HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről"

Átírás

1 HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi) Hatályos: augusztus18. napjától A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett betétekért történő helytállás és biztosítás feltételeiről a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) rendelkezik. A GRÁNIT Bank Zrt. a Hpt (1) bekezdése szerinti törvényi kötelezettségének eleget téve csatlakozott az Országos Betétbiztosítási Alaphoz (a továbbiakban: Alap). Az Alap feladata különösen: a betétes magyar nyelvű tájékoztatása, illetve a GRÁNIT Banknál Zrt-nél elhelyezett betét befagyása, vagy a tevékenységi engedélyének az MNB által történő visszavonása alapján indított végelszámolási vagy felszámolási eljárás esetén a betétes részére a törvényi rendelkezéseknek megfelelően, jelen Hirdetményben meghatározott kártalanítási összeg kifizetése. Az Alap a felsorolt feladatkörében az államtól kapott megbízás alapján ellátja az állam képviseletét az egyezségi tárgyaláson, illetve a felszámolási eljárás során. I. Az Alap által biztosított betétek 1. Az Alap által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétekre terjed ki. 2. Továbbra is az Állam áll helyt összeghatártól függetlenül az június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett külön jogszabályban meghatározott állami garanciával (helytállással) biztosított betétekbe június 30-ig teljesített befizetésekért és azok kamataiért. 3. Az Alap által nyújtott biztosítás a jelen Hirdetmény III. pontjában felsorolt, az Alap által nyújtott biztosítás hatálya alá nem tartozó betétek kivételével a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet június 30-áig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint június 30-át követően állami garancia nélkül az Alapban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el. Az Alap által nyújtott biztosítás kiterjed az június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. 4. Az június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett állami garanciával biztosított betétekbe az június 30-át követően teljesített új befizetés e törvény rendelkezéseinek megfelelően az Alap által biztosított. II. Az Alap által biztosított betétek a GRÁNIT Bank Zrt-nél 1

2 Az Alap által nyújtott biztosítás a GRÁNIT Bank Zrt. mindenkor hatályos betéti Hirdetményében közzétett azon betéti konstrukciók keretében lakossági bankszámláról, pénzforgalmi számláról, megtakarítási számláról, valamint betétszerződés alapján lekötött betétösszegekre és ezen számlák pozitív számlaegyenlegére terjed ki, amelyeket a GRÁNIT Bank Zrt. OBA logóval jelöl. III. Az Alap által nem biztosított betétek Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki a/ a költségvetési szerv, b/ a tartósan 100 %-ban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c/ az önkormányzat, d/ a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e/ a befektetési alap, f/ a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei, g/ az elkülönített állami pénzalap, h/ a pénzügyi intézmény, i/ az MNB, j/ a befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetve árutőzsdei szolgáltató, k/ kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l/ a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább 5%- os tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m/ az l/ pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet (Ptk.685. c.) pontja) által elhelyezett, n/ a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap, betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a/ az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b/ az olyan betétekre, amelyekről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik. c/ az olyan betétekre, melyet nem euróban, vagy a EGT állam, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el, d/ az olyan betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a/ az június 30-át megelőzően elhelyezett olyan betétekre, amelyekre az állam jogszabályban garanciát (helytállást) vállalt, b/ az június 30-a után elhelyezett bemutatóra szóló betétekre, ideértve az június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett bemutatóra szóló betétekbe június 30-át követően teljesített új befizetéseket. c/ az június 30-át követően sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratokra, tekintet nélkül azok elnevezésére. IV. Kártalanításra vonatkozó szabályok 1. Kártalanításra jogosult személy: a betétes. Kivételt képeznek azok a betétek, amelyek szerződéses feltételei ettől eltérő megállapodást tartalmaznak. 2

3 2. Nem minősül kártalanításra jogosult személynek az a személy, aki a betét tulajdonosának rendelkezése alapján rendelkezik a betét fölött a betét befagyása pillanatában, de egyébként a betétnek nem tulajdonosa és nem kedvezményezettje. 3. Ha a betételhelyező és a kedvezményezett nem ugyanaz a személy, a betétbiztosítás összege eltérő szerződési megállapodás hiányában a kedvezményezettet illeti meg. 4. Az Alap a befagyott betét tőke és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb 100 ezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. 5. A kártalanítás forintösszegét a kártalanítás Hpt ának (1) bekezdésében meghatározott kezdő időpontjának napját megelőző napon érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján kell meghatározni. 6. Közös (együttes vagy külön-külön rendelkezésű) betét esetén a kártalanítási összeghatárt valamennyi kártalanításra jogosult személy esetén külön kell számítani. A kártalanítási összeg számítása szempontjából eltérő szerződési kikötés hiányában a betét összege a betéteseket azonos arányban illeti meg. Közös betétnek minősül a közösségi betét kivételével minden olyan betét, amelynek több tulajdonosa van (több személy nevére szól). 7. A betétbiztosítás szempontjából közösségi betétnek minősülnek a társasházak, lakásszövetkezetek, iskolaszövetkezetek, az építőközösségek betétei. Közösségi betétek esetén a kártalanítási összeghatárt a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül a közösséget alkotó minden természetes személy esetén külön kell számításba venni. 8. Egyazon ügyfél lakossági és vállalkozói (ide értve az egyéni vállalkozóit is) számláira, betéteire a kártalanítási összeghatár külön-külön értendő. 9. Hitelintézetek egyesülése esetén a kártalanítási összeghatár szempontjából továbbra is külön betétnek minősülnek egyazon betétesnek az egyesülés időpontja előtt összeolvadó, beolvadó vagy átvevő hitelintézetnél elhelyezett betétei legfeljebb 5 évig, a lakástakarék-pénztári betétek megszűnésükig. A betétállomány átruházása esetén a kártalanítási összeghatárra a beolvadásra vonatkozó, jelen pontban részletezett szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 10. Az Alap - fizetési kötelezettsége esetén - a tőkeösszeg után - a kifizetés kezdő időpontjáig járó, még nem tőkésített és ki nem fizetett kamatot a szerződés szerinti kamatlábbal számítottan téríti meg. 11. Ha a betétes tőke- és kamatkövetelésének együttes összege meghaladja a kártalanítási összeg maximumát, akkor kifizetéskor a tőkének van elsőbbsége. 12. Az olyan betétre, amellyel kapcsolatban pénzmosás alapos gyanúja miatt büntetőeljárás van folyamatban, az eljárás jogerős befejezéséig kártalanítás nem fizethető ki. 13. Közösségi betétek esetén a Hpt. rendelkezésével összhangban jelen Hirdetmény V.4. pontjában meghatározott kártalanítási összeghatárt - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként kell számításba venni, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni. 14. A betétes elhalálozása esetén - a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül - az örökhagyó és az örökösök betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig vagy a rögzített kamatozású kamatperiódus végéig - a kettő közül a későbbi időpontig - külön betétnek kell tekinteni és a kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más betéteivel. Az örökhagyó betétje után a kártalanítás a kártalanítási összeghatárig fizetendő ki, függetlenül az örökösök számától. Ezt a rendelkezést a közös betétekre is alkalmazni kell. 3

4 15. A közjegyzői, végrehajtói, ügyvédi letéti őrzési tevékenységhez kapcsolódóan a GRÁNIT Bank Zrt-nél nyitott bankszámlák, amelyeket a GRÁNIT Bank Zrt. nem a Hpt. 6. (1) bekezdése szerinti letéti szolgáltatás keretében vezet elhelyezésük időpontjától függetlenül külön betétnek minősülnek a közjegyzők, végrehajtók, ügyvédek más betéteitől. 16. Az Alap által biztosított betétek esetében a GRÁNIT Bank Zrt. és a betétes között beszámításnak akkor van helye, ha a betétesnek a GRÁNIT Bank Zrt-vel szemben hitellel vagy más ügylettel kapcsolatos lejárt tartozása van. A GRÁNIT Bank Zrt. a betétekre vonatkozó adatok átadásával egyidejűleg köteles a beszámítási igényét az Alappal közölni. A GRÁNIT Bank Zrt. köteles okirattal igazolni, hogy a betétest (az adóst) a beszámítási igényéről tájékoztatta. Ha a beszámításra sor kerül, akkor az Alap a kártalanítás összegéből a GRÁNIT Bank Zrt-t megillető és részére átutalt összeg levonása után fennmaradó összeget fizeti ki a betétes részére. 17. A kártalanítás mértékének megállapítása során a betétesnek a GRÁNIT Bank Zrt-nél fennálló valamennyi befagyott követelését össze kell számítani. Ha a GRÁNIT Bank Zrt-nek a betétessel szemben lejárt követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során a betétes követelésébe be kell számítani. 18. Fedezetül szolgáló betét esetén az Alap akkor teljesít kifizetést, ha a kártalanítási összeg felvételére való jogosultság a felek megegyezése vagy bíróság, illetve hatóság jogerős határozata alapján kétséget kizáróan megállapítható. 19. Az állami kezességvállalás mellett elhelyezett betétek esetén a kártalanítás kifizetését és az államot megillető követelés érvényesítését az Alap - megegyezés szerinti térítés ellenében az állammal írásban kötött szerződés alapján átvállalhatja. V. Kifizetés az Alapból 1. Az Alap a betétek befagyása vagy a GRÁNIT Bank Zrt. tevékenységi engedélyének MNB által történő visszavonásáról készült határozata közléséből vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzététele a három időpont közül a legkorábbiban megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Az Alap legfeljebb egy alkalommal kérheti az MNB-től a kifizetési határidő meghosszabbítását legfeljebb 10 nappal. 2. Az Alap köteles két országos napilapban, valamint a honlapján közzétenni a kártalanítás feltételeit és a lebonyolítással kapcsolatos információkat. Az Alap által közzétett információkat a GRÁNIT Bank Zrt. a honlapján is köteles közzétenni. 3. A kártalanításra jogosult személynek a kártalanításra való jogosultságot igazolnia kell. Amennyiben az igazoláshoz szükséges adatok megegyeznek a hitelintézet nyilvántartási adataival, úgy az Alap gondoskodik a jogosult vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott személy részére járó kártalanítás kifizetéséről. 4. A kifizetések teljesítése hitelintézetnek adott megbízás, a kártalanítási összeg más hitelintézethez a betétként történő áthelyezése, postai átutalás, csekk kiállítása vagy közvetlen kifizetés útján forintban történik. Az 500 Ft-nál kisebb összegű kártalanítás nem fizethető ki. VI. Egyéb rendelkezések 1. A betétekből kifizetés mindig a legrégebben elhelyezett összegből történik. Ez azt jelenti, ha egy betétben államilag garantált és az Alap által biztosított összeg is van, a kifizetések mindig az államilag garantált betét összegét csökkentik. Jogfolytonos átvezetés esetén az államilag garantált betétek továbbra is államilag garantáltak maradnak. 2. A bemutatóra szóló betétek a nevesítés során a betétbiztosításra vonatkozó előírások szerint az Alap által biztosítottá válnak. 4

5 3. A GRÁNIT Bank Zrt. Alapból történő kizárása vagy a tagsági jogviszony megszüntetése a más ország betétbiztosítása hatálya alá tartozó betétek kivételével - nem érinti a tagság fennállása alatt a GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett betétekre vonatkozó biztosítást. 4. Az Alapból történő kizárás vagy a tagsági viszony megszüntetése nem érinti a kizárt hitelintézetnek azt a kötelezettségét, hogy a biztosítás alá eső betétek után a Hpt ának megfelelően éves díjat fizessen. 5. Egyebekben a GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett valamennyi betétért és azok kamatainak visszafizetéséért a GRÁNIT Bank Zrt. teljes vagyonával felel. VII. Ügyféltájékoztatás 1. A GRÁNIT Bank Zrt. a Hpt (5) bekezdése és az Alap Igazgatótanácsának határozata alapján az Alap által meghatározott tartalommal a betétes kérésére január 31-től egységes ügyfél-tájékoztató levelet ad át a GRÁNIT Bank Zrt. székhelyén (), működő Ügyfélszolgálatán, valamint a WESTEND Ügyfélközpontban (1072 Budapest, Váci út 1-3. I. em. Hild József sétány 24.). 2. Gazdálkodó szervezet betétes esetén az ügyfél-tájékoztató levelet a betétes képviseletére jogosult magánszemély (együttes képviseleti jog esetén a képviseletre jogosult magánszemélyek valamelyike), illetve az általa erre külön levélben felhatalmazott személy veheti át. 3. Az ügyfél-tájékoztató levélben az adatkérés időpontjáig beérkezett és feldolgozott tételek kerülnek kimutatásra. A levél a tőke összegét és az adatkérés időpontjáig elhatárolt bruttó kamatot tartalmazza a betétes által a GRÁNIT Bank Zrt. rendelkezésére bocsátott és a GRÁNIT Bank Zrt-nél nyilvántartott azonosító adatok megjelölésével. Jelen Hirdetmény módosítására a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény hatálybalépésére tekintettel került sor. GRÁNIT Bank Zrt. 5

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezetés TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A 2014. március 15. előtt nyitott Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉK SZÁMLABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés megszüntetése...

Részletesebben

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós, Felszabadulás u. 46 48. BETÉT ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen szabályzatot a Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága a 5/29/2002. számú határozatával elfogadta,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Takarék Számlabetét. Hatályos: 2014. augusztus 01. K melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Takarék Számlabetét Hatályos: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10.

7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. 7/2013. Üzletszabályzat Jóváhagyás dátuma: 2010.05.12. Utolsó módosítás: 2013.10.10. Hatályos: 2013.10.10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg I. ALAPADATOK 1. HITELINTÉZET NEVE Körmend

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 3.1. Szerződés megkötése... 3 3.2. A szerződés

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT S z i g e t v á r i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t SZ/53./8. számú BETÉTELHELYEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Szigetvár, 2002. Jelen szabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága 2002.03.27. napján a II/6/2002.(03.27.)

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014.10.22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy az alábbi üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal változik. A változás oka a szabályzat

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. augusztus 3. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan S7. sz. melléklet Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiségű vállalkozások, egyéb szervezetek esetében

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01.

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. D melléklet VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2014. augusztus 01. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014.04.14. Közzétéve:2014.02.12. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Bank

Részletesebben

2. Van-e lehetőség a végelszámolási eljárás során az engedményezésre?

2. Van-e lehetőség a végelszámolási eljárás során az engedményezésre? A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére érkezett leggyakoribb kérdések és az azokra adott válaszok a betétvédelemmel, befektetés-védelemmel, kártalanítási számlával, kártalanítási alappal és a pénztárak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet. Általános üzletszabályzat. Jelen szabályzatot a PILLÉR Takarékszövetkezet 2015. július 03. napjától kezdődő hatállyal

PILLÉR Takarékszövetkezet. Általános üzletszabályzat. Jelen szabályzatot a PILLÉR Takarékszövetkezet 2015. július 03. napjától kezdődő hatállyal Általános üzletszabályzat Jelen szabályzatot a PILLÉR Takarékszövetkezet 2015. július 03. napjától kezdődő hatállyal elfogadta A hitelintézet neve PILLÉR Takarékszövetkezet címe 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

TAKARÉKSZÖVETKEZETI ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6416-122-14

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesülési engedély száma: I-1627/2004. (június 29.) PSZÁF határozat

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat 2 A Savaria Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2012. április 26-án kelt 109/2012. számú határozatával. Hatályos: 2012. május 2-től Szombathely, 2012. április 26.. Szabados

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pannon Takarék Bank Zrt. (székhely: 2900 Komárom, Igmándi

Részletesebben

Iránytű. a betét biztosításhoz. Országos Betétbiztosítási Alap. biztos betét, biztos KiVét.

Iránytű. a betét biztosításhoz. Országos Betétbiztosítási Alap. biztos betét, biztos KiVét. Iránytű a betét biztosításhoz Országos Betétbiztosítási Alap biztos betét, biztos KiVét. 2 Tartalom ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás és miért fontos az Ön számára? 5 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási

Részletesebben