E L İ T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L İ T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:... MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK május..-i ÜLÉSÉRE ELİTERJESZTİ: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Horváth Annamária oktatási referens ELİADÓ: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı KEZELÉSI MEGJEGYZÉS: - VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: - EGYÉB SZERVEZET: - MEGTÁRGYALTA: Humán Bizottság Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat HATÁROZAT SZÁMA:./2015. ( ) határozat./2015. ( ) határozat TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: Terjedelem: oldal

2 Elıterjesztı: Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı... sz. elıterjesztés Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására Tisztelt Közgyőlés! A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky lakótelepi óvodaépületének bıvítése szerencsésen megtörtént, az utolsó munkálatok zajlanak. A bıvítés eredménye, hogy az intézmény egy új csoportszobával, orvosi szobával és tornaszobával gazdagodott. Az épületben eddig az igényeknek megfelelıen és a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével négy, német nemzetiségi nevelésben részt vevı csoport kapott helyet. A 2015/2016. nevelési évtıl indítandó ötödik, új csoport nem német nemzetiségi programmal fog mőködni, de a nemzetiségi nevelés az eddigi keretek között, továbbra is 4 csoportban, változatlanul folytatódik majd. Az új csoport befogadóképessége a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen 25 fı. Tekintettel arra, hogy az óvodába felvehetı maximális gyermeklétszámot az okiratban fel kell tüntetni az intézmény alapító okiratának módosítására van szükség. Egy újabb csoport indítása a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. (2) bekezdése alapján a fenntartó jogosultsága, melyet az Nkt. 84. (3) bekezdése szerint csak július-augusztus hónapokban hajthat végre. Az Nkt. 83. (3)-(4) bekezdései alapján az arra jogosultak véleményét a köznevelési intézmény átszervezésével, feladatának megváltoztatásával összefüggésben beszereztük (intézményi alkalmazotti közösség, szülıi szervezet). Az Nkt. 84. (9) bekezdésére tekintettel egyetértését kérve az elıterjesztést a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére is megküldtük. Tekintettel arra, hogy egyúttal adott a lehetıség rövidített név meghatározására is az intézmény számára, a többi óvodához hasonlóan ebben az esetben is javaslatot teszünk erre. Az alapító okirat módosítása, illetve az egységes szerkezető alapító okirat a Magyar Államkincstár által kiadott formanyomtatvány felhasználásával készült. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 111. (26) bekezdése alapján az alapító okirat módosítással nem érintett részeit az alapító okirat kiadására jogosult szerv az új formanyomtatványnak megfelelıen vezeti át anélkül, hogy arról külön rendelkezne a módosító okiratban.

3 2 A jelenleg hatályos alapító okirat az elıterjesztés mellékletében látható. Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Szekszárd, Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı Határozati javaslat Határozat tárgya: A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A -a és a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítását és egységes szerkezető alapító okiratát az 1. és 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában hagyja jóvá. 2. A közgyőlés felhatalmazza a polgármestert az okiratok aláírására, a jegyzıt helyettesítı aljegyzıt pedig azok ellenjegyzésére. 3. A közgyőlés felkéri a jegyzıt helyettesítı aljegyzıt az okiratoknak a Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatóságához történı benyújtására a törzskönyvi nyilvántartás számára. Határidı: május. a 3. pont tekintetében: június... Felelıs: Ács Rezsı polgármester Dr. Göttlinger István jegyzıt helyettesítı aljegyzı

4 ../2015. (.) határozat 1. sz. melléklete Okirat száma: VI.../2015. Módosító okirat A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által május 8. napján kiadott, VI /2014. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2015. ( ) határozatára figyelemmel a következők szerint módosítom: 1....A z alapító okirat 1. pontja mely a módosított alapító okirat 1.1. pontja a következő ponttal egészül ki: r övidített neve: 1. Számú Óvoda 2....A z alapító okirat 8. pontjának 2. sora mely a módosított alapító okirat pontjában foglalt táblázat 1. sora (tagintézmény megnevezése és maximális gyermek-, tanulólétszám megjelölése) helyébe a következő rendelkezés lép: Szekszárd, Wosinsky Mór lakótelep 4. (telephely) 123 fő Jelen módosító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni. Kelt: Szekszárd, P.H. Ács Rezső polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

5 Okirat száma: VI.../ /2015. (.) határozat 2. sz. melléklete Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a és a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (2) bekezdése alapján a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratát a következők szerint adom ki: 1...A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye A költségvetési szerv m egnevezése: Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten r övidített neve: 1. Számú Óvoda A költségvetési szerv s zékhelye: 7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep t elephelye(i): telephely megnevezése telephely címe Szekszárd, Wosinsky Mór lakótelep Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések A költségvetési szerv alapításának dátuma: A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

6 2 megnevezése székhelye 1 Szálkai Óvoda 7121 Szálka, Petőfi utca A költségvetési szerv irányítása, felügyelete A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének m egnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése s zékhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér A költségvetési szerv tevékenysége A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai nevelés A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma szakágazat megnevezése Óvodai nevelés A költségvetési szerv alaptevékenysége: E llátja a következő óvodai nevelési feladatokat: a...a z óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi-lelki-szellemi szükségleteinek kielégítése; b....a gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, szocializációjának biztosítása; c...a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésének megvalósítása; d....a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása; e...a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése;

7 3 f....a személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú tapasztalatszerzés biztosításával; g...k ülönleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelésének megvalósítása: -...e nyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése; -...e nyhe fokban hallássérült (nagyothalló) gyermekek integrált nevelése; -...e gyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai nevelése integráltan); h....n emzetiségi óvodai nevelés biztosítása: -...n émet kétnyelvű nemzetiségi nevelés; i....a z esélyegyenlőség kialakítása, a különböző hátrányok minél teljesebb kompenzálása: -...g yógytestnevelés; -...k ompetenciaalapú óvodai nevelés A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és

8 4 programok A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szekszárd város közigazgatási területe Az intézmény kötelező felvételi körzetét a fenntartó évente határozatban állapítja meg Szabad kapacitás esetén, a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 5...A költségvetési szerv szervezete és működése A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján, határozott időre, 5 évre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése nevezi ki, bízza meg A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: foglalkoztatási jogviszony 1 közalkalmazotti jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény 3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 4 vállalkozás jellegű jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A költségvetési szerv szervezeti felépítését és működésének rendjét, a vezetők közötti feladatmegosztást, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. 6...A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések A köznevelési intézmény fenntartójának

9 m egnevezése: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata sz ékhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér A köznevelési intézmény t ípusa: Óvoda a lapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 4. -a szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése g azdálkodásával összefüggő jogosítványok: Gazdálkodási feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Hivatal) látja el. A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (munkarend és ügyrend), valamint a Hivatal és az intézmény közötti külön megállapodás rögzítik A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény sz ékhelyén: 100 fő ta gintézményében: tagintézmény megnevezése 7100 Szekszárd, Wosinsky Mór lakótelep 4. (telephely) 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 6. (telephely) maximális gyermek-, tanulólétszám 123 fő 50 fő A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 1 2 ingatlan címe 7100 Szekszárd, Kölcsey lakótelep Szekszárd, Wosinsky Mór lakótelep 4. ingatlan helyrajzi száma 2557/ ingatlan hasznos alapterülete (m 2 ) vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint. Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint. az ingatlan funkciója, célja óvoda óvoda

10 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint. óvoda 7...Z áró rendelkezés Jelen alapító okiratot augusztus 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv május 8. napján kelt, VI /2014. okiratszámú alapító okiratát visszavonom. Kelt: Szekszárd, P.H. Ács Rezső polgármester Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

11 Szám: VI /2014. Elıterjesztés melléklete Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten ALAPÍTÓ OKIRATA Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 21. (3) és 83. (2) bekezdése, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ai, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezı 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fent megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következık szerint határozza meg: 1. A költségvetési szerv, intézmény neve, székhelye, telephelyei: 1.1. Neve: Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten 1.2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp Telephelyei: 7100 Szekszárd, Wosinsky Mór ltp Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky u A költségvetési szerv közfeladata és alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény 4. -a szerinti óvodai nevelés, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi gyermekkel együtt nevelhetı sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése. 3. A költségvetési szerv tevékenysége: 3.1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az óvodáskorú (3-7 éves) gyermekek testi-lelki-szellemi szükségleteinek kielégítése; a gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, szocializációjának biztosítása; a gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésének és nevelésének megvalósítása; a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészséges környezet biztosítása; a gyermeki fejlıdést elısegítı tevékenységek megszervezése; a személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységeken keresztül sokoldalú tapasztalatszerzés biztosításával; különleges bánásmódot igénylı gyermekek integrált nevelésének megvalósítása; nemzetiségi óvodai nevelés biztosítása; az esélyegyenlıség kialakítása, a különbözı hátrányok minél teljesebb kompenzálása A költségvetési szerv tevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás Start-munka program Téli közfoglalkoztatás Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

12 Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - kompetenciaalapú óvodai nevelés - referencia-intézményi szolgáltatások nyújtása Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai - enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek integrált nevelése - enyhe fokban hallássérült (nagyothalló) gyermekek integrált nevelése - egyéb pszichés fejlıdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdı gyermekek óvodai nevelése integráltan Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - német kétnyelvő nemzetiségi nevelés (Wosinsky Mór ltp. 4.) Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés - intézményi kedvezményes étkeztetés - intézményi ingyenes étkeztetés - speciális ellátást igénylı gyermekek étkeztetése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai - gyógytestnevelés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység mőködtetési feladatai Esélyegyenlıség elısegítését célzó tevékenységek és programok 3.3. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: Óvodai nevelés 3.4. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 4. A költségvetési szerv illetékessége, mőködési köre: Szekszárd város közigazgatási területe. Az intézmény kötelezı felvételi körzetét Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése évente határozatban állapítja meg. Szabad kapacitás esetén, a férıhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény szolgáltatásai a Tolna megye közigazgatási területén lakók számára is biztosíthatók. 5. A költségvetési szerv irányítása és fenntartása: 5.1. Teljes jogkörrel rendelkezı irányító szerv neve, székhelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 7100 Szekszárd, Béla király tér Alapító szerv neve, székhelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér Fenntartó szerv neve, székhelye: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér A költségvetési szerv típusa:

13 3 Óvoda 7. A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személy. 8. Felvehetı maximális gyermeklétszám: - Kölcsey ltp. (székhely): 100 fı - Wosinsky Mór ltp. (telephely): 98 fı - Bajcsy-Zsilinszky u. (telephely): 50 fı 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: A mindenkori ingatlankataszter, illetve vagyonleltár szerint. 10. A vagyon feletti rendelkezés joga: Az alapító szerv vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló mindenkori rendelet szerint. 11. A költségvetési szerv vezetıjének megbízási rendje: A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen nyilvános pályázat útján, határozott idıre Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése nevezi ki, bízza meg. 12. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: A költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerinti közalkalmazotti jogviszony, egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya a Munka Törvénykönyvérıl szóló évi I. törvény szerinti munkaviszony, illetve a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény szerinti polgári jogi jogviszony (megbízás, vállalkozás). Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten február 14-én kelt, VI. 74-5/2014. számú, egységes szerkezető alapító okirata hatályát veszti. Az alapító okiratot Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 58/2014. (IV.24.) határozatával hagyta jóvá. Szekszárd, május 8. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 114. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 869-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szálka Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt,

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. Társulási Tanácsának elnöke tisztelettel meghívja Önt, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 7/2. melléklet a Közgyűlés V-77/271.352/2015. számú határozatához Okirat száma: KO.982.242-14/2015 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése

Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. július 3-i ülésére Tárgy: A Baka István Általános Iskola alapító okirat módosításának véleményezése Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.április 29-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben