örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3"

Átírás

1 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 Hová lettek a pálmaágak? Valahányszor elõkelõ vendég érkezik hazánkba népe országa képviseletében, igyekszünk megadni a fogadás módját. Piros szõnyeget terítünk az elõkelõ vendég elé, felvonul a díszszázad, megszólal a ze- nekar, hogy eljátssza a nemzeti himnuszokat. A repülõtér elõtt várakoznak a gépkocsik, hogy szállásra vigyék a vendéget. Azt hiszem ismerõs ez a kép mindnyájunk elõtt, mert volt már alkalmunk tanúi lenni ilyen eseményeknek a TV-n keresztül. Hát igen, az emberek komoly súlyt helyeznek arra, hogy illendõen rendezzék meg a fogadás ünnepségét. Érdekes, hogy Urunk Jézus születését, sem, jeruzsálemi bevonulásának megrendezését nem bízta az emberekre. Ezt a jogot magának tartotta fenn és nem ok nélkül. Így történhetett, hogy egy szamár hátán vonult be Jeruzsálembe, de azt elfogadta, hogy királyként köszöntsék. A rögtönzött és lelkes fogadtatást nem hatalmával váltotta ki, hanem több éves tanító, csodatevõ tevékenységével. Nem igényelte a külsõ díszt és pompát, mert szentségének és szeretetének fénykoszorúja övezte láthatatlanul. Ezzel is meghirdette, amit Pilátus elõtt mondott: Az én országom nem ebbõl a világból való Lehet, hogy az éljenzõ tömegben sokan abban reménykedtek, hogy Jézus elfoglalja a királyi trónt, a fõpapot és Pilátust szélnek ereszti. Ezért köszöntötték hozsannával, ezért te- rítették eléje köntösüket és lengették pálmaágaikat. De vajon eszébe jutott-e valakinek is,

2 2 GÖRÖG GONDOLATOK másként csatlakoznak a virágvasárnapi körmenethez. Nem táplálunk hamis illúzi- ókat, de nem dobjuk szemétbe a pálma- ágakat. Mi, hivõ emberek tudjuk, hogy kit és miért köszöntünk lelkes hozsannával. Azt a Jézust, aki meghirdette tanításával és élete példájával Isten végtelen embersze- retetét. Ez a szeretet nem rokkan bele az üldözésekbe, nem törõdik azzal, hogy egyesek pálmaágak helyett korbácsot csattogtatnak, Jézus gyõzelme nem az erõ- szak, nem a hatalom, nem a fegyverek, hanem a szeretet gyõzelme. Ezt ünnepeljük mindenkor, ezért nem hervadnak el pál- maágaink. Az is biztos, hogy a Jézust köszöntõ tömegbõl néhányan megõrizték a pálmaágakat és hozsannájuk sem némult el nagypénteken. Azért vagyunk mi itt, hogy mi is közéjük álljunk. Miló Miklós parókus hogy mi történt a megtaposott köntösökkel és a zöld pálmaágakkal? A ruhákat fölszedték tulajdonosaik és lerázták róluk a port. A száradásra ítélt pálmaágakat eldobták. Kevesen sejthették, hogy néhány nap múlva milyen megaláztatás éri a Mestert, a lelkes tömegek Feszítsd meg! -et kiáltanak. Jézus nem ûzi el ellenségeit, Kaifás, Pilátus nyugodtan aludhatnak. Nem azért jött a földre, hogy uralkodjék, nem a hatalmát akarta megmutatni, hanem a szeretetét. A tanítványok büszkén lépkedtek Mesterük mellett, õk sem gondolták, hogy ez a diadalmenet a keresztútban folytatódik. Hiába figyelmeztette õket Jézus a reá váró szenvedésre és halálra. A legtöbb ember sehogy sem tud belenyugodni abba, hogy az Isten egészen másként gondolkodik, és nem teljesíti elvárásainkat. Nagyon nehéz feladatra vállalkozott Jézus, amikor arról akarta meggyõzni a világot, hogy a szeretõ szolgálat útja vezet elõre és fölfelé. Mi emberek, ha imádkozzuk is a Miatyánk kérését: legyen meg a Te akaratod, a lelkünk mélyén arra vágyódunk, hogy legyen meg az én akaratom. Ez a körülmény változtatja keresztúttá az emberi történelmet. Jézusunk virágvasárnap lépett arra az útra, amit kijelölt minden követõje számára. Ne reménykedjünk abban, hogy Jézus követésének, keresztény mivoltunknak emberi elismerés a jutalma. A keresztény ember ne reménykedjen abban, hogy az istentelen világ pálmaággal és hozsannával köszönti. Minél közelebb áll valaki Jézushoz, annál inkább számolnia kell a világ gyûlöletével. Annyi azonban biztos, hogy az a hatalmas dráma, amit Jézus rendezett, sohasem kerül le a történelem színpadáról. Az örök rendezõnek Örök a drámája. Azok a keresztények, akik megélték Jézus halálon aratott gyõzelmét, egészen

3 A Szentliturgia 21. Az Alleluja-vers éneklése alatt kellene végeznie a papnak egy másik elõkészítõ szertartást: a tömjénezést. Mivel az Alleluja éneklését nagyon megrövidítették, ezért kevés az idõ, a tömjénezést a pap vagy a diakónus elvégzi az Apostol olvasása alatt.. A tömjén elégetése illatos füstté, minden vallásban az Isten dicséretére szánt szertartás volt. Imádsággal kapcsolták össze, hogy mindkettõ kedves legyen Isten elõtt. Innen van a vecsernyén énekelt zsoltár kérése: Igazodjék fel az én imádságom, mint a tömjénfüst a te színed elõtt. Mi is Isten dicséretére szánjuk a Liturgián az Allelujával együtt. Elõször körültömjénezzük az oltárasztalt, Krisztusisten földi trónját. Teljesítjük vele Malakiás próféta jövendölését: jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt nevemnek. A tömjénezõben égõ izzó szén kifejezi lelkünk szeretetét. A jó illatú füstté változott drága tömjén lelkünk áldozatosságáról beszél. Az, hogy a füst az ég felé száll, lelkünk vágyakozásáról tesz tanúságot, hogy kapcsolatba kerüljön Istennel. A tömjénezés utal az utána következõ evangéliumi tanításra. Szent Pál hálát ad Istennek, aki ismeretét jó illatként mindenütt elterjeszti általunk. Ilyen jó illatú, azaz Istennek tetszõ ismeret lesz számunkra Jézus evangéliumi tanítása. Behatol lelkünkbe, az öröm, megnyugvás, boldogság, istenszeretet lelki jó illatát árasztja benne széjjel. A tömjénezés elõkészület is. A pap a templomban jelenlevõ híveket tömjénnel füstöli meg. Szent Pál tanítja, hogy Jézus szeretetbõl jött el hozzánk. Magát jó illatú áldozatként adta oda Istennek. A jó illatú áldozat gyümölcsei nekünk embereknek vannak hasznunkra. Meg kell azért valósulnia bennünk az GÖRÖG GONDOLATOK apostol másik tanításának: Krisztus jó illata vagyunk mi az Istennek, azok között, akik üdvözülnek, éppúgy, mint azok közt, akik elkárhoznak. Úgy fogjuk tehát hallgatni Jézus evangéliumát, hogy bennünk jó talajra hulljon, bennünket jobbá tegyen, és általunk sok embernek megmutassa Jézus igaz útját. A pap a tömjénezést csendes imádsággal köti össze. Azt kéri Jézustól, hogy gyújtsa fel szívünkben istensége ismeretének tiszta világosságát. Jézus evangéliumi tanítása vagy az Általa mûvelt csodából megismerjük, hogy Õ igaz Isten. Nyissa meg továbbá lelki szemeinket evangéliumi tanításának megértésére. Amit megértünk belõle, az életünk irányítója és vezetõje lesz. A kérés ahhoz hasonló, amelyben a pap a Szentlélek leküldését kéri, hogy a kenyeret és bort változtassa át Krisztus szentségeivé. Az Evangélium tanításának megértése és felfogása nem tõlünk függ. Lelki szemeink titokzatos megnyitását a Szentlélek teszi. Õt Jézus azért küldte, hogy eszünkbe juttasson minden igazságot és megtanítson mindenre. Látszólag kis jelentõsége van akár az Alleluja-versnek, akár a tömjénezésnek az Evangélium elõtt. Könnyen rá mondhatja valaki, hogy az egyik a pap dolga, a másikat pedig elég, ha néhányan éneklik. A tömjénezõ pap azonban az emberekért imádkozik. Az Alleluja éneklése azonban egészen a híveké. Tekintsük dicséret áldozatának, amit itt a templomban teszünk. Ez a templomi kezdet indítson arra, hogy az Isten dicsérete a templomon kívül, és egész életünkben ajkainkon és keresztény életünkben legyen. (folyt. köv.) Lakatos László 3

4 4 GÖRÖG GONDOLATOK Jézus ebben is példát adott nekünk. Tudta, Betániától Emmauszig nagyon is tudta, hogy mi történt Jeruzsálemben, mégis hagyta, hogy elmondják, kibeszéljék magukból a tanítványok mindazt, mi A nagyböjt, nagyhét, húsvét idõszakában bántotta õket, mindazt miért szomorúak volörök kérdés marad nekünk keresztényeknek: tak. Gyógyulás, ha elmondhatom bánatomat, Hová tartok, és meddig jutottam el? Mert mi s gyógyító, ki minõségi idõvel tud megajánmindig haladni akarunk, s ezért számunkra dékozni. Megtanulni Jézustól a türelmes sohasem lehet megoldás az, hogy, évrõl-évre hallgatást, bizony komoly kihívás és önfekülsõ szemlélõként végignézzem a nagyheti- gyelem, de nélkülözhetetlen a mai világban. húsvéti templomi elõadást, hanem résztve- S kell, hogy jellemezze közösségemet, ezért võként élhetjük át a szertartásaink révén a kell, hogy jellemezzen engem. bibliai eseményeket. Amint Nikosz Kazan- S ahogy a húsvét harmadnap felolvasott tzakisz: Akinek meg kell halnia címû mûvé- történetben, úgy a liturgiában is, mely minben a passiójátékra készülõ szereplõk, lélek- dig egy lelki utazás, Krisztus a Szentírással ben úgy kell válnom az evangélium valódi tanít, a Szentírással válaszol kérdéseinkre. szereplõjévé. Pálma és barkaágakkal ke- Fontosnak tartja, hogy megmagyarázza, érzünkben hozsannát énekelve részt venni a telmezze a Szentírást, hogy rávilágítson az betániai ünnepségen, nagycsütörtökön ré- összefüggésekre, a jövendölések beteljeseszesülni a tanítványokkal Krisztus titkos va- désére. Biblia és Szenthagyomány. Két elvácsorájából s hallgatni az õ búcsúbeszédét. laszthatatlan része a kereszténységnek az el- Arimateai Józseffel és Nikodémussal elte- sõ percektõl fogva. Mert nem elég ismerni a metni Krisztust, s nagyszombat reggel a Szentírást, tudni kell befogadni, tudni kell érmeghalt Jézust sirató jeruzsálemiek mellé telmezni, tudni kell felismerni. állni. S húsvét hajnalán hinni, hinni akarni az S elérkezik a kenyértörés. A legnagyobb elsõ híreket: Jézus feltámadt! S a tanítvá- csoda, a legnagyobb misztérium. A tanítványokkal örvendezni, s újra és újra összejön- nyok ekkor ismerik fel Jézust. Mert a kenyérni, s együtt örülni, mert feltámadt az Úr! törésben mindig ott van Jézus, mert Vele ott S húsvét harmadnap ismét a templomba mindig találkozhatunk, Egységben lehetünk jönni, s az emmauszi tanítványok zarándok- vele úgy, mint az emmauszi tanítványok. S társaként megtapasztalni az elsõ keresztény bár sokszor homályos a mi szemünk, de felliturgiát. ismerhetjük, megérezhetjük: az Úr van itt. Ahol ketten vagy hárman az én nevem- Õ táplál minket, Õ, a feltámadt Krisztus. ben összejönnek, ott vagyok köztük, tanítot- S ekkor érünk az út végére, ekkor érkezünk ta Jézus a tanítványokat, s ígérete beteljesült meg, mikor a szívünk végre érzi, mikor a szíebben az esetben is. Nagy esemény történt itt vünk jelzi, mikor lángol a szívünk. az Emmauszi úton, pedig csak beszélgettek. S a húsvéti történet folytatása nem állhat Olyasvalami ez, melyre a mai embernek meg, ahogy a két emmauszi tanítvány rögtön nincs ideje. Elfelejtettünk, nem tudunk már visszafordult, hogy elmondja örömét a többiigazán beszélgetni. Bár sokszor együtt va- eknek, hogy hitükkel számukra vigasztalást, gyunk, de ilyenkor is szinte ösztönösen nyú- bátorítást adjanak. Lángoló szívvel hazalunk a televízió távirányítója, a rádió kapcso- menni? A liturgia élménye nem mindig kézlója felé. Három mondat után már munkánk- zel fogható, nem mindig mondhatjuk ki, ra, feladatainkra hivatkozva sietünk. Nincs hogy lángolt a szívünk. De itt voltuk, nyitotmár idõnk meglátogatni barátainkat, hogy tan az Istenre, lehetõséget, idõt adtunk az akár egész estéket átbeszélgessünk. Pedig együttlétre, a találkozásra. S újra és újra

5 GÖRÖG GONDOLATOK 5 megerõsödünk hitünkben, örömünkben és küldetésünkben, s vinnünk kell az örömhírt: Krisztus feltámadt! Így kellene évrõlévre Betániától Jeruzsálemen és Emmauszon át Nyíregyházáig eljutunk. S hogy könnyebb legyen, javaslom, az idén is zarándokoljunk együtt! Szt Reményik Sándor: Kegyelem Elõször sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Azután megfeszíted Körömszakadtáig maradék-erõd. Akarsz, egetostromló akarattal S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bûn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyû szürkeség Tömlöcébõl nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erõ, akarat, kétségbeesés, Bûnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S oly közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szûnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem. Lelkigondozás a kórházban Aki nem tud lemenni a kápolnába, ahhoz fel- Amikor megbetegszünk, akkor elsõ sorban a megy a kórházlelkész. Ezt kérni lehet a 06/30 testi orvoslásra gondolunk. Elfelejtjük, hogy ös telefonszámon, vagy a kápola testi gyógyulást elõsegíti a jó lelki állapot. A na ajtaján levõ füzetben. gyógyulás érdekében tehát a lelket is erõsíte- Ha idõben fordulunk orvoshoz, akkor nani kell. Felismerték ezt a szakemberek is, gyobb esélyünk van a gyógyulásra. Nem érezért egyre több kórházban van lelkigondo- demes utolsó pillanatokra hagyni a lélek zás. megerõsítését sem. Aki rendszeresen találko- Itt Nyíregyházán a kórház területén kápolna zik Krisztussal a szentségekben, azt megerõis van. A járó betegek vasárnaponként szent- síti az Úr. Ezekre a találkozásokra a kórházi misén is részt tudnak venni. A görög katoli- ágyon is nagy szükségünk van. kus Szent Liturgia délelõtt 9 órakor. A római katolikus délután 3 órakor kezdõdik. Szabó B. Sándor kórházlelkész

6 6 GÖRÖG GONDOLATOK A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont áprilisi mûsorai a rádióban és a televízióban Április 1. (Virágvasárnap) Így szól az Április 12. (Csütörtök) A Szeretet ereje Úr! A Biblia üzenete (Dalanics Zol- Kölcsey Televízió Ismétlés: 18:25 tán) Magyar Televízió (mtv1 9:50 órakor órakor, mtv2 9:50 órakor) Április 15. (Vasárnap) Gör. Kat. Szt. Li- Április 1. (Virágvasárnap) Diák-isten- turgia (Újfehértó) Kossuth Rádió: tisztelet (Református Gimn., Kisvár- 10:04 da) Kölcsey Televízió 15:00 órakor Április 15. (Vasárnap) Gör. Kat. Szt. Li- Április 2. (Nagyhétfõ) Krisztus közöt- turgia (Nyíregyháza-Jósaváros) Költünk! Kossuth Rádió 13:30 órakor csey Televízió 15:00 órakor Internet: hangtár/kossuth Április 19. (Csütörtök) A Szeretet ereje Kölcsey Televízió 21:00 órakor Április 3. (Nagykedd) Emeljük fel szívünket! Keresem az Embert Ma- Április 22. (Vasárnap) Ortodox Liturgia gyar Televízió mtv1 14:45 órakor (Nyíregyháza) Kölcsey Televízió 15:00 órakor Április 5. (Nagycsütörtök) A Szeretet ereje Kölcsey Televízió 20:30 órakor Április 22. (Vasárnap) A Szeretet ereje Kölcsey Televízió Ismétlés: 21:45 Április 7. (Nagyszombat) A Szeretet ere- órakor je Kölcsey Televízió Ismétlés: 21:00 órakor Április 23. (Hétfõ) Krisztus közöttünk! Kossuth Rádió 13:30 órakor Internet: Április 8. (Húsvétvasárnap) Emeljük fel hangtár/kossuth szívünket! Keresem az Embert Magyar Televízió Ismétlés: mtv2 Április 25. (Szerda) A Szeretet ereje 12:02-12:30 között Kölcsey Televízió Ismétlés: 18:30 órakor Április 8. (Húsvétvasárnap) A Megfeszített (rockopera) 1. rész Kölcsey Április 29. (Vasárnap) Református is- Televízió 15:00 órakor tentisztelet Kölcsey Televízió 15:00 órakor Április 9. (Húsvéthétfõ) A Megfeszített (rockopera) 2. rész Kölcsey Televízió 16:00 órakor

7 Hírek, Hirdetések A segédlelkész lakásának eddigi telefonszáma: megszünt. Az iroda telefon és faxszáma: , , Irodai idõn kívül a parókus , a segédlekész pedig es számon érhetõ el. Szeretettel ajánljuk az adózók figyelmébe, hogy a felajánlható 1+1%-kal a Katolikus Egyházat, melynek technikai kódja 0011, illetve a templomunk felújítását támogató Szent Tamás Alapítványt is lehet támogatni. A Szent Tamás alapítvány adószáma a következõ: Az idei évben jelentõsen megemelkedtek a közüzemi díjak, mely az egyházközséget is jelentõsen érintik. Ezért különösen fontossá vált a hívek részérõl az egyházfenntartás rendszeres befizetése. Ugyanis ebbõl fedezzük a templom, az egyházközségi iroda és a közösségi termek villany, gáz és egyéb költségeit. Püspök Úr ajánlása szerint az elõzõ évekhez hasonlóan 2007-ben az egyházfenntartás ajánlott összege nyugdíjasoknál 2000 Ft, míg aktív keresõknél az éves fizetésük 1 %-a. (ez nem azonos a felajánlott adó 1 %- kal.) Aki még az idén nem tette, de megteheti, rendezze egyházfenntartását. Köszönjük. Május 12-én gyerekbúcsú lesz Máriapócson, melyre autóbuszt indítunk. Érdeklõdni, jelentkezni, április 30-ig Szabó Tamás atyánál lehet az irodában vagy a 06 / es telefonszámon. Hon és hitismereti, hagyományõrzõ tábor lesz felsõsöknek Vilyvitányban Tamás atyával. A tábor ideje: kedd szombat. Érdeklõdni, jelentkezni, illetve a táborhoz támogatást felajánlani Szabó Tamás atyánál lehet az irodában vagy a 06 / es telefonszámon. GÖRÖG GONDOLATOK EGYÜTT ESTÉK, ahová a jegyesek mellett (kiknek ezek az alkalmak kötelezõek) szeretettel várunk minden jegyességre készülõt, s természetesen fiatal házasokat is! Helyszín: Hittudományi Fõiskola (Bethlen G. u ) 1. április Szabó Tamás: Ami csak rajtunk múlik?! 2. május Dr. Soltész János: Ketten egy testté lesznek Házasság, családtervezés, kockázatok 3. május Szabados Viktor: Ketten hármasban!, de ki is az a Harmadik? 4. Május Kondás Teri: Isten és gyermek helye a családban. 5. Május Szent Liturgia a jegyesekért a templomban, utána beszélgetés. Érdeklõdni Szabó Tamás atyánál lehet az irodában vagy a fenti telefonszámon. Egyházközségi gyalogos zarándoklat Máriapócsra: június 9. szombat. A zarándoklat részleteirõl késõbb adunk hírt. Érdeklõdni Szabó Tamás atyánál lehet. Felhívás: Keressük azokat az egykori diákokat, akik a Kálvineum Református Tanítóképzõ Intézet, vagy más nyíregyházi iskola növendékei voltak, és énekeltek 1937-ben a Városi Színházban rendezett Kodály-matinén, 1942-ben a Kálvineum udvarán tartott Éneklõ Ifjúság hangversenyen Kodály és Bárdos vezényletére. A 2007.május 5-én, szombaton 16 órától tervezett kettõs koszorúzásra Móricz Zsigmond Színház volt Kálvineum Búza utcai épülete és május 19-én a Kodály iskolában rendezendõ emlékhangversenyre szeretnénk meghívni és köszönteni õket. Kérjük elérhetõségüket április 20-ig közöljék az alábbi címre! Köszönettel Tarcai Zoltán A Magyar Kodály Társaság megyei vezetõje, 4400 Nyíregyháza Arany J. u 32. Tel: 42 /

8 TEMPLOMUNK SZERTARTÁSI RENDJE NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR Virágvasárnap: Jézus Krisztus bevo- Nagypéntek: Jézus Krisztus keresztnulása Jeruzsálembe halála 7.30 Reggeli istentisztelet 7.00, 9.00, 12.00, , 6.45, 8.30, 10.00, 12.00, Királyi imaórák. Szent Liturgiák barkaszenteléssel Nagy alkonyati istentisztelet Nagy alkonyati istentisztelet Kis esti zsolozsma, virrasztás, Nagyhétfõ: éjféli zsolozsma 6.45 Szent Liturgia Nagyszombat: 8.00 Szent Liturgia Reggeli istentisztelet a Elõszenteltek liturgiája szentsírnál Nagykedd: Nagy alkonyati istentisztelet 6.45 Szent Liturgia Nagy Szent Bazil liturgiájával, 8.00 Szent Liturgia Feltámadási szertartás, Elõszenteltek liturgiája körmenettel Nagyszerda: Húsvétvasárnap: - Jézus Krisztus fel Szent Liturgia támadásának ünnepe 8.00 Szent Liturgia 6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, Elõszenteltek Liturgiája Szent Liturgia. Nagycsütörtök: Minden Szent Liturgia után pászkát 6.45 Szent Liturgia szentelünk Nagy alkonyati istentisztelet Nagy alkonyati istentisztelet Nagy Szent Bazil liturgiájával Húsvéthétfõ: utána Nagypéntek reggeli istentisz Reggeli istentisztelet telet az Úr szenvedésérõl szóló , 6.45, 8.30, 10.00, 12.00, evangéliummal Szent Liturgiák A 10 órai Szent Liturgián körmenet lesz Nagy alkonyati istentisztelet A gyászoló család és a Hajdúdorogi Egyházmegye mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Dr. Békés Géza ny. parókus, börtönlelkész életének 90., áldozópapságának és házasságának 60. évében 2007.március 24-én visszaadta lelkét Teremtõjének. Papi temetése március 30-án volt a nyíregyháza-jósavárosi görög katolikus templomban. Géza atya nyugdíjasként templomunkban is közel 20 évig rendszeresen misézett, s sokat gyóntatott is. A megdicsõült igazak lelkeivel nyugtasd meg Üdvözítõnk a Te elhunyt szolgádnak lelkét! Húsvétkedd: A szertartások a húsvéthétfõi rend szerint lesznek. Görög Gondolatok Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi Görög Katolikus Egyházközség 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7. Tel: (42) Irodai órák: Hétköznaponként 9-13 és óráig. Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán Nyomdai munkák: Örökségünk Kiadó Bt.

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Az Országba vezető királyi út

Az Országba vezető királyi út XII. évfolyam különszám 2014. április Az Országba vezető királyi út A Szent napokban a Szentírás olyan közeggé válik, amelyen keresztül találkozunk Istenünkkel. Kinyilatkoztatják számunkra, hogy Isten

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

örög ondolatok Nagyböjt küszöbén A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2

örög ondolatok Nagyböjt küszöbén A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2 Nagyböjt küszöbén Föltündöklött a te kegyelmed Urunk / ményhirdetés után aztán a gyõzteseket feltündöklött a mi lelkünk megvilágosí-

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

örög katolikus írmondó

örög katolikus írmondó örög katolikus írmondó A g ö r ö g k a t o l i k u s e g y h á z k ö z s é g l a p j a Az emberi élet nem gép, amit elég egyszer bekapcsolni, s úgy marad. Az ember legfontosabb döntései nem automaták,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Jertek merítsetek fényt, a feltámadottnak világosságából, És dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból!

Jertek merítsetek fényt, a feltámadottnak világosságából, És dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból! II. évfolyam 4. szám 2015. április Jertek merítsetek fényt, a feltámadottnak világosságából, És dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból! Mindnyájan bementek az Úr örömébe, elsők és későn jövők,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A húsvét Új Szöveges dokumentum A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, melyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak.

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet

Megalakult a Szent Anna Oltáregylet 9. évf. 1. szám. 2012. jan. 22. Megalakult a Szent Anna Oltáregylet A legutóbbi képviselõ testületi ülésen örömmel jelezhettük, hogy megalakult a Szent Anna Oltáregylet. Az Egyletet és megalakulásának

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN

PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Pasarét, 2014. október 9. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza PRÉDIKÁCIÓ A KAPUBAN Alapige: Jer 7,1-7. 10. 1. Az a beszéd, amelyet az Úr szólt Jeremiásnak: 2. Állj az Úr házának

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben