örög ondolatok Nagyböjt küszöbén A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "örög ondolatok Nagyböjt küszöbén A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2"

Átírás

1 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2 Nagyböjt küszöbén Föltündöklött a te kegyelmed Urunk / ményhirdetés után aztán a gyõzteseket feltündöklött a mi lelkünk megvilágosí- körülveszik az újságírók, riporterek és tása: / íme az alkalmas idõ / íme a bûn- mindenki azután érdeklõdik, hogyan sibánat ideje; / vessük félre a sötétség került az elsõ hely megszerzése. A válacselekedeteit, / s öltözzünk a világosság szok nagyon különbözõek, de mindegyifegyverzetébe, / hogy a böjti idõ hullá- kük válasza egy pontban azonos: a gyõmain átkelvén, / a mi Urunk Jézus zelmet hosszú fáradságos munka elõzte Krisztus harmadnapos feltámadását meg. Olyan munka, amely állandó akaelérjük, / ki üdvöt hoz a mi lelkünknek. rati összeszedettséget, sok-sok önfegyelmezést, önmegtagadást, rengeteg le- A holnapi nappal megkezdjük az egy- mondást és áldozatot kíván. Ha az edzéházi év egyik komoly szakaszát, a szent seken nem végeznék a pontosan elõírt nagyböjtöt. A mai vasárnap liturgikus gyakorlatokat, ha nem élnének önmegtaénekei, a felolvasott evangéliumi rész gadó, önfegyelmezõ, sportszerû életet, mondatai mind arra irányulnak, hogy jól akkor nem állhatnának fel a dobogó legelõkészítsenek bennünket a nagyböjti magasabb fokára. idõ gyümölcsözõ, és lélekformáló eltöl- Az ember csodálkozva veszi észre, tésére. Ezért ne sajnáljunk egy kis idõt hogy mennyi közös vonás van a sportofordítani, arra hogy a böjt, az önmegta- lók felkészülése és a mi keresztény élegadás igaz értelmezésének és helyes tünk között. Mi mindannyian, amikor módjának a lényegét megértsük. megkereszteltek bennünket, meghívást Azt hiszem, mindnyájan láttunk már kaptunk Jézus Krisztustól, hogy egész a TV-ben rangos sportközvetítést, és utá- életünkön keresztül erkölcsileg és kena az eredményhirdetést. Milyen megha- gyelmileg egyre jobbakká, tökéletesebtó dolog látni azt a pillanatot, amikor bekké válva, õt kövessük, hogy majd a egy-egy sportoló boldogságtól csillogó földi élet után az õ országába jussunk. szemekkel szorította magához a megér- Hogyan is tanítja szent Pál? A keresztség demelt jutalmat, az aranyérmet. Az ered- titokzatos módon beiktat bennünket

2 2 Krisztus halálába és feltámadásába. szerint. Mindenki önmaga válasszon a Meghalunk a bûnnek és befogadjuk a különbözõ önmegtagadási és vezeklési feltámadt Krisztus életét kegyelem for- formák között. De mindenki olyat vámájában. Ezt az életet kell állandóan tö- lasszon, ami az õ egyéniségének legjobkéletesítenünk, fejlesztenünk önma- ban megfelel. És még egyet ezzel kapgunkban. De ez állandó munkát, folyto- csolatban ne felejtsünk el: nem az a lénos küzdelmet jelent, mert a kísértés és a nyeg, hogy különleges önmegtagadásobûn lehetõsége végig kíséri egész életün- kat végezzünk, hanem az, hogy legyünk ket. Meg kell tagadnunk a rendetlen földi készen Isten akaratának állandó elfogavágyakat, melyek a krisztusi élettõl el dására és teljesítésére. akarnak bennünket téríteni. Ez, pedig A váratlan feladatokat elvállalni, a nem megy mindig könnyen. Néha nagy meglepetéseket, kellemetlenségeket aláerõfeszítést, akarati összeszedettséget zattal tudomásul venni általában nehekíván. zebb, mint a magunktól kigondolt ön- A krisztusi élet kialakításának eszkö- megtagadásokat végrehajtani. Mindzeiként szokták felsorolni a nagy lelki egyikünknek más és más az élethívatása, írók az imádságot, összeszedettséget, más-más alkalom adódik az önmegtagaéberséget, böjtöt, a szenvedélyek belsõ dásra, a krisztusi élet tökéletesítésére. A ellenõrzését és külsõ leküzdését, a türel- különbözõ sportágakban is más-más az met és a testi vezeklést. Sohasem szabad edzés terv, más az életforma, csak a cél azonban elfelejtenünk, hogy a böjt, az közös: az aranyérem. Így van ez a mi éleönmegtagadás, a vezeklés nem cél, ha- tünkben is. A hibák, és erények aprólénem eszköz arra, hogy közelebb kerül- kos számontartása az egyik embert jünk az igazi célhoz, Krisztushoz. Nem a elõbbre viszi, a másik ellenben nagyvoböjtölésért böjtölünk! Jó, ha tudatosítjuk nalúsága miatt kibírhatatlan tehernek érmagunkban most a nagyböjt kezdetén, zi. amikor az egyház Jézus szenvedésére Holnap megkezdjük a szent idõt. irányítja figyelmünket, hogy a böjt, Elõttünk a nagy cél, az igazi eszménykép vagyis általánosságban a húsos ételektõl Krisztus istenemberi alakja. Õ áll elõtvaló tartózkodás csak egyik formája az tünk, hív és vár bennünket. Próbáljuk önmegtagadásnak. A böjtön kívül na- meg ezekben a hetekben fokozottabban gyon sokféle formában lehet, különösen követni Õt, hiszen a Szentírás szerint a szeretet és a türelem gyakorlásával ön- semmit sem hoztunk magunkkal a vimegtagadást végezni. lágra, és nem is vihetünk el semmit. A nagyböjt, az önmegtagadás, a ve- (1Tim 6,7) Kivéve azt a kegyelmi és erzeklés és a bûnbánat ideje. Krisztus szen- kölcsi értéket, amit itt a földön kialakívedéseinek, dicsõséges feltámadásának tottunk magunkban. Ez, pedig az örök megünneplésére készít elõ bennünket. élet ígérete, tehát minden fáradságot Kapcsolódjunk be hivõ lélekkel mind- megér. annyian ebbe a szent idõbe, ki-ki saját élethívatásának, életkörülményeinek egyéni, lelki, szellemi és testi adottságai Miló Miklós parókus

3 A Szentliturgia 20. Az alleluja Az apostoli szakasz olvasásakor azt a tanítást halljuk, amit az apostolok Jézustól tanultak és írtak le. Mi, a Szent liturgián jelenlevõ hívek, Jézust is szeretnénk hallani. Ennek is eljön az ideje. Mielõtt Jézus szólna hozzánk, Egyházunk egy kis jelentõségûnek látszó szertartással készít fel erre mindnyájunkat. Vége van az Apostol olvasásának. A pap áldást mond a felolvasóra: Békesség neked! Majd a jelenlevõk felé fordul egy, már ismert felszólítással: Bölcsesség, figyelmezzünk! A felszólítás után egy rövid bevezetés következik az Evangéliumra: a tömjénezés és az Alleluja-vers. Alleluja: egy héber kifejezés kissé átalakított formája. Hallélu Jah! = Dicsérjétek Jahwét, dicsérjétek Istent! Ez a zsidóknál a csodálkozás, lelkesedés és öröm felkiáltása volt az istentiszteleteken. Bámulattal és csodálkozással teltek el Isten mûvei iránt. E két szóval adtak ennek kifejezést. Az Alleluja-szóval elõször Tóbiás könyvében találkozunk. Alleluja! Áldott legyen Izrael Istene! Örökké dicsõítsék benned a szent nevet. Több zsoltár is kezdõdik ezzel a felkiáltással. Ezeket Hallel -zsoltároknak nevezzük. Ezeket énekelte Jézus tanítványaival a Titkos Vacsora végén. Legutoljára a Titkos Jelenések könyvének utolsó részében fordul elõ. Alleluja! Üdv, dicsõség és hatalom legyen a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak ítéletei. (19,1) A mennyei seregek háromszor is ezzel a szóval vezetik be dicsõítõ éneküket Isten nagy tette után. Az égiek és a zsidók istentiszteletébõl a keresztény Egyház is átvette ezt a szót, de meghagyta eredeti héber formájában. Az Alleluja-t az Apostol olvasása után hosszú, nyugodt dallamon énekelik. Itt a dallamnak van nagy jelentõsége. A dallamos éneklés adja vissza az ember lelkesedését, örömét, felkiáltását. Ha szabályosan énekelnénk, még két zsoltárverset kellene énekelni hozzá, mint pl. a temetés kezdeténél. Az egyik legszebb Alleluja-vers a 8. hangé. Így szól: Alleluja! Jertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek! Alleluja, alleluja, alleluja. Járuljunk orcája elé hálaadással, és zsoltárokkal vigadjunk Neki. Alleluja, alleluja, alleluja. Jertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek. Alleluja, alleluja, alleluja! Minek örülünk mi, az Alleluja-vers éneklésével? Örülünk, mert Jézust várjuk. Várjuk, hogy az oltárból kijöjjön az Evangélium alakjában, és szóljon hozzánk. Néhány pillanat múlva maga fog bennünket tanítani. Virágvasárnap a jeruzsálemi emberek meghallották, hogy Jézus jön, énekelve mentek ki Eléje és úgy várták. Mi lelkileg éljük át boldogságukat. (folyt. köv.) Lakatos László 3

4 4 Nagyböjt idején... Szertartásainkban a nagyböjt folyamán számtalan dolog megváltozik. Érdemes ezeket számba venni és átgondolni, ezeken a szertartásokon részt venni, hogy a böjti futást minél jobban bevégezzük. 1. Az oltárterítõk, a papi öltözék színe, bordó. A színvilág is a bûnbánatra hangol minket. 2. A böjti vasárnapokon, nem a máskor szokásos Aranyszájú Szent János által összeállított Szent Liturgiát, hanem a Nagy Szent Bazil Liturgiát végezzük. A Bazil-liturgia a bizánci szertartású egyház évente tíz alkalommal használt liturgia-szövege. Összeállítása Nagy Szent Bazil nevéhez fûzõdik (+379). Menete megegyezik az Aranyszájú-liturgiáéval. Néhány imádságban, fõleg az átváltoztatás elõtt és után mondott imád-ságaiban mutat attól nagyobb eltérést. Ezek az imádságok hosszabbak, tartal-mukban gazdagabbak. 3. A nagyböjt szerda és péntek estéin Elõszenteltek Liturgiáját végezzük. Az elõszenteltek liturgiája a bizánci egyház sajátos nagyböjti szertartása. Õsi elõírás szerint nagyböjtben szombat és vasárnap vagy nagy ünnep kivételével Szent Liturgiát nem végeznek (bár a magyar görög katolikus hagyomány ettõl eltért, ugyanis nagypéntek kivételével minden nap végzünk Szent Liturgiát), az egyház hetente kétszer mégis meg akarta áldoztatni a híveket, hogy a böjti harcban el ne csüggedjenek. Ezért jött létre az Elõszenteltek liturgiája, mely ünnepélyes áldoztatási szertartásnak tekinthetõ. Elsõ része a nagy alkonyati istentisztelet (vecsernye) menetét követi, szentírási olvasmányokkal. Az énekek alatt a pap az elõzõ vasárnapon átváltoztatott szentséget az elõkészületi asztalra viszi, majd késõbb ünnepélyes menetben visszahozza az oltárra. A második rész a kérõ ekténiától a Szent Liturgia rendjét követi, szentáldozással. Átlényegülés tehát nincs benne. Nagyböjt szerdáin, péntekjein és a nagyhét elsõ három napján van elõírva a végzése. Ezeknek a szertartásoknak a szövegei, dallamvilága, szimbólumai mind-mind a helyes és az Istennek tetszõ böjtre hangolnak minket. 4. A nagyböjt szombatjain elhunytjainkról emlékezünk meg a hramotás Szent Liturgiával. Ezeken a szertartásokon név szerint említhetjük meg a hívek elhunyt szeretteit, az Istentõl kérve számukra az örök boldogságot. Így elhunytjainkkal is jót teszünk. Hramotás idõpontok az idei évben: február 10, március 3, március 10, március 17, május A nagyböjti vecsernyék (nyilvánosan vasárnap este végezzük) hosszabbak, a vége a megszokottól eltérõ, ekkor is imádkozzuk Szíriai Szent Efrém fohászát, mely a böjt szellemiségét nagyszerû módon kifejezi. Érdemes napjainkat ezzel az imádsággal kezdeni. Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelmûség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét. Igen Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bûneimet, és meg ne ítéljem felebarátom, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.

5 A Biblia fa: virágzik és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is. A Biblia gyõztes: a legyõzötteket nem rabokká, hanem szabadokká teszi. A Biblia hajó: sohasem fut zátonyra, és utasait biztonságba viszi. A Biblia híd: mely a mulandóságból az örökkévalóságba vezet. A Biblia világosság: a legnagyobb sötétségeken is áthatol. A Biblia tolmács: sok nyelven tolmácsolja Isten akaratát. A Biblia bíró: személyválogatás nélkül igazságosan ítél. A Biblia eke: mely már sok kemény szívet megmunkált. A Biblia térkép: Isten országa jól megismerhetõ belõle. A Biblia könyv, melynél tökéletesebbet írni nem lehet. A Biblia út, mely a golgotán át a dicsõségbe vezet. A Biblia útmutató: aki ráfigyel, nem tévedhet el. A Biblia távcsõ: messzi jövõbe lehet vele látni. A Biblia fegyver, mellyel a bûn megölhetõ. A Biblia vonat, mely a mennybe visz. A Biblia ellenõr, figyelmeztet. A Biblia frissítõ levegõ. A Biblia éltetõ víz. A Biblia enyém. A Tiéd is? Egyesületünk tagjai nagyon várták a meghívót február 2-ára a hagyományos generációk találkozójára a Görög Katolikus Általános Iskola rendezésében. Gyertyaszentelõ vagy a Találkozások ünnepe egyesületünk számára jeles alkalom, mivel nyugdíjas egyesületünk névadói a szentéletû Simeon és Anna. Példát mutattak számunkra életükkel a keresztény életvitelre. Az iskola hívott és mi örömmel mentünk. Köszönjük a szeretetteljes meghívást, a tanulók színvonalas, szép mûsorát, az agapét. Ezen mindig van alkalom a múlt felidézésére. Mi az iskola egykori tanulói vagy tanárai szívesen emlékezünk. Büszkék vagyunk az iskola jelenlegi jó eredményeire, hírnevére, sikereire, az iskolák közötti versenyeken elért helyezésekre. Szeretnénk, ha továbbra is megõrzõdne a találkozás ünnepének ez a hagyománya! Remélem, jövõre újra találkozunk! A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület nevében Dr. Szegedi Jánosné 5 Generációk találkozása

6 6 Sziasztok!!! Mini-ifi klubunk az idén alakult. Azt akartuk, hogy az elsõ farsangunk igazán emlékezetes maradjon. Összejövetelünk kicsit döcögõsen indult, pedig minden feltétel adott volt hozzá, hogy jó legyen: sütik, innivalók, zene és kedves emberek. A hangulatot rövid idõn belül mégis sikerült feldobni. Nagyon sokat játszottunk, táncoltunk és karaokeztunk az este folyamán. Játszottunk kérdezz-feleleket, székfoglalósat, és pár érdekes népi játékot, ugyanis csoportunkban 3 táncos is van, akiknek igen nagy szerepe volt a hangulat feloldásában. Szerintem minden résztvevõnek emlékezetes maradt ez az este. Ha éves vagy, és szeretnéd a péntek estéidet egy jó hangulatú kis csoportban tölteni, akkor gyere el pénteken, a templom mögötti hittanterembe órára. Anna Meghallgatott imádság Erõt kértem az Úrtól, s õ nehézségeket adott, melyeken megedzõdtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Elõmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erõt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyõztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat! (ismeretlen szerzõ)

7 A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont márciusi mûsorai a rádióban és a televízióban 7 Március 4. Vasárnap: Magyar Március 18. Vasárnap Magyar Tele- Televízió / mtv1 9:50 órakor, mtv2 vízió mtv1 11:00 és mtv2 15:00 12:02-12:30 között Így szól az Úr! Görög Katolikus Szent Liturgia A Biblia üzenete (Kocsis Fülöp) közvetítés Csepelrõl Március 18. Vasárnap Kölcsey Te- levízió 15:00 órakor Diák-istentisztelet (Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza) Március 4. Vasárnap: Kölcsey Televízió 15:00 órakor Diákmise a Szent László Gimnáziumból Kisvárdáról) Március 5. Hétfõ Kossuth Rádió Március 19. Hétfõ Kossuth Rádió 13:30 órakor Krisztus közöttünk! 13:30 órakor Krisztus közöttünk! Március 6. Kedd Magyar Televízió Március 22. Csütörtök Kölcsey Telemtv1 14:45 órakor Emeljük fel vízió 19:30 órakor A Szeretet ereje szívünket! Keresem az Embert Március 23. Péntek Kölcsey Televí- Március 8. Csütörtök Kölcsey Tele- zió 8:00 órakor A Szeretet ereje vízió 19:30 órakor A Szeretet ereje (ismétlés) Március 9. Péntek Kölcsey Televízió Március 25. Vasárnap Kölcsey Tele- 8:00 órakor A Szeretet ereje (Is- vízió 15:00 órakor Metodista-ismétlés) tentisztelet (Nyíregyháza) Március 11. Vasárnap Magyar Televízió mtv2 12:02-12:30 között Második negyedévtõl (áprilistól) to- Emeljük fel szívünket! Keresem vábbi mûsorok: az Embert (Ismétlés) Havonta: Templom-tér-kép Március 11. Vasárnap Kölcsey Tele- (Magyar Katolikus Rádió) vízió 15:00 órakor Diák-istentisz- Negyedévente: Görög Katolikus telet (Kossuth Lajos Evangélikus Körkép (mtv1 és mtv2) Gimnázium Nyíregyháza)

8 Hírek, Hirdetések Hírverések A SEGÉDLELKÉSZ LAKÁSÁNAK EDDIGI TELEFONSZÁMA: MEGSZÜNT. AZ IRODA TELEFON ÉS FAXSZÁMA: , , AZ ESTI ÓRÁKBAN A PARÓKUS , A SEGÉDLEKÉSZ PEDIG ES SZÁMON ÉRHETÕ EL. * * * A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület március 25-én zarándoklatot szervez Máriapócsra. Az autóbuszra jelentkezni az egyesület vezetõinél illetve az egyházközségi irodában lehet. * * * A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése értelmében február 25-én országos gyûjtést tartunk a katolikus iskolák javára. A püspöki kar egy korábbi rendelkezésének megfelelõen a befolyt összeg az egyházmegyéknél marad. Mondani se kell, hogy egész egyházunk javát szolgálja minden ember, aki bármelyik iskolánkban becsületes kereszténnyé és öntudatos görög katolikussá nevelõdik. Ezért felelõsségünk ezek az oktatási intézmények iránt is közös. Az iskolákat sújtó általános megszorítások és az egyházi iskolákat érintõ hátrányos megkülönböztetések miatt az egyházmegyéknek rendkívüli kiadásokat jelent az iskolák mûködtetése. Ezért különösen fontos minden jó szándékú ember segítsége. * * * Szeretettel ajánljuk az adózók figyelmébe, hogy a felajánlható 1+1%-kal a Katolikus Egyházat, melynek technikai kódja 0011, illetve a templomunk felújítását támogató Szent Tamás Alapítványt is lehet támogatni. A Szent Tamás alapítvány adószáma a következõ: Görög Gondolatok Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi Görög Katolikus Egyházközség 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7. Tel: (42) Irodai órák: Hétköznaponként 9-13 és óráig. Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán Nyomdai munkák: Örökségünk Kiadó Bt.

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 Hová lettek a pálmaágak? Valahányszor elõkelõ vendég érkezik hazánkba népe országa képviseletében, igyekszünk megadni a fogadás módját.

Részletesebben

örög Uram! Hogy lássak!

örög Uram! Hogy lássak! örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 29/1 Uram! Hogy lássak! A jerikói vak koldusról nem hihette mégis világosságot láttak. Helyükrõl felvolna senki, legkevésbé õ maga, hogy

Részletesebben

A lélek tavasza. Nagyhét Húsvét. Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás. 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye

A lélek tavasza. Nagyhét Húsvét. Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás. 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye XII. évfolyam 4. szám A lélek tavasza 2014. április Lázár szombat 7.00-8.00-ig gyóntatás 8.00 szent liturgia 18.00 vecsernye Virágvasárnap 8.00 gyóntatás 9.00 utrenye 9.30 Szent Liturgia -barka szentelés

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító

IX. évfolyam 1. szám. Makói Katolikus Tudósító Makói Katolikus Tudósító IX. évfolyam 1. szám Nagyböjtben az egyház álljon készen arra, hogy tanúságot tegyen az evangéliumi szeretetről mindazok iránt, akik anyagi, erkölcsi vagy lelki nyomorúságban élnek.

Részletesebben

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által

HITTAN TANTERV. Miskolci Görög Katolikus Iskola. Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által HITTAN TANTERV Miskolci Görög Katolikus Iskola Összeállította: Tóth Elek hittanár Átdolgozva 2008-ban Makkai László hittanár által 808 BEVEZETÉS I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő

Részletesebben

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért

IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért IMA HÉT A Krisz tus-hí võk egy sé gé ért 2011. 2007. január 21-28. 16-23 2006 2011... a... süketeket kitartottak is hallóvá az apostolok teszi, a némákat tanításában, is beszélõvé.... (ApCsel (Mk 7.37)

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja»

Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Regina Krónika IX. évfolyam 3. szám 2008. március 2. «A veszprémi Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja» Krisztus értetek szegénnyé lett (2Kor 8,9) 1) A húsvét felé vezető út minden évben nagyszerű

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A TARTALOMBÓL: Isten országának ezt az evangéliumát IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2012. JÚLIUS 45. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A TARTALOMBÓL: Emelt fővel járhatsz Isten utolsó kegyelmi üzenete Az Atya Isten arcai Várjon még, vagy jöjjön el mielőbb? A

Részletesebben

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN!

TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! ÚJ SZÍVXIV. évfolyam 1. szám 1 TÉRJETEK MEG, ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN! A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok

Részletesebben

Evangéliumi üzenet mindenkinek

Evangéliumi üzenet mindenkinek AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XIV. évfolyam 3. szám 2007 szeptemberi különszám Evangéliumi üzenet mindenkinek K edves Olvasó! Ez a lapszám megõrizendõ az esztendõ végéig!

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2015 - IX. évf. 2. (60. sz.) Húsvét PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu SZÁZ HÚSVÉT Az idei Húsvétra készülve és száz éves templomunkra gondolva,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

PROLÓGUS. In nomine Dei. I. évfolyam 1. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA. 2008. március

PROLÓGUS. In nomine Dei. I. évfolyam 1. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA. 2008. március I. évfolyam 1. szám A DUNAKANYARI EVANGÉLIKUSOK LAPJA 2008. március In nomine Dei PROLÓGUS Kezdetben volt az ébredés az élet jele. Az életképes ember sajátja. Az élni akarás mozdulatsora. Nap mint nap

Részletesebben

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért

A kiküldött tanítványok szolgálata. Ima Magyarországért evangélikus hetilap 73. évfolyam, 13. szám 2008. március 30. Húsvét ünnepe után 1. vasárnap (Quasi modo geniti) Ára: 199 Ft Elámulok, hogy a mai merkantilista világban mi mindent lehet a»vallás«címszó

Részletesebben