örög ondolatok Nagyböjt küszöbén A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "örög ondolatok Nagyböjt küszöbén A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2"

Átírás

1 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/2 Nagyböjt küszöbén Föltündöklött a te kegyelmed Urunk / ményhirdetés után aztán a gyõzteseket feltündöklött a mi lelkünk megvilágosí- körülveszik az újságírók, riporterek és tása: / íme az alkalmas idõ / íme a bûn- mindenki azután érdeklõdik, hogyan sibánat ideje; / vessük félre a sötétség került az elsõ hely megszerzése. A válacselekedeteit, / s öltözzünk a világosság szok nagyon különbözõek, de mindegyifegyverzetébe, / hogy a böjti idõ hullá- kük válasza egy pontban azonos: a gyõmain átkelvén, / a mi Urunk Jézus zelmet hosszú fáradságos munka elõzte Krisztus harmadnapos feltámadását meg. Olyan munka, amely állandó akaelérjük, / ki üdvöt hoz a mi lelkünknek. rati összeszedettséget, sok-sok önfegyelmezést, önmegtagadást, rengeteg le- A holnapi nappal megkezdjük az egy- mondást és áldozatot kíván. Ha az edzéházi év egyik komoly szakaszát, a szent seken nem végeznék a pontosan elõírt nagyböjtöt. A mai vasárnap liturgikus gyakorlatokat, ha nem élnének önmegtaénekei, a felolvasott evangéliumi rész gadó, önfegyelmezõ, sportszerû életet, mondatai mind arra irányulnak, hogy jól akkor nem állhatnának fel a dobogó legelõkészítsenek bennünket a nagyböjti magasabb fokára. idõ gyümölcsözõ, és lélekformáló eltöl- Az ember csodálkozva veszi észre, tésére. Ezért ne sajnáljunk egy kis idõt hogy mennyi közös vonás van a sportofordítani, arra hogy a böjt, az önmegta- lók felkészülése és a mi keresztény élegadás igaz értelmezésének és helyes tünk között. Mi mindannyian, amikor módjának a lényegét megértsük. megkereszteltek bennünket, meghívást Azt hiszem, mindnyájan láttunk már kaptunk Jézus Krisztustól, hogy egész a TV-ben rangos sportközvetítést, és utá- életünkön keresztül erkölcsileg és kena az eredményhirdetést. Milyen megha- gyelmileg egyre jobbakká, tökéletesebtó dolog látni azt a pillanatot, amikor bekké válva, õt kövessük, hogy majd a egy-egy sportoló boldogságtól csillogó földi élet után az õ országába jussunk. szemekkel szorította magához a megér- Hogyan is tanítja szent Pál? A keresztség demelt jutalmat, az aranyérmet. Az ered- titokzatos módon beiktat bennünket

2 2 Krisztus halálába és feltámadásába. szerint. Mindenki önmaga válasszon a Meghalunk a bûnnek és befogadjuk a különbözõ önmegtagadási és vezeklési feltámadt Krisztus életét kegyelem for- formák között. De mindenki olyat vámájában. Ezt az életet kell állandóan tö- lasszon, ami az õ egyéniségének legjobkéletesítenünk, fejlesztenünk önma- ban megfelel. És még egyet ezzel kapgunkban. De ez állandó munkát, folyto- csolatban ne felejtsünk el: nem az a lénos küzdelmet jelent, mert a kísértés és a nyeg, hogy különleges önmegtagadásobûn lehetõsége végig kíséri egész életün- kat végezzünk, hanem az, hogy legyünk ket. Meg kell tagadnunk a rendetlen földi készen Isten akaratának állandó elfogavágyakat, melyek a krisztusi élettõl el dására és teljesítésére. akarnak bennünket téríteni. Ez, pedig A váratlan feladatokat elvállalni, a nem megy mindig könnyen. Néha nagy meglepetéseket, kellemetlenségeket aláerõfeszítést, akarati összeszedettséget zattal tudomásul venni általában nehekíván. zebb, mint a magunktól kigondolt ön- A krisztusi élet kialakításának eszkö- megtagadásokat végrehajtani. Mindzeiként szokták felsorolni a nagy lelki egyikünknek más és más az élethívatása, írók az imádságot, összeszedettséget, más-más alkalom adódik az önmegtagaéberséget, böjtöt, a szenvedélyek belsõ dásra, a krisztusi élet tökéletesítésére. A ellenõrzését és külsõ leküzdését, a türel- különbözõ sportágakban is más-más az met és a testi vezeklést. Sohasem szabad edzés terv, más az életforma, csak a cél azonban elfelejtenünk, hogy a böjt, az közös: az aranyérem. Így van ez a mi éleönmegtagadás, a vezeklés nem cél, ha- tünkben is. A hibák, és erények aprólénem eszköz arra, hogy közelebb kerül- kos számontartása az egyik embert jünk az igazi célhoz, Krisztushoz. Nem a elõbbre viszi, a másik ellenben nagyvoböjtölésért böjtölünk! Jó, ha tudatosítjuk nalúsága miatt kibírhatatlan tehernek érmagunkban most a nagyböjt kezdetén, zi. amikor az egyház Jézus szenvedésére Holnap megkezdjük a szent idõt. irányítja figyelmünket, hogy a böjt, Elõttünk a nagy cél, az igazi eszménykép vagyis általánosságban a húsos ételektõl Krisztus istenemberi alakja. Õ áll elõtvaló tartózkodás csak egyik formája az tünk, hív és vár bennünket. Próbáljuk önmegtagadásnak. A böjtön kívül na- meg ezekben a hetekben fokozottabban gyon sokféle formában lehet, különösen követni Õt, hiszen a Szentírás szerint a szeretet és a türelem gyakorlásával ön- semmit sem hoztunk magunkkal a vimegtagadást végezni. lágra, és nem is vihetünk el semmit. A nagyböjt, az önmegtagadás, a ve- (1Tim 6,7) Kivéve azt a kegyelmi és erzeklés és a bûnbánat ideje. Krisztus szen- kölcsi értéket, amit itt a földön kialakívedéseinek, dicsõséges feltámadásának tottunk magunkban. Ez, pedig az örök megünneplésére készít elõ bennünket. élet ígérete, tehát minden fáradságot Kapcsolódjunk be hivõ lélekkel mind- megér. annyian ebbe a szent idõbe, ki-ki saját élethívatásának, életkörülményeinek egyéni, lelki, szellemi és testi adottságai Miló Miklós parókus

3 A Szentliturgia 20. Az alleluja Az apostoli szakasz olvasásakor azt a tanítást halljuk, amit az apostolok Jézustól tanultak és írtak le. Mi, a Szent liturgián jelenlevõ hívek, Jézust is szeretnénk hallani. Ennek is eljön az ideje. Mielõtt Jézus szólna hozzánk, Egyházunk egy kis jelentõségûnek látszó szertartással készít fel erre mindnyájunkat. Vége van az Apostol olvasásának. A pap áldást mond a felolvasóra: Békesség neked! Majd a jelenlevõk felé fordul egy, már ismert felszólítással: Bölcsesség, figyelmezzünk! A felszólítás után egy rövid bevezetés következik az Evangéliumra: a tömjénezés és az Alleluja-vers. Alleluja: egy héber kifejezés kissé átalakított formája. Hallélu Jah! = Dicsérjétek Jahwét, dicsérjétek Istent! Ez a zsidóknál a csodálkozás, lelkesedés és öröm felkiáltása volt az istentiszteleteken. Bámulattal és csodálkozással teltek el Isten mûvei iránt. E két szóval adtak ennek kifejezést. Az Alleluja-szóval elõször Tóbiás könyvében találkozunk. Alleluja! Áldott legyen Izrael Istene! Örökké dicsõítsék benned a szent nevet. Több zsoltár is kezdõdik ezzel a felkiáltással. Ezeket Hallel -zsoltároknak nevezzük. Ezeket énekelte Jézus tanítványaival a Titkos Vacsora végén. Legutoljára a Titkos Jelenések könyvének utolsó részében fordul elõ. Alleluja! Üdv, dicsõség és hatalom legyen a mi Istenünknek, mert igazak és igazságosak ítéletei. (19,1) A mennyei seregek háromszor is ezzel a szóval vezetik be dicsõítõ éneküket Isten nagy tette után. Az égiek és a zsidók istentiszteletébõl a keresztény Egyház is átvette ezt a szót, de meghagyta eredeti héber formájában. Az Alleluja-t az Apostol olvasása után hosszú, nyugodt dallamon énekelik. Itt a dallamnak van nagy jelentõsége. A dallamos éneklés adja vissza az ember lelkesedését, örömét, felkiáltását. Ha szabályosan énekelnénk, még két zsoltárverset kellene énekelni hozzá, mint pl. a temetés kezdeténél. Az egyik legszebb Alleluja-vers a 8. hangé. Így szól: Alleluja! Jertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek! Alleluja, alleluja, alleluja. Járuljunk orcája elé hálaadással, és zsoltárokkal vigadjunk Neki. Alleluja, alleluja, alleluja. Jertek, örvendezzünk az Úrnak, vigadjunk a mi szabadító Istenünknek. Alleluja, alleluja, alleluja! Minek örülünk mi, az Alleluja-vers éneklésével? Örülünk, mert Jézust várjuk. Várjuk, hogy az oltárból kijöjjön az Evangélium alakjában, és szóljon hozzánk. Néhány pillanat múlva maga fog bennünket tanítani. Virágvasárnap a jeruzsálemi emberek meghallották, hogy Jézus jön, énekelve mentek ki Eléje és úgy várták. Mi lelkileg éljük át boldogságukat. (folyt. köv.) Lakatos László 3

4 4 Nagyböjt idején... Szertartásainkban a nagyböjt folyamán számtalan dolog megváltozik. Érdemes ezeket számba venni és átgondolni, ezeken a szertartásokon részt venni, hogy a böjti futást minél jobban bevégezzük. 1. Az oltárterítõk, a papi öltözék színe, bordó. A színvilág is a bûnbánatra hangol minket. 2. A böjti vasárnapokon, nem a máskor szokásos Aranyszájú Szent János által összeállított Szent Liturgiát, hanem a Nagy Szent Bazil Liturgiát végezzük. A Bazil-liturgia a bizánci szertartású egyház évente tíz alkalommal használt liturgia-szövege. Összeállítása Nagy Szent Bazil nevéhez fûzõdik (+379). Menete megegyezik az Aranyszájú-liturgiáéval. Néhány imádságban, fõleg az átváltoztatás elõtt és után mondott imád-ságaiban mutat attól nagyobb eltérést. Ezek az imádságok hosszabbak, tartal-mukban gazdagabbak. 3. A nagyböjt szerda és péntek estéin Elõszenteltek Liturgiáját végezzük. Az elõszenteltek liturgiája a bizánci egyház sajátos nagyböjti szertartása. Õsi elõírás szerint nagyböjtben szombat és vasárnap vagy nagy ünnep kivételével Szent Liturgiát nem végeznek (bár a magyar görög katolikus hagyomány ettõl eltért, ugyanis nagypéntek kivételével minden nap végzünk Szent Liturgiát), az egyház hetente kétszer mégis meg akarta áldoztatni a híveket, hogy a böjti harcban el ne csüggedjenek. Ezért jött létre az Elõszenteltek liturgiája, mely ünnepélyes áldoztatási szertartásnak tekinthetõ. Elsõ része a nagy alkonyati istentisztelet (vecsernye) menetét követi, szentírási olvasmányokkal. Az énekek alatt a pap az elõzõ vasárnapon átváltoztatott szentséget az elõkészületi asztalra viszi, majd késõbb ünnepélyes menetben visszahozza az oltárra. A második rész a kérõ ekténiától a Szent Liturgia rendjét követi, szentáldozással. Átlényegülés tehát nincs benne. Nagyböjt szerdáin, péntekjein és a nagyhét elsõ három napján van elõírva a végzése. Ezeknek a szertartásoknak a szövegei, dallamvilága, szimbólumai mind-mind a helyes és az Istennek tetszõ böjtre hangolnak minket. 4. A nagyböjt szombatjain elhunytjainkról emlékezünk meg a hramotás Szent Liturgiával. Ezeken a szertartásokon név szerint említhetjük meg a hívek elhunyt szeretteit, az Istentõl kérve számukra az örök boldogságot. Így elhunytjainkkal is jót teszünk. Hramotás idõpontok az idei évben: február 10, március 3, március 10, március 17, május A nagyböjti vecsernyék (nyilvánosan vasárnap este végezzük) hosszabbak, a vége a megszokottól eltérõ, ekkor is imádkozzuk Szíriai Szent Efrém fohászát, mely a böjt szellemiségét nagyszerû módon kifejezi. Érdemes napjainkat ezzel az imádsággal kezdeni. Életem ura és uralkodója, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelmûség, pénzvágy és megszólás szellemét! Ajándékozd inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, állhatatosság és szeretet lelkét. Igen Uram, Királyom! Add meg, hogy megismerjem bûneimet, és meg ne ítéljem felebarátom, mert áldott vagy örökkön-örökké. Ámen.

5 A Biblia fa: virágzik és gyümölcsöt terem a legnagyobb szárazság idején is. A Biblia gyõztes: a legyõzötteket nem rabokká, hanem szabadokká teszi. A Biblia hajó: sohasem fut zátonyra, és utasait biztonságba viszi. A Biblia híd: mely a mulandóságból az örökkévalóságba vezet. A Biblia világosság: a legnagyobb sötétségeken is áthatol. A Biblia tolmács: sok nyelven tolmácsolja Isten akaratát. A Biblia bíró: személyválogatás nélkül igazságosan ítél. A Biblia eke: mely már sok kemény szívet megmunkált. A Biblia térkép: Isten országa jól megismerhetõ belõle. A Biblia könyv, melynél tökéletesebbet írni nem lehet. A Biblia út, mely a golgotán át a dicsõségbe vezet. A Biblia útmutató: aki ráfigyel, nem tévedhet el. A Biblia távcsõ: messzi jövõbe lehet vele látni. A Biblia fegyver, mellyel a bûn megölhetõ. A Biblia vonat, mely a mennybe visz. A Biblia ellenõr, figyelmeztet. A Biblia frissítõ levegõ. A Biblia éltetõ víz. A Biblia enyém. A Tiéd is? Egyesületünk tagjai nagyon várták a meghívót február 2-ára a hagyományos generációk találkozójára a Görög Katolikus Általános Iskola rendezésében. Gyertyaszentelõ vagy a Találkozások ünnepe egyesületünk számára jeles alkalom, mivel nyugdíjas egyesületünk névadói a szentéletû Simeon és Anna. Példát mutattak számunkra életükkel a keresztény életvitelre. Az iskola hívott és mi örömmel mentünk. Köszönjük a szeretetteljes meghívást, a tanulók színvonalas, szép mûsorát, az agapét. Ezen mindig van alkalom a múlt felidézésére. Mi az iskola egykori tanulói vagy tanárai szívesen emlékezünk. Büszkék vagyunk az iskola jelenlegi jó eredményeire, hírnevére, sikereire, az iskolák közötti versenyeken elért helyezésekre. Szeretnénk, ha továbbra is megõrzõdne a találkozás ünnepének ez a hagyománya! Remélem, jövõre újra találkozunk! A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület nevében Dr. Szegedi Jánosné 5 Generációk találkozása

6 6 Sziasztok!!! Mini-ifi klubunk az idén alakult. Azt akartuk, hogy az elsõ farsangunk igazán emlékezetes maradjon. Összejövetelünk kicsit döcögõsen indult, pedig minden feltétel adott volt hozzá, hogy jó legyen: sütik, innivalók, zene és kedves emberek. A hangulatot rövid idõn belül mégis sikerült feldobni. Nagyon sokat játszottunk, táncoltunk és karaokeztunk az este folyamán. Játszottunk kérdezz-feleleket, székfoglalósat, és pár érdekes népi játékot, ugyanis csoportunkban 3 táncos is van, akiknek igen nagy szerepe volt a hangulat feloldásában. Szerintem minden résztvevõnek emlékezetes maradt ez az este. Ha éves vagy, és szeretnéd a péntek estéidet egy jó hangulatú kis csoportban tölteni, akkor gyere el pénteken, a templom mögötti hittanterembe órára. Anna Meghallgatott imádság Erõt kértem az Úrtól, s õ nehézségeket adott, melyeken megedzõdtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Elõmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erõt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyõztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jóindulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat! (ismeretlen szerzõ)

7 A Hajdúdorogi Egyházmegyei Sajtóközpont márciusi mûsorai a rádióban és a televízióban 7 Március 4. Vasárnap: Magyar Március 18. Vasárnap Magyar Tele- Televízió / mtv1 9:50 órakor, mtv2 vízió mtv1 11:00 és mtv2 15:00 12:02-12:30 között Így szól az Úr! Görög Katolikus Szent Liturgia A Biblia üzenete (Kocsis Fülöp) közvetítés Csepelrõl Március 18. Vasárnap Kölcsey Te- levízió 15:00 órakor Diák-istentisztelet (Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza) Március 4. Vasárnap: Kölcsey Televízió 15:00 órakor Diákmise a Szent László Gimnáziumból Kisvárdáról) Március 5. Hétfõ Kossuth Rádió Március 19. Hétfõ Kossuth Rádió 13:30 órakor Krisztus közöttünk! 13:30 órakor Krisztus közöttünk! Március 6. Kedd Magyar Televízió Március 22. Csütörtök Kölcsey Telemtv1 14:45 órakor Emeljük fel vízió 19:30 órakor A Szeretet ereje szívünket! Keresem az Embert Március 23. Péntek Kölcsey Televí- Március 8. Csütörtök Kölcsey Tele- zió 8:00 órakor A Szeretet ereje vízió 19:30 órakor A Szeretet ereje (ismétlés) Március 9. Péntek Kölcsey Televízió Március 25. Vasárnap Kölcsey Tele- 8:00 órakor A Szeretet ereje (Is- vízió 15:00 órakor Metodista-ismétlés) tentisztelet (Nyíregyháza) Március 11. Vasárnap Magyar Televízió mtv2 12:02-12:30 között Második negyedévtõl (áprilistól) to- Emeljük fel szívünket! Keresem vábbi mûsorok: az Embert (Ismétlés) Havonta: Templom-tér-kép Március 11. Vasárnap Kölcsey Tele- (Magyar Katolikus Rádió) vízió 15:00 órakor Diák-istentisz- Negyedévente: Görög Katolikus telet (Kossuth Lajos Evangélikus Körkép (mtv1 és mtv2) Gimnázium Nyíregyháza)

8 Hírek, Hirdetések Hírverések A SEGÉDLELKÉSZ LAKÁSÁNAK EDDIGI TELEFONSZÁMA: MEGSZÜNT. AZ IRODA TELEFON ÉS FAXSZÁMA: , , AZ ESTI ÓRÁKBAN A PARÓKUS , A SEGÉDLEKÉSZ PEDIG ES SZÁMON ÉRHETÕ EL. * * * A Simeon és Anna Nyugdíjas Egyesület március 25-én zarándoklatot szervez Máriapócsra. Az autóbuszra jelentkezni az egyesület vezetõinél illetve az egyházközségi irodában lehet. * * * A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése értelmében február 25-én országos gyûjtést tartunk a katolikus iskolák javára. A püspöki kar egy korábbi rendelkezésének megfelelõen a befolyt összeg az egyházmegyéknél marad. Mondani se kell, hogy egész egyházunk javát szolgálja minden ember, aki bármelyik iskolánkban becsületes kereszténnyé és öntudatos görög katolikussá nevelõdik. Ezért felelõsségünk ezek az oktatási intézmények iránt is közös. Az iskolákat sújtó általános megszorítások és az egyházi iskolákat érintõ hátrányos megkülönböztetések miatt az egyházmegyéknek rendkívüli kiadásokat jelent az iskolák mûködtetése. Ezért különösen fontos minden jó szándékú ember segítsége. * * * Szeretettel ajánljuk az adózók figyelmébe, hogy a felajánlható 1+1%-kal a Katolikus Egyházat, melynek technikai kódja 0011, illetve a templomunk felújítását támogató Szent Tamás Alapítványt is lehet támogatni. A Szent Tamás alapítvány adószáma a következõ: Görög Gondolatok Kiadja a Nyíregyházi Belvárosi Görög Katolikus Egyházközség 4400 Nyíregyháza, Bercsényi u. 7. Tel: (42) Irodai órák: Hétköznaponként 9-13 és óráig. Felelõs kiadó: Miló Miklós parókus Szerkesztõ: Szabó Tamás káplán Nyomdai munkák: Örökségünk Kiadó Bt.

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4

örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/4 Lelket az életbe! Pár nappal ezelõtt szomorúan búcsúzni hívtak a harangok. Hisz szomorú volt a szí- vünk, kinek ne fájt volna belül

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Gyertyák ünnepe Szenteltessünk gyertyát akár templomi vagy otthoni használatra

Gyertyák ünnepe Szenteltessünk gyertyát akár templomi vagy otthoni használatra II. évfolyam 2. szám 2015. február Gyertyák ünnepe Szenteltessünk gyertyát akár templomi vagy otthoni használatra Február 2-án gyertyát szentelünk. A találkozás ünnepét Jeruzsálemben úgy ünnepelték, hogy

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

örög ondolatok Kezdõdik a nagyböjt A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/1

örög ondolatok Kezdõdik a nagyböjt A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/1 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/1 Kezdõdik a nagyböjt Föltündöklött a te kegyelmed Urunk / dok le valamilyen megengedett és önmafeltündöklött a mi lelkünk megvilágosí-

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Szeged Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk. Apostolok Cselekedetei 15,11. 2011. február 27. vasárnap 9 óra

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3

örög ondolatok Hová lettek a pálmaágak? A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2007/3 Hová lettek a pálmaágak? Valahányszor elõkelõ vendég érkezik hazánkba népe országa képviseletében, igyekszünk megadni a fogadás módját.

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban

Katolikus Hírlevél. P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k. TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban P l é b á n i á n k é s t e m p l o m a i n k TEMPLOMAINK MISERENDJE Szent Kereszt Templomban Hétfőn reggel ½ 7-kor, kedden este ½ 7-kor, szerdán reggel ½ 7- kor, csütörtökön este ½ 7-kor, pénteken és

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

A verseny időpontja: március 23. (szerda)

A verseny időpontja: március 23. (szerda) Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! Zsoltárok 96:2. Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! Tisztelt Énektanár Kolléganő / Kolléga! Örömmel értesítjük Önöket, hogy

Részletesebben