ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS és KEZESI SZERZŐDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS és KEZESI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS és KEZESI SZERZŐDÉS Ezen szerződés (a továbbiakban: lízing- és kezesi szerződés ) az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg , adószáma: , bankszámlaszáma HUF: , bankszámlaszám EUR: , felügyeleti hatóság neve és székhelye: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) mint lízingbeadó (a továbbiakban Lízingbeadó ), másrészről az alábbiakban meghatározott lízingbevevő (a továbbiakban: Lízingbevevő ) harmadrészről az alábbiakban megjelölt Készfizető Kezes (továbbiakban: Készfizető kezes ) között jött létre az alábbiakban meghatározott gépjármű finanszírozására, az alábbiakban meghatározott szerződéses feltételekkel: Szerződésszám: Családi és utónév: Szem.ig.szám: Lakcím ig. szám: Állandó lakcím: Számlavezető Bank: Családi és utónév: Szem.ig.szám: Lakcím ig. szám: Állandó lakcím: Számlavezető Bank: Családi és utónév: Szem.ig.szám: Lakcím ig. szám: Állandó lakcím: Számlavezető Bank: Lízingbevevő adatai Születéskori név: Születési hely, idő Állampolgárság: Jogosítvány szám: Levelezési cím: Bankszámla szám: Kezes adatai (magánszemély) Születéskori név: Születési hely, idő Állampolgárság: Jogosítvány szám: Levelezési cím: Bankszámla szám: Kezes adatai (magánszemély) Születéskori név: Születési hely, idő Állampolgárság: Jogosítvány szám: Levelezési cím: Bankszámla szám: Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: Kezes adatai (cég) Teljes név: Rövid név: Cégjegyzékszám: Adószám: Székhely: Gépjármű adatai Gyártmány: Modell: Típus: Alvázszám: Motorszám: Gyártási év: Rendszám: Km-óra állás: A forgalmi engedély Lízingbevevő részére történő átadásának várható időpontja: (A forgalmi engedély Lízingbevevő részére történő átadása a gépjármű Lízingbevevő részére történő birtokba adással egyidejűleg történik) Á gépjármű birtokbaadásának várható időpontja: Forgalmi engedély sorszáma: Eladó neve: Képviselő neve: Eladó adatai Címe: Közvetítő Címe: Lízingbeadó meghatalmazottja (Képviselő)

2 Ügyintéző / Értékesítő neve: Szül. hely, idő: Telefonszáma: Szem. ig. szám: Teljes bruttó vételár: Referenciakamat: Induló éves kamat mértéke: Törlesztés módja: Fizetési mód: havi 1 hónapos BUBOR Kamatfelárváltoztatási mutató: Fizetési feltételek (Finanszírozás paraméterei) Összes előre Összes előre fizetendő díj: fizetendő díj 3 : Konstrukció 2 : Kamatfelár: Finanszírozás összege: H0F: 0 Szerződés-kötési díj: 0,-Ft Monitoring díj: 0,-Ft Kiegészítő Garancia szolgáltatás díja: Előírt Biztosítás típusának és Kiegészítő paraméternek megnevezése Finanszírozás devizaneme: Havi törlesztő részlet fizetésének esedékessége: Kiegészítő Karbantartás szolgáltatás díja: Futamidő: Induló havi lízingdíj 1 : Készpénzes HUF eladási ár (tájékoztató): Törlesztési időszak hossza: Induló THM: egy hónap A Végső lejárati Nap: A lízing- és kezesi szerződés I/2. pontja szerint fizetendő első lízingdíj esedékességét követően a lízing- és kezesi szerződés I/2. pontjában meghatározott esedékességet követő. hónap azon munkanapja, amely az I/ 2. pont szerint a havi lízingdíj esedékességek napja, és amely egyben az utolsó részlet esedékességének időpontja is. 1 Az induló havi lízingdíj kalkulációja tájékoztató jellegű. 2 A finanszírozási konstrukció típusa: referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás változó kamatfelárral, az egyes törlesztési időszakok hossza egy hónap. A Lízingbevevő és a Készfizető kezes kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Lízingbeadó a jelen lízing- és kezesi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Üzletszabályzatban, illetve Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint jogosult a kamat, költség, illetve díj egyoldalú módosítására. 3 Az összes előre fizetendő díj a lízing- és kezesi szerződés hatálybalépésétől számított 5 banki napon belül esedékes. Biztosító: Biztosítási kategória: Biztosítási feltételek Biztosítás megnevezés: Biztosítási módozat: Törlesztési terv Esedékesség dátuma Tőkerészlet Kamatrészlet Törlesztő részlet Összesen: A lízingdíjak számítása a értéknapon jegyzett 1 hónapos BUBOR kamatérték (induló referencia kamat) figyelembevételével történt. A lízingdíj a mindenkori referencia kamatérték változásának megfelelően változik. I. A pénzügyi lízingre vonatkozó feltételek 1. A felek megállapodnak, hogy a jelen lízing- és kezesi szerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízingszerződéshez Gépjárműre (továbbiakban: ÁSZF ) feltételeinek megfelelően Lízingbeadó a fent meghatározott gépjárművet lízingbe adja, Lízingbevevő pedig lízingbe veszi. Jelen megállapodás pénzügyi lízingnek minősül. 2. Induló havi lízingdíj esedékessége: a) Ha a gépjármű átvételére (átírt forgalmi engedély-, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján) a Lízingbevevő részéről tárgyhónap 15-ig sor kerül, akkor a lízingdíj első esedékessége az alábbiak szerint alakul: (i) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 1-je, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő második naptári hónap 1-je; (ii) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 15-e, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő naptári hónap 15-e. (b) Ha a gépjármű átvételére (átírt forgalmi engedély-, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján) a Lízingbevevő részéről tárgyhónap 15-én vagy azt követően kerül sor, akkor a lízingdíj első esedékessége az alábbiak szerint alakul:

3 (i) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 1-je, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő második naptári hónap 1-je; (ii) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 15-e, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő második naptári hónap 15-e. 3. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal a lízingdíjak és a jelen lízingjogviszonyból eredő valamennyi egyéb fizetési kötelezettségének határidőre történő megfizetésére; valamint a Lízingbeadó mindenkori vonatkozó Hirdetményben közzétett, valamint a lízing- és kezesi szerződés alapján felmerült költségek, illetve a lízing- és kezesi szerződés szerint kalkulált késedelmi kamatok és díjak megfizetésére. A gépjárműre vonatkozóan kivetett regisztrációs díjat a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőre közvetlenül, egy összegben továbbhárítani, aki azt köteles a Lízingbeadó vonatkozó bizonylata alapján haladéktalanul megfizetni. A lízingdíjak forintban teljesítendők. 4. Az induló havi lízingdíj összege az ÁSZF rendelkezései szerint a tényleges folyósítás (a Lízingbeadó által az Eladó számára történő kifizetés) napjához igazodóan változhat. Az induló kamat (és ezzel az induló lízingdíj) mértéke a gépjármű tényleges birtokbaadásától és az első lízingdíj esedékességétől függően változhat. (A felek már most megállapodnak abban, hogy ha a lízing- és kezesi szerződés közös megállapodással létrehozott módosítására Lízingbevevő kérésére alapján kerül majd sor (pl. fizetési könnyítés, futamidő meghosszabbítása miatt), a Lízingbeadó jogosult a jelen lízing- és kezesi szerződés Fizetési feltételek (Finanszírozás paraméterei) elnevezésű rendelkezésekben meghatározott kamat mértékét megemelni, és mindez nem minősül Lízingbeadó részéről történt egyoldalú kamatemelésnek.) 5. A jelen lízingjogviszonnyal összefüggő követeléseinek biztosítékaként a Lízingbevevő önállóan vagy egy harmadik személyen keresztül a Lízingbeadó javára a következő biztosítéko(ka)t nyújtja (a megfelelő bejelölendő): a) A kezesek által adott feltétlen és visszavonhatatlan fizetési garancia vagy készfizető kezesség a fizetési kötelezettségek mindenkori összegének megfelelő összegben; b) A Lízingbeadó javára szóló, a Lízingbeadó által elfogadott szövegezésű beszedési megbízásra felhatalmazó levél a Lízingbevevő bankszámlái terhére, a Lízingbevevő számlavezető hitelintézetei által aláírással igazoltan befogadva; c) A lízingtárgy eladója által adott visszavásárlási garancia vagy harmadik személy által adott vételi kötelezettségvállalás a,-ft összegű maradványértékre vonatkozóan. A Lízingbevevő kijelenti, hogy amennyiben az eladó az itt rögzített visszavásárlási értékből levonásokat eszközöl a lízingtárgy állapotára tekintettel, és azt csak alacsonyabb áron hajlandó visszavenni, úgy a jelen lízing- és kezesi szerződésben rögzített maradványérték és a tényleges visszavásárlási ár közötti különbözetet a Lízingbevevő köteles megfizetni a Lízingbeadó felé a Lízingbeadó által küldött okiraton megjelölt határidőig. 6. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 6. (1) bekezdés 89 pontja alapján a Lízingbevevő a futamidő lejártával, az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a lízingjogviszonnyal összefüggésben minden egyéb, a Lízingbeadónak fizetendő összegek maradéktalan megfizetése után a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. 7. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevő kérésére a Lízingbevevő fennálló tőketartozását és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt ad ki 3 munkanapon belül. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően. 8. A Lízingbevevő kijelenti, hogy tudomása van az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 3. (7) bekezdéséről, amely szerint gépjármű (pótkocsi) zárt végű pénzügyi lízingje esetén visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség a lízing- és kezesi szerződés megkötése napján keletkezik. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy a kivetett illetéket határidőben megfizeti. 9. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy ha az illetékes hivatal a törzskönyvet nem a Lízingbeadónak, hanem a Lízingbevevőnek postázza, abban az esetben a törzskönyvet annak átvételétől számított 3 napon belül a Lízingbeadónak átadja. 10. A felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő által a fent meghatározott eladónak a gépjárműre vonatkozóan megfizetett,-ft - összegű vételárelőleg/foglaló a gépjárműre vonatkozó birtokba adás napjával a gépjármű vételárába beszámításra kerül, valamint a felek megállapodnak, hogy a vételárelőleget/foglalót a gépjárműre vonatkozó birtokbaadás napján a Lízingbevevő által fizetendő első lízingdíjba beszámítják, a Lízingbeadó a beszámítás összegét a birtokbaadás napjával megfizetettnek tekinti. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az eladónak megfizetett vételárelőleget/foglalót a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés felbontása esetén csak az eladótól követelheti vissza, ilyen igényt a Lízingbeadóval szemben nem támaszthat. Jelen beszámításra figyelemmel, az adásvételi szerződés teljesítése esetén a Lízingbevevő lemond az általa korábban az eladónak megfizetett vételárelőleg/foglaló visszafizetésére vonatkozó igényéről.

4 11. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségüknek a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jelen szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesznek. 12. A felek kijelentik, hogy a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit ismerik. 13. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést az ÁSZF-ben megjelölt feltételek teljesítése esetén köti meg az eladóval. A felek rögzítik, hogy a Lízingbeadó a gépjármű vételárát az alább meghatározott dokumentumok rendelkezésre állását követően köteles az eladónak megfizetni: (a) új gépjármű esetén vételár számla; (b) használt gépjármű esetén: adásvételi szerződés vagy számla, eredetvizsgálat, kérelmező nevére átírt forgalmi engedély. 14. Biztosítással összefüggő rendelkezések: (a) Ha a felek fent Ügyfél Casco finanszírozásban állapodtak meg, a Lízingbevevő köteles a gépjárműre a lízingtárgy(ak) átvételének napjától, a lízing- és kezesi szerződés teljes futamidejére a Lízingbeadó által elfogadott vagy jóváhagyott biztosítótársaságnál és feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni. A Lízingbevevő a lízingtárgy(ak) átvételét követő 15 napon belül köteles a biztosítási fedezet meglétét a biztosító által kiadott fedezetet igazoló dokumentum egy eredeti példányának Lízingbeadónak történő átadásával igazolni. Ennek elmaradása esetén a Lízingbeadó jogosult a jelen pénzügyi lízingre vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondani, az ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények bármelyikét alkalmazni, a Hirdetményben erre az esetre meghatározott külön díjat a Lízingbeadóra kivetni, és/vagy a lízingdíj kiszámításának alapját képező kamatlábat évi 2 (két) százalékponttal egyoldalúan megemelni. (b) Ha a felek fent Casco-mentes finanszírozásban állapodtak meg, akkor a Lízingbevevő nem köteles saját költségére, saját nevében, a Lízingbeadó által meghatározott biztosítótársaságnál és feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni, ugyanakkor köteles saját költségére a Lízingbeadó által előírt védelmi berendezéseket a gépjárműbe beszereltetni. (c) Ha a felek fent Beépített Casco-s finanszírozásban állapodtak meg, a lízingtárgy(ak) átvételének napjától, a finanszírozási szerződésben meghatározott futamidőre a teljeskörű Cascot a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó köti meg saját nevében és költségére azzal, hogy a biztosítási káresemény esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is a Lízingbevevő köteles. A felek megállapítják, hogy a beépített Casco költségét a Lízingbeadó a kamat mértékének megállapításakor vette figyelembe, és a Lízingbevevő erre tekintettel fogadta el annak mértékét. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a beépített Casco-s ügylet a futamidő alatt nem módosítható sem ún. Casco-mentes, sem pedig Casco -s konstrukcióra. 15. Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elfogadja és önkéntesen hozzájárul, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő arcképes személyazonosító igazolványáról, illetve az azonosításhoz felhasznált okmányáról másolatot készítsen, és azt kockázatkezelés valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig felhasználja. II. A kezességre vonatkozó feltételek 1. A Készfizető kezes jelen lízing- és kezesi szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között fennálló, a gépjárműre vonatkozó és Készfizető kezes által megismert, fentiekben részletezett pénzügyi lízing jogviszony alapján a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló összes fizetési kötelezettségéért. A fizetési kötelezettség különösen a lízing- és kezesi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező törlesztő-táblában meghatározott tőke- és kamattartozás, a késedelmi kamat, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan kiszámlázott szolgáltatási díj, az esetlegesen elmaradt biztosítási díjak és azok késedelmi kamatai. A Készfizető kezes kezességvállalása kizárólag a fenti pénzügyi lízingre vonatkozó megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségekre vonatkozik. 2. Amennyiben a Készfizető kezes a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, úgy a Ptk. 8:1. (1) bekezdésének 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Készfizető kezes jelen lízing- és kezesi szerződés alapján legfeljebb,-ft erejéig felel a Lízingbeadóval szemben a Lízingbevevő tartozásaiért. 3. A Készfizető kezes vállalja, hogy a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására, a felszólítástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül megfizeti a Lízingbeadó részére a felszólításban megjelölt összeget. A Készfizető kezes részére megküldött felszólítások szabályszerűen kézbesítettnek tekintendők, ha azokat ajánlott, tértivevényes levélben a Lízingbeadó a Készfizető kezes utolsó, ismert címére megküldte, vagy személyesen átadta a Készfizető kezes részére. 4. A Készfizető kezes kijelenti, hogy jelen lízing- és kezesi szerződés aláírásának időpontjában a kezességben foglalt kötelezettség teljesítését lehetővé tevő vagyoni helyzettel rendelkezik. 5. A kezességi kötelezettségvállalás csak írásban módosítható, bontható föl, vagy szüntethető meg, a felek az elállás és a felmondás jogát kifejezetten kizárják.

5 6. A felek rögzítik, hogy a Készfizető kezes kötelezettsége változatlan tartalommal és változatlan mértékben fennmarad abban az esetben is, ha a Lízingbeadó a Készfizető kezest nem tájékoztatja a 6:418. -ban megjelölt alábbi körülményekről: a) az Lízingbevevő teljesítésének elmaradásáról, b) a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról, c) a Lízingbevevő helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Készfizető kezes Lízingbevevővel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja, d) a biztosított kötelezettség b)-d) pont szerinti tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről, e) arról a körülményről, hogy a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest húsz százalékkal nőtt. 7. A jelen kezességvállalás a Lízingbeadó és Lízingbevevő közötti pénzügyi lízing jogviszony tartalmához igazodik, a pénzügyi lízing jogviszonyból eredő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítésével jelen kezességvállalás is megszűnik. Tekintettel arra, hogy a kezesi kötelezettség az említett feltétel bekövetkezésével megszűnik, a felek rögzítik, hogy a Készfizető kezes kötelezettségvállalása nem minősül határozatlan idejű kötelezettségvállalásnak. 8. A Lízingbeadó a Készfizető kezes jogaival és kötelezettségeivel; valamint a Lízingbevevő helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Lízingbeadó előtt ismert különleges kockázatokkal kapcsolatban a Készfizető kezes részére a szerződéskötést megelőzően az alábbi tájékoztatást nyújtotta: (i) A Készfizető kezest a kezesi szerződésben foglaltak mellett az alkalmazandó jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik és kötelezettségek terhelik: a) A Készfizető kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A Készfizető kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. b) A Készfizető kezes a jogosult követelésébe beszámíthatja a saját és a kötelezett ellenköveteléseit, és érvényesítheti az őt saját személyében megillető kifogásokon túl azokat a kifogásokat is, amelyeket a Lízingbevevő érvényesíthet a Lízingbeadóval szemben. A kezesség elvállalása után a Készfizető kezessel szemben nem hatályos a Lízingbevevőnek a kifogásról lemondó jognyilatkozata. c) A Készfizető kezes a Lízingbevevő ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért akkor felel, ha a keresetindítás előtt a Lízingbeadó a teljesítésre eredménytelenül szólította fel. d) A Készfizető kezes a jelen lízing- és kezesi szerződésben, továbbá az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Üzletszabályzatban, illetve Általános Szerződési Feltételekben rögzített módon és feltételekkel a Lízingbevevő mellett maga is jogosult a lízing teljes, illetve részleges előtörlesztésére a Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett. e) A Készfizető kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Lízingbeadó felszólította a teljesítésre. A Készfizető kezes köteles késedelem nélkül értesíteni a Lízingbevevőt a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben megillető kifogásokról és követelésekről. f) A Készfizető kezes késedelem nélkül köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a Lízingbevevőt késedelem nélkül értesíteni; vagy a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról annak indokát megjelölve a Lízingbevevőt és a Lízingbeadót késedelem nélkül értesíteni. g) A Készfizető kezes teljesítését követően a Lízingbeadó köteles késedelem nélkül átadni a Készfizető kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a Készfizető kezes Lízingbevevővel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. h) Ha a Lízingbeadó lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a Lízingbevevővel szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a Készfizető kezes szabadul annyiban, amennyiben a Lízingbevevővel szembeni megtérítési igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna. i) Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak kezességet, a kezesek egyetemlegesen állnak helyt a Lízingbeadóval szemben. (ii) A Készfizető kezes a Lízingbevevő helyzetéből, illetőleg a kötelezettség természetéből fakadó különleges kockázatokról a jelen szerződésben megfelelő tájékoztatást kapott. 9. A Képviselő jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a Készfizető kezes személyazonosságát megfelelően ellenőrizte, a másolatokat az eredeti okmányokról készítette. Ezen ellenőrzés elmaradása esetén a Képviselő a Lízingbeadónak teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. III. Vegyes rendelkezések

6 1. Jelen lízing- és kezesi szerződés aláírásával a Lízingbevevő és a Készfizető kezes kijelentik, hogy az általuk bemutatott igazolások teljes körűen tartalmazzák a rendszeresnek minősülő jövedelmüket, tudomásuk szerint az általuk benyújtásra került dokumentumokban szereplő összegekből a közterhek maradéktalanul levonásra kerültek, így azok a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet pontja alapján megfelelnek az igazolt havi nettó jövedelmüknek. 2. Ha a jelen okiratról nem készül közokirat, úgy a felek a köztük felmerült jogvita esetére alávetik magukat a Budapesti II III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének (a hatáskörébe tartozó ügyekben). Amennyiben a Készfizető kezes jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, abban az esetben a kezességvállalással kapcsolatosan felmerülő jogvita esetére a felek a hatáskörébe tartozó ügyekben a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. 3. A jelen lízing- és kezesi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lízingbeadó Üzletszabályzata, az ÁSZF és a Hirdetmény rendelkezései az irányadóak. Az említett dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Lízingbevevő és a Készfizető kezes a jelen szerződést, annak valamennyi mellékletét, az Üzletszabályzatot, az ÁSZF-et és a Hirdetményt megismerték, megértették, és magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadják. A Lízingbevevő és a Készfizető kezes jelen szerződés egy-egy eredeti példányát átvette. Hely, dátum:... Lízingbeadó UniCredit Leasing Hungary Zrt.... Lízingbevevő képviseletében (magánszemély neve):. Készfizető kezes. Készfizető kezes Tanú neve Állandó lakcíme Anyja neve Személyi ig. száma Sajátkezű aláírás I. II.

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI

I. TÁRSASÁG, EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LÍZINGBEVEVŐ ADATAI Nyomtatvány szám: Szerződés szám: A FORD CREDIT BÓNUSZ ZÁRT VÉGŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS egyedi rész500 000x amely létrejött egyrészről.. (és) mint lízingbevevő (a továbbiakban Lízingbevevő)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

K&H autólízing. K&H Bank Zrt. HIRDETMÉNY

K&H autólízing. K&H Bank Zrt. HIRDETMÉNY K&H autólízing K&H Bank Zrt. HIRDETMÉNY Hatályos: 2012. április 06. napjától 1 1. a termék rövid leírása A K&H autólízing a K&H Bank Zrt. standard alapterméke. A hirdetményben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY

KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2016. április 11 -tól/től visszavonásig KORÁBBAN ÉRTÉKESÍTETT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS REFERENCIAKAMAT HIRDETMÉNY Magánszemélyek részére 2013. július 22-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

Hatálybalépés napja: január 01.

Hatálybalépés napja: január 01. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. január 01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hiteliktatószám: Ügyintéző:

Hiteliktatószám: Ügyintéző: Hiteliktatószám: Ügyintéző: FORINT ALAPÚ HITELINT ÉZETI SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca,

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2015. március 31-től VÁLTOZÁSOK ÁLTOZÁSOK:

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.11.01. Jelen Hirdetmény a 2016.10.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8. Cégjegyzékszám: 05-02-000186

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.06.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

mely létrejött egyrészről a(z)

mely létrejött egyrészről a(z) 4.SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS mely létrejött egyrészről a(z) AQUAPALACE Ker. és Szolg. Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 16. C. ép. Adószám: 13753069-2-13 Cg. 13-09-108616 Képviselik: Bacsa Csaba ügyvezető

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet 3915 Tarcal, Fő út 66. Telefon: +36 47 580 011 E-mail: kozpont@szerencs.tksz.hu www.szerencs.tksz.hu Cégjegyzékszám: 05-02-000269, Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.07.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék

Részletesebben