Szállítmányozói felelősségbiztosítás Feltételei (SPEDITŐR)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szállítmányozói felelősségbiztosítás Feltételei (SPEDITŐR)"

Átírás

1 Szállítmányozói felelősségbiztosítás Feltételei (SPEDITŐR) 1. A Biztosító szolgáltatása (1) Biztosító jelen feltételek alapján - az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében - átvállalja Biztosított szállítmányozói felelősségéből eredő kártérítési kötelezettségét. Jelen szabályzat alapján biztosítási eseménynek a kárigényt megalapozó esemény minősül a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek szerinti terjedelemben. (2) Káreseménynek minősül minden az alábbiak szerint bekövetkező eseményekből eredő károsodás, megsemmisülés, rongálódás és költség kivéve a kizárásokat. (3) Biztosított szállítmányozói felelőssége a Magyar Szállítmányozók Szövetsége által elfogadott és érvényben levő Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek alapján az alábbiakban kerül meghatározásra: - felelősség a szerződés, nemzetközi egyezmény, törvény vagy szokásjog alapján fuvarozott áruért fuvarozói, ügynöki, szállítási vállalkozói, tengerhajózási ügynöki (mint megbízó vagy megbízott), hajószállítmányozói, konténer-üzemeltetői, tehergépjármű- üzemeltetői, raktár-üzemeltetői, terminálüzemeltetői, csomagolói és vámügyintézői minőségben, - felelősség a fuvarozott áruban bekövetkezett kárt követő következményi, közvetett és/ vagy hasonló veszteségekért, beleértve a téves kiszolgáltatást és a véletlen szállítási késedelmeket is, - felelősség kötelességszegésért, amelynek oka gondatlanság vagy tévedés, beleértve a hibás utasításokat, rossz szervezést, hivatali tévedést és a fenti minőség bármelyikében elkövetett gondatlanságot. (4) A szállítmányozási szerződés/ megbízás/ melléktevékenység alapján fennálló szállítmányozói felelősség terjedelmét magyar jogszabály, az adott fuvarozási ágra vonatkozó nemzetközi egyezmény, nemzetközi vagy magyar szakmai szövetség által kidolgozott általános szerződési feltételek alapján kell meghatározni. (5) Biztosító megtéríti azt az árukárt is, amelyért a Biztosítottat közös hajókár, illetve rakománymentés kapcsán terheli felelősség és ez a kötelezettség egyedül a megbízóval kötött szállítási szerződésnek a Biztosított általi megszegéséből fakad, 2. A biztosítás hatálybalépése (1) A biztosítási szerződés hatálybalépésének időpontja az első biztosítási díjnak a Biztosító pénztárába vagy számlájára történő befizetését követő nap 0 órája. 3. A biztosítás kockázatviselésének kezdete és vége 1

2 (1) Biztosító kockázatviselése a biztosítás hatálybalépését követően abban az időpontban kezdődik, amikor a szállítmány a Biztosított vagy megbízottja vagy alvállalkozója gondjaira és felelősségére van bízva, beleértve minden szárazföldi, tengeri, belvízi vagy légi szállítást, akár közvetlen, közvetett vagy kitérő úton halad, minden átmeneti vagy állandó tárolást, szerelést, be- és kicsomagolást, be-, ki- és átrakodást. (2) Árunak tekintendő mindenféle rakomány. A következő áruk külön megállapodás esetén vonhatók fedezetbe: nemesfémek, ékszerek, drágakövek, papírpénz, mindenfajta értékpapír, okmány, oklevél, műtárgy, festmény, szobor vagy más különleges értékű tárgyak (pl. gyűjtemény, múzeumi darabok), gépjárművek. 4. A kockázatviselés mértéke (1) Megalapozott kártérítési igény esetén a Biztosító megtéríti az érvényes szerződésben meghatározott felelősségbiztosítási határösszegek keretén belül okozott kárt. (2) Biztosító kockázatviselésének éves mértéke az adott üzleti évre a Biztosított kötvénye alapján kifizetett kártérítések összegével csökken. A kártérítési limit helyreállítása külön pótdíj ellenében lehetséges. (3) Árukár esetén a Biztosító mentéssel kapcsolatos kártérítési kötelezettsége olyan arányban áll fenn, ahogyan a sérült áru mennyisége aránylik a teljes rakományéhoz. 5. A biztosítás díja, díjfizetés (1) A biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj a Biztosított által kiszámlázott éves, szállítmányozói tevékenységből származó bruttó díjbevétel a Biztosító által meghatározott díjtétel (ezrelék) szorzata, de minimum évenként ,- Ft. (2) A Biztosító a szerződéskötéskor megadott forgalmi adatok alapján előzetes díjat számít, amit a biztosítási időszak (naptári év) alatt, egyösszegben vagy félévenkénti illetve negyedévenkénti egyenlő részletekben kell megfizetni. A nem január 1-ei fedezeti kezdettel kötött biztosítási szerződések esetében az első évben fizetendő biztosítási díj a teljes értékű díj szerződéskötés kezdetétől december 31-ig érvényes arányos része (pro ráta díj). (3) Részletfizetésben akkor lehet megállapodni, ha az előzetesen számított díjrészlet meghaladja a ,- Ft-ot. Ha a számított díjrészlet ezt az összeget nem haladja meg, a biztosítás díja egyösszegben előre esedékes. (4) A fizetendő biztosítási díj végelszámolására utólagosan, évente egy alkalommal, a biztosítási időszak végén kerül sor. (5) Biztosított köteles a Biztosítóval a tárgyévet követő február 28-ig írásban közölni a díjszámítás alapját képező, tárgyévben általa kiszámlázott bruttó díjbevételek összegét forintban. (6) A kimutatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a Biztosító meghatározza a biztosítás tényleges díját, valamint az esetlegesen fizetendő pótdíjat, ami az előzetes és a tényleges biztosítási díj különbözete. Ezt a díjat a Biztosított a vonatkozó számla kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megfizetni. 2

3 (7) Amennyiben a Biztosított által fizetett előzetes díj magasabb, mint a tényleges biztosítási díj, a különbözetet a Biztosító a következő évi biztosítási szerződés előzetesen fizetendő díjába beszámítja, vagy a Biztosított kérésére 15 napon belül egyösszegben visszautalja. (8) A Biztosított elismeri a biztosítónak ill. annak megbízottjának azt a jogát, hogy az valamennyi okmányba, bizonylatba, mely a fuvardíj bevétel jelen szabályzat szerinti bejelentéséhez szükséges betekinthessen és a Biztosított kötelezi magát, hogy a Biztosító vagy annak megbízottja részére valamennyi bizonylatot és a könyvelését betekintésre és ellenőrzésre bocsátja. A Biztosító az adatok egyeztetése során a Biztosított üzletmenetéről tudomására jutó információkat biztosítási titokként kezeli. 6. A biztosítás területi hatálya (1) A biztosítás területi hatálya az egész világra kiterjed. (2) A volt Szovjetunió utódállamai területére a biztosítási szerződés csak pótdíj megfizetése ellenében érvényes. 7. Önrészesedés (1) Jelen biztosítási szabályzat alapján a Biztosító által kifizetendő kártérítési összegből a Biztosított maga viseli az esedékes kártérítési összeg 10%-át, minimum ,- Ft-ot. 8. Kizárások (1) Jelen szerződés alapján a Biztosító nem téríti meg a következő károkat: a Biztosított saját fuvarozó vállalatai fuvareszközeivel végzett fuvartevékenység során felmerült károkra, azok a károk, amelyeket a Biztosított a tulajdonában levő, valamint általa üzemeltetett gépjárművekkel okozott, a Biztosított vagy az általa igénybe vett szerződő partner bűncselekménye következtében álltak elő, más biztosítás által megtérült kár, vis maior, háború, háborúhoz hasonló esemény, sztrájk, felkelés, atomenergia, radioaktív sugárzás, hangrobbanás vagy környezetszennyezés okozott, érték és érdekbevallással kapcsolatos igények, ha azok terjedelme a jogszabály szerinti / FBL szerinti alapszavatosságot átlépi, kivéve, ha a Biztosított és a Biztosító között e tekintetben külön megállapodás született, fizetési késedelemből vagy nemfizetésből eredő károk, készfizető kezességi okmány alapján fennálló követelésekre, a szállítmányozót, nem felelősségi körben, közvetlenül sújtó vámbírságok, pénzbüntetések minden fajtája, kötbérigények személyi sérülésből eredő kárigények, a gépkocsivezető személyes tárgyai közül a készpénzben, utazási csekkben, hitelkártyában, bélyegekben, értékpapírokban, ékszerekben, órákban, szőrmében és elektromos cikkekben esett károkat; valamint a kopásból, szakadásból, fokozatos állagromlásból, illetve törékeny áru összetöréséből fakadó károk. 9. Viszontkereseti jog 3

4 (1) Biztosított nem mondhat le harmadik személyekkel szembeni visszkereseti jogáról, köteles ennek megóvásáról gondoskodni, és ha a kártérítési igényt a Biztosító elismerte és a kárt kifizette, a követelést a Biztosítóra engedményezni. (2) Ha a Biztosító a Biztosított késedelmes, hiányos bejelentése következtében visszkereseti jogával nem élhet, úgy a Biztosító a kár megtérítését a Biztosított közrehatásának mértékétől függően megtagadhatja. (3) Biztosított vagy az általa igénybe vett szerződő partnere szándékos károkozása vagy súlyos gondatlansága esetén a Biztosító jogosult a kárkifizetést olyan arányban csökkenteni, amilyen mértékben a Biztosított felelőssé tehető a kár bekövetkezteért. (4) Súlyos gondatlanságnak minősül különösen, ha a kárért felelős személy a kárt ittas vagy bódult állapotban, és/ vagy ezen állapotával összefüggésben okozta, a Biztosított hatósági engedélyhez kötött tevékenységet engedély nélkül folytatott és ezáltal okozott kárt, az okmányokat illetéktelen személyek szerezték meg, a raktári tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat és belső szabályozásokat a Biztosított megsértette. 10. Kárbejelentés, kárrendezés (1) Biztosított a káreseményt a Biztosítónak a tudomására jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásban be kell jelentenie. (2) Biztosított köteles kárenyhítési kötelezettségének maradéktalanul eleget tenni, és a Biztosító mentéssel kapcsolatos nyilatkozatait beszerezni és utasításait végrehajtani. (3) Mindazok a károk, melyeket a Biztosított vagy megbízottjai a kárenyhítés elmulasztásával okoznak, továbbá az információk és okmányok késedelmes átadásából származnak, a Biztosítottat terhelik. (4) Biztosított köteles a szükséges hatósági bejelentéseket megtenni. (5) Biztosító a kár megállapításához igénybe vett szakértő díjazását abban az esetben téríti meg a Biztosított részére, ha a szakértői vizsgálathoz írásban hozzájárult. (6) Biztosított csak a Biztosító előzetes értesítésével folytathat egyeztetést a károsulttal és amennyiben a Biztosító igényt tart rá, tartozik lehetővé tenni a Biztosító képviselője részére a tárgyaláson való részvételt. (7) A Biztosított jogosult a Biztosító kártérítési kötelezettségét érintő kártérítési igényt saját terhére elismerni, mely elismerés azonban a Biztosítót a kárigény megalapozottságnak megállapításánál nem köti. (8) A károsult közvetlenül nem érvényesíthet kárt a Biztosítóval szemben. (9) Biztosított köteles a hozzá érkezett kárigényről álláspontját írásban közölni és a Biztosító rendelkezésére bocsátani a beérkezett igényhez, illetőleg a biztosítási eseményhez kapcsolódó valamennyi iratot, így különösen értesítést, idézést, felszólítást és érdemi levelezést, valamint minden 4

5 egyéb a Biztosító által a kárigény elbírálásához szükségesnek ítélt okmányt. Tűz, közúti baleset, illetve gépjármű elrablásából, feltöréséből származó károk esetén, a hatósági bejelentés/ vizsgálat okmányait is csatolni kell a kárbejelentés okmányaihoz. (10) Ha a Biztosított tévesen diszponált, az áru légi fuvarként történő újbóli feladásának költségeit a Biztosító csak előzetes engedélye esetén téríti meg. (11) Ha a tényállás pontos feltárásához, az igény megalapozásához és a kár összegszerűségének megállapításához szükséges valamennyi irat beérkezett, a Biztosítóhoz, a kárrendezési eljárást 30 napon belül le kell zárni. Elismerés esetén a fizetésről egyidejűleg gondoskodik. (12) Abban az esetben, ha a Biztosító a kárt nem fogadja el, köteles azt levélben szakmailag indokolni. (13) Abban az esetben, ha a jogalap tisztázott, de az összegszerűség nem, és az összegszerűség tekintetében a bizonyítás elhúzódása várható, a már bizonyított összeget a biztosító megfizeti. (14) Peres eljárás megindításáról - együttműködési kötelezettségéből eredően - a Biztosított köteles értesíteni a Biztosítót. Biztosító az ügy körülményeitől függően dönt arról, hogy a perbe a Biztosított pernyertessége érdekében beavatkozik-e. Biztosított kérésére a Biztosító köteles a perbe beavatkozni. 11. Elévülés (1) A jelen biztosítási szerződésből eredő a Biztosított által a kártérítés megfizetésére támasztott igény elévülése a Ptk és a nemzetközi egyezmények, szokások elévülési szabályai szerint alakul, vagyis a Biztosító csak annyiban köteles helytállni, amennyiben a Biztosítottal szemben az igény nem évült el. 12. Egyéb rendelkezések (1) Biztosított felelőssége nem szokványos szállítmányozási feltételek tekintetében akkor van biztosítva, ha a Biztosított és a Biztosító között a többletfelelősség tekintetében külön megállapodás jön létre, egyébként a szerződés nem terjed ki a többletfelelősségre. A Biztosító nem tekinti szokványosnak a szállítmányozási szerződést, ha az a felelősség terjedelme vagy az elvégzendő feladat jellege tekintetében nem felel meg az 1. pont szerinti jogszabályoknak, egyezményeknek vagy feltételeknek. (2) Jelen szabályzat szerint nyújtott biztosítási fedezet nem azonos az áru szállítmánybiztosításával, annak lehetőségét és szükségességét nem zárja ki. (3) Mentesül a Biztosító a jelen feltételek szerint vállalt kártérítési kötelezettsége alól, amennyiben a kárösszeg egyéb biztosítási jogviszony kapcsán megtérítésre kerül, kivéve, ha a kárigény az azt meghaladó összegrészre vonatkozik. (4) Amennyiben a szerződéskötéskor a kérdőíven bejelentett adatokhoz képest változás történik, a Biztosított köteles azokról a Biztosítót 8 napon belül írásban értesíteni. (5) A Biztosított közlési, illetőleg változás-bejelentési kötelezettségének megsértése esetén mentesül a Biztosító a jelen feltételek szerint vállalt kártérítési kötelezettsége alól, kivéve, ha 5

6 bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkezésében. (6) A Biztosító tudomására jutott adatokat, köteles biztosítási titokként kezelni, kivéve ha jogszabály másként nem rendelkezik. (7) A jelen feltételek alapján létrejött biztosítási jogviszonyból származó valamennyi jogvita eldöntésére a felek hatásköri szabályok szerint a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetőleg a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki. (8) A jelen szabályzat szerint a biztosítási szerződés határozatlan időtartamra kötetett, a felek azt bármelyik év december 31-re, 30 napos felmondási határidővel a másik fél címére küldött ajánlott levélben mondhatják fel. A Biztosító minden év január 1-jével kezdeményezheti a biztosítás feltételeinek megváltoztatását. Erre vonatkozó módosítási indítványát legkésőbb 45 nappal ezen időpont előtt ajánlott levélben tartozik a Biztosított tudomására hozni. Ha a felek a módosítás tekintetében az évfordulóig nem tudnak megállapodni, a biztosítási szerződés december 31-ével megszűnik. (9) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Az Ön Biztosítója a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Székhelyünk Budapest, Flórián tér 1. alatt található. Kérjük, hogy az Ön által választott biztosítási fedezetre vonatkozó és a fentiekben olvasható szabályozást szíveskedjék gondosan áttanulmányozni. A biztosítási szabályzatok, feltételek tartalmazzák a megkötendő biztosítási szerződés jellemzőit, tartamát, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben a biztosítási szerződésével kapcsolatban bárminemű kérdése van, keresse meg munkatársainkat (telefon: ) Kárbejelentés, kárrendezés helye: 1097 Budapest, Lónyay u. 12. Levélcím: 1461 Budapest, Pf.: 300 Tel.: Fax.: vagy ha problémája van, az alábbi címen élhet panasszal: CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt Budapest, Flórián tér 1. Tel./ fax.: Levélcím: 1502 Budapest, Pf. 516 Felügyeleti szervünk: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt

Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Felelősségbiztosítás Szabályzata /CMR/

Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Felelősségbiztosítás Szabályzata /CMR/ Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Felelősségbiztosítás Szabályzata /CMR/ I. A Biztosító szolgáltatása A Biztosító jelen szabályzatban foglalt feltételek alapján vállalja, hogy a biztosítási díj megfizetése

Részletesebben

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek 1. A BIZTOSÍTÁS TÁRGYA 1.1. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. a jelen biztosítási szerződés alapján a 7. pontban foglalt

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI (CMR) FELTÉTELEK Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek A jelen feltétel alkalmazásával megkötött biztosítási szerződés nem minősül

Részletesebben

Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás Feltételei (CARGO)

Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás Feltételei (CARGO) Nemzetközi és Belföldi Szállítmánybiztosítás Feltételei (CARGO) A. A Biztosító szolgáltatása Biztosító jelen feltételek alapján - az esedékes biztosítási díj megfizetése ellenében - vállalja az alábbiakban

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2008.01.15-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Szakmai felelősségbiztosítás Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vett könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők, bérszámfejtők

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től Szabályzat Perfekt Felelősségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-től Tartalomjegyzék Szabályzat... 1 Perfekt Felelősségbiztosítás... 1 Érvényes: 2007. szeptember 10-től... 1 1. PFSZ PERFEKT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

UNION-Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) Szerződési Feltételek

UNION-Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) Szerződési Feltételek UNION-Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) Szerződési Feltételek 1. A biztosítási esemény Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen szerződési

Részletesebben

Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás

Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás Fuvarozói Árukár Felelôsségbiztosítás Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE FUVAROZÓI ÁRUKÁR

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás. Különös feltételek és Záradékok

Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás. Különös feltételek és Záradékok 1 0 6 2 B U D A P E S T, A N D R Á S S Y Ú T 6 6. (CMR- felelősségbiztosítás) Különös feltételek és Záradékok Alkalmazandó: 2007. 12. 01-től Ny.sz.: Nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás

Részletesebben

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A jelen feltételek rendelkezései az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) valamennyi

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások

Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások felcím Mezõgazdasági növény-, állat- és vagyonbiztosítások Általános biztosítási feltételek ALCÍM 1/13 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések.............................3 1.1. A biztosítás tárgya

Részletesebben

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618

Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény. Hatályos: 2015. március 27-étől. Nysz.: 17618 Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17618 Tartalomjegyzék Szakmai felelősségbiztosítási feltételgyűjtemény (SZFF)... 3 I. A biztosítási szerződés alanyai....3

Részletesebben

KÖBE. Személytaxis Felelôsségbiztosítás. Hatályos: 2014. november 1-tôl

KÖBE. Személytaxis Felelôsségbiztosítás. Hatályos: 2014. november 1-tôl KÖBE Személytaxis Felelôsségbiztosítás Hatályos: 2014. november 1-tôl Ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE SZEMÉLYTAXIS

Részletesebben

UNION-Nemzetközi Szállítmánybiztosítás Szerződési Feltételek

UNION-Nemzetközi Szállítmánybiztosítás Szerződési Feltételek UNION-Nemzetközi Szállítmánybiztosítás Szerződési Feltételek 1. A biztosítási esemény Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) a jelen szerződési feltételek alapján kötött

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA KÖNYVVIZSGÁLÓK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA Biztosítási időszak: Kötvényszám: MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA TAGJAINAK SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA Fontos figyelmeztetés! A JELEN BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEKRE

Részletesebben

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása

Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása felcím Hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelõsségbiztosítása Szerzõdési feltételek ALCÍM 1/11 I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zártkörû Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2014. április hó 28. 2014. április hó 28-i küldöttközgyűlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületének módosított ügyvédi felelősségbiztosítási

Részletesebben

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra

KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS. CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁS CASCO Szárazföldi jármû Önrész +100 000 Ft feletti károkra Tisztelt Tagtársunk! Jelen tájékoztatónkban szeretnénk Önnek röviden bemutatni a KÖBE ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁT. Célunk, hogy

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1007 AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEI ÁSZF/FELELÔSSÉG/1007 Biztosítónk

Részletesebben

Szabályzat. Nemzetközi közúti fuvarozók felelôsségbiztosítása. Érvényes: 2014. március 15-től

Szabályzat. Nemzetközi közúti fuvarozók felelôsségbiztosítása. Érvényes: 2014. március 15-től Szabályzat Nemzetközi közúti fuvarozók felelôsségbiztosítása Érvényes: 2014. március 15-től Nemzetközi közúti fuvarozók felelôsségbiztosítási szabályzata (CMR) 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Jelen szabályzat

Részletesebben

Munkavállalói felelősségbiztosítás

Munkavállalói felelősségbiztosítás Munkavállalói felelősségbiztosítás nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozás könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottaira Hatályos: 2015. március 27-étől Nysz.: 17609 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Általános Biztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁSZF/felelôsség/1403 Hatályos: 2014.03.15-tôl ZRT. AZ MKB FELELÔSSÉGBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS SZERZÔDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3. Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF)...5. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási feltételek (KFF)...

Ügyféltájékoztató...3. Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF)...5. Kiegészítõ felelõsségbiztosítási feltételek (KFF)... Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3 Általános felelõsségbiztosítási feltételek (ÁFF).....................................................5

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek

Általános biztosítási feltételek www.allianz.hu Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Felelősségbiztosítások AHE-10352/5P A jelen általános biztosítási feltételek azon általános rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉG- BIZTOSÍTÁS (CMR) KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉG- BIZTOSÍTÁS (CMR) KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK NEMZETKÖZI KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓI FELELŐSSÉG- BIZTOSÍTÁS (CMR) KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, székhely: 1054 Budapest,

Részletesebben