AZ IFJÚSÁG LELKI GONDOZÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IFJÚSÁG LELKI GONDOZÁSA"

Átírás

1 AZ IFJÚSÁG LELKI GONDOZÁSA ÍRTA: TÓTN TIHAMÉR DR. MÁSODIK, SOKBAN BŐVÍTETT KIADÁS BUDAPEST, A SZERZŐ KIADÁSA.

2 Nihil obstat. Dr. Ladislaus Babura, censor dykec. Nr Imprimatur. Strigonii, die 18. Április Juliuis Machovich, vic. gener. ÉLET IRCDALMI ÉS NYOMDA R. t. Igazgató: Laiszky Jenő.

3 ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ. Az intelligencia pasztorációja egyik legnehezebb s legfontosabb kérdése a lelkipásztorkodásnak; Faulhaber bíbornok megállapítása szerint ein Königsproblem der Seelsorge. Ennek a nagyfontosságú feladatnak külön, részletes tanulmányt szentelni annál időszerűbbnek látszott, minthogy a vele összefüggő kérdéseket még a külföldi hittudományi irodalom is inkább csak szétszórtan, részletekben tárgyalja, hazai irodalmunkban pedig hasonló tárgyú könyv még egyáltalán nem jelent meg. Tanulmányunk a zsenge gyermekkortól végigkíséri a lélek szükségleteit az egész életen keresztül s ennek megfelelően külön foglalkozik a tanuló ifjúság (I. kötet) s külön a felnőtt intelligencia lelkigondozásával (II. kötet). Első tekintetre talán túlságos részletezésnek tűnhetnék fel, hogy az ifjúsági lelkipásztorkodást teljes külön kötetben tárgyaljuk. A kérdés ezen részének bővebb megbeszélését sajátos magyar vallási viszonyaink tették szükségessé. Ha történetesen ez a könyv pl. Hollandia részére készült volna, ahol a mélységes vallási szellemmel telített családi élet névelői tevékenysége megbecsülhetetlen és mással alig pótolható segítőtársa az ifjúság lelki vezetőjének, ezeket a fejezeteket rövidebbre lehetett volna szabni. Nálunk azonban, ahol a legodaadóbb ifjúsági lelkipásztori munkát is gyakran épen az otthoni életben tapasztalt ellenkező példa, felfogás, életmód teszi eredménytelenné, feltétlenül szükségesnek látszott mindama módoknak részletes megtárgyalása, amelyeknek segítségé-

4 IV vel a fiatal diákok lelkét kikből a jövő intelligenciája s a jövő családja fog állani a vallásos élet számára megnyerhetjük. Az öreg fákat már nehezen lehet hajlítani; minden reményűnk abban áll, hogy a Krisztus szeretetére nevelt mai ifjúságból fognak majd kialakulni a jövőben a mainál vallásosabb családok. Egyébként az itt említett pasztorációs eszközök legnagyobb része bizonyos változásokkal a felnőttek pasztorációjában is alkalmazható (pl. a szentek tiszteletéről, a gyónásról, áldozásról, a Mária-Kongregációkról stb. szóló részek). Az I. kötetben tárgyalt s esetleg újszerűeknek látszó eljárási módokról legyen szabad megjegyeznünk, hogy azok nem pusztán elméleti tanácsok, hanem azok jórészét egy évtizeden át folytatott ifjúsági lelkipásztori munkánkban magunk is kipróbáltuk. Fejtegetéseinkben szinte kizárólag a férfiintelligenciát tartottuk szem előtt. Nem ok nélkül. Egyrészt azért, mert a női pasztoráció terén úgyis mindig sokkal több történt a múltban, mint a férfiak lelki gondozása körül; másrészt pedig, mert a család s társadalom vallási újjászületésének legtermészetesebb útját épen az intelligens férfivilág vallási megnyerésében látjuk. A pasztorációnak itt felsorolt eszközeit természetszerűleg minden általános lelkipásztorkodástani kézikönyv is megemlíti, mi azonban törekedtünk azokat könyvünk sajátos céljának megfelelő beállításban tárgyalni. Tanulmányunkban meddő bírálgatások helyett igyekeztünk inkább mindenben pozitív tárgyalást adni. Ha itt-ott mégsem tudtuk elnyomni a tényleges állapotok kritikáját, az csak azért történt, mert meggyőződésünk szerint az ott szóvátett jelenségek nem egyeznek meg az egyház akaratával sem. Budapest, 1923 március havában. A szerző.

5 ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ. Az ifjúság lelki gondozása -nak első kiadása három hónap alatt elfogyott. És hogy ez az új kiadás mégis csak két év múlva követi az elsőt, annak oka az, hogy az első kiadásban tárgyalt kérdéseket még újabb részletekkel akartam bővíteni. Aki összehasonlítja a két kiadást, látni fogja, hogy ezt a szándékomat kisebb-nagyobb mértékben a könyv valamennyi fejezetén megvalósítottam. Nemcsak a bibliographiai adatokat igyekeztem egészen a legutolsó napokig vezetni, hanem általában azon voltam, hogy a kötet felölelje az ifjúsági pasztoráció eszközeinek minden új értékes kikezdését. Ε célt szolgálta A munka-iskola elve a hitoktatásban c. egészen új rész betoldása, A bűnbánat szentsége az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában c. fejezet tetemes kibővítése, az imádkozásra tanítás pedagógiájának, a bérmálási előkészítésnek, a gyümölcsöző szentmisehallgatásra-rávezetésnek, a felsőosztályosok nevelői hittanításának, a cserkészetnek stb. kibővített ismertetése. Hogy könyvem terjedelme túlságosan nagyra ne növekedjék, kénytelen voltam a kisbetűs szedést is gyakran alkalmazni. Igyekeztem a világi pedagógia értékesebb újításait is a vallásos nevelés szolgálatába állítani, mert szent meggyőződésem, hogy a régi vallási s erkölcsi igazságok modern tanítási módjával húzzuk ki legbiztosabban a talajt olyan követelések alól, amelyek az iskolai hitoktatás helyett külön laikus erkölcstan tanítását óhajtják. Az első kiadás egyik bírálója a könyv által az ifjú-

6 VI sági lelkipásztor elé állított követeléseket túlzottaknak, túl ideáliasaknak találta, melyek nem látszanak tekintetbe venni az adott tényleges körülményeket. Bár nagyon is jól tudom, hogy a gyakorlat mindig az elmélet és az adott lehetőségek kompromisszuma, és ezért mögötte jár egyes esetekben bizony túlságosan is az elméletnek, mégsem enyhítettem az új kiadásban sem ezeken a túlzott követeléseken, sőt egyes esetekben még fokoztam is azokat. Könyvem u. i. nem annyira a mai praxist akarja regisztrálni, hanem sokkal inkább korszerű pasztorális kikezdésekre szeretne buzdítani s utat mutatni. Az elméletnek mindig az ideális célokra kell mutatnia, mégha azok az adott helyzetben (pl. a mai iskolai hittani tanterv keretén belül) teljes egészükben nem is lennének megvalósíthatók. A lelki egyensúlyát vesztett mai világ nevelésében sok oly újszerű eszközhöz s módszerhez kell nyúlnunk, amely egyesek előtt ma még túlzott vagy különös eljárás színében tűnhetik fel. Ez szolgáljon magyarázatául annak, hogy a könyvben lépten-nyomon kitérek az elvek gyakorlati alkalmazására is. Mások viszont szerették volna könyvemben a hitoktató intellektuális munkáját erősebben védve látni és az érzelmi s kedélyvilág nevelésének előtérbe állításától a középiskolai hittanítás doktrinális jellegét féltik. Sajnos, itt sem voltam abban a helyzetben, hogy e tekintetben is bármit enyhítsek az I. kiadás tételein. Sőt napról-napra világosabban látom, hogy a hittannak túlságosan intellektualista kezelése erősen hibás mai intelligenciánk hithidegségében; és csak örömmel tapasztalom, hogy ennek a felfogásnak egyre több írónk nyíltan hangot is ád. Ezt hangoztatja pl. az elméleti katechetika nesztora, Gatterer is Katechetik -je legújabb kiadásának előszavában (... so stellte ich die Katechetik vor allem seelsorglich ein. Innsbruck III. 1.), továbbá amikor panaszolva említi, hogy a katechetikai praxisban a tudásnak még mindig túlságos jelentőséget tulajdonítunk. ( ) Ez a gondolat érvényesült a német püspöki kar

7 VII 1924 aug. 18.-iki közös konferenciáján, amely már útmutatást is adott, mily keretek közt lehet a világi pedagógiának legmodernebb módszerét, a munkaiskola ( élet-iskola ) elvét az ifjúság lelki gondozásában is érvényesíteni. (V. ö. Blaufusz: Das Arbeitsschulprinzip im Religionsunterrichte. Theologie und Glaube évf ) Erről írt hatalmas, háromkötetes monográfiát Kautz (Kautz: Neubau des kath. Religionsunterricht. Kevelaer Eddig az első kötet kész.), akinek könyve ha túlzásait leszámítjuk is mindenesetre nagy mementoul szolgálhat a túlzó intellektuálistáknak. Ha pedig ma már elméletben világosan látjuk, hogy eddigi hitoktatásunk főhibája az akaratot gyújtani nem tudó s a szívre gyümölcstelen intellektualizmus túltengése volt, s ha nem kétséges ma már előttünk, hogy iskolai hitoktatásunk eredményét a didaktikai materializmus betegsége is bénítja, akkor bizonyára szabad gyakorlatilag is nyesegetni akarni ezeket a túlhajtásokat s az új hitoktatás figyelmét erősebben felhívni az eddig elhanyagolt akarati s érzelmi élet fejlesztésére. Ma, amikor kétségbeejtően látszik beigazolódni egyik nagy emberünk állítása a romlott intelligencia s gyenge nép -ről, ma jogosan mondhatjuk együtt az olasz költővel, hogy könyvet írni kevesebb a semminél is, ha az a könyv nem teszi erősebbé, jobbá, érettebbé az emberiséget : Il fare uno lihro è menő che niente, Se il libro fatto non rifa la gente. (Giusti) Könyvünk ideálja az eleven, a való életet szem előtt tartó, kath. gondolkodásra s cselekvésre egyaránt indító, észt s érzelmet egyaránt munkáló vallásra nevelés. Több orom, fény, napsugár, melegség, elevenség, bensőség azaz: több lélek a hitoktatásba! Uram, csak azzal áldd meg méltatlan szolgád fáratságát, hogy bár csak egy bűnös ember kérésére, egy élek üdvösségére légyen segítő tanításom. Fáratsá-

8 VIII gomnak bévséges jutalma lészen, ha a Christus Vérével megváltott lelkek közül, csak egynek üdvösségére, segítő eszköze lészen írásom. (Pázmány előszava prédikációihoz, összes művei VI. k. XX. 1.) Jube, Domine, benedicere! Budapest, 1925 május havában. A szerző.

9 TARTALOMJEGYZÉK. Előszó az első kiadáshoz (III). Előszó a második kiadáshoz (V). Bevezető gondolatok. Az intelligencia pasztorálásának fontossága (1). Az intelligencia külön pasztorálásának szükségessége (11). Az intelligencia pásztoráéi ójának akadályai (15). I. RÉSZ. A kis gyermekek lelki gondozása. A házi nevelés szükségessége és fontossága (21). Ki köteles a nevelést adni? (26). A kér. pedagógia célja (28). I. Nevelés az iskoláskor előtt (30). A szülők nevelése (31). A legfőbb erények, melyekre az otthon neveljen (35). II. A kis iskolások lelki gondozása (42). 1. Az otthoni nevelés (42). 2. Az iskolai hitoktatás fontossága (44). Gyónás, áldozás (47). Eucharisztikus Gyermekszövetség (50). Szívgárda (50). II. RÉSZ. A középiskolások lelki gondozása. I. FEJEZET. Vallásunk nevelő értéke. A kath. pedagógia története (53). I. Az elmélet. 1. Mit kíván a) az ész (54), 6) az akarat (55), c) a szív a nevelés eredményének biztosítására? (55). 2. Erkölcstanunk eleget tesz a) az ész (5?), b) az akarat (60), és c) az érzelmek követelményeinek (62). II. A gyakorlat (63). Helytelen nevelési módszerek (64). A korszerű erkölcsi nevelés főbb követelményei (67). Mi a teendő? (67).

10 X II. FEJEZET. Az ifjúsági lelkipásztor egyénisége. I. Szeresse tanítványait (70). 1. A gyermekek természetfölötti szeretete (71). 2. Érdeklődjék a tanítványok sorsa iránt (73), 3. A szeretet pedagógiai jelentősége (74). 4. Az ifjúság szeretetének eredményei (77). Szeretet és tekintély (81). Szeretet és fegyelem (83). II. Legyen példaképe tanítványainak (87). A) Életével (88); a) szeresse Krisztust (88), b) kövesse Krisztust (91). B) Tudásával (95). III. Az eszményi hittanár képe (96). III. FEJEZET. A lelkiéletre nevelés. I. A diékpasztoráció célja (102). II. A lelkiéletre nevelés természetes alapjai (104). A) Az ifjú lélek ismerete (105). B) Az ifjú lélek természetes erényei (107). C) Életre nevelés (113). D) A természetes nevelés viszonya természetfölöttihez (118). E) Az akarat nevelése (122). III. Természetfölötti nevelés (126). 1. Krisztus szeretetére nevelés (126). 2. A jó imádkozás művészete (131). 3. Olvasmányok lelki olvasmány (139). 4. Az egyéni lelkivezetés (141). Az egyén nevelés elősegítő eszközei (144): 1. az ifjúsági kartoték (144) 2. lelki kollokviumok (146). 3. a papi hivatás ápolása (150). IV. FEJEZET. Lelkivezetés a serdülő korban. 1. Egyházi kíméleti idő? (154). A serdülő kor sajátos lelkiállapota (157). 3, Serdülőkori betegségek (162). 4. Mire vigyázzon a lelkivezető (163). A) A csíntebn ifjak (163). Β) Α hittan, mint élettantárgy (165): «) tekintély és szabadság (166). β) cselekvési vágy (166). γ) akarat erősítése (167), ő) kritizáló hajlam (167), ε) nagy nyugalom (168). 5. Visszaeső bűnösök (170). V. FEJEZET. Az ifjúság sexuális problémája. I. A kérdés fontossága (173), a) az iskola szempontjából (173), b) erkölcsi szempontból (175). II. A nemi felvilágosítás kérdése. A) Története (176). B) Van-e szükség felvilágosításra? (177). C) Ki adja azt? (182). D) Mikor? (187). III. A felvilágosítás módja: 1. elméletben (189), 2. gyakorlat-

11 XI ban (193). A) A legalsó fokon (193), Β) középső fokon (195), C) felső fokon (198). IV. A sexualis pedagógia (201). A) Természetes eszközök (202). a) akaratedzés (202), b) érzelmeken uralkodni (203), c) becsület (204), d) fantázianevelés (205), e) gyermekszerelem (205), /) munka (205), ξ) igazmondás (207). B) Természetfölötti eszközök (209). Isten jelenlétére nevelés (211). Pozitív istenszeretet (212). VI. FEJEZET. A hittan, mint tantárgy. I. Kath. világnézetre nevelés (213). II. A mai módszer és tankönyvek hibái (215). Vallástani dolgozatok (220). Forrásszövegek olvasása (221). III. A munka-iskola elve a hitoktatásban (224). Technikai- és kézimunka (225). A külső tevékenység felkeltése (226). A munka mint módszertani elv (228). A munkaiskola elve a katekizmus (231) s a biblia (235) tanításában. IV. Nevelési szempontok a felsőosztályokban: 1. a dogmatika (237), 2. az erkölcstan (243), 3. az egyháztörténelem (248), és 4. az apologetika tanításában (253). V. Az ifjúsági istentiszteletek: 1. A diákmise (258), 2. Az ifjúsági cxhortációk (264). 3. Ifjúsági lelkigyakorlatok (267). 4. A VIH.-osok búcsúztatása (269). VII. FEJEZET. A bűnbánat szentsége az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában. I. A bűnbánat szentségének psychológiai alapjai (272). II. A bűnbánat szentségének pedagógiai jelentősége (273). A gyónás és a psychoanalizis (278). III. A jó gyónás művészete (282): 1. a jó lelkiismeretvizsgálat (280), 2. Önálló bűn-bevallás (282). IV. A jó gyóntatás művészete (284) 1. helyes gyónási intelem (286), 2. helyes penitencia (290). V. A gyakori gyónók vezetése (293) VI. Aggályos lelkű ifjak vezetése VII. A gyóntatás technikájához (30 VIII. FEJEZET. Az áldozás az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában. I. Az eucharisztikus Üdvözítő és a tanulóifjúság (307). N Α gyümölcsöző áldozás lélektani feltételei (308): a) öntudatos áldozás (309), b) eleven hálaadás (309). III. Az ifjak gyakori áldozása (312). Hogyan nyerhetjük meg az ifjakat a gyakori áldozás eszméjének (313).

12 XII IX. FEJEZET. A szentek tisztelete az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában. I. szentek tiszteletének lélektani alapja (317). II. A szentek életének helyes tárgyalása (321). a) Az életszentség helyes fogalma (321). b) Milyen legyen s szentek életrajza? III. Az ifjúsági Mária-Kongregációk (329): 1. Történeti kifejlődésük (b29). 2. Lélektani alapjuk (330), A) az anya tisztelete (331), B) a pubertás viharja (332). 3. A kongregációk működése (335). X. FEJEZET. Az orom az ifjúság lelki nevelésében. I. Az öröm és az ifjú (340). Az öröm szerepe a katb. világnézetben (340). Az öröm pedagógiai jelentősége (342). Örömre nevelés {344). II. A nagy természet örömforrásai (348). Nevelés vallásos természetszemléletre (350). III. A cserkészet pasztorális jelentősége (352). A cserkészet történeti fejlődése (353). Pedagógiai méltatása (354). Veszélyei XI. FEJEZET. Az internátusi nevelés. Történeti fejlődése (265). Az internátus! nevelés előnyei (366), Veszélyei (367). Az intcmáíusi előljáró egyénisége (368). III. RÉSZ. A főiskolai hallgatók lelkigondozása. A főiskolai hallgatók lelki helyzete (373). A főiskolai élet lelki veszélyei (375). I. A főiskolai ifjúság vallási irányítása egyesületekben (377): 1. Franciaországban (377). A Sillon (378). 2. Németországban (379). A Groszdeutsche Jugend (379). A Neu-Deutchland (379). A Quickborn (380). 3. A magyar egyetemi s főiskolai egyesületek (381). A) Hitbuzgalmi (381), B) charitatív (382), A társadalmi egyesületek (385). II. A főiskolai ifjúság vallási irányítása külön lelkipásztor által (387). Az akadémikusok lelkipásztorának feladatai (388). Ker. filozófiai tanszék a bölcsészeti karon (391).

13 Bevezető gondolatok. 1. Az intelligencia pasztorálásának fontossága. Annak a nagy lelki elárvultságnak láttára, amelyben mai intelligenciánk sorvad, lehetetlen, hogy fel ne lángoljon minden papban a buzgóság ezeknek a lelkeknek megmentése iránt. Helyrehozhatatlan hiba is volna, ha mi békésen pihenni tudnánk az igazság élvezetében s nyugodtan horgonyoznánk az igaz hit csendes vizein akkor, amikor testvéreink odakint a sötét éjszakában fény nélkül küzködnek az óceán hullámain. Tüzet kell gyújtanunk, jó magasra lobogót, hogy kikötőbe találjanak; tüzet, jó meleget, hogy viharvert lelküket életre melegíthessék; hidat kell csinálnunk, nem hogy mi menjünk át azon a ziláltság országába, hanem hogy azon a tékozló fiúk találjanak haza az elhagyott Atyához. A városi lelkipásztorkodásnak nagy hibája, írja Swoboda ha a művelt köröket félénken kerüli, mintha azok hivatásszerűen hitetlenek volnának; még nagyobb hiba, ha azokban kivétel nélkül ellenséget lát. Pedig ellenkezőleg, az objektív igazság utáni törekvés gyakran ezeknél ép oly nagy, mint amennyire elrejtett. í Több férfipasztorációt! Intelligens híveink lelkével okvetlenül többet kell törődnünk, mint eddig tettük! De az intelligencia. 1 H. Swoboda: Groszstadtseelsorge. Regensburg

14 2 pasztorálásában is az eddiginél jóval több férfi pasztorációt kell folytatnunk. Egész bátran felállíthatjuk azt a pasztorális követelményt, hogy lelkipásztori tevékenységünknek az eddiginél föltétlenül jobban kell a férfiak szükségletei és esetleg még ízlése után is igazodnia. Eddig a férfi és női pasztoráció közt a legtöbb helyen nem volt meg a helyes arány. A leányokat már kis iskolás korukban a legkülönbözőbb apácarendek s nevelőintézeteik veszik gondozásba; tömérdek Máriakongregáció, nőegylet, Oltáregylet, Rózsafüzértársulat, harmadik rendek stb. törődnek velük később is. De a fiúkkal alig foglalkozik néhány buzgóbb hittanár; a felnőtt ifjakkal s intelligens férfiakkal meg jóformán senki. A női pasztoráció túltengése érthető ugyan, de nem egészséges állapot. Emberileg érthető, ha a női lélekkel könnyebben elérhető eredményfelmutatás csaiogatólag hat a papra. A nők külső fényt, parádét kifejteni is sokkal jobban és hamarább tudnak, mint a férfiak. A férfi, még ha vallásos is, kissé nyersebb, hidegebb s kevésbbé lelkesedik, mint a nő. Viszont azonban, ha a férfiakkal törődő munka nehezebben hozza is meg gyümölcsét s kevesebb is belőle a látható eredmény, ez a gyümölcs rendesen érettebb s az eredmény okvetlenül tartósabb, A női pasztoráció sokszor a legjobb igyekezet mellett is megreked abban a szubjektív érzelgős vallásosságban, amely a vallás ügyét túlzott mértékben kapcsolja az azt képviselő pap személyéhez; a férfi vallásossága azonban, ha nehezebben lendül is neki, de utána aztán annál komolyabb.* 1 A túlzásba vitt női pasztoráció rovására írjuk azt a körülményt is, hogy egyes papok gondolkodásmódja, beszéde, sőt feílépése is annyira nőiessé válik, hogy a komoly férfasságot elveszti s épen emiatt nem tud a férfiakban bizalmat s vonzalmat keltett maga iránt. Ugyancsak ebből kelt magyaráznunk, ha a templomi életbe és egyes ájtatosságokba nem egészen megfelelő színezet vegyül. Talán érdemes lenne egyszer razziát tartani ebből a szempontból ájtatosságaink, templomaink díszítése, prédikációink, gyóntatási intelmeink stb. között.

15 3 Pedig a férfiak jobban reászorulnak a különleges lelki gondozásra, mint a nők, mert hiszen korunk vallásellenes áramlatai főleg az ő lelküket kezdik ki s az a közönyösség s elfogultság, amellyel a gazdasági, politikai s kulturális élet egyaránt át van szőve, elsősorban a férfiak gondolkozásmódját fertőzi meg. Ezzel természetesen korántsem akarjuk a nőket a vallásos életben hátraszorítani; hiszen jól tudjuk, hogy az ő lelkük ép oly érték az egyház szemében, mint a férfiaké. Az a körülmény azonban, hogy a férfinek a családban, nyilvános társadalmi s állami életben sokkal fontosabb szerep jut, mint a nőnek, az eddiginél föltétlenül több lelki gondozást követel a férfiak részére. Vajjon vallásunk alapítója nem férfi volt e? És akik először hirdették azt, nem férfiak voltak-e? S akik szóval, írással és tettel elterjesztették, azok a pápák, püspökök, papok, uralkodók, egyháziak, világiak nem férfiak voltak-e? És az Úr nem férfiak kezébe adta e a papi hatalmat? Liguori Szent Alfonznak egyik jelszava volt: Ha a 1 férfiakat megtérítettük, akkor a nők is jók lesznek. A mai egyoldalú pasztorációban ellenben sokszor látjuk megismétlődni azt a szomorú jelenetet, amelyet Szent Ágoston festett le saját családi életükről: Akkor hittem én, hitt édesanyám, hitt velünk az egész ház, csak egyedül atyám nem hitt! 2 Több gondot az intelligenciára! Korunk tehát több férfipasztorációt követel tőlünk. De követeli különösen az intelligens férfiak pasztorációját! Mikor ezt leírjuk, mindenekelőtt is meg kell állapítanunk, hogy a mai társadalom vallási elhidegülésének oka korántsem kereshető elsősorban a papság 1 Sttäter: Das Männer apostolat. Herder másai. I. k. 11. (ej. 2 Vallo-

16 4 tétlenségében. 1 Hogy a katholikus papság ölbetett kézzel nézte volna, mint megy el híveinek nagy része egyre messzebb az apai háztól, azt legalább általánosságban kimondani nem lehet. Oly erőkifejtést a régebbi korban alig találunk, mint aminővel az élesebben látó fiatalabb papok ma a lélekmentés munkájába belevetették magukat; mindig dicsősége marad a katholikus papságnak a szociális kérdés fontosságának az a teljes átértése is, amellyel azt akuttá válásának első perceitől kezdve kísérte és kíséri. A modern szükségleteknek megfelelő új pasztorációs eszközök beállításában sem volt hiány. A baj azonban az volt, hogy a munkásosztályok és egyszerűbb hívek gondozása miatt nem törődtünk eléggé az intelligens osztályok speciális lelki szükségléteivel. Ez nem szemrehányás akar lenni, csak megállapítás. A pasztoráció szociális aláfestése ellen szót emelni nem is szabad. Hiszen egészen természetes, hogy az egyház gondoskodására legjobban rászorulnak azok, akiknek a föld úgyszólván csak tövist és bojtorjánt terem. Az egyház természetes támogatója volt mindig a szegényeknek, a gazdaságilag elnyomottaknak is; és szerintünk is igaza van Harnacknak, hogy nem lehet kétséges, hogy Jézus ma azok oldalán állana, akik erőteljesen dolgoznak a szegény nép nyomorának enyhítésén s jobb létfeltételek előteremtésén. 2 Es az is igaz, hogy amint a munkásosztályt, úgy az egyszerűbb népet sem volt szabad lelketlen izgatók prédájául odadobni. Ez mind igaz. De mindennek elismerése mellett is több nyomós ok sürget, hogy intelligenciánk lelki helyzetével a leg- 1 Az intelligencia elhidegülése a vallás iránt nem csupán magyar és katholikus baj; megtaláljuk azt sajnos más országokban is; más vallásoknál még sokkal ijesztőbb arányban. De míg máshol könnyebb az okokra rámutatni (pl. a franciáknál az egyke őrületes divatja, az oroszoknál a képzetlen orthodox papság, az angoloknál az anyagiak fékezetten hajszája, az olaszoknál a kevésbbé intenzív pasztoráció), addig nálunk s a németeknél ezt a sajnálatos helyzetet sokkal bonyolultabb okok idézték elő. Erről részletesen J. a II. kötet Harnack: Das Wesen des Christentums. Leipzig

17 5 nagyobb odaadással s az eddiginél jóval nagyobb energiával dolgozzunk s a lelki segítségünkre szoruló emberek ne a munkásoknál és az egyszerű falusi népnél kezdődjenek s végződjenek. Persze, a katholikus egyház népegyház, de hát az egész népé, tanulatlanoké csakúgy, mint tanultaké! Krisztus Urunk maga hivatkozott arra, hogy a szegényeknek hirdettetik az evangélium, de ugyancsak Ο a gazdagokat s tanultakat is igyekezett megnyerni (Zachaeus, Nikodémus). Mily okok sürgetik az intelligencia pasztorációját? Az intelligencia intenzívebb pasztorálását több nyomós ok sürgeti. 1. Ilyen legelsősorban az a krisztusi szeretet, amely mindenegyes emberben tanultban s tanulatlanban egyaránt halhatatlan lelket s örök értéket lát. Intelligens híveinknek épúgy halhatatlan lelkük van, mint az egyszerű falusi népnek, tehát ők is megérdemelnek legalább is annyi lelkipásztori gondoskodást, mint ezek. Hagyhatjuk e őket továbbra is tengődni a hitközönyösség sovány kosztján? Vállvonogatva szóljunk-e hozzájuk, mint a zsidó főpapok Júdáshoz: Quid ad nos? Tu videris! Akkor olyan anyához lenne hasonlóvá az egyház, aki csak egyik fiának (az egyszerű fiának) nyelvét érti, a másik azonban, aki pedig leginkább rászorulna vezetésére (a műveltek), nem talál nála megértésre, s végre is hideg daccal idegenbe távozik. 1 Maga a műveltség még nem menti meg a lelket; erre csak az evangélium képes. Szent Pál szelleme is kötelez, hogy ne csak egyik-másik osztálynak, hanem mindegyiknek hirdessük az evangéliumot. Mindenkinek szolgájává tettem magamat, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyan lettem, mint a zsidó, hogy a zsidókat megnyerjem... Az erőtleneknek erőtlen lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkinek 1 Foenter: Autorität und Freiheit. Kempten l.

18 6 mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt pedig.az evangéliumért tettem (Kor. I. 9, ). Az Üdvözítő betért a szegények hajlékába, de elment a gazdagokhoz is és beszélt az előkelő nikodémus-lelkekkel is. Ma talán még halkan, de legalább a világvárosokban egyre észrevehetőbben száll felénk intelligenciánk ajkáról a lelkisegélyt kérő megrendítő sóhajtás: Jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk (Ap. Csel. 16, 9.) A mai papságnak tehát sürgős bár nehéz feladata nemcsak a hithű intelligenciát megerősíteni a hit örömeiben, hanem az ingadozókat is szilárdítani, a távozók után a jó Pásztor szeretetével sietni, szóval az intelligens hívek lelkét is intenzíven gondozni. 2. A hívek jelentős és befolyásos osztályának elvesztése vagy megnyerése azonban nemcsak presztízs kérdése a katholicizmus számára, hanem életkérdés is. Közeli u. i. a veszély, hogy a magasabban álló s szerepet vivő társadalmi osztályok vallási közönyössége károsan befolyásolja az alsóbb rétegek hité'etét is. Épen ezért rendkívül fontossá teszi az intelligencia intenzívebb lelki gondozását egy másik körülmény is. Az a nagy befolyás, amelyet az intelligencia vallásos vagy hitközönyös példája gyakorol az egyszerűbb hívőre. a) Vegyük csak fontolóra, mily nagy befolyással van az intelligencia életfelfogása s életmódja az alsóbb néposztályokra. Amint a hegyipatak magas csúcsokról indul a völgy felé, ép úgy a társadalmi életben is természeti törvény, hogy az életet fakasztó vagy lelket ölő gondolatok a magasabb osztályokból indulnak az alacsonyabbak felé. A szellemi irányok felülről diadalmaskodnak. Ami tegnap még csak könyvbölcselet volt, azt ma már regények s színpadok hirdetik s holnap már aszerint élnek az emberek. Minden kulturális és vallási elváltozás felülről kezdődött. A művelt körök után igazodik a világ. Amit ma az egyetemi katedrákról hirdetnek, az holnap már leszáll az elvont tudomány magaslatairól a középiskolák termeibe s holnapután aprópénzre váltva ott forog

19 7 a nép között lapokban, gyűléseken, egyleteken. A szellemi intelligencia ha öntudatlanul is de vezére a népnek; vezére az erkölcsi magaslatokra vagy útvesztő mélységekbe, aszerint, amint amerre ő maga is jár. A tudomány ma már nem kevesek elszigetelt kincse, s a nép átlaga olyanná lesz, amilyenné az ország tanult rétegei teszik. Ha tehát a tanult világ elhidegedik a vallásos eszméktől, a népet is lehetetlen lesz sokáig megtartani atyái hitében! Ezért mondjuk, hogy az intelligencia intenzív lelki gondozása az egyház részére nem presztízs és ambíció kérdése, hanem az egész egyházi életre kiható vitális jelentőségű feladat. A katholikus vallásnak valósággal csődjét jelentené, ha a művelt elemek véglegesen leszakadnának az egyházról. Pedig ha a tanult osztályok elvallástalanodását ezután is az eddigi közönnyel szemléljük, a kereszténység könnyen paganizmus -sá válhatik a szó régi értelmében, midőn t. i. a kereszténység terjedésével a régi római vallás falvakra, pagus okra szorult vissza. S amint a művelt elemektől megfosztott római vallás nem tudott megállani, épúgy halálos veszéllyel járna, ha most meg a kereszténység mondana le az intelligens osztályokról. A kereszténység soha, a legvéresebb üldözések korában sem volt rabszolgák vallása. A legrégibb emlékek amellett tanúskodnak, hogy már kezdetben behatolt a császári palotákba is s nem csak az elnyomottak szerették, hanem a római arisztokrácia is. Mily elszomorító látvány tehát, ha ma az intelligencia közt a paganizmus (kiűzöttség) jellegét kezdi felvenni és szinte meg sem ütközünk a szomorú nyelvszokáson, mely az egyszerű hívő népről beszél ellentétben a hitetlen tanultakkal, Pedig egyedül a katholicizmus dicsekszik a világegyház büszke jelzőjével! Egyedül ő népegyház abból a szempontból, hogy minden embert s az egész embert uralni akarja. Tehát dolgoznunk is kell, hogy e címek valóra váljanak. b) A kérdés fontos azonban nemcsak a rossz, ha-

20 8 nem a jó példaadás szempontjából is. Az intelligencia pasztorálása ugyanis magának a nép hitéletének is egyik jelentős előmozdító eszköze. Minden lelkipásztor jól tudja, hogy az intelligens hívek vallási jó példaadása indirekt módon is mily buzdítólag hat a nép hitéletére. Prédikációkkal felér s minden szóbeli apológiánál hatásosabb a tett apológiája, vagyis azok a példák, midőn tudományuk vagy állásuk révén köztekintélyt élvező hívek nyíltan megvallják s gyakorolják katholikus hitüket. Még jelentősebbé válik ez a tétel, ha a föntebbi indirekt befolyás mellett fontolóra vesszük azt a direkt hatást is, amelyet hitbuzgó intelligens híveink a vallásos élet előmozdítására gyakorolhatnak. Gondoljunk csak pl. arra a tömérdek lelki jóra, amit a vallását szerető s gyakorló tanító tanítványai közt, orvos betegei közt, hivatalnok alantosai közt, munkaadó, gyáros munkásai közt, a földesúr béresei közt kifejthet, tehát jórészt olyan helyeken, ahová a pap alig juthat el, vagy ha eljut is, ahol szavát sokkal elfogultabban veszik, mint egy világi hívőét. 3. érdemes megemlíteni még egy harmadik okot is, mely az intelligencia pasztorálását fontossá teszi. És ez a papság s intelligencia helyes viszonya. a) Az intelligencia mai hitbeli elhidegülése sajnálatos rést ütött a papság s intelligens hívek egymásközti viszonyán. Mindjárt itt meg kell jegyeznünk, hogy a papság és intelligencia kívánatos szorosabb viszonya alatt korántsem azt a pajtáskodást értjük, amire sajnos a nem is nagyon régmúlt idő, főkép kisebb helyeken, gyakori példát mutatott. A magyar úri társadalom s a papság társadalmi téren kitűnő viszonyban állottak, sőt állanak ma is sok helyen. Azonban ez a jó viszony teljesen kimerül a társalgásban s merőben világi összejövetelekben, amikre a papság rendesen magasabb erkölcsi komolyságának feláldozásával fizet rá. Pasztorációról itt természetesen szó sem lehet. Egymást szívesen támogatták a földi bajokban, de a pap nem sokat törődött barátaiban a lélekkel s ezek viszont nem igen

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI

A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI DR. SZELÉNYI ÖDÖN A NEVELÉSTAN ALAPVONALAI GENIUS KÖNYVKIADÓ R. T. BUDAPEST, 1922. Jókai nyomda rt. Budapest 1. Nevelés és neveléstan. A nevelés szükségessége. Munkánkat nem kezdjük a nevelés fogalmának

Részletesebben

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ II. évf. 1931 február 2. szám HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI Alapítók : Balázs Ferenc, Bányai (Baumgarten)

Részletesebben

Vigilia. Felelős szerkesztő: Mihelics Vid

Vigilia. Felelős szerkesztő: Mihelics Vid XXXIII. ÉVFOLYAM Vigilia 9. SZAM TARTALOM Oldal Ernesto Balducci: A keresztény ember evilágísága 577 Kardos Klára: Sík Sándor belső fejlődése 582 Sík Sándor: Hátrahagyott versei: Hátra se nézzünk, A négy

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

PEDAGÓGIA keresztény szemmel

PEDAGÓGIA keresztény szemmel PEDAGÓGIA keresztény szemmel Írta: Dr. Rédly Elemér Lektorálta: Bindes Ferenc Gaál Mária és Siklósi Éva Katolikus Teológiai Főiskolai Jegyzetek A teológiai főiskolák, hittanár és hitoktatóképzők és az

Részletesebben

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság

Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság PPEK 541 Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság Tóth Tihamér A tiszta férfiúság Tóth Tihamér Összegyűjtött munkái I. kötet mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások

Sík Sándor: A szeretet pedagógiája. Válogatott írások PPEK 112 Sík Sándor: A szeretet pedagógiája Sík Sándor A szeretet pedagógiája Válogatott írások mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

l 9 7 6 Új magyar filozófiatörténet A lelkipásztori magatartás néhány igaz törvénye Természeti jelenségek az ókori Palesztinában A Bagó story

l 9 7 6 Új magyar filozófiatörténet A lelkipásztori magatartás néhány igaz törvénye Természeti jelenségek az ókori Palesztinában A Bagó story Yves Congar: A lelkipásztori magatartás néhány igaz törvénye l 9 7 6,. marcius Horváth Árpád: Új magyar filozófiatörténet Hédervári Péter: Természeti jelenségek az ókori Palesztinában r Latinovits Zoltán:

Részletesebben

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9

Tartalom. A kiadó elõszava... 7. Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 Tartalom A kiadó elõszava... 7 Elõszó (Andreas Laun segédpüspök)... 9 A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása... 21 A Hittani Kongregáció levele a Katolikus Egyház püspökeihez 21 Homoszexualitás

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA

KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA KERESZTÉNY MAGVETŐ AZ UNITÁRIUS IRODALMI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA i SZERKESZTIK: DR. BORBÉLY ISTVÁN, DR. FERENCZY GÉZA, DR. KISS ELEK és* VÁRI ALBERT MINT SZERKESZTŐBIZOTTSÁG. FŐMUNKATÁRSAK; BENCZÉDI PÁL, KAUNTZNÉ

Részletesebben

ERKÖLCSI NEVELÉS A TANÍTÓKÉPZŐBEN S A NEMZETI ÉLET.*

ERKÖLCSI NEVELÉS A TANÍTÓKÉPZŐBEN S A NEMZETI ÉLET.* ERKÖLCSI NEVELÉS A TANÍTÓKÉPZŐBEN S A NEMZETI ÉLET.* Az erkölcsi nevelés kérdése napjainkban egyre jobban foglalkoztatja az elméket. Közműveltségünk szégyenfoltjai a halott betegét megrabló orvos, az automobilos

Részletesebben

KERESZTÉNY SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK

KERESZTÉNY SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK KERESZTÉNY SZOCIÁLIS TÖREKVÉSEK A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI ÉLETBEN ÍRTA GIESSWEIN SÁNDOR dr. STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1913. ELŐSZÓ. Midőn e felolvasásokat, melyeket a Magyar Társadalomtudományi Egyesület

Részletesebben

Az Anyaszentegyház öt parancsa

Az Anyaszentegyház öt parancsa PPEK 779 Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa Müller Lajos Az Anyaszentegyház öt parancsa mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

TARTALOM: CLUJ-KOLOZSVÁR, 1939 X. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM. Inregistrat sub Nrul, curent 31 1938. Erdélyi Magyar Adatbank

TARTALOM: CLUJ-KOLOZSVÁR, 1939 X. ÉVFOLYAM, 3 4. SZÁM. Inregistrat sub Nrul, curent 31 1938. Erdélyi Magyar Adatbank A ROMÁNIAI ÚJ MAGYAR NEMZEDÉK FOLYÓIRATA. Móricz Zsigmond SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ LAPTULAJDONOSOK: Biró Sándor, Debreczeni László, Dr. Jancsó Béla, László Dezső, Dr. László Ferenc. TARTALOM: Móricz Zsigmond.

Részletesebben

BANGHA BÉLA S. J. ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI GYŰJTEMÉNYES DÍSZKIADÁS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE D R BÍRÓ BERTALAN XXIII. KÖTET KATOLIKUS ÉPÍTÉS I.

BANGHA BÉLA S. J. ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI GYŰJTEMÉNYES DÍSZKIADÁS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE D R BÍRÓ BERTALAN XXIII. KÖTET KATOLIKUS ÉPÍTÉS I. BANGHA BÉLA S. J. ÖSSZEGYŰJTÖTT MUNKÁI GYŰJTEMÉNYES DÍSZKIADÁS SAJTÓ ALÁ RENDEZTE D R BÍRÓ BERTALAN XXIII. KÖTET KATOLIKUS ÉPÍTÉS I. SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203.

Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. 1 2 Recenzió In: Keresztény magvető, (72.) 1940/4-5. 203. Clarke Szent-Iványi: A keresztény imádkozás". Unitárius vallásos irodalmunkban már rég óta érezzük egy olyan könyvnek a hiányát, mely unitárius

Részletesebben

A KERESZTÉNY HÁZASSÁG

A KERESZTÉNY HÁZASSÁG A KERESZTÉNY HÁZASSÁG KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 1918 MÁJUS, 19-ÉN ÉLETBELÉPETT ÚJ EGYHÁZJOGRA A KATHOLIKUS KÖZÖNSÉG SZÁMÁRA IRTA MÜLLER LAJOS S. J. BUDAPEST, 1921 APOSTOL-NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VIII., HORÁNSZKY-UTCA

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka

Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka PPEK 549 Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka Barlay Ö. Szabolcs Prohászka Ottokár életének titka mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4 76. oldalon

Részletesebben

TÓTH TIHAMÉR ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI

TÓTH TIHAMÉR ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI TÓTH TIHAMÉR ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI GYÜJTEMÉNYES DISZKlADÁS TÚTH TIHAMÉR ÖSSZEGYÜJTÖTT MUNKÁI II. KÖTET SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZEK KŐNYVKIADÓJA BUDAPEST TÓTH TIHAMÉR A MŰVELT IFJÚ *** NE

Részletesebben

Cserháti József. Nyíri Tamás. Bolberitz Pál. Pál László. Az SOS gyermekfalvakról GYERMEKEK - FIATALOK CSALÁD. B. Németh Marietta

Cserháti József. Nyíri Tamás. Bolberitz Pál. Pál László. Az SOS gyermekfalvakról GYERMEKEK - FIATALOK CSALÁD. B. Németh Marietta Cserháti József A VATIKÁN ÉS A MAGYAR ÁLLAM KÖZÖTTI MEGEGYEZÉS 20. ÉVFORDULÓJÁRA GYERMEKEK - FIATALOK CSALÁD Nyíri Tamás A GYERMEK AZ ANTROPOLÓGIA SZEMSZÖGÉBÖL Bolberitz Pál FESZÜLTSÉGEK A FIATALOK ÉS

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: ELMÉLKEDÉSEK kispapoknak. III. sorozat. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 112. kötet

Dr. Marczell Mihály: ELMÉLKEDÉSEK kispapoknak. III. sorozat. (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 112. kötet Dr. Marczell Mihály: ELMÉLKEDÉSEK kispapoknak III. sorozat (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 112. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Szerkesztői megjegyzések... 5 ELMÉLKEDÉS

Részletesebben

1~~1 NOVEMBER. Ára li forint. írásai

1~~1 NOVEMBER. Ára li forint. írásai FELELOs SZERKESZTO, SÍK SÁNDOR VÁRKONYI IMRE AGOSTON IMRE DÉNES GIZELLA DÉVÉNYI IVÁN FAZEKAS t.a.ros HEGEDÜS NÁNDOR HORVÁTH RICHÁRD KECSKÉS PÁL KOVÁCH ZOLTÁN KUNSZERY GYULA MAGYAR FERENC NÁDAY MÁRTA RONAY

Részletesebben

A BONTAKOZÓ ÉLET AZ EGYÉNISÉG ÖSSZETEVŐI ÍRTA: MARCZELL MIHÁLY DR. BUDAPEST, 1931 «ÉLET» KIADÁSA

A BONTAKOZÓ ÉLET AZ EGYÉNISÉG ÖSSZETEVŐI ÍRTA: MARCZELL MIHÁLY DR. BUDAPEST, 1931 «ÉLET» KIADÁSA A BONTAKOZÓ ÉLET I. AZ EGYÉNISÉG ÖSSZETEVŐI ÍRTA: MARCZELL MIHÁLY DR. BUDAPEST, 1931 «ÉLET» KIADÁSA TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 QUIS ET QUID?... 3 ELŐSZÓ... 5 A bontakozó élet c. munkához....

Részletesebben

Mócsy Imre S. J. (össz.): Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből

Mócsy Imre S. J. (össz.): Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből PPEK 496 Mócsy Imre S. J. (össz.): Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből Mócsy Imre S. J. (össz.) Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény

Részletesebben

KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON

KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON KATOLIKUS KÖZOKTATÁS MAGYARORSZÁGON óvodák általános iskolák gimnáziumok szakiskolák szakközépiskolák alapfokú művészeti oktatási intézmények kollégiumok Katolikus

Részletesebben

A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA

A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA A Gr. VIGYÁZÓ-ALAPITVÁNY ÉS A MAGYAR TUDOMÁNYPOLITIKA Tóth Károly, egyetemünk feledhetetlen érdemű rektora, egykori tanára, Plósz Sándor emlékezetének szentelte rektori székfoglaló beszédét. Némiképen

Részletesebben