ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS és KEZESI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS és KEZESI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉS és KEZESI SZERZŐDÉS Ezen szerződés (a továbbiakban: lízing- és kezesi szerződés ) az UniCredit Leasing Hungary Zrt. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Cg , adószáma: , bankszámlaszáma HUF: , bankszámlaszám EUR: , felügyeleti hatóság neve és székhelye: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) mint lízingbeadó (a továbbiakban Lízingbeadó ), másrészről az alábbiakban meghatározott lízingbevevő (a továbbiakban: Lízingbevevő ) harmadrészről az alábbiakban megjelölt Készfizető Kezes (továbbiakban: Készfizető kezes ) között jött létre az alábbiakban meghatározott gépjármű finanszírozására, az alábbiakban meghatározott szerződéses feltételekkel: Szerződésszám: Családi és utónév: Szem.ig.szám: Lakcím ig. szám: Állandó lakcím: Számlavezető Bank: Családi és utónév: Szem.ig.szám: Lakcím ig. szám: Állandó lakcím: Számlavezető Bank: Családi és utónév: Szem.ig.szám: Lakcím ig. szám: Állandó lakcím: Számlavezető Bank: Lízingbevevő adatai Születéskori név: Születési hely, idő Állampolgárság: Jogosítvány szám: Levelezési cím: Bankszámla szám: Kezes adatai (magánszemély) Születéskori név: Születési hely, idő Állampolgárság: Jogosítvány szám: Levelezési cím: Bankszámla szám: Kezes adatai (magánszemély) Születéskori név: Születési hely, idő Állampolgárság: Jogosítvány szám: Levelezési cím: Bankszámla szám: Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: Adóazonosító jel: Kezes adatai (cég) Teljes név: Rövid név: Cégjegyzékszám: Adószám: Székhely: Gépjármű adatai Gyártmány: Modell: Típus: Alvázszám: Motorszám: Gyártási év: Rendszám: Km-óra állás: A forgalmi engedély Lízingbevevő részére történő átadásának várható időpontja: (A forgalmi engedély Lízingbevevő részére történő átadása a gépjármű Lízingbevevő részére történő birtokba adással egyidejűleg történik) Á gépjármű birtokbaadásának várható időpontja: Forgalmi engedély sorszáma: Eladó neve: Képviselő neve: Eladó adatai Címe: Közvetítő Címe: Lízingbeadó meghatalmazottja (Képviselő)

2 Ügyintéző / Értékesítő neve: Szül. hely, idő: Telefonszáma: Szem. ig. szám: Teljes bruttó vételár: Referenciakamat: Induló éves kamat mértéke: Törlesztés módja: Fizetési mód: havi 1 hónapos BUBOR Kamatfelárváltoztatási mutató: Fizetési feltételek (Finanszírozás paraméterei) Összes előre Összes előre fizetendő díj: fizetendő díj 3 : Konstrukció 2 : Kamatfelár: Finanszírozás összege: H0F: 0 Szerződés-kötési díj: 0,-Ft Monitoring díj: 0,-Ft Kiegészítő Garancia szolgáltatás díja: Előírt Biztosítás típusának és Kiegészítő paraméternek megnevezése Finanszírozás devizaneme: Havi törlesztő részlet fizetésének esedékessége: Kiegészítő Karbantartás szolgáltatás díja: Futamidő: Induló havi lízingdíj 1 : Készpénzes HUF eladási ár (tájékoztató): Törlesztési időszak hossza: Induló THM: egy hónap A Végső lejárati Nap: A lízing- és kezesi szerződés I/2. pontja szerint fizetendő első lízingdíj esedékességét követően a lízing- és kezesi szerződés I/2. pontjában meghatározott esedékességet követő. hónap azon munkanapja, amely az I/ 2. pont szerint a havi lízingdíj esedékességek napja, és amely egyben az utolsó részlet esedékességének időpontja is. 1 Az induló havi lízingdíj kalkulációja tájékoztató jellegű. 2 A finanszírozási konstrukció típusa: referencia-kamatlábhoz kötött változó kamatozás változó kamatfelárral, az egyes törlesztési időszakok hossza egy hónap. A Lízingbevevő és a Készfizető kezes kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Lízingbeadó a jelen lízing- és kezesi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Üzletszabályzatban, illetve Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint jogosult a kamat, költség, illetve díj egyoldalú módosítására. 3 Az összes előre fizetendő díj a lízing- és kezesi szerződés hatálybalépésétől számított 5 banki napon belül esedékes. Biztosító: Biztosítási kategória: Biztosítási feltételek Biztosítás megnevezés: Biztosítási módozat: Törlesztési terv Esedékesség dátuma Tőkerészlet Kamatrészlet Törlesztő részlet Összesen: A lízingdíjak számítása a értéknapon jegyzett 1 hónapos BUBOR kamatérték (induló referencia kamat) figyelembevételével történt. A lízingdíj a mindenkori referencia kamatérték változásának megfelelően változik. I. A pénzügyi lízingre vonatkozó feltételek 1. A felek megállapodnak, hogy a jelen lízing- és kezesi szerződés, valamint az Általános Szerződési Feltételek Pénzügyi Lízingszerződéshez Gépjárműre (továbbiakban: ÁSZF ) feltételeinek megfelelően Lízingbeadó a fent meghatározott gépjárművet lízingbe adja, Lízingbevevő pedig lízingbe veszi. Jelen megállapodás pénzügyi lízingnek minősül. 2. Induló havi lízingdíj esedékessége: a) Ha a gépjármű átvételére (átírt forgalmi engedély-, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján) a Lízingbevevő részéről tárgyhónap 15-ig sor kerül, akkor a lízingdíj első esedékessége az alábbiak szerint alakul: (i) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 1-je, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő második naptári hónap 1-je; (ii) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 15-e, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő naptári hónap 15-e. (b) Ha a gépjármű átvételére (átírt forgalmi engedély-, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján) a Lízingbevevő részéről tárgyhónap 15-én vagy azt követően kerül sor, akkor a lízingdíj első esedékessége az alábbiak szerint alakul:

3 (i) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 1-je, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő második naptári hónap 1-je; (ii) ha a havi lízingdíj fizetésének választott esedékessége a hónap 15-e, úgy a lízingdíj első esedékessége a tárgyhónapot követő második naptári hónap 15-e. 3. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal a lízingdíjak és a jelen lízingjogviszonyból eredő valamennyi egyéb fizetési kötelezettségének határidőre történő megfizetésére; valamint a Lízingbeadó mindenkori vonatkozó Hirdetményben közzétett, valamint a lízing- és kezesi szerződés alapján felmerült költségek, illetve a lízing- és kezesi szerződés szerint kalkulált késedelmi kamatok és díjak megfizetésére. A gépjárműre vonatkozóan kivetett regisztrációs díjat a Lízingbeadó jogosult a Lízingbevevőre közvetlenül, egy összegben továbbhárítani, aki azt köteles a Lízingbeadó vonatkozó bizonylata alapján haladéktalanul megfizetni. A lízingdíjak forintban teljesítendők. 4. Az induló havi lízingdíj összege az ÁSZF rendelkezései szerint a tényleges folyósítás (a Lízingbeadó által az Eladó számára történő kifizetés) napjához igazodóan változhat. Az induló kamat (és ezzel az induló lízingdíj) mértéke a gépjármű tényleges birtokbaadásától és az első lízingdíj esedékességétől függően változhat. (A felek már most megállapodnak abban, hogy ha a lízing- és kezesi szerződés közös megállapodással létrehozott módosítására Lízingbevevő kérésére alapján kerül majd sor (pl. fizetési könnyítés, futamidő meghosszabbítása miatt), a Lízingbeadó jogosult a jelen lízing- és kezesi szerződés Fizetési feltételek (Finanszírozás paraméterei) elnevezésű rendelkezésekben meghatározott kamat mértékét megemelni, és mindez nem minősül Lízingbeadó részéről történt egyoldalú kamatemelésnek.) 5. A jelen lízingjogviszonnyal összefüggő követeléseinek biztosítékaként a Lízingbevevő önállóan vagy egy harmadik személyen keresztül a Lízingbeadó javára a következő biztosítéko(ka)t nyújtja (a megfelelő bejelölendő): a) A kezesek által adott feltétlen és visszavonhatatlan fizetési garancia vagy készfizető kezesség a fizetési kötelezettségek mindenkori összegének megfelelő összegben; b) A Lízingbeadó javára szóló, a Lízingbeadó által elfogadott szövegezésű beszedési megbízásra felhatalmazó levél a Lízingbevevő bankszámlái terhére, a Lízingbevevő számlavezető hitelintézetei által aláírással igazoltan befogadva; c) A lízingtárgy eladója által adott visszavásárlási garancia vagy harmadik személy által adott vételi kötelezettségvállalás a,-ft összegű maradványértékre vonatkozóan. A Lízingbevevő kijelenti, hogy amennyiben az eladó az itt rögzített visszavásárlási értékből levonásokat eszközöl a lízingtárgy állapotára tekintettel, és azt csak alacsonyabb áron hajlandó visszavenni, úgy a jelen lízing- és kezesi szerződésben rögzített maradványérték és a tényleges visszavásárlási ár közötti különbözetet a Lízingbevevő köteles megfizetni a Lízingbeadó felé a Lízingbeadó által küldött okiraton megjelölt határidőig. 6. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény 6. (1) bekezdés 89 pontja alapján a Lízingbevevő a futamidő lejártával, az összes lízingdíj teljes tőketörlesztő és kamattörlesztő részének, valamint a lízingjogviszonnyal összefüggésben minden egyéb, a Lízingbeadónak fizetendő összegek maradéktalan megfizetése után a lízingtárgy tulajdonjogát megszerzi. 7. A Lízingbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingbevevő kérésére a Lízingbevevő fennálló tőketartozását és a felek között fennálló szerződés alapján esetlegesen egyéb kötelezettséget is tartalmazó kalkulációt ad ki 3 munkanapon belül. A Lízingbevevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fent megjelölt kalkulációért a Hirdetményben meghatározott díjat (ún. kalkulációs díjat) megfizeti a kalkuláció átadását megelőzően. 8. A Lízingbevevő kijelenti, hogy tudomása van az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 3. (7) bekezdéséről, amely szerint gépjármű (pótkocsi) zárt végű pénzügyi lízingje esetén visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség a lízing- és kezesi szerződés megkötése napján keletkezik. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy a kivetett illetéket határidőben megfizeti. 9. A Lízingbevevő kötelezi magát arra, hogy ha az illetékes hivatal a törzskönyvet nem a Lízingbeadónak, hanem a Lízingbevevőnek postázza, abban az esetben a törzskönyvet annak átvételétől számított 3 napon belül a Lízingbeadónak átadja. 10. A felek megállapodnak, hogy a Lízingbevevő által a fent meghatározott eladónak a gépjárműre vonatkozóan megfizetett,-ft - összegű vételárelőleg/foglaló a gépjárműre vonatkozó birtokba adás napjával a gépjármű vételárába beszámításra kerül, valamint a felek megállapodnak, hogy a vételárelőleget/foglalót a gépjárműre vonatkozó birtokbaadás napján a Lízingbevevő által fizetendő első lízingdíjba beszámítják, a Lízingbeadó a beszámítás összegét a birtokbaadás napjával megfizetettnek tekinti. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy az eladónak megfizetett vételárelőleget/foglalót a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződés felbontása esetén csak az eladótól követelheti vissza, ilyen igényt a Lízingbeadóval szemben nem támaszthat. Jelen beszámításra figyelemmel, az adásvételi szerződés teljesítése esetén a Lízingbevevő lemond az általa korábban az eladónak megfizetett vételárelőleg/foglaló visszafizetésére vonatkozó igényéről.

4 11. A felek kötelezik magukat arra, hogy a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségüknek a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jelen szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesznek. 12. A felek kijelentik, hogy a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit ismerik. 13. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést az ÁSZF-ben megjelölt feltételek teljesítése esetén köti meg az eladóval. A felek rögzítik, hogy a Lízingbeadó a gépjármű vételárát az alább meghatározott dokumentumok rendelkezésre állását követően köteles az eladónak megfizetni: (a) új gépjármű esetén vételár számla; (b) használt gépjármű esetén: adásvételi szerződés vagy számla, eredetvizsgálat, kérelmező nevére átírt forgalmi engedély. 14. Biztosítással összefüggő rendelkezések: (a) Ha a felek fent Ügyfél Casco finanszírozásban állapodtak meg, a Lízingbevevő köteles a gépjárműre a lízingtárgy(ak) átvételének napjától, a lízing- és kezesi szerződés teljes futamidejére a Lízingbeadó által elfogadott vagy jóváhagyott biztosítótársaságnál és feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni. A Lízingbevevő a lízingtárgy(ak) átvételét követő 15 napon belül köteles a biztosítási fedezet meglétét a biztosító által kiadott fedezetet igazoló dokumentum egy eredeti példányának Lízingbeadónak történő átadásával igazolni. Ennek elmaradása esetén a Lízingbeadó jogosult a jelen pénzügyi lízingre vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondani, az ÁSZF-ben foglalt egyéb következmények bármelyikét alkalmazni, a Hirdetményben erre az esetre meghatározott külön díjat a Lízingbeadóra kivetni, és/vagy a lízingdíj kiszámításának alapját képező kamatlábat évi 2 (két) százalékponttal egyoldalúan megemelni. (b) Ha a felek fent Casco-mentes finanszírozásban állapodtak meg, akkor a Lízingbevevő nem köteles saját költségére, saját nevében, a Lízingbeadó által meghatározott biztosítótársaságnál és feltételekkel teljes körű Casco biztosítást kötni, ugyanakkor köteles saját költségére a Lízingbeadó által előírt védelmi berendezéseket a gépjárműbe beszereltetni. (c) Ha a felek fent Beépített Casco-s finanszírozásban állapodtak meg, a lízingtárgy(ak) átvételének napjától, a finanszírozási szerződésben meghatározott futamidőre a teljeskörű Cascot a Lízingbevevő helyett a Lízingbeadó köti meg saját nevében és költségére azzal, hogy a biztosítási káresemény esetére vállalt önrész, valamint az általános forgalmi adó megfizetésére ezen időszakban is a Lízingbevevő köteles. A felek megállapítják, hogy a beépített Casco költségét a Lízingbeadó a kamat mértékének megállapításakor vette figyelembe, és a Lízingbevevő erre tekintettel fogadta el annak mértékét. A Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a beépített Casco-s ügylet a futamidő alatt nem módosítható sem ún. Casco-mentes, sem pedig Casco -s konstrukcióra. 15. Jelen szerződés aláírásával a Lízingbevevő kifejezetten elfogadja és önkéntesen hozzájárul, hogy a Lízingbeadó a Lízingbevevő arcképes személyazonosító igazolványáról, illetve az azonosításhoz felhasznált okmányáról másolatot készítsen, és azt kockázatkezelés valamint a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig felhasználja. II. A kezességre vonatkozó feltételek 1. A Készfizető kezes jelen lízing- és kezesi szerződés aláírásával készfizető kezességet vállal a Lízingbevevő és a Lízingbeadó között fennálló, a gépjárműre vonatkozó és Készfizető kezes által megismert, fentiekben részletezett pénzügyi lízing jogviszony alapján a Lízingbevevőnek Lízingbeadóval szemben fennálló összes fizetési kötelezettségéért. A fizetési kötelezettség különösen a lízing- és kezesi szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező törlesztő-táblában meghatározott tőke- és kamattartozás, a késedelmi kamat, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan kiszámlázott szolgáltatási díj, az esetlegesen elmaradt biztosítási díjak és azok késedelmi kamatai. A Készfizető kezes kezességvállalása kizárólag a fenti pénzügyi lízingre vonatkozó megállapodásban foglalt fizetési kötelezettségekre vonatkozik. 2. Amennyiben a Készfizető kezes a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, úgy a Ptk. 8:1. (1) bekezdésének 3. pontja értelmében fogyasztónak minősül. A Ptk. szerint fogyasztónak minősülő Készfizető kezes jelen lízing- és kezesi szerződés alapján legfeljebb,-ft erejéig felel a Lízingbeadóval szemben a Lízingbevevő tartozásaiért. 3. A Készfizető kezes vállalja, hogy a Lízingbeadó első írásbeli felszólítására, a felszólítástól számított 8 (nyolc) naptári napon belül megfizeti a Lízingbeadó részére a felszólításban megjelölt összeget. A Készfizető kezes részére megküldött felszólítások szabályszerűen kézbesítettnek tekintendők, ha azokat ajánlott, tértivevényes levélben a Lízingbeadó a Készfizető kezes utolsó, ismert címére megküldte, vagy személyesen átadta a Készfizető kezes részére. 4. A Készfizető kezes kijelenti, hogy jelen lízing- és kezesi szerződés aláírásának időpontjában a kezességben foglalt kötelezettség teljesítését lehetővé tevő vagyoni helyzettel rendelkezik. 5. A kezességi kötelezettségvállalás csak írásban módosítható, bontható föl, vagy szüntethető meg, a felek az elállás és a felmondás jogát kifejezetten kizárják.

5 6. A felek rögzítik, hogy a Készfizető kezes kötelezettsége változatlan tartalommal és változatlan mértékben fennmarad abban az esetben is, ha a Lízingbeadó a Készfizető kezest nem tájékoztatja a 6:418. -ban megjelölt alábbi körülményekről: a) az Lízingbevevő teljesítésének elmaradásáról, b) a biztosított kötelezettség teljesítési határidejének változásáról, c) a Lízingbevevő helyzetében beálló minden olyan változásról, amely a Készfizető kezes Lízingbevevővel szembeni megtérítési igényét hátrányosan befolyásolhatja, d) a biztosított kötelezettség b)-d) pont szerinti tájékoztatás időpontjában fennálló mértékéről, e) arról a körülményről, hogy a biztosított kötelezettség mértéke a kezesség elvállalásakor számított vagy az utolsó tájékoztatáskor fennálló mértékéhez képest húsz százalékkal nőtt. 7. A jelen kezességvállalás a Lízingbeadó és Lízingbevevő közötti pénzügyi lízing jogviszony tartalmához igazodik, a pénzügyi lízing jogviszonyból eredő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítésével jelen kezességvállalás is megszűnik. Tekintettel arra, hogy a kezesi kötelezettség az említett feltétel bekövetkezésével megszűnik, a felek rögzítik, hogy a Készfizető kezes kötelezettségvállalása nem minősül határozatlan idejű kötelezettségvállalásnak. 8. A Lízingbeadó a Készfizető kezes jogaival és kötelezettségeivel; valamint a Lízingbevevő helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Lízingbeadó előtt ismert különleges kockázatokkal kapcsolatban a Készfizető kezes részére a szerződéskötést megelőzően az alábbi tájékoztatást nyújtotta: (i) A Készfizető kezest a kezesi szerződésben foglaltak mellett az alkalmazandó jogszabályok alapján az alábbi jogok illetik és kötelezettségek terhelik: a) A Készfizető kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez igazodik, amelyért kezességet vállalt. A Készfizető kezes kötelezettsége nem válhat terhesebbé, mint amilyen elvállalásakor volt, kiterjed azonban a kötelezett szerződésszegésének jogkövetkezményeire és a kezesség elvállalása után esedékessé váló mellékkövetelésekre is. b) A Készfizető kezes a jogosult követelésébe beszámíthatja a saját és a kötelezett ellenköveteléseit, és érvényesítheti az őt saját személyében megillető kifogásokon túl azokat a kifogásokat is, amelyeket a Lízingbevevő érvényesíthet a Lízingbeadóval szemben. A kezesség elvállalása után a Készfizető kezessel szemben nem hatályos a Lízingbevevőnek a kifogásról lemondó jognyilatkozata. c) A Készfizető kezes a Lízingbevevő ellen folytatott per és végrehajtás költségeiért akkor felel, ha a keresetindítás előtt a Lízingbeadó a teljesítésre eredménytelenül szólította fel. d) A Készfizető kezes a jelen lízing- és kezesi szerződésben, továbbá az annak elválaszthatatlan mellékletét képező Üzletszabályzatban, illetve Általános Szerződési Feltételekben rögzített módon és feltételekkel a Lízingbevevő mellett maga is jogosult a lízing teljes, illetve részleges előtörlesztésére a Hirdetményben meghatározott díj megfizetése mellett. e) A Készfizető kezes abban az esetben köteles teljesíteni, ha a Lízingbeadó felszólította a teljesítésre. A Készfizető kezes köteles késedelem nélkül értesíteni a Lízingbevevőt a fizetési felszólítás kézhezvételéről, és tájékoztatást kérni a kezességgel biztosított kötelezettség mértékéről, valamint a Lízingbevevőt a Lízingbeadóval szemben megillető kifogásokról és követelésekről. f) A Készfizető kezes késedelem nélkül köteles a Lízingbeadónak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a Lízingbevevőt késedelem nélkül értesíteni; vagy a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról annak indokát megjelölve a Lízingbevevőt és a Lízingbeadót késedelem nélkül értesíteni. g) A Készfizető kezes teljesítését követően a Lízingbeadó köteles késedelem nélkül átadni a Készfizető kezesnek minden olyan okiratot és megadni azt a tájékoztatást, amely a Készfizető kezes Lízingbevevővel szembeni igényérvényesítéséhez szükséges. h) Ha a Lízingbeadó lemond a követelést biztosító valamely jogról vagy egyébként az ő hibájából a követelés a Lízingbevevővel szemben behajthatatlanná válik vagy a behajtása jelentősen megnehezül, a Készfizető kezes szabadul annyiban, amennyiben a Lízingbevevővel szembeni megtérítési igénye alapján egyébként kielégítést kaphatott volna. i) Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak kezességet, a kezesek egyetemlegesen állnak helyt a Lízingbeadóval szemben. (ii) A Készfizető kezes a Lízingbevevő helyzetéből, illetőleg a kötelezettség természetéből fakadó különleges kockázatokról a jelen szerződésben megfelelő tájékoztatást kapott. 9. A Képviselő jelen szerződés aláírásával is megerősíti, hogy a Készfizető kezes személyazonosságát megfelelően ellenőrizte, a másolatokat az eredeti okmányokról készítette. Ezen ellenőrzés elmaradása esetén a Képviselő a Lízingbeadónak teljes körű anyagi felelősséggel tartozik. III. Vegyes rendelkezések

6 1. Jelen lízing- és kezesi szerződés aláírásával a Lízingbevevő és a Készfizető kezes kijelentik, hogy az általuk bemutatott igazolások teljes körűen tartalmazzák a rendszeresnek minősülő jövedelmüket, tudomásuk szerint az általuk benyújtásra került dokumentumokban szereplő összegekből a közterhek maradéktalanul levonásra kerültek, így azok a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet pontja alapján megfelelnek az igazolt havi nettó jövedelmüknek. 2. Ha a jelen okiratról nem készül közokirat, úgy a felek a köztük felmerült jogvita esetére alávetik magukat a Budapesti II III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének (a hatáskörébe tartozó ügyekben). Amennyiben a Készfizető kezes jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, abban az esetben a kezességvállalással kapcsolatosan felmerülő jogvita esetére a felek a hatáskörébe tartozó ügyekben a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólagos illetékességének vetik magukat alá. 3. A jelen lízing- és kezesi szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Lízingbeadó Üzletszabályzata, az ÁSZF és a Hirdetmény rendelkezései az irányadóak. Az említett dokumentumok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Lízingbevevő és a Készfizető kezes a jelen szerződést, annak valamennyi mellékletét, az Üzletszabályzatot, az ÁSZF-et és a Hirdetményt megismerték, megértették, és magukra nézve kötelező érvényűnek elfogadják. A Lízingbevevő és a Készfizető kezes jelen szerződés egy-egy eredeti példányát átvette. Hely, dátum:... Lízingbeadó UniCredit Leasing Hungary Zrt.... Lízingbevevő képviseletében (magánszemély neve):. Készfizető kezes. Készfizető kezes Tanú neve Állandó lakcíme Anyja neve Személyi ig. száma Sajátkezű aláírás I. II.

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott lakáscélú fogyasztási kölcsönhöz / szabad felhasználású jelzáloggal fedezett fogyasztási kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről:

Részletesebben

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz

Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz 1 Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakáscélú pénzintézeti kölcsönhöz amely egyrészről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa György u. 31, Cg. 02-10-060340, adószám: 14479917-2-44, törzsszám:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 szerződésszám: / ügyintéző: kirendeltség: tel.: / - fax: / - SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2015. február 1. napjától 1. oldal, összesen: 23 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forintosított devizahitel kiváltó forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ( ) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés

Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés Nem egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú Fogyasztóval kötött pénzügyi lízingszerződés I. A lízingszerződés tárgya, alanyai és létrejötte 1.1 A lízingszerződés tárgya A lízingszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Hiteliktatószám: 14. sz. melléklet Kölcsönszerződés forint alapú Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz

Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz Kölcsönszerződés száma: [*] Kölcsönszerződés jelzálogjoggal biztosított szabad felhasználású kölcsönhöz mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak

I. Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű forint alapú pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2014.03.17.

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től)

Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Kölcsönszerződés forint alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez (2015. február 01.-től) Hiteliktatószám: A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Főnix Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKATÓSZÁMA: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve: Nemesnádudvar

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától

Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing üzletszabályzat Hatályos: 2015. február hónap 01. napjától 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Rónasági Takarékszövetkezet székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégjegyzék száma: 03-02-000278 Cégbíróság:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben