)me, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok UKKÓ, a BOLDOGASSZONY nevében"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ")me, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok UKKÓ, a BOLDOGASSZONY nevében""

Átírás

1

2 )me, én, nevesembiztos ősök tudásának őre, szólok UKKÓ, a BOLDOGASSZONY nevében"

3 Máté Imre -a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatéka- IL PUSKI BUDAPEST, 2006

4 Máté Imre, 2006 Lektor: Bartha Ferenc A fedőlapot Darázs Mária festőmüvész tervezte és rajzolta Püski Kiadó kft. Budapest 1., Logadi u Telefon: Felelős kiadó: Dr. Püski Sándor Püski Könyvesház Budapest 1., Krisztina körút Telefon: Telefon és fax: Tipográfia: Püski Atilla Telefon: ISBN: l PRINTED IN HUNGARY

5 ELŐSZÓ A MÁSODIK KÖTETHEZ Nem mindegy, hogy a több kötetes mű kötetei hogyan függnek összetartalmilag, eszmeileg. A.. Y e:rff.o"f ej R. li'"' két kötete egy könyv, kettéosztva. Ennek értelmében az első kötet Bevezető-je. Előszava és az értelmezéshez fölhasznált szakirodalom vonatkozik a második kötetre is. Megeshet azonban, hogy e kötet olvasójának nem áll rendelkezésére a.. Y(')Tf.Xej!1.Ii' L"' Ezért szükségesnek vélem vázlatosan elmondani, hogy "mi fán termett" e könyv, mely a rábaközi tudók (sámánok) szellemi hagyatékát adja közre. Nyugat-Magyarországon, elsősorban a Rábaközben, Szigetközben, Csallóköz ben, a Hanságban létezett egy ún. "szubkultúra", tehát egy zárt, konspiratív jellegű közösség, mely a 20. századig tudatosan ápolta a magyar táltosok hagyományát, a 'B ('J ÖN-nek nevezett vallás bölcseletét, etikáját, teológiáját, jog- és orvostudományát valamint az ösök történelmi emlékezetét. A.'BC'J-C'J,W- tudóink magyarázata szerint- "kilenc bűvöletet" jelent. Föltehetőleg nyelvünk "bűnbe esni" kifejezése nem általábanjelent vétkezést, hanem csak egy bizonyos "visszaesést a pogányságba": a. be. A 'B ö ÖN vallás, melyet őseink eredeti, sárnállista alapokra fejlődött val.'b ('J ÖN'" - lásának tekinthetünk, duális bölcselet jegyében érett tételes vallássá. Duális filozófiai rendszere a nőstény, ill. hím princípiumok egyensúlyára épült föl, melyet az ",KERÖRVÉNY" vagy "IKER FORGÓSZÉL" jelképez. Őseink elképzelése szerint a világ örvénylik, illetve a "világok", mert sok világ (galaxis) van. Az örvények metszetei körpályák. Az "ELSő ISTEN" erő, azonos az "ös VILÁGV!ZEK"-kel. Ő Y<')Tf,NejR.Ii', az első "világtenger-végtelen" erő, aki a fejlődés érdekében kiveti magából a Rossz-at, Jó része pedig Nő-ISTENNÉ, illetve FÉRFI-ISTENNÉ manifesztálódik. A FÉRFI-ISTEN, ejönöz. jelképe a Nap; a Nő-ISTEN OK.K.6, aki BOL DOGASSZONNYÁ emberközeiül és jelképe a Hold. Primer a nösténység, de princípiumként a nősténység meg a hímség egyensúlyban vannak. Mindegyik Jó és mindegyikben van aktív és passzív tulajdonság. A Rossz, az ÁRTó nem része a dualitásnak. Kívül van és rontja, fékezi az ",KERÖRVÉNYLÉST". E rossz erő megszemélyesítöje O'DAej 1, vagy ó-iráni, eredeti nevén, AR. 'MAN. E hitvilágban szellem és anyag nem ellentétek, hanem az erő, az energia más-más megjelenési formái, tehát a szellem is anyag- van MENNYI- 1 az UDAG és ÜDAG megnevezést felváltva használták Ezt érzékeltetendő, én sem egységesítettem őket 5

6 SÉGE és MINŐSÉGE. Erre a meggyőződésre képződött a 'B (j (j ;N" vallás "szellemkvantum" elmélete, mely szerint a szellem osztható, összeadható. Az ISTENSÉG ismennyiség és MINŐSÉG,- és nem a semmiből teremt, hanem saját szellemanyagából Az ember is lsten anyagából van, egyre csiszolódó, javuló minöséggel és képes saját (isteni eredetű) szellemanyagából teremteni. Ez nyilvánul meg a szellemi alkotásokban, de az emberek összeadhatnak magukból ISTENT teremtő mennyiséget is. A közös eszme hatóerejével teremtett "ISTEN" (szent) pl. a "MAGYAROK ISTE- NE". A magyar táltos szerzetek Il. András korátólszóban adták tovább a hagyományt. A "tudást" kilenc "künv" -re osztották. Hét szent könyvre és két profánra. A ~öi't"h(jiui' I. kötetében közzé tétetett négy szent "künv" ('lhrü-cjüll, i't"n(jilji', lc3a. A.JA), és néhány történelmi visszaemlékezés, meg gyógymód). A második kötetben közre adatnak az Ál),'MÁH. K.00Z.Ö'B meg VA0-öllü nevű "künvek", továbbá a két nem szent könyv: a tudók igéi és.. 'MÁ-C'3üR" címmel egy történelmi visszaemlékezés. A gyógyászatnak nem volt "künve". A még összekaparható tudásanyag most foglaltatik először "künv" -be, s ez által a könyvek száma tízre kerekedik. Mi az "ÖsviZEK ISTENE" által sugallt vallás tanainak lényege? Legfőbb "javallat" a "Jó SzOMSZÉDSÁG TöRVÉNYE" - mindent szabad, ami nem árt mának. A dualitás jegyében egyenértékűek nő meg férfi, de MuNKA és MUNKÁLTATÁS is. Osztályharc a töke illetve a munka jegyében természetellenes. Ök együtt alkotják a produktivitást. Ellenségük a parazitizmus, koronként más-más megjelenési formában (ma pl. bürokrácia, bankokrácia). A szexualitás ebben a filozófiában - és vallásos meggyőződésben- az isteni dualitás lényege, a javulás érdekében, a szeretet, szerelem, szeretkezés hármasságában. Mindemellett a jó egészség garanciája. Mi jó, mi rossz e téren, arra a "künvek" sokrétűen rámutatnak: a 'B (j ÖN, a "kilenc bűvölet" mesterei minden lehetőségre fölkészültek erre vonatkazón is. Például a poligámia kereteiben előállható problémák megoldására. Arra az esetre, ha az a helyzet állna elő! S ez a helyzet előállhat a mesterek szerint, mert a "férfiember egyre hitványodik". A nőnek pedig ISTEN-től eredő joga, hogy boldog legyen - a 'B (j (j ;N' vallás jogi és etikai értelmezésében. Ez az etikai rendszer az eddig ismert egyetlen, mely az egyént nem veti alá a közösségnek. A közösség ebben a fölfogásban az egyének összessége. Egyik egyént föláldozni a többi egyénért táltosaink szerint kollektív kannibalizmus. Ennek sok megvalósulása lehetséges, történelmi korszakonként más-más "jelenet"-ben, mai kifejezéssel más-más módon. Ma például ilyen "jelenet" amikor embereket dobnak utcára, "kiracionalizálva" munkahelyükröl, hogy a részvények értéke emelkedjék. Ebbe a gondolatkörbe tartozik a kollektív megváltás tana is. A 'B (j GX vallás elveti a kollektív megváltás gondolatát. Táltosaink szerint egy jó és 6

7 bölcs IsTEN nem kívánhatja, hogy az aljasok megváltásáért kiváló és jó embert kínozzanak és megöljenek. Az üdvösség garanciája a jó cselekedet. E sarkalatos hittétel jelentőségét növeli, hogy a római katolikus Egyház éppen az embertelenség veszélyeit magában rejtő globalizáció előestéjén tagadta meg ezt a tételt. Ötszáz év kemény ellenzés után elfogadta a lutheri.,megigazulás" tétele. mely szerint a cselekedet nem számít, csak Isten kegyelme. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági és politikai hatalom birtokosai bármit elkövethetnek, bármi fölött elnézhetnek közönnyel. Isten megbocsáthat nekik, csak úgy, jó kedvében. A '13 (j (JN mesterei szerint.,egyházra" klérussal azért van szükség, hogy a hatalom ellenőre, féken tartója legyen, ne pedig.. kengyeltartója", kiszolgálója. A.. megigazulás" tanának elfogadásával a római Egyház messzire rugaszkodott Jézus "legfőbb" -emberre vonatkozó- parancsolatától:.. szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!" Ez a szeretet csak cselekedet révén realizálható. Táltosaink hagyományában a.,jószomszédság TöRVÉNYÉ.. -nek parancsa ez:.,ne bánts, ne árts, istápolj, segíts!"- és pallérozd lelkedet, szellemedet. Ez vezet az üdvösséghez. A 'l3l! (JN vallás gyökerei időben is nagyon mélyre nyúlnak. A duális világképben meglelhetők az ún..,félember mítosz" nyomai. A magyar nyelvben szintúgy. Ennek nyelvtani lecsapódása, hogy a magyarban a páros testrészek egy-nek számítanak. Professzorom, nagytudású tanítómesterem, Beke Ödön szerint nyelvünk, észjárásunk, hitvilágunk kilenc-tízezer éves. Nagyon helytelen a kultúrák minőségét kövekből megítélni. Az Észak-eurázsiai ember teljesítménye minden téren összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint a kényelmes éghajlati övezetek emberéé, akkor is, ha nem kőből épített, nem abból faragott. Nagyobb müvészet a jég hátán dacolni az éghajlat viszontagságaival, mint fügefák alatt hárfát pöngetni. A déli kultúrák kivétel nélkül humanizmust ignoráló társadalmi rendeket produkáltak, még az athéni demokrácia is. A humanizmus, a szabadság igénye. - mint az élet természetes tartozéka-. északi kultúrákban nyert megfogalmazást. A magyar ebből indult el saját útjára. Az éghajlati kultúra a népek mozgása révén szétszakadozott, de helyenként megmaradt. Ez magyarázza, hogy a rábaközi szellemi hagyaték, a '13 (j (JN vallás alapvonásaiban rokon a tibeti lámaizmussal Egyik magyarázat erre a közös Észak-eurázsiai hagyomány. A másik ok a buddhizmus hatása mindkét kultúrára. Ez a ~('Yft,NGIUi' l. kötetében részletesebben kifejtetett de erre fény derül a II. kötetből is, a szülés, születés, illetve a halál témakörében. Fontos ismételten hangsúlyoznunk, hogy a.,rábaközi titkos hagyaték" nem néphagyomány, hanem egy évszázadokkal ezelőtt belső emigrációba kényszerült zárt kultúra hagyatéka. A magyar néprajzkutatóknak nem sikerült ebbe, vagy hasonló szubkultúrába bejutniuk Nem is nagyon ér- 2 németül Rechtfertigungslehre ('indoklás'), lsten kegyelmének megnyilvánulása (melynek során - profán hasonlattal - a disznó báránykává alakíttatik) 7

8 dekelte őket. Itthon a naivat keresték, szenzációért más kontinensekre mentek. Szenzációsnak szánt tanulmányaikból- melyeknek forrásmunkaként nem tudtam a hasznukat venni - az derül ki, hogy elcsúsztak a fölületen. Hasonlóan az "aszfalt-táltosok"-hoz, akik a valódi sámán spiritualitását szemforgatással helyettesítik, a szellemidézést szemfényvesztéssel, a gyógyfüvet gizgazzal Történelmi emlékezetük pedig nincsen. Nem folytatói senkinek és semminek. A rábaközi tudók, táltosok, bácsák ápolták a történelmi emlékezetet is. Jellemzőjük az Árpád-ház ellenes beállítottság, és az abszolúturu tökéletes kétségbe vonása. A 'B G GH vallás tétele szerint az ISTENSÉG sem abszolút tökéletes, nem hibátlan. Ilyen alapállásból ítélték meg táltosaink az általuk nagyra becsült Jézust és Buddhát is. Jézust elmarasztalják, többek között azért, hogy apostol-jelöltjét egyszerűen magához intette: "Hagyd el mindenedet és kövess!". A krisztuskövető nem csak valamit, hanem valakit vagy valakiket is elhagyott, feleséget. családot például. Farkas Sándor szavaival: "a lölkös követést valaki megkeserülte!" Buddhának pedig azt vetik szemére, hogy "meglógott" gyerekágyas felesége mellől. Vajon mit érzett az asszony, mikor ráébredt, hogy férje, a gyereke apja faképnél hagyta?! Az oknyomozás, az összefüggések keresése jellemző volt Rábaköz és környéke tudóira, táltosaira, s ez gyógyászatukban is hasznukra vált. Szeretném, ha e bevezető útbaigazítás elősegítené a ~öi'e.hcjlli f II. kötetének, tehát egy szellemi hagyaték második részének értelmezését. Máté Imre 8

9 A "KUNVEK" SORRENDJE!Íll:M!ÍH - a Rossz (népképződés-népvándorlás mondába ágyazva ArrHAN működése, az első vétek, a tűzözön-vízözön mondája/legendája) K.00ZC'rR (Születés-halál, s a kettő között emberközi, társadalmi problémák, -a halott szellemét kisérő verázsolás, stb.) Vft0-eH\O (ünnepek, lélekápolás) I~Z1ILN VILL CjLN- Isten és ember- amesterek szavai (igék, tanok, mondások régi, új, ösmert és ösmeretlen mesterektől, - jóslatokj 't-h- CjD It a lovas szövetség (történelmi monda, - a magyar törzsszövetség képződése, a második csodaszarvas monda) 3 hangzásában mintha 'Isten világán' lenne. de inkább Isten és Férfi. Vile = vele (mint a török ile). ve = és (később toldalékként -val, -vel). Gen = férfi (lej-gen, lej-an = fiatal férfi, nö = legény, leány) 9

10

11 Áll 'MÁN, mai szóval A Rossz A Rábaközben ránk maradt 'l? G GN vallásban An. 'HÁN a keresztény SÁTÁN megfelelője. Neve, mint azt a Y<'YfF.NG-Il.l'f első kötetében tárgyaltuk, az ó-iráni zarathusztrizmusból 4 vétetett át. Ennek a.. künv"-nek ő a főszereplőj e. kezelve a zendüléssel az égben, vétkek sugallatának során át a tűz- meg vízözönig. E.. künv" egy kicsit szétfolyik. mert mint egy kerek egészet. egyetlen aclatközlőm sem uralta. Megtehettem volna, hogy zökkenőmentesre csiszolom, ele az által meghamisítottam volna. Legfontosabb közlők voltak: Kovács András Barbacson, Dombos János Imre Maglócán, Bendes József Acsalagon, Farkas Sándor Maglócán, Dombos-né Teréz asszony Maglócán. Kovács András sokat hivatkozott Jámbor János-ra, Teréz asszony "Peresztegi" Trézsi-re, Bendes József pedig tájtosok egész sorára, Lrípkumánja 5 táltosig. Nehezen különválasztható a vallásos hagyomány a történelmi moncláktól, a történelmi monclákon belül az avar-besenyő hagyomány a magyartól A "Bűnbeesés" az Ábel-Kain konfliktusnak megfelelő ősiegenela például minclen időrenelbeli logikát ignorálva beletorkollik a népvándorlás történetébe, a magyar nemzet keletkezésének történetébe. Népnevek szerepelnek személynevekként és fordítva. Az értékmérő nem a tévedhetetlenség, hanem a NYOM, a történelmi emlékezet ténye. Az első rovat- "zendülés az égben" -. a.. tökösök", a rábaközi vánelorborbélyok szellemében fogalmaztatott meg. Áll. 'HÁN, a sátán itt úgy szerepe l, mint Isten ellenlábasa egy duális rendszerben, mint AHRIMAN kontra AHURA MAzoA. Csakhogy itt nem az egész I~i'F.N0 t q--gel áll szemben hanem a duális ISTENPÁR felével, q-ón Ö Z-zel, a FÉRFI-ISTEN-nel. 4 szeredásság, zoroasztrtzrnus 5 a Lápkurnánja név jelentése lehet a rnocsár kunja'. A "kun" a magyarban nemcsak a kipcsák-kumán kunokat jelentette, hanem a török faj ú nomád népek közös elnevezése is volt (ezért a kun jelenthetett besenyöt is, más néven úzt vagy kangárt). ld. /www.rnagyarszernle.hu/archivurn/13_3-4/03herczegh.htrn ll

12 Mózsiás 6 nyomok is lelhetök e rovatban. A szellem-seregek (angyalok kara) magatartása emlékeztet a Talmud egyes passzusaira. Ez azért meglepő. mert a mózsiások hitéletében nem volt és nincs szerepe a Talmudnak. Hozzájuk talmudista gondolatok Pannónia városainak.. nyugati" zsidóitól kerülhettek. A Honfoglalás korában sem az izraelita vallás nem vált még külön a kereszténytől végérvényesen, sem a keleti egyházak a nyugatitól A második rovat-ban tisztázódik, hogy ÁR. 1-f.ÁN, a Rossz nem része a nőstény-hím dualitásnak, hanem egyszerűen rontó, fékező, erő. 6 a mózsiások (kazár zsidók) ebben hasonlítanak egy pár ezres kis török nyelvií népcsoportra, a karaimok-ra. Ők a zsidó vallás karaita vagy karaim ágát vallják. csak a mázesi Ötkönyvet ismerik el hitük vezérfonalának (szemben a rabbinista zsidósággal, melynek tanításai a Talmudban is le vannak fektetve) 12

13 Első rovat- Midőn az Istenség kettéhasadt Nó- ISTEN-re meg HíM-lSTEN-re, lj :KK. ó anyánkra, meg CjÓNÖZ apánkra, 4óNÖZ apánk, kit lj:k:k6 anyánk 1E.N41llT-nek nevezett, kiveté magából rossz tulajdonságait, és azok gazdátlanná váló szitáló ködnél finomabb szellemanyag fölhőkként lebegtek. lstenanyánk meg IsTENAPÁNK szellemgyerekei pedig látván, hogy az Egek Erejének fele gazdátlan, kísértésbe estek, azt magukhoz ragadni. Legerősebb szellemgyerekük, kit Ö'DA4-nak neveztek, szóla ez ügyben testvéreihez: "Íme, az Egek Erejének fele gazdátlan! Álljunk össze és ragadjuk magunkhoz, egyesüljünk hatalmas Istenséggé, hogy szavunk legyen a végtelenség határai közt, meg uralkodjunk az emberen, szorítsuk jó időben igába, nehogy az Egek kapujának ő re legyen ő végezetül, és ő nyissa-zárja előttünk ajtainkat!" A szellemek harmada ráálla erre, második harmada ellen fordult, harmadik harmaduk pedig semerre sem tapadt, mondván: "Nagy baj támadhat ebből, kemény hadakozás. Ki tudja, melyik diadalmaskodik? Haegyikemellé állunk és másika győz, avval gyűlik meg bajunk, ha másika mellé állunk és egyike győz, akkor emevvel! lj'da4 pedig számba vevé az ő sokaságát, kitűzte a zendülés lobogóját Észak határain. 13

14 Ez a Sarok fénye. Ha (j DA(j acsarkodik, manapság is fölvonja Észak egére. Hadiállapot jelvénye az, mint a ló- meg ökörfarkú lobogók. G'DA(j magához ragadá Isten salakját, annak kivetett tulajdonságait. Azokkal egyesülvén megállt seregei el6tt, mondván: "Nevem mától kezdve AR. 'MAN! Amit CjÓNÖZ meg l'jk.k.6, a kettős Istenség 'Y<'Yft.N(jR.Ii'-ben épít, én lerontom, azt, mit 6 éltet, halasztom, hervasztom, amit sarjaszt, Rossz-nak hirdetem, mit 6 Jó-nak, Jó-nak, mit 6 Rossz-nak. A békét háborúra fordítom, a szeretetet gyűlöletre, az egészséget betegségre, és kifordítarn az igazságot, miként a subát fordítják. Leginkább pedig az embert rontom meg, aki által örök tá pot nyerhet Isten szelleme, ha nem szítok köztük haragot, és vissza nem alakítom oktalan állattá az embert." Így harsogott fönnhangon Isten ellensége és teremte hét serege élére hét vezért szellemanyagából Ezeket a többiek lj'da(j-oknak nevezék, AR. 'MAN régi, mennybéli neve után. TEN (j R. li', az ÉG- ISTEN, a Naporcájú, látván és hallván mindezeket, elébe álla A R. 'MAN-nak és kérdé: "Mi szél hozott tégedet, ki vagy Te?" AR. MAN pedig Isten szemébe harsogva felelé: "Ha te Isten vagy, én Isten visszája vagyok. Egyazon suba színe-visszája. V íjjunk meg böcsülettel, lássuk, ki erősebb!" (jón() Z, ÉG- lsten atyánk pedig így válaszola: "A böcsület én vagyok. Annak visszája böcstelenség. Ennek okáért, miként akarsz te velem böcsületben víjni?" AR. 'MAN pedig emígyen szóla: "OK.K.6 Istenanyám, i'en(jr.ii' Istenatyám alkotta részem -akit az ÉG ARANY-LÁNcú félhold-bölcsőjében (j 'DA (j-nak neveztek- tartalmazza a J ó-t is, mely belém oltatott, mely belém szakadt lstenanyám meg Istenapám világokra terjedő, 14

15 szitáló ködnél finomabb szellemanyagából Ezért van, hogy nincs az a Rossz, miben valami J ó nem volna!" iex(!l)j( I!>TEN pedig látván, hogy ez tényleg így van összecsapott AR. 'fi!a.l f-nal, és a szellemek ham1ada mögé- meg mellésorakozva összecsapott An 'JI! AX hadaiva/. An NAN, a rossz szellemek fejedelme jeges szél képében támadott. El is pusztult volna minden, mert a földön hóviharok söpörtek, zúz ülte meg a fák rügyeit, jégben áll tak a vizek. ü.k.k.6 Istenanyánk azonban kitárta ölét, barlangokat nyitott, melengette az erdők avarjá t, meg leheletével óvta a gyökereket Jó is volt az így, mert időbe tellett, míg 1t.N(jl),I1 fölülkerekedett Naporcájú Istenatyánk szarvasbikává változván, kilencágú, lángoló agancsával fölökleltea 11. 'HAN pusztító, kietlen te lét és üldözőbe vette Al\ MAX-t, akim! sikerült kitépnie egy darabot. E darab neve büntetés. EI is tűnőde ezen Isten, mondván: "Bizony, ez bosszú, ha vesszük, de az IGAZSÁG, mely Iényegem, kereketlen szekér, talpatlan szán büntetés és bűnhődés híján. Ezt megtartom! A SzüKSÉGES Rossz tartozzék lényegemhez!" Ettől kezdve tartja számon az ÉG a jó és rossz cselekedetet egyaránt. Bünteti a rosszat, jutalmazza a jót. ISTEN ettől kezdve oltalmazza az embert A11. 'HAN minden ártalmától. A jó embert. A megátalkodott rossz lélek pedig ÁRMÁN zsákmánya. Aszeredások Al1.MAN-t imádják, és az ő hitük fattyúhajtásaiból támadt hitek követői is. Mindenütt A 11. MAN-t imád ják, ahol engesztelni köll az ISTENSÉG-et, akár nevén nevezik őt, akár más néven. A J ó ISTENEK nem várnak csúszás-mászást, és nem ártanak haragból, meg szeszélyből. 15

16 ők csak büntetnek, ha vétkeztél, ennek okáért tedd jóvá, ha kárt okoztál Ha kinek szeme világát vetted el, add meg neki, mit szeme világának vesztése kárt okozott neki, fogáért add meg, mit foga vesztése okozott. Ez a szemet szemért, fogat fogért értelme, nem pedig bosszú 7 Második rovat- AB. 'MÁN pedig visszavonulván a Sarkcsillag mögé, várta IsTEN büntetését. Az pedig szóla hozzá, mondván: "AB. 'MÁN, Te rendet vittél a Rossz-ba, értelmet a gyűlöletbe, márpedig nincs rosszabb az eszes csalónál, ügyes tolvajnál, erős betörőnél, önkényes uralkodónál, - ha rossz szívéhez jó ész társul-, telhetetlen rablónál, ha jó hadvezér. Én, EGEK URA száműztem a Rossz-at magamból, hogy az gazdátlan lebegjen parlag részemként lakatlan világok sivár terein, de te magadhoz ragadtad ISTENSÉGEM dudvás parlagját, és ezáltal ártalmat vittél a világba! Ám de jól harcol tál, a vitézt böcsülöm benned! Neked adom emiatt Észak tereit havastul-jegestül, szelestül-förgetegestül, bár tudom, évről-évre hadba szállsz onnan ellenem, és én évről-évre visszaverlek Még ehhez, tudom, belopakodsz birodalmamba betegségekkel, bajokkal, ellenségeskedéssel, viszállyal, és alattomosan jössz, mint az éj vadölő vadai, de az én világomon Te erőt nem vehetsz. Az én világom tisztuló, javuló világ, szeretet, szerelem, szeretkezés szűrőjén tisztuló világ. Én asszony ISTEN-ből meg férfi lsten-ből vagyok ISTENSÉG. Mink egyesülünk, szétszakadunk, megint egyesülünk. 7 ez a fajta kártérítés szembehelyezkedés a TalmuddaL Hilcl, a görög származású zsidó vallásfilozófus ugyancsak így vélekedett (nála Jézus hatása erősen kimutatható) 16

17 Ebből egyre tisztább élet, egyre ügyesebb, egyre értelmesebb, egyre nemesebb életek támadnak; de TE nemtelen vagy, sem nő, sem férfi, TE teremtésedben ÜNNÖN MJ\C,ADAT másolod: egyike, mint másika- kecskebogyók, nyúltojások sora csak." ÁI\"MJÜr, akit az ÉG-ben teremtettek és ott o DJlG-nak neveztek, fogát csikorgatva letáborozott a Sarkcsillag alá, IsTEN pedig a szellemek harmadik táborához fordulván - azokhoz, kik nem küzdöttek - így szóla: "A langyos vizet kiköpik! Ahol az út elágazik, a vándor választhat, merre menjen. Tik megálltatok az útkereszteződésen és vártátok, ki diadalmaskodik, hogy azt ajnárolnátok, ezért én az ÉG és FöLD KöZÉ űzlek benneteket, hogy szalgáljatok bárkit, aki az ÉG és FöLD KözT IGÉVEL erőt vesz rajtatok. Csak it R. 'M.itN-nak, a Rossz eszének nem adlak benneteket. Legalább közöny ne leendjen a Rossz-ban, mert a közöny mozgatta Rossz hétszerte rosszabb a szenvedély mozgatta Rossz-nál. Miként a gyilkos is, ki nem gyűlöli áldozatát, de megöli, mert hasznára van, vagy mert parancsot teljesít, ami megint csak hasznára van, ha teljesíti -, hétszerte rosszabb amannál, ki szenvből öl!" A gyáva szellemek csak nyüszítettek, sunyítottak, és az Ég szavára feleletül fönnhangon dicsérék ISTEN bölcsességét. Ezen pedig IsTEI'I megbotránkozván, hét csillagból ostort készített és végigvervén rajtuk, elkergette őket háza tájékáról E szellemek mindmáig ÉG MEG FöLD KÖZT lakoznak. Vannak köztük, kik megemberelték magukat, és nem lehet őket rosszra bírni, de vannak mindmáig kik gyávák, és hajlamuk ellenére véghez visznek rosszat, ha a táltos rosszat parancsol nekik. Mert a táltosok és mindennémű ördöngüsök, eme szellemekből szerzik segítőtársaikat 17

18 A törvény eredete A harmadiktól a hatodik rovatig a "künv" a társadalom szerveződését. az első, alapvető törvények isteni eredetű keletkezését meséli el. Az irgalom, a jó cselekedet fontosságát már ezek az ősi tanok is hangsúlyozzák. A nő társadalmi pozíciója is megfogalmazást nyer:.. Hajlékok fejedelme az asszony. ő a tűzhely királynője''. 8 Az.. égig érő fa" is megjelenik e rovatokban-jelképesen is. Az égbe vezető utak lelkünkben vannak. Leglényegesebb mondanivaló itt az, hogy "az élet nem egyéb, mint a szellem testöltése, annak színeváltozása." Szó esik ezekben a rovatokban a "törvény ünnepé"-ről. Ez az ünnep átmentetett a kereszténységbe, gyertyaszentelő néven. Ekkor gyulladt föl a szellemfénye az emberben és az igazság és irgalom törvényeit (alapjában véve a felebaráti szeretet tanát) ekkor fogalmazták meg először. A gyertyaszentelő ezért a fény ünnepe. Harmadik rovat- OJ<.:K.6 lstenanyánk, megpillantván a zendülés lobogóját, melyet Éc FIA O'DoflG- Észak egére vont, rejté teremtményeit sebtében, ahá 9 csak tudta. Kit barlangba, kit haraszt alá, ki t üregbe,!ukba, mert tj'doflg-, An. HAN-nak nevezkedvén tábort ütött lsten ellenébe, telek telét zúdítván földünkre, mil1ő tél sem előtte, sem utána nem volt. Sokan megfagytak, mert időbe tellett, míg orcáján Nappal ékes G-óN ö Z, más nevén Ye:rfENG-llli' lstenatyánk kilencágú aganecsal ékes eszgil szarvassá 10 változván legyűrte An. HAN öldöklő tejét. a K.K. 6 lstenanyánk az első, I5TEN-omit o/tő embereket melegforrású barlangokba vezeté. Ez volt az első otthon. Mível pedig az első otthont OKK61sTENAt;SZONY-anyánk adá az embereknek, az otthon fejedelme az asszony. Ezért neveztetik asszonynak. A régiek nyelvén az királynőt jelent. 8 az asszony szó iráni eredetű. Azon szavaink közé tartozik, melyeknek a szókezdő 's' hangja lekopott (pl. avar. arany. ezüst). így kerekedett a királynőt jelentő sah-son szóból a magyar asszony. Ősünk így szólította feleségét, az meg öt kend-nek (fejedelem, ür) 9 ahová 10 jávorszarvas 18

19 Negyedik rovat- Első Anyánk, J OL, ágyat vetett ott két ikerfiának, BoR-nak meg MÁ-nak, akit MtN-nek is emlegetnek. BoR nagy alvó, derék medvefiúcska volt, MÁ pedig izgő-mozgó, éber csikófiúcska. J OL ősanyánk ott me lengette őket, óvta őket, míg Os ősapánk vadak nyomán járt. Ama nagy förgetegekben pedig erdőn cserkelni, mez6n settenkedni lehetetlen volt. Bizony, gyökeret ettek, meg hó alól kikapart aszott gyümölcsöt. A telet átvészelvén, tavaszra ébredvén, föld-ura Os apánk körülnézett az emberfélék közt, hogy néppé egyesítené 6ket. Ki megmaradt, ki elhullott, az él6kb61 pedig ki erre vette útját, ki arra. Hetedrészük maradt csak on hogy Os-t fejévé tegye. 6 pedig szóla hozzájuk mondván: "Az EGEK er6i megkülönböztek. Mindnyájan láttátok a zendülés lobogóját Északon. Bizony ebb61 schossza-sevége acsarkodás leend. Mink isszuk meg a levét, ha nem vigyázunk. lsten segedelme híján bizony elveszünk. Hívjuk Öt, kérjük az 6 tanácsát!" Istent pedig hiába hívták, mert nem ösmerék mibenlétét. Ezen igen megszomorodának, mert elárvultak voltak lsten híján. Kígyókecses-gyíkfürge )OL ősanyánk ekkor a barlang forrásából vizet vevén tenyerére, s azt a földre csorgafv,1n imádkozá: "ük.k.ó anyánk, VILÁGOK ANYJA, Te bennem öltöttél földi testet, adj ezért igéidb61, EGEK-et igézendőt! Tárd föl az egy örök lsten emberhez mért titkát!" A barlang ekkor megvilcigosodván mcr<.61itenanyánk szitáló ködnél finomabb lebegő szellemanyagból BoLDOC;AS!>ZONY képét öltvén így szóla: 19

20 "ÉG KEREKE kerékagyig alámerült vízbe, sárba, így vált földek abroncsává, magas egek boltozatává, csillagok tartó vasává. Alsó fele világ alja, fölső fele világ föle, kilenc küllő összetartja, tengölén egy agy forgatja. Ez az EGY- ÖRöK IsTEN lényege. Aki érti, érti, aki nem érti, nem érti. Aki nem érti, hiába hívja Istent, aki pedig érti, fölöslegesen hívja, mert ha érti, akkor hallja BELÜL. A veletek járó lélek Istenből való lélek." Ez volt az első jelenés. Azóta is barlangokban, berkekben híjják l'j:k:kó nevét, meg vizet csorgatva emlékeznek rá. A nőnemű ember azóta is bévül keresi IsTEN igéit, érzéseire hallgat, sokkalta inkább a férfiembernél Ötödik rovat- 20 A nőnek volt immáronkulcsa az Istenséghez, de a férfinak még nem volt. Os elődünk, Isten-orcájú ősapánk töprenge ezen, és töprengvén megéhezett. Végül is így szóla: "Esetleg az EGEK URA is megéhezett. Asztalt terítek neki!" Kapá tegezét, ragadá íját, harmadfű hófehér csikót ejte. Azt étellé készítvén, mint mindig, IsTEN nevét híván, szóla: "Egek Ura, Naporcájú G-óNGZ., noha a ló atyámfia, szegről-végről tiszteletedre harmadfű csikót ejtettem. Terített asztallal várlak, telt kancsóval!" S íme, csodák csodája, a Napból sasmadár szálla alá, és szóval szóla, embernyelven:

21 "Isten éhező szája az éhező, Isten szomjazó szája a szomjazó, lsten fázó teste a meztelen, Hajléktalan Isten a hajléktalan. Védtelen Isten a védtelen, Üldözött Isten az üldözött, Elárvult Isten az árva, Bánatos Isten a bánkódó, Beteg Isten a beteg. Etesd ezért az éhezőt, itasd a szomjtól gyötörtet, adj ruhát a didergőre, a hajléktalant födél alá vedd, védelmezd a védtelent, óvjad az üldözöttet. Árvának apja-anyja légy, vigasztald meg a bánkódót, ápold, gondozd a beteget. Mit emberrel cselekszel, Istennel cselekszed azt. Az Ég harasztján nem fogan meg, nem ereszt gyökeret semmi szóbeszéd, ottan csak tetteid hagynak nyomot!" Így szóla HÉTRÉT-ÉG szent madara és megette a ló máját. Os apánk pedig lakom.ira hívta az emberek apraját nagyját. Ettek ittak vigadtak a ló csontjait pedig megégették és a csontok repedéseiből égi intelmeket olvastak 11 Szemukszájuk elállt midőn a csontokból ismételten ama szent sasmadár szavait olvasták. Nyomban híre menf, hogy ez az első törvény. Éc ISTENE, naporcájú YeYff.NejR.I1 atyánk tiszteletére azóta is fehér lovat vágtak és ettek az ősök, és ama lakomákon szegényeké, meg elesetteké volt az első hely, mert mint mondatott, az 6 szájuk IsTEN szája, az 6 gyomruk lsten gyomra. Később hetedrész járt a lábra-állíthatatlan szegények javára, mígnem az urak és papok ezt Géza segítségével el nem vették a szegényektől, hogy ők kapjanak kilencedet meg tizedet. 11 az égetett csontokból jóslás olyannyira elteijedt hogy szinte tudományos közhely 21

22 Hatodik rovat- Os, az első ember áldomásá n pedig tülekedtek lökölődtek az emberek. Mindenki első akart fermi a jó fala toknál, a javát mind magának akarta. (iyík-fürge, fürge gyík ősanyánk }OL ezen megbotránkozván rendet teremtett és a f<'..f(, 6 ISTENANY ÁNK-tó[ kapott törvényeit, me/yeket az neki BOLDO() ASSZONY képében jelenvén ada, ott eszébe idézte az emberfajhinak. a I<'..K. 6 ISTENANYÁNK első törvényei pedig ezek és nlinden későbbi törvény ezekből sarjadt: "Hajlékok fejedelme az asszony. ő a tűzhely királynője. Akit beenged, az beengedtetett, akit kizár, az kizáratott. Házasságban a nő meg férfi szüleiktől külön váljanak, külön család legyenek, de ha az öregekkel laknak együtt, lakjanak a lány családjával, mert a nő a virág, a férfi meg a virágpor. Nem a virág szalad a por után, a por száll a virágra. Az étkezés rendje pedig ez: elsők a gyerekek, azokat követik a betegek, bénák, őket az öregek, öregeket az asszony, végül pedig a férfi következik, ha nem lehet dúskálni. Mert ez az ínséges idők törvénye. Ha mindenkinek jut bőven, e sorrend fölborulhat, mert nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért." Ezek valának az emberek első törvényei, részben ISTENANYÁNK-tól, részben ISTENATYÁNK-tó/. Az igazság és irgalom törvényei val/mak ezek. Ama lakoma vala pedig az elő áldomás, az első ünnep. Ezt az emberek megismételték, Istenre emlékezvén, évről évre, századról századra, ezredévről ezredévre. Ez volt a törvény ünnepe. OK.K.6 ISTENANYÁNK első papja }OL ősanyánk volt, (JÓN ÖZ ISTENATYÁNK-é pedig Os ősapánk. A föld ISTEN-é( a K.K. 6 anyánkat forrásoknál, barlangokban hívták, naporcájú (JÓN ÖZ atyánkat pedig magaslatokon, sziklákon nagy fák alatt. R.éges-régen voltak égígérő fák azok utak voltak az Égbe, de fenevadak őrködtek rajtuk. Csak a legügyesebb, legmerészebb és egyben legistenfélőbb f<iltosok tudtak följutni rajtuk. Az ISTENSÉ() tornácához ma is vezetnek utak, de ezek láthatatlanok és saját bévülsőnkből indulnak az Éq felé. A teljességes fáb u/ való fákat BoLDOCiA55ZONY ANYÁNK, még ember képében a földön jártában kivágatta, mert ama félelmetes sárkányok fenevadak ()'[),i/ (J hadából valók valának, kik lsten meg Ember közt gáto/ni akarták a járás-kelést. Ha pedig az ősök tanácstalanok valának, hogy kihez is fordulhatnának bajaikban, ISTEN, a teljességes ISTEN nevét hívák, akit t'en(jrj(-nek is neveztek a három ősök. Mert ISTEN, az igazi, régi nagy ÖR.ECiiSTEN nem más, mint N6- ISTEN meg FÉRFI- ISTEN egységben 22

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5 8. évfolyama számára 2.2.01.1. A változat

Részletesebben

Lipp Tamás. Birodalmak végvidékén (történelmi esszék)

Lipp Tamás. Birodalmak végvidékén (történelmi esszék) Lipp Tamás Birodalmak végvidékén (történelmi esszék) 1995 2 Tartalom Bevezető... KŐBE VÉSETT TÖRTÉNELEM... A KAZÁR BIRODALOM... BIZÁNC ÉS A HONFOGLALÓ MAGYAROK... Makedón fordulat... Szamonasz tündöklése

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei

KENÉZ HEKA ETELKA költeményei KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia KENÉZ HEKA ETELKA költeményei Nimród ősatyánk és a magyar mitológia Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft.

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Teremtés és megváltás Mózes első könyve

Teremtés és megváltás Mózes első könyve Bibliatanulmányok Teremtés és megváltás Mózes első könyve Írta: Arthur J. Ferch 2006. október, november, december Copyright Arthur J. Ferch, 2006 Copyright Élet és Egészség Könyvkiadó, 2006 Felelõs kiadó:

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

BADINY JÓS FERENC A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA

BADINY JÓS FERENC A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA BADINY JÓS FERENC A KÁLD-PÁRTUS HAGYOMÁNY ÉS A MAGYAROK JÉZUS VALLÁSA Figyelj a külső hangokra, ha nem hallod a belsőt Figyelj a belső hangokra, ha nem hallod a külsőt. Ha látod a Fényt, pedig csukva a

Részletesebben

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette 2 3 4 Mahmúd Terdzsüman MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Tárih-i Ungürüsz vagyis Üngürüsz története Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus

Részletesebben

BALOGH BÉNI MAGYAR KIRÁLYMONDÁK CICERÓ

BALOGH BÉNI MAGYAR KIRÁLYMONDÁK CICERÓ Fülszöveg Hazánk történelmében a királyok nagy szerepet játszottak s közülük jó néhány, kiemelkedő tetteivel írta be a nevét a nép emlékezetébe és a történelemkönyvekbe. E királymondák irodalmi feldolgozásokból,

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám

BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám BIBLIA ÉS GYÜLEKEZET 2014. december A Biblia Szövetség folyóirata XXVI. évfolyam 4. szám Ára: 350,- Ft Sion fiai örüljenek királyuknak! (Zsolt 149,2) Áldott karácsonyi ünnepet és új esztendõt! BSz orvos-konferenciája,

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

A MAGYAR NÉPVÁNDORLÁS ÉS A LETELEPEDÉS ELŐZMÉNYEI

A MAGYAR NÉPVÁNDORLÁS ÉS A LETELEPEDÉS ELŐZMÉNYEI 1 A MAGYAR NÉPVÁNDORLÁS ÉS A LETELEPEDÉS ELŐZMÉNYEI Nagy Károly hadjáratai után (VIII-IX. sz.) a politikai és katonai hatalmát vesztett avar birodalom helyébe a Dunántúlon a Karolingok német-római birodalmának

Részletesebben

A mongol népköltészet

A mongol népköltészet Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 6 Szerkeszti: Ligeti Lajos Lőrincz László A mongol népköltészet Lektorálta Katona Imre TARTALOM Előszó Bevezetés Epika Hősénekek Népi énekesek, rapszodoszok A hősénekek összetevői

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám

Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Kéthavonta megjelenő folyóirat 2011. november december 65. évfolyam 6. szám Amilyen az adventi várakozásod, olyan lesz a karácsonyod Meghallgattál engem! Christine Frederiksen és Balázs Ferenc Egy teológiai

Részletesebben

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE

MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE MAGYAR ADORJÁN A LELKIISMERET ARANYTÜKRE Adatok a magyar ősvallás erkölcstanából ELŐSZÓ Ismerőseim előtt többször beszéltem arról, hogy az ősmagyarok legfőbb erkölcsi törvénye a lelkiismeret volt, majd

Részletesebben

Erdélyi Szemmel. lemmey iledre. Mire számíthatunk 2014-ben. Boldog, örömteli. Húsvéti ünnepeket. kiván. minden kedves. olvasónak. az EMAE!

Erdélyi Szemmel. lemmey iledre. Mire számíthatunk 2014-ben. Boldog, örömteli. Húsvéti ünnepeket. kiván. minden kedves. olvasónak. az EMAE! 2014 /37 Siebenbürger Schau XXIX. évf. Tavasz 2014. Erdélyi Szemmel lemmey iledre ERDÉLYI MAGYAROK AUSZTRIAI EGYESÜLETE VEREIN SIEBENBÜRGER UNGARN IN ÖSTERREICH Mire számíthatunk 2014-ben Boldog, örömteli

Részletesebben

ELŐSZÓ Dr. Oláh Andor főorvos, Dr. Eőry Ajándok biológus kandidátus Dr. Horváth Tibor főorvos Dr. Pintér Ferenc kiváló akupunktőr-szakorvos UNIÓ

ELŐSZÓ Dr. Oláh Andor főorvos, Dr. Eőry Ajándok biológus kandidátus Dr. Horváth Tibor főorvos Dr. Pintér Ferenc kiváló akupunktőr-szakorvos UNIÓ ELŐSZÓ Hazánkban a természetgyógyászat, a népi hagyományokon alapuló gyógyítás az 1980-as évek közepén került a figyelem középpontjába, miután 1984-ben néhány barátommal együtt megalakítottuk az első érdekvédelmi

Részletesebben

FELELOS SZERKESzTO: SfK SÁNDOR BIRKAS ENDRE HEGEDŰS FERENC

FELELOS SZERKESzTO: SfK SÁNDOR BIRKAS ENDRE HEGEDŰS FERENC J FELELOS SZERKESzTO: SfK SÁNDOR BIRKAS ENDRE HEGEDŰS FERENC KISS ISTVAN MARKUS LASZLO OHMACHT NANDOR RONAY GYÖRGY SACI ISTVAN StK SANDOR SINKO FERENC SZOMOR TAMAS SZÖRf:NYI ANDOR írásai L 1~~J ~KT~BER

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben

A katekumenátus és bevezetése hazánkban 802

A katekumenátus és bevezetése hazánkban 802 LUKÁCS LÁSZlÓ: TOMKA FERENC: Megjelöltek 801 A katekumenátus és bevezetése hazánkban 802 RÓNA-TAS ANDRÁS: H. TÓTH IMRE: SZEGFÚ LÁSZLÓ: ENGEL PÁL: KRISTÓ GYULA: Magyarság és kereszténység a honfoglalás

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS

PoLíSz. A mi Katynunk 135. Csallóközi Zoltán. 2011 június. A lap ára: 500 Ft PoLíSz 135. 2011 JÚNIUS Csallóközi Zoltán A mi Katynunk Egyéves szőke kisfiú fogja édesanyja és édesapja kezét egy poznani parkban. Ez látható Konrad Sutarsky, nemrég megjelent Az én Katynom könyve címlapján. Négy év telik el

Részletesebben

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

vetés és aratás 2015/1 EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM vetés és aratás EVANGÉLIUMI FOLYÓIRAT 53. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015/1 Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében

Részletesebben

2014. december VI. évfolyam 2. szám

2014. december VI. évfolyam 2. szám בס"ד מ ע י י ן מ ק ו ר 2014. december VI. évfolyam 2. szám כסלו תשע"ד למען תחייה יהודית בהונגריה Alapítvány Idoszaki kiadvány Kiadja a Lativ Egy új magyar nyelvű zsidó honlap - lativ.hu oktatási program

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások

Részletesebben