Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat. K6. számú melléklete"

Átírás

1 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K6. számú melléklete A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet betétgyűjtési üzletága szabályozása Verzió:1.2

2 2 A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet betétgyűjtési üzletága szabályozása A Hitelszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII.. számú törvényben (továbbiakban: Hpt.), valamint a takarékbetétről szóló évi 2. törvény-erejű rendeletben (továbbiakban: Tvr.), a betétei kamatok és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010.(III.25.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a betétgyűjtéssel kapcsolatos eljárási rendet e szabályzatban rögzíti. A szabályzat tartalmazza a betétgyűjtéssel kapcsolatos előkészítési, döntési és kezelési hatásköri és eljárási rendet. A hitelszövetkezet tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, illetve jogelődje, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet alábbi engedélyei alapján végzi: - 939/1997/F.(1997. december 4.) számú ÁPTF határozat /1998.(1998. június 30.) számú ÁPTF határozat - I-1352/2003.(2003.október 31.) számú PSZÁF határozat - I-2037/2004.(2004.augusztus 23.) számú PSZÁF határozat - I-E-2377/2004.(2004.november 8.) számú PSZÁF határozat - E-I-636/2008. számú PSZÁF határozat A Hpt. előírásai értelmében a hitelszövetkezet kizárólag tagjai körében gyűjthet betétet. I. Fogalmi meghatározások: 1.) Betét: a Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. 2.) Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz (ide nem értve a követelés eladásáért kapott pénzt és zártkörűen kibocsátott kötvényt) gyűjtése: pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő üzletszerű gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül visszafizetni. Nem minősül betétgyűjtésnek az olyan jegy, kártya vagy egyéb tanúsítvány kibocsátása, amely kizárólag a kibocsátó árujának, szolgáltatásának vásárlása, illetve igénybevétele során fizetőeszközként használható. 3. Betétes: akinek a betét a nevére szól. 4. Rendelkezésre jogosult személy: aki a betét tulajdonosa, vagy, ha nem tulajdonosa a betétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a betét fölött. 5. Kedvezményezett: a betét tulajdonosa vagy a betétes által kedvezményezettként a hitelszövetkezetnek írásban bejelentett személy. 6. Közös betét: az olyan betét, amelynek több tulajdonosa, illetőleg kedvezményezettje van (több személy nevére szól). A betétbiztosítás szempontjából közös betétnek minősülnek a társasházak, lakásszövetkezetek, az építőközösségek, a gáz- és egyéb közműépítők közössége, valamint a telefonhálózat bővítésének céljából létrejött közösségek betétei is. 7. Kamat: a hitelszövetkezet által a betételhelyezőnek az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön használatáért, kockázatáért fizetendő, a betét- vagy kölcsönösszeg százalékában meghatározott, időarányosan térítendő (elszámolandó) pénzösszeg vagy egyéb hozadék.

3 3 II. A betétek biztosítása A hitelszövetkezet csatlakozott az Országos Betétbiztosítási Alaphoz. A hitelszövetkezetnél elhelyezett névre szóló betétek esetében a Hpt.-ben rögzített feltételek szerint az alábbiak szerint fizeti ki: Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás 211 illetve a ának (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel és árfolyamon kell meghatározni. Devizabetét esetén a kártalanítás összegének, valamint az e bekezdés szerinti összeghatárnak a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a kártalanítás ának (2) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az OBA a befagyott tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás ának (2) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjáig legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárig a szerződés szerinti kamatlábbal téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére. A betétes ezen túlmenően kártalanítást meghaladó kifizetésre az OBA-val szemben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. Közös betét esetén a 214. (8) bekezdésben meghatározott kártalanítási összeghatárt a kártalanításra jogosult minden személy esetén külön kell számításba venni. A kártalanítási összeg számítása szempontjából - eltérő szerződési kikötés hiányában - a betét összege a betéteseket azonos arányban illeti meg. Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki. Az OBA által biztosított betétek esetében a hitelintézet és a betétes között beszámításnak akkor van helye, ha a betétesnek a hitelintézettel szemben hitel vagy más ügylettel kapcsolatos lejárt vagy a betét kifizetéséig lejáró tartozása is van. A hitelintézet köteles a beszámítási igényét az OBA-val közölni, és igényének jogosságát hitelt érdemlő módon bizonyítani. A hitelintézet köteles okirattal igazolni, hogy a betétest (az adóst) a beszámítási igényéről tájékoztatta. Az OBA a bizonyításig felfüggeszti az adott betétre történő kifizetést. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az OBA a 214 szerinti összegből hitelintézetet megillető és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki a betétes részére. A kártalanítás mértékének megállapítása során az ügyfélnek az OBA tagjánál fennálló valamennyi befagyott követelését össze kell számítani. Ha az OBA tagjának az ügyféllel szemben lejárt vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során az ügyfél követelésébe be kell számítani.

4 4 Fedezetül szolgáló betét esetén az OBA akkor teljesít kifizetést, ha a kártalanítási összeg felvételére való jogosultság a felek megegyezése vagy bíróság, illetve hatóság jogerős határozata alapján kétséget kizáróan megállapítható. Hitelszövetkezet által gyűjtött betétekre kizárólag az OBA által biztosított mértékig fizethető kártalanítás, továbbá az ilyen betétekre kizárólag az OBA által nyújtott biztosítás terjed ki, ide nem értve a Hpt ban meghatározott önkéntes betétvédelmi alapok által nyújtott biztosítást. Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. Az OBA által nyújtott biztosítás a Hpt és a ában meghatározott kivételekkel a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet az Alapban tagsággal rendelkező Hitelszövetkezetnél helyeztek el. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt a és a 239 -ában rögzített betétekre. Pl. az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki: - a Hitelszövetkezet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, valamint ezen személyek befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezetei [Ptk. 8:1) által elhelyezett betéteire; - az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint - az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik. Az OBA a betétek befagyása vagy a Felügyeletnek a Hpt. szerint hozott határozata vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzététele után tizenöt napon belül - a három időpont közül a legkorábbiban - megkezdi és három hónapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Az OBA legfeljebb két alkalommal kérheti a Felügyelettől a kifizetési határidő meghosszabbítását alkalmanként legfeljebb három hónappal. A Hitelszövetkezet - a kártalanításra való jogosultság egyértelmű megállapítása érdekében - a névre szóló betét esetén köteles a betétes, illetőleg a kedvezményezett alábbi azonosító adatait nyilvántartani: - Természetes személy személyazonosító és lakcím adatai: név (családi és utónév, leánykori név), születési hely, idő, lakcím, adóazonosító szám. - Nem természetes személyt, céget azonosító adatok: a cégnév, cím (székhely), adószám. (A betétbiztosítás részletes feltételeit a Hpt., valamint a Hitelszövetkezet egységeiben kifüggesztett OBA tájékoztatója is tartalmazza.) III. A hitelszövetkezet betétgyűjtési tevékenysége

5 5 A Hitelszövetkezet csak akkor köthet betétszerződést (szolgáltathat ki betétokiratot), ha - a betét a Hpt. szerint biztosítva van, vagy - ha a betétre nem terjed ki az OBA által nyújtott biztosítás, akkor a szerződésben (a betétokiraton) a következő, feltűnően elhelyezett záradék szerepel: "A jelen szerződés tárgyát képező betét a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény alapján nincs biztosítva." A Hitelszövetkezet betétet természetes személy ide nem értve az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozási tevékenységével összefüggő betételhelyezését tagjaitól takarékbetét, míg nem magánszemély tagjaitól - ide értve az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozási tevékenységével összefüggő betételhelyezését is betéti szerződés alapján fogad. III/1. A takarékbetét gyűjtésére vonatkozó általános szabályok A Tvr. szerint Takarékbetét: a hitelszövetkezetnél takarékbetét-szerződés (Ptk ) alapján takarékbetétkönyv vagy más okirat (a továbbiakban: okirat) ellenében elhelyezett pénzösszeg. 1.1 Takarékbetétet a hitelszövetkezetnél tagként nyilvántartott természetes személyek helyezhetnek el. A takarékbetét kizárólag névre szólóan helyezhető el. A hitelszövetkezet az okiraton köteles feltüntetni legalább a betétes, illetőleg a kedvezményezett családi és utónevét, születési helyét és születési idejét A takarékbetét-szerződésben az elhelyezőtől különböző, de takarékbetét elhelyezésre jogosult kedvezményezett is megjelölhető. A hitelszövetkezet a betétest és kedvezményezett megnevezése esetén ez utóbbit is köteles a pénzmosás és terrorizmus megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. Törvény és módosításai, az annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint azonosítani, és az azonosítás adatait a takarékbetét, illetve a takarékbetét-szerződés megszűnését követő legalább tíz évig megőrizni. Azonosítás hiányában a hitelszövetkezet a takarékbetétet, illetve a kedvezményezett megjelölését nem fogadhatja el Nagykorú betétes a takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére kell visszafizetni. Az így elhelyezett takarékbetét nem tartozik a takarékbetétes hagyatékához, a kedvezményezett a takarékbetét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet. Több személy által együttesen elhelyezett takarékbetét esetében - egybehangzóan meghatározott feltétel vagy korlátozás hiányában - valamennyi betétes egyetemlegesen jogosult a takarékbetét feletti rendelkezésre A névre szólóan elhelyezett takarékbetétet a hitelszövetkezet az okiratban megnevezett személy a betétes vagy a kedvezményezett részére csak a betétes által az okiratban meghatározott feltétel teljesítése esetén fizeti vissza. E feltételt a betétes egyoldalúan a hitelszövetkezethez intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja. A meghatározott feltétel teljesítése nem szükséges öröklés, jogerős bírósági határozat vagy a bírósági végrehajtásra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján történő kifizetés esetén.

6 A takarékbetétet az ügyleti biztosíték céljára szolgáló takarékbetét kivételével polgári jogi tartozás kiegyenlítése vagy biztosítása érdekében lefoglalni, valamint arra zálogjogot szerezni nem lehet. Az ügyleti biztosíték céljára kiállított takarékbetétkönyvön a takarékbetét tulajdonosának nevén kívül fel kell tüntetni az ügyleti biztosítéki jelleget és a takarékbetét feletti rendelkezés módjait A hitelszövetkezetnél elhelyezett betétek visszafizetését a Hpt.-ben rögzített feltételek szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás a Hpt.211 és ában meghatározottak szerint fizeti ki. Az Alap a befagyott tőkeösszeg után a még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a kártalanítás 211 és ának (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjáig legfeljebb az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárig a szerződés szerinti kamatlábbal téríti meg a kártalanításra jogosult személy részére A takarékbetét titkos. Adatairól (pl. a takarékbetétes nevéről, a takarékbetét összegéről) csak a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján szolgáltathatók ki A takarékbetét mentes mindennemű adó alól. A takarékbetét kamatát a mindenkor hatályos adótörvények szerinti kamatadó terheli A takarékbetét összegének visszafizetésére és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el A takarékbetétbe történő befizetést, abból történő kifizetést, valamint a kamat jóváírását az okiraton fel kell tüntetni. Kifizetés csak az okirat egyidejű bemutatása mellett teljesíthető A hitelszövetkezet a takarékbetét után az általa közzétett kamatfeltételek és általános szerződési feltételek alapján a szerződésben meghatározott kamatot vagy egyéb hozadékot (a továbbiakban együtt: kamat) fizet A takarékbetét kamatozása ha a szerződés másként nem rendelkezik az elhelyezés napját követő naptól a kifizetés napjával bezárólag tart. A kamatszámítás a tőke * % * naptári napok száma kamat = képlet alapján történik A takarékbetét után járó kamat a takarékbetétből történő teljes kifizetés esetét kivéve minden év december hó 31. napján esedékes. A fel nem vett kamatot az esedékességkor a takarékbetét összegéhez hozzá kell adni (tőkésítés) Takarékbetét elhelyezhető lekötési idő meghatározása nélkül (látra szólóan), vagy előre meghatározott lekötési időre (lekötéssel).

7 A takarékbetétet a hitelszövetkezet hirdetményében rögzített kamatfeltételek mellett egy éven túli időtartamra is le lehet kötni. A lekötött takarékbetétnél az első befizetés kivételével a lekötési idő számítása nem a betétkönyv megnyitásától kezdődik, hanem minden egyes befizetésnek ki kell töltenie a vállalt lekötési időt A hitelszövetkezet a szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett takarékbetét után a tényleges elhelyezés idejére járó kamatnak a hirdetményben meghatározott hányadát fizeti ki. A Hpt. szerinti nagybetét, valamint óvadékul szolgáló takarékbetét esetében a kamat mértéke a szerződő felek kölcsönös megállapodása alapján a Hirdetményben rögzített mértéktől eltérhet Amennyiben a betétes a takarékbetétjét a lekötési idő után nem szünteti meg, illetve új lekötési időben nem állapodik meg, úgy a hitelszövetkezet a lekötési idő letelte után a betétet lekötési idő meghatározása nélkül (látra szólóan) elhelyezett takarékbetétként kezeli, mely után a hirdetményben meghatározott mértékű kamatot fizet A takarékbetétből történő visszafizetés mindenkor a még fennálló legrégebbi (le nem kötött, lekötött) betétekből történik A hitelszövetkezet nem jogosult a takarékbetét után járó kamat mértékének egyoldalú módosítására, kivéve ha ezt a jogát a szerződésben kikötötte Az új kamatmértéket legalább tizenöt nappal a módosítást megelőzően a helyben szokásos módon, illetve a hitelszövetkezet egységeiben kifüggesztett hirdetményben be kell jelenteni. Amennyiben a betétes a módosítást nem fogadja el, úgy jogában áll a szerződést felmondani. A felmondási idő ez esetben 90 nap. Ennek lejártáig a hitelszövetkezet a módosítás előtti kamatot köteles megfizetni A hitelszövetkezet köteles a takarékbetétekre vonatkozó jogszabályokban, valamint az üzletszabályzatában foglalt rendelkezéseket, az általános szerződési feltételeket és a kamatmértékeket az egységeiben kifüggeszteni Könyves betét esetén a hitelszövetkezet a betétes részére betéti okiratot szolgáltat ki, amelyben a forgalmakat naprakészen feltünteti. A betéti okirat a betétes birtokában van, abban forgalmazni csak annak egyidejű bemutatásával lehet. Teljes kivét esetén a betét összegét és a betétest megillető kamat kifizetését a betéti okirat bevonása ellenében teljesíti a hitelszövet-kezet Ha a betéti okirat elvész, vagy megsemmisül, ezt a tényt a betétesnek haladéktalanul be kell jelentenie a Hitelszövetkezetnél. A betétes a betéti okirathoz fűződő jogait közjegyzői megsemmisítési eljárás útján érvényesítheti A hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó befizetés, vagy kifizetés esetén a befizetőről ügyfél-azonosító lapot kell kiállítani a pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzatnak megfelelően. III/2. Bankszámlaszerződés alapján történő betétgyűjtés szabályai

8 8 A Hpt. értelmében betétnek minősül a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleg is. A bankszámlaszerződés kötésével, a bankszámlavezetéssel összefüggő eljárási rendet külön szabályzat, a bankszámla egyenleg napi átlagos állományára vetített éves kamatmértéket külön hirdetmény tartalmazza. III/3. Szerződéses betétek gyűjtésére vonatkozó általános szabályok 3.1. A Hitelszövetkezet tagjai szabad pénzeszközeiket éven belüli (látra szóló, meghatározott időre lekötött), vagy éven túli lejáratra szerződéses formában is elhelyezhetik. A nem magánszemély tagok - ide értve az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozási tevékenységével összefüggő betételhelyezését is betétet kizárólag betéti szerződés alapján helyezhetnek el A Hitelszövetkezet a szerződés alapján a betétes részére pénzeszközeinek elhelyezése céljából betétszámlát nyit, amelyre a betétes kamatfizetés ellenében betétet helyez el A betét lekötésére vonatkozó szerződés a lekötött összeg betétszámlán történő jóváírásával lép hatályba A betéti szerződésnek tartalmaznia kell legalább a betétest egyértelműen azonosító adatok közül az alábbi három adatot: név/cégnév, cím (székhely), adószám A betéti szerződés tartalmazza a lekötés szerinti időre a betétes részére járó kamat mértékét, és az esetleges megváltoztatásának feltételeit A hitelszövetkezet a legkisebb lekötési idő mértékét 7 napban határozza meg A Hitelszövetkezet a szerződésben megjelölt időtartamra lekötött betét után a Hirdetményben rögzített mértékű kamatot fizet. E kamatmérték változhat, ha a szerződés aláírása és a szerződés hatálybalépése közötti időtartam a hét naptári napot meghaladja A betétek esetén a kamatozás az elhelyezés napját követő naptól a kifizetés napjával bezárólag tart.. A betét megszűnése esetén a kamat a megszűnés napján esedékes A kamatszámítás a tőke * % * naptári napok száma kamat = képlet alapján történik A Hitelszövetkezet az esedékes kamatot az esedékesség napján - a betétes eltérő rendelkezése hiányában - a lekötött betéttel együtt a betétes bankszámláján jóváírja, vagy a Hitelszövetkezet pénztárában készpénzben kifizeti A betétes a betétet egészben, vagy részben bármikor írásban, akár azonnali hatállyal is felmondhatja. A felmondás időtartama 30 nap. A felmondási időt a felmondás Hitelszövetkezethez érkezését követő napjától kell számítani.

9 9 Ha a betétes betétjét részben, vagy egészben a szerződésben foglalt lekötési időtartam letelte előtt mondja fel, a Hirdetményben rögzített, csökkentett mértékű kamat illeti meg A Hpt. szerinti nagybetét, valamint óvadékul szolgáló betét esetében a kamat mértéke a szerződő felek kölcsönös megállapodása alapján a Hirdetményben rögzített mértéktől eltérhet A hitelszövetkezetnél elhelyezett betét(ek) esetében az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás 211 és ának meghatározottak szerint fizeti ki. A betétbiztosítás részletes feltételeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII.. törvény, az Általános üzletszabályzat tartalmazza A szerződéses betétek adatai titkosok. Azokról (pl. a betétes nevéről, a betét összegéről) a jogszabályban meghatározott esetek kivételével - csak a banktitokra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján szolgáltathatók ki A pénzmosási törvénynek megfelelően megállapított összeget meghaladó befizetés, vagy kifizetés esetén a befizetőről ügyfélazonosító lapot kell kiállítani a pénzmosás megelőzéséről szóló szabályzatnak megfelelően. III/4. Más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtésére vonatkozó általános szabályok A Hpt. értelmében a Hitelintézet visszafizetendő pénzeszközöknek a nyilvánosságtól történő gyűjtése érdekében betét elfogadásán kívül kizárólag kötvényt és letéti jegyet bocsáthat ki. A hitelszövetkezet ezen tevékenységeket csak saját tagjai körében végezheti. A hitelszövetkezet rövid távon nem tervezi a forrásgyűjtés ezen formáit bevezetni. Bevezetése esetén az erre vonatkozó eljárási rend külön szabályzat keretében kerül rögzítésre. A Hpt. értelmében nem minősül betétnek - a hitelszövetkezetnél más hitelintézet által elhelyezett betét, - a Hpt. szerinti alárendelt kölcsöntőke, - a hitelszövetkezeti tagi hozzájárulás. A Hpt. értelmében alárendelt kölcsöntőkének minősül minden olyan kölcsön, amely kielégíti az alábbi feltételeket: a) a hitelszövetkezet ténylegesen rendelkezésére áll, és a hitelszövetkezet számára azonnal, jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető, továbbá a hitelszövetkezet mérlegében szerepel; b) az alárendelt kölcsöntőke nyújtására vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a hitelszövetkezet

10 10 adósságának rendezésébe és a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a részjegy tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll; c) a kölcsön eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, és legkevesebb öt év múlva fizetendő vissza, illetve, ha a lejárat nincs meghatározva, a kölcsön csak a szerződésben rögzített, a felmondástól számított, legkevesebb öt év múlva fizethető vissza, kivéve, ha a Felügyelet engedélyezi a korábbi visszafizetést; d) a kölcsönszerződés semminemű olyan feltételt nem tartalmaz, amely a kapcsolódó kamatés járulékfizetést megnöveli, kivéve mozgó kamatozás esetén a referenciakamat emelkedéséből adódó kamatnövekedést; e) ) tőketörlesztés az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges, kivéve, ha azt a Felügyelet engedélyezi; f) az alárendelt kölcsöntőkével kapcsolatosan kizárt a kölcsöntőkét nyújtó bármiféle beszámítási joga a kölcsönfelvevővel szemben; g) az alárendelt kölcsöntőke összegének a szavatoló tőkébe történő beszámítását legalább a visszafizetési időpontot megelőző öt év során fokozatosan, évente egyenlő arányban csökkenteni kell. A hitelszövetkezetek (ideértve az MNB-t is) egymás közötti betétjei kamat- és egyéb feltételeit a szerződő felek megállapodásban rögzítik, melynek megkötésére az elnök, az ügyvezető(k), a központi fiók vezetője, valamint a főkönyvelő közül bármely két személy együttesen jogosult. Alárendelt kölcsöntőke, valamint az egyéb tagi hozzájárulások gyűjtésének formáit és kamato-zási feltételeit a hitelszövetkezet Hirdetménye tartalmazza. IV. Hatásköri szabályok A Hitelszövetkezet nevében betétek elfogadása a hitelszövetkezet szervezeti egységeinél történhet. Nagybetét az óvadékul szolgáló betét kivételével elsősorban a hitelszövetkezet központi egységében fogadható. Az egyes szervezeti egységek csak az esetben fogadhatnak el nagybetétet, ha a központ előzetesen ahhoz hozzájárult. Nagybetét, és óvadékul szolgáló betét egyedi kamatkondíciója kizárólag a központ által kerülhet meghatározásra. A hitelszövetkezet részéről a Betéti szerződés megkötésére az alábbiak jogosultak: - a hitelszövetkezet elnöke, igazgatósági tagok, ügyvezetők - a hitelszövetkezet főkönyvelője - a központi fiók vezetője - a térségi fiókok vezetői A betéti szerződések adatait úgy kell a hitelszövetkezet nyilvántartásaiban rögzíteni, hogy az naprakészen biztosítsa az ügyfelek tájékoztatását, megfeleljen a vonatkozó adatszolgáltatási kötelmeknek, kielégítő információt nyújtson az üzemgazdasági elemzésekhez. A betétgyűjtéssel összefüggő üzlet- és kamatpolitikát a hitelszövetkezet úgy kell alakítja, hogy az racionális eszköz-forrás gazdálkodást tegyen lehetővé. V. A betéti üzletág ellenőrzése

11 11 A felügyelő bizottság az éves munkarendjében foglaltak szerinti ellenőrzést folytat. A Hitelszövetkezet betéti üzletágát, a betétgyűjtés jogszerűségét a munkatervben rögzítetteknek megfelelően a belső ellenőr rendszeresen ellenőrzi. A betét, illetve az arra járó kamat kifizetését megelőzően - a folyamatba épített ellenőrzés részeként - az egység vezetője köteles a kifizetés jogszerűségéről meggyőződni, az elszámolások helyességét ellenőrizni. VI. Egyéb kérdések 6.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII.. törvény, a takarékbetétről szóló évi 2. törvényerejű rendelet, a évi V. törvény (Ptk) és egyéb vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály, az Üzletszabályzat és egyéb szabályzatok tartalma az irányadó Az egyes betétkonstrukciókra vonatkozó rendelkezések az általános rendelkezésekkel, valamint a Hitelszövetkezet egységeiben kifüggesztett Hirdetménnyel együtt érvényesek. A Hirdetményben rögzített konstrukciók változtatása az igazgatóság hatáskörébe tartozik. Az egyes betéttípusok kamatfeltételeinek módosítására az igazgatóság elnöke, vagy az ügyvezető(k) is jogosult, amennyiben a változtatás révén az egyes konstrukciók kamataiban 2 %- pontot meg nem haladó mértékű korrekció válik szükségessé A hitelszövetkezet a betéti szabályzat megváltoztatását legalább 30 nappal korábban a hitelszövetkezet egységeiben kifüggesztett Hirdetmény útján teszi közé. Ha az üzletfél az értesítés kifüggesztésétől számított 30 napon belül észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változást részéről elfogadottnak kell tekinteni Ha az üzletfél a szabályzat megváltoztatása következtében nem kívánja tovább a hitelszövetkezet betéti szolgáltatásait igénybe venni, a szerződés, vagy a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában jogosult a szerződést a módosítás napjáig 30 napos határidővel, illetve az 1.20.pontban rögzítettek szerint felmondani A hitelszövetkezet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló - 82/2010. (III.25.) Korm rendelet előírásainak megfelelően az egyes általa kínált betéti szerződések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutató (a továbbiakban: EBKM) számítását az alábbiak szerint rögzíti: a.) Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.

12 12 b.) Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: Elhelyezett betét = ahol n: a kamatfizetések száma, r: az EBKM századrésze, ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Tiszántúli Első Hitelszövetkezet Igazgatósága.

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Biztosítottság... 5 4. Titkosság... 7 5. Betét elhelyezése... 7 6. A betétkönyv, betéti okirat elvesztése, megsemmisülése,

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét a egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 530. -a szerinti betéti

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 1 2. Számlatulajdonosok köre... 1 3. Szerződés... 1 3.1. Szerződés megkötése... 1 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján

Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság I/1140/2003. számú határozata alapján 2 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Betétgyűjtés III. Pénzkölcsön nyújtása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 874/1997/F. (1997. NOVEMBER 28.) ÁPTF. 2033/1998. (1998. DECEMBER 15.) MNB. DSE-L517-2830/921-554/2000.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét K. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján Szövetkezeti Hitelintézetünk az Ügyfél számára nem kedvezőtlenül

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva: az Igazgatóság 2007. szeptember 5-i ülésén a 27/2007/2.sz. határozatával. Érvényes: 2007. szeptember 5-től. Módosítva: az Igazgatóság 2007. november 29-i ülésén az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan S7. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiségű vállalkozások, egyéb szervezetek esetében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) I. Bevezetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben