fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN JAN 2R PO 005/06

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "fo^.otof ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i &\K 02.0k HM 1 Hl 2014 m 11 IffflfffffftlX ?f!rtűiáe 2014JAN28. 2014 JAN 2R PO 005/06"

Átírás

1 PO 005/06 Ügy iratszámgá^l/2014. Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Lakásgazdálkodási Osztály A szerződés tárgya: lakásbérleti szerződés Budapest, XIV. kerület Telepes u. 3. fszt. 9. A kötelezettségvállalás a évi költségvetés szakfeladaton főkönyvi számon analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó összegben. A szerződő partner neve: Zámbó Ferenc Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: év forint év......forint év forint Budapest, január 14. Kezdeményezésért fel Budapest, * A nem megfelelő rész kihúzandó! lii Fedezetigazolás 20.évi előirányzat :..: Ft Pénzügyi ellenjegyzés Felhasznált összeg IffflfffffftlX Közbeszerzésire?f!rTűiáe Ft HM 1 Hl Felhasználható összeg 2014JAN JAN 2R Ft minőségügyi vezető Jogi szakvélemény Jegyzői láttamozás Gábor Kötelezettségvállaló <&.. &\K 02.0k fo^.otof Regisztráció: Gazdálkodási Osztály 2014 m 11 ^J^fo^-fcW JArAt* flí^. ^ t l^*^ *1$%-Ayi\ (ÍM.t^^fkmC^i v cc.

2 Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, képviseli: dr. Papcsák Ferenc Polgármester), mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről Zámbó Ferenc (sz bérlő, (a továbbiakban: Bérlő) között az alábbiak szerint: ) mint 1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonában áll a Budapest XIV. kerület, Telepes u. 3.fszt. 9. szám alatti / szobás, komfortos komfortfokozatú, 18,73 m 2 alapterületű lakás. 2. Bérbeadó az 1. pontban szereplő lakást a Humán Közszolgáltatási Bizottság 154/2013. ( ) és a Tulajdonosi Bizottság 132/2013. ( ) számú határozata alapján január 1. napjától december 31. napjáig határozott időtartamra szociális alapú lakbér megállapításával lakás céljára bérbe adja, Bérlő megtekintett állapotban bérbe veszi az alábbi díjfizetési feltételekkel: a) bérleti díj: 4555,-Ft/hó, A bérleti díj összegével megegyező lakbérfizetési kötelezettség kezdő időpontja a lakás birtokba adásának napja. A 8. pontban foglalt közüzemi szolgáltatások díját a Bérlő közvetlenül a szolgáltatók felé köteles megfizetni. 3. Bérlő jelen szerződés aláírását megelőzően két havi bérleti díjnak megfelelő, 0 Ft, azaz nulla forint összegű óvadékot fizetett meg a Bérbeadónak. A megjelölt összeg megfizetése Bérbeadó részére az OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú letéti számlára történt. Az óvadék jelen szerződés megszűnésekor visszajár a Bérlőnek, ha a bérbe adott lakást legalább a birtokba adáskori állapotban adja át Bérbeadónak, és egyéb, szerződésben rögzített kötelezettségének is eleget tett, ellenkező esetben Bérbeadót illeti. 4. A lakást leltár szerinti berendezési tárgyaival együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó képviselője adja birtokba. 5. A bérleti díj a mindenkor hatályos jogszabály változásainak megfelelően módosulhatnak, melyet a Bérlő a változás közlésétől köteles megfizetni. A társasházban lévő lakások esetében a külön szolgáltatás díja a társasház közgyűlésének döntésétől függően év közben is változhat. Jelen szerződés alapján Bérbeadó jogosult a közgyűlési határozatban foglalt változást - a változás közgyűlési határozatban meghatározott időpontját figyelembe véve további külön értesítés nélkül - a Bérlő részére megküldött számlájában érvényesíteni 6. Bérlő a bérleti díjait havonta előre, egy összegben, minden hónap 15. napjáig, a számlázottak szerint köteles a Bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett számú bankszámlájára, vagy postai csekken, illetve készpénzes befizetéssel megfizetni. Amennyiben Bérlő a díjfizetési kötelezettséget a megadott határidőig nem teljesíti, Bérbeadó jelen bérleti szerződést elhelyezés biztosítása nélkül felmondhatja. Amennyiben Bérlő a díjfizetési kötelezettséget késedelmesen teljesíti, Bérbeadó jogosult a tartozás összege után a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben (a

3 továbbiakban: Ptk.) a pénztartozás esetére meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítani. 7. Bérbeadó kikötései: a) A Bérlő, bérlőtárson kívül a lakásba költöző személyek megnevezése, természetes személyazonosító adatai, rokonsági fokuk: Név Születési idő Jogcíme b) Bérlő köteles életvitelszerűen a bérbe adott lakásban lakni. Két hónapot meghaladó távollét tényét, annak időtartamát, valamint ezen időszakra vonatkozó tartózkodási címet vagy egyéb elérhetőséget köteles Bérbeadónak előzetesen írásban bejelenteni. c) Bérlő a lakásba a Bérbeadó hozzájárulása nélkül házastársát, gyermekét, befogadott gyermekének gyermekét, valamint szülőjét fogadhatja be. d) A c) pontban felsoroltakon kívül más személy befogadásához, lakáscsere szerződéshez, lakás albérletbe adásához, bérleti jogviszony folytatása ellenében kötött tartási szerződéshez Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Bérlő testvérének, unokájának, gyermekének házastársának, a Bérlő élettársának, az élettárs kiskorú gyermekének befogadására vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást a Bérbeadó megtagadhatja, ha a lakásban lakó személyekre jutó lakóterület a befogadás után személyenként a 6 m2-t nem éri el. A lakás nem lakás céljára történő bérbeadására hozzájárulás legfeljebb a lakás alapterületének 50%-át meg nem haladó mértékű bérlet esetén adható. A hozzájárulás további feltétele, hogy a Bérlő, vagy a vele együtt lakó közeli hozzátartozója saját jogán, vagy gazdasági társaság tagjaként kíván a lakásban gazdasági vagy szolgáltatási tevékenységet folytatni, bérlőtársi jogviszony, vagy társbérlet esetén a másik bérlőtárs, társbérlő írásban ehhez előzetesen hozzájárul, valamint, hogy a tevékenységet folytatni szándékozó az annak gyakorlásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik. e) Bérlő és a vele együttlakó személyek a bérbe adott lakást csak rendeltetésének megfelelően és szerződésszerűen használhatják, kötelesek betartani a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban, a társasházi lakások esetében a társasház közgyűlése által előírt egyéb lényeges kötelezettségeket. f) Bérlő és a vele együttlakó személyek a Bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást nem tanúsíthatnak. g) Bérbeadó szükség szerinti gyakorisággal, azonban évente legalább egyszer, előre egyeztetett időpontban jogosult a lakás rendeltetés- és szerződésszerű használatát, valamint a jelen szerződésben foglalt bérlői kötelezettségek teljesítését ellenőrizni, melyet Bérlő köteles tűrni. h) Bérlő köteles gondoskodni a bérbe adott lakás burkolatainak, nyílászáróinak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetve cseréjéről. A

4 lakásban szükséges karbantartási, felújítási, pótlási, illetve a cseréhez kapcsolódó munkálatokat, a lakás festését és mázolását Bérlő saját költségen bérbeszámítási igény nélkül végzi. A Bérlő a munkálatok megkezdését köteles a 14. pontban foglaltak szerint bejelenteni. i) A lakás átalakításához, komfortfokozatának megváltoztatásához Bérbeadó előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges; amennyiben az építési munkákhoz szakhatósági engedélyek szükségesek, azok beszerzése Bérlő kötelezettsége. j) Ha a lakásban, az épületben vagy az épület központi berendezéseiben Bérlő, vagy a vele együttlakó személyek magatartása miatt kár keletkezik, Bérlő köteles a kárt megtéríteni. k) Társasházban lévő lakás Bérlője a társasház közgyűlésének döntése szerint az épület, illetőleg a közös használatú helyiségek, valamint az épület előtti járdaszakasz tisztántartásával és a háztartási szemét elszállításával összefüggő feladatok rá eső részét köteles ellátni. 1) Bérlő köteles a közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződések létrejöttét jelen szerződés aláírását követő 15 napon belül Bérbeadó számára igazolni. 8. Bérlő köteles a közüzemi szolgáltatások (víz, gáz, áram) mérőóráit jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül nevére átíratni és a fogyasztás díját közvetlenül a szolgáltatónak, az általa meghatározottak szerint megfizetni. Táv- vagy tömb fűtésű lakás esetén Bérlő a központi fűtés díját is közvetlenül a szolgáltatónak, az általa meghatározottak szerint fizeti. Bérlő a közüzemi szolgáltatók, illetőleg tömbfűtés esetén a közös képviselő tartozásmentességről kiadott igazolását félévente, minden év május 15., illetve október 15. napjáig köteles Bérbeadó részére benyújtani. 9. Bérbeadó jelen szerződés fennállása alatt biztosítja a lakás birtoklásának és használatának jogát. 10. Bérlő jelen bérleti szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a közüzemi szolgáltatók az általuk megkötött közüzemi szerződés teljesítésével - különösen az esetlegesen fennálló díjtartozással - kapcsolatban Bérbeadó részére információt, adatot szolgáltassanak, egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy a közüzemi szolgáltató megkeresésére Bérbeadó Bérlő személyes adatait a szolgáltató részére kiadja. 11. Felek rögzítik, hogy a közüzemi mérőórák cseréjéhez Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Bérlő köteles a közüzemi mérőóráknak a szolgáltató által meghatározott időpontban történő hitelesítéséről gondoskodni, és ennek megtörténtéről Bérbeadót tájékoztatni. 12. Bérlő a nemzeti vagyonról szóló, évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. (11) bekezdésének a-b) pontjai alapján vállalja, hogy a jelen szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, és a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant, mint átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja.

5 13. Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a társasház közös képviselője megkeresésére a társasházakról szóló évi CXXXIII. törvény 22. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően Bérlő személyes adatait Bérbeadó a közös képviselő részére kiadja. 14. Bérlő bérbeszámítási igény nélkül végzi el a lakás teljes felújítását. Ha Bérlő a lakást felújítani, átalakítani, bővíteni, korszerűsíteni kívánja, a munkálatok megkezdése előtt köteles azt a Bérbeadónak előzetesen írásban bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az elvégzendő munkálatok konkrét megjelölését és indokát, a munkálatok várható költségeit, valamint a munkálatok befejezésének várható idejét. A Bérbeadó a Bérlő bejelentése alapján előzetesen, írásban dönt a munkálatok elvégzésének és azok várható költségeinek jóváhagyásáról. A Bérlő köteles a Bérbeadót a bejelentett munkálatok befejezéséről értesíteni, aki jogosult a munkálatok befejezését és minőségét ellenőrizni. A felek jelen szerződésben történt megállapodásának figyelembevételével az Ltv. alapján Bérbeadót terhelő, a Bérlő által elvégzett munkálatok elismert költségeinek elszámolására kizárólag a felek külön megállapodása alapján kerülhet sor. A Bérlő bejelentése, illetve a bérbeadói jóváhagyás a munkálatok megkezdéséhez szükséges hatósági engedély(eke)t nem pótolja, annak megszerzése alól Bérlőt nem mentesíti. 15. Felek kizárják, hogy az 1. pontban meghatározott lakás vonatkozásában a Bérlő jelen szerződés alapján ráépítéssel vagy bármely egyéb jogcímen tulajdonjogot szerezzen. 16. Felek rögzítik, hogy a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 63. (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen szerződés tekintetében különösen az 5., 6., 7., 8. és 12. pontokban rögzített bérlői kötelezettségek megszegését tekintik a lakás használatával kapcsolatos valamely tilalom megszegésének. Bérlő, szerződésszegése esetén jelen szerződés aláírásával kifejezetten lemond a birtokvédelem jogáról, és hozzájárul ahhoz, hogy Bérbeadó a lakással jogszerű tulajdonosként és birtokosként rendelkezzen. 17. Jelen szerződés megszűnésekor Bérlő a lakást berendezési tárgyaival együtt, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, valamint a lakás kulcsainak leadása mellett köteles Bérbeadó képviselőjének birtokba adni, a lakásból kiköltözni, amelynek megtörténtét felek jegyzőkönyvben rögzítik. 18. Felek rögzítik, hogy az arra vonatkozó kifejezett írásbeli jognyilatkozat hiányában semmilyen bérbeadói magatartás nem minősül Bérbeadót jelen szerződés alapján megillető jogról való lemondásnak. 19. Speciális rendelkezések: az 1. pontban megjelölt lakásra vonatkozó lakásbérleti szerződés megkötése minőségi lakáscsere következtében jön létre, a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a Budapest, XIV. ker. Nagy Lajos király útja 109B. fszt-2. szám alatti lakásra a bérleti szerződés megszűnik. Az óvadék összege 0 Ft, azaz nulla forint. Tulajdonosi hozzájárulás száma: (Q - 22 ^K^ f 2 0?H" -

6 20. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a lakások birtokbaadásával, a Bérbeadónak történő visszaadásával, a hibaelhárítással, valamint a gyorsszervízzel kapcsolatos feladatok külön szerződés alapján a Zuglói Zrt. (1145 Budapest, Pétervárad u ) feladatkörét képezik. 21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az Nvtv., az Ltv., a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakások bérletének szabályozásáról szóló 22/2010. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelet, továbbá a külön szolgáltatások díjának mértékére vonatkozó 4/1995. (II. 13.) számú Fővárosi Közgyűlési rendelet és a Budapest főváros területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés öt egymással mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá. Budapest,2014 Budapest, /Ctöl lbs ^, '% ^kkh.^itáy 0 Budapest Főváros XIV. Kerület _ \ Zugló Önköi%ányz;atá 5 / Bérlő Bérbeadó Pénzügyi ellenjegyzés: Budapest, 2014/1...*.. 1\

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben