) bekezdés a) pontjában, A Kormány 136/2014. (IV. 24.) Korm. rendelete az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 58. szám A Kormány a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

TERVEZET. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról,

TERVEZET. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról, Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 475-2/2007.-SZMM TERVEZET az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet módosításáról, a felnőttképzést

Részletesebben