E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni."

Átírás

1 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól 1 A felnőttképzésről évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 4. -a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a 7. vonatkozásában a pénzügyminiszterrel egyetértésben az alábbiakat rendelem el: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a Fktv. 3. (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott jogalanyokra (a továbbiakban: felnőttképzést folytató intézmény); b) 2 a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), c) 3 a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetre (a továbbiakban: NSZFI), d) 4 az 1. számú mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központokra. e) 5 a belső képzést folytató intézményre. (2) 6 Az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézményekre, amennyiben ezen intézmények az Fktv. 3. -ának (2) bekezdésében meghatározott felnőttképzési tevékenységet folytatnak, kivéve, ha az egyúttal az Ftv. hatálya alá tartozó képzési tevékenységnek is minősül. A nyilvántartásba vételi eljárás 2. (1) A felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenység megkezdésére kizárólag akkor jogosult, ha az e rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: a nyilvántartás) szerepel. (2) 7 A nyilvántartásba történő bejegyzés négy évig érvényes. (3) 8 A nyilvántartást az 1. számú mellékletben meghatározott regionális munkaügyi központok (a továbbiakban: nyilvántartást vezető) vezetik. (4) A nyilvántartásba történő bejegyzés önmagában nem jelenti a felnőttképzést folytató intézmény tevékenységének szakmai elismerését. (5) 9 1 A rendeletet a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 7. (5) bekezdése hatályon kívül helyezte december 31. napjával. 2 Az 1. (1) bekezdésének b) pontja a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 3 Az 1. (1) bekezdésének c) pontja a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 4 Az 1. (1) bekezdésének d) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 1. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. 5 Az 1. (1) bekezdésének e) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 1. -a iktatta be. 6 Az 1. (2) bekezdése a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 1. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 7 A 2. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 2. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a január 1-jén nyilvántartott felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartásba vételének érvényességi idejére a kérelem beadásának időpontjában hatályos jogszabály irányadó. 8 A 2. (3) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 2. -ával megállapított szöveg.

2 A nyilvántartásba történő felvételre irányuló kérelem 3. (1) 10 A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a felnőttképzést folytató intézmény székhelye szerint illetékes nyilvántartást vezetőhöz kell benyújtani. (2) 11 A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) 12 a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) hatálya alá tartozó kérelmező ideértve a közhasznú társaságot is esetén a cégbíróság által kibocsátott 30 napnál nem régebbi cégkivonatot; b) egyéb kérelmezők esetében az Ftv. 1. számú mellékletében nevesített felsőoktatási intézmények kivételével a kérelmező egységes szerkezetbe foglalt, hatályos létesítő okiratát (alapító okiratát, alapszabályát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, és a nyilvántartásukra illetékes hatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozólag, hogy a kérelmező a hatóság nyilvántartásában szerepel; c) a képzésnek az Fktv. 3. (2) bekezdés szerinti céljára vonatkozó, általános célú képzés esetén a képzés pontos megjelölésére is kiterjedő nyilatkozatot; d) 13 nyelvi képzés esetén az oktatott nyelveket és nyelvvizsgák szintjeit megnevező, az azonosítót tartalmazó, valamint a nyelvvizsga szervezésére való jogosultságot, az akkreditációs számot megjelölő nyilatkozatot; e) szakmai célú képzés esetében a szakképesítéseket megnevező, az azonosítót tartalmazó, továbbá államilag elismert szakképesítések esetében a szakmai vizsgáztatás szervezésére való jogosultságra vonatkozó nyilatkozatot; f) a képzéshez kapcsolódó szolgáltatás megnevezését és azonosítóját tartalmazó nyilatkozatot; g) 14 h) a nyilvántartásba vételi díj megfizetését igazoló csekk másolatát. (3) 15 A (2) bekezdés c) e) pontja szerinti képzésekre, a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó nyilatkozatot, valamint ezek azonosítóit a 3. számú melléklet tartalmazza. 9 A 2. (5) bekezdését a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 11. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 10 A 3. (1) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 3. (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (2) bekezdése alapján a január 1-jét megelőzően benyújtott és jogerősen még el nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben meghatározott szerveknek kell lefolytatnia a kérelem beadásának időpontjában hatályos eljárási szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásba vétel érvényességi időtartamára az Fktv., illetve az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet szerinti 4 év irányadó. 11 A 3. (2) bekezdésének felvezető mondata az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 3. (2) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (2) bekezdése alapján a január 1-jét megelőzően benyújtott és jogerősen még el nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben meghatározott szerveknek kell lefolytatnia a kérelem beadásának időpontjában hatályos eljárási szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásba vétel érvényességi időtartamára az Fktv., illetve az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet szerinti 4 év irányadó. 12 A 3. (2) bekezdésének a) pontja a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 13 A 3. (2) bekezdésének d) pontja a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. 14 A 3. (2) bekezdésének g) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 15 A 3. (3) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 3. (3) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (2) bekezdése alapján a január 1-jét megelőzően

3 A nyilvántartás 4. (1) 16 A nyilvántartás az Fktv. 9. -ának (1) bekezdésében meghatározott adatokat, valamint a felnőttképzést folytató intézmény adószámát és KSH azonosítóját, szakmai célú képzés esetén a szakképesítés azonosító számát tartalmazza. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vett felnőttképzést folytató intézmény részére az Fktv. 8. (5) bekezdésében meghatározott tanúsítványt oly módon adja ki, hogy a nyilvántartásba történő bejegyzésről értesítést, további esetekben igazolást állít ki. (3) Az értesítés/igazolás tartalmazza: a) a nyilvántartásba vétel tényét; b) a felnőttképzést folytató intézmény elnevezését, székhelyét; c) a nyilvántartásba vételi számot; d) a nyilvántartásba vételnek és az érvényességi idő lejáratának időpontját; e) a nyilvántartást vezető nevét, hivatalos bélyegzőlenyomatát; f) a folytatni kívánt felnőttképzési tevékenység(ek) megnevezését, az azonosítószámát, sorszámozott felsorolásban. (4) A értesítés/igazolás tartalmát érintő körülmények megváltozása esetén a felnőttképzést folytató intézmény a 8. (1) bekezdése szerinti bejelentése alapján a nyilvántartást vezető a változásokról igazolást ad ki, ez nem vonja maga után a 11. (2) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség időpontjának megváltozását. (5) A nyilvántartásba vétel időpontja az értesítés kiadásának napja. (6) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásból törölt felnőttképzést folytató intézménynek az (1) bekezdésben felsorolt adatait a törléstől számított öt évig köteles megőrizni. (7) 17 A nyilvántartást vezető az adatok változása esetén a változásnak megfelelő igazolást állít ki. Az adatváltozás nem befolyásolja az érvényességi idő lejáratának és a beszámolási kötelezettség benyújtásának időpontját. (8) 18 A kérelmezőnek a nyilvántartott adataiban bekövetkező változások nyilvántartásban történő átvezetéséért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a jogorvoslati díj 50%-a. A nyilvántartásba vétel megtagadása 5. (1) 19 A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a) a kérelmező nem csatolta a 3. (2) bekezdésében felsorolt mellékletek valamelyikét; b) a kérelmező által csatolt cégkivonatban, létesítő okiratban, vállalkozói igazolványban, nem szerepel a felnőttképzési tevékenység és/vagy annak a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerben (TEÁOR) meghatározott száma; c) 20 a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból a 10. (1) bekezdés d) pontja szerinti ok miatt törölték és ismételt kérelmet a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 éven belül terjeszt elő, benyújtott és jogerősen még el nem bírált kérelmek tárgyában az eljárást az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben meghatározott szerveknek kell lefolytatnia a kérelem beadásának időpontjában hatályos eljárási szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásba vétel érvényességi időtartamára az Fktv., illetve az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet szerinti 4 év irányadó. 16 A 4. (1) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 17 A 4. (7) bekezdését a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. (2) bekezdése iktatta be. 18 A 4. (8) bekezdését a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 4. (2) bekezdése iktatta be. 19 Az 5. eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (1) bekezdése. 20 Az 5. (1) bekezdésének c) pontja az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (5) bekezdése alapján a rendelkezést

4 d) 21 a kérelmező a felnőttképzési tevékenység folytatásától való eltiltást kimondó határozat hatálya alatt áll. (2) 22 A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt legfeljebb 1 év időtartamra megtagadhatja, ha a kérelmező korábban már szerepelt a nyilvántartásban, azonban a nyilvántartásból a) a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentésére vonatkozó kötelezettsége, valamint b) a 10. (1) bekezdésének c) pontja szerinti beszámolási kötelezettsége teljesítésének elmulasztása miatt törölték Az igazgatási szolgáltatási díj 7. (1) A nyilvántartásba vételi eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. (2) 24 Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke tizenháromezer forint. (3) 25 A jogorvoslati díj mértéke hatezer forint, amelyet a jogorvoslati eljárást kezdeményező az eljárás megindításakor köteles megfizetni. (4) 26 Az igazgatási szolgáltatási díjat a nyilvántartást vezető által megadott számlaszámra, a jogorvoslati díjat a Hivatal számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell postai befizetéssel vagy átutalással megfizetni. (5) A nyilvántartást vezető köteles a nyilvántartásba vétel megtagadása elleni fellebbezés díját a kérelmezőnek visszatéríteni, amennyiben a fellebbezés alaposnak bizonyul. (6) 27 Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró szerv bevétele. Az eljáró szerv az igazgatási szolgáltatási díjat egyéb bevételeitől nyilvántartásában elkülönítetten kezeli. (7) 28 Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 5. -ának (1) bekezdése alapján a teljes személyes illetékmentességben részesülőknek nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni. A felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségei, a nyilvántartást vezető ellenőrzési jogosultsága 8. (1) A felnőttképzést folytató intézménynek a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben, illetve annak mellékleteiben meghatározott adataiban történő változást, azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül be kell jelentenie a nyilvántartást vezetőnek. alkalmazni kell azon kérelmező esetében is, akinek a korábbi kérelmét a nyilvántartást vezető február 24. előtt az 5. c) pontja alapján utasította el és még ezen elutasítás hatálya alatt áll. 21 Az 5. (1) bekezdésének d) pontját az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (1) bekezdése iktatta be, szövege a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 3. -ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 22 Az 5. (2) bekezdését az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 5. (2) bekezdése iktatta be. 23 A 6. -t a 19/2005. (X. 21.) FMM rendelet 11. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 24 A 7. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 25 A 7. (3) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított szöveg. 26 A 7. (4) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított, a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. a) pontja szerint módosított szöveg. 27 A 7. új (6) bekezdését az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (6) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. 28 A 7. eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 7. (2) bekezdése.

5 (2) 29 A felnőttképzést folytató intézménynek az általa folytatott képzési tevékenységgel kapcsolatos összes bármely médiumban megjelentetni szándékozott hirdetésén jól olvashatóan fel kell tüntetnie a nyilvántartási számát, Felnőttképzési nyilvántartási szám megjelöléssel. (3) Amennyiben a nyilvántartást vezető hivatalból vagy kérelemre azt állapítja meg, hogy a hirdetés megtévesztésre alkalmas, fogyasztóvédelmi, illetve reklámfelügyeleti eljárás lefolytatása céljából megkeresi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságot. (4) A nyilvántartást vezető kérelemre köteles, illetve hivatalból jogosult a nyilvántartásba bejegyzés érvényességének időtartama alatt ellenőrizni, hogy a nyilvántartásba vétel feltételei továbbra is fennállnak. A nyilvántartásból történő felfüggesztés és törlés 9. (1) A nyilvántartást vezető kérelemre a nyilvántartott felnőttképzést folytató intézményt a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényessége napjáig a nyilvántartásból felfüggeszti. A felnőttképzést folytató intézménynek a kérelmet amelyben a felfüggesztés okát meg kell jelölnie a felfüggesztés kezdő időpontját megelőzően legalább 30 nappal kell a nyilvántartást vezetőhöz benyújtania. (2) A nyilvántartásból való felfüggesztés hatálya alatt álló felnőttképzést folytató intézménynek a felnőttképzési tevékenységét szüneteltetnie kell. (3) A felfüggesztés időtartama alatt a felnőttképzést folytató intézményt nem terhelik a nyilvántartással kapcsolatos kötelezettségek, kivéve a 10. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség. (4) A nyilvántartásból felfüggesztett felnőttképzést folytató intézmény a tevékenységének folytatását annak megkezdését megelőzően legalább 30 nappal köteles a nyilvántartást vezetőnek bejelenteni. 10. (1) A felnőttképzést folytató intézményt a nyilvántartást vezető törli a nyilvántartásból, ha a) a nyilvántartott intézmény ezt kéri; b) a nyilvántartott intézmény a bejegyzés érvényességének lejárta előtt nem kéri a nyilvántartásba vételi eljárás megismétlését; c) a rendeletben meghatározott beszámolási kötelezettségének a hiánypótlásra való felszólítás után 15 napon belül nem tesz eleget; d) az általa folytatott felnőttképzés neki felróható okból hiúsult meg; e) a rendelet 8. (1) (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi; illetve tevékenységét felszólítás ellenére jogszabályba ütköző módon folytatja, f) a nyilvántartott intézménynél olyan változások álltak be, amelyek kizárnák a nyilvántartásba vételt, g) 30 az ellenőrzés során megállapítja, hogy a képzésben részt vevővel felnőttképzési szerződést legkésőbb a képzés megkezdésének napjáig nem kötött, h) 31 azt az Oktatási Hivatal a felsőoktatási intézmények nyilvántartásából való törlésre tekintettel kezdeményezi. (2) Törlésre a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességének időtartama alatt kerülhet sor. (3) A nyilvántartásból való felfüggesztésre és törlésre a nyilvántartásba vételi eljárásra irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (4) 32 Amennyiben akkreditált felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásból felfüggesztésre vagy törlésre kerül, a nyilvántartást vezető erről értesíti a Felnőttképzési Akkreditáló Testületet. A megismételt eljárás és a felnőttképzést folytató intézmény beszámolási kötelezettsége 29 A 8. (2) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 5. -ával megállapított szöveg. 30 A 10. (1) bekezdésének g) pontját a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 4. -a iktatta be. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 31 A 10. (1) bekezdésének h) pontját a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 4. -a iktatta be. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 32 A 10. (4) bekezdését a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 6. -a iktatta be.

6 11. (1) 33 A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejártakor a nyilvántartásba való bejegyzés érvényességének meghosszabbítását lehet kérelmezni. Ilyen esetben a benyújtott kérelem tartalma és mellékletei tekintetében a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályok az irányadók. A kérelemben minden esetben fel kell tüntetni a nyilvántartási számot is. (2) 34 A felnőttképzést folytató intézménynek tevékenységéről kétévente a 4. számú melléklet szerint beszámolót kell benyújtania a nyilvántartást vezetőhöz. A nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi idejének lejárta évében esedékes beszámolót, ha a felnőttképzést folytató intézmény a nyilvántartásba vétel iránt ismételten kérelmet terjeszt elő, a kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani. (3) 35 A nyilvántartást vezető a felnőttképzést folytató intézmények kétéves tevékenység-beszámolóját évente, a tárgyévet követő év január 31. napjáig átadja a Hivatalnak, amely a tárgyévet követő év április 30. napjáig elkészíti a felnőttképzésért felelős miniszter által előírt összesítéseket, és gondoskodik azok nyilvánosságra hozataláról. (4) A nyilvántartott intézménynek az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelmét legkésőbb a bejegyzés érvényességi idejének lejárta előtt 60 nappal kell benyújtania. (5) Egyebekben a megismételt eljárásra a nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A nyilvántartás nyilvánossága, a nyilvántartást vezető tájékoztatási kötelezettsége 12. (1) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása nyilvános. (2) A nyilvántartás adatait és a mellékelt okiratokat (a nyilvántartásba vételi kérelemhez, illetve egyéb nyilvántartási eljárással kapcsolatos kérelemhez mellékelt okirat) a nyilvántartás helyén a nyilvántartást vezető ügyfélszolgálati rendjének keretei között bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, és másolatot kérhet. (3) 36 A nyilvántartás vezetője az NSZFI feladatai ellátása érdekében történő megkeresésére köteles a soron kívüli adatszolgáltatásra A belső képzést folytató intézmények nyilvántartása 13/A. 38 A ban foglalt rendelkezéseket a belső képzés esetében a 13/B 13/C. -ban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. 13/B. 39 (1) A kizárólag belső képzést folytató intézményről egyszerűsített nyilvántartást kell vezetni. (2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell: a) a Gt. hatálya alá tartozó kérelmező esetén a cégbíróság által kibocsátott, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, 33 A 11. (1) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 7. -ával megállapított szöveg. 34 A 11. (2) bekezdése az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 12. (4) bekezdése alapján a február 24-én nyilvántartott felnőttképzést folytató intézménynek a beszámolási kötelezettségét az 5/2004. (II. 24.) FMM rendeletben foglaltak szerint kell teljesítenie. 35 A 11. (3) bekezdése a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 5. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 36 A 12. (3) bekezdése a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 9. c) pontja szerint módosított szöveg. 37 A 13. -t a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 7. (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 38 A 13/A. -t és az előtte lévő alcímet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 10. -a iktatta be. 39 A 13/B. -t az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 10. -a iktatta be.

7 b) az a) pont alá nem tartozó kérelmező esetén a kérelmező hatályos létesítő okiratát, valamint c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylatát. (3) Az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke négyezer forint, a jogorvoslati díj mértéke háromezer forint. (4) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételt megtagadja, ha a kérelmező a kérelmet felhívás ellenére sem a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően terjeszti elő. 13/C. 40 (1) Az egyszerűsített nyilvántartás tartalmazza: a) a 4. (1) bekezdés a) e) pontjában meghatározott adatokat, b) a belső képzés pontos megjelölését, c) a nyilvántartásból való törlés időpontját és okát. (2) A nyilvántartást vezető a nyilvántartásba vételről a 4. (2) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a) e) pontjában foglaltak szerint állítja ki a tanúsítványt a belső képzést folytató intézmény részére. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a belső képzés pontos megjelölését is. (3) A belső képzést folytató intézményt a nyilvántartással kapcsolatban a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentésére vonatkozó, valamint beszámolási kötelezettség terheli. A beszámoló tartalmát a 6. számú melléklet határozza meg. (4) Ha a nyilvántartásba történő bejegyzés érvényességi ideje lejárt, az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez a 13/B. (2) bek. a) pontja, illetve b) pontja szerinti okiratot akkor kell csatolni, ha az okirat kiállításának alapjául szolgáló körülményekben változás állt be. (5) A nyilvántartást vezető a belső képzést folytató intézményt törli a nyilvántartásból a) a 8. (1) bekezdésében meghatározott adatváltozás bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén, b) a 10. (1) bekezdésének a) c) és f) pontja szerinti esetben. (6) A belső képzést folytató intézmények tekintetében a 13. -ban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) (5) (1) A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 32/2001. (IX. 14.) OM rendelet 2. (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:,,b) A felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. (2) bekezdés szerinti képzési programot benyújtották.'' (2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogszabály alkalmazásában tanúsítványon az e rendelet 4. (3) bekezdésében meghatározott értesítést/igazolást is érteni kell. 1. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 42 A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartási feladatainak ellátását az alábbi állami foglalkoztatási szervek végzik: 1. Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Budapest Illetékességi területe: Budapest Főváros, Pest megye 2. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Békéscsaba 40 A 13/C. -t az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 10. -a iktatta be. 41 A 14. (2) (5) bekezdését az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 12. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 42 Az 1. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

8 Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye 3. Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ, Nyíregyháza Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ, Miskolc Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye 5. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Pécs Illetékességi területe: Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye 6. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Székesfehérvár Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye 7. Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, Szombathely Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye A kijelölt regionális munkaügyi központok székhelyét a Szociális és Munkaügyi Minisztérium a felnőttképzést folytató intézmények jegyzékének közlésével egyidejűleg honlapján közzéteszi. 2. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 43 Kérelem A felnőttképzést folytató intézmény (egyéni vállalkozó): adószáma: KSH azonosítója: törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) szakágazati kód (TEÁOR) gazdálkodási forma kód területi (megye) kód A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján kérem az alábbi intézmény (egyéni vállalkozó) nyilvántartásba vételét: Az intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Hivatalosan rövidített neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Telefonszáma:... Faxszáma:... címe:... Weblap címe:... Telephelyei: A 2. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

9 (postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám) További telephelyek esetében külön lapon folytatható. Közoktatási intézmény esetén az intézmény OM azonosítója: Akkreditált intézmény (egyéni vállalkozó) esetén az akkreditációs tanúsítvány száma: Az intézmény (egyéni vállalkozó) korábbi nyilvántartási száma a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint:... Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége:... A felnőttképzési tevékenység célja: Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Szolgáltatás Egyúttal kijelentem, hogy az intézménynek (egyéni vállalkozónak) nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, az intézménynek (egyéni vállalkozónak) nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprésze felé, az intézmény (egyéni vállalkozó) nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt. A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: db. Kelt:, 20 P. H. cégszerű aláírás 3. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 44 A NYILATKOZAT a nyelvi képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a nyelvi képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmemben megjelölt nyelvi képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám A nyelv megnevezése Azonosító szám (nyelvvizsga szintje) Oktatási Hivatal A nyelvvizsga szervezésére jogosult* határozatának száma igen nem A 3. számú melléklet a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított, valamint a 32/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet 6. -a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 7. (3) bekezdése alapján rendelkezéseit a december 29. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

10 * Jelölje x-szel a megfelelő rovatban. Kelt:..., P. H. cégszerű aláírás B NYILATKOZAT a szakmai képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a szakmai képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmemben megjelölt szakmai képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám A szakképesítés megnevezése * Jelölje x-szel a megfelelő rovatban. Kelt:..., Szakmai vizsga szervezésére jogosult* A szakképesítés azonosító száma igen nem P. H. cégszerű aláírás a jogosultságot megalapozó jogszabály száma C NYILATKOZAT általános célú képzésről [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte az általános célú képzést.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... Kijelentem, hogy rendelkezem a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. -ában előírtak szerinti képzési programmal. A kérelemben megjelölt általános célú képzést az alábbiak szerint folytatom: Sorszám Az általános célú képzés pontos megnevezése

11 Kelt:..., P. H. cégszerű aláírás D NYILATKOZAT a képzéshez kapcsolódó szolgáltatásról [Kitöltendő, ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet benyújtó intézmény (egyéni vállalkozó) kérelmében a képzés céljaként megjelölte a képzéshez kapcsolódó szolgáltatást.] Intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... Székhelye:... Levelezési címe:... A nyilvántartásba vételi kérelemben megjelölt képzéshez kapcsolódó szolgáltatás(ok)at az alábbiak szerint folytatom: Sorszám Szolgáltatás megnevezése A szolgáltatás azonosító száma Kelt:..., P. H. cégszerű aláírás A felnőttképzési tevékenység körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások azonosítói (Az A D szerinti nyilatkozatok kitöltését segítő útmutató) A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 3. -ának (3) bekezdése alapján a felnőttképzési tevékenységek körébe tartozó képzések és a képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások azonosítói az alábbiak: I. Nyelvi képzés esetében 8 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni. Az azonosító 1 2. számjegye minden esetben 20. Az azonosító 3 8. számjegyét az alábbi táblázat határozza meg: 3 4. számjegy 5 8. számjegy 01 angol 1000 KER A1 minimum szint

12 02 arab 03 bolgár 04 cigány (lovári) 05 cseh 06 dán 07 eszperantó 08 finn 09 francia 10 héber 11 holland 12 horvát 13 japán 14 kínai 15 latin 16 lengyel 17 magyar (mint idegen nyelv) 18 német 19 norvég 20 olasz 21 orosz 22 portugál 23 román 24 spanyol 25 svéd 26 szerb 27 szlovák 28 szlovén 29 török 30 ukrán 31 újgörög 32 egyéb 2000 KER A2 alapszint 3000 KER B1 küszöbszint (hagyományos alapfokú nyelvtudásnak megfelelő) 4000 KER B2 középszint (hagyományos középfokú nyelvtudásnak megfelelő) 5000 KER C1 haladó szint (hagyományos felsőfokú nyelvtudásnak megfelelő) 6000 KER C2 mesterszint (anyanyelvi szintet közelítő) 7000 KER szintekhez nem illeszkedő, KER szintek rendszerében nem elhelyezhető, speciális, egyéni igényeket kielégítő, funkcionális képzés II. Szakmai képzés esetén 6, 8 vagy 15 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni az alábbiak szerint: a) OKJ képzések esetében: Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján az Országos Képzési Jegyzékbe (OKJ-be) tartozó, állam által elismert szakképesítésre felkészítő képzés esetén a rendeletben meghatározott 8 számjegyből álló azonosítót kell alkalmazni. Az azonosító a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek miniszteri rendeletben történő kiadásáig, de legkésőbb december 31-ig alkalmazható. Azon Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések esetében, amelyek a többször módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. számú mellékletében találhatók, és a szakképesítésért felelős miniszter a szakmai és vizsgakövetelményeket rendeletben már kiadta, a szakképesítés 15 számjegyű azonosítóját kell alkalmazni. b) A szakképzésről szóló évi LXXVI. (Sztv.) törvény hatálya alá tartozó, de az OKJ-ben nem szereplő szakképesítésre felkészítő képzések esetében az alábbiak szerinti 6 számjegyű azonosítót kell alkalmazni: Az azonosító 1 4. számjegye az alábbiak szerint: 1400 Oktatói, pedagógiai képesítések 1800 Művészeti képesítések 3400 Gazdasági és igazgatási képesítések 4600 Számítástechnikai képesítések 5000 Egészségügyi képesítések 5200 Kis- és nagyüzemi ipari képesítések 5400 Műszaki, technikusi képesítések 5800 Építészeti képesítések 6200 Mező-, erdő- és halgazdasági képesítések 6600 Háztartás-gazdasági képesítések 7000 Szállítási, hírközlési képesítések 7800 Személyi szolgáltatási, vendéglátói, kereskedelmi, idegenforgalmi képesítések 8400 Kulturális és tájékoztatási képesítések 8900 Egyéb, más ágazatba nem sorolható képesítések

13 Az azonosító 5 6. számjegye: 10 nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén 20 egyéb esetekben c) Az okleveles könyvvizsgálói képesítésre felkészítő képzés 8 számjegyből álló azonosítója: d) A Sztv. hatálya alá nem tartozó, hatósági jellegű képesítésekre felkészítő képzések 6 számjegyből álló azonosítói: Az azonosító 1 4. számjegye: 5301 Hivatásos belvízi hajós képesítés 5302 Hivatásos tengerész képesítés 5303 Kedvtelési célú belvízi képesítés 5304 Kedvtelési célú tengeri képesítés 5305 Hajózási üzemeltetési vezető képesítés 5311 Országos közforgalmú vasúti járművezetői képesítések 5312 Helyi közforgalmú vasúti járművezetői (szakoktatói) képesítések 5313 Saját használatú vasúti járművezetői képesítések 5314 Bányavasúti járművezetői képesítések 5321 Belföldi közúti közlekedési szolgáltatást végző gépkocsi-vezetői képesítések 5322 Belföldi árufuvarozási, személyszállítási vállalkozói képesítések 5323 Nemzetközi gépkocsi-vezetői képesítések 5324 Nemzetközi árufuvarozói, személyszállítási vállalkozói képesítések 5325 Járművezető-képzéshez kapcsolódó képesítések 5326 Egyéb közlekedési szakképesítések 5327 Közlekedési hatósági tevékenységhez szükséges képesítések 5330 Közúti járművezetői kategóriás szakképesítések 5340 Vízügyi szakágazat 5350 Hírközlési szakágazat 5361 Magánpilóta szakszolgálati engedély (PPL) 5362 Növendék pilóta szakszolgálati engedély (SPL) 5363 Ejtőernyős szakszolgálat 5364 Magyar kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (HCPL) 5365 Kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély (CPL) 5366 Közforgalmi pilóta szakszolgálati engedély (ATPL) 5367 Légi jármű hajózó személyzet szakszolgálati engedély 5368 Földi szakszemélyzet szakszolgálati engedély 5369 Légiforgalmi irányító szakszolgálat 5370 Útépítési képesítések 6400 Növényvédelmi, növény-egészségügyi képesítések 6425 Állatvédelmi, állat-egészségügyi képesítések 6450 Élelmiszer-ellenőrzési, élelmiszer-higiéniai képesítések 6475 Mező-, erdő-, hal- és vadőri képesítések Az azonosító 5 6. számjegye: 10 nemzetközileg elismert szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén 20 egyéb esetekben III. A felnőttképzési szolgáltatások 2 számjegyű azonosítói: 91 előzetes tudásszint felmérés 92 pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás 93 képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 94 elhelyezkedési tanácsadás 95 álláskeresési technikák 96 egyéb

14 4. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 45 Beszámoló Beszámoló a... nyilvántartási számú felnőttképzést folytató intézmény (egyéni vállalkozó) tevékenységéről... év... hó... nap és... év... hó... nap között A képző intézmény (egyéni vállalkozó) neve:... székhelye: A képzést végző oktatók adatai: 1.1. Az intézménnyel (egyéni vállalkozóval) munkaviszonyban álló oktatók száma: 1.2. Az intézménnyel (egyéni vállalkozóval) munkaviszonyban álló oktatók megoszlása iskolai végzettség szerint: egyetemi végzettségű... fő főiskolai végzettségű... fő középiskolai végzettségű... fő 1.3. A képző intézménnyel (egyéni vállalkozóval) a beszámolási időszakban munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) álló oktatók száma:... fő 2. A beszámolási időszakban befejezett képzések: Sorszám megnevezése (a nyilvántartással megegyezően) A képzés azonosítója óraszáma A képzést megkezdők létszáma (fő) A képzés befejezéséig lemorzsolódottak száma (fő) A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások: Sorszám A felnőttképzési szolgáltatás megnevezése Azonosító 1. Előzetes tudásszint felmérés Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás Elhelyezkedési tanácsadás Álláskeresési technikák Egyéb 96 A beszámolási időszakban a szolgáltatást igénybe vevők száma Kelt:..., A beszámoló elkészítéséért felelős vezető A kitöltő neve:... neve:... beosztása:... beosztása:... telefonszáma:... telefonszáma:... aláírása:... aláírása: A 4. számú mellékletet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

15 5. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 46 Kérelem a belső képzést folytató intézmények egyszerűsített nyilvántartásba vételéhez A belső képzést folytató intézmény: adószáma: KSH azonosítója: törzsszám (az adószám első nyolc számjegye) szakágazati kód (TEÁOR) gazdálkodási forma kód területi (megye) kód A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet alapján kérem az alábbi belső képzést folytató intézmény nyilvántartásba vételét: Az intézmény neve:... Az intézmény hivatalosan rövidített neve:... Az intézmény székhelye:... Az intézmény levelezési címe:... Telefonszáma:... Faxszáma:... címe:... Weblap címe:... Telephelyei:... (postai irányítószám, helység, út, utca, tér, házszám) További telephelyek esetében külön lapon folytatható. Az intézmény korábbi nyilvántartási száma a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet szerint:... Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége:... A felnőttképzési tevékenység célja: Általános képzés Nyelvi képzés Szakmai képzés Szolgáltatás Egyúttal kijelentem, hogy az intézménynek nincs az adó- és vámhatóság által nyilvántartott, lejárt köztartozása, az intézménynek nincs tartozása a Munkaerőpiaci Alap Képzési Alaprésze felé, az intézmény nem áll csőd-, végelszámolási és felszámolási eljárás hatálya alatt. A kérelemhez csatolt összes dokumentum száma: db. 46 Az 5. számú mellékletet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

16 Kelt:, 20 P. H. cégszerű aláírás 6. számú melléklet a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelethez 47 BESZÁMOLÓ Beszámoló a... nyilvántartási számú belső képzést folytató gazdálkodó szervezet, intézmény tevékenységéről... év... hó... nap és... év... hó... nap között A gazdálkodó szervezet, intézmény neve:... székhelye:... A gazdálkodó szervezet, intézmény hivatalosan rövidített neve: A képzést végző oktatók adatai: A gazdálkodó szervezettel, intézménnyel munkaviszonyban álló, belső képzésben oktatók száma (fő):... A gazdálkodó szervezettel, intézménnyel egyéb jogviszonyban (megbízás, vállalkozás) álló oktatók száma (fő): A beszámolási időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma és a felnőttképzésben részt vevők száma: Foglalkoztatottak átlagos létszáma (fő): Felnőttképzésben részt vevők száma (fő): 3. A beszámolási időszakban folytatott képzések: Sorszám Felnőttképzési tevékenység 1. Általános képzés 2. Szakmai képzés 3. Nyelvi képzés 4. Felnőttképzési szolgáltatás A képzés megnevezése (a nyilvántartással megegyezően) azonosítója óraszáma Résztvevők száma Kelt:..., A beszámoló elkészítéséért felelős vezető A kitöltő 47 A 6. számú mellékletet az 5/2004. (II. 24.) FMM rendelet 11. -a iktatta be, szövege a 6/2007. (II. 12.) SZMM rendelet 8. -ával megállapított szöveg.

17 neve:... neve:... beosztása:... beosztása:... telefonszáma:... telefonszáma:... cégszerű aláírása:... aláírása:...

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet

22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

Részletesebben

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint

A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint A 2013. évi felnőttképzési törvény és vonatkozó rendeletek gyűjteménye 2014. 04. 25-i állapot szerint 2014.04.25. EDUCERT Képzésmódszertani és Minőséghitelesítési Kft. educert.hu 2013. ÉVI LXXVII. TÖRVÉNY

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya

Törvények. 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény személyi és tárgyi hatálya M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 96. szám 54681 II. Törvények 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről* Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

Személyi feltételrendszer

Személyi feltételrendszer Személyi feltételrendszer 110. (1) Egészségügyi tevékenység - folytatásának formájától és módjától függetlenül - e törvény és külön törvény rendelkezéseire figyelemmel önállóan vagy felügyelet mellett

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

TÁJÉKOZTATÓ. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére TÁJÉKOZTATÓ Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetővé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az éves

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2) bekezdés b) pontjában, valamint

Részletesebben

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról

T/4767. számú törvényjavaslat. egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4767. számú törvényjavaslat egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2015. május 2015.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

1 / 16 2014.03.24. 8:39

1 / 16 2014.03.24. 8:39 1 / 16 2014.03.24. 8:39 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 2014.03.15 2014.12.31 11 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYAR KÖZLÖNY 72. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 27., szerda Tartalomjegyzék 125/2015. (V. 27.) Korm. rendelet A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar román államhatáron

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1

2009. évi CXV. törvény. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 A jogszabály mai napon (2015.V.8) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 1 Az Országgyűlés elismerve

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben