KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜRTÖS. (Illyés Gyula: Ki a magyar?) Közéleti havilap. IX. évfolyam 2. szám. Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft. 2011. február"

Átírás

1 k W r t s Q KÜRTÖS IX. évfolyam 2. szám Közéleti havilap február Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Mint azt januári számunkban ígértük, havonta tájékoztatni fogjuk olvasóinkat a számunkra oly fontos esemény, a népszámlálással kapcsolatos fejleményekrõl. Februári számunkban az alábbiakban közöljük a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának nyilatkozatát és egyéb más információkat. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az elkövetkezõ hónapokban felvilágosító kampányt folytat a május 21-én megvalósuló népszámlálással kapcsolatban. Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a népszámlálás fontosságára. A népszámlálás lesz ennek az évnek a legfontosabb eseménye, amely egy évtizedre meghatározza a szlovákiai magyarok lélekszámát, társadalomi súlyát, jelenlétét az államéletben, az igényelhetõ anyagi támogatások mértékét, a magyarszlovák viszony alakulását. Szlovákia alkotmánya, a nemzetközi szinten és az Európai Unióban vállalt kötelezettségeink biztosítják a nemzeti közösségek fejlesztésének lehetõségét Szlovákiában. Éljünk ezzel a lehetõséggel! Magyarként élünk ebben az országban, a népszámláláskor vállaljuk hát nemzeti és nyelvi hovatartozásunkat, hiszen ez a legtermészetesebb dolog. A kérdõívek névtelenek, senkinek sem kell tartania attól, hogy valaki visszaélhet a személyes adataival. A népszámlálás fontosságát tudatosítva a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a A Z É V T I Z E D E S E M É N Y E felvilágosító munka megszervezésére és koordinálására külön bizottságot hozott létre, amelynek tagjai a legfontosabb országos civil szervezetek (Célalapok, Csemadok, Diákhálózat, Fórum Intézet, Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége, Vox Juventae), de a politikai pártok is (Magyar Koalíció Pártja, Most- Híd). Olyan példaértékû összefogás ez, amely a jövõben is alapja lehet az ésszerû és hatékony együttmûködésnek, közös ügyeink képviseletének. Arra kérjük az elektronikus médiát, a helyi, regionális és országos sajtót, a hetilapokat, az internetes portálokat, a települési honlapokat, a közösségi oldalakat, a szlovákiai magyar szervezeteket, baráti társaságokat, családokat, egyszóval: mindenkit, hogy kapcsolódjanak be ebbe a munkába. Lehetõségeikhez mérten járuljanak hozzá, hogy minél többen valljuk magunkat magyarnak és magyar anyanyelvûnek a 2011-es népszámláláskor! Felkérjük mindazokat, akik a magyar kultúrát szeretik, és bármiképpen kötõdnek hozzá, hogy segítsék munkánkat! Mi sem lehet felemelõbb, mint hogy összetartozunk. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a Kerekasztal elkészít egy népszámlálási tájékoztató kiadványt is, a nemrég megjelent Nyelvi jogok Szlovákiában címû anyanyelv-használati útmutató mintájára. Ezt ugyancsak terjeszteni fogják nyomtatott és elektronikus formában, többek között a közösségi hálózatokon is. E füzetecske közérthetõen mondja majd el, miért fontos a nemzeti identitás felvállalása a népszámláláson. A kampány része lesz egy kisfilm is. A Kerekasztal a közeljövõben több szakmai konferenciát is szervez: így március 8-án Dél-Szlovákia gazdasági helyzetérõl, április 8-án demográfia, népesedés, asszimiláció témakörben, májusban pedig az európai kisebbségi önkormányzati modellekrõl. Az idei év prioritásai közé tartozik két törvényjavaslat kidolgozása, elõkészítése is. A kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet tartalmazni fogja a nemzeti kisebbség definícióját, illetve az önrendelkezési intézmények létrehozásáról, ezek kompetenciájáról szól majd. Ez utóbbi lesz a fõ témája a Kerekasztal hagyományos õszi országos konferenciájának is. Idén a kisebbségi kultúra finanszírozásáról szóló javaslatot is elkészítik. Balogh Gábor Egy egy népet nem a testi hasonlóság, hanem a közös múlt, a hasonló gond, az egy haza levegője egyesít s választ el egy más múltú és más jelenű néptől. Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni. (Illyés Gyula: Ki a magyar?)

2 2 Kürtös K ö z é l e t február Mit szabad és mit nem a nyelvtörvény szerint? Február 2-án befejezõdött a szlovák államnyelvtörvény hosszan elhúzódó módosítása. A kiszabható bírságok és a törvény által biztosított nyelvi jogok témakörét érdemes még egyszer áttekinteni, hiszen a Radièová-kormány országlása alatt már nem valószínû, hogy változni fog. Az új államnyelvtörvény március elsejétõl hatályos. Legtöbbet vitatott alkotóelemét a kiszabható bírságok képezik. A végleges változat szerint bírságot csak jogi személyek kaphatnak, magánszemélyek nem. Jogi személynek minõsülnek például az önkormányzatok, szervezetek, vállalkozók. Õket abban az esetben lehet büntetni, ha közterületen olyan tényekrõl nem tesznek közzé információkat államnyelven, amelyek az emberek (például egy falu lakosai) testi épségét, egészségét és vagyonát veszélyeztethetik (például járványveszély). Erre a cikkelyre hivatkozva megbírságolhatnak például egy kocsmárost, aki a vendéglõjében található vízcsap fölé nem írja ki államnyelven, hogy a csapból nem ivóvíz folyik. De ha valaki az utcaajtóra kifüggesztett táblával harapós kutyára figyelmeztet, a szlovák felirat hiánya miatt nem büntethetõ, mivel magánszemélyrõl van szó. A büntetések a fenti esetekben 50-tõl 2500 euróig terjedhetnek, viszont csak akkor szabhatóak ki, ha az illetékesek a minisztérium írásos figyelmeztetése után sem pótolták a hiányzó szlovák feliratot. Ha viszont ezt az érintett el is mulasztaná, a minisztérium akkor sem köteles megbírságolni õt, viszont jogában áll ezt megtenni. (Ivan Gašparoviè köztársasági elnök javaslata egyébként ezt kötelezõvé tette volna, viszont a parlament ezt nem szavazta meg.) Az önkormányzatok krónikáinak kétnyelvû vezetésénél a magyar és a szlovák változatnak tartalmilag azonosnak kell lennie. Az önkormányzati üléseket meg lehet tartani magyarul, de csak ha az összes képviselõ beleegyezik. Az oktatási intézményekben az úgynevezett egyéb pedagógiai dokumentáció szlovák nyelven való vezetésének kötelezettségét is törölték a törvénybõl. Ezt az oktatásügyi minisztérium határozza meg rendeletben. Ugyancsak megszüntették a bírságolást azért, ha valaki nem közli szlovák nyelven a kisebbségeknek szánt szórólapok, kulturális programfüzetek, nyomtatványok, kulturális felhívások szövegét pontos fordításban. Itt csak annyit ír elõ a törvény, hogy az eseményrõl egy szlovák nyelvû alapinformáció is szerepeljen az anyagon. A módosítás értelmében tehát nem büntethetik meg a kalászi színjátszókat sem, akiknél tavaly áprilisban azt kifogásolta a nyelvrendõrség, hogy nem szerepelt szórólapjaikon a magyar szöveg tükörfordítása. De ha adott esetben az elõírt szlovák alapinformáció is lemaradna a szórólapról, büntetést már azért sem kaphatnak. A kulturális rendezvények felkonferálásánál is elõírja a törvény, hogy szlovákul is foglalják össze a kisebbség nyelvén elmondottakat, de hasonlóan az elõbbi területhez, bírságolni itt sem lehet majd, ha valaki nem tartja be a törvényt. A nyilvánosságnak szánt kereskedelmi jellegû feliratok (például reklámszövegek) esetében a magyar szöveg szerepelhet az elsõ helyen (de szintén csak a 20 százalékos részaránnyal rendelkezõ településeken). Cégneveket, szlogeneket nem kell lefordítani. Az emlékmûveken és emléktáblákon álló feliratoknál a törvény nem írja elõ, hogy melyik nyelvû felirat szerepeljen az elsõ helyen, így az nyugodtan lehet a magyar is. Ez viszont csak azokon a településeken érvényes, ahol hivatalos érintkezésben használatos a kisebbségi nyelv (vagyis, ahol a kisebbségi lakosság részaránya eléri a 20 százalékot). Törölték továbbá azt a bekezdést, amely szerint a minisztériumnak kellett volna jóváhagynia az emlékmûvek, emléktáblák szövegét. Változatlan maradt a nyelvtörvény 3. paragrafusának elsõ bekezdése, melynek értelmében a földrajzi neveket az információs táblákon csak szlovák változatban szabad használni. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatban a törvény szerint a Cyklistická trasa Dunaj magyar változatban Dunaj-kerékpárútként kell szerepeljen. De ha valaki Duna-kerékpárutat ír, bírságot akkor sem kaphat. (A községek határait jelzõ tábláknál nincs változás, ezt más törvény szabályozza.) A rendõrség és a vasúti rendõrség, a tûzoltóság, valamint egyéb fegyveres testületek kötelékében szolgáló egyének továbbra is az államnyelvet használják munkavégzés közben. Ebbõl a körbõl a községi és városi rendõrök, valamint az önkéntes tûzoltók kerültek ki, õk tehát a lakosokkal és egymás között folytatott kommunikációban is használhatják a magyart. A törvény kimondja, hogy azoknak az intézményeknek és egyéb jogi személyeknek, akiket a szabályozás érint, augusztus harmincadikáig kötelesek olyan módosításokat eszközölni a hatáskörükbe tartozó feliratokon, hogy a törvény által elõírt állapotot tükrözzék. Az emléktáblák és oszlopok feliratait illetõen ez nem vonatkozik azokra, amelyeket 1996 elõtt állítottak. Azokra sem, amelyeket szeptember 1-je elõtt állítottak, és a szlovák és a magyar felirat tartalmilag azonos rajtuk. LÉTÜNK A TÉT Az MKP Nagykürtösi Járási Elnöksége ezzel a címmel tartott január 31-én évindító találkozót, amelyre meghívást kaptak a párt helyi elnökei, járási elnökségi tagjai, polgármesterei, továbbá az MKP-hoz közelálló független magyar polgármesterek, valamint a Csemadok Területi Választmányának tisztségviselõi. Lukanényén a mûvelõdési házban Kuzma Zoltán polgármester a rendezvény vendégei között köszöntötte Berényi Józsefet, az MKP elnökét és Hrubík Bélát, a Csemadok elnökét. Az MKP helyi szervezetének jelöltjeként megválasztott polgármester üdvözlõ szavai után Balík László, az MKP járási elnöke is köszöntötte megnyitójában a találkozó vendégeit, és mindenkit, aki elfogadta a meghívást erre az összejövetelre. Emlékeztette a jelenlevõket, hogy a Járási Elnökség szervezésében tavaly tartottak elsõ alkalommal, és pedig Ipolybalogon, évindító találkozót, amely iránt fokozott érdeklõdés nyilvánult meg, s ezen felbuzdulva döntött úgy a járási testület, hogy érdemes folytatni és hagyományossá tenni az évindító találkozót. Nem véletlenül kapta az idei rendezvény a Létünk a tét címet, mert mind a tisztújító évzáró taggyûlésekre készülõ helyi szervezetek helyzetével, mind a májusban esedékes népszámlálás feladataival foglalkozó napirendi pontokban a megmaradásunk, a létünk állt a figyelem középpontjában. A megnyitót követõen Berényi József részletesen tájékoztatta a résztvevõket a Magyar Koalíció Pártjának jelenlegi helyzetérõl, legfontosabb célkitûzéseirõl, az ország belpolitikai helyzetérõl, ezen belül is a ma kezdõdött parlamenti ülés napirendjére került kettõs állampolgárságról szóló törvény módosításának várható alakulásáról. Tájékoztatójának további részében foglalkozott a tisztújító taggyûlések és a közelgõ népszámlálás jelentõségével is. A napirendi pontot érintõ hozzászólásokra, észrevételekre és kérdésekre készségesen válaszolt az MKP elnöke, aki ebben a minõségében elsõ alkalommal látogatott a járásba, amelyet a népszámlálás szempontjából kulcsfontosságú térségnek jelölt meg. A májusi népszámlálás legfontosabb feladatairól Hrubík Béla, a Csemadok elnöke tájékoztatta a találkozó résztvevõit. B.Gy.

3 2011. február Közélet Kürtös 3 Tanácskozás a szórványsorsról A z E u r ó p a i P a r l a m e n t célkitűzése az energetika és környezetvédelem területén E hónap elején tartotta ülését a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Albizottsága. A budapesti tanácskozáson a felvidékrõl Ladányi Lajos és Papp Adrianna MKP elnökségi tagok vettek részt. Ladányi Lajos a Felvidék Ma hírportálnak nyilatkozva egyebek mellett ezeket mondta: - A Felvidéken legalább háromfajta szórványsorsot kell megkülönböztetnünk. A két nagyváros, Pozsony és Kassa jelentõs magyar szórvánnyal rendelkezik, a zoboraljai magyarság egy nyelvszigetben /szlovák falvakkal körülvéve/ létezik, vannak még a peremvidékek szórványterületei. Mindenhol más-más sajátosságok, problémák vannak, melyek megoldására különbözõ eszközöket kell alkalmazni. Az eszközök ugyan mások, de a cél természetesen egy: a szórványsorsban élõ magyarok õrizzék meg magyar identitásukat. A Felvidéken tehát Pozsonytól Királyhelmecig feltérképezzük a szórványvidékeket. Magától értetõdõen minden problémára nem lehet támogatásokat eszközölni, ezért fel kell állítani a prioritásokat. Abban teljes egyetértés van, hogy az oktatásügynek, az iskoláink megõrzésének kiemelt figyelmet kell szentelnünk. Össze kell hangolnunk a térségek együttmûködését, hogy tapasztalatokkal segítsék a többieket. A leghatékonyabb az lenne, ha létrejönne egy országos felvidéki szórványközpont az igények koordinálására, gyûjtésére, feldolgozására. E mellé ún. szórványpontokat kellene kijelölni, amelyek maguk köré csoportosítanák az adott régióban meglévõ magyar intézményeket. Összeállította: Bodzsár Gyula Az Európai Unió céljai között szerepel, hogy megfelelõ mértékben szerepet vállaljon az energetika és a környezetvédelem körüli problémák, nehézségek megoldásában. Bár az EU 2020 stratégia is alátámasztja, hogy az unió szívén viseli az olyan problémákat, mint a klímaváltozás, a globális felmelegedés, sajnos egy globális jellegû egyezmény még nem áll rendelkezésünkre, ami lényegesen megkönnyítené tevékenységüket. Az államok közös problémáját képezi a fogyó nyersanyagkészlet, a földgázellátás területén jelentkezõ problémák, melyeket az unió nem vehet félvállról. Ezért oly fontos, hogy a politikai élet közös összefogással törekedjék a probléma megoldására. Az energiahatékonyság területén már több elõrelépés figyelhetõ meg. Az EP már megszavazta a törvényt az épületek energiahatékonyságáról, melynek eredményeként minimalizálódna az épületek energiafogyasztása. Ezt egyrészt az épületek korszerûsítésével érnék el, másrészt az energiapazarló berendezések lecserélésével. Ennek érdekében tiltották be a 100 W-os égõket 2009-ben, illetve 2010-tõl már a 75 W-os izzók forgalmazását is, mivel a felhasznált energiának csupán minimális része szükséges a világításhoz. Túllépve az EU határain, az unió más országokkal, régiókkal is együttmûködik. Válságkezelõ és békefenntartó missziókat szerveznek közös erõbõl, humanitárius segélyt nyújt, támogatja a demokratikus értékeket. A Lisszaboni Szerzõdés ratifikálásával megteremtõdött a közös külpolitika, de nehezíti az együttmûködést, hogy az egyes államok más és más pontokra helyezik a hangsúlyt. Ennek ellensúlyozásaként említhetjük Catherine Ashton kinevezését az EU kül- és biztonságpolitikai fõképviselõjének. Járásunkra is jellemzõ a szórványosodás Csáki Edina Lapunkban is hírt adtunk arról, hogy a Nyitra melletti Alsóbodokon 2008 májusában szórványkonferenciát szervezett az MKP Stratégiai Tanácsa. A tanácskozás jelentõségét az adta, hogy a magyar párt stratégiai tervet készített a felvidéki szórványmagyarság felkarolására. Mint az a konferencián is elhangzott, a szórványosodás és a szórványok megléte nem új jelenség, viszont mindeddig nem született meg a szórványkezelés átfogó nemzeti programja. Hiba volna magunkat abban a tévhitben ringatni, hogy a járásunkra nem jellemzõ a szórványosodás. Egyrészt mi is peremvidék vagyunk, másrészt a településeinken, még ha egyike-másika nem is fekszik szórványvidéken, sok esetben megjelennek a szórványosodás jellemzõi: nincs magyar nyelvû szentmise a faluban, megszûnt a magyar iskola, eltelepülnek a fiatalok. Tehát sok esetben etnikai jellemzõk nélkül, pusztán gazdasági, megélhetési alapon is elindulhat a szórványosodás. E folyamat legbiztosabb jele, de oka is, a közösségi élet leépülése, az identitást erõsítõ vagy megtartó eszközök használatának beszûkülése vagy elvesztése, a nemzethez való tartozás jegyeinek a napi életbõl való kiszorulása. Járásunkban egyre inkább jellemzõ a szórványosodás Zsélyre, Felsõzellõre, részben Bussára is. Ezekben a falvakban az utcán egyre több szlovák szót hallani, mint magyart. Említhetnénk azokat a településeket is, ahol már a negyedik nemzedék is szlovák iskolába jár. Például Leszenyén, Harasztiban, Sirákon, Szelényben, Szlovákgyarmaton, Galábocson. Ezekben a falvakban nincs magyar közösségi vagy kulturális élet, hiányos az emberek anyanyelvi tudása, hibridnyelven beszélnek. Ezek mind olyan intõ jelek, amelyek megoldására, vagy mérséklésére, a szórványosodás lassítására intézményesített keretek közt szórványkezelési programokra van szükség. BGy Pályázati felhívás óvoda igazgatói posztjának betöltésére Az Ipolynyéki Községi Hivatal az iskolák mûködtetésérõl szóló 596/2003 sz. törvényrendelet bekezdése értelmében pályázatot hirdet az ipolynyéki óvoda igazgatói posztjának betöltésére. A jelölttel szemben támasztott követelmény: - min. 5 év pedagógiai gyakorlat, - vezetõi és szervezõi képesség, - jogi, ekonómiai és munkabiztonsági elõírások ismerete, - számítógépes ismeretek Pályázathoz csatolandó: - szakmai pedagógiai bizonyítvány hitelesített másolata - erkölcsi bizonyítvány (výpis registra trestov) 3 hónapnál nem öregebb - szakmai önéletrajz - beleegyezés a személyi adatok felhasználásához a pályázat keretén belül - a funkció betöltéséhez szükséges egészségügyi igazolás A pályázat benyújtásának határideje március óra, személyesen vagy postán a következõ címre: Obec Vinica, Cesta slobody 466/ Vinica. A borítékra kérjük írják rá: Výberové konanie MŠ Bõvebb információ: a honlapon.

4 4 Kürtös Közélet február A magyar állampolgárság megszerzése (kivonatos tájékoztató) Tájékoztató az egyszerûsített honosítási eljárásról A magyar Országgyûlés május 26-án fogadta el a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerûsített honosítási eljárást. Az egyszerûsített honosítási eljárás lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli magyaroknak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni, elegendõ a magyar nyelv ismerete, és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megélhetést igazolni. Benyújtandó okiratok Elsõdlegesen a felmenõ anyakönyvi kivonata alkalmas a magyar állampolgártól való leszármazás igazolására. A leszármazási láncot addig kell visszavezetni, amíg olyan felmenõhöz nem jutunk, akirõl vélelmezni lehet, hogy volt magyar állampolgár. A felmenõ egykori magyar állampolgárságának igazolására alkalmas pl.: anyakönyvi kivonat (születési, házassági, halotti), állampolgársági bizonyítvány, opciós bizonyítvány, illetõségi bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási okirat, korabeli munkakönyv, cselédkönyv, névváltoztatási, elbocsátási okirat, iskolai bizonyítvány, korabeli lakcímbejelentõ, katonakönyv, korabeli magyar útlevél. A magyar állampolgártól való leszármazás igazolására a plébánosi/lelkipásztori igazolás is alkalmas, ha az 1895 elõttrõl szól. Természetesen még hajadon/nõtlen kérelmezõknek errõl nem kell igazolást hozniuk. Az új szabályokat a január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de nincs idõbeli korlát, azaz évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az állampolgársági kérelmet. A kérelem benyújtása, benyújtandó okiratok Kérelmet bárki benyújthat, nemcsak az a személy, aki megfelel az egyszerûsített honosítás/visszahonosítás törvényi feltételeinek. A korlátozottan cselekvõképes, illetõleg a cselekvõképtelen személy nevében a törvényes képviselõje terjesztheti elõ a kérelmet. Kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következõ (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel: - maga vagy felmenõje magyar állampolgár volt vagy valószínûsíti magyarországi származását, - magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevõ szerv ellenõrzi), - a magyar jog szerint büntetlen elõéletû és büntetõeljárás nincs ellene folyamatban, és - honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát. Az állampolgársági kérelem mellett a kérelmezõnek be kell nyújtani a születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratokat (házassági anyakönyvi kivonat, válást igazoló dokumentum stb.), valamint a magyar származást igazoló dokumentumokat (például a felmenõk születési anyakönyvi kivonatai, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetõségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, egykori állampolgársági bizonyítvány, honosítási/visszahonosítási, elbocsátási okirat, névváltoztatási okirat, korabeli magyar katonakönyv, útlevél, személyi igazolvány, munkavagy cselédkönyv, lakcímbejelentõ lap, illetõségi bizonyítvány stb.). A magyar származás igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhetõ legyen. Mellékelni kell még egy magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab igazolványképet (külföldön élõnek egyet). A kérelem elbírálása A közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján a kérelemrõl a köztársasági elnök dönt. A miniszter az elõterjesztést a kérelemnek a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz történõ beérkezésétõl számított három hónapon belül nyújtja be a köztársasági elnöknek. Ebbe az idõtartamba azonban nem számít bele: - a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedõ idõ, - az eljárás felfüggesztésének idõtartama (ilyenkor a döntés olyan kérdés elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik), - a közbiztonsági és nemzetbiztonsági véleményezés idõtartama, - az állampolgárságot érintõ adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstõl a válasz megérkezéséig terjedõ idõ. Ez azt jelenti, hogy a kérelem benyújtásától számított 4-5 hónap után lehet választ várni, természetesen annak függvényében, hogy hány kérelem kerül benyújtásra. A honosított személy választása szerint állampolgársági esküt vagy fogadalmat tesz. Az esküt vagy a fogadalmat a honosított vagy magyarországi polgármester elõtt, vagy a magyar külképviselet vezetõje elõtt teszi le. A cselekvõképtelen személy nevében az esküt vagy fogadalmat a törvényes képviselõje teszi le. A honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy fogadalom letételének napján szerzi meg. A magyar állampolgárság megszerzése nem jelenti automatikusan a magyar útlevél megszerzését. A magyar útlevél igénylésének elõfeltétele a magyar állampolgárság, tehát az útlevelet csak akkor lehet igényelni, ha a kérelmezõ már magyar állampolgár (megkapta a honosítási okiratot, és letette az esküt). Idegen nyelvû okiratok lefordítása Az idegen nyelvû okiratot nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezése vagy viszonossági gyakorlat hiányában hiteles magyar nyelvû fordítással, és ha ennek elháríthatatlan akadálya nincs, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell a kérelemhez csatolni. Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvû hiteles másolatot a Magyar Köztársaság területén az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda (OFFI) készíthet. A Magyar Köztársaságnak a külügyminiszter által egyes közjegyzõi feladatok végzésére felhatalmazott konzuli tisztviselõje - egyebek mellett - okiratról hiteles fordítást készíthet vagy a fordítás helyességét tanúsíthatja.

5 2011. február Közélet A magyar állampolgárság megszerzése (kivonatos tájékoztató) Folytatás az elsõ oldalról Hazai anyakönyvezés A hazai anyakönyvezés a magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeinek (születés, házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat és ez utóbbiak megszûnése, valamint a haláleset) bejegyzése egy központi magyar anyakönyvbe. A honosítottak és visszahonosítottak esetében a magyar állampolgárság megszerzését óta kötelezõen - követi a hazai anyakönyvezés. A honosítást és visszahonosítást kérõk külföldön történt születésének, házasságkötésének és bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének hazai anyakönyvezéséhez adatlapot kell kitölteni. A nemzetközi magánjogról szóló évi 13. törvényerejû rendelet 11. (1) bekezdése szerint: Az ember személyes joga annak az államnak a joga, amelynek állampolgára. Az állampolgárság megváltozása nem érinti a korábbi személyi állapotot és az annak alapján létrejött jogokat és kötelezettségeket. Az elõbbiekbõl következõen általában nem kell vizsgálni, hogy a magyar állampolgárság megszerzése elõtt, a korábbi személyes jog alapján milyen módon alakult az érintettnek pl. a névviselése. Az adatlapon egyes kérdésekrõl azonban nyilatkozatot kell tenni, pl. anya születési családi neve, házassági név, a születendõ gyermekek családi neve stb. Az állampolgárság megszerzése után is járnak a Magyar Igazolvány nyújtotta kedvezmények A kettõs állampolgárság megszerzése után sem esnek el az eddigi támogatásoktól a Magyar Igazolvánnyal rendelkezõk a státustörvény módosításának. A kedvezmények köre nem változott, minden juttatás ugyanúgy jár majd, mint eddig. Újdonság, hogy az oktatási-nevelési támogatás éves, húszezer forintos összege az óvodások után is jár ezentúl. Az iskolások után ezenfelül egy kétezer forintos taneszköz-vásárlási támogatást is utalnak. Az állampolgárság megszerzésével kapcsolatos bõvebb útmutatást a magyarországi hivatalokon kívül a világhálóról kaphatnak: Az MTI alapján összeállította: Balogh Gábor Semjén: A Felvidék magyarjainak nincs okuk a félelemre A magyar hatóságok semmiféle információt nem adnak ki állampolgáraikról sem Szlovákiának, sem bárki másnak, a felvidéki magyaroknak nincs okuk a félelemre - reagált Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes csütörtökön az MTI-nek arra, hogy a szlovák kormánykoalíció visszavonta az állampolgársági törvényt módosító indítványát. A KDNP elnöke közleményében azt írta, pártját mélyen felháborítja, hogy a szlovák kormánykoalíció visszavonta az állampolgársági törvényt módosító indítványát. Ezzel Iveta Radièová kormánya nem tudott érvényt szerezni annak a politikai ígéretének, hogy a magyar állampolgárság felvétele a jövõben ne járjon az eredeti elveszítésével - közölte. Kürtös 5 Alapvetõ jogi információk Tisztelt olvasó! A következõ hónapokban szeretném Önöket megismertetni a családjog alapjaival. Az elsõ komolyabb találkozásra a családjoggal a házasságkötéskor kerül sor, amikor valójában nem is tudatosítjuk, hogy egy jogi viszony részeseivé válunk. A házasság egy jogi viszony a férfi és a nõ között, amely a törvényi feltételek teljesítése után keletkezik a törvény által elõírt formában. Éppen ez a meghatározás zárja ki (t. i. hogy férfi és nõ között), az azonos nemûek közötti házasságkötést. Még azokban az államokban sem, ahol engedélyezik az ún. regisztrált partnerséget, nem lehetett ezt a viszonyt házasságnak nevezni. Bár az utóbbi idõben ezen a téren is aránylag nagy törés következett be, ugyanis néhány országban engedélyezték a házassági kötelékbe való lépést az azonos nemûek számára is. Így történt ez Mexikóban is, amelyre jellemzõ, hogy a katolikus egyháznak nagy hatása van a társadalmi történésekre. A szlovák családjog alkotmányjogi alapjai a Szlovák Köztársaság Alkotmányában vannak lefektetve. A családjog területén fontosak a törvény által elõírt módon ratifikált az emberi jogokról és az alapvetõ szabadságjogokról szóló nemzetközi szerzõdések. Ide sorolhatjuk a Gyermekek jogairól szóló egyezményt, A külföldi tartásdíj behajtásáról szóló egyezmény, A gyermekrablás polgári jogi vonatkozásairól szóló egyezményt stb. Ezenkívül a Szlovák Köztársaságban - a többi európai uniós országhoz hasonlóan - az Európa Tanács rendeletei érvényesülnek, amelyek érintik a családjog problémakörét. A szlovák családjog alapvetõ forrása a családról szóló 36/2005 sz. törvény. A törvény négy alapvetõ irányelvet fogalmaz meg, amelyek elsõsorban a férfi és a nõ kapcsolatának egyediségét fejezik ki, amelynek fõ célja a családalapítás és a gyermeknevelés. Egyben leszögezi a társadalom komoly érdekét ebben a kapcsolatban, amely a szülõknek nemcsak védelmet nyújt, hanem megfelelõ gondoskodást is. A családtörvény 5 részbõl áll. Az elsõ rész a házasság megkötésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, leírja azokat a körülményeket, amelyek kizárják a házasság létrejöttét, a házastársak közti viszonyt, a házasság megszûnését, a válást. A második részben a szülõk, ill. a gyermek és az egyéb rokonok közti viszonyra vonatkozó rendelkezések találhatók, a harmadik rész a tartásdíjról rendelkezik, a negyedik rész a szülõi jogosultságról és az örökbefogadásról, az ötödik rész pedig közös, átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmaz. Legközelebb részletesen a házasságról olvashatnak. Konkrét kérdéseiket az alábbi címre küldhetik: Telefonszámomat megkaphatják a szerkesztõségben. Mgr. Novák Gabriella, jogász-mediátor

6 6 Kürtös K u l t ú r a február A Z ÉVINDÍTÓ M IKSZÁTH M ADÁCHRA EMLÉKEZVE Régiónkban az elsõ fontosabb kulturális esemény - így év elején - mindig a Mikszáth Kálmán születésének évfordulóján való megemlékezés. De nemcsak nálunk, Szklabonyán, Mikszáth szülõfalujában, de rendszeresen koszorút helyeznek el Budapesten is az író Mikszáth téri szobránál a Petõfi Irodalmi Múzeum szervezésében, ahol rendszeresen Mikszáthtal kapcsolatos kiállításokat is rendeznek. Az idén Mikszáth Kálmán fekete városai címmel nyílt kiállítás. Január 15-én Szklabonyán a Mikszáth Kálmán Emlékházban jöttek össze az irodalomkedvelõk, hogy megkoszorúzzák az író mellszobrát, majd meghallgassák Németh Zoltán irodalomkritikus, a Bél Mátyás Egyetem tanárának beszédét, melyben az írót úgy mutatta be, ill. méltatta mint kortárs magyar írót. Természetesen ezzel arra célzott, hogy a kortárs magyar prózaírók hogyan jelenítik meg írásaikban Mikszáthot. Beszédében kiemelte, hogy a mikszáthi életmû rendkívül erõsen szólítja meg a kortárs olvasót, a huszadik század végének és a huszonegyedik század elejének olvasóit, értelmezõit és íróit. Az olyan események, mint a nemrég véget ért Mikszáth-év, abban is segítenek, hogy még inkább felfigyeljünk a mikszáthi életmû hihetetlen korszerûségére, szárnyalására a kortárs irodalomban és irodalomtudományban is. Jól van az úgy, hogy a kultusz helyén egy jelentõs író kultikus életmûvérõl és annak hatásáról esik szó. Hiszen a kultusz a szövegek halhatatlanságából, folytonos, szinte mindennapos olvasásából, Mikszáth Kálmán életmûvének újragondolásából, újraírásának szükségszerûségébõl fakad. Úgy tûnik, a Mester életmûve egyenesen kikényszeríti a figyelmet. Jobban kortársunk õ, mint gondolnánk. Az idei megemlékezõk szerint Mikszáth Kálmán ma is a legolvasottabb, legnépszerûbb magyar írók egyike, hatása több kortárs szerzõnél is kimutatható. A megemlékezést követõen bemutatásra került az a kétnyelvû irodalmi topográfia, amely a Mikszáth-centenárium alkalmából tavaly jelent meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának gondozásában. Sipos Szilvia az író életében szerepet játszó városokat és településeket mutatja be a fotókkal gazdagon illusztrált kötetben, amely egyébként kereskedelmi forgalomban nem kapható. Az érdeklõdõk csupán a szklabonyai emlékházban, a pozsonyi székhelyû Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában, valamint a budapesti Petõfi Irodalmi Múzeumban férhetnek hozzá. A szerzõvel a topográfia létrejöttérõl Németh Zoltán beszélgetett. A Mikszáth-napi koccintásra Jarábik Gabriella múzeumigazgató és Balogh Gábor invitálták a szép számmal megjelenteket itthonról és Magyarországról. Mint minden év januárjában, születésének évfordulóján, Nógrád megye hagyományos Madách-napi ünnepséget szervezett Balassagyarmaton, a valamikori megyeszékhelyen. Ezen a rangos ünnepségen évente képviseltették magukat a politikai és társadalmi élet képviselõi. Az idén nem vettek részt az ünnepségen az MSZP és a Jobbik képviselõi. Így tiltakoztak amiatt, hogy a Madách-díj kitüntetettje Bayer Zsolt író, publicista lett. Az ünnepség hagyományosan Madách Imre Köztársaság téri szobránál kezdõdött. A résztvevõk elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd a mûvelõdési ház könyvtárában tárlat megnyitására került sor. Ezúttal a Horváth Endre mûvészeti díjat Kirják Miklós festõ és grafikusmûvész vehette át Medvácz Lajostól, Balassagyarmat polgármesterétõl. A díjátadó ünnepségen a megjelenteket Becsó Zsolt, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyûlésének elnöke üdvözölte, és adta át a évi Madách-díjakat. Egyikük, mint említettük, Bayer Zsolt író, publicista és szerkesztõ volt. A másik kitüntetett, a salgótarjánibaglyasaljai születésû Pándy Piroska, a Magyar Állami Operaház magánénekese, a Madách Színház mûvésze személyesen nem tudott részt venni külföldi fellépése miatt, kitüntetését egy filmbejátszáson köszönte meg. A köszöntõt Halász János, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium államtitkára mondta. Köszöntõjében kiemelte, hogy akkor érünk célt, ha a kultúra nemcsak információ és irodalmi törzsanyag, hanem élmény. Különösen fontos ez egy olyan korban, amikor sajnos minden kulturális teljesítményt szinte kizárólag a hírnév igazol. Az államtitkár kitért arra, hogy Balassagyarmat olyan kiválóságokat adott az országnak, mint Jobbágy Károly költõ, Markó Iván táncmûvész vagy Zórád Ernõ, a magyar képregénymûvészet legnagyobb alakja. Hozzátette: az1964-ben alapított Madách-díj jelzi, hogy a nógrádiak büszkék az idei kitüntetettekre is. Az oldal anyagát írta BG

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés

45. MÁÉRT a magyar máért. Az oktatási törvényt még az õsszel el kell fogadni. Szilágyság/45. Lapzárta. 2010. november 12. Beindúlt az építkezés Szilágyság/45. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. november 12. 1. 2010. november 12. 45. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közéletünk 3. oldalon KÖZLEMÉNY A koalíciónak elemeznie kell az eddigi

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ

KÜRTÖS. Tisztelt olvasó! Egy kis sajtótörténet. Lapunk tartalmából: A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN LAPVISSZATEKINTÕ KÜRTÖS I. évfolyam 1.szám Közéleti havilap 2003. december Ára 10,- korona A MEGTALÁLT HAZA MAGASÁBAN ( G o n d o l a t o k e l a p i n d í t á s a k a p c s á n ) Tisztelt olvasó! Közel tíz év telt el

Részletesebben

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet)

KÜRTÖS. Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) Gondolatok a könyvtárban (részlet) k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2014. február Ára 0,40 EUR 150,- Ft Államfõválasztás csodavárás nélkül (?) E sorok írásakor kis hazánkban március 15-én, ha idõközben senki sem

Részletesebben

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon)

Madách Imre. (Folytatás a 9. oldalon) k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 2. szám Közéleti havilap 2008. február Ára 10,- korona Madách - díjak átadása A magyar kultúra napja alkalmából szokták megrendezni Balassagyarmaton a Madách-díjak átadását.

Részletesebben

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám

2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. május Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 5. szám MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2011. JÚNIUS 24-én, pénteken 16 órától 23 óráig a Kiss József Helytörténeti

Részletesebben

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja

KÜRTÖS. A nemzeti összetartozás napja k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2012. június Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft A nemzeti összetartozás napja Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a

Részletesebben

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk

Ilyenek voltunk... I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus. Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja. Itthon vagyunk, ő a mi falunk I. évfolyam 2. szám 2011. augusztus Nyáregyháza Község Önkormányzatának lapja Ilyenek voltunk... Itthon vagyunk, ő a mi falunk Ifjúkori emlékeid sorakoznak Oly sokszor előttem még, Nem létezhet, hogy elszállt

Részletesebben

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára

Remény és várakozás az Ipoly mentén Egy konferencia margójára k W r t s Q KÜRTÖS IV. évfolyam 6. szám Közéleti havilap 2006. június Propagációs szám Történelmi nap az ipolynyéki Balassi Bálint Alapiskolában Amikor 2000-ben az ipolynyéki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola

Részletesebben

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola

KÜRTÖS FELTÁMADÁSI MENET ÁPRILIS A FÁK ÉS ERDŐK HÓNAPJA. Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 4. szám Közéleti havilap 2008. április Ára 10,- korona Április 11. - A költészet napja Reményik Sándor Templom és iskola Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok reá.

Részletesebben

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény

- új pedagógiai progr. földrajzét. Az itt tanuló. száma 163. Csupán a régió két iskolájában, Ipolyvarbón. hasznosítják merészen az új iskolatörvény k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 9. szám Közéleti havilap 2008. szeptember Ára 10,- korona 0,33 EUR Megkezdődött a 2008/2009-es tanév Új tanév t - új pedagógiai progr ogramok A tanév első napját leginkább

Részletesebben

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ

BÚCSÚ A KORONÁTÓL - JÖN AZ EURÓ k W r t s Q KÜRTÖS VI. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2008. november Ára 10,- korona 0,33 EUR Nov emberi jeles napok Minden naptárban megtalálhatók az esztendő piros betűs ünnepei, míg az igényesebb

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT A Petõfi iskola és a Bölcsõde korszerûsítésére több mint 120 millió forintos támogatást nyert Nagykõrös Város Önkormányzata

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT A Petõfi iskola és a Bölcsõde korszerûsítésére több mint 120 millió forintos támogatást nyert Nagykõrös Város Önkormányzata Eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónak! VI. évfolyam 1 2. szám 2011. január 14. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT A Petõfi iskola és a Bölcsõde korszerûsítésére

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3.

HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. HŰSÉG AZ ANYANYELVHEZ Ada, 2008. április 3. Szerkesztette: Hódi Éva Lektorálta: Hódi Éva Nyomdai előkészítés: Hódi Sándor Kiadja: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület Nyomás: 2008 2 Hűség az anyanyelvhez

Részletesebben

TARTALOM HÍREK Nemzeti összetartozás bizottsága Nemzetpolitika az Országgyűlésben Európai Parlament Erdély Felvidék Délvidék Kárpátalja Horvátország

TARTALOM HÍREK Nemzeti összetartozás bizottsága Nemzetpolitika az Országgyűlésben Európai Parlament Erdély Felvidék Délvidék Kárpátalja Horvátország 1 TARTALOM HÍREK... 3 Nemzeti összetartozás bizottsága... 3 A Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottságának április 16-i ülése Nemzetpolitika az Országgyűlésben... 3 Európai Parlament... 3

Részletesebben

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén

FEJER LAP. Áldott karácsonyt és boldog új évet! FEJÉR MEGYEI havilap. Fiatalokkal Európa kapujában. Önkormányzati biztosok két intézmény élén FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fejerlap.hu 2010. DECEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évet! Önkormányzati biztosok két intézmény élén Soron kívüli ülésen hozott igen fontos

Részletesebben

Egymás iránti tisztelettel

Egymás iránti tisztelettel XXI. évfolyam 7-8. szám 2011. július augusztus Az alapítás éve: 1928 Közéleti lap Ingyenes 2011. június 16-án tartotta ülését a városi képviselő-testület Az önkormányzat ülésén a képviselők az ügyrendet

Részletesebben

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje!

Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! KÜRTÖS II. évfolyam 3.szám Közéleti havilap 2004. március Ára 10,- korona Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje! Az 1848-49-es szabadságharc és forradalom egyik legszebb és legtisztább ünnepe

Részletesebben

Reformáció/forradalom

Reformáció/forradalom evangélikus hetilap 72. évfolyam, 43. szám 2007. október 28. Szentháromság ünnepe után 21. (Biblia-) vasárnap Ára: 180 Ft Olvasóink többsége igényli, hogy a közéleti eseményekrõl keresztény és fõképpen

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november

KÜRTÖS. Közéleti havilap. XII. évfolyam 11. szám. Ára 0,40 EUR 150,- Ft. 2014. november k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 11. szám Közéleti havilap 2014. november Ára 0,40 EUR 150,- Ft 2 5 é v e t ö r t é n t A napokban emlékeztünk korunkbeli hazai történelmünk egyik legnagyobb eseményére,

Részletesebben

Galgagyörki Hírek. Szót kér a polgármester

Galgagyörki Hírek. Szót kér a polgármester Szót kér a polgármester Az új politikai rezsimeknek a világ polgárosodott részében 100 nap türelmi időt szoktak adni, ez lassan letelik számomra. Így azt gondolom eljött az ideje a levegővételnek és a

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Pedagógusnap. XXIII. évf. 2015. július. Erkel napok. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a. 2. oldalon. Részletek a 12-13.

HÍRMONDÓ. Pedagógusnap. XXIII. évf. 2015. július. Erkel napok. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a. 2. oldalon. Részletek a 12-13. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. július Részletek a 2. oldalon Pedagógusnap Részleteka 10-11. oldalon Részletek a 12-13. oldalon Részletek a 9. oldalon Erkel napok Gyermeknap

Részletesebben

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12.

Kanizsa. XXI. évfolyam 10. szám 2009. március 12. 10.qxd 2009.03.19. 13:14 Page 1 Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Miért Bem? A március 14-i ötórai Deák téri ünnep plakátjait látva többekben fölmerülhet: a Nagykanizsai Polgári Egyesület a hagyományos elõesti

Részletesebben

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó

KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente. Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. évfolyam 2. szám I 2012. január 31. I Megjelenik: kéthetente Polgármester: Józsefvárosban nem lesz ebadó ÖNKORMÁNYZAT Újabb 150 millió forint Józsefvárosnak

Részletesebben

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket.

Kanizsa. XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. 2008.01.23. 15:39 Page 1 Kanizsa DÉL-Z ZALAI HETILAP XX. évfolyam 3. szám 2008. január 24. Zala megye városainak polgármesterei Nagykanizsán tartották évadnyitó értekezletüket. Korábban rendszeresek voltak

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16.

16. A szervezet újjáépítése. Szilágyság/16. Szilágyság/16. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. április 23. 1. 2010. április 23. 16. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL A szervezet újjáépítése Pénteken délután ülésezett az RMDSZ Szilágy megyei

Részletesebben

a végtelenben találkoznak majd, és hogy azok, akik még harminc évig szeretnének a politizálásból

a végtelenben találkoznak majd, és hogy azok, akik még harminc évig szeretnének a politizálásból k W r t s Q KÜRTÖS II. évfolyam 7.szám Közéleti havilap 2004. július Ára 10,- korona Párhuzamok kora Azt hiszem, abban minden ember egyetért velem, hogy a világ legfejlettebb demokráciájának elkönyvelt

Részletesebben