EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 25 éve halott Márton Áron, Erdély nagy püspöke. irányítani, vezetni székely népét, a rábízottakat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I. 25 éve halott Márton Áron, Erdély nagy püspöke. irányítani, vezetni székely népét, a rábízottakat."

Átírás

1 Új évfolyam 77. szám 2005 szeptember - Szent Mihály hava S E P S I S Z E N T G Y Ö R G Y I EGYHÁZI TUDÓSÍTÓ Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. 25 éve halott Márton Áron, Erdély nagy püspöke Fájdalmasan szép volt az a szeptember végi nap, a székesegyház búcsúünnepe, amikor a Püspök, az őrálló, népünk védője és tanítója a szentmisére hívó harang szavára elindult az örök liturgiára. Döbbenetes volt a hír, amely hamar bejárta Er dély minden települését. Márton Áron püspök meghalt. Nincs többé. S egyszerre nagyon árvának éreztük magunkat. Titkon azt reméltük, hogy bár nyugdíjba vonulva, talán a beteg - ágyon, de még sokáig lesz közöttünk, hogy éles szemével kémlelje az Utat, bölcs tanácsaival támogasson s élettapasztalatát osztogassa még. De nem így történt. Az isteni Gondviselés ha zahívta, oda, ahová próbálta irányítani, vezetni székely népét, a rábízottakat. Hisszük azt, hogy Istennél közbenjár értünk. Halálának 25. évfordulóján kérjük, legyen vilgító jele életünknek. Tanítása, amelyből egy kis szilánkot most ízlelget - het az olvasó, mutasson nekünk utat, e megbolydult világban. Életpéldája legyen világító fáklya, hogy megtaláljuk újra az égbe vezető utat, s bátran léphessünk nyomdokaiba. Imádkozza ki a nagy püspök, hogy a székely porta, amelyet ő annyira szeretett, ne néptelenedjen el - gyermekkacagástól, imádságtól legyen hangos ismét szép Erdélyország. Járjon közbe az Égieknél, hogy őseink szent hitében, erkölcseiben megerősödjünk s megmaradjunk. Fakassza rügybe sorsunk vesszejét, hogy újra szép legyen Erdély földje s népe szent nép legyen. Szabó Lajos

2 Venczel József: Márton Áron püspök életpéldája Márton Áron püspök csíki ember - mondjuk, s ebben minden kifejezésre jut, mit elmondani akarunk. Tudjuk, hogy igen gyakran erőszakos határt vonni táj és táj között, különbséget tenni tájak emberei között, de Csíkot maga a természet tette külön tartománnyá, és a történelem egységessé formálta. Magas hegyek határolják minden égtáj felől, s a két útnak eredő folyó, az Olt és a Maros völgyében a lelkiség és a kultúra sajátos hagyományokat őriz. A történeti idők folyamán nem változik e föld kettős jellemvonása: székely és katolikus; a medencék ősi telepeinek életét legalább hat évszázadon át ismerjük, gyarapodnak, új rajokat bocsátanak ki magukból, népesítik az életteret, de töretlenül őrzik az ősök nemzetiségét és hitét, s az ezekből fakadt hagyományt és kultúrát. Zárt föld, sajátos nép. Ki innen származik s e nép fia, egy életen át hordozza és bizonyítja Csík százados, emberformáló hagyományait. Erdély új katolikus püspöke ott született és ott nevelkedett, hol régi temp - lomkövek, omladékok még ma is beszélnek a magyar középkor műveltségteremtő erejéről, hol a szentegyházak hosszú sora ősi nyugatos kap - csolatok mellett bizonyít, s ahol ugyanakkor a néprajz szorgalmas kutatói népi műveltségünk legbecsesebb kincseit fedezik fel nap-nap után. Történelmünk sok hősiességről, a nép szívós akaratáról beszél, s a katolikusoknak felbecsülhetetlen példákkal szolgál. A XI-XII. században már erős alapokon nyugszik a csíki egyház ügye, a pápai tizedjegyzék ban virágzó egyházközségek sorát veszi számba. Két ízben idegen építőmesterek, olaszok és franciák jönnek Csíkba, s irányítják a magaslatokra tervezett temp lomok építési munkálatait. Ma románkori emlékek s csúcsíves egyházak hirdetik e kor áldozatkészségét, s a somlyói búcsú más vonat - kozásban ugyancsak áldozatos cselekedet emlékét tartja fenn: a közösség életével volt kész hitét megvédelmezni. De elmondhatjuk ma is, mit a hitzavar századában Báthory András jelent Rómába büszkén: provincia Chyk catolicissima 2 est. Katolikus maradt, éspedig nem névlegesen, hanem öntudattal: az Egyház körül kialakult egy jellegében egészen sajátos népi katolicizmus, mely gazdagabbá és színesebbé tette a liturgiát, bővítette és gyarapította az egyházművészetet és irodalmat, áthatotta és áthatja ma is a nép szellemi életét. Hangsúlyozzuk újólag: ki innen származik s e nép fia, egy életen át hordozza és bizonyítja Csík százados, emberformáló hagyományait. Csíkszentdomokos, püspökünk szülőfaluja, a hagyományőrző ősi falvak sorából való. A pápai tizedjegyzék még régi pogánynevén emlegeti, Tarkő-nek mondja a Tarkő lábánál meghúzódó egyházközséget. Templomában a két bejárat és a sekrestye ajtókerete, meg a keresztelővíz-tartó ma is a nagy tatárjárás előtti szentélyre emlékeztet. Őrtálló telep a Csíki medence legészakibb pontján, a völgybe leiramló, sebesvizű Olt szűk völgyében. Nincs külön történelme: egy a csíki falvak közül, népe kemény és rendíthetetlen: századok óta küszködik a rossztermésű határral, viaskodik a szegénységgel, de bátran vállalja a nehézségeket, szereti a gyermeket, és bár ma a két Csík legszegényebb, de mégis a legnépesebb községe. A szülőföld három ajándékát hordozza magában püspökünk: a történeti zivatarokat átélő csíki katolicizmus útravalóul erős lelket adott, a Hargitán túl őrtálló nép acélos öntudatot, az életharcban fáradhatatlan község pedig bátor aszketizmust. Isten és a közösség hívása A csíkszentdomokosi legényke természetesen erről jó sokáig mit sem tudott; Somlyón és Csíkszeredában csak ismeretekkel gazdagodik; fejérvárt klerikus s büszkén hordja a kék köntöst, hiszen a szeredai iskolából maga a püspök hozatta ide, de a hivatás szavát még itt sem érti. Talán kint, a fronton szólal meg először a lélek figyelmeztetően, midőn magához hasonló gyermekemberek s deres hajú, gondterhes családapák közt súlyos feladatokat teljesít. A fiatal hadnagy azonban zárkózott, és önmagáról nem igen beszél, de bizonyára sokat vívódik önmagával ekkor is, akárcsak az összeomlás után, otthon a gazdamunka idején s a rákényszerített pihenőév sok kitölthetetlen órájában. A kék klerikusköntös-

3 ből kivetkeztette az idő, az élet kitérőt engedélyezett. A szelíd természetű, eszes és szorgalmas csíki fiú nem szalad egyenest a püspök-kijelölte papi pályán, Isten megpróbálja: beledobja a háború és a forradalom zűrjébe, s azután is szabadjára hagyja, hadd döntsön önmaga, győzze le a nehézségeket. Vállára vetett kaszával járja a határt, esténként, esős és napsütéses napokon együtt ül barátaival, közös terveket szőnek, sokat olvas, még többet töpreng. Látja a nagyfokú szegénységet, érti a sorsfordulat minden vonat - kozását, s egy elkeseredett pillanatban kész Brassóban munkásnak is beállni. De nem végetlen a próba ideje: a meghívott ember nyugtalansága hamarost erőt vesz rajta, mind sorvadtabbak az érvek, melyek a várt lépéstől visszatartják, az idő sürgető, s az állandóan útrakész fiatal szentdomokosi férfias elhatá - rozással visszatér Fejérvárra. Tudjuk, az Isten rendelte számára a tapasztalatszerzésnek ezeket az esztendeit, Ő akarta próbára tenni, mert a pap Márton Áronnal tervei voltak. Meglepő, ha távlatból nézzük azt a 14 esztendős papi pályát, melyet püspökünk bejárt. Mint ditrói és szentmiklósi káplán s vöröstoronyi expozitus megismeri a két egyház - szervezetet: a székelyföldit és a szórványvidékit; mint marosvásárhelyi hittanár és régens, később mint ifjúsági lelkigyakorlatok vezetője fiúnevelő feladatokat lát el, s szoros kapcsolatba kerül a serdülő új nemzedék spirituális kérdéseivel; mint aulista s Majláth püspök bizalmasa közelről tanulmányozhatja az egyházkormányzat szerke - zetét; mint főiskolás prézes és hitszónok alakító hatást gyakorolhat katolikus értelmiségünk friss évjárataira; mint az Erdélyi Iskola szerkesztője, a korszerű nevelés rendszerének alapjait fekteti le, s mint népszövetségi igazgató, egyetemes nép - szervező és -nevelő tervek valósításába foghat; végül mint kolozsvári adminisztrátor tanúságot tehet gazdasági érzékéről, s mint a kolozsvári Szent Mihály-egyház helyettes plébánosa, a városi hívőszervezés és -nevelés nehéz szerepét vállalhatja. Lehetetlen a megfoghatatlan terv - szerűséget fel nem fedezni: ez az élet egy későbbi feladatra való felkészülés. A falusi és városi pasztoráció, az újszellemű ifjúságvezetés, az iskolán kívüli nép- és értelmiségnevelés, a spirituális és gazdasági élet kérdései s az általános egyházkormányzat feladatai nyíltak meg előtte, s Isten kegyelmével a kérdésekre feleletet adhatott, a feladatokat eredménnyel munkálhatta. A lelkes ember Márton Áron, a pap zúgolódás nélkül vállalta a vállaira tett nehéz életet. Felső parancs gyors iramra készteti, munkateret munkatérrel vált, de minden megbízás keretében rövid idő alatt egész feladatot teljesít. Mert: nincs megalázóbb a gazda nélkül hagyott félmunkánál, nincs keserítőbb a torzóba maradt kezdeménynél tartja, s úgy cselekedett. Népe hagyományai köte - lezték, a lélek és öntudat sarkallták, hogy a lehetőségeket erejéhez mért tökéletességgel kihasználja. A lelkes embert vallja eszményének, kit a meglátott cél ösztönöz: a munkát minden áron végbeviszi; nem, hogy visszariadna a rész - letek nehézsége láttán, de kész működése terét önként tágítani és kiszélesíteni ráfordíthatjuk az Egyházmegyei Tanács ülésén elhangzott szavait: akart és tudott munkát lelkesedésből, a nagy ügyek szeretetével vállalni. Az idő és energia akarata szolgálatába hajolnak, akarata pedig Isten ügyének s a meglátott népérdek szolgálatának eszköze. Érzi és tudja, hogy népünk életét megöli az ártalmas formalizmus; üres társadalmi keretek tartalom nélkül ásítanak; közérdekért meghirdetett lélektelen s vérszegény akciók fojtó pangással fenyegetnek; a közértelmesség s a feladatra való neveltség csak távoli vágy, de nem munkált célkitűzés. Népnevelési rendszerre, irányító nevelésügyi sajtóra s megfelelő intézményekre van szükség. A sopánkodás ravatalra juttat, ha életünk mélyéből a megújító források erőit nem fakasztjuk. A katolicizmus az örök elégedetlenség azzal, ami van és ahogy van; gyötrődés, hogy a világot jobbá tegye; hősies erőfeszítés, hogy lendülő öleléssel a földről az eget átfogja, a közömbös, anyagias földet a kifeszült lélek erejével az éghez közelebb rángassa. Beállhat-e tehát a katolikus pedagógia a sopánkodók és a jajveszékelők közé, akik állandóan szánalomra számító könnyeket pergetnek?... A katolicizmusnak a romokon, a sivár pusztaságban is építenie kell. Egyházmegyénk lelki arculatának széppé teljesedése, a katolicizmus megerősödése, hódító 3

4 erőinek tevékeny kibontakozása ifjúságunk lelki nemesedésén és a nép tömegeinek a műveltségén fordul meg. Ha nem lesz vezető rétegünk, mely az erkölcsi felelősség eleven tudatával él és tanít a nép között, s ha népünk tudatlansága követ - keztében a hajszás életversenyen alul marad, ha műveltségében megfogyatkozik, ha múltjának az emlékeit nem tudja átvenni, s nem lesz számára lehetséges, hogy belső gazdagságának kibontott pompázatában, rangosan egyenlő félként jelenhessék meg a többi népek között, a kultúr - tenyészet kellős közepén bűnökbe nyomorodik, lelkileg is elbitangolódik... Határozott és szilárd jellemekért, művelt és kötelességtudó emberért kiált az idő. Nekünk a falusi bírótól a közélet legmagasabb polcán álló előkelőségig, a foltozó vargától a nagygyárosig, a falusi tanítótól a püspökig minden poszton a legkiválóbb s felelősségüknek tudatában lévő emberekre van szükségünk... Ezért kell a jellemkialakítást a legfontosabb feladatunknak tekinteni, a többi tudást s a kötelességteljesítést megkövetelni az ifjúságtól, hogy jövendő hivatása tökéletesebb ellátásának a gondolata már a gyermekkorban beidegzettséggé váljék. Így a kenyértelenséggel fenyegetett nemzedék olyan erénnyel gazda - gítható, amelyet csengő aranyra lehet váltani... S ez különösképp a vezető rétegeknél lényegbevágó. Ne engedjünk évről évre újabb csoportokat elindulni a megszokott úri életpályák éhezése felé, s vessünk véget a lelki és akarat beli eunukok továbbtenyésztődésének, neveljünk férfias lelki erőket, munkakedvet, ruganyos akaratot, tervezgető és vállalkozókészséget, s ezáltal akadályozzuk meg idejében a művelt élhetetlenek túlszaporodását. Minden a nevelésen múlik tér vissza írásaiban az alapgondolat, s ebből a szempontból elemzi közösségi életünk intézményeit, bírálja az iskolát s a népérdek hírverőit. Nevelésrendszerét hamarost nyilvánosságra is hozza, a népnevelés anyagszolgálatát ellátja, az értelmiségnevelés a kezében van, az Erdélyi Iskolán keresztül döntő hatást gyakorol nemcsak Erdély, de a Felvidék magyar nevelésügyére is. A szülőföld hármas ajándéka: a népi vonatkoztatásokkal ötvözött katolicizmus, az őrtálló ősök példájából sarjadó nemzeti öntudat s az önös érdekeket bátran 4 visszautasító példás fegyelem itt, a munkában szóródott szét, hogy a munkatársak lelkét termékennyé, az őt hallgató tömegek akaratát fogékonnyá tegye. Nem a pusztába kiáltó szava volt, beszélt és cselekedett. A lélekben független ember A hivatásban töltött férfimunka s a gondolatérvényesítő küzdelem megnyugtatja a férfikor mezsgyéjén tépelődő lelket, s az eszmékben és valós eredményekben dús papi múlt és maga az ember példává lényegíti. A fajta karaktere, aszketikus jellem és spirituális elmélyültség ötvözi a pap Márton Áron egyéniségét. Magatartásában higgadt, mozdulataiban méltóságteljes, akárcsak felei a csíki végeken; pihenésre vágyó önmagával szemben mindig kegyetlen, mások irányában szigorú, mint az aszkéta; a kérdések végső gyökerét kutatja, örök igazságokra építi adott véleményét, Istentől függésében emberektől független: Krisztus ügyének apostola. Kimért léptekkel, szelíd tekintettel jár az emberek között. Fájdalma s panasza nincs. Páratlan türelemmel állja a bőbeszédű fecsegést, de maga a kivételes szónok fegyelmezetten szűkszavú. Elhárít minden hízelgést s a gyűlölet minden alantas megnyilvánulását, csak eszméknek és eszményeknek hódol, csak elvekkel és elvekért vállal fáradhatatlan harcot. Terveiben és cselekedeteiben személytelen. Az ügyek tekintetében az egyes ember csak annyira érdekli, amennyiben kötelességét teljesíti vagy a valósításban szükséges. Nincsenek előítéletei és nem lehet befolyásolni: a személyt tárgyilagosan értékeli, sem kedvence, sem rossz embere nincs, csak munkatársai és hívei vannak. Ő a lélekben független ember, az iránytszabó és a számonkérő. Negyvenkét esztendős most püspö - künk, sovány arcát gondok árkolják, vonásait az élet keménnyé formálta. A gyorsiramú idő nem volt kegyes az elhívott ember életével s közösségünk is türelmetlen, oly régóta várja a férfit, ki a nép soraiból magasba kerülve erkölcsi szót emel a rend szüksége mellett, s munkát indít a rend megteremtése érdekében. Emberi értéke szárnyat adott nevének, a nép ismerőjét s a feladatok rendszerezőjét látják az apostol trónusán ülni, azt, akiről tudják, hogy a

5 közélet eszmevesztőjében soha egy percre sem tévedt el: nemesen egyszerű maradt a méltóságban s fölényes a törpe szándékok indulata láttán. Milyen terhes ez a bizalom, a gond idézője, a gondé, mi ott ül a fiatal püspök arcán, szemében, keményen összeszorított ajkai mögött, a lélek mélyén. Mert az emberi mérték nagyon is véges, a rossz szellem gáncsai állandóak s a püspöki felelősség minden felelősségnél nagyobb és súlyosabb: Egyházáért, népéért, önmagáért s papjaiért elsősorban ő felel az Isten előtt. A gond azonban nem félelem és riadás: a lélekmélységben, a szilárd nemzetiségben és a magamegtagadásban föltalált öröm biztos védelem, a hivatás ereje legyőzhetetlen fegyver. Nyíltan meg is mondja: Non recuso laborem. Nem futok meg a munka elől ez az új püspök jelmondata, s e jelszó azonos azzal, mit néhány hónappal előbb, kolozsvári beiktatásán, jelképben fejezett ki: Ő Csíkból való, ott faragták bölcsőjét fenyőből, mely gyökerével a kopár sziklát is görcsösen fogja körül s törzsével egyenest nő az égnek. Non recuso laborem Az új püspök címerében halmok fölött emelkedik e jelképes fenyő, s a metsző pólya a Paxszignum két oldalán Csík címeréből a napot és a holdat ábrázolja. Szent Márton püspök jelmondata így nyer új értelmet: Csík magas méltóságában, terhes feladatok elé állított fia vállalja a mindig zöld fenyő hivatását; kopár körülmények közt is görcsösen ragaszkodni az életadó értékekhez, s irányt mutatni, gerinces egyenességet és égbelendülő bátorságot tanúsítani. Non recuso laborem ez a székely püspök első nagyszerű közösségi tanácsa. A közérdek védelmében, pártoskodásban és erőtpusztító, haszontalan akciókban kifáradt népünk, külsőségekre hajló, nem ritkán petyhüdt valláserkölcsi életünk rászorul erre a tanácsra. Itt ama kopár parlag, mit mívelés alá kell venni, itt ágál a sok indulat, mit megfékezni máris kissé késő, itt a sok elhanyagolt kérdés, itt a megoldatlan hagyott s nyugtalanító tömérdek feladat. A püspök jól látta ezt és szólt: Nem futok meg a munka elől. Bátor és időszerű, erdélyi hang ez: ott áll mögötte a nép, mely várta a szót, s ott áll mellette nemzedéke, mely csak erre a szóra várt. Ismeretlen költő: In memoriam Márton Áron Szentdomokos áldott földje: A második Betlehem, Felette a fényes csillag Ragyogni fog szüntelen. Áron püspök megfogadjuk, Esküt teszünk előtted: Megőrizzük s tovább adjuk A ránk bízott szent hitet. Főpap voltál és vezérünk: Sziklára szállt sasmadár, Hirdetted, hogy legyen köztünk Testvériség s béke már! Sudár fenyő volt eszményed: Ég felé néz, örökzöld, Legyen ilyen minden utód, Kit hordoz e drága föld. Ezeréves kettős eszme Őrizte meg nemzeted, E megtartó örökségre Épült egész életed: Magyarság és Kereszténység! Szentistváni gondolat! Mindkettőhöz hű maradni A legszentebb feladat! Keletről jött rémuralom Irtotta a szent hitet, Védelmében élharcosként Kockáztattad életed. Történelem tűzpróbáját Hősiesen megálltad, Mind mestered a keresztet Zokszó nélkül hordoztad. Dicsőültek szent honában Elfoglaltad helyedet, Esdve kérünk el ne feledd A te árva népedet! Mi pedig a palástodnak Szegélyébe fogódzunk, Benned bízva hittel hisszük: Jobbra fordul a sorsunk. Áron püspök Erdély egén Legragyogóbb csillag vagy, Fáklya voltál életedben Halálban is az maradsz! Ez a csillag szórja fényét A világon szerteszét, Hogy hirdesse püspökünknek Csodálatos életét! 5

6 6 Márton Áron erdélyi püspök életrajzi adatai augusztus 28-án - született Csíkszentdomokoson, édesapja: Márton Ágoston, édesanyja Kurkó Julianna Csíkszentdomokoson jár elemi iskolába Gimnázium Csíksomlyón Gimnázium Csíkszeredán Gimnázium Gyulafehérváron, érettségi június június katonai szolgálatra kap behívót Harctéri szolgálatot teljesített: Doberdo, Ojtozi-szoros, Asiago. Háromszor sebesült Leszerelése után mint földműves dolgozott és egy erdészetben volt tisztviselő Teológiai tanulmányokat folytat Gyulafehérváron július 6. - Gróf Majláth Gusztáv Károly pappá szenteli júliusától - Káplán Ditróban július 1. - Káplán Gyergyószentmiklóson augusztus 1. - Hittanár Gyergyószentmiklóson az Állami Főgimnáziumban július 1. - Hittanár a Marosvásárhelyi Főgimnáziumban, ugyanott igazgatóhelyettes a fiúnevelő intézetben július 1. - Plébánosi kinevezést kap Verestoronyra és tanulmányi felügyelő lesz a szebeni Szt. Teréz árvaházban október 1. - Udvari káplán és püspöki levéltáros Gyulafehérváron szeptember 1. - Püspöki titkár. Az Erdélyi Róm. Kat. Népszövetség egyetemi szakosztályának vezetője március Az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség országos igazgatója Létrehozza és szerkeszti az Erdélyi Iskola nevelésügyi folyóiratot, munkatársa Dr. György Lajos március A kolozsvári Szent Mihály plébánia vezetésére kap ideiglenes megbízatást január Kanonoki kinevezést kap augusztus A kolozsvári Szent Mihály plébánia megválasztott vezetője augusztus A kinevezést megerősítik. Székesegyházi kanonoki kinevezést kap. Kerületi főesperes szeptember A gyulafehérvári egyházmegye apostoli kormányzója lesz. A kormányzást szept. 12-én vette át december Az Apostoli Szentszék XI. Piusz által Gyulafehérvár püspökének nevezi ki február Cassulo Andrea apostoli nuncius a kolozsvári Szent Mihály templomban püspökké szenteli Az egyházmegye kettészakadt, Gyulafehérváron maradt VI II. 2 - különböző börtönökben sínylődik március 24-ig - A bukaresti érsekségen erősödik március Visszatér Gyulafehérvárra Háziőrizetben volt Elkezdi a diadalmas bérmautakat február VI Pál kinevezi Dr. Jakab Antalt gyulafehérvári segédpüspöknek Súlyos rákbetegsége kezdődik Az egyházmegye kormányzását hivatalosan átadta Dr. Jakab Antalnak szeptember Délelőtt 9 órakor meghalt a gyulafehérvári püspöki székházban október 4. - A székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

7 Márton Áron beköszöntő szózata Márton Áron Isten irgalmából és az apostoli szék kegyéből gyulafehérvári püspök Tisztelendő Testvéreinek és Krisztusban Kedves Híveinek Áldást és üdvöt az Úrban. Szent Márton püspök szavaival kezdem: Domine, si adhuc populo tuo sum necessarius, non recuso laborem; Uram, ha néped számára még szükséges vagyok, nem utasítom el, vállalom a munkát. Ezzel a mélységes alázattal és megadással hajtom fejemet én is Isten akarata előtt: Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket (Jn 15,16). S ha tetszett szent Fölségének, hogy igénytelen személyemet hívja meg az egyházmegye élére, alázattal követem hívó szavát, és szívvel-lélekkel felajánlom minden erőmet a reám tett feladatok szolgálatára. Az út, amelyen indulok, nem járatlan és nem pusztába vesző. Apostolok jártak előttem, akik Isten lelkét, a kegyelmi élet szépségeit és a szeretet örömfakasztó erejét sugározták szét ezen a területen. Példájuk és serkentő buzgóságuk átformálta az egyházmegye lelki arculatát, az egykori vallási közömbösség hervasztó fagyát a lelki elmélyülés melegsége váltotta fel. Ősz püspökünk az Eucharisztia gazdag erőforrásait nyitotta meg, annak sugárzatába állítva elsősorban az ifjúságot, hogy a Krisztussal való életközösségben testben és lélekben egészséges, gondolkodásban és érzületben tiszta nemzedék nevelődjék jövőnk számára. Utódja, akit Isten váratlanul elvett tőlünk, az ő munkáját akarta tovább vinni. Mélységes hálával és tisztelettel gondolok mindkettőjükre. Nyomukba lépni nem tudok, de emléküket a kegyelet és szeretet hervadatlan virágaival veszem körül, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy az eredményekben gazdag apostoli munkát útmutatásuk nyomán tehetségem szerint folytassam. A püspök tanúságtétele az egyházmegyében A püspök feladata, hogy egyházmegyéje lelkiségét és struktúráját kialakítsa, úgy, hogy annak papsága és népe a mindennapi életben kitartóan és tervszerűen szolgálja a társadalom érdekét is. Bizonyos esetekben azonban drámaibb és vitatott akciókra is el kell határoznia magát. Hivatalának mind az Egyház, mind a világ szemében még mindig nagy szimbolikus súlya van. S adódnak pillanatok, amikor apostoli hivatala követeli, hogy az első vonalba álljon. Ha az Egyház Krisztus szeretetének tanúja akar lenni, ha az Egyházat azért támadják, mert az igazságosság oldalára áll, a püspöknek, a főpásztornak kell az ilyen tanúságtételben elöljárnia. A püspök, mint főpásztor bárki másnál inkább képviseli az Egyházat. Példája, magatartása kisugárzik az Egyház arculatára, s vagy megvilágítja, vagy elhomályosítja Krisztus arcát. A püspöknek tisztában kell lennie, mit cselekszik. A problémának fontosnak kell lennie, hogy azzal behatóbban foglalkozzék. Kikérheti mások tanácsát, magatartását kötheti feltételekhez. De végeredményben neki kell döntenie, megfontoltan, okosan és - ami még fontosabb - határozottan. A püspök magatartása alapjában véve összefügg szerepével, mely őt az Eukarisztia ünneplésénél megilleti. Ha az emberiség szenvedését az oltáron bemutatja az Úrnak, nem vonhatja ki magát a harcból, nem térhet ki az elől, hogy szenvedő népe érdekében harcoljon az igazságért és igazságosságért. Mint Isten országának eucha - 7

8 risztikus celebránsa, Isten országának megvalósulásáért dolgozik a földön, apostol, akinek küldetése nemcsak saját híveihez szól, hanem minden emberhez. Ezt az országot megtalálja, ha az Egyházon kívül is Krisztussal úgy találkozik a szegények személyében, mint az oltáron magával Krisztussal. A püspök küldetésénél fogva nem technikusa az emberi fejlődésnek. Nem az ő feladata, hogy a fejlődés modelljét kidolgozza és előterjessze. De az emberi fejlődés minden megnyilvánulása iránt élénken érdeklődnie kell, mint Isten tervének történelmi kifejeződése iránt. Hivatásánál fogva, mint a hit embere és a hitre való nevelés küldöttje, támogatnia kell minden tisztességes kísérletet, melynek célja a fejlődés előmozdítása. Éppen így figyelembe kell vennie a megfontolt, testvéri és igazi dialógust minden ideológiával és életfelfogással. Prófétai küldetése kötelezi, hogy elítélje minden ideológiában és fejlődési modellben azt, ami embertelen. Prófétai küldetése egyetemes, mint a Krisztusé. Ezért megértéssel kell kezelnie minden embert, bármilyen ideológiát valljon. Tartózkodnia kell azonban bármelyik csoport politikai döntéseiben való részvételtől, mert emiatt az emberek egy részével szembekerülhetne. Beszédtöredék Nem titkolhatjuk, hogy a vallás hely zete miatt is aggodalomban vagyunk. Olyan légkör kialakítását tapasztaljuk, mely megnehezíti híveinknek a vallás gyakorlását és megnehezíti a gyermekek vallásos nevelését. Mind több oldalról halljuk a panaszt, hogy azokat, akikre a gyermek és ifjúság hivatásszerű nevelése van bízva, nem csak a tananyag közvetítésére kötelezik, hanem arra is, hogy a növendékeket a hittanóráktól és a vallási gyakorlatoktól visszatartsák, a szülők akarata ellenére is. A szülők, akik elsősorban hivatottak és jogosultak a gyermek nevelése felől dönteni, ismerik és értékelik a vallás nevelő erejét, és mint hívő emberek, a gyermek testi, lelki, erkölcsi és szellemi fejlődéséért való felelőséggel együtt felelősséget éreznek a halhatatlan lélekért is. Nem csoda, ha az adott körülmények között gondok felhője árnyékolja be a homlokunkat. Így a gyermek és ifjúság számára olyan helyzet teremtődik, melyben a vallásról csak vallásellenes ismereteket terjesztő forrásokból tájé kozódhatnak, a felnőttek pedig nem tudnak szabadulni az aggodalomtól, hogy ők is olyan helyzetbe kerülhetnek, amikor választaniuk kell vallási meggyőződésük vagy a mindennapi kenyér között. Az ország alaptörvénye, az alkotmány biztosítja az állampolgároknak a vallásszabadságot és a lelkiismereti szabadságot. Ezek a szabadságjogok magukban foglalják: a nyilvános istentisztelethez és vallásgyakorláshoz, a vallásos neveléshez, a lelkipásztorkodás és igehirdetés szabadságához, valamint a szabad pálya választáshoz való jogot, beleértve a papi és szerzetesi hivatás választásának és a papi és szerzetesi hivatásra való nevelésnek a jogát. Az embernek elvitathatatlan joga, hogy vallási meggyőződését szabadon nyilváníthassa, és korlátozás és félelem nélkül gyakorolhassa. A szülőknek elvitathatatlan joga és elutasíthatatlan kötelessége, hogy gyermekeiknek vallásos nevelést adjanak.ezek a jogok, illetve kötelességek minden más jognál ősibb és magasabbrendű jogok. Ezeket az ember nem embertől kapja, hanem a teremtő Istentől az emberi természettel együtt. Az emberi törvénykezés csak megállapítja ezek létét, körülírja a tartalmukat és gondoskodik a védelmükről. Az állampolgárokat lehet áldozatok vállalására kötelezni a közjó érdekében. Indokolt esetben lehet kötelezni súlyos áldozatokra is, sőt a haza védelmében követelni lehet az élet feláldozását is. A halhatatlan lélek ügyét azonban a teremtő Isten kizárólag magának tartotta fenn, s erre a fenntartott területre nem szabad behatolnia senkinek semmiféle címen. A történelem legmegrázóbb fejezetei a vallás és lelkiismeret szabadságáért folytatott harcokról szólnak. Az emberiség legjobb szellemei ezért szálltak síkra, s ezrek és ezrek - gyermekek és felnőttek, nők és férfiak, papok és világiak - vállalták a vértanúságot is Isten, a vallás, a lélek ügyéért. S ma is hatalmas erőfeszítések vannak folyamatban, ezrek és ezrek kockáztatják életüket is minden világrészen, hogy biztosítsák lehetőleg minden nép számára az emberi életfeltételeket és minden ember számára az emberi személy méltóságának a tiszteletét. 8

9 Ökumenizmusról, Gyulafehérvár, 1974 A világ püspökei és főpapjai immár negyedszer gyűltek össze Rómában az apostolfejedelmek sírjánál. A múlt években már megtárgyaltak fontos kérdéseket, több kérdésben határozatot is hoztak, de még nagy horderejű és kényes problémák várnak megvitatásra. A zsinat munkáját imádsággal támogatjuk, ugyanakkor a magunk számára is kérjük Isten segítségét, hogy a hozott és a Pápa jóváhagyásával kihirdetett határozatokat végrehajthassuk az egyház szándékának megfelelően. Az istentiszteletek rendjével kap - csolatos határozat alkalmazását megkezd - tük, s úgy látjuk, híveink mindenütt örömmel fogadják. Ezen a téren még sok tennivalónk lesz. Ezért figyelemmel kísérjük, mi történik a katolikus világ többi részében, milyen rendelkezéseket adnak ki az Egyház központjában, s lépésről lépésre fogjukbevezetni azt, ami a bevezetésre megérett, megtartjuk azt, ami híveink vallásos lelkületéből fakadt és amit ezen a földön a hagyomány megszentelt. A zsinat kiadta a jelszót a vallási élet megújítására és határozatot hozott az ökumenizmus kérédésében. Az első feladat olyan, aminek a megvalósításához már most hozzáfoghatunk és jó ha hozzáfogunk, a második érdekében is már tehetünk valamit. Az egyházról szóló dogmatikus konstitúció felszólít minden hívőt a tökéletes keresztény életre, elsősorban a vezetőket. Már a dolgok rendje is kívánja, hogy a keresztény élet szép és tökéletes formájának a kialakí - tásában azok járjanak elöl, akik az élen állnak: a püspökök, a papok és a klerikusok. A püspökök a papi hatalom teljét bírják és szentségi kegyelmet kapnak ajándékul. Nekik kell imádságos élettel, a szentségek adminisztrálásával, az evangélium hirdetésével, a kormányzás gondjainak vállalásával mindenkire kiterjedő atyai gondoskodással példát adniuk. Nem szabad visszariadnunk a nagy áldozatoktól sem, ha a hit érdeke úgy követeli. A papok a püspökök legközelebbi munkatársai és hivatali kegyelmeinek részesei. Az ő hivatásuk, hogy Krisztus élő tanúi legyenek a nép között: hogy az Isten és a felebaráti szeretet, a testvéri összetartást, a nehézségek, megpróbáltatások bátor és önzetlen vállalását, a lelkiélet gyakorlati módját és értékét megmutassák mindennapi életükön. Utánozzák a szent lelkipásztorokat, akiket az Egyház oltárra emelt, és a katolikus nép mindenütt boldog büszkeséggel mond a magáénak. Az ifjak, akiket Jézus Krisztus meghívott a maga szolgálatára, buzgón műveljék lelküket és szívüket, értelmüket és aka - ratukat, hogy annak idején apostolai legyenek az igazság és szeretet vallásának. Ökumenizmus alatt azt a mozgalmat értjük, mely a különböző keresztény egyházak és vallási közösségek egyesülésén fáradozik. A zsinati határozat azt mondja, ezt a célt is annál hamarabb közelítjük meg, minél komolyabban veszik a keresztények az Úr felhívását:legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes: minél többen és lelkesebben követik az evangéliumi életszabályokat; minél több keresztény él valóban keresztény életet; Meminerint omnes christifideles se Christianorum unionem co melius promovere, immo exercere, quo puriorem secundum Evangelium vitam degere studeant (Gondolja meg minden krisztushívő, hogy annál jobban előmozdítja, sőt éli is a keresztények egységét, minél maradéktalanabbul törekszik evangéliumi életre). Másik eszköz az imádság. Protestáns testvéreink kezdték el és mi tőlük vettük át azt az imanyolcadot, amelyet 9

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2012. jan. febr. XVII/1. szám. Ára: 290,- Ft. Makkos Mária kegykép Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2012. jan. febr. XVII/1. szám Ára: 290,- Ft Makkos Mária kegykép Újévi ima Egyetlen Isten! Atya, Fiú és Szentlélek! Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

NAGYBÖJT ELEJÉN AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET...

NAGYBÖJT ELEJÉN AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET... POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 3. szám (36. Jg. Nr. 3) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. március AKI BEFOGAD EGY GYERMEKET... II. János Pál pápa üzenete a 2004. év nagyböjtjére SOMORJAI

Részletesebben

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve

ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE. Zsinati Könyve ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati Könyve Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ZSINATI KÖNYVE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT Az Apostoli Szentszék könyvkiadója

Részletesebben

VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel

VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel VIRT LÁSZLÓ Nyitott szívvel MÁRTON ÁRON ERDÉLYI PÜSPÖK ÉLETE ÉS ESZMÉI TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY XX. SZÁZAD INTÉZET BUDAPEST 2002 A kötet a Teleki László Alapítvány és a XX.

Részletesebben

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004.

Bábel Balázs. Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. Bábel Balázs Az Isten országáért BESZÉDEK, INTERJÚK, ÍRÁSOK ANTOLÓGIA KIADÓ 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 Főpásztori beköszöntő...5 KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ÉPÍTÉSE VÉGETT...7 Hogyan boldogíthat

Részletesebben

CSAK IMÁDKOZÓ EMBERISÉG ÉPĺTHET EGY JOBB VILÁGOT

CSAK IMÁDKOZÓ EMBERISÉG ÉPĺTHET EGY JOBB VILÁGOT POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 9. szám (38. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. szeptember A HIT SZENTÉLYE XVI. Benedek pápa valenciai levele a spanyol püspökökhöz CSAK IMÁDKOZÓ

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4

The Holy See UT UNUM SINT. II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján. Bevezetés 1 4 The Holy See UT UNUM SINT II. János Pál pápa enciklikája az ökumenikus törekvésekről 1995. május 25. Úrnapján Bevezetés 1 4 I. A KATOLIKUS EGYHÁZ ÖKUMENIKUS ELKÖTELEZETTSÉGE 1. Isten terve és a közösség

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXV. évf. 9. szám (35. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2003. szeptember VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ A Közép-Európai Katolikus

Részletesebben

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t

L É P C S Õ / 2 0 1 3 / h ú s v é t 2 0 1 3 h ú s v é t J C I S Z T E R C I S Z E N T I M R E P L É B Á N I A ézus a halálból való feltámadásával minden embert megmentett a bûntõl ezt ünnepli az Egyház a kereszténység legnagyobb ünnepén,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21.

Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1. 2009. október 21. Charta_2010_176x246 2010.12.01. 14:18 Page 1 Ökumenikus kapcsolatok magyarországon a krisztusban adott egységünk megélése A teológiai és keresztyén egység bizottság konzultációja 2009. október 21. Charta_2010_176x246

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben