)me, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok UKKÓ, a BOLDOGASSZONY nevében"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ")me, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok UKKÓ, a BOLDOGASSZONY nevében""

Átírás

1

2 )me, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok UKKÓ, a BOLDOGASSZONY nevében"

3 Máté Imre -a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka- IL PUSKI BUDAPEST, 2006

4 Máté Imre, 2006 Lektor: Bartha Ferenc A fedőlapot Darázs Mária festőmüvész tervezte és rajzolta Püski Kiadó kft. Budapest 1., Logadi u Telefon: Felelős kiadó: Dr. Püski Sándor Püski Könyvesház Budapest 1., Krisztina körút Telefon: Telefon és fax: Tipográfia: Püski Atilla Telefon: ISBN: l PRINTED IN HUNGARY

5 ELŐSZÓ A MÁSODIK KÖTETHEZ Nem mindegy, hogy a több kötetes mű kötetei hogyan függnek összetartalmilag, eszmeileg. A.. Y e:rff.o"f ej R. li'"' két kötete egy könyv, kettéosztva. Ennek értelmében az első kötet Bevezető-je. Előszava és az értelmezéshez fölhasznált szakirodalom vonatkozik a második kötetre is. Megeshet azonban, hogy e kötet olvasójának nem áll rendelkezésére a.. Y(')Tf.Xej!1.Ii' L"' Ezért szükségesnek vélem vázlatosan elmondani, hogy "mi fán termett" e könyv, mely a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatékát adja közre. Nyugat-Magyarországon, elsősorban a Rábaközben, Szigetközben, Csallóköz ben, a Hanságban létezett egy ún. "szubkultúra", tehát egy zárt, konspiratív jellegű közösség, mely a 20. századig tudatosan ápolta a magyar táltosok hagyományát, a 'B ('J ÖN-nek nevezett vallás bölcseletét, etikáját, teológiáját, jog- és orvostudományát valamint az ösök történelmi emlékezetét. A.'BC'J-C'J,W- tudóink magyarázata szerint- "kilenc bűvöletet" jelent. Föltehetőleg nyelvünk "bűnbe esni" kifejezése nem általábanjelent vétkezést, hanem csak egy bizonyos "visszaesést a pogányságba": a. be. A 'B ö ÖN vallás, melyet őseink eredeti, sárnállista alapokra fejlődött val.'b ('J ÖN'" - lásának tekinthetünk, duális bölcselet jegyében érett tételes vallássá. Duális filozófiai rendszere a nőstény, ill. hím princípiumok egyensúlyára épült föl, melyet az ",KERÖRVÉNY" vagy "IKER FORGÓSZÉL" jelképez. Őseink elképzelése szerint a világ örvénylik, illetve a "világok", mert sok világ (galaxis) van. Az örvények metszetei körpályák. Az "ELSő ISTEN" erő, azonos az "ös VILÁGV!ZEK"-kel. Ő Y<')Tf,NejR.Ii', az első "világtenger-végtelen" erő, aki a fejlődés érdekében kiveti magából a Rossz-at, Jó része pedig Nő-ISTENNÉ, illetve FÉRFI-ISTENNÉ manifesztálódik. A FÉRFI-ISTEN, ejönöz. jelképe a Nap; a Nő-ISTEN OK.K.6, aki BOL DOGASSZONNYÁ emberközeiül és jelképe a Hold. Primer a nösténység, de princípiumként a nősténység meg a hímség egyensúlyban vannak. Mindegyik Jó és mindegyikben van aktív és passzív tulajdonság. A Rossz, az ÁRTó nem része a dualitásnak. Kívül van és rontja, fékezi az ",KERÖRVÉNYLÉST". E rossz erő megszemélyesítöje O'DAej 1, vagy ó-iráni, eredeti nevén, AR. 'MAN. E hitvilágban szellem és anyag nem ellentétek, hanem az erő, az energia más-más megjelenési formái, tehát a szellem is anyag- van MENNYI- 1 az UDAG és ÜDAG megnevezést felváltva használták Ezt érzékeltetendő, én sem egységesítettem őket 5

6 SÉGE és MINŐSÉGE. Erre a meggyőződésre képződött a 'B (j (j ;N" vallás "szellemkvantum" elmélete, mely szerint a szellem osztható, összeadható. Az ISTENSÉG ismennyiség és MINŐSÉG,- és nem a semmiből teremt, hanem saját szellemanyagából Az ember is lsten anyagából van, egyre csiszolódó, javuló minöséggel és képes saját (isteni eredetű) szellemanyagából teremteni. Ez nyilvánul meg a szellemi alkotásokban, de az emberek összeadhatnak magukból ISTENT teremtő mennyiséget is. A közös eszme hatóerejével teremtett "ISTEN" (szent) pl. a "MAGYAROK ISTE- NE". A magyar táltos szerzetek Il. András korátólszóban adták tovább a hagyományt. A "tudást" kilenc "künv" -re osztották. Hét szent könyvre és két profánra. A ~öi't"h(jiui' I. kötetében közzé tétetett négy szent "künv" ('lhrü-cjüll, i't"n(jilji', lc3a. A.JA), és néhány történelmi visszaemlékezés, meg gyógymód). A második kötetben közre adatnak az Ál),'MÁH. K.00Z.Ö'B meg VA0-öllü nevű "künvek", továbbá a két nem szent könyv: a tudók igéi és.. 'MÁ-C'3üR" címmel egy történelmi visszaemlékezés. A gyógyászatnak nem volt "künve". A még összekaparható tudásanyag most foglaltatik először "künv" -be, s ez által a könyvek száma tízre kerekedik. Mi az "ÖsviZEK ISTENE" által sugallt vallás tanainak lényege? Legfőbb "javallat" a "Jó SzOMSZÉDSÁG TöRVÉNYE" - mindent szabad, ami nem árt mának. A dualitás jegyében egyenértékűek nő meg férfi, de MuNKA és MUNKÁLTATÁS is. Osztályharc a töke illetve a munka jegyében természetellenes. Ök együtt alkotják a produktivitást. Ellenségük a parazitizmus, koronként más-más megjelenési formában (ma pl. bürokrácia, bankokrácia). A szexualitás ebben a filozófiában - és vallásos meggyőződésben- az isteni dualitás lényege, a javulás érdekében, a szeretet, szerelem, szeretkezés hármasságában. Mindemellett a jó egészség garanciája. Mi jó, mi rossz e téren, arra a "künvek" sokrétűen rámutatnak: a 'B (j ÖN, a "kilenc bűvölet" mesterei minden lehetőségre fölkészültek erre vonatkazón is. Például a poligámia kereteiben előállható problémák megoldására. Arra az esetre, ha az a helyzet állna elő! S ez a helyzet előállhat a mesterek szerint, mert a "férfiember egyre hitványodik". A nőnek pedig ISTEN-től eredő joga, hogy boldog legyen - a 'B (j (j ;N' vallás jogi és etikai értelmezésében. Ez az etikai rendszer az eddig ismert egyetlen, mely az egyént nem veti alá a közösségnek. A közösség ebben a fölfogásban az egyének összessége. Egyik egyént föláldozni a többi egyénért táltosaink szerint kollektív kannibalizmus. Ennek sok megvalósulása lehetséges, történelmi korszakonként más-más "jelenet"-ben, mai kifejezéssel más-más módon. Ma például ilyen "jelenet" amikor embereket dobnak utcára, "kiracionalizálva" munkahelyükröl, hogy a részvények értéke emelkedjék. Ebbe a gondolatkörbe tartozik a kollektív megváltás tana is. A 'B (j GX vallás elveti a kollektív megváltás gondolatát. Táltosaink szerint egy jó és 6

7 bölcs IsTEN nem kívánhatja, hogy az aljasok megváltásáért kiváló és jó embert kínozzanak és megöljenek. Az üdvösség garanciája a jó cselekedet. E sarkalatos hittétel jelentőségét növeli, hogy a római katolikus Egyház éppen az embertelenség veszélyeit magában rejtő globalizáció előestéjén tagadta meg ezt a tételt. Ötszáz év kemény ellenzés után elfogadta a lutheri.,megigazulás" tétele. mely szerint a cselekedet nem számít, csak Isten kegyelme. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági és politikai hatalom birtokosai bármit elkövethetnek, bármi fölött elnézhetnek közönnyel. Isten megbocsáthat nekik, csak úgy, jó kedvében. A '13 (j (JN mesterei szerint.,egyházra" klérussal azért van szükség, hogy a hatalom ellenőre, féken tartója legyen, ne pedig.. kengyeltartója", kiszolgálója. A.. megigazulás" tanának elfogadásával a római Egyház messzire rugaszkodott Jézus "legfőbb" -emberre vonatkozó- parancsolatától:.. szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" Ez a szeretet csak cselekedet révén realizálható. Táltosaink hagyományában a.,jószomszédság TöRVÉNYÉ.. -nek parancsa ez:.,ne bánts, ne árts, istápolj, segíts!"- és pallérozd lelkedet, szellemedet. Ez vezet az üdvösséghez. A 'l3l! (JN vallás gyökerei időben is nagyon mélyre nyúlnak. A duális világképben meglelhetők az ún..,félember mítosz" nyomai. A magyar nyelvben szintúgy. Ennek nyelvtani lecsapódása, hogy a magyarban a páros testrészek egy-nek számítanak. Professzorom, nagytudású tanítómesterem, Beke Ödön szerint nyelvünk, észjárásunk, hitvilágunk kilenc-tízezer éves. Nagyon helytelen a kultúrák minőségét kövekből megítélni. Az Észak-eurázsiai ember teljesítménye minden téren összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a kényelmes éghajlati övezetek emberéé, akkor is, ha nem kőből épített, nem abból faragott. Nagyobb müvészet a jég hátán dacolni az éghajlat viszontagságaival, mint fügefák alatt hárfát pöngetni. A déli kultúrák kivétel nélkül humanizmust ignoráló társadalmi rendeket produkáltak, még az athéni demokrácia is. A humanizmus, a szabadság igénye. - mint az élet természetes tartozéka-. északi kultúrákban nyert megfogalmazást. A magyar ebből indult el saját útjára. Az éghajlati kultúra a népek mozgása révén szétszakadozott, de helyenként megmaradt. Ez magyarázza, hogy a rábaközi szellemi hagyaték, a '13 (j (JN vallás alapvonásaiban rokon a tibeti lámaizmussal Egyik magyarázat erre a közös Észak-eurázsiai hagyomány. A másik ok a buddhizmus hatása mindkét kultúrára. Ez a ~('Yft,NGIUi' l. kötetében részletesebben kifejtetett de erre fény derül a II. kötetből is, a szülés, születés, illetve a halál témakörében. Fontos ismételten hangsúlyoznunk, hogy a.,rábaközi titkos hagyaték" nem néphagyomány, hanem egy évszázadokkal ezelőtt belső emigrációba kényszerült zárt kultúra hagyatéka. A magyar néprajzkutatóknak nem sikerült ebbe, vagy hasonló szubkultúrába bejutniuk Nem is nagyon ér- 2 németül Rechtfertigungslehre ('indoklás'), lsten kegyelmének megnyilvánulása (melynek során - profán hasonlattal - a disznó báránykává alakíttatik) 7

8 dekelte őket. Itthon a naivat keresték, szenzációért más kontinensekre mentek. Szenzációsnak szánt tanulmányaikból- melyeknek forrásmunkaként nem tudtam a hasznukat venni - az derül ki, hogy elcsúsztak a fölületen. Hasonlóan az "aszfalt-táltosok"-hoz, akik a valódi sámán spiritualitását szemforgatással helyettesítik, a szellemidézést szemfényvesztéssel, a gyógyfüvet gizgazzal Történelmi emlékezetük pedig nincsen. Nem folytatói senkinek és semminek. A rábaközi tudók, táltosok, bácsák ápolták a történelmi emlékezetet is. Jellemzőjük az Árpád-ház ellenes beállítottság, és az abszolúturu tökéletes kétségbe vonása. A 'B G GH vallás tétele szerint az ISTENSÉG sem abszolút tökéletes, nem hibátlan. Ilyen alapállásból ítélték meg táltosaink az általuk nagyra becsült Jézust és Buddhát is. Jézust elmarasztalják, többek között azért, hogy apostol-jelöltjét egyszerűen magához intette: "Hagyd el mindenedet és kövess!". A krisztuskövető nem csak valamit, hanem valakit vagy valakiket is elhagyott, feleséget. családot például. Farkas Sándor szavaival: "a lölkös követést valaki megkeserülte!" Buddhának pedig azt vetik szemére, hogy "meglógott" gyerekágyas felesége mellől. Vajon mit érzett az asszony, mikor ráébredt, hogy férje, a gyereke apja faképnél hagyta?! Az oknyomozás, az összefüggések keresése jellemző volt Rábaköz és környéke tudóira, táltosaira, s ez gyógyászatukban is hasznukra vált. Szeretném, ha e bevezető útbaigazítás elősegítené a ~öi'e.hcjlli f II. kötetének, tehát egy szellemi hagyaték második részének értelmezését. Máté Imre 8

9 A "KUNVEK" SORRENDJE!Íll:M!ÍH - a Rossz (népképződés-népvándorlás mondába ágyazva ArrHAN működése, az első vétek, a tűzözön-vízözön mondája/legendája) K.00ZC'rR (Születés-halál, s a kettő között emberközi, társadalmi problémák, -a halott szellemét kisérő verázsolás, stb.) Vft0-eH\O (ünnepek, lélekápolás) I~Z1ILN VILL CjLN- Isten és ember- amesterek szavai (igék, tanok, mondások régi, új, ösmert és ösmeretlen mesterektől, - jóslatokj 't-h- CjD It a lovas szövetség (történelmi monda, - a magyar törzsszövetség képződése, a második csodaszarvas monda) 3 hangzásában mintha 'Isten világán' lenne. de inkább Isten és Férfi. Vile = vele (mint a török ile). ve = és (később toldalékként -val, -vel). Gen = férfi (lej-gen, lej-an = fiatal férfi, nö = legény, leány) 9

10

11 Áll 'MÁN, mai szóval A Rossz A Rábaközben ránk maradt 'l? G GN vallásban An. 'HÁN a keresztény SÁTÁN megfelelője. Neve, mint azt a Y<'YfF.NG-Il.l'f első kötetében tárgyaltuk, az ó-iráni zarathusztrizmusból 4 vétetett át. Ennek a.. künv"-nek ő a főszereplőj e. kezelve a zendüléssel az égben, vétkek sugallatának során át a tűz- meg vízözönig. E.. künv" egy kicsit szétfolyik. mert mint egy kerek egészet. egyetlen aclatközlőm sem uralta. Megtehettem volna, hogy zökkenőmentesre csiszolom, ele az által meghamisítottam volna. Legfontosabb közlők voltak: Kovács András Barbacson, Dombos János Imre Maglócán, Bendes József Acsalagon, Farkas Sándor Maglócán, Dombos-né Teréz asszony Maglócán. Kovács András sokat hivatkozott Jámbor János-ra, Teréz asszony "Peresztegi" Trézsi-re, Bendes József pedig tájtosok egész sorára, Lrípkumánja 5 táltosig. Nehezen különválasztható a vallásos hagyomány a történelmi moncláktól, a történelmi monclákon belül az avar-besenyő hagyomány a magyartól A "Bűnbeesés" az Ábel-Kain konfliktusnak megfelelő ősiegenela például minclen időrenelbeli logikát ignorálva beletorkollik a népvándorlás történetébe, a magyar nemzet keletkezésének történetébe. Népnevek szerepelnek személynevekként és fordítva. Az értékmérő nem a tévedhetetlenség, hanem a NYOM, a történelmi emlékezet ténye. Az első rovat- "zendülés az égben" -. a.. tökösök", a rábaközi vánelorborbélyok szellemében fogalmaztatott meg. Áll. 'HÁN, a sátán itt úgy szerepe l, mint Isten ellenlábasa egy duális rendszerben, mint AHRIMAN kontra AHURA MAzoA. Csakhogy itt nem az egész I~i'F.N0 t q--gel áll szemben hanem a duális ISTENPÁR felével, q-ón Ö Z-zel, a FÉRFI-ISTEN-nel. 4 szeredásság, zoroasztrtzrnus 5 a Lápkurnánja név jelentése lehet a rnocsár kunja'. A "kun" a magyarban nemcsak a kipcsák-kumán kunokat jelentette, hanem a török faj ú nomád népek közös elnevezése is volt (ezért a kun jelenthetett besenyöt is, más néven úzt vagy kangárt). ld. /www.rnagyarszernle.hu/archivurn/13_3-4/03herczegh.htrn ll

12 Mózsiás 6 nyomok is lelhetök e rovatban. A szellem-seregek (angyalok kara) magatartása emlékeztet a Talmud egyes passzusaira. Ez azért meglepő. mert a mózsiások hitéletében nem volt és nincs szerepe a Talmudnak. Hozzájuk talmudista gondolatok Pannónia városainak.. nyugati" zsidóitól kerülhettek. A Honfoglalás korában sem az izraelita vallás nem vált még külön a kereszténytől végérvényesen, sem a keleti egyházak a nyugatitól A második rovat-ban tisztázódik, hogy ÁR. 1-f.ÁN, a Rossz nem része a nőstény-hím dualitásnak, hanem egyszerűen rontó, fékező, erő. 6 a mózsiások (kazár zsidók) ebben hasonlítanak egy pár ezres kis török nyelvií népcsoportra, a karaimok-ra. Ők a zsidó vallás karaita vagy karaim ágát vallják. csak a mázesi Ötkönyvet ismerik el hitük vezérfonalának (szemben a rabbinista zsidósággal, melynek tanításai a Talmudban is le vannak fektetve) 12

13 Első rovat- Midőn az Istenség kettéhasadt Nó- ISTEN-re meg HíM-lSTEN-re, lj :KK. ó anyánkra, meg CjÓNÖZ apánkra, 4óNÖZ apánk, kit lj:k:k6 anyánk 1E.N41llT-nek nevezett, kiveté magából rossz tulajdonságait, és azok gazdátlanná váló szitáló ködnél finomabb szellemanyag fölhőkként lebegtek. lstenanyánk meg IsTENAPÁNK szellemgyerekei pedig látván, hogy az Egek Erejének fele gazdátlan, kísértésbe estek, azt magukhoz ragadni. Legerősebb szellemgyerekük, kit Ö'DA4-nak neveztek, szóla ez ügyben testvéreihez: "Íme, az Egek Erejének fele gazdátlan! Álljunk össze és ragadjuk magunkhoz, egyesüljünk hatalmas Istenséggé, hogy szavunk legyen a végtelenség határai közt, meg uralkodjunk az emberen, szorítsuk jó időben igába, nehogy az Egek kapujának ő re legyen ő végezetül, és ő nyissa-zárja előttünk ajtainkat!" A szellemek harmada ráálla erre, második harmada ellen fordult, harmadik harmaduk pedig semerre sem tapadt, mondván: "Nagy baj támadhat ebből, kemény hadakozás. Ki tudja, melyik diadalmaskodik? Haegyikemellé állunk és másika győz, avval gyűlik meg bajunk, ha másika mellé állunk és egyike győz, akkor emevvel! lj'da4 pedig számba vevé az ő sokaságát, kitűzte a zendülés lobogóját Észak határain. 13

14 Ez a Sarok fénye. Ha (j DA(j acsarkodik, manapság is fölvonja Észak egére. Hadiállapot jelvénye az, mint a ló- meg ökörfarkú lobogók. G'DA(j magához ragadá Isten salakját, annak kivetett tulajdonságait. Azokkal egyesülvén megállt seregei el6tt, mondván: "Nevem mától kezdve AR. 'MAN! Amit CjÓNÖZ meg l'jk.k.6, a kettős Istenség 'Y<'Yft.N(jR.Ii'-ben épít, én lerontom, azt, mit 6 éltet, halasztom, hervasztom, amit sarjaszt, Rossz-nak hirdetem, mit 6 Jó-nak, Jó-nak, mit 6 Rossz-nak. A békét háborúra fordítom, a szeretetet gyűlöletre, az egészséget betegségre, és kifordítarn az igazságot, miként a subát fordítják. Leginkább pedig az embert rontom meg, aki által örök tá pot nyerhet Isten szelleme, ha nem szítok köztük haragot, és vissza nem alakítom oktalan állattá az embert." Így harsogott fönnhangon Isten ellensége és teremte hét serege élére hét vezért szellemanyagából Ezeket a többiek lj'da(j-oknak nevezék, AR. 'MAN régi, mennybéli neve után. TEN (j R. li', az ÉG- ISTEN, a Naporcájú, látván és hallván mindezeket, elébe álla A R. 'MAN-nak és kérdé: "Mi szél hozott tégedet, ki vagy Te?" AR. MAN pedig Isten szemébe harsogva felelé: "Ha te Isten vagy, én Isten visszája vagyok. Egyazon suba színe-visszája. V íjjunk meg böcsülettel, lássuk, ki erősebb!" (jón() Z, ÉG- lsten atyánk pedig így válaszola: "A böcsület én vagyok. Annak visszája böcstelenség. Ennek okáért, miként akarsz te velem böcsületben víjni?" AR. 'MAN pedig emígyen szóla: "OK.K.6 Istenanyám, i'en(jr.ii' Istenatyám alkotta részem -akit az ÉG ARANY-LÁNcú félhold-bölcsőjében (j 'DA (j-nak neveztek- tartalmazza a J ó-t is, mely belém oltatott, mely belém szakadt lstenanyám meg Istenapám világokra terjedő, 14

15 szitáló ködnél finomabb szellemanyagából Ezért van, hogy nincs az a Rossz, miben valami J ó nem volna!" iex(!l)j( I!>TEN pedig látván, hogy ez tényleg így van összecsapott AR. 'fi!a.l f-nal, és a szellemek ham1ada mögé- meg mellésorakozva összecsapott An 'JI! AX hadaiva/. An NAN, a rossz szellemek fejedelme jeges szél képében támadott. El is pusztult volna minden, mert a földön hóviharok söpörtek, zúz ülte meg a fák rügyeit, jégben áll tak a vizek. ü.k.k.6 Istenanyánk azonban kitárta ölét, barlangokat nyitott, melengette az erdők avarjá t, meg leheletével óvta a gyökereket Jó is volt az így, mert időbe tellett, míg 1t.N(jl),I1 fölülkerekedett Naporcájú Istenatyánk szarvasbikává változván, kilencágú, lángoló agancsával fölökleltea 11. 'HAN pusztító, kietlen te lét és üldözőbe vette Al\ MAX-t, akim! sikerült kitépnie egy darabot. E darab neve büntetés. EI is tűnőde ezen Isten, mondván: "Bizony, ez bosszú, ha vesszük, de az IGAZSÁG, mely Iényegem, kereketlen szekér, talpatlan szán büntetés és bűnhődés híján. Ezt megtartom! A SzüKSÉGES Rossz tartozzék lényegemhez!" Ettől kezdve tartja számon az ÉG a jó és rossz cselekedetet egyaránt. Bünteti a rosszat, jutalmazza a jót. ISTEN ettől kezdve oltalmazza az embert A11. 'HAN minden ártalmától. A jó embert. A megátalkodott rossz lélek pedig ÁRMÁN zsákmánya. Aszeredások Al1.MAN-t imádják, és az ő hitük fattyúhajtásaiból támadt hitek követői is. Mindenütt A 11. MAN-t imád ják, ahol engesztelni köll az ISTENSÉG-et, akár nevén nevezik őt, akár más néven. A J ó ISTENEK nem várnak csúszás-mászást, és nem ártanak haragból, meg szeszélyből. 15

16 ők csak büntetnek, ha vétkeztél, ennek okáért tedd jóvá, ha kárt okoztál Ha kinek szeme világát vetted el, add meg neki, mit szeme világának vesztése kárt okozott neki, fogáért add meg, mit foga vesztése okozott. Ez a szemet szemért, fogat fogért értelme, nem pedig bosszú 7 Második rovat- AB. 'MÁN pedig visszavonulván a Sarkcsillag mögé, várta IsTEN büntetését. Az pedig szóla hozzá, mondván: "AB. 'MÁN, Te rendet vittél a Rossz-ba, értelmet a gyűlöletbe, márpedig nincs rosszabb az eszes csalónál, ügyes tolvajnál, erős betörőnél, önkényes uralkodónál, - ha rossz szívéhez jó ész társul-, telhetetlen rablónál, ha jó hadvezér. Én, EGEK URA száműztem a Rossz-at magamból, hogy az gazdátlan lebegjen parlag részemként lakatlan világok sivár terein, de te magadhoz ragadtad ISTENSÉGEM dudvás parlagját, és ezáltal ártalmat vittél a világba! Ám de jól harcol tál, a vitézt böcsülöm benned! Neked adom emiatt Észak tereit havastul-jegestül, szelestül-förgetegestül, bár tudom, évről-évre hadba szállsz onnan ellenem, és én évről-évre visszaverlek Még ehhez, tudom, belopakodsz birodalmamba betegségekkel, bajokkal, ellenségeskedéssel, viszállyal, és alattomosan jössz, mint az éj vadölő vadai, de az én világomon Te erőt nem vehetsz. Az én világom tisztuló, javuló világ, szeretet, szerelem, szeretkezés szűrőjén tisztuló világ. Én asszony ISTEN-ből meg férfi lsten-ből vagyok ISTENSÉG. Mink egyesülünk, szétszakadunk, megint egyesülünk. 7 ez a fajta kártérítés szembehelyezkedés a TalmuddaL Hilcl, a görög származású zsidó vallásfilozófus ugyancsak így vélekedett (nála Jézus hatása erősen kimutatható) 16

17 Ebből egyre tisztább élet, egyre ügyesebb, egyre értelmesebb, egyre nemesebb életek támadnak; de TE nemtelen vagy, sem nő, sem férfi, TE teremtésedben ÜNNÖN MJ\C,ADAT másolod: egyike, mint másika- kecskebogyók, nyúltojások sora csak." ÁI\"MJÜr, akit az ÉG-ben teremtettek és ott o DJlG-nak neveztek, fogát csikorgatva letáborozott a Sarkcsillag alá, IsTEN pedig a szellemek harmadik táborához fordulván - azokhoz, kik nem küzdöttek - így szóla: "A langyos vizet kiköpik! Ahol az út elágazik, a vándor választhat, merre menjen. Tik megálltatok az útkereszteződésen és vártátok, ki diadalmaskodik, hogy azt ajnárolnátok, ezért én az ÉG és FöLD KöZÉ űzlek benneteket, hogy szalgáljatok bárkit, aki az ÉG és FöLD KözT IGÉVEL erőt vesz rajtatok. Csak it R. 'M.itN-nak, a Rossz eszének nem adlak benneteket. Legalább közöny ne leendjen a Rossz-ban, mert a közöny mozgatta Rossz hétszerte rosszabb a szenvedély mozgatta Rossz-nál. Miként a gyilkos is, ki nem gyűlöli áldozatát, de megöli, mert hasznára van, vagy mert parancsot teljesít, ami megint csak hasznára van, ha teljesíti -, hétszerte rosszabb amannál, ki szenvből öl!" A gyáva szellemek csak nyüszítettek, sunyítottak, és az Ég szavára feleletül fönnhangon dicsérék ISTEN bölcsességét. Ezen pedig IsTEI'I megbotránkozván, hét csillagból ostort készített és végigvervén rajtuk, elkergette őket háza tájékáról E szellemek mindmáig ÉG MEG FöLD KÖZT lakoznak. Vannak köztük, kik megemberelték magukat, és nem lehet őket rosszra bírni, de vannak mindmáig kik gyávák, és hajlamuk ellenére véghez visznek rosszat, ha a táltos rosszat parancsol nekik. Mert a táltosok és mindennémű ördöngüsök, eme szellemekből szerzik segítőtársaikat 17

18 A törvény eredete A harmadiktól a hatodik rovatig a "künv" a társadalom szerveződését. az első, alapvető törvények isteni eredetű keletkezését meséli el. Az irgalom, a jó cselekedet fontosságát már ezek az ősi tanok is hangsúlyozzák. A nő társadalmi pozíciója is megfogalmazást nyer:.. Hajlékok fejedelme az asszony. ő a tűzhely királynője''. 8 Az.. égig érő fa" is megjelenik e rovatokban-jelképesen is. Az égbe vezető utak lelkünkben vannak. Leglényegesebb mondanivaló itt az, hogy "az élet nem egyéb, mint a szellem testöltése, annak színeváltozása." Szó esik ezekben a rovatokban a "törvény ünnepé"-ről. Ez az ünnep átmentetett a kereszténységbe, gyertyaszentelő néven. Ekkor gyulladt föl a szellemfénye az emberben és az igazság és irgalom törvényeit (alapjában véve a felebaráti szeretet tanát) ekkor fogalmazták meg először. A gyertyaszentelő ezért a fény ünnepe. Harmadik rovat- OJ<.:K.6 lstenanyánk, megpillantván a zendülés lobogóját, melyet Éc FIA O'DoflG- Észak egére vont, rejté teremtményeit sebtében, ahá 9 csak tudta. Kit barlangba, kit haraszt alá, ki t üregbe,!ukba, mert tj'doflg-, An. HAN-nak nevezkedvén tábort ütött lsten ellenébe, telek telét zúdítván földünkre, mil1ő tél sem előtte, sem utána nem volt. Sokan megfagytak, mert időbe tellett, míg orcáján Nappal ékes G-óN ö Z, más nevén Ye:rfENG-llli' lstenatyánk kilencágú aganecsal ékes eszgil szarvassá 10 változván legyűrte An. HAN öldöklő tejét. a K.K. 6 lstenanyánk az első, I5TEN-omit o/tő embereket melegforrású barlangokba vezeté. Ez volt az első otthon. Mível pedig az első otthont OKK61sTENAt;SZONY-anyánk adá az embereknek, az otthon fejedelme az asszony. Ezért neveztetik asszonynak. A régiek nyelvén az királynőt jelent. 8 az asszony szó iráni eredetű. Azon szavaink közé tartozik, melyeknek a szókezdő 's' hangja lekopott (pl. avar. arany. ezüst). így kerekedett a királynőt jelentő sah-son szóból a magyar asszony. Ősünk így szólította feleségét, az meg öt kend-nek (fejedelem, ür) 9 ahová 10 jávorszarvas 18

19 Negyedik rovat- Első Anyánk, J OL, ágyat vetett ott két ikerfiának, BoR-nak meg MÁ-nak, akit MtN-nek is emlegetnek. BoR nagy alvó, derék medvefiúcska volt, MÁ pedig izgő-mozgó, éber csikófiúcska. J OL ősanyánk ott me lengette őket, óvta őket, míg Os ősapánk vadak nyomán járt. Ama nagy förgetegekben pedig erdőn cserkelni, mez6n settenkedni lehetetlen volt. Bizony, gyökeret ettek, meg hó alól kikapart aszott gyümölcsöt. A telet átvészelvén, tavaszra ébredvén, föld-ura Os apánk körülnézett az emberfélék közt, hogy néppé egyesítené 6ket. Ki megmaradt, ki elhullott, az él6kb61 pedig ki erre vette útját, ki arra. Hetedrészük maradt csak on hogy Os-t fejévé tegye. 6 pedig szóla hozzájuk mondván: "Az EGEK er6i megkülönböztek. Mindnyájan láttátok a zendülés lobogóját Északon. Bizony ebb61 schossza-sevége acsarkodás leend. Mink isszuk meg a levét, ha nem vigyázunk. lsten segedelme híján bizony elveszünk. Hívjuk Öt, kérjük az 6 tanácsát!" Istent pedig hiába hívták, mert nem ösmerék mibenlétét. Ezen igen megszomorodának, mert elárvultak voltak lsten híján. Kígyókecses-gyíkfürge )OL ősanyánk ekkor a barlang forrásából vizet vevén tenyerére, s azt a földre csorgafv,1n imádkozá: "ük.k.ó anyánk, VILÁGOK ANYJA, Te bennem öltöttél földi testet, adj ezért igéidb61, EGEK-et igézendőt! Tárd föl az egy örök lsten emberhez mért titkát!" A barlang ekkor megvilcigosodván mcr<.61itenanyánk szitáló ködnél finomabb lebegő szellemanyagból BoLDOC;AS!>ZONY képét öltvén így szóla: 19

20 "ÉG KEREKE kerékagyig alámerült vízbe, sárba, így vált földek abroncsává, magas egek boltozatává, csillagok tartó vasává. Alsó fele világ alja, fölső fele világ föle, kilenc küllő összetartja, tengölén egy agy forgatja. Ez az EGY- ÖRöK IsTEN lényege. Aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Aki nem érti, hiába hívja Istent, aki pedig érti, fölöslegesen hívja, mert ha érti, akkor hallja BELÜL. A veletek járó lélek Istenből való lélek." Ez volt az első jelenés. Azóta is barlangokban, berkekben híjják l'j:k:kó nevét, meg vizet csorgatva emlékeznek rá. A nőnemű ember azóta is bévül keresi IsTEN igéit, érzéseire hallgat, sokkalta inkább a férfiembernél Ötödik rovat- 20 A nőnek volt immáronkulcsa az Istenséghez, de a férfinak még nem volt. Os elődünk, Isten-orcájú ősapánk töprenge ezen, és töprengvén megéhezett. Végül is így szóla: "Esetleg az EGEK URA is megéhezett. Asztalt terítek neki!" Kapá tegezét, ragadá íját, harmadfű hófehér csikót ejte. Azt étellé készítvén, mint mindig, IsTEN nevét híván, szóla: "Egek Ura, Naporcájú G-óNGZ., noha a ló atyámfia, szegről-végről tiszteletedre harmadfű csikót ejtettem. Terített asztallal várlak, telt kancsóval!" S íme, csodák csodája, a Napból sasmadár szálla alá, és szóval szóla, embernyelven:

21 "Isten éhező szája az éhező, Isten szomjazó szája a szomjazó, lsten fázó teste a meztelen, Hajléktalan Isten a hajléktalan. Védtelen Isten a védtelen, Üldözött Isten az üldözött, Elárvult Isten az árva, Bánatos Isten a bánkódó, Beteg Isten a beteg. Etesd ezért az éhezőt, itasd a szomjtól gyötörtet, adj ruhát a didergőre, a hajléktalant födél alá vedd, védelmezd a védtelent, óvjad az üldözöttet. Árvának apja-anyja légy, vigasztald meg a bánkódót, ápold, gondozd a beteget. Mit emberrel cselekszel, Istennel cselekszed azt. Az Ég harasztján nem fogan meg, nem ereszt gyökeret semmi szóbeszéd, ottan csak tetteid hagynak nyomot!" Így szóla HÉTRÉT-ÉG szent madara és megette a ló máját. Os apánk pedig lakom.ira hívta az emberek apraját nagyját. Ettek ittak vigadtak a ló csontjait pedig megégették és a csontok repedéseiből égi intelmeket olvastak 11 Szemukszájuk elállt midőn a csontokból ismételten ama szent sasmadár szavait olvasták. Nyomban híre menf, hogy ez az első törvény. Éc ISTENE, naporcájú YeYff.NejR.I1 atyánk tiszteletére azóta is fehér lovat vágtak és ettek az ősök, és ama lakomákon szegényeké, meg elesetteké volt az első hely, mert mint mondatott, az 6 szájuk IsTEN szája, az 6 gyomruk lsten gyomra. Később hetedrész járt a lábra-állíthatatlan szegények javára, mígnem az urak és papok ezt Géza segítségével el nem vették a szegényektől, hogy ők kapjanak kilencedet meg tizedet. 11 az égetett csontokból jóslás olyannyira elteijedt hogy szinte tudományos közhely 21

22 Hatodik rovat- Os, az első ember áldomásá n pedig tülekedtek lökölődtek az emberek. Mindenki első akart fermi a jó fala toknál, a javát mind magának akarta. (iyík-fürge, fürge gyík ősanyánk }OL ezen megbotránkozván rendet teremtett és a f<'..f(, 6 ISTENANY ÁNK-tó[ kapott törvényeit, me/yeket az neki BOLDO() ASSZONY képében jelenvén ada, ott eszébe idézte az emberfajhinak. a I<'..K. 6 ISTENANYÁNK első törvényei pedig ezek és nlinden későbbi törvény ezekből sarjadt: "Hajlékok fejedelme az asszony. ő a tűzhely királynője. Akit beenged, az beengedtetett, akit kizár, az kizáratott. Házasságban a nő meg férfi szüleiktől külön váljanak, külön család legyenek, de ha az öregekkel laknak együtt, lakjanak a lány családjával, mert a nő a virág, a férfi meg a virágpor. Nem a virág szalad a por után, a por száll a virágra. Az étkezés rendje pedig ez: elsők a gyerekek, azokat követik a betegek, bénák, őket az öregek, öregeket az asszony, végül pedig a férfi következik, ha nem lehet dúskálni. Mert ez az ínséges idők törvénye. Ha mindenkinek jut bőven, e sorrend fölborulhat, mert nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért." Ezek valának az emberek első törvényei, részben ISTENANYÁNK-tól, részben ISTENATYÁNK-tó/. Az igazság és irgalom törvényei val/mak ezek. Ama lakoma vala pedig az elő áldomás, az első ünnep. Ezt az emberek megismételték, Istenre emlékezvén, évről évre, századról századra, ezredévről ezredévre. Ez volt a törvény ünnepe. OK.K.6 ISTENANYÁNK első papja }OL ősanyánk volt, (JÓN ÖZ ISTENATYÁNK-é pedig Os ősapánk. A föld ISTEN-é( a K.K. 6 anyánkat forrásoknál, barlangokban hívták, naporcájú (JÓN ÖZ atyánkat pedig magaslatokon, sziklákon nagy fák alatt. R.éges-régen voltak égígérő fák azok utak voltak az Égbe, de fenevadak őrködtek rajtuk. Csak a legügyesebb, legmerészebb és egyben legistenfélőbb f<iltosok tudtak följutni rajtuk. Az ISTENSÉ() tornácához ma is vezetnek utak, de ezek láthatatlanok és saját bévülsőnkből indulnak az Éq felé. A teljességes fáb u/ való fákat BoLDOCiA55ZONY ANYÁNK, még ember képében a földön jártában kivágatta, mert ama félelmetes sárkányok fenevadak ()'[),i/ (J hadából valók valának, kik lsten meg Ember közt gáto/ni akarták a járás-kelést. Ha pedig az ősök tanácstalanok valának, hogy kihez is fordulhatnának bajaikban, ISTEN, a teljességes ISTEN nevét hívák, akit t'en(jrj(-nek is neveztek a három ősök. Mert ISTEN, az igazi, régi nagy ÖR.ECiiSTEN nem más, mint N6- ISTEN meg FÉRFI- ISTEN egységben 22

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL

BALLADA A GERINC- TELENEKRÕL NÉMETH DEZSÕ BALLADA A GERINC- (ÚT) TELENEKRÕL LANT Bár füllentetlen verseim rímel- csengõvel nem szerszámozott ír-dongók, mégis a panorámával keretezett anyád, aki paradicsomót kötve gorniuszozott a kecskekörmös

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból

MEGELÉGEDETTSÉG. Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból MEGELÉGEDETTSÉG Drágakövek Abdu l-bahá szavaiból Fordította: Kerekes Mariann Lektorálta: Mannó Judit A fordítás alapja: CONTENTMENT Bahá í Publishing Trust; London, 1996 Magyarországi Bahá í Közösség Országos

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban

Rudolf Steiner. Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Rudolf Steiner Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban Állatöv, planéták és kozmosz 10 előadás Düsseldorf, 1909.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Farkas Mayer Zsó: Torkos (Fotó: Fetykó Judit) Farkas koma nem volt rest Piroska mamájához

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár

Márai Sándor. Magyar borok. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Márai Sándor Magyar borok bor mellett. A bor férfidolog, csendesen kell beszélni róla. Leghelyesebben egy pohár Ha megöregszem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől.

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve

2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Csapat/iskola: 2009. évi SDG Bibliaismereti verseny: Jelenések könyve Tudnivalók A teszt 130 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül mindig egy és csak egy helyes

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Nyíri Attila. Mondák

Nyíri Attila. Mondák Nyíri Attila Mondák A makkocska egyszer felnő, így lett a Sóstói-erdő A nyíregyházi erdő keletkezése Érből patak lesz, majd folyó, Bizonyára így jövőre Kis malacból hízott disznó. Rengeteg pénzt kap majd

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A létezés lehetőségének

A létezés lehetőségének 1. A létezés lehetőségének megbecsülése Mit jelent létezni? Mi lehet a különbség a létezés és a nemlétezés között? Mit értünk általában azon, hogy valaki számunkra nem létezik? Van ilyen az életedben?

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05.

Erdélyi körutazás. 2011. július 31. - augusztus 05. Erdélyi körutazás 2011. július 31. - augusztus 05. Indulás: 2011. július 31-én, az iskola elől, az esti órákban (1192 Gutenberg krt. 6. kb. 21.00) Érkezés: 2011. augusztus 05-én az esti órákban, az iskola

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

bibliai felfedező C1 Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni! 1. történet: Dániel A különös ország Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező C1 Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni! 1. történet: Dániel A különös ország Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Dániel A különös ország Olvasd el: Dániel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3.

Az apostolok példája. 5. tanulmány. július 28 augusztus 3. 5. tanulmány július 28 augusztus 3. Az apostolok példája SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 10:16; Zsoltár 51:1-12; Lukács 11:11-13; Apostolok cselekedetei 16; 2Korinthus 8:1-5; 1Thesszalonika

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Lektorálatlan összegyűjtött változat A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA Bagoly Bodó Csiba Gizella: Bölcs bagoly (Fotó: Kiss Tamás) Váram ablakában éjjel figyelek

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM BIBLIAI SZABADEGYETEM A vadállat és a 144 000 (Jel 13., 14,1-5) Tények és képek a Biblia világából Az előadás iránya Tengerből feljövő fenevad Földből feljövő fenevad Antikrisztus és 666 144.000 Mai tanulság

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

És a többi húzásotokat is szívesen nyilvánosságra hozom. Amiket tettetek, ahogyan dolgoztatok.

És a többi húzásotokat is szívesen nyilvánosságra hozom. Amiket tettetek, ahogyan dolgoztatok. Tisztelt Újságírók, Érdeklődők, kedves Mindnyájan! Az Usui Szellemi Iskola Közösség és elődje, a Fehérlótusz közösség 1999 óta szolgálta a magyar embereket, elsősorban a betegeket, a Lótusz szútra tanainak

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET

BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET A világ teremtése BIBLIAI TEREMTÉSTÖRTÉNET MÓZES ELSŐ KÖNYVE A teremtésről 1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. 2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás?

Első szín (Osztályterem, a diákok ülnek, dr Wieser a hitoktató vezetésével folyik az óra) Rövid, de velős! Durva bűn a lopás? DRÁMAJÁTÉK TINIKNEK Vári Lili: A KULCS A történet egy vallási középiskolában játszódik. Szereplők: Tanár dr Wieser Tanár Brown Diákok: Jim, Larry, Jeff, Tom és Matthew Első szín (Osztályterem, a diákok

Részletesebben

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY

Czél és ESZKÖZ. h é b e r ( z s i d ó ) írás titka. Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: EGY EGY h é b e r ( z s i d ó ) írás titka vagy Czél és ESZKÖZ A KERESZTÉNYSÉG OKULÁSÁRA LEFORDÍTOTTA: Ára 5 kr. 100-anként 4 frt. egy keresztény pap. ΝΥÍRΕGΥHÁZA, 1885. Nyomatott az Ébredjünk könyvnyomdájában

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink

Ha az ember Csoóri Sándorról készül portrét írni, akkor nem a készen. újraírása a cél, mivel ekkor éppen a vers mint olyan siklana ki a kezeink ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben