KALMÁR ZSIGMOND IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KORRIGÁLT KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI RENDSZERŐ KÉPZSÉSE SZÁMÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KALMÁR ZSIGMOND IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KORRIGÁLT KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI RENDSZERŐ KÉPZSÉSE SZÁMÁRA"

Átírás

1 KALMÁR ZSIGMOND IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KORRIGÁLT KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA NAPPALI RENDSZERŐ KÉPZSÉSE SZÁMÁRA

2 TARTALOMJEGYZÉK Célok és feladatok 3 Óratervek 5 Magyar nyelv és irodalom 8 Történelem 57 Társadalomismeret és etika 93 Élı idegen nyelv- alapelvek 96 Angol nyelv 101 Német nyelv 119 Olasz nyelv 146 Matematika 168 Fizika 192 Kémia 212 Biológia 231 Informatika 244 Testnevelés 269 Rajz és vizuális kultúra 293 Ének-zene 297 Földünk és környezetünk 305 Második idegen nyelv- alapelvek 321 Angol nyelv 327 Német nyelv 333 Olasz nyelv 343 Osztályfınöki 348 2

3 Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában az általános és a szakmai mőveltséget megalapozó, azt kiterjesztı, megerısítı és a további mőveltség megszerzését elısegítı nevelı-oktató tevékenység folyik. A szakközépiskolai kerettantervekben meghatározott fejlesztési követelmények, tevékenységek és tartalmak biztosítják az általános mőveltség továbbépítését, valamint a szakmai képzés megalapozását, az érettségi vizsgára és a felsıfokú tanulmányokra vagy a munkába állásra való felkészülést. A szakközépiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testileg és lelkileg egészséges, az emberi kapcsolatokban igényes felnıtteket, demokratikus elveket követı állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. A szakközépiskolában folyó nevelés, a képességek fejlesztése, a közismereti oktatás és a szakmai képzés szerves egységet alkot. Az adott korosztályok egyre növekvı hányadát befogadó szakközépiskola nevelési és oktatási rendszere akkor képes a kulturálisan és szociálisan heterogén diákság hatékony képzésére, ha követelményeiben igazodik a tanulók adottságaihoz, fejlettségéhez. A szakközépiskolai nevelés és oktatás rendszerébe beépülnek azok a fejlesztı célú problémakezelési módok és képzési tartalmak, amelyek: a magyar társadalom demokratikus létformájából, Magyarország jövendı európai integrációs folyamatból, a közép- és felsıfokú iskolázás kiterjedésébıl, az egész életen át tartó tanulás igényébıl adódnak. Nevelı munkájában számolnia kell a kultúraváltás jelenségeibıl, a globalizációból, az egyenlıtlenségek világmérető növekedésébıl, az értékrend zavaraiból fakadó feszültségekkel. A helyi pedagógiai programokban a kerettanterven belüli tananyagtartalmak ütemezését, a tanítási-tanulási folyamat tagolását, eszközeit, módszereit úgy határozzák meg, hogy az eltérı adottságú és motivációjú tanulók számára adott legyen az ismeretek bıvülésének, a képességek és készségek fejlıdésének a lehetısége. Az iskolarendszer átjárhatóságát is figyelembe véve meghatározzák a szakközépiskola egyes szakaszaihoz, tantárgyaihoz tartozó, a tanulók többsége számára ösztönzı, egyénhez igazodó, differenciált módszerek alkalmazása és a megfelelı tanulói aktivitás mellett teljesíthetı követelményeket. Ez csökkenti a tanulási kudarcok mértékét és elvezet az iskola eredményes befejezéséhez. A tanulókban az iskolai tevékenységeik során kialakul az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelısségérzet, fejlıdik az igény a társakkal való együttmőködı, egyenrangú és szolidáris viszony kialakítására, a közösségi és az egyéni érdekek egyensúlyának megteremtésére. Sajátjuknak tekintik a nemzeti és az egyetemes emberi értékeket és követendı magatartásmintákat, nyitottá válnak a különbözı kultúrák iránt. A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, felelıs döntéseken alapuló, elsısorban a szakmai területeken folyamatosan fejlıdı, megújuló alkotómunkára, a termelési, szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerıpiac elvárásainak teljesítésére, valamint felsıfokú tanulmányok megkezdésére. 3

4 A szakközépiskolai tanítási-tanulási folyamat során kialakul a tanulókban az igény és a képesség az ismeretek önálló megszerzésére, azok összefüggéseinek felismerésére, értelmezésére, hasznosítására. Fejlıdik fogalmi gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs, valamint informatikai tudásuk. A tanulókban kifejlıdik a tanulásuk, munkájuk eredményessége, minısége iránti igényesség, kialakul a tevékenységeikkel kapcsolatos felelısségérzet. Az általános mőveltséggel összefüggésben a szakközépiskolai nevelés és oktatás a tanulókat logikus összefüggésekben, rendszerben való gondolkodásra neveli, képessé teszi ıket arra, hogy a különbözı információk között eligazodjanak, a gyakorlati életben felmerülı kérdésekre is találjanak válaszokat, és a különbözı élethelyzetekben törekedjenek a tudásra épülı önálló vélemény kialakítására, majd az ezen alapuló felelıs döntésekre. A személyiségfejlesztésben kiemelt szerepet kap az önismeret fejlesztése, a kezdeményezı és vállalkozó készségek, illetve a felelıs társadalmi magatartás kialakítása, egy koherens értékrendszerre épülı világkép formálása, valamint az állampolgári szerepre történı felkészítés. Ez utóbbi nevelési feladat magában foglalja a demokrácia gyakorlásához szükséges képességek fejlesztését, a jogok és a kötelességek tudatosítását. A személyiségfejlesztés minden vonatkozásában meghatározó az iskola arculata, hagyományai, belsı környezete és légköre. A kerettantervek alapján megvalósuló pedagógiai folyamat köti össze a tanulók teljesítményében tükrözıdı általános iskolai nevelést és oktatást, illetve az érettségi és felvételi követelményekben, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott igényeket. A kerettanterv rendszerbe foglalja mindazon készségek, képességek fejlesztését biztosító további tantárgyi lehetıségeket, amelyek megalapozzák a szakképzésben, illetve a felsıoktatásban való eredményes részvétel mellett a késıbbi munkába állást és a munkában való tartós megfelelés komplex követelményeinek teljesítését. 4

5 KORRIGÁLT KERETTANTERV ÓRATERVE HUMÁN Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek 92,5 92, Társadalomismeret és etika 37 Idegen nyelv (angol, német, olasz) 148* 148* 148* 128* Matematika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfınöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia 37 Informatika 74 74* Szakmacsoportos alapozó oktatás (rajz, mővészettörténet) Szabadon tervezhetı Kötelezı óraszám a törvény alapján 1017, , * Csoportbontás kötelezı 5

6 KORRIGÁLT KERETTANTERV ÓRATERVE MŐSZAKI Tantárgy Éves óraszámok évfolyamonként Magyar nyelv és irodalom Történelem és állampolgári ismeretek 92,5 92, Társadalomismeret és etika 37 Idegen nyelv (angol, német, olasz) 148* 148* 148* 128* Matematika Ének-zene Rajz és vizuális kultúra Osztályfınöki óra Testnevelés és sport Fizika Földünk és környezetünk Biológia Kémia 37 Informatika 74* 74* Szakmacsoportos alapozó oktatás (szakrajz, mechanika) Szabadon tervezhetı * Kötelezı óraszám a törvény alapján 1017,5 1017, * Csoportbontás kötelezı 6

7 FELNİTTEK KÖZÉPISKOLÁJA NAPPALI TAGOZAT ( NÉGY TANÉV) Tantárgyak 9. évf. hét/óra 10. évf. hét/óra 11. évf. hét/óra 12. évf. hét/óra Megjegyzés/ választhatóság Magyar nyelv kötelezı Magyar irodalom kötelezı Történelem kötelezı Társadalomismeret 1 kötelezı és etika Angol, német vagy olasz nyelv kötelezı Csoportbontás kötelezı Matematika kötelezı Testnevelés Osztályfınöki Mővészeti 2 2 kötelezı ismeretek Fizika 2 2 kötelezı 3 3 Földünk és 1 1 kötelezı környezetünk Biológia 2 2 kötelezı Kémia 2 2 kötelezı Informatika 1 1 1* 1* kötelezı Választható: 2. idegen nyelv: 3 óra Informatika: +2 óra Összesen Felzárkóztatás: Magyar ny. és ir. Matematika Történelem Idegen nyelv évfolyamon 1 tantárgy kötelezı Beépül a kötelezı tanórai foglalkozás óraszámába, anyagába Összes óraszám: Tehetség gondozás , (27+2) 27+3, (27+2) szakkörök Szabadon választható A heti két testnevelés óra a tömegsport óraszmok terhére, az osztlyfınki órák, az Oktatási Törvény által biztosított ( a tanulók problémáival való egyéni foglalkozás) lehetısége alapján, illetve ennek terhére kerültek az óratervbe. 7

8 ÁLTALÁNOSAN MŐVELİ TANTÁRGYAK A kötelezı érettségi tantárgyak tartalma és követelményei lényegében azonosak a gimnáziumban meghatározottakkal MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti nyelvi és kulturális identitást; a minıségi megnyilatkozás iránti igényt, az etikai, erkölcsi ítélıképességet és elısegíti a jelen és a jövı egységesülı világában más kultúrák megismerését. A tanításnak hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával kell reagálnia a diákok mindennapi életvilágára. Így például azzal is számolnia kell, hogy az elektronikus információhordozók, a mőholdas televíziózás, a videókultúra térhódításának közegében mőködik. E kihívás még elıre nem látható erıvel hat a könyv kulturális, információhordozó és szellemi jelentıségére. Tudnia kell azt is, hogy az ifjúsági szubkultúrán belül a zenének és a mozgóképi mővészeteknek nagy szerepük van; de azt is figyelembe kell vennie, hogy a kulturális hátrány, a szegénység és az élményhiány mint nyelvi deficit jelentkezik az iskolában, a nyelvi manipulációt és az információ szabadságát egyaránt megtapasztalja az érintett korosztály. Tantárgyaink feladata, hogy az iskola mindennapjaiban hatékony és meggyızı legyen egyrészt mint a tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges önkifejezési, szövegértési, gondolkodási képességeket fejlesztı tartalmak és tevékenységek rendszere, másrészt mint az érzelmi élet gazdagítása, a személyiségfejlesztés, az értékátadás meghatározó terepe. A magyar nyelv tantárgy feladata, hogy fejlessze a nyelvi megértés és kifejezés képességét, tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társadalmi szerepérıl, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól. A középiskolát végzettektıl elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minıségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások különféle élethelyzeteiben. Az igényes és a kellı mértékben tudatos anyanyelvhasználat elımozdítja más élı nyelvek tanulását. Az irodalmi mőveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értıivé válhatnak; megismerhetnek olyan élethelyzeteket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetık. Együttérzıvé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, meggyızıdések iránt. Megismerhetik a nyelv kifejezı lehetıségeit, ezáltal az anyanyelv szépségének átélt élményével gazdagodhatnak. Megszerezhetik azt a mőveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja. Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, modellt az igényes önmővelésre. Igényesebbé válhatnak abban, hogyan tegyenek fel kérdéseket, mennyire mélyen és pontosan fogalmazzanak meg problémákat. 8

9 Tantárgyaink céljai és feladatai között - egy olyan világban, ahol a szót értés" jelentısége ugrásszerően megnıtt a személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben - kiemelten szerepel, hogy az iskola esélyt nyújtson a diákoknak arra, hogy sikeressé váljanak további tanulmányaikban és a munka világában. A demokráciában a politikai, közéleti, helyi-önkormányzati és a civil szféra egyaránt felelıs döntéseket hozó polgárokat kíván, akik artikulálni és érvényesíteni tudják érdekeiket és értékeiket, akik szellemileg-lelkileg felnıtt emberek. Tantárgyunk hatékonyan tud hozzájárulni ehhez. Célunk továbbá, hogy a diákok a 21. század információs társadalmában is megırizzék az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét. Fejlesztési követelmények A kulturált nyelvi magatartásra való fölkészítés a középiskolai fokon is alapkövetelmény a magyar nyelvi és irodalmi nevelésben. Az életkornak megfelelıen fejlett kommunikáció miden beszédhelyzetben a beszédpartnerekkel való együttmőködés képességét jelenti, a másként vélekedık álláspontjának felfogását, tiszteletét, a saját vélemény megvédését, illetve korrigálását, és feltételezi a kommunikációs zavarok fölismerését és képességet feloldásukra, kritikus magatartást a téves ítéletek, a manipulációs szándékok fölismerésében. A hatásos kommunikáció megkívánja a verbális eszközök, a szöveg- és mondatfonetikai eszközök és a nem verbális kifejezıeszközök (testbeszéd) sikeres összehangolását, a megfelelı stílust és magatartást a magán- és nyilvános kommunikáció ismeretlen helyzeteiben is. A fejlesztés fontos területe a tömegkommunikációra vonatkozó tudásanyag bıvítése: az általános iskolában tanult mőfajok körének kiterjesztése, az értı, kritikus befogadáson kívül önálló szövegalkotás néhány publicisztikai mőfajban. A középiskola szintjének megfelelı szövegértés fejlesztésében követelmény az elemzési jártasság színvonalának emelése a tanult leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani ismeretekkel és az elemzés kiterjesztése a szépirodalmi szövegek mellett a szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Ez a tevékenység magában foglalja a szövegek nyelvi-stilisztikai, retorikai sajátságainak megnevezését, jelentésszerkezetük, gondolatmenetük feltárását, a szöveg szó szerinti és mögöttes jelentésének értelmezését. A szövegértésnek ki kell terjednie a szövegek közti kapcsolatok vizsgálatára, az azonos problémák különbözı megközelítéseinek, a különféle mőértelmezéseknek az összehasonlítására és a velük kapcsolatos önálló állásfoglalásra. A szövegalkotás folyamatos fejlesztése a szabatos fogalmazás követelményén kívül a személyiséget kifejezı, egyéni stílus bátorítását is jelenti. A szövegértés és - alkotás képessége ezen a fokon egyaránt kiterjed az egyén magánéletének és a társastársadalmi életének, a tájékoztató-ábrázoló, kifejezı, meggyızı, felhívó, kapcsolatteremtı és -tartó kommunikációs funkciók szóbeli és írásbeli megnyilatkozásaira. A korábban is gyakorolt közlésformák (elbeszélés, leírás, jellemzés) folyamatos fejlesztésén túl kiemelkedıen fontos, hogy kellı gyakorlatot szerezzenek a diákok érvelés technikájában szóban és írásban egyaránt. Továbbra is fontos sokféle lehetıség biztosítása a kreatív szövegalkotó tevékenységre, például személyes élmények, belsı képek fölidézésére, a játékos szövegátalakításra, újságmőfajok mővelésére és hosszabb fölkészülést igénylı tanulmány, pályázat alkotására. A változatos szövegelemzı eljárások önálló használata biztosítja a mővek gondolati, erkölcsi, esztétikai jellemzıinek egyre teljesebb megértését, a fejlett 9

10 kifejezıképesség pedig a következtetések szabatos, az egyéni véleményt, élményt is kifejezı bemutatását. A tanulási képesség fejlesztésének fontos területe az interperszonális képességek alakítása, kitüntetetten a kapcsolatteremtés és az együttmőködés a társakkal, a szöveggel; a nyelvhasználat, a gondolkodás, a viselkedés és érzelemkifejezés összefüggéseinek megértése. Feladata másrészt a kognitív képességek tevékenységekben való alakítás: a történeti gondolkodás, a problémamegoldó gondolkodás, a logikai és jelentésszintekre vonatkozó szövegelemzési eljárások, az indukció és dedukció, a következtetés, az analízis és szintézis logikai eljárásaink alkalmazása. Szorosan összefügg ezzel a rendszeres könyvtári munka, a különféle információhordozók használata, annak a képességnek elsajátítása, hogy kellı problémaérzékenységgel, kreativitással és önállósággal igazodjanak el az információk világában, értelmesen és értékteremtıen tudjanak élni az önképzés szertágazó lehetıségeivel. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete középiskolai fokon alapkövetelményként jelenti a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikairetorikai, helyesírási jelenségek önálló fölismerését, fogalmi szintő meghatározásukat, a tanultak tudatos alkalmazását. Ezt kiegészíti nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról szerzett tudás. Ezek az ismeretek alapozzák meg a nyelvi normákhoz való tudatos alkalmazkodást, a nyelvhelyességi kérdések felelıs megítélését, az aktív nyelvmővelésben való részvételt, a saját nyelvi teljesítmény tökéletesítését. Az anyanyelvi mőveltség fontos összetevıje a tájékozottság a magyar nyelv eredetérıl, rokonságáról; történetének fıbb korszakairól; a magyar nyelv és a magyar mővelıdés elválaszthatatlan kapcsolatának tudatosodása és élményi átélése. A tanulmányoknak ezen a fokán lehetıség nyílik az anyanyelvi ismeretek tudatos felhasználására az idegen nyelvek tanulásában. Az irodalom és az olvasó kapcsolatában változatlan követelmény annak magasabb szinten való megértése, hogy milyen élményeket, érzelmeket, jelentéseket közvetít az irodalom az egyének és közösség számára. Változatlanul igény az irodalomtanítás élményszerősége, a kapcsolatteremtés a tananyag és a tanulók személyes életproblémái között, az irodalmi élményeknek nemcsak tárgyszerő, hanem kreatív, játékos feldolgozása is. Középiskolai fokon elvárható a mővek tágabb kontextusban való látása is, például egy-egy téma változatainak, más mővészeti ágakban való adaptációinak összehasonlítása. Annak vizsgálata, milyen hatása és olvasatai voltak a mőnek a maga korában, mik az érintkezési pontjai a kortársak mőveivel, milyen a megítélése az utókorban. Hozzátartozik ehhez a teljesebb irodalomtudáshoz a magyar irodalom néhány jelentıs témájának, kapcsolódási pontjának fölismerése eltérı világlátású, szemlélető mővekben, például élet és halál, szőkebb és tágabb természeti és társadalmi környezet, barátság, szerelem, nemzeti hagyományok, érzelmi-szellemi kötıdések, magyarság és európaiság témakörében. Az irodalmi mőveltség elsajátítása több összetevıbıl áll. Elsısorban képesség a mővek jelentésének, erkölcsi tartalmának, esztétikai elemeinek megértésére, megfogalmazására a tanult fogalmak használatával szóban és írásban. E tudás része az irodalom folytonosságának és változó jellegének fölismerése, tájékozottság a magyar irodalom történetében, a magyar és az európai irodalom néhány kapcsolódási pontjában. De idetartozik az alapvetı korstílusok és mőfajok ismerete, néhány klasszikus magyar író, költı pályaképének, életútja fontosabb állomásainak, illetve mások írói, költıi portréjának önálló bemutatása. Az irodalmi tanulmányok fontos kiegészítıje a 10

11 folyamatos tájékozódás a nevezetes emlékhelyekrıl, különösen a régió, a lakóhely irodalmi vonatkozásairól. Az ítélıképesség, az erkölcsi, esztétikai érzékenység a felnıttkor küszöbére ért ember meghatározó tulajdonsága. E téren a magyar nyelvi és irodalmi tanulmányokra jelentıs szerep hárul a logikus gondolkodás képességének növelésében és az önismeret, a kritikai érzék folyamatos fejlesztésében. Az irodalmi mővek feldolgozásában a véleményeknek teret adó megbeszélés növeli a fogékonyságot az igazságra, a megértésre, az együttérzésre mint értékre, segítheti az erkölcsi és érzelmi konfliktusok felfogását, ráhangolhat a pozitív érzelmekre, a derőre, a szépségre. Évi óraszám: 148 (nyelv: 37, irodalom: 111) Belépı tevékenységformák 9. évfolyam Kulturált nyelvi magatartás A kommunikáció tényezıirıl és funkcióiról tanult ismeretek felhasználása a tömegkommunikációs mőfajok értı és kritikus befogadásában. Tapasztalatok szerzése a manipulatív szándék felismerésében; kritikus magatartás a téves ítéletekkel szemben. Kreatív gyakorlatok tömeg-kommunikációs mőfajok alkotására szóban és írásban, audiovizuális formában a szöveg, a képanyag, a grafikai, tipográfiai eszközök megfelelı elrendezésével (diákújság vagy más szerkesztése). Az irodalmi mővekben, illetve az órai megbeszélésben jelentkezı kommunikációs zavaroknak, majd ezek okainak felismerése és feloldásukra törekvés. Az irodalmi mővek szereplıinek magatartásában érzékelhetı manipulációs szándékok felismerése. A szereplık testbeszédének (nem nyelvi kifejezıeszközeinek) értelmezése a színpad és a film világában. Szövegértés Szövegátalakítás hangnem és szempontváltással, tömörítés megadott terjedelemben, szövegfeldolgozás megadott kérdések, szempontok alapján. A szöveg makro- és mikroszerkezetének, az egész és rész viszonyának vizsgálata szakmai-tudományos, publicisztikai és szépirodalmi mővekben. Az olvasott szépirodalmi szövegek szó szerinti és a kommunikációs helyzetbıl, illetve a szöveg sajátos szervezettségébıl adódó többletjelentéseinek tudatos megkülönböztetése. Legalább egy mő elemzı bemutatása során különbözı mőértelmezések összevetése egymással és az értelmezett mővel. Gyakorlatok a köznyelvitıl elütı (például régies, elliptikus, bonyolult mondatszerkezető) szövegek megértésére. Szövegalkotás A kommunikációs helyzetnek (ki, kinek, milyen céllal, milyen formában) megfelelı szabatos szövegalkotás: felépítés, tagoltság, kifejtettség, tartalmasság, koherencia, kifejezésmód, mőfaj figyelembevételével különféle témákban. A címzettnek, a témának, a beszédhelyzetnek megfelelı szóbeli megnyilatkozás a személyes érintettség kifejezésével. 11

12 Különbözı nézıpontú értékelések érveinek összevetése alapján önálló állásfoglalás különféle mőfajokban, például glossza, recenzió, könyvajánlás, kiselıadás. Kreatív gyakorlatok az alkotótárs helyzetébıl, mővek szereplıinek jellemzése egy másik szereplı nézıpontjából, jelenetek elıadása hangnemváltással, egy-egy versszak írása kötött formában, befejezés-változatok alkotása, új nézıpontból történetátírás, hiányzó szövegrészek beírása, szakaszok, illetve sorok rendjének újraalkotása. Szereplık - drámai szituációhoz kötıdı - feltételezhetı gondolatainak megfogalmazása. Rendezıi utasítás írása egy-egy jelenethez: színpadkép, színpadi mozgás, díszlet, jelmez. Tanulási képesség Gyakorlottság a jegyzet- és vázlatkészítésben írott szövegrıl, elıadásról. Irodalmi és köznapi témákban ismeretterjesztı, értekezı szövegek feldolgozása, az adatok rendszerezése önállóan vagy csoportmunkával. Az iskolában tanult anyag kibıvítése önálló könyvtári kutatással, különbözı típusú dokumentumok (könyv, folyóirat, videó, multimédia, CD) kiválasztása, értékelése és felhasználása megadott vagy választott témában. A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete A nyelvi szintek szabályairól és elemkészletérıl eddig tanultak fogalmi szintő megnevezése, az ismeretek önálló felhasználása elemzési és fogalmazási feladatokban. Szövegek mikro- és makroszerkezetének feltárása: bekezdések, utalások, kapcsolatok, egyeztetések szerepének vizsgálata, értékelése. Különféle tartalmú, publicisztikai, szakmai-tudományos, közéleti, gyakorlati szövegek önálló elemzése szerkezetük, témahálózatuk, jelentésrétegeik és szövegegységeik logikai kapcsolatainak bemutatásával. A szórend, az aktuális tagolás és a jelentés összefüggésének figyelembevétele. A magyar helyesírás alapelveinek ismeretében készség az önálló hibajavításra, önkontrollra. A helyesírás értelemtükröztetı lehetıségeinek ismerete és felhasználása. A szövegfonetikai eszközök szerepének fölismerése és igényes alkalmazásuk különféle szövegek értelmezésében, felolvasásában, memoriterek elıadásában. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Az irodalom mint valóságmodell és teremtett világ. Néhány példa ismerete a jelentés és a hatás történeti feltételezettségérıl és változásairól, a befogadás és a jelentésadás történetiségébıl. Tapasztalatszerzés az európai és a magyar irodalom két nagy forrásának, a görög-római antikvitásnak és a Bibliának utóéletérıl, hatásáról, a közös hagyományban utalási rendszerként való továbbélésérıl. Bizonyos toposzok, archetípusok, vándormotívumok fölismerése, a tanult mővek motivikus kontextusban való elhelyezése (például évszakok, sziget, hegy, kert, tőz, utazás). Irodalmi kifejezésformák Epikai mővekben az idı- és eseményszerkezet fölismerése; a cselekményszálak szétválasztása több szálon futó cselekmény esetében; eseményszerkezet és szövegszerkezet (fabula és szüzsé) viszonyának vizsgálata. A szerzı, az elbeszélı és a szereplık megkülönböztetése, a nézıpontok érzékelése, az elbeszélı nézıpont, a beszédhelyzet (látókör) azonosítása és funkciójának értelmezése az olvasott mővekben. 12

13 Az elıreutalások és késleltetések fölismerése, szerepük megfogalmazása. A leírások funkciójának értelmezése, a jellemzés eszközeinek azonosítása. Lírai mővekben a költı életrajzi alakjának és a versben megszólaló "én"-nek megkülönböztetése. A vers beszédhelyzetének, a megszólító és megszólított viszonyának bemutatása. A lírai kompozíció néhány meghatározó elemének (például beszédhelyzet, idıszerkezet, logikai szerkezet, refrén) azonosítása. A lírai költemény hangnemének, mőfajának, verstípusának megnevezése. A versritmus és a rímelés jellegének és hangulati hatásának, valamint néhány alapvetı versformának ismerete; a szöveghangzás szerepének fölismerése a tanult mővekben. A dráma mőnemének, sajátosságainak meghatározása; a cselekmény elemeinek és szerkezetének bemutatása; szövegtípusok azonosítása a drámában. Idı-, tér- és cselekménykezelés fölismerése a tanult drámákban; párhuzamos jelenetek, az epikai és drámai cselekményszervezés és az idıkezelés összevetése. A tragédia, a tragikus hıs meghatározása, jellemzése. A drámai konfliktus, az akció és dikció, az írott mő és az elıadás viszonyának bemutatása. A dráma és a színház kapcsolatának, kölcsönhatásának jellemzése az európai színházés színjátszástörténet néhány nagy korszakában. Irodalmi és mővelıdéstörténeti ismeretek alapján tájékozódás az irodalom kronológiájában és földrajzában. Az olvasott mővek elhelyezése a korban, néhány fontos részlet fölidézése az alkotók életrajzából. Korokhoz kötıdı témák, problémák meglátása a tanult irodalmi mővekben és értekezı prózai alkotásokban. Egy-egy irodalmi mő fogadtatásának ismerete a saját korában, jelentısége az utókor szemében. Kapcsolatok fölismerése az európai irodalom kezdetei és késıbbi magyar irodalmi alkotások között. Kortársi kapcsolatok, az irodalom és más mővészeti ágak közti összefüggések fölfedezése a tárgyalt mővekben. Ítélıképesség, erkölcsi és esztétikai érzékenység Az irodalom önmegértést, önértelmezést elısegítı funkciójáról való tapasztalat felhasználása. A mővekben megjelenı emberi szerepek, csoportnormák és értékek fölismerése és azonosítása. Az eltérı és egymással szembesülı igazságok, egyazon kérdésre adott különbözı magatartásválaszok jellemzése. Állásfoglalás írása a mő egy szereplıjének vagy egészének értékrendjérıl. Értelmezések tételmondatainak kiemelése, alátámasztása vagy cáfolata saját érvekkel. 13

14 9. évfolyam MAGYAR NYELV TÉMAKÖRÖK TARTALMAK Óra szám AA tömegkommunikáció A nyelvtani szintek grammatikája A szöveg szerkezete és szintaktikai szintje gaa szöveg jelentése A kommunikációs folyamat tényezıinek és funkcióinak áttekintése. Az újságbeli, a rádiós és televíziós információközvetítés meghatározó mőfajai, ezek nyelvi kifejezési formáinak, hatáskeltı eszközeinek azonos és különbözı jellemvonásai. 7 Hangtani ismeretek: magyar hangállomány, hangtörvények; alaktan: szóelemek, szótı, képzı, jel, rag kapcsolódásuk és változataik; szófajtan: a szófaj fogalma és a szófaji rendszer; Mondattan: a mondatok osztályozása, a szintagmák, egyszerő és összetett mondat; jelentéstan: hangalak és jelentés viszonya a nyelvi szinteken. 12 A szöveg és a mondat, A szöveg felépítése, a szövegegységek. A szöveg szintaktikai szintje, a szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemei. A logikai kapcsolat, a hiány összetartó szerepe. A mondat szórendjének összefüggése a szövegbe ágyazottsággal, az aktuális tagolás. 5 A szemantikai és a pragmatikai szint, a szöveg és a kommunikációs folyamat összefüggése. Szótári és lexikális jelentés.témahálózat, tételmondat, kulcsszavak A szövegfonetikai eszközök szerepe a szöveg jelentésében. 5 Helyesírás A szöveg központozása. A magyar helyesírás alapelvei. 2 Könyv- és könyvtárhasználanikus és digitális információhordozók felhasználásával. 2 Témafeldolgozás különbözı - verbális és audiovizuális elektro- Ismétlés, számonkérés: 4 Fogalmak A tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló, ismeretterjesztı mőfajai: cikk, glossza, recenzió, kritika, kommentár, interjú, riport. Szöveg, szövegegységek: bekezdés, tömb, szakasz; szövegkohézó )lineáris, globális) szövegkapcsoló elemek: kötıszó,névmás, névelı, határozószó, elıre- és visszautaló kapcsolatok, egyeztetés a szövegben, a hiány összetartó szerepe, jelentésrétegek, témahálózat, tételmondat, kulcsszó, kötött és kommunikatív (szabad) szórend, aktuális tagolás: ismert és újságoló rész (téma és réma); szövegfonetkai eszközök.központozás: gondolatjel, zárójel, kettıspont, pontosveszı, idézıjel szerepe. 14

15 9. évfolyam IRODALOM TÉMAKÖRÖK Szerzı - mő - befogadó Mítosz és irodalom Az antikvitás irodalma A Biblia és hatása az irodalomra A középkor irodalma Alkotások az európai és a magyar reneszánsz irodalomból A magyar barokk irodalomból Az európai színház történetébıl TARTALMAK Mőelemzés és mőértelmezés verses és prózai mővek kreatív feldolgozásával. 12 Mitológiai történetek, magyar népköltészeti alkotások. Egy jellemzı részlet az Iliászból vagy az Odüsszeiából. A görög dráma: Szophoklész egy drámarészlete. 16 Részletek az Ó- és Újszövetségbıl. Bibliai témák és mőfajok továbbélése a magyar irodalomban. 12 Legalább öt szemelvény tematikai és mőfaji változatosságban az európai és a magyar középkor irodalmából (himnuszok, legendák). 7 Janus Pannonius és Balassi Bálint költıi portréja. Egy-két szemelvény a 16. századi magyar irodalomból. 17 Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Egy részlet Pázmány Pétertıl vagy Mikes Kelementıl. 8 Shakespeare drámái, legalább egy mő feldolgozásával. 7 Felmérések: 4 Ismétlés, rendszerezés, számonkérés: 18 Dolgozatírás, -javítás: 6 Könyvtári óra: 4 Fogalmak Mővelıdéstörténeti korszak, korstílus, antikvitás, középkor, humanizmus, reneszánsz, reformáció, barokk; mítosz; testamentum, evangélium, példázat, zsoltár; eposz, eposzi kellék, legenda, novella, fikció, fiktív levél; ciklus; drámai mőnem, késleltetés, katarzis, kardal, allegorikus ábrázolás, alakzat, gondolatritmus, ütemhangsúlyos verselés, Balassi-strófa, idımértékes verselés, értelmezés, érték, értékelés. Memoriter Teljes mővek és részletek szöveghő felidézése (legalább három vers, egy soros prózarészlet vagy drámarészlet); az idézet célnak és szövegkörnyezetnek megfelelı alkalmazása szóban és írásban. 15

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erısíti a nemzeti

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái

HELYI TANTERV Általános célok és feladatok Tantárgyi tantervek Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái HELYI TANTERV - Általános célok és feladatok - Tantárgyi tantervek - Az érettségi vizsga tantárgyai és a vizsga formái - Az érettségi vizsga általános követelményei - Célok és feladatok A szakközépiskolában

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV

SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV SZAKKÖZÉPISKOLAI TANTERV Nyíregyháza, 2009. május 21. Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet SZAKKÖZÉPISKOLAI KÖZISMERETI TÁRGYAK TANTERVE I. SÁTORALJAÚJHELY,

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI

A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM TANTÁRGYI TANTERVEI 2007 A BALASSI BÁLINT GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE TANTÁRGYI TANTERVEK A gimnázium céljai és feladatai

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA IV. KERETTANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLÁK 9-12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket.

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz -

HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0011 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben HELYI TANTERV - a kompetencia alapú oktatáshoz - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vasvár,

Részletesebben

Vizsga magyar nyelv és irodalom tantárgyból

Vizsga magyar nyelv és irodalom tantárgyból Vizsga magyar nyelv és irodalom tantárgyból Az osztályozó és a különbözeti vizsga egy 60 perces szövegalkotási és/vagy szövegértési feladatból (írásbeli rész), valamint egy irodalom- és egy nyelvtantétel

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. 11-12. a 11-12. b / természettudományi tagozat 11-12. c 11-12. d

Magyar nyelv és irodalom. 11-12. a 11-12. b / természettudományi tagozat 11-12. c 11-12. d Magyar nyelv és irodalom 11-12. a 11-12. b / természettudományi tagozat 11-12. c 11-12. d helyi tanterv 11-12. évfolyam A tantárgyról általánosságban: A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság

Részletesebben

K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S

K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S A S Z I G E T S Z E N T M I K L Ó S I B A T T H Y Á N Y K Á Z M É R G I M N Á Z I U M H E L Y I T A N T E R V E A Z 1 + 4 É V F O L Y A M O S O S Z T Á L Y O K S Z Á M Á R A ( 1 2-13. É V F. ) (11. ÉVFOLYAM)

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai

Pannon Középiskola Tantárgyi programjai Pannon Középiskola Tantárgyi programjai MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A 9. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 1.sz. melléklet HELYI TANTERV 2014 Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 1.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

Kommunikáció, tömegkommunikáció

Kommunikáció, tömegkommunikáció 9. évfolyam A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek ja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi helyi tanterv a Miskolci Magister Gimnázium négy évfolyamos gimnáziuma számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Helyi tanterv a szakmai bizonyítvány megszerzése utáni két év alatt megszerezhető szakközépiskolai érettségi vizsgához A 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 24. (3) alapján, ezen helyi tanterv

Részletesebben

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve

Szakközépiskolai képzés helyi tanterve Szakközépiskolai képzés helyi tanterve óraszámok Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 144 144 144 128 Idegen nyelvek 144 144 144 128 Matematika 144 144 144 128 Etika 36

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM

MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM MAGYAR IRODALOM 36 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM MAGYAR IRODALOM 37 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT)

A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) A 9-12. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI ÁGAZATI SZAKKÉPZÉS KÖZISMERETI TANTÁRGYAK HELYI TANTERVE (ESTI TAGOZAT) Tartalomjegyzék MAGYAR NYELV... 3 IRODALOM... 25 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERTEK...

Részletesebben