AZ IFJÚSÁG LELKI GONDOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IFJÚSÁG LELKI GONDOZÁSA"

Átírás

1 AZ IFJÚSÁG LELKI GONDOZÁSA ÍRTA: TÓTN TIHAMÉR DR. MÁSODIK, SOKBAN BŐVÍTETT KIADÁS BUDAPEST, A SZERZŐ KIADÁSA.

2 Nihil obstat. Dr. Ladislaus Babura, censor dykec. Nr Imprimatur. Strigonii, die 18. Április Juliuis Machovich, vic. gener. ÉLET IRCDALMI ÉS NYOMDA R. t. Igazgató: Laiszky Jenő.

3 ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ. Az intelligencia pasztorációja egyik legnehezebb s legfontosabb kérdése a lelkipásztorkodásnak; Faulhaber bíbornok megállapítása szerint ein Königsproblem der Seelsorge. Ennek a nagyfontosságú feladatnak külön, részletes tanulmányt szentelni annál időszerűbbnek látszott, minthogy a vele összefüggő kérdéseket még a külföldi hittudományi irodalom is inkább csak szétszórtan, részletekben tárgyalja, hazai irodalmunkban pedig hasonló tárgyú könyv még egyáltalán nem jelent meg. Tanulmányunk a zsenge gyermekkortól végigkíséri a lélek szükségleteit az egész életen keresztül s ennek megfelelően külön foglalkozik a tanuló ifjúság (I. kötet) s külön a felnőtt intelligencia lelkigondozásával (II. kötet). Első tekintetre talán túlságos részletezésnek tűnhetnék fel, hogy az ifjúsági lelkipásztorkodást teljes külön kötetben tárgyaljuk. A kérdés ezen részének bővebb megbeszélését sajátos magyar vallási viszonyaink tették szükségessé. Ha történetesen ez a könyv pl. Hollandia részére készült volna, ahol a mélységes vallási szellemmel telített családi élet névelői tevékenysége megbecsülhetetlen és mással alig pótolható segítőtársa az ifjúság lelki vezetőjének, ezeket a fejezeteket rövidebbre lehetett volna szabni. Nálunk azonban, ahol a legodaadóbb ifjúsági lelkipásztori munkát is gyakran épen az otthoni életben tapasztalt ellenkező példa, felfogás, életmód teszi eredménytelenné, feltétlenül szükségesnek látszott mindama módoknak részletes megtárgyalása, amelyeknek segítségé-

4 IV vel a fiatal diákok lelkét kikből a jövő intelligenciája s a jövő családja fog állani a vallásos élet számára megnyerhetjük. Az öreg fákat már nehezen lehet hajlítani; minden reményűnk abban áll, hogy a Krisztus szeretetére nevelt mai ifjúságból fognak majd kialakulni a jövőben a mainál vallásosabb családok. Egyébként az itt említett pasztorációs eszközök legnagyobb része bizonyos változásokkal a felnőttek pasztorációjában is alkalmazható (pl. a szentek tiszteletéről, a gyónásról, áldozásról, a Mária-Kongregációkról stb. szóló részek). Az I. kötetben tárgyalt s esetleg újszerűeknek látszó eljárási módokról legyen szabad megjegyeznünk, hogy azok nem pusztán elméleti tanácsok, hanem azok jórészét egy évtizeden át folytatott ifjúsági lelkipásztori munkánkban magunk is kipróbáltuk. Fejtegetéseinkben szinte kizárólag a férfiintelligenciát tartottuk szem előtt. Nem ok nélkül. Egyrészt azért, mert a női pasztoráció terén úgyis mindig sokkal több történt a múltban, mint a férfiak lelki gondozása körül; másrészt pedig, mert a család s társadalom vallási újjászületésének legtermészetesebb útját épen az intelligens férfivilág vallási megnyerésében látjuk. A pasztorációnak itt felsorolt eszközeit természetszerűleg minden általános lelkipásztorkodástani kézikönyv is megemlíti, mi azonban törekedtünk azokat könyvünk sajátos céljának megfelelő beállításban tárgyalni. Tanulmányunkban meddő bírálgatások helyett igyekeztünk inkább mindenben pozitív tárgyalást adni. Ha itt-ott mégsem tudtuk elnyomni a tényleges állapotok kritikáját, az csak azért történt, mert meggyőződésünk szerint az ott szóvátett jelenségek nem egyeznek meg az egyház akaratával sem. Budapest, 1923 március havában. A szerző.

5 ELŐSZÓ A MÁSODIK KIADÁSHOZ. Az ifjúság lelki gondozása -nak első kiadása három hónap alatt elfogyott. És hogy ez az új kiadás mégis csak két év múlva követi az elsőt, annak oka az, hogy az első kiadásban tárgyalt kérdéseket még újabb részletekkel akartam bővíteni. Aki összehasonlítja a két kiadást, látni fogja, hogy ezt a szándékomat kisebb-nagyobb mértékben a könyv valamennyi fejezetén megvalósítottam. Nemcsak a bibliographiai adatokat igyekeztem egészen a legutolsó napokig vezetni, hanem általában azon voltam, hogy a kötet felölelje az ifjúsági pasztoráció eszközeinek minden új értékes kikezdését. Ε célt szolgálta A munka-iskola elve a hitoktatásban c. egészen új rész betoldása, A bűnbánat szentsége az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában c. fejezet tetemes kibővítése, az imádkozásra tanítás pedagógiájának, a bérmálási előkészítésnek, a gyümölcsöző szentmisehallgatásra-rávezetésnek, a felsőosztályosok nevelői hittanításának, a cserkészetnek stb. kibővített ismertetése. Hogy könyvem terjedelme túlságosan nagyra ne növekedjék, kénytelen voltam a kisbetűs szedést is gyakran alkalmazni. Igyekeztem a világi pedagógia értékesebb újításait is a vallásos nevelés szolgálatába állítani, mert szent meggyőződésem, hogy a régi vallási s erkölcsi igazságok modern tanítási módjával húzzuk ki legbiztosabban a talajt olyan követelések alól, amelyek az iskolai hitoktatás helyett külön laikus erkölcstan tanítását óhajtják. Az első kiadás egyik bírálója a könyv által az ifjú-

6 VI sági lelkipásztor elé állított követeléseket túlzottaknak, túl ideáliasaknak találta, melyek nem látszanak tekintetbe venni az adott tényleges körülményeket. Bár nagyon is jól tudom, hogy a gyakorlat mindig az elmélet és az adott lehetőségek kompromisszuma, és ezért mögötte jár egyes esetekben bizony túlságosan is az elméletnek, mégsem enyhítettem az új kiadásban sem ezeken a túlzott követeléseken, sőt egyes esetekben még fokoztam is azokat. Könyvem u. i. nem annyira a mai praxist akarja regisztrálni, hanem sokkal inkább korszerű pasztorális kikezdésekre szeretne buzdítani s utat mutatni. Az elméletnek mindig az ideális célokra kell mutatnia, mégha azok az adott helyzetben (pl. a mai iskolai hittani tanterv keretén belül) teljes egészükben nem is lennének megvalósíthatók. A lelki egyensúlyát vesztett mai világ nevelésében sok oly újszerű eszközhöz s módszerhez kell nyúlnunk, amely egyesek előtt ma még túlzott vagy különös eljárás színében tűnhetik fel. Ez szolgáljon magyarázatául annak, hogy a könyvben lépten-nyomon kitérek az elvek gyakorlati alkalmazására is. Mások viszont szerették volna könyvemben a hitoktató intellektuális munkáját erősebben védve látni és az érzelmi s kedélyvilág nevelésének előtérbe állításától a középiskolai hittanítás doktrinális jellegét féltik. Sajnos, itt sem voltam abban a helyzetben, hogy e tekintetben is bármit enyhítsek az I. kiadás tételein. Sőt napról-napra világosabban látom, hogy a hittannak túlságosan intellektualista kezelése erősen hibás mai intelligenciánk hithidegségében; és csak örömmel tapasztalom, hogy ennek a felfogásnak egyre több írónk nyíltan hangot is ád. Ezt hangoztatja pl. az elméleti katechetika nesztora, Gatterer is Katechetik -je legújabb kiadásának előszavában (... so stellte ich die Katechetik vor allem seelsorglich ein. Innsbruck III. 1.), továbbá amikor panaszolva említi, hogy a katechetikai praxisban a tudásnak még mindig túlságos jelentőséget tulajdonítunk. ( ) Ez a gondolat érvényesült a német püspöki kar

7 VII 1924 aug. 18.-iki közös konferenciáján, amely már útmutatást is adott, mily keretek közt lehet a világi pedagógiának legmodernebb módszerét, a munkaiskola ( élet-iskola ) elvét az ifjúság lelki gondozásában is érvényesíteni. (V. ö. Blaufusz: Das Arbeitsschulprinzip im Religionsunterrichte. Theologie und Glaube évf ) Erről írt hatalmas, háromkötetes monográfiát Kautz (Kautz: Neubau des kath. Religionsunterricht. Kevelaer Eddig az első kötet kész.), akinek könyve ha túlzásait leszámítjuk is mindenesetre nagy mementoul szolgálhat a túlzó intellektuálistáknak. Ha pedig ma már elméletben világosan látjuk, hogy eddigi hitoktatásunk főhibája az akaratot gyújtani nem tudó s a szívre gyümölcstelen intellektualizmus túltengése volt, s ha nem kétséges ma már előttünk, hogy iskolai hitoktatásunk eredményét a didaktikai materializmus betegsége is bénítja, akkor bizonyára szabad gyakorlatilag is nyesegetni akarni ezeket a túlhajtásokat s az új hitoktatás figyelmét erősebben felhívni az eddig elhanyagolt akarati s érzelmi élet fejlesztésére. Ma, amikor kétségbeejtően látszik beigazolódni egyik nagy emberünk állítása a romlott intelligencia s gyenge nép -ről, ma jogosan mondhatjuk együtt az olasz költővel, hogy könyvet írni kevesebb a semminél is, ha az a könyv nem teszi erősebbé, jobbá, érettebbé az emberiséget : Il fare uno lihro è menő che niente, Se il libro fatto non rifa la gente. (Giusti) Könyvünk ideálja az eleven, a való életet szem előtt tartó, kath. gondolkodásra s cselekvésre egyaránt indító, észt s érzelmet egyaránt munkáló vallásra nevelés. Több orom, fény, napsugár, melegség, elevenség, bensőség azaz: több lélek a hitoktatásba! Uram, csak azzal áldd meg méltatlan szolgád fáratságát, hogy bár csak egy bűnös ember kérésére, egy élek üdvösségére légyen segítő tanításom. Fáratsá-

8 VIII gomnak bévséges jutalma lészen, ha a Christus Vérével megváltott lelkek közül, csak egynek üdvösségére, segítő eszköze lészen írásom. (Pázmány előszava prédikációihoz, összes művei VI. k. XX. 1.) Jube, Domine, benedicere! Budapest, 1925 május havában. A szerző.

9 TARTALOMJEGYZÉK. Előszó az első kiadáshoz (III). Előszó a második kiadáshoz (V). Bevezető gondolatok. Az intelligencia pasztorálásának fontossága (1). Az intelligencia külön pasztorálásának szükségessége (11). Az intelligencia pásztoráéi ójának akadályai (15). I. RÉSZ. A kis gyermekek lelki gondozása. A házi nevelés szükségessége és fontossága (21). Ki köteles a nevelést adni? (26). A kér. pedagógia célja (28). I. Nevelés az iskoláskor előtt (30). A szülők nevelése (31). A legfőbb erények, melyekre az otthon neveljen (35). II. A kis iskolások lelki gondozása (42). 1. Az otthoni nevelés (42). 2. Az iskolai hitoktatás fontossága (44). Gyónás, áldozás (47). Eucharisztikus Gyermekszövetség (50). Szívgárda (50). II. RÉSZ. A középiskolások lelki gondozása. I. FEJEZET. Vallásunk nevelő értéke. A kath. pedagógia története (53). I. Az elmélet. 1. Mit kíván a) az ész (54), 6) az akarat (55), c) a szív a nevelés eredményének biztosítására? (55). 2. Erkölcstanunk eleget tesz a) az ész (5?), b) az akarat (60), és c) az érzelmek követelményeinek (62). II. A gyakorlat (63). Helytelen nevelési módszerek (64). A korszerű erkölcsi nevelés főbb követelményei (67). Mi a teendő? (67).

10 X II. FEJEZET. Az ifjúsági lelkipásztor egyénisége. I. Szeresse tanítványait (70). 1. A gyermekek természetfölötti szeretete (71). 2. Érdeklődjék a tanítványok sorsa iránt (73), 3. A szeretet pedagógiai jelentősége (74). 4. Az ifjúság szeretetének eredményei (77). Szeretet és tekintély (81). Szeretet és fegyelem (83). II. Legyen példaképe tanítványainak (87). A) Életével (88); a) szeresse Krisztust (88), b) kövesse Krisztust (91). B) Tudásával (95). III. Az eszményi hittanár képe (96). III. FEJEZET. A lelkiéletre nevelés. I. A diékpasztoráció célja (102). II. A lelkiéletre nevelés természetes alapjai (104). A) Az ifjú lélek ismerete (105). B) Az ifjú lélek természetes erényei (107). C) Életre nevelés (113). D) A természetes nevelés viszonya természetfölöttihez (118). E) Az akarat nevelése (122). III. Természetfölötti nevelés (126). 1. Krisztus szeretetére nevelés (126). 2. A jó imádkozás művészete (131). 3. Olvasmányok lelki olvasmány (139). 4. Az egyéni lelkivezetés (141). Az egyén nevelés elősegítő eszközei (144): 1. az ifjúsági kartoték (144) 2. lelki kollokviumok (146). 3. a papi hivatás ápolása (150). IV. FEJEZET. Lelkivezetés a serdülő korban. 1. Egyházi kíméleti idő? (154). A serdülő kor sajátos lelkiállapota (157). 3, Serdülőkori betegségek (162). 4. Mire vigyázzon a lelkivezető (163). A) A csíntebn ifjak (163). Β) Α hittan, mint élettantárgy (165): «) tekintély és szabadság (166). β) cselekvési vágy (166). γ) akarat erősítése (167), ő) kritizáló hajlam (167), ε) nagy nyugalom (168). 5. Visszaeső bűnösök (170). V. FEJEZET. Az ifjúság sexuális problémája. I. A kérdés fontossága (173), a) az iskola szempontjából (173), b) erkölcsi szempontból (175). II. A nemi felvilágosítás kérdése. A) Története (176). B) Van-e szükség felvilágosításra? (177). C) Ki adja azt? (182). D) Mikor? (187). III. A felvilágosítás módja: 1. elméletben (189), 2. gyakorlat-

11 XI ban (193). A) A legalsó fokon (193), Β) középső fokon (195), C) felső fokon (198). IV. A sexualis pedagógia (201). A) Természetes eszközök (202). a) akaratedzés (202), b) érzelmeken uralkodni (203), c) becsület (204), d) fantázianevelés (205), e) gyermekszerelem (205), /) munka (205), ξ) igazmondás (207). B) Természetfölötti eszközök (209). Isten jelenlétére nevelés (211). Pozitív istenszeretet (212). VI. FEJEZET. A hittan, mint tantárgy. I. Kath. világnézetre nevelés (213). II. A mai módszer és tankönyvek hibái (215). Vallástani dolgozatok (220). Forrásszövegek olvasása (221). III. A munka-iskola elve a hitoktatásban (224). Technikai- és kézimunka (225). A külső tevékenység felkeltése (226). A munka mint módszertani elv (228). A munkaiskola elve a katekizmus (231) s a biblia (235) tanításában. IV. Nevelési szempontok a felsőosztályokban: 1. a dogmatika (237), 2. az erkölcstan (243), 3. az egyháztörténelem (248), és 4. az apologetika tanításában (253). V. Az ifjúsági istentiszteletek: 1. A diákmise (258), 2. Az ifjúsági cxhortációk (264). 3. Ifjúsági lelkigyakorlatok (267). 4. A VIH.-osok búcsúztatása (269). VII. FEJEZET. A bűnbánat szentsége az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában. I. A bűnbánat szentségének psychológiai alapjai (272). II. A bűnbánat szentségének pedagógiai jelentősége (273). A gyónás és a psychoanalizis (278). III. A jó gyónás művészete (282): 1. a jó lelkiismeretvizsgálat (280), 2. Önálló bűn-bevallás (282). IV. A jó gyóntatás művészete (284) 1. helyes gyónási intelem (286), 2. helyes penitencia (290). V. A gyakori gyónók vezetése (293) VI. Aggályos lelkű ifjak vezetése VII. A gyóntatás technikájához (30 VIII. FEJEZET. Az áldozás az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában. I. Az eucharisztikus Üdvözítő és a tanulóifjúság (307). N Α gyümölcsöző áldozás lélektani feltételei (308): a) öntudatos áldozás (309), b) eleven hálaadás (309). III. Az ifjak gyakori áldozása (312). Hogyan nyerhetjük meg az ifjakat a gyakori áldozás eszméjének (313).

12 XII IX. FEJEZET. A szentek tisztelete az ifjúsági lelkipásztorkodás szolgálatában. I. szentek tiszteletének lélektani alapja (317). II. A szentek életének helyes tárgyalása (321). a) Az életszentség helyes fogalma (321). b) Milyen legyen s szentek életrajza? III. Az ifjúsági Mária-Kongregációk (329): 1. Történeti kifejlődésük (b29). 2. Lélektani alapjuk (330), A) az anya tisztelete (331), B) a pubertás viharja (332). 3. A kongregációk működése (335). X. FEJEZET. Az orom az ifjúság lelki nevelésében. I. Az öröm és az ifjú (340). Az öröm szerepe a katb. világnézetben (340). Az öröm pedagógiai jelentősége (342). Örömre nevelés {344). II. A nagy természet örömforrásai (348). Nevelés vallásos természetszemléletre (350). III. A cserkészet pasztorális jelentősége (352). A cserkészet történeti fejlődése (353). Pedagógiai méltatása (354). Veszélyei XI. FEJEZET. Az internátusi nevelés. Történeti fejlődése (265). Az internátus! nevelés előnyei (366), Veszélyei (367). Az intcmáíusi előljáró egyénisége (368). III. RÉSZ. A főiskolai hallgatók lelkigondozása. A főiskolai hallgatók lelki helyzete (373). A főiskolai élet lelki veszélyei (375). I. A főiskolai ifjúság vallási irányítása egyesületekben (377): 1. Franciaországban (377). A Sillon (378). 2. Németországban (379). A Groszdeutsche Jugend (379). A Neu-Deutchland (379). A Quickborn (380). 3. A magyar egyetemi s főiskolai egyesületek (381). A) Hitbuzgalmi (381), B) charitatív (382), A társadalmi egyesületek (385). II. A főiskolai ifjúság vallási irányítása külön lelkipásztor által (387). Az akadémikusok lelkipásztorának feladatai (388). Ker. filozófiai tanszék a bölcsészeti karon (391).

13 Bevezető gondolatok. 1. Az intelligencia pasztorálásának fontossága. Annak a nagy lelki elárvultságnak láttára, amelyben mai intelligenciánk sorvad, lehetetlen, hogy fel ne lángoljon minden papban a buzgóság ezeknek a lelkeknek megmentése iránt. Helyrehozhatatlan hiba is volna, ha mi békésen pihenni tudnánk az igazság élvezetében s nyugodtan horgonyoznánk az igaz hit csendes vizein akkor, amikor testvéreink odakint a sötét éjszakában fény nélkül küzködnek az óceán hullámain. Tüzet kell gyújtanunk, jó magasra lobogót, hogy kikötőbe találjanak; tüzet, jó meleget, hogy viharvert lelküket életre melegíthessék; hidat kell csinálnunk, nem hogy mi menjünk át azon a ziláltság országába, hanem hogy azon a tékozló fiúk találjanak haza az elhagyott Atyához. A városi lelkipásztorkodásnak nagy hibája, írja Swoboda ha a művelt köröket félénken kerüli, mintha azok hivatásszerűen hitetlenek volnának; még nagyobb hiba, ha azokban kivétel nélkül ellenséget lát. Pedig ellenkezőleg, az objektív igazság utáni törekvés gyakran ezeknél ép oly nagy, mint amennyire elrejtett. í Több férfipasztorációt! Intelligens híveink lelkével okvetlenül többet kell törődnünk, mint eddig tettük! De az intelligencia. 1 H. Swoboda: Groszstadtseelsorge. Regensburg

14 2 pasztorálásában is az eddiginél jóval több férfi pasztorációt kell folytatnunk. Egész bátran felállíthatjuk azt a pasztorális követelményt, hogy lelkipásztori tevékenységünknek az eddiginél föltétlenül jobban kell a férfiak szükségletei és esetleg még ízlése után is igazodnia. Eddig a férfi és női pasztoráció közt a legtöbb helyen nem volt meg a helyes arány. A leányokat már kis iskolás korukban a legkülönbözőbb apácarendek s nevelőintézeteik veszik gondozásba; tömérdek Máriakongregáció, nőegylet, Oltáregylet, Rózsafüzértársulat, harmadik rendek stb. törődnek velük később is. De a fiúkkal alig foglalkozik néhány buzgóbb hittanár; a felnőtt ifjakkal s intelligens férfiakkal meg jóformán senki. A női pasztoráció túltengése érthető ugyan, de nem egészséges állapot. Emberileg érthető, ha a női lélekkel könnyebben elérhető eredményfelmutatás csaiogatólag hat a papra. A nők külső fényt, parádét kifejteni is sokkal jobban és hamarább tudnak, mint a férfiak. A férfi, még ha vallásos is, kissé nyersebb, hidegebb s kevésbbé lelkesedik, mint a nő. Viszont azonban, ha a férfiakkal törődő munka nehezebben hozza is meg gyümölcsét s kevesebb is belőle a látható eredmény, ez a gyümölcs rendesen érettebb s az eredmény okvetlenül tartósabb, A női pasztoráció sokszor a legjobb igyekezet mellett is megreked abban a szubjektív érzelgős vallásosságban, amely a vallás ügyét túlzott mértékben kapcsolja az azt képviselő pap személyéhez; a férfi vallásossága azonban, ha nehezebben lendül is neki, de utána aztán annál komolyabb.* 1 A túlzásba vitt női pasztoráció rovására írjuk azt a körülményt is, hogy egyes papok gondolkodásmódja, beszéde, sőt feílépése is annyira nőiessé válik, hogy a komoly férfasságot elveszti s épen emiatt nem tud a férfiakban bizalmat s vonzalmat keltett maga iránt. Ugyancsak ebből kelt magyaráznunk, ha a templomi életbe és egyes ájtatosságokba nem egészen megfelelő színezet vegyül. Talán érdemes lenne egyszer razziát tartani ebből a szempontból ájtatosságaink, templomaink díszítése, prédikációink, gyóntatási intelmeink stb. között.

15 3 Pedig a férfiak jobban reászorulnak a különleges lelki gondozásra, mint a nők, mert hiszen korunk vallásellenes áramlatai főleg az ő lelküket kezdik ki s az a közönyösség s elfogultság, amellyel a gazdasági, politikai s kulturális élet egyaránt át van szőve, elsősorban a férfiak gondolkozásmódját fertőzi meg. Ezzel természetesen korántsem akarjuk a nőket a vallásos életben hátraszorítani; hiszen jól tudjuk, hogy az ő lelkük ép oly érték az egyház szemében, mint a férfiaké. Az a körülmény azonban, hogy a férfinek a családban, nyilvános társadalmi s állami életben sokkal fontosabb szerep jut, mint a nőnek, az eddiginél föltétlenül több lelki gondozást követel a férfiak részére. Vajjon vallásunk alapítója nem férfi volt e? És akik először hirdették azt, nem férfiak voltak-e? S akik szóval, írással és tettel elterjesztették, azok a pápák, püspökök, papok, uralkodók, egyháziak, világiak nem férfiak voltak-e? És az Úr nem férfiak kezébe adta e a papi hatalmat? Liguori Szent Alfonznak egyik jelszava volt: Ha a 1 férfiakat megtérítettük, akkor a nők is jók lesznek. A mai egyoldalú pasztorációban ellenben sokszor látjuk megismétlődni azt a szomorú jelenetet, amelyet Szent Ágoston festett le saját családi életükről: Akkor hittem én, hitt édesanyám, hitt velünk az egész ház, csak egyedül atyám nem hitt! 2 Több gondot az intelligenciára! Korunk tehát több férfipasztorációt követel tőlünk. De követeli különösen az intelligens férfiak pasztorációját! Mikor ezt leírjuk, mindenekelőtt is meg kell állapítanunk, hogy a mai társadalom vallási elhidegülésének oka korántsem kereshető elsősorban a papság 1 Sttäter: Das Männer apostolat. Herder másai. I. k. 11. (ej. 2 Vallo-

16 4 tétlenségében. 1 Hogy a katholikus papság ölbetett kézzel nézte volna, mint megy el híveinek nagy része egyre messzebb az apai háztól, azt legalább általánosságban kimondani nem lehet. Oly erőkifejtést a régebbi korban alig találunk, mint aminővel az élesebben látó fiatalabb papok ma a lélekmentés munkájába belevetették magukat; mindig dicsősége marad a katholikus papságnak a szociális kérdés fontosságának az a teljes átértése is, amellyel azt akuttá válásának első perceitől kezdve kísérte és kíséri. A modern szükségleteknek megfelelő új pasztorációs eszközök beállításában sem volt hiány. A baj azonban az volt, hogy a munkásosztályok és egyszerűbb hívek gondozása miatt nem törődtünk eléggé az intelligens osztályok speciális lelki szükségléteivel. Ez nem szemrehányás akar lenni, csak megállapítás. A pasztoráció szociális aláfestése ellen szót emelni nem is szabad. Hiszen egészen természetes, hogy az egyház gondoskodására legjobban rászorulnak azok, akiknek a föld úgyszólván csak tövist és bojtorjánt terem. Az egyház természetes támogatója volt mindig a szegényeknek, a gazdaságilag elnyomottaknak is; és szerintünk is igaza van Harnacknak, hogy nem lehet kétséges, hogy Jézus ma azok oldalán állana, akik erőteljesen dolgoznak a szegény nép nyomorának enyhítésén s jobb létfeltételek előteremtésén. 2 Es az is igaz, hogy amint a munkásosztályt, úgy az egyszerűbb népet sem volt szabad lelketlen izgatók prédájául odadobni. Ez mind igaz. De mindennek elismerése mellett is több nyomós ok sürget, hogy intelligenciánk lelki helyzetével a leg- 1 Az intelligencia elhidegülése a vallás iránt nem csupán magyar és katholikus baj; megtaláljuk azt sajnos más országokban is; más vallásoknál még sokkal ijesztőbb arányban. De míg máshol könnyebb az okokra rámutatni (pl. a franciáknál az egyke őrületes divatja, az oroszoknál a képzetlen orthodox papság, az angoloknál az anyagiak fékezetten hajszája, az olaszoknál a kevésbbé intenzív pasztoráció), addig nálunk s a németeknél ezt a sajnálatos helyzetet sokkal bonyolultabb okok idézték elő. Erről részletesen J. a II. kötet Harnack: Das Wesen des Christentums. Leipzig

17 5 nagyobb odaadással s az eddiginél jóval nagyobb energiával dolgozzunk s a lelki segítségünkre szoruló emberek ne a munkásoknál és az egyszerű falusi népnél kezdődjenek s végződjenek. Persze, a katholikus egyház népegyház, de hát az egész népé, tanulatlanoké csakúgy, mint tanultaké! Krisztus Urunk maga hivatkozott arra, hogy a szegényeknek hirdettetik az evangélium, de ugyancsak Ο a gazdagokat s tanultakat is igyekezett megnyerni (Zachaeus, Nikodémus). Mily okok sürgetik az intelligencia pasztorációját? Az intelligencia intenzívebb pasztorálását több nyomós ok sürgeti. 1. Ilyen legelsősorban az a krisztusi szeretet, amely mindenegyes emberben tanultban s tanulatlanban egyaránt halhatatlan lelket s örök értéket lát. Intelligens híveinknek épúgy halhatatlan lelkük van, mint az egyszerű falusi népnek, tehát ők is megérdemelnek legalább is annyi lelkipásztori gondoskodást, mint ezek. Hagyhatjuk e őket továbbra is tengődni a hitközönyösség sovány kosztján? Vállvonogatva szóljunk-e hozzájuk, mint a zsidó főpapok Júdáshoz: Quid ad nos? Tu videris! Akkor olyan anyához lenne hasonlóvá az egyház, aki csak egyik fiának (az egyszerű fiának) nyelvét érti, a másik azonban, aki pedig leginkább rászorulna vezetésére (a műveltek), nem talál nála megértésre, s végre is hideg daccal idegenbe távozik. 1 Maga a műveltség még nem menti meg a lelket; erre csak az evangélium képes. Szent Pál szelleme is kötelez, hogy ne csak egyik-másik osztálynak, hanem mindegyiknek hirdessük az evangéliumot. Mindenkinek szolgájává tettem magamat, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyan lettem, mint a zsidó, hogy a zsidókat megnyerjem... Az erőtleneknek erőtlen lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkinek 1 Foenter: Autorität und Freiheit. Kempten l.

18 6 mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt pedig.az evangéliumért tettem (Kor. I. 9, ). Az Üdvözítő betért a szegények hajlékába, de elment a gazdagokhoz is és beszélt az előkelő nikodémus-lelkekkel is. Ma talán még halkan, de legalább a világvárosokban egyre észrevehetőbben száll felénk intelligenciánk ajkáról a lelkisegélyt kérő megrendítő sóhajtás: Jöjj át Macedóniába és segíts rajtunk (Ap. Csel. 16, 9.) A mai papságnak tehát sürgős bár nehéz feladata nemcsak a hithű intelligenciát megerősíteni a hit örömeiben, hanem az ingadozókat is szilárdítani, a távozók után a jó Pásztor szeretetével sietni, szóval az intelligens hívek lelkét is intenzíven gondozni. 2. A hívek jelentős és befolyásos osztályának elvesztése vagy megnyerése azonban nemcsak presztízs kérdése a katholicizmus számára, hanem életkérdés is. Közeli u. i. a veszély, hogy a magasabban álló s szerepet vivő társadalmi osztályok vallási közönyössége károsan befolyásolja az alsóbb rétegek hité'etét is. Épen ezért rendkívül fontossá teszi az intelligencia intenzívebb lelki gondozását egy másik körülmény is. Az a nagy befolyás, amelyet az intelligencia vallásos vagy hitközönyös példája gyakorol az egyszerűbb hívőre. a) Vegyük csak fontolóra, mily nagy befolyással van az intelligencia életfelfogása s életmódja az alsóbb néposztályokra. Amint a hegyipatak magas csúcsokról indul a völgy felé, ép úgy a társadalmi életben is természeti törvény, hogy az életet fakasztó vagy lelket ölő gondolatok a magasabb osztályokból indulnak az alacsonyabbak felé. A szellemi irányok felülről diadalmaskodnak. Ami tegnap még csak könyvbölcselet volt, azt ma már regények s színpadok hirdetik s holnap már aszerint élnek az emberek. Minden kulturális és vallási elváltozás felülről kezdődött. A művelt körök után igazodik a világ. Amit ma az egyetemi katedrákról hirdetnek, az holnap már leszáll az elvont tudomány magaslatairól a középiskolák termeibe s holnapután aprópénzre váltva ott forog

19 7 a nép között lapokban, gyűléseken, egyleteken. A szellemi intelligencia ha öntudatlanul is de vezére a népnek; vezére az erkölcsi magaslatokra vagy útvesztő mélységekbe, aszerint, amint amerre ő maga is jár. A tudomány ma már nem kevesek elszigetelt kincse, s a nép átlaga olyanná lesz, amilyenné az ország tanult rétegei teszik. Ha tehát a tanult világ elhidegedik a vallásos eszméktől, a népet is lehetetlen lesz sokáig megtartani atyái hitében! Ezért mondjuk, hogy az intelligencia intenzív lelki gondozása az egyház részére nem presztízs és ambíció kérdése, hanem az egész egyházi életre kiható vitális jelentőségű feladat. A katholikus vallásnak valósággal csődjét jelentené, ha a művelt elemek véglegesen leszakadnának az egyházról. Pedig ha a tanult osztályok elvallástalanodását ezután is az eddigi közönnyel szemléljük, a kereszténység könnyen paganizmus -sá válhatik a szó régi értelmében, midőn t. i. a kereszténység terjedésével a régi római vallás falvakra, pagus okra szorult vissza. S amint a művelt elemektől megfosztott római vallás nem tudott megállani, épúgy halálos veszéllyel járna, ha most meg a kereszténység mondana le az intelligens osztályokról. A kereszténység soha, a legvéresebb üldözések korában sem volt rabszolgák vallása. A legrégibb emlékek amellett tanúskodnak, hogy már kezdetben behatolt a császári palotákba is s nem csak az elnyomottak szerették, hanem a római arisztokrácia is. Mily elszomorító látvány tehát, ha ma az intelligencia közt a paganizmus (kiűzöttség) jellegét kezdi felvenni és szinte meg sem ütközünk a szomorú nyelvszokáson, mely az egyszerű hívő népről beszél ellentétben a hitetlen tanultakkal, Pedig egyedül a katholicizmus dicsekszik a világegyház büszke jelzőjével! Egyedül ő népegyház abból a szempontból, hogy minden embert s az egész embert uralni akarja. Tehát dolgoznunk is kell, hogy e címek valóra váljanak. b) A kérdés fontos azonban nemcsak a rossz, ha-

20 8 nem a jó példaadás szempontjából is. Az intelligencia pasztorálása ugyanis magának a nép hitéletének is egyik jelentős előmozdító eszköze. Minden lelkipásztor jól tudja, hogy az intelligens hívek vallási jó példaadása indirekt módon is mily buzdítólag hat a nép hitéletére. Prédikációkkal felér s minden szóbeli apológiánál hatásosabb a tett apológiája, vagyis azok a példák, midőn tudományuk vagy állásuk révén köztekintélyt élvező hívek nyíltan megvallják s gyakorolják katholikus hitüket. Még jelentősebbé válik ez a tétel, ha a föntebbi indirekt befolyás mellett fontolóra vesszük azt a direkt hatást is, amelyet hitbuzgó intelligens híveink a vallásos élet előmozdítására gyakorolhatnak. Gondoljunk csak pl. arra a tömérdek lelki jóra, amit a vallását szerető s gyakorló tanító tanítványai közt, orvos betegei közt, hivatalnok alantosai közt, munkaadó, gyáros munkásai közt, a földesúr béresei közt kifejthet, tehát jórészt olyan helyeken, ahová a pap alig juthat el, vagy ha eljut is, ahol szavát sokkal elfogultabban veszik, mint egy világi hívőét. 3. érdemes megemlíteni még egy harmadik okot is, mely az intelligencia pasztorálását fontossá teszi. És ez a papság s intelligencia helyes viszonya. a) Az intelligencia mai hitbeli elhidegülése sajnálatos rést ütött a papság s intelligens hívek egymásközti viszonyán. Mindjárt itt meg kell jegyeznünk, hogy a papság és intelligencia kívánatos szorosabb viszonya alatt korántsem azt a pajtáskodást értjük, amire sajnos a nem is nagyon régmúlt idő, főkép kisebb helyeken, gyakori példát mutatott. A magyar úri társadalom s a papság társadalmi téren kitűnő viszonyban állottak, sőt állanak ma is sok helyen. Azonban ez a jó viszony teljesen kimerül a társalgásban s merőben világi összejövetelekben, amikre a papság rendesen magasabb erkölcsi komolyságának feláldozásával fizet rá. Pasztorációról itt természetesen szó sem lehet. Egymást szívesen támogatták a földi bajokban, de a pap nem sokat törődött barátaiban a lélekkel s ezek viszont nem igen

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. szeptember 1. 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A GÁRDONYI GÉZA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2015. augusztus 24. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Családjogi Charta. A. az emberi jogoknak alapvetően fontos társadalmi dimenziói vannak, amelyek a családban jutnak kifejezésre;

Családjogi Charta. A. az emberi jogoknak alapvetően fontos társadalmi dimenziói vannak, amelyek a családban jutnak kifejezésre; Családjogi Charta A Családjogi Charta kiadására az 1980-ban Rómában összegyűlt püspöki szinódus javaslatára került sor. Az a célja, hogy minden mai ember, keresztények és nem keresztények számára kimerítő

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság:

TARTALOM. - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: TARTALOM ÉLET JELENTOSEGE - Bern, 1924. 10 A Hold a Nap, mint a két A mult (individualitás) és (az általános emberi). és szabadság: kozmikus Hold- és Naplét. Az bölcsessége. A Hold és a Nap két ember sorsszerû

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja

2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja 2008. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Nevelési Programja Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 ALAPÍTÓ OKIRAT 5 1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 8 1. 1. A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KÜLDETÉSE

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS

Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Esélyegyenlőség és társadalom ESÉLYEGYENLŐSÉG, MÉLTÁNYOS OKTATÁS Változó társadalom, globális trendek társadalmi mobilitás vagy a társadalmi struktúra újratermelődése (Bourdieau, Bernstein, Mollenhauer

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják,

környezet megteremtésérõl, amelyben a hallgatag kisgyermeket megszólítják, Útmutató a szülõknek A kilencvenes évek elején a kisgyermekek, óvodások nevelésével foglalkozó hasznos és tanulságos angol könyv szerzõje külön fejezetet szánt az átlagostól eltérõen fejlõdõ gyermekeknek.

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015.

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Pedagógiai Program. Karcag 2015. Györffy István Katolikus Általános Iskola Pedagógiai Program Karcag 2015. 1 Tartalomjegyzék ALAPADATOK... 4 1. BEVEZETÉS, AZ ISKOLA ARCULATA... 11 2. A GYÖRFFY ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLDETÉSNYILATKOZATA,

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA.

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR MODERNIZÁLÁSA. Ha a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvtárának utolsó másfél évtizedéről beszélünk, rögtön megmondjuk olvasóinknak: ezen a területen is a szerves fejlődést becsüljük

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27.

Nők és bor. 13. tanulmány. március 21 27. 13. tanulmány Nők és bor március 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Jób 29:15; Példabeszédek 8; 31; 1Korinthus 1:21; Jelenések 14:13 Ne add asszonyoknak a te erődet, és a te útaidat a királyok

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

Szentháromság vasárnapja 2012. június 3.

Szentháromság vasárnapja 2012. június 3. 270 Szentháromság vasárnapja 2012. június 3. Pünkösd utáni első vasárnap. Ehhez a vasárnaphoz viszonyítjuk az ún. ünneptelen félév vasárnapjait, Advent 1. vasárnapjáig: Szentháromság utáni 2. 3. stb. vasárnap.

Részletesebben

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017

Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 Katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzés Katekéta zárószigorlat 2016/2017 1) A katekézis. A katekézis és a Szentírás A. A katekézis az evangelizáció folyamatában. Megtérés és hit. A katekézis meghatározása

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben