örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3"

Átírás

1 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 Hová lettek a pálmaágak? Valahányszor elõkelõ vendég érkezik hazánkba népe országa képviseletében, igyekszünk megadni a fogadás módját. Piros szõnyeget terítünk az elõkelõ vendég elé, felvonul a díszszázad, megszólal a ze- nekar, hogy eljátssza a nemzeti himnuszokat. A repülõtér elõtt várakoznak a gépkocsik, hogy szállásra vigyék a vendéget. Azt hiszem ismerõs ez a kép mindnyájunk elõtt, mert volt már alkalmunk tanúi lenni ilyen eseményeknek a TV-n keresztül. Hát igen, az emberek komoly súlyt helyeznek arra, hogy illendõen rendezzék meg a fogadás ünnepségét. Érdekes, hogy Urunk Jézus születését, sem, jeruzsálemi bevonulásának megrendezését nem bízta az emberekre. Ezt a jogot magának tartotta fenn és nem ok nélkül. Így történhetett, hogy egy szamár hátán vonult be Jeruzsálembe, de azt elfogadta, hogy királyként köszöntsék. A rögtönzött és lelkes fogadtatást nem hatalmával váltotta ki, hanem több éves tanító, csodatevõ tevékenységével. Nem igényelte a külsõ díszt és pompát, mert szentségének és szeretetének fénykoszorúja övezte láthatatlanul. Ezzel is meghirdette, amit Pilátus elõtt mondott: Az én országom nem ebbõl a világból való Lehet, hogy az éljenzõ tömegben sokan abban reménykedtek, hogy Jézus elfoglalja a királyi trónt, a fõpapot és Pilátust szélnek ereszti. Ezért köszöntötték hozsannával, ezért te- rítették eléje köntösüket és lengették pálmaágaikat. De vajon eszébe jutott-e valakinek is,

2 2 GÖRÖG GONDOLATOK másként csatlakoznak a virágvasárnapi körmenethez. Nem táplálunk hamis illúzi- ókat, de nem dobjuk szemétbe a pálma- ágakat. Mi, hivõ emberek tudjuk, hogy kit és miért köszöntünk lelkes hozsannával. Azt a Jézust, aki meghirdette tanításával és élete példájával Isten végtelen embersze- retetét. Ez a szeretet nem rokkan bele az üldözésekbe, nem törõdik azzal, hogy egyesek pálmaágak helyett korbácsot csattogtatnak, Jézus gyõzelme nem az erõ- szak, nem a hatalom, nem a fegyverek, hanem a szeretet gyõzelme. Ezt ünnepeljük mindenkor, ezért nem hervadnak el pál- maágaink. Az is biztos, hogy a Jézust köszöntõ tömegbõl néhányan megõrizték a pálmaágakat és hozsannájuk sem némult el nagypénteken. Azért vagyunk mi itt, hogy mi is közéjük álljunk. Miló Miklós parókus hogy mi történt a megtaposott köntösökkel és a zöld pálmaágakkal? A ruhákat fölszedték tulajdonosaik és lerázták róluk a port. A száradásra ítélt pálmaágakat eldobták. Kevesen sejthették, hogy néhány nap múlva milyen megaláztatás éri a Mestert, a lelkes tömegek Feszítsd meg! -et kiáltanak. Jézus nem ûzi el ellenségeit, Kaifás, Pilátus nyugodtan aludhatnak. Nem azért jött a földre, hogy uralkodjék, nem a hatalmát akarta megmutatni, hanem a szeretetét. A tanítványok büszkén lépkedtek Mesterük mellett, õk sem gondolták, hogy ez a diadalmenet a keresztútban folytatódik. Hiába figyelmeztette õket Jézus a reá váró szenvedésre és halálra. A legtöbb ember sehogy sem tud belenyugodni abba, hogy az Isten egészen másként gondolkodik, és nem teljesíti elvárásainkat. Nagyon nehéz feladatra vállalkozott Jézus, amikor arról akarta meggyõzni a világot, hogy a szeretõ szolgálat útja vezet elõre és fölfelé. Mi emberek, ha imádkozzuk is a Miatyánk kérését: legyen meg a Te akaratod, a lelkünk mélyén arra vágyódunk, hogy legyen meg az én akaratom. Ez a körülmény változtatja keresztúttá az emberi történelmet. Jézusunk virágvasárnap lépett arra az útra, amit kijelölt minden követõje számára. Ne reménykedjünk abban, hogy Jézus követésének, keresztény mivoltunknak emberi elismerés a jutalma. A keresztény ember ne reménykedjen abban, hogy az istentelen világ pálmaággal és hozsannával köszönti. Minél közelebb áll valaki Jézushoz, annál inkább számolnia kell a világ gyûlöletével. Annyi azonban biztos, hogy az a hatalmas dráma, amit Jézus rendezett, sohasem kerül le a történelem színpadáról. Az örök rendezõnek Örök a drámája. Azok a keresztények, akik megélték Jézus halálon aratott gyõzelmét, egészen

3 A Szentliturgia 21. Az Alleluja-vers éneklése alatt kellene végeznie a papnak egy másik elõkészítõ szertartást: a tömjénezést. Mivel az Alleluja éneklését nagyon megrövidítették, ezért kevés az idõ, a tömjénezést a pap vagy a diakónus elvégzi az Apostol olvasása alatt.. A tömjén elégetése illatos füstté, minden vallásban az Isten dicséretére szánt szertartás volt. Imádsággal kapcsolták össze, hogy mindkettõ kedves legyen Isten elõtt. Innen van a vecsernyén énekelt zsoltár kérése: Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst a te színed elõtt. Mi is Isten dicséretére szánjuk a Liturgián az Allelujával együtt. Elõször körültömjénezzük az oltárasztalt, Krisztusisten földi trónját. Teljesítjük vele Malakiás próféta jövendölését: jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt nevemnek. A tömjénezõben égõ izzó szén kifejezi lelkünk szeretetét. A jó illatú füstté változott drága tömjén lelkünk áldozatosságáról beszél. Az, hogy a füst az ég felé száll, lelkünk vágyakozásáról tesz tanúságot, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel. A tömjénezés utal az utána következõ evangéliumi tanításra. Szent Pál hálát ad Istennek, aki ismeretét jó illatként mindenütt elterjeszti általunk. Ilyen jó illatú, azaz Istennek tetszõ ismeret lesz számunkra Jézus evangéliumi tanítása. Behatol lelkünkbe, az öröm, megnyugvás, boldogság, istenszeretet lelki jó illatát árasztja benne széjjel. A tömjénezés elõkészület is. A pap a templomban jelenlevõ híveket tömjénnel füstöli meg. Szent Pál tanítja, hogy Jézus szeretetbõl jött el hozzánk. Magát jó illatú áldozatként adta oda Istennek. A jó illatú áldozat gyümölcsei nekünk embereknek vannak hasznunkra. Meg kell azért valósulnia bennünk az GÖRÖG GONDOLATOK apostol másik tanításának: Krisztus jó illata vagyunk mi az Istennek, azok között, akik üdvözülnek, éppúgy, mint azok közt, akik elkárhoznak. Úgy fogjuk tehát hallgatni Jézus evangéliumát, hogy bennünk jó talajra hulljon, bennünket jobbá tegyen, és általunk sok embernek megmutassa Jézus igaz útját. A pap a tömjénezést csendes imádsággal köti össze. Azt kéri Jézustól, hogy gyújtsa fel szívünkben istensége ismeretének tiszta világosságát. Jézus evangéliumi tanítása vagy az Általa mûvelt csodából megismerjük, hogy Õ igaz Isten. Nyissa meg továbbá lelki szemeinket evangéliumi tanításának megértésére. Amit megértünk belõle, az életünk irányítója és vezetõje lesz. A kérés ahhoz hasonló, amelyben a pap a Szentlélek leküldését kéri, hogy a kenyeret és bort változtassa át Krisztus szentségeivé. Az Evangélium tanításának megértése és felfogása nem tõlünk függ. Lelki szemeink titokzatos megnyitását a Szentlélek teszi. Õt Jézus azért küldte, hogy eszünkbe juttasson minden igazságot és megtanítson mindenre. Látszólag kis jelentõsége van akár az Alleluja-versnek, akár a tömjénezésnek az Evangélium elõtt. Könnyen rá mondhatja valaki, hogy az egyik a pap dolga, a másikat pedig elég, ha néhányan éneklik. A tömjénezõ pap azonban az emberekért imádkozik. Az Alleluja éneklése azonban egészen a híveké. Tekintsük dicséret áldozatának, amit itt a templomban teszünk. Ez a templomi kezdet indítson arra, hogy az Isten dicsérete a templomon kívül, és egész életünkben ajkainkon és keresztény életünkben legyen. (folyt. köv.) Lakatos László 3

4 4 GÖRÖG GONDOLATOK Jézus ebben is példát adott nekünk. Tudta, Betániától Emmauszig nagyon is tudta, hogy mi történt Jeruzsálemben, mégis hagyta, hogy elmondják, kibeszéljék magukból a tanítványok mindazt, mi A nagyböjt, nagyhét, húsvét idõszakában bántotta õket, mindazt miért szomorúak volörök kérdés marad nekünk keresztényeknek: tak. Gyógyulás, ha elmondhatom bánatomat, Hová tartok, és meddig jutottam el? Mert mi s gyógyító, ki minõségi idõvel tud megajánmindig haladni akarunk, s ezért számunkra dékozni. Megtanulni Jézustól a türelmes sohasem lehet megoldás az, hogy, évrõl-évre hallgatást, bizony komoly kihívás és önfekülsõ szemlélõként végignézzem a nagyheti- gyelem, de nélkülözhetetlen a mai világban. húsvéti templomi elõadást, hanem résztve- S kell, hogy jellemezze közösségemet, ezért võként élhetjük át a szertartásaink révén a kell, hogy jellemezzen engem. bibliai eseményeket. Amint Nikosz Kazan- S ahogy a húsvét harmadnap felolvasott tzakisz: Akinek meg kell halnia címû mûvé- történetben, úgy a liturgiában is, mely minben a passiójátékra készülõ szereplõk, lélek- dig egy lelki utazás, Krisztus a Szentírással ben úgy kell válnom az evangélium valódi tanít, a Szentírással válaszol kérdéseinkre. szereplõjévé. Pálma és barkaágakkal ke- Fontosnak tartja, hogy megmagyarázza, érzünkben hozsannát énekelve részt venni a telmezze a Szentírást, hogy rávilágítson az betániai ünnepségen, nagycsütörtökön ré- összefüggésekre, a jövendölések beteljeseszesülni a tanítványokkal Krisztus titkos va- désére. Biblia és Szenthagyomány. Két elvácsorájából s hallgatni az õ búcsúbeszédét. laszthatatlan része a kereszténységnek az el- Arimateai Józseffel és Nikodémussal elte- sõ percektõl fogva. Mert nem elég ismerni a metni Krisztust, s nagyszombat reggel a Szentírást, tudni kell befogadni, tudni kell érmeghalt Jézust sirató jeruzsálemiek mellé telmezni, tudni kell felismerni. állni. S húsvét hajnalán hinni, hinni akarni az S elérkezik a kenyértörés. A legnagyobb elsõ híreket: Jézus feltámadt! S a tanítvá- csoda, a legnagyobb misztérium. A tanítványokkal örvendezni, s újra és újra összejön- nyok ekkor ismerik fel Jézust. Mert a kenyérni, s együtt örülni, mert feltámadt az Úr! törésben mindig ott van Jézus, mert Vele ott S húsvét harmadnap ismét a templomba mindig találkozhatunk, Egységben lehetünk jönni, s az emmauszi tanítványok zarándok- vele úgy, mint az emmauszi tanítványok. S társaként megtapasztalni az elsõ keresztény bár sokszor homályos a mi szemünk, de felliturgiát. ismerhetjük, megérezhetjük: az Úr van itt. Ahol ketten vagy hárman az én nevem- Õ táplál minket, Õ, a feltámadt Krisztus. ben összejönnek, ott vagyok köztük, tanítot- S ekkor érünk az út végére, ekkor érkezünk ta Jézus a tanítványokat, s ígérete beteljesült meg, mikor a szívünk végre érzi, mikor a szíebben az esetben is. Nagy esemény történt itt vünk jelzi, mikor lángol a szívünk. az Emmauszi úton, pedig csak beszélgettek. S a húsvéti történet folytatása nem állhat Olyasvalami ez, melyre a mai embernek meg, ahogy a két emmauszi tanítvány rögtön nincs ideje. Elfelejtettünk, nem tudunk már visszafordult, hogy elmondja örömét a többiigazán beszélgetni. Bár sokszor együtt va- eknek, hogy hitükkel számukra vigasztalást, gyunk, de ilyenkor is szinte ösztönösen nyú- bátorítást adjanak. Lángoló szívvel hazalunk a televízió távirányítója, a rádió kapcso- menni? A liturgia élménye nem mindig kézlója felé. Három mondat után már munkánk- zel fogható, nem mindig mondhatjuk ki, ra, feladatainkra hivatkozva sietünk. Nincs hogy lángolt a szívünk. De itt voltuk, nyitotmár idõnk meglátogatni barátainkat, hogy tan az Istenre, lehetõséget, idõt adtunk az akár egész estéket átbeszélgessünk. Pedig együttlétre, a találkozásra. S újra és újra

5 GÖRÖG GONDOLATOK 5 megerõsödünk hitünkben, örömünkben és küldetésünkben, s vinnünk kell az örömhírt: Krisztus feltámadt! Így kellene évrõlévre Betániától Jeruzsálemen és Emmauszon át Nyíregyházáig eljutunk. S hogy könnyebb legyen, javaslom, az idén is zarándokoljunk együtt! Szt Reményik Sándor: Kegyelem Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Azután megfeszíted Körömszakadtáig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S oly közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem. Lelkigondozás a kórházban Aki nem tud lemenni a kápolnába, ahhoz fel- Amikor megbetegszünk, akkor elsõ sorban a megy a kórházlelkész. Ezt kérni lehet a 06/30 testi orvoslásra gondolunk. Elfelejtjük, hogy ös telefonszámon, vagy a kápola testi gyógyulást elõsegíti a jó lelki állapot. A na ajtaján levõ füzetben. gyógyulás érdekében tehát a lelket is erõsíte- Ha idõben fordulunk orvoshoz, akkor nani kell. Felismerték ezt a szakemberek is, gyobb esélyünk van a gyógyulásra. Nem érezért egyre több kórházban van lelkigondo- demes utolsó pillanatokra hagyni a lélek zás. megerõsítését sem. Aki rendszeresen találko- Itt Nyíregyházán a kórház területén kápolna zik Krisztussal a szentségekben, azt megerõis van. A járó betegek vasárnaponként szent- síti az Úr. Ezekre a találkozásokra a kórházi misén is részt tudnak venni. A görög katoli- ágyon is nagy szükségünk van. kus Szent Liturgia délelõtt 9 órakor. A római katolikus délután 3 órakor kezdõdik. Szabó B. Sándor kórházlelkész

6 6 GÖRÖG GONDOLATOK A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont áprilisi mûsorai a rádióban és a televízióban Április 1. (Virágvasárnap) Így szól az Április 12. (Csütörtök) A Szeretet ereje Úr! A Biblia üzenete (Dalanics Zol- Kölcsey Televízió Ismétlés: 18:25 tán) Magyar Televízió (mtv1 9:50 órakor órakor, mtv2 9:50 órakor) Április 15. (Vasárnap) Gör. Kat. Szt. Li- Április 1. (Virágvasárnap) Diák-isten- turgia (Újfehértó) Kossuth Rádió: tisztelet (Református Gimn., Kisvár- 10:04 da) Kölcsey Televízió 15:00 órakor Április 15. (Vasárnap) Gör. Kat. Szt. Li- Április 2. (Nagyhétfõ) Krisztus közöt- turgia (Nyíregyháza-Jósaváros) Költünk! Kossuth Rádió 13:30 órakor csey Televízió 15:00 órakor Internet: hangtár/kossuth Április 19. (Csütörtök) A Szeretet ereje Kölcsey Televízió 21:00 órakor Április 3. (Nagykedd) Emeljük fel szívünket! Keresem az Embert Ma- Április 22. (Vasárnap) Ortodox Liturgia gyar Televízió mtv1 14:45 órakor (Nyíregyháza) Kölcsey Televízió 15:00 órakor Április 5. (Nagycsütörtök) A Szeretet ereje Kölcsey Televízió 20:30 órakor Április 22. (Vasárnap) A Szeretet ereje Kölcsey Televízió Ismétlés: 21:45 Április 7. (Nagyszombat) A Szeretet ere- órakor je Kölcsey Televízió Ismétlés: 21:00 órakor Április 23. (Hétfõ) Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió 13:30 órakor Internet: Április 8. (Húsvétvasárnap) Emeljük fel hangtár/kossuth szívünket! Keresem az Embert Magyar Televízió Ismétlés: mtv2 Április 25. (Szerda) A Szeretet ereje 12:02-12:30 között Kölcsey Televízió Ismétlés: 18:30 órakor Április 8. (Húsvétvasárnap) A Megfeszített (rockopera) 1. rész Kölcsey Április 29. (Vasárnap) Református is- Televízió 15:00 órakor tentisztelet Kölcsey Televízió 15:00 órakor Április 9. (Húsvéthétfõ) A Megfeszített (rockopera) 2. rész Kölcsey Televízió 16:00 órakor

7 Hírek, Hirdetések A segédlelkész lakásának eddigi telefonszáma: megszünt. Az iroda telefon és faxszáma: , , Irodai idõn kívül a parókus , a segédlekész pedig es számon érhetõ el. Szeretettel ajánljuk az adózók figyelmébe, hogy a felajánlható 1+1%-kal a Katolikus Egyházat, melynek technikai kódja 0011, illetve a templomunk felújítását támogató Szent Tamás Alapítványt is lehet támogatni. A Szent Tamás alapítvány adószáma a következõ: Az idei évben jelentõsen megemelkedtek a közüzemi díjak, mely az egyházközséget is jelentõsen érintik. Ezért különösen fontossá vált a hívek részérõl az egyházfenntartás rendszeres befizetése. Ugyanis ebbõl fedezzük a templom, az egyházközségi iroda és a közösségi termek villany, gáz és egyéb költségeit. Püspök Úr ajánlása szerint az elõzõ évekhez hasonlóan 2007-ben az egyházfenntartás ajánlott összege nyugdíjasoknál 2000 Ft, míg aktív keresõknél az éves fizetésük 1 %-a. (ez nem azonos a felajánlott adó 1 %- kal.) Aki még az idén nem tette, de megteheti, rendezze egyházfenntartását. Köszönjük. Május 12-én gyerekbúcsú lesz Máriapócson, melyre autóbuszt indítunk. Érdeklõdni, jelentkezni, április 30-ig Szabó Tamás atyánál lehet az irodában vagy a 06 / es telefonszámon. Hon és hitismereti, hagyományõrzõ tábor lesz felsõsöknek Vilyvitányban Tamás atyával. A tábor ideje: kedd szombat. Érdeklõdni, jelentkezni, illetve a táborhoz támogatást felajánlani Szabó Tamás atyánál lehet az irodában vagy a 06 / es telefonszámon. GÖRÖG GONDOLATOK EGYÜTT ESTÉK, ahová a jegyesek mellett (kiknek ezek az alkalmak kötelezõek) szeretettel várunk minden jegyességre készülõt, s természetesen fiatal házasokat is! Helyszín: Hittudományi Fõiskola (Bethlen G. u ) 1. április Szabó Tamás: Ami csak rajtunk múlik?! 2. május Dr. Soltész János: Ketten egy testté lesznek Házasság, családtervezés, kockázatok 3. május Szabados Viktor: Ketten hármasban!, de ki is az a Harmadik? 4. Május Kondás Teri: Isten és gyermek helye a családban. 5. Május Szent Liturgia a jegyesekért a templomban, utána beszélgetés. Érdeklõdni Szabó Tamás atyánál lehet az irodában vagy a fenti telefonszámon. Egyházközségi gyalogos zarándoklat Máriapócsra: június 9. szombat. A zarándoklat részleteirõl késõbb adunk hírt. Érdeklõdni Szabó Tamás atyánál lehet. Felhívás: Keressük azokat az egykori diákokat, akik a Kálvineum Református Tanítóképzõ Intézet, vagy más nyíregyházi iskola növendékei voltak, és énekeltek 1937-ben a Városi Színházban rendezett Kodály-matinén, 1942-ben a Kálvineum udvarán tartott Éneklõ Ifjúság hangversenyen Kodály és Bárdos vezényletére. A 2007.május 5-én, szombaton 16 órától tervezett kettõs koszorúzásra Móricz Zsigmond Színház volt Kálvineum Búza utcai épülete és május 19-én a Kodály iskolában rendezendõ emlékhangversenyre szeretnénk meghívni és köszönteni õket. Kérjük elérhetõségüket április 20-ig közöljék az alábbi címre! Köszönettel Tarcai Zoltán A Magyar Kodály Társaság megyei vezetõje, 4400 Nyíregyháza Arany J. u 32. Tel: 42 /

8 TEMPLOMUNK SZERTARTÁSI RENDJE NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR Virágvasárnap: Jézus Krisztus bevo- Nagypéntek: Jézus Krisztus keresztnulása Jeruzsálembe halála 7.30 Reggeli istentisztelet 7.00, 9.00, 12.00, , 6.45, 8.30, 10.00, 12.00, Királyi imaórák. Szent Liturgiák barkaszenteléssel Nagy alkonyati istentisztelet Nagy alkonyati istentisztelet Kis esti zsolozsma, virrasztás, Nagyhétfõ: éjféli zsolozsma 6.45 Szent Liturgia Nagyszombat: 8.00 Szent Liturgia Reggeli istentisztelet a Elõszenteltek liturgiája szentsírnál Nagykedd: Nagy alkonyati istentisztelet 6.45 Szent Liturgia Nagy Szent Bazil liturgiájával, 8.00 Szent Liturgia Feltámadási szertartás, Elõszenteltek liturgiája körmenettel Nagyszerda: Húsvétvasárnap: - Jézus Krisztus fel Szent Liturgia támadásának ünnepe 8.00 Szent Liturgia 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, Elõszenteltek Liturgiája Szent Liturgia. Nagycsütörtök: Minden Szent Liturgia után pászkát 6.45 Szent Liturgia szentelünk Nagy alkonyati istentisztelet Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil liturgiájával Húsvéthétfõ: utána Nagypéntek reggeli istentisz Reggeli istentisztelet telet az Úr szenvedésérõl szóló , 6.45, 8.30, 10.00, 12.00, evangéliummal Szent Liturgiák A 10 órai Szent Liturgián körmenet lesz Nagy alkonyati istentisztelet A gyászoló család és a Hajdúdorogi Egyházmegye mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Dr. Békés Géza ny. parókus, börtönlelkész életének 90., áldozópapságának és házasságának 60. évében 2007.március 24-én visszaadta lelkét Teremtõjének. Papi temetése március 30-án volt a nyíregyháza-jósavárosi görög katolikus templomban. Géza atya nyugdíjasként templomunkban is közel 20 évig rendszeresen misézett, s sokat gyóntatott is. A megdicsõült igazak lelkeivel nyugtasd meg Üdvözítõnk a Te elhunyt szolgádnak lelkét! Húsvétkedd: A szertartások a húsvéthétfõi rend szerint lesznek. Görög Gondolatok Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi Görög Katolikus Egyházközség 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7. Tel: (42) Irodai órák: Hétköznaponként 9-13 és óráig. Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán Nyomdai munkák: Örökségünk Kiadó Bt.

örög Uram! Hogy lássak!

örög Uram! Hogy lássak! örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 29/1 Uram! Hogy lássak! A jerikói vak koldusról nem hihette mégis világosságot láttak. Helyükrõl felvolna senki, legkevésbé õ maga, hogy

Részletesebben

KÕLAP HIRDETÉSEK. Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek!

KÕLAP HIRDETÉSEK. Reményik Sándor két versével kívánunk áldott húsvéti ünnepet minden kedves testvérünknek! HIRDETÉSEK Emlékeztetjük a gyülekezetünk kisgyerekes tagjait, hogy minden vasárnap a 11 órás istentisztelet ideje alatt az új gyülekezeti házban foglalkoztatót tartunk óvodás és kisiskolás gyermekek számára.

Részletesebben

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus

Virágvasárnap. Ma ünnepli Egyházunk Jézus 1 10. évf. 3. szám. 2013. márc. 24. Virágvasárnap Ma ünnepli Egyházunk Jézus Krisztus diadalmas bevonulását Jeruzsálembe, és ezzel megkezdõdik a nagyhét, amikor Urunk szenvedésére, halálára és feltámadására

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

Húsvétra várva Matló Éva gondolatai segítségével

Húsvétra várva Matló Éva gondolatai segítségével Újlaki Hangok www.ujlakitemplom.hu 2014. április Húsvétra várva Matló Éva gondolatai segítségével Nagyböjt első hetében a Mindenható magához szólította Matló Éva textilkép készítő művésznőt, plébániaközösségünk

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Egyházközségi tanácstagok bemutatása. Beszélgetés Kiszel Mihály atyával. Húsvéti hagyományok

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Egyházközségi tanácstagok bemutatása. Beszélgetés Kiszel Mihály atyával. Húsvéti hagyományok Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft Fotó: Irházy Róbert Egyházközségi tanácstagok bemutatása Beszélgetés Kiszel Mihály atyával Húsvéti hagyományok XVI. évfolyam 1. szám 2012.

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 3. szám 2015. március 8. Ferenc pápa nagyböjti üzenete A február 18-án, hamvazószerdával induló nagyböjti

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2015 - IX. évf. 2. (60. sz.) Húsvét PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu SZÁZ HÚSVÉT Az idei Húsvétra készülve és száz éves templomunkra gondolva,

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2001. Nagyböjt - Húsvét LELKISÉG Tudhattuk-e, hogy szereteted annyira fáj? Rászedtél Uram, s hagytam, hogy rászedj. Megragadtál, hatalmadba

Részletesebben

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!"

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. Szüntelen imádkozzatok! "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI. évf. 2001/2.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből Falu végen, erdő szélen,

Részletesebben

A Húsvét személyes misztérium

A Húsvét személyes misztérium X. évfolyam, 4. szám 2012 április A Húsvét személyes misztérium Gyönyörű, feltűnően szép, mély belső valóság, melyet átélünk a húsvét ünneplésében, amikor csatlakozunk Jézus Krisztus feltámadásához, diadalához.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Soroksár-Újtelepi Szent István Plébánia lapja 2011 Húsvét. HÚSVÉT, a kereszténység legnagyobb ünnepe

SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE. Soroksár-Újtelepi Szent István Plébánia lapja 2011 Húsvét. HÚSVÉT, a kereszténység legnagyobb ünnepe SZENT ISTVÁN VÉDNÖKE Soroksár-Újtelepi Szent István Plébánia lapja 2011 Húsvét HÚSVÉT, a kereszténység legnagyobb ünnepe Az egyetlen ünnep, amit négy napon keresztül ünneplünk, ebben a négy napban átéljük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

Elek. A Nagyhét eseményei. 2011. V. évfolyam 22. szám

Elek. A Nagyhét eseményei. 2011. V. évfolyam 22. szám Elek 2011. V. évfolyam 22. szám A Nagyhét eseményei A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, mely virágvasárnappal kezdıdik és nagyszombatig tart. Csonkahétnek is emlegeti a néphagyomány, mert a nagypénteki napi

Részletesebben

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL

LITURGIKA. Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL LITURGIKA Római katolikus hittankönyv az 5. osztály számára HODOR ERIKA HAJNAL Stúdium Könyvkiadó Kolozsvár, 2005 1 Tartalmi és módszertani szempontból véleményezték: Msgr. Prof. Dr. Marton József egyetemi

Részletesebben