EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 25 éve halott Márton Áron, Erdély nagy püspöke. irányítani, vezetni székely népét, a rábízottakat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 25 éve halott Márton Áron, Erdély nagy püspöke. irányítani, vezetni székely népét, a rábízottakat."

Átírás

1 Új évfolyam 77. szám 2005 szeptember - Szent Mihály hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. 25 éve halott Márton Áron, Erdély nagy püspöke Fájdalmasan szép volt az a szeptember végi nap, a székesegyház búcsúünnepe, amikor a Püspök, az őrálló, népünk védője és tanítója a szentmisére hívó harang szavára elindult az örök liturgiára. Döbbenetes volt a hír, amely hamar bejárta Er dély minden települését. Márton Áron püspök meghalt. Nincs többé. S egyszerre nagyon árvának éreztük magunkat. Titkon azt reméltük, hogy bár nyugdíjba vonulva, talán a beteg - ágyon, de még sokáig lesz közöttünk, hogy éles szemével kémlelje az Utat, bölcs tanácsaival támogasson s élettapasztalatát osztogassa még. De nem így történt. Az isteni Gondviselés ha zahívta, oda, ahová próbálta irányítani, vezetni székely népét, a rábízottakat. Hisszük azt, hogy Istennél közbenjár értünk. Halálának 25. évfordulóján kérjük, legyen vilgító jele életünknek. Tanítása, amelyből egy kis szilánkot most ízlelget - het az olvasó, mutasson nekünk utat, e megbolydult világban. Életpéldája legyen világító fáklya, hogy megtaláljuk újra az égbe vezető utat, s bátran léphessünk nyomdokaiba. Imádkozza ki a nagy püspök, hogy a székely porta, amelyet ő annyira szeretett, ne néptelenedjen el - gyermekkacagástól, imádságtól legyen hangos ismét szép Erdélyország. Járjon közbe az Égieknél, hogy őseink szent hitében, erkölcseiben megerősödjünk s megmaradjunk. Fakassza rügybe sorsunk vesszejét, hogy újra szép legyen Erdély földje s népe szent nép legyen. Szabó Lajos

2 Venczel József: Márton Áron püspök életpéldája Márton Áron püspök csíki ember - mondjuk, s ebben minden kifejezésre jut, mit elmondani akarunk. Tudjuk, hogy igen gyakran erőszakos határt vonni táj és táj között, különbséget tenni tájak emberei között, de Csíkot maga a természet tette külön tartománnyá, és a történelem egységessé formálta. Magas hegyek határolják minden égtáj felől, s a két útnak eredő folyó, az Olt és a Maros völgyében a lelkiség és a kultúra sajátos hagyományokat őriz. A történeti idők folyamán nem változik e föld kettős jellemvonása: székely és katolikus; a medencék ősi telepeinek életét legalább hat évszázadon át ismerjük, gyarapodnak, új rajokat bocsátanak ki magukból, népesítik az életteret, de töretlenül őrzik az ősök nemzetiségét és hitét, s az ezekből fakadt hagyományt és kultúrát. Zárt föld, sajátos nép. Ki innen származik s e nép fia, egy életen át hordozza és bizonyítja Csík százados, emberformáló hagyományait. Erdély új katolikus püspöke ott született és ott nevelkedett, hol régi temp - lomkövek, omladékok még ma is beszélnek a magyar középkor műveltségteremtő erejéről, hol a szentegyházak hosszú sora ősi nyugatos kap - csolatok mellett bizonyít, s ahol ugyanakkor a néprajz szorgalmas kutatói népi műveltségünk legbecsesebb kincseit fedezik fel nap-nap után. Történelmünk sok hősiességről, a nép szívós akaratáról beszél, s a katolikusoknak felbecsülhetetlen példákkal szolgál. A XI-XII. században már erős alapokon nyugszik a csíki egyház ügye, a pápai tizedjegyzék ban virágzó egyházközségek sorát veszi számba. Két ízben idegen építőmesterek, olaszok és franciák jönnek Csíkba, s irányítják a magaslatokra tervezett temp lomok építési munkálatait. Ma románkori emlékek s csúcsíves egyházak hirdetik e kor áldozatkészségét, s a somlyói búcsú más vonat - kozásban ugyancsak áldozatos cselekedet emlékét tartja fenn: a közösség életével volt kész hitét megvédelmezni. De elmondhatjuk ma is, mit a hitzavar századában Báthory András jelent Rómába büszkén: provincia Chyk catolicissima 2 est. Katolikus maradt, éspedig nem névlegesen, hanem öntudattal: az Egyház körül kialakult egy jellegében egészen sajátos népi katolicizmus, mely gazdagabbá és színesebbé tette a liturgiát, bővítette és gyarapította az egyházművészetet és irodalmat, áthatotta és áthatja ma is a nép szellemi életét. Hangsúlyozzuk újólag: ki innen származik s e nép fia, egy életen át hordozza és bizonyítja Csík százados, emberformáló hagyományait. Csíkszentdomokos, püspökünk szülőfaluja, a hagyományőrző ősi falvak sorából való. A pápai tizedjegyzék még régi pogánynevén emlegeti, Tarkő-nek mondja a Tarkő lábánál meghúzódó egyházközséget. Templomában a két bejárat és a sekrestye ajtókerete, meg a keresztelővíz-tartó ma is a nagy tatárjárás előtti szentélyre emlékeztet. Őrtálló telep a Csíki medence legészakibb pontján, a völgybe leiramló, sebesvizű Olt szűk völgyében. Nincs külön történelme: egy a csíki falvak közül, népe kemény és rendíthetetlen: századok óta küszködik a rossztermésű határral, viaskodik a szegénységgel, de bátran vállalja a nehézségeket, szereti a gyermeket, és bár ma a két Csík legszegényebb, de mégis a legnépesebb községe. A szülőföld három ajándékát hordozza magában püspökünk: a történeti zivatarokat átélő csíki katolicizmus útravalóul erős lelket adott, a Hargitán túl őrtálló nép acélos öntudatot, az életharcban fáradhatatlan község pedig bátor aszketizmust. Isten és a közösség hívása A csíkszentdomokosi legényke természetesen erről jó sokáig mit sem tudott; Somlyón és Csíkszeredában csak ismeretekkel gazdagodik; fejérvárt klerikus s büszkén hordja a kék köntöst, hiszen a szeredai iskolából maga a püspök hozatta ide, de a hivatás szavát még itt sem érti. Talán kint, a fronton szólal meg először a lélek figyelmeztetően, midőn magához hasonló gyermekemberek s deres hajú, gondterhes családapák közt súlyos feladatokat teljesít. A fiatal hadnagy azonban zárkózott, és önmagáról nem igen beszél, de bizonyára sokat vívódik önmagával ekkor is, akárcsak az összeomlás után, otthon a gazdamunka idején s a rákényszerített pihenőév sok kitölthetetlen órájában. A kék klerikusköntös-

3 ből kivetkeztette az idő, az élet kitérőt engedélyezett. A szelíd természetű, eszes és szorgalmas csíki fiú nem szalad egyenest a püspök-kijelölte papi pályán, Isten megpróbálja: beledobja a háború és a forradalom zűrjébe, s azután is szabadjára hagyja, hadd döntsön önmaga, győzze le a nehézségeket. Vállára vetett kaszával járja a határt, esténként, esős és napsütéses napokon együtt ül barátaival, közös terveket szőnek, sokat olvas, még többet töpreng. Látja a nagyfokú szegénységet, érti a sorsfordulat minden vonat - kozását, s egy elkeseredett pillanatban kész Brassóban munkásnak is beállni. De nem végetlen a próba ideje: a meghívott ember nyugtalansága hamarost erőt vesz rajta, mind sorvadtabbak az érvek, melyek a várt lépéstől visszatartják, az idő sürgető, s az állandóan útrakész fiatal szentdomokosi férfias elhatá - rozással visszatér Fejérvárra. Tudjuk, az Isten rendelte számára a tapasztalatszerzésnek ezeket az esztendeit, Ő akarta próbára tenni, mert a pap Márton Áronnal tervei voltak. Meglepő, ha távlatból nézzük azt a 14 esztendős papi pályát, melyet püspökünk bejárt. Mint ditrói és szentmiklósi káplán s vöröstoronyi expozitus megismeri a két egyház - szervezetet: a székelyföldit és a szórványvidékit; mint marosvásárhelyi hittanár és régens, később mint ifjúsági lelkigyakorlatok vezetője fiúnevelő feladatokat lát el, s szoros kapcsolatba kerül a serdülő új nemzedék spirituális kérdéseivel; mint aulista s Majláth püspök bizalmasa közelről tanulmányozhatja az egyházkormányzat szerke - zetét; mint főiskolás prézes és hitszónok alakító hatást gyakorolhat katolikus értelmiségünk friss évjárataira; mint az Erdélyi Iskola szerkesztője, a korszerű nevelés rendszerének alapjait fekteti le, s mint népszövetségi igazgató, egyetemes nép - szervező és -nevelő tervek valósításába foghat; végül mint kolozsvári adminisztrátor tanúságot tehet gazdasági érzékéről, s mint a kolozsvári Szent Mihály-egyház helyettes plébánosa, a városi hívőszervezés és -nevelés nehéz szerepét vállalhatja. Lehetetlen a megfoghatatlan terv - szerűséget fel nem fedezni: ez az élet egy későbbi feladatra való felkészülés. A falusi és városi pasztoráció, az újszellemű ifjúságvezetés, az iskolán kívüli nép- és értelmiségnevelés, a spirituális és gazdasági élet kérdései s az általános egyházkormányzat feladatai nyíltak meg előtte, s Isten kegyelmével a kérdésekre feleletet adhatott, a feladatokat eredménnyel munkálhatta. A lelkes ember Márton Áron, a pap zúgolódás nélkül vállalta a vállaira tett nehéz életet. Felső parancs gyors iramra készteti, munkateret munkatérrel vált, de minden megbízás keretében rövid idő alatt egész feladatot teljesít. Mert: nincs megalázóbb a gazda nélkül hagyott félmunkánál, nincs keserítőbb a torzóba maradt kezdeménynél tartja, s úgy cselekedett. Népe hagyományai köte - lezték, a lélek és öntudat sarkallták, hogy a lehetőségeket erejéhez mért tökéletességgel kihasználja. A lelkes embert vallja eszményének, kit a meglátott cél ösztönöz: a munkát minden áron végbeviszi; nem, hogy visszariadna a rész - letek nehézsége láttán, de kész működése terét önként tágítani és kiszélesíteni ráfordíthatjuk az Egyházmegyei Tanács ülésén elhangzott szavait: akart és tudott munkát lelkesedésből, a nagy ügyek szeretetével vállalni. Az idő és energia akarata szolgálatába hajolnak, akarata pedig Isten ügyének s a meglátott népérdek szolgálatának eszköze. Érzi és tudja, hogy népünk életét megöli az ártalmas formalizmus; üres társadalmi keretek tartalom nélkül ásítanak; közérdekért meghirdetett lélektelen s vérszegény akciók fojtó pangással fenyegetnek; a közértelmesség s a feladatra való neveltség csak távoli vágy, de nem munkált célkitűzés. Népnevelési rendszerre, irányító nevelésügyi sajtóra s megfelelő intézményekre van szükség. A sopánkodás ravatalra juttat, ha életünk mélyéből a megújító források erőit nem fakasztjuk. A katolicizmus az örök elégedetlenség azzal, ami van és ahogy van; gyötrődés, hogy a világot jobbá tegye; hősies erőfeszítés, hogy lendülő öleléssel a földről az eget átfogja, a közömbös, anyagias földet a kifeszült lélek erejével az éghez közelebb rángassa. Beállhat-e tehát a katolikus pedagógia a sopánkodók és a jajveszékelők közé, akik állandóan szánalomra számító könnyeket pergetnek?... A katolicizmusnak a romokon, a sivár pusztaságban is építenie kell. Egyházmegyénk lelki arculatának széppé teljesedése, a katolicizmus megerősödése, hódító 3

4 erőinek tevékeny kibontakozása ifjúságunk lelki nemesedésén és a nép tömegeinek a műveltségén fordul meg. Ha nem lesz vezető rétegünk, mely az erkölcsi felelősség eleven tudatával él és tanít a nép között, s ha népünk tudatlansága követ - keztében a hajszás életversenyen alul marad, ha műveltségében megfogyatkozik, ha múltjának az emlékeit nem tudja átvenni, s nem lesz számára lehetséges, hogy belső gazdagságának kibontott pompázatában, rangosan egyenlő félként jelenhessék meg a többi népek között, a kultúr - tenyészet kellős közepén bűnökbe nyomorodik, lelkileg is elbitangolódik... Határozott és szilárd jellemekért, művelt és kötelességtudó emberért kiált az idő. Nekünk a falusi bírótól a közélet legmagasabb polcán álló előkelőségig, a foltozó vargától a nagygyárosig, a falusi tanítótól a püspökig minden poszton a legkiválóbb s felelősségüknek tudatában lévő emberekre van szükségünk... Ezért kell a jellemkialakítást a legfontosabb feladatunknak tekinteni, a többi tudást s a kötelességteljesítést megkövetelni az ifjúságtól, hogy jövendő hivatása tökéletesebb ellátásának a gondolata már a gyermekkorban beidegzettséggé váljék. Így a kenyértelenséggel fenyegetett nemzedék olyan erénnyel gazda - gítható, amelyet csengő aranyra lehet váltani... S ez különösképp a vezető rétegeknél lényegbevágó. Ne engedjünk évről évre újabb csoportokat elindulni a megszokott úri életpályák éhezése felé, s vessünk véget a lelki és akarat beli eunukok továbbtenyésztődésének, neveljünk férfias lelki erőket, munkakedvet, ruganyos akaratot, tervezgető és vállalkozókészséget, s ezáltal akadályozzuk meg idejében a művelt élhetetlenek túlszaporodását. Minden a nevelésen múlik tér vissza írásaiban az alapgondolat, s ebből a szempontból elemzi közösségi életünk intézményeit, bírálja az iskolát s a népérdek hírverőit. Nevelésrendszerét hamarost nyilvánosságra is hozza, a népnevelés anyagszolgálatát ellátja, az értelmiségnevelés a kezében van, az Erdélyi Iskolán keresztül döntő hatást gyakorol nemcsak Erdély, de a Felvidék magyar nevelésügyére is. A szülőföld hármas ajándéka: a népi vonatkoztatásokkal ötvözött katolicizmus, az őrtálló ősök példájából sarjadó nemzeti öntudat s az önös érdekeket bátran 4 visszautasító példás fegyelem itt, a munkában szóródott szét, hogy a munkatársak lelkét termékennyé, az őt hallgató tömegek akaratát fogékonnyá tegye. Nem a pusztába kiáltó szava volt, beszélt és cselekedett. A lélekben független ember A hivatásban töltött férfimunka s a gondolatérvényesítő küzdelem megnyugtatja a férfikor mezsgyéjén tépelődő lelket, s az eszmékben és valós eredményekben dús papi múlt és maga az ember példává lényegíti. A fajta karaktere, aszketikus jellem és spirituális elmélyültség ötvözi a pap Márton Áron egyéniségét. Magatartásában higgadt, mozdulataiban méltóságteljes, akárcsak felei a csíki végeken; pihenésre vágyó önmagával szemben mindig kegyetlen, mások irányában szigorú, mint az aszkéta; a kérdések végső gyökerét kutatja, örök igazságokra építi adott véleményét, Istentől függésében emberektől független: Krisztus ügyének apostola. Kimért léptekkel, szelíd tekintettel jár az emberek között. Fájdalma s panasza nincs. Páratlan türelemmel állja a bőbeszédű fecsegést, de maga a kivételes szónok fegyelmezetten szűkszavú. Elhárít minden hízelgést s a gyűlölet minden alantas megnyilvánulását, csak eszméknek és eszményeknek hódol, csak elvekkel és elvekért vállal fáradhatatlan harcot. Terveiben és cselekedeteiben személytelen. Az ügyek tekintetében az egyes ember csak annyira érdekli, amennyiben kötelességét teljesíti vagy a valósításban szükséges. Nincsenek előítéletei és nem lehet befolyásolni: a személyt tárgyilagosan értékeli, sem kedvence, sem rossz embere nincs, csak munkatársai és hívei vannak. Ő a lélekben független ember, az iránytszabó és a számonkérő. Negyvenkét esztendős most püspö - künk, sovány arcát gondok árkolják, vonásait az élet keménnyé formálta. A gyorsiramú idő nem volt kegyes az elhívott ember életével s közösségünk is türelmetlen, oly régóta várja a férfit, ki a nép soraiból magasba kerülve erkölcsi szót emel a rend szüksége mellett, s munkát indít a rend megteremtése érdekében. Emberi értéke szárnyat adott nevének, a nép ismerőjét s a feladatok rendszerezőjét látják az apostol trónusán ülni, azt, akiről tudják, hogy a

5 közélet eszmevesztőjében soha egy percre sem tévedt el: nemesen egyszerű maradt a méltóságban s fölényes a törpe szándékok indulata láttán. Milyen terhes ez a bizalom, a gond idézője, a gondé, mi ott ül a fiatal püspök arcán, szemében, keményen összeszorított ajkai mögött, a lélek mélyén. Mert az emberi mérték nagyon is véges, a rossz szellem gáncsai állandóak s a püspöki felelősség minden felelősségnél nagyobb és súlyosabb: Egyházáért, népéért, önmagáért s papjaiért elsősorban ő felel az Isten előtt. A gond azonban nem félelem és riadás: a lélekmélységben, a szilárd nemzetiségben és a magamegtagadásban föltalált öröm biztos védelem, a hivatás ereje legyőzhetetlen fegyver. Nyíltan meg is mondja: Non recuso laborem. Nem futok meg a munka elől ez az új püspök jelmondata, s e jelszó azonos azzal, mit néhány hónappal előbb, kolozsvári beiktatásán, jelképben fejezett ki: Ő Csíkból való, ott faragták bölcsőjét fenyőből, mely gyökerével a kopár sziklát is görcsösen fogja körül s törzsével egyenest nő az égnek. Non recuso laborem Az új püspök címerében halmok fölött emelkedik e jelképes fenyő, s a metsző pólya a Paxszignum két oldalán Csík címeréből a napot és a holdat ábrázolja. Szent Márton püspök jelmondata így nyer új értelmet: Csík magas méltóságában, terhes feladatok elé állított fia vállalja a mindig zöld fenyő hivatását; kopár körülmények közt is görcsösen ragaszkodni az életadó értékekhez, s irányt mutatni, gerinces egyenességet és égbelendülő bátorságot tanúsítani. Non recuso laborem ez a székely püspök első nagyszerű közösségi tanácsa. A közérdek védelmében, pártoskodásban és erőtpusztító, haszontalan akciókban kifáradt népünk, külsőségekre hajló, nem ritkán petyhüdt valláserkölcsi életünk rászorul erre a tanácsra. Itt ama kopár parlag, mit mívelés alá kell venni, itt ágál a sok indulat, mit megfékezni máris kissé késő, itt a sok elhanyagolt kérdés, itt a megoldatlan hagyott s nyugtalanító tömérdek feladat. A püspök jól látta ezt és szólt: Nem futok meg a munka elől. Bátor és időszerű, erdélyi hang ez: ott áll mögötte a nép, mely várta a szót, s ott áll mellette nemzedéke, mely csak erre a szóra várt. Ismeretlen költő: In memoriam Márton Áron Szentdomokos áldott földje: A második Betlehem, Felette a fényes csillag Ragyogni fog szüntelen. Áron püspök megfogadjuk, Esküt teszünk előtted: Megőrizzük s tovább adjuk A ránk bízott szent hitet. Főpap voltál és vezérünk: Sziklára szállt sasmadár, Hirdetted, hogy legyen köztünk Testvériség s béke már! Sudár fenyő volt eszményed: Ég felé néz, örökzöld, Legyen ilyen minden utód, Kit hordoz e drága föld. Ezeréves kettős eszme Őrizte meg nemzeted, E megtartó örökségre Épült egész életed: Magyarság és Kereszténység! Szentistváni gondolat! Mindkettőhöz hű maradni A legszentebb feladat! Keletről jött rémuralom Irtotta a szent hitet, Védelmében élharcosként Kockáztattad életed. Történelem tűzpróbáját Hősiesen megálltad, Mind mestered a keresztet Zokszó nélkül hordoztad. Dicsőültek szent honában Elfoglaltad helyedet, Esdve kérünk el ne feledd A te árva népedet! Mi pedig a palástodnak Szegélyébe fogódzunk, Benned bízva hittel hisszük: Jobbra fordul a sorsunk. Áron püspök Erdély egén Legragyogóbb csillag vagy, Fáklya voltál életedben Halálban is az maradsz! Ez a csillag szórja fényét A világon szerteszét, Hogy hirdesse püspökünknek Csodálatos életét! 5

6 6 Márton Áron erdélyi püspök életrajzi adatai augusztus 28-án - született Csíkszentdomokoson, édesapja: Márton Ágoston, édesanyja Kurkó Julianna Csíkszentdomokoson jár elemi iskolába Gimnázium Csíksomlyón Gimnázium Csíkszeredán Gimnázium Gyulafehérváron, érettségi június június katonai szolgálatra kap behívót Harctéri szolgálatot teljesített: Doberdo, Ojtozi-szoros, Asiago. Háromszor sebesült Leszerelése után mint földműves dolgozott és egy erdészetben volt tisztviselő Teológiai tanulmányokat folytat Gyulafehérváron július 6. - Gróf Majláth Gusztáv Károly pappá szenteli júliusától - Káplán Ditróban július 1. - Káplán Gyergyószentmiklóson augusztus 1. - Hittanár Gyergyószentmiklóson az Állami Főgimnáziumban július 1. - Hittanár a Marosvásárhelyi Főgimnáziumban, ugyanott igazgatóhelyettes a fiúnevelő intézetben július 1. - Plébánosi kinevezést kap Verestoronyra és tanulmányi felügyelő lesz a szebeni Szt. Teréz árvaházban október 1. - Udvari káplán és püspöki levéltáros Gyulafehérváron szeptember 1. - Püspöki titkár. Az Erdélyi Róm. Kat. Népszövetség egyetemi szakosztályának vezetője március Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség országos igazgatója Létrehozza és szerkeszti az Erdélyi Iskola nevelésügyi folyóiratot, munkatársa Dr. György Lajos március A kolozsvári Szent Mihály plébánia vezetésére kap ideiglenes megbízatást január Kanonoki kinevezést kap augusztus A kolozsvári Szent Mihály plébánia megválasztott vezetője augusztus A kinevezést megerősítik. Székesegyházi kanonoki kinevezést kap. Kerületi főesperes szeptember A gyulafehérvári egyházmegye apostoli kormányzója lesz. A kormányzást szept. 12-én vette át december Az Apostoli Szentszék XI. Piusz által Gyulafehérvár püspökének nevezi ki február Cassulo Andrea apostoli nuncius a kolozsvári Szent Mihály templomban püspökké szenteli Az egyházmegye kettészakadt, Gyulafehérváron maradt VI II. 2 - különböző börtönökben sínylődik március 24-ig - A bukaresti érsekségen erősödik március Visszatér Gyulafehérvárra Háziőrizetben volt Elkezdi a diadalmas bérmautakat február VI Pál kinevezi Dr. Jakab Antalt gyulafehérvári segédpüspöknek Súlyos rákbetegsége kezdődik Az egyházmegye kormányzását hivatalosan átadta Dr. Jakab Antalnak szeptember Délelőtt 9 órakor meghalt a gyulafehérvári püspöki székházban október 4. - A székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

7 Márton Áron beköszöntő szózata Márton Áron Isten irgalmából és az apostoli szék kegyéből gyulafehérvári püspök Tisztelendő Testvéreinek és Krisztusban Kedves Híveinek Áldást és üdvöt az Úrban. Szent Márton püspök szavaival kezdem: Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem; Uram, ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a munkát. Ezzel a mélységes alázattal és megadással hajtom fejemet én is Isten akarata előtt: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket (Jn 15,16). S ha tetszett szent Fölségének, hogy igénytelen személyemet hívja meg az egyházmegye élére, alázattal követem hívó szavát, és szívvel-lélekkel felajánlom minden erőmet a reám tett feladatok szolgálatára. Az út, amelyen indulok, nem járatlan és nem pusztába vesző. Apostolok jártak előttem, akik Isten lelkét, a kegyelmi élet szépségeit és a szeretet örömfakasztó erejét sugározták szét ezen a területen. Példájuk és serkentő buzgóságuk átformálta az egyházmegye lelki arculatát, az egykori vallási közömbösség hervasztó fagyát a lelki elmélyülés melegsége váltotta fel. Ősz püspökünk az Eucharisztia gazdag erőforrásait nyitotta meg, annak sugárzatába állítva elsősorban az ifjúságot, hogy a Krisztussal való életközösségben testben és lélekben egészséges, gondolkodásban és érzületben tiszta nemzedék nevelődjék jövőnk számára. Utódja, akit Isten váratlanul elvett tőlünk, az ő munkáját akarta tovább vinni. Mélységes hálával és tisztelettel gondolok mindkettőjükre. Nyomukba lépni nem tudok, de emléküket a kegyelet és szeretet hervadatlan virágaival veszem körül, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az eredményekben gazdag apostoli munkát útmutatásuk nyomán tehetségem szerint folytassam. A püspök tanúságtétele az egyházmegyében A püspök feladata, hogy egyházmegyéje lelkiségét és struktúráját kialakítsa, úgy, hogy annak papsága és népe a mindennapi életben kitartóan és tervszerűen szolgálja a társadalom érdekét is. Bizonyos esetekben azonban drámaibb és vitatott akciókra is el kell határoznia magát. Hivatalának mind az Egyház, mind a világ szemében még mindig nagy szimbolikus súlya van. S adódnak pillanatok, amikor apostoli hivatala követeli, hogy az első vonalba álljon. Ha az Egyház Krisztus szeretetének tanúja akar lenni, ha az Egyházat azért támadják, mert az igazságosság oldalára áll, a püspöknek, a főpásztornak kell az ilyen tanúságtételben elöljárnia. A püspök, mint főpásztor bárki másnál inkább képviseli az Egyházat. Példája, magatartása kisugárzik az Egyház arculatára, s vagy megvilágítja, vagy elhomályosítja Krisztus arcát. A püspöknek tisztában kell lennie, mit cselekszik. A problémának fontosnak kell lennie, hogy azzal behatóbban foglalkozzék. Kikérheti mások tanácsát, magatartását kötheti feltételekhez. De végeredményben neki kell döntenie, megfontoltan, okosan és - ami még fontosabb - határozottan. A püspök magatartása alapjában véve összefügg szerepével, mely őt az Eukarisztia ünneplésénél megilleti. Ha az emberiség szenvedését az oltáron bemutatja az Úrnak, nem vonhatja ki magát a harcból, nem térhet ki az elől, hogy szenvedő népe érdekében harcoljon az igazságért és igazságosságért. Mint Isten országának eucha - 7

8 risztikus celebránsa, Isten országának megvalósulásáért dolgozik a földön, apostol, akinek küldetése nemcsak saját híveihez szól, hanem minden emberhez. Ezt az országot megtalálja, ha az Egyházon kívül is Krisztussal úgy találkozik a szegények személyében, mint az oltáron magával Krisztussal. A püspök küldetésénél fogva nem technikusa az emberi fejlődésnek. Nem az ő feladata, hogy a fejlődés modelljét kidolgozza és előterjessze. De az emberi fejlődés minden megnyilvánulása iránt élénken érdeklődnie kell, mint Isten tervének történelmi kifejeződése iránt. Hivatásánál fogva, mint a hit embere és a hitre való nevelés küldöttje, támogatnia kell minden tisztességes kísérletet, melynek célja a fejlődés előmozdítása. Éppen így figyelembe kell vennie a megfontolt, testvéri és igazi dialógust minden ideológiával és életfelfogással. Prófétai küldetése kötelezi, hogy elítélje minden ideológiában és fejlődési modellben azt, ami embertelen. Prófétai küldetése egyetemes, mint a Krisztusé. Ezért megértéssel kell kezelnie minden embert, bármilyen ideológiát valljon. Tartózkodnia kell azonban bármelyik csoport politikai döntéseiben való részvételtől, mert emiatt az emberek egy részével szembekerülhetne. Beszédtöredék Nem titkolhatjuk, hogy a vallás hely zete miatt is aggodalomban vagyunk. Olyan légkör kialakítását tapasztaljuk, mely megnehezíti híveinknek a vallás gyakorlását és megnehezíti a gyermekek vallásos nevelését. Mind több oldalról halljuk a panaszt, hogy azokat, akikre a gyermek és ifjúság hivatásszerű nevelése van bízva, nem csak a tananyag közvetítésére kötelezik, hanem arra is, hogy a növendékeket a hittanóráktól és a vallási gyakorlatoktól visszatartsák, a szülők akarata ellenére is. A szülők, akik elsősorban hivatottak és jogosultak a gyermek nevelése felől dönteni, ismerik és értékelik a vallás nevelő erejét, és mint hívő emberek, a gyermek testi, lelki, erkölcsi és szellemi fejlődéséért való felelőséggel együtt felelősséget éreznek a halhatatlan lélekért is. Nem csoda, ha az adott körülmények között gondok felhője árnyékolja be a homlokunkat. Így a gyermek és ifjúság számára olyan helyzet teremtődik, melyben a vallásról csak vallásellenes ismereteket terjesztő forrásokból tájé kozódhatnak, a felnőttek pedig nem tudnak szabadulni az aggodalomtól, hogy ők is olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor választaniuk kell vallási meggyőződésük vagy a mindennapi kenyér között. Az ország alaptörvénye, az alkotmány biztosítja az állampolgároknak a vallásszabadságot és a lelkiismereti szabadságot. Ezek a szabadságjogok magukban foglalják: a nyilvános istentisztelethez és vallásgyakorláshoz, a vallásos neveléshez, a lelkipásztorkodás és igehirdetés szabadságához, valamint a szabad pálya választáshoz való jogot, beleértve a papi és szerzetesi hivatás választásának és a papi és szerzetesi hivatásra való nevelésnek a jogát. Az embernek elvitathatatlan joga, hogy vallási meggyőződését szabadon nyilváníthassa, és korlátozás és félelem nélkül gyakorolhassa. A szülőknek elvitathatatlan joga és elutasíthatatlan kötelessége, hogy gyermekeiknek vallásos nevelést adjanak.ezek a jogok, illetve kötelességek minden más jognál ősibb és magasabbrendű jogok. Ezeket az ember nem embertől kapja, hanem a teremtő Istentől az emberi természettel együtt. Az emberi törvénykezés csak megállapítja ezek létét, körülírja a tartalmukat és gondoskodik a védelmükről. Az állampolgárokat lehet áldozatok vállalására kötelezni a közjó érdekében. Indokolt esetben lehet kötelezni súlyos áldozatokra is, sőt a haza védelmében követelni lehet az élet feláldozását is. A halhatatlan lélek ügyét azonban a teremtő Isten kizárólag magának tartotta fenn, s erre a fenntartott területre nem szabad behatolnia senkinek semmiféle címen. A történelem legmegrázóbb fejezetei a vallás és lelkiismeret szabadságáért folytatott harcokról szólnak. Az emberiség legjobb szellemei ezért szálltak síkra, s ezrek és ezrek - gyermekek és felnőttek, nők és férfiak, papok és világiak - vállalták a vértanúságot is Isten, a vallás, a lélek ügyéért. S ma is hatalmas erőfeszítések vannak folyamatban, ezrek és ezrek kockáztatják életüket is minden világrészen, hogy biztosítsák lehetőleg minden nép számára az emberi életfeltételeket és minden ember számára az emberi személy méltóságának a tiszteletét. 8

9 Ökumenizmusról, Gyulafehérvár, 1974 A világ püspökei és főpapjai immár negyedszer gyűltek össze Rómában az apostolfejedelmek sírjánál. A múlt években már megtárgyaltak fontos kérdéseket, több kérdésben határozatot is hoztak, de még nagy horderejű és kényes problémák várnak megvitatásra. A zsinat munkáját imádsággal támogatjuk, ugyanakkor a magunk számára is kérjük Isten segítségét, hogy a hozott és a Pápa jóváhagyásával kihirdetett határozatokat végrehajthassuk az egyház szándékának megfelelően. Az istentiszteletek rendjével kap - csolatos határozat alkalmazását megkezd - tük, s úgy látjuk, híveink mindenütt örömmel fogadják. Ezen a téren még sok tennivalónk lesz. Ezért figyelemmel kísérjük, mi történik a katolikus világ többi részében, milyen rendelkezéseket adnak ki az Egyház központjában, s lépésről lépésre fogjukbevezetni azt, ami a bevezetésre megérett, megtartjuk azt, ami híveink vallásos lelkületéből fakadt és amit ezen a földön a hagyomány megszentelt. A zsinat kiadta a jelszót a vallási élet megújítására és határozatot hozott az ökumenizmus kérédésében. Az első feladat olyan, aminek a megvalósításához már most hozzáfoghatunk és jó ha hozzáfogunk, a második érdekében is már tehetünk valamit. Az egyházról szóló dogmatikus konstitúció felszólít minden hívőt a tökéletes keresztény életre, elsősorban a vezetőket. Már a dolgok rendje is kívánja, hogy a keresztény élet szép és tökéletes formájának a kialakí - tásában azok járjanak elöl, akik az élen állnak: a püspökök, a papok és a klerikusok. A püspökök a papi hatalom teljét bírják és szentségi kegyelmet kapnak ajándékul. Nekik kell imádságos élettel, a szentségek adminisztrálásával, az evangélium hirdetésével, a kormányzás gondjainak vállalásával mindenkire kiterjedő atyai gondoskodással példát adniuk. Nem szabad visszariadnunk a nagy áldozatoktól sem, ha a hit érdeke úgy követeli. A papok a püspökök legközelebbi munkatársai és hivatali kegyelmeinek részesei. Az ő hivatásuk, hogy Krisztus élő tanúi legyenek a nép között: hogy az Isten és a felebaráti szeretet, a testvéri összetartást, a nehézségek, megpróbáltatások bátor és önzetlen vállalását, a lelkiélet gyakorlati módját és értékét megmutassák mindennapi életükön. Utánozzák a szent lelkipásztorokat, akiket az Egyház oltárra emelt, és a katolikus nép mindenütt boldog büszkeséggel mond a magáénak. Az ifjak, akiket Jézus Krisztus meghívott a maga szolgálatára, buzgón műveljék lelküket és szívüket, értelmüket és aka - ratukat, hogy annak idején apostolai legyenek az igazság és szeretet vallásának. Ökumenizmus alatt azt a mozgalmat értjük, mely a különböző keresztény egyházak és vallási közösségek egyesülésén fáradozik. A zsinati határozat azt mondja, ezt a célt is annál hamarabb közelítjük meg, minél komolyabban veszik a keresztények az Úr felhívását:legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes: minél többen és lelkesebben követik az evangéliumi életszabályokat; minél több keresztény él valóban keresztény életet; Meminerint omnes christifideles se Christianorum unionem co melius promovere, immo exercere, quo puriorem secundum Evangelium vitam degere studeant (Gondolja meg minden krisztushívő, hogy annál jobban előmozdítja, sőt éli is a keresztények egységét, minél maradéktalanabbul törekszik evangéliumi életre). Másik eszköz az imádság. Protestáns testvéreink kezdték el és mi tőlük vettük át azt az imanyolcadot, amelyet 9

10 évente január napjain végzünk. Erre utalva ajánlja a dekrétum, hogy imádkozzunk a keresztények egységének a megvalósulásáért mi is, ahol pedig a püspökök megengedik és megjelölik a módját, esetleg másvallású testvéreinkkel közösen is. A hittudományi főiskolán és általában az egyházi iskolákban a tanítás és a nevelés, a lelkipásztorkodásban az igehirdetés és a hitoktatás történjék ökumenikus szellemben. Ez alatt azt értjük, hogy a tanárok és lelkipásztorok tárgyalják a történelmi eseményeket a tényeknek és igazságnak megfelelően, szépítés és torzítás nélkül, akkor is, ha netán ránk nézve nem volna kedvező; gondosan kerüljék a polemizáló vagy támadó hangot; a katolikus igazságokat, tanokat, törvényeket úgy adják elő, ahogy az Egyház vallja és tanítja. Semmi sem árt az ökumenizmus ügyének annyira, mint a hamis irénizmus. Másvallású testvéreinket vezetnők félre, ha a katolikus tanokat elhallgatjuk, megcsonkítjuk vagy elködösítjük azért, hogy őket könnyebben megnyerjük. Akik a katolikus tanítás iránt őszintén érdeklődnek, azok az igazságot akarják tudni, azt, amit a katolikus egyház igazságnak tart és a saját híveinek hirdet. A dekrétum óva int minden elhamarkodott vagy meggondolatlan lépéstől, egyéni akcióktól. A különbségek, melyek a vallásokat egymástól elválasztják nem szűntek meg, s a különböző vallási közösségek az egyesülésről is különbözőképpen gondolkoznak. Vannak, amelyek őszintén üdvözlik, de vannak, amelyek tartózkodnak. Éppen ezért változatlannul érvényben vannak azok a katolikus törvények, melyek másvallású testvé reinkhez való egyházjogi és vallási viszonyainkat szabályozzák. Érvényben van a communicatio in sacris (közösen végzett szent cselekmények), a másvallású istentiszteleteken való részvétel tilalma is. Minden közeledésnek, minden ökumenikus vállalkozásnak, másvallású testvéreinkkel való dialógusnak feltétele, hogy az teljesen őszinte és jószándékú legyen mindegyik fél részéről, hátsó gondolat, számítás, fenntartás nélkül. Eleve ki kell tehát zárni és el kell utasítani a lélekhalászásnak még a lehetőségét is. Az ökumenizmus nem lehet a prozelitizmus eszköze. Mindenki meg van győződve, hogy még hosszú az út, amíg az egyesülés valóban létrejöhet. Azt is vallja minden jószándékú ember, hogy az egyesülésért nem lehet az igazságot feláldozni. A főpásztorok feladata, hogy az ökumenizmus ügyét kézben tartsák és irányítsák. Ők mondják meg, minek érkezett el az ideje és minek nem, mi megengedett és mi nem. Ezért legyünk fegyelmezettek. Az egyesülés ügyét akkor szolgáljuk hasznosan és helyesen, ha igyekszünk az evangélium szerint élni, ha engedelmesen követjök a felelős előljáró irányítását és ha buzgón imádkozunk, hogy az illetékeseknek sikerüljön a különbségeket áthidalniuk az evangélium szellemében. A jeruzsálemi Yad Vashem intézet "A népek igaza" címet adományozta Márton Áron püspöknek Az Intézetet 1953-ban alapították a Holocaust áldozatainak emlékére. Az intézet A Népek Igaza címet adományozza azoknak a nem-zsidóknak, akik a második világháború idején, akár életük kockáztatásával is zsidókat mentettek meg a biztos haláltól. Tiszteletükre fát ültetnek az emlékkertben és felírják nevüket az emlékfalra. Márton Áron erdélyi püspök Kolozsváron, a Szent Mihály templomban, a papszentelés alkalmával mondott beszédében bátran felemelte szavát a zsidók deportálása ellen, az akkori északerdélyi magyar polgári hatóság jelenlétében. Másnap írásban is megtette tiltakozó nyilatkozatát. Az emlékérmet a püspök utódjának, dr. Jakubinyi György érseknek a kolozsvári Szent Mihály templomban adták át. 10

11 Krisztus Király ünnepe, október 30. Krisztus Király ünnepét az Anyaszentegyház az első világháború után, ben rendelte el. Ekkor már láthatók voltak az emberiség szellemi, lelki és erkölcsi életének azok a körvonalai, melyek azóta élesen kirajzolódtak. Az úgynevezett keresztény világ ekkor gyakorlatilag jórészt már kivonta magát Isten uralma lól. Az egyik felén végbement a kereszténység laicizálódása, a másik felén pedig kezdett berendezkedni és kezdte nagyhatalmi pozicióját kiépíteni a harcos ateizmus. Más-más foglalkozásában, de mind a kettő detronizálta Istent és elvetette törvényeit. Az egyik az ember akaratát, a másik a természet vak törvényeit tette meg az élet egyetlen és legfőbb szabályává. Be kell ismernünk - mondja a zsinatnak az Egyház és a modern világ visz o - nyáról szóló konstitúciója -, hogy a bekövekezett állapotokért mi is felelősek vagyunk. Elhanyagoltuk a vallásos nevelést, az evangéliumot gyakran hamisan értelmeztük, vallás-erkölcsi életünk hiányos, sőt sokszor hazug volt. Nem megvilágítottuk, hanem inkább elhomályosítottuk Isten és a vallás arculatát. Isten törvényeit tanítottuk, de nem vállaltuk. Nem élünk aszerint, amit hirdettünk. Szépen szóltunk az Istenről, de embertársainknak nem tudtuk megmutatni Isten arcát: Krisztust, a második isteni Személyt, a mennyei Atya egyszülött Fiát, akiben láthatóan megjelent közöttünk a láthatatlan Isten, aki testvérünk lett, egy közülünk, hogy elesett emberségünkből felemeljen az istengyermekség méltóságára; aki a kereszten kiontotta a vérét, hogy megadja a megváltás szent békéjét minden teremtménynek az égen és a földön. Prédikáltunk ezekről a világnak, de a világ fiai nem látták rajtunk, hogy hisszük, amit hirdetünk; nem látták, hogy a Krisztus testvérei vagyunk; hogy valóban Ő uralkodik fölöttünk, hogy az igazságért meg tudunk halni; és hogy embertársainkat szeretjük azzal a szeretettel, mellyel Ő szeret minket. Az ünnep a kihirdetés után meglepő gyorsan népszerű lett. Némely helyen néhány év alatt. A hívő nép megérezte az ünnep időszerűségét és jelentőségét. Keresztény ösztönével megérezte az ellentmondást a hit és az élet között és az ebből származó súlyos következményeket. Érezte, hogy ha az ember kivonja magát Isten uralma alól, védelem nélkül marad, törvényen kívüli állapotba kerül, kiszolgáltatja magát az emberi szeszélynek és önkénynek. Helyénvaló, hogy ma, Krisztus Király ünnepén, a zsinat nagyon őszinte vallomását és nagyon komoly figyelmeztetését megszívleljük. Elsősorban mi, papok és ti, akik Krisztus felkent szolgái akartok lenni. Együtt kérjük a hűséges szolgálat kegyelmét. A kegyelmet, hogy éljük, amit hirdetünk, s hogy a bűnnel megsebzett emberiségnek segítsünk, hogy visszataláljon Krisztushoz és meghódoljon az Ő szelíd uralmának. 11

12 A híveitől búcsúzó püspök körlevele (1980. május 15-én) Tisztelendő Testvéreim, Szeretett jó híveim, Isten kegyelméből negyvenkettedik éve már, hogy boldogemlékű Vorbuchner Adolf püspök halála után 1938 szeptemberében mint apostoli kormányzó, majd ugyanazon év kará - csonyán mint megyéspüspök akkori Szentséges Atyánk, XII. Piusz pápa rendelkezéséből egyházmegyénk kormányzását átvettem. Isten akaratát látva a kinevezésben, gyengeségem tudatában, de az Ő segítségében bízva fiatalos készséggel és odaadással vállaltam a feladatot: Non recuso laborem, Uram, ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a munkát. A haladó évek, közte a háború pusztításainak és a háború utáni átalakulások évei felettem sem múltak el nyomtalanul, próbára tették testi-lelki erőimet. Úgy tetszett Istennek, hogy többféle betegséggel is meglátogasson, amelyek szobámhoz kötnek, akadályoznak főpásztori kötelességeim teljesítésében. Ezért az utóbbi években ismételten kértem Szentséges Atyánkat, mentsen fel az egyházmegye kormányzásának terhe alól. Legutóbb a Szentatya küldöttének márciusi látogatása alkalmával. A Szentatya megértette helyzetemet, április másodiki hatállyal felmentett a kormányzás gondjai alól és ezt utódlási joggal kinevezett segédpüspökömre, Nagyméltóságú és Főtisztelendő dr. Jakab Antal püspök úrra bízta, s kegyes volt ezt velem személyes táviratban közölni. Fiúi hálával fogadtam intézkedését, amellyel lelkiismeretemet megnyugtatta és az egyházmegye zavartalan továbbkormányzásáról gondoskodott. Az ügyek intézése az utóbbi években amúgy is egyre inkább a segédpüspök urat terhelte, aki készséggel és hozzáértéssel volt mindig segítségemre. Azzal a megnyugtató érzéssel vonulhatok vissza, hogy az egyház - megye vezetése jó kezekben van. Új Főpásztorotokat fogadjátok szeretettel és készséges engedelmességgel tegyétek számára könnyebbé a kormányzás gondjait és felelősségét. Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül. Keresztény és emberi életünk alapja a hit és ugyanakkor számunkra őseinktől való drága örökség, amelyhez apáink hűségesen ragaszkodtak és amelyért sok áldozatot vállaltak. Ahogyan az Apostol tanítja, hit nélkül nem lehet senki sem kedves Isten előtt (Zsid 11,6). A hit tárgya a láthatatlan valóság és ezért mindig nehézséget jelent az embernek. A mai embernek különösképpen, amikor tudomány, kultúra, társadalmi élet egyaránt elfordult a hittől. Az idősebb nemzedék, amelyik átélte a háború borzalmait, és a sok változást, amelyen átment az emberiség élete, megtanulta, hogy aki Istent elveti, az könnyen megfeledkezik az emberies - ségről is, s hogy a világ állandó változásában csak a hit az, ami nem változik, amibe belekapaszkodhatunk. Az örökkévalóság a mi menedékünk - olvasható a marosvásárhelyi temető egyik sírkövén. A fiatalabb nemzedéknek nincs ilyen tapasztalata, és alkalma sincsen, hogy megismerje a hit alkotásait és értékeit. Bizalommal kérem a szülőket és papjaimat, úgy véssék be értelmükbe és szívükbe a hit igazságait, hogy a megtartó családi és otthoni környezetből kiszakadva se veszítsék el. A hitre építsék egyéni és családi életüket. Ezzel adják nekik a legdrágább örökséget. 12

13 Az emberrel való sorozatos visszaélések indították a világot, hogy főként a második világháború után figyeljen az ember jogaira és méltóságára. Az egyházi Tanítóhivatalnak is az utóbbi évtizedekben egyik fontos tanítása az emberi méltóság. Krisztus a felebaráti szeretet parancsát odatette az Istenszeretet mellé a főparancsolatban. A hívő embernek Isten gyermekét és saját testvérét kell meglátnia embertársában, akkor is, ha másképpen gondokozik, mint ő, más nyelvet beszél és talán mások a vágyai és célkitűzései. Erre is sokszor rámutattam, amikor tanítottalak titeket és búcsúzóban ismét kérlek, tiszteljetek és szeressetek minden embert, elsősorban azokat, akikkel együtt éltek. Csak úgy fogjuk elkerülni a még mindig fenyegető háborús veszedelmeket, úgy fogjuk megtalálni az egyetértést és igazi békességet, ha őszinték vagyunk egymáshoz, nem félünk egymástól és kölcsönösen segítjük egymást életfeladataink teljesítésében. A testvériséget elsősorban magunk között, az Egyház közösségében kell megvalósítani. Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül az életben is testvérek maradjunk, egymás sorsa iránt érdeklődjünk és egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk - mondottam első püspöki körlevelemben és most is erre kérlek titeket. Legyen minden egyházközség igazi testvéri közösség. Az egyház akkor fogja vonzani a kívülállókat és akkor valósul meg a keresztény egyházak és közösségek óhaja és törekvése az összes keresztények egysége, ha rólunk is elmondhatják mint az első századok keresztényeiről: Nézd, ezek mennyire szeretik egymást. Amikor megválok az egyházmegye kormányzásától, búcsúzásom pillanatában tisztelendő testvéreimnek szívből köszönöm, hogy hivatali megbízásom ideje alatt testvéri türelemmel elviseltek, s gyarló utasításaimat legjobb belátásuk szerint elfogadták és követték. Külön köszönöm volt munkatársaimnak az engedelmességet, és az irántam tanúsított megértő jóságot. Köszönöm mindazok munkáját, akik egyházközségeinkben vagy egykori intéz - ményeinkben az Egyház szolgálatában dolgoztak vagy dolgoznak, híveimnek hitükhöz és Egyházukhoz való ragaszkodását, templomainkról és papjainkról való gondoskodását. Minden jóakaratú embernek minden személyem iránti figyelmét és jóakaratát, amellyel főpásztori munkámat elősegítették. Mindnyájunk életére és további munkájára őszinte fohásszal kérem Isten áldását és segítségét. Mindazoktól, akiket hivatali megbízásom ideje alatt esetleg megbántottam, bocsánatot kérek. Főpásztori hivatalomból távozva megáldlak benneteket. Megáldom életeteket, családotokat, otthonotokat, munkátokat, gondjaitokat és minden jószándékotokat. A gyermekeket és az öregeket, a betegeket, a szenvedőket és a gyászolókat, és kérem az Úr Jézus Krisztust, hogy ígérete szerint maradjon mindig velünk és segítsen, hogy példája szerint minden körülmények között megvalósítsuk a mi életünkben Isten akaratát. Magamat imáitokba ajánlva mint első körlevelemben tettem, most is az Apostol szavaival köszöntelek Titeket, ahogyan azt minden szentmisében halljátok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ámen. Gyulafehérvár, május 15-én, Urunk mennybemenetele ünnepén. Márton Áron s.k. püspök 13

14 14 A szent keresztségben részesült: - Sánta Ákos, Ferenczi Hanna Kinga, Majláth Szilveszter, Szabó Armand István, Becsey Dorka, Sütő Barna, Artese Lehel Mihály, Szilágyi Bernadett Franciska, Van Dooven Richárd, Kotró Nándor Szentségi házasságot kötöttek: - Cherciu László - Veres Leila Ilona, Kovács Sándor - Kovács Gabriella, Pakucs Gábor - Madarász Erzsébet, Balogh Csaba - Szabó Éva, Nika Róbert - Szakács Éva, Antalka Huba - Kerekes Ágota, Roncan Mihály - Debreczi Mária, Dulányi Balogh Szilárd - Banu Annamária Az Úr hazahívta: - Bogyó Rozália, Szabó László, Szabó Rozália, Gothár Imre, Bács Imre, Gergely Béla, Csomos Mária, Balázs Margit Irgalmas Jézus, adj nekik örök nyugodalmat! PONGRÁCZ SZENT ISTVÁN áldozópap, vértanú szeptember ben született Alvincen ősi erdélyi nemesi családból ben jezsuita lett. Ausztriában, majd Kassán tanított és lelkipásztorkodott. Homonnáról a protestáns hadak előrenyomulásának hírére Kassára sietett az ottani katolikusok bátorítására. Kassán társa volt Kőrösi Márk és Grodecz Menyhért. Bethlen Gábor és Rákóczi György református hajdúi szeptember 5-én elfoglalták Kassát, mindhármójukat őrizetbe vették. Mivel nem voltak hajlandók áttérni, MAGUNKRÓL MAGUNKNAK borzalmasan megkínozták, megcsonkították őket, majd a szennygödörbe dobták a haldoklókat ban kerültek maradványaik méltó helyre, az alsósebesi templomba, majd a hertneki várba ben ólomkoporsóba zárva Nagyszombatba szállították az ereklyéket, és az orsolyita templomban temették el. Szent X. Piusz pápa 1905-ben boldoggá, majd II. János Pál pápa 1997-ben szentté avatta őket. Példája: Hitedet semmiképp sem tagadhatod meg! KISBOLDOGASSZONY szeptember 8. SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE Öröktől ki volt szemelve az Isten-anyaságra, ezért mentes volt minden bűntől, szeplőtelenül fogantatott. Dávid nemzetségéhez tartozott, Joakimtól és Annától született (szept.8). Születésének sem a helyét, sem az időpontját nem ismerjük. Szent Józseffel, a szintén Dávid nemzetségéhez tartozó Jákob fiával jegyezték el (jan.21). Názáretben nevelték Jézust (Lk 1, 26), Jelen volt Fiával és annak tanítványaival Kánában egy mennyegzőn, Jézus első csodájánál (Jn 2, 1-12). Többször kísérte Jézust tanítói körútján, és a keresztfa alatt is ott állt. A haldokló Jézus János apostol gondjaira bízta (Jn 19, 25-27). Régi hagyomány szerint még 11 évig nagy szegénységben élt, majd boldog halála után fölvétetett a mennybe ( aug.15). Halálának helye az Olajfák hegyének tövében van, ott most bencés templom emelkedik. Gondolat: Mária mindannyiunk példaképe: az isteni Gondviselés útja beláthatatlan, hittel kell járnunk! Lapunk megjelenését támogatja a

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11

A Ko m á r o m i. 2016. f e b r u á r 7. IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 2016. f e b r u á r 7. A Ko m á r o m i plébánia hírlevele IV/6. szám Iz 6,1-2a.3-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam. Sokféleképpen lehet látni az Urat: látomásban,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor

Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Csak a szeretetben! Lakatos Sándor Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében és háborgott, és megkérdezte:»hova helyeztétek őt?«azt felelték:»uram, jöjj és

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17.

V. Mária Út Konferencia. Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. V. Mária Út Konferencia Mária út, amely összeköt! Csíksomlyó 2015. október 16 17. 2015. október 16., péntek Helyszín: Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központ - Hotel Salvator** 17.00

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése

Gyerő Dávid 1. Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Gyerő Dávid 1 Váltságdíj hitünkért: a csoda művelése Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik:»ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét,

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

S Z E M Ü N K F É N Y E

S Z E M Ü N K F É N Y E S Z E M Ü N K F É N Y E I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM - 2011. NAGYBÖJT Kiadja: Jézus Neve Plébánia, Jászberény www.jezusneve.hu SZENTCSALÁD ÜNNEPÉN Egyházunk a 2011. évet a családok évének hirdette meg. A Szentcsalád

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A bölcsesség otthon: férj és feleség

A bölcsesség otthon: férj és feleség A bölcsesség otthon: férj és feleség Lekció: 1Pét. 3.1-9 Textus: Péld 5.15-23, 2.16-1, 14.1, 21.9, 21.19, 12.4, 11.22, 18.22, 19.14, 30.18-19 2013. okt. 20. A bölcsesség otthon. Mit tanít a Példabeszédek

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben