Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere"

Átírás

1 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere (III. kötet) február 10.

2 2

3 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere (A leírás az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer EH 2.3 és EH 3.0 verzió alkalmazását szolgálja.) Megbízó: BKSz Kht (III. kötet) Összeállította: TRANSMAN Kft Budapest, február 10. 3

4 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer alkalmazásával kapcsolatos követelménymő szerkezete Az ELEKTRA Hungaria közlekedési elektronikus kártyarendszer továbbfejlesztése címő feladatot a BKSz Kht pályázati kiírása alapján a TRANSMAN Kft vezette és a HunTrust Kft, IDOM ZRt, Stratis Kft alkotta konzorcium nyerte el. A feladatkiírásnak megfelelıen elkészült szabályozási mő (ld. ábra) a következı köteteket tartalmazza: I. ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer közlekedési kártya-technológiai alapok II. III. IV. ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer Együttmőködési és Üzletviteli séma ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és elemeinek azonosító rendszere ELEKTRA Hungaria v2.3. közlekedési kártyarendszer alkalmazás követelmények V. ELEKTRA Hungaria v3.0 közlekedési kártyarendszer rendszerszintő követelmények V./1 Az ELEKTRA Hungaria 2.3 díjtermékcsoportok ITSO leképezése V./2 Kártyamőveleti eszköz-követelmények VI. ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer tranzakció- és üzenet specifikációk VII. ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer központi feldolgozási és elszámolási követelmények 4 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszerrel kapcsolatos szabályozások

5 Tartalomjegyzék Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és elemeinek azonosító rendszere 1. ELEKTRA kártyakibocsátó(k) azonosítói ELEKTRA szolgáltató társaságok azonosítói Az ELEKTRA kártyarendszer eszközelemeinek azonosítása ELEKTRA kártyaazonosítók Kártyakiadó terminál azonosítói A kártyafeltöltı eszközök azonosítói A kezelıkészülékek azonosítói A jegyvizsgálói és ellenıri készülékek azonosítói Kártyamegjelenítı készülékek azonosítói A számítógépek azonosítói Az egységes hely- és szolgáltatásazonosítók rendszere A helyazonosítók rendszere A szolgáltatásokat leíró azonosítók alkalmazása A hálózati és utazási adatok egységes leképezése Utazási viszonylatok egységes értelmezése Egységes elvő hálózatleképezési eljárás alkalmazása A díjtermékek kártyára való feltöltése Kártya-érvényesítés utazáskezdéskor és ellenırzés jármőveken Hálózatleképezési eljárás a helyi közlekedésben...21 FÜGGELÉK Helyi közforgalmú közlekedéssel rendelkezı települések listája 5

6 6

7 Az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer szereplıinek és elemeinek azonosító rendszere Az ELEKTRA rendszer szereplıinek, kártyáinak, eszközeinek és a szolgáltatások, utazási viszonylat, valamint a díjtermékek és kedvezmények azonosító rendszerének összeállítását a 1. táblázat szemlélteti. Az ELEKTRA azonosítórendszer és az egyesített hálózati rendszer kialakítása oly módon történhet, hogy az ágazati és helyi szolgáltatók saját leképezési és azonosító rendszerüket még a legkisebb mértékben sem kell módosítaniuk, ill. megváltoztatniuk. Az egyetlen, amit tenniük kell csatlakozási szándékuk esetén hogy közlik a hálózatuk (megállóik, viszonylataik, díjtábláik stb.) adatait (elektronikus formában) a létrehozandó központtal, amelyik elvégzi az addig már meglevı állományhoz való illesztést és azonosító- konverziót, majd visszajuttatja az adatokat a csatlakozni kívánó szolgáltatóhoz (csatlakozás után a teljes hálózatba, elektronikusan és szinte észrevétlenül történik). Ugyanilyen módon történik a változások bejelentése és kezelése késıbb napi gyakorisággal. Fontos sajátossága az ELEKTRA azonosító rendszernek, hogy folytonos számozási rendszerével és a végén történı bıvíthetıségével lehetıvé teszi a fokozatos rendszerbıvítést. Sor szám ELEKTRA adatfile megnevezése Adatfile rövid neve Azonosítók mérete (bit) Azonosító jelleg 0. ELEKTRA kártyakibocsátók azonosítói CISS 9 bit kötött 1. ELEKTRA díjtermék-kibocsátók/kiadók azonosítói FISS 9 bit kötött 2. ELEKTRA szolgáltatók/kártyakiadók azonosító kódja OPER 9 bit kötött 3. ELEKTRA kártyaazonosítók rendszere CARD bit szabad 4. Kártyakiadó terminálok azonosítói CARI bit szabad 5. Feltöltı készülékek azonosítói RELD bit szabad 6. Kezelıkészülékek azonosítói VALD bit szabad 7. Ellenıri készülékek azonosítói CTRL bit szabad 8. Megjelenítı készülékek azonosítói DPLY bit szabad 9 Számítógépek azonosító rendszere COMP bit szabad 10. ELEKTRA helyazonosítók (települések, megállóhelyek) LOCI 16 bit adott 11. ELEKTRA szolgáltatások azonosítói SERV 24 bit eljárás 12 ELEKTRA utazási viszonylat-/érvényességi terület-azonosítók TRAV 32 bit eljárás 13. ELEKTRA díjterméktípus-kódok FARE 8 bit (szabad) 14. ELEKTRA kedvezményjogosultsági típus- és fajtakódok DISC 7+5 bit adott 15. ELEKTRA kedvezményigazoló dokumentumtípus kód DDOC 7 bit adott 16. ELEKTRA tömegközl. rendelkezı helységazonosítók APUB(LOCI) 16 bit adott A kártyákra is felírásra kerülı azonosítók 1. táblázat: Az ELEKTRA Hungaria szereplıinek és eszközeinek azonosító rendszere A táblázatból látható, hogy néhány kötött elıírt azonosító mellett a szolgáltatóknak, az azonosító méretek betartása mellett, az esetek nagy részében szabad keze van, hisz a késıbbiekben az azonosítók többsége a szolgáltatói kód (9 bit) hozzáadásával tehetı az ELEKTRA rendszer azonosítójává is. A kártyákon és kezelıkészülékekben elhelyezendı adatmennyiségek szempontjából az ELEKTRA-hoz szabott helyazonosítóknak (10. sor: LOCI), a szolgáltatásazonosítóknak (11. sor: SERV) és az utazási (rész-) viszonylatok (12. sor: TRAV) tömör azonosítóinak kiemelt jelentısége van. 3

8 A szolgáltatásazonosítók és az utazási viszonylatazonosítók elıállításához szükség van az egyes szolgáltatói menetrendi viszonylatvezetési adatok konverziójával adódó LINE adatok (ld fejezet) alapján központilag képzendı ELEKTRA hálózati modellre (gráf). Az addig megvalósuló helyi rendszerek akkor lesznek képesek az ELEKTRA részévé válni, ha a sorig a kártyakibocsátó (CISS),, a díjtermék-kibocsátó (FISS), a szolgáltató (OPER) és a kártya (CARD) szereplık, ill. azonosítók, és a sorig jelzett LOCI, SERV, TRAV azonosító állományaikat a kívánt szerkezetben adják meg, ill. hozzák létre és a kártyáikon feltöltı és kezelı- készülékeikben ezeket alkalmazzák. A táblázat tartalmazza a díjtermék-típus azonosítókat (FARE; 13. sor) az alkalmazandó kedvezményjogosultsági és fajtakódokat (DISC; 14. sor) és a jogosultságot igazoló dokumentumok típuskódjait (DDOC; 15. sor), valamint is, amelyek a magyar elıírásoknak megfelelıen kerültek kialakításra, továbbá a helyi tömegközlekedéssel rendelkezı települések (jelenleg kb. 150 db) sorszámán alapuló rövidített azonosítóit is 600-as kóddal (BP) kezdıdıen (APUB; 16. sor), amelyek adott -nak tekintendık. A chipkártyás rendszere(ke)n belül a különbözı résztvevı szereplık, továbbá az alkalmazásra kerülı készülékek, berendezések azonosítóit és kódjait egységes formátumban, összehangolt kiosztási és regisztrálási rend alapján kell az érintett szolgáltatónak alkalmazni. Az elkövetkezı alfejezetek a kártyarendszer fontosabb szereplıivel kapcsolatos azonosítók és kódok jegyzékét mutatják be, azok rövid megnevezésével, méretével és keletkezésének/eredetének megjelölésével együtt. 1. ELEKTRA kártyakibocsátó(k) azonosítói A kártyakibocsátó(k) az(ok) a szervezet(ek), amely(ek) a közlekedésben és más társalkalmazási területeken használható kártyát díjfizetési céllal bocsát(anak) ki. A kártyakibocsátók azonosítása kérésre központilag kiadott azonosítókkal visszaigazolással történik a 2. táblázatban megadott méretek és paraméterek mellett: Kibocsátó rövid Szolgáltató címe, ELEKTRA Állapot 3) 3) székhelye, neve, címe mőködés 3) (50 byte (50 byte kezdete, alfanumerikus ) alfa (24 bit, (év.hó.nap) 001 BKV Zrt Budapest regisztrált 002 MÁV Start Zrt Budapest fenntartott 003 Volánbusz Zrt Budapest regisztrált 004 Alba Volán Zrt Székesfehérvár regisztrált 005 Borsod Volán Zrt Miskolc regisztrált Kunság Volán Zrt Kecskemét (regisztrált) ELEKTRA Közp. Kibocsátói kód 2) (8 bit kötelezı méret 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom Egyéb jellemzık 2. táblázat: Kártyakibocsátók azonosítói (CISS) (Megjegyzés) 1. A közlekedési chipkártyák a díjfizetés mellett más funkciók ellátására is alkalmassá tehetık. 4

9 2. Az országos rendszer létrejöttével a kártyakibocsátó(k) égisze alatt a kártyáknak az utasok számára való kiszolgáltatását a szolgáltató társaságok is végezhetik. 3. A közlekedésen kívüli kártyakibocsátók a közlekedési célra is kiadandó chipkártyák esetén egyezmény alapján az ELEKTRA rendszerben való azonosításukhoz központilag megadott azonosítót alkalmazzák. 2. ELEKTRA szolgáltató társaságok azonosítói Az alkalmazásra kerülı ELEKTRA kártyarendszer hatóterületén mőködı, kártyákat díjhordozóként alkalmazó, menetrendszerinti személyszállításban résztvevı szolgáltató (fıvállalkozó és alvállalkozó) társaságok azonosítása a kérésre központilag kiadott azonosítókkal történik, a 3. táblázatban megadott méretek és forma szerint: Szolgáltatói kód (9 bit 2) Szolgáltatói jellegkód (6 bit Szolgáltató neve 3) (50 byte alfa Szolgáltató címe székhelye, 3) (50 byte alfa ELEKTRA mőködés kezdete 3) (24 bit, év.hó.nap) Állapot Egyéb jellemzık 1 1 BKV Zrt Budapest regisztrált 2 2 MÁV Zrt Budapest fenntartott 3 5 Volánbusz Zrt Budapest regisztrált 4 5 Alba Volán Zrt Székesfehérvár regisztrált 5 5 Borsod Volán Zrt Miskolc regisztrált 6? 7? 8? 9 5 Kunság Volán Zrt Kecskemét (regisztrált) 200 Összes közl. szolgáltató 201 N. egyéb szolgáltató 4) egyéb szolgáltató 4) egyéb szolgáltató 4) 500 ELEKTRA Központ 501 Fenntartott hely 511 Fenntartott hely kötelezı méret kötelezı tartalom 3) 4) tárgynak megfelelı tartalom telephely lehetıségével 3. táblázat: Szolgáltatók azonosító kódja (OPER) (Megjegyzés) 1. A szolgáltatói azonosítót szintén kérésre központilag osztják ki, amelyet kell alkalmazni a kártyák kiadása során, a kártyákra történı díjtermékek, vagy összeg feltöltése alkalmával, valamint az utazások során a kártyák kezelésénél a visszaírt utazási adatok között (ld. M1 Mellékletet). A szolgáltatók egyúttal a felelıs testületek nevében a díjtermékek kibocsátói is, amelyek azonosítói (FICC) megegyeznek a szolgáltatói kódokkal. 2. A szolgáltatók jellegkódjának az alkalmazandó kedvezménymértékek meghatározásánál, a megfelelıen megszemélyesített kártyára történı kedvezményes díjtermékek feltöltésénél, továbbá az utazások során felhasznált kedvezményes díjtermékekhez kapcsolódó árkiegészítések megállapításánál van jelentısége. A jellegkódok a jelenlegi szabályozást figyelembe véve a következık: 1 helyi szolgáltató 4 helyi+vasúti szolgáltató 2 vasúti szolgáltató 5 helyi+autóbusz szolgáltató 3 autóbusz szolgáltató 10 Kompszolgáltató A lista indokló magyarázattal bıvíthetı. 5

10 3. Az ELEKTRA kártyarendszer eszközelemeinek azonosítása Az ELEKTRA közlekedési kártyarendszer a szolgáltatók szolgáltatási területén mőködı helyi, valamint helyközi közlekedésben az utasok kártyával való ellátását, jegyhez jutását és díjfizetését kívánja szolgálni, továbbá a díjfizetés és szolgáltatás elkülönültségébıl adódó adatgyőjtési, feldolgozási, elszámolási feladatok megoldását megalapozni. A rendszeren belül az egyes funkciók ellátásához szükséges kártyák és eszközök azonosítását a következı pontokban ismertetendı módon szükséges végezni. (Megjegyzések) 1. Megvalósítandó rendszer funkciók A rendszer felépítése és mőködése kapcsán a szolgáltatók által a következı feladatok és mőveletek megoldása szükséges (ld.4. táblázat): kártyakiadás: a rendszer használatát biztosító, megszemélyesítést igénylı díjhordozó kártyák kiadása az utasok számára a személyi adatok és fotó felvételével, megfelelı bizalmassági szabályok alapján; kártyafeltöltés: amelynek során a díjhordozó kártyákra, jegyirodákban, ügyeleti központokban, ügynököknél elhelyezett feltöltı készülékeken, a jármővek fedélzetén, vagy feltöltı automatákban a különbözı díjtermékek (jegyek, bérletek) nevesített díj ellenében, vagy egy adott összeg elıre kerül feltöltésre amely különbözı tömegközlekedési (parkolási) szolgáltatások igénybevételekor utólagosan fogyasztható le; kártyakezelés, díjlerovás: a feltöltött kártya adott utazásra való érvényességét a kezelıkészülékek állapítják meg, vagy a területi, idıszaki érvényesség megállapításával vagy a mindenkori díjszabásnak megfelelı díj levonásával; a levonás történhet elıre (check-in kezelésnél), vagy utólag teljesítményarányosan (check-in/check-out kezelésnél): kártyaellenırzés: hordozható kezelıkészülékek segítségével menet közbeni, vagy utólagos kártyaellenırzés, erre alkalmazott személyzet által, pótdíj megfizetés lehetıségével; kártyatartalom kijelzés: a feltöltı helyeken túl erre a célra fenntartott kártyaolvasók, a kártya tartalmának, érvényességének megjelenítésére; adatgyőjtés és -továbbítás: a különbözı tranzakciók során a kártyafeltöltésbıl (jegypénztárakban, ügynököknél, automatákban, jármőveken), valamint a kártyakezelésekbıl (jármőveken, állomásokon, ellenıröknél) keletkezı adatok győjtése a jegypénztári, állomási/jármőfedélzeti terminálok megfelelı összekapcsolásával, vagy a kocsiszínekben/garázsokban az adatok továbbítása a felsıbb szintő és társasági központok felé; adatfeldolgozás és -elemzés (elszámolás): a befizetett díjakkal és az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos tranzakciós adatok feldolgozása, (egy, a jövıben kiépülı többszereplıs rendszer esetén a befizetések összegeinek az igénybevett szolgáltatások díjai alapján a szolgáltatók közötti elosztásáról való rendelkezés); továbbá, ezen túlmenıen az adatkommunikáció és rendszerinformációk menedzselése. Az egyes szereplık feladatait, kapcsolataikat és mőködési szabályait úgy kell kialakítani, hogy azok megfeleljenek a nemzetközi gyakorlatban használatos szabványrendszernek. 6

11 Mővelet/funkció Díjhordozás Kártyakiadás Kártyafeltöltés Kártyakezelés Kártyaellenırzés Kártyakijelzés Adatgyőjtés Adatfeldolgozás Eszközleírás/képesség mőanyagalapú (processzoros) chipkártyák kétmódú (megszemélyesítéssel/nélkül); több funkcióval is érintkezésmentes (megszemélyesítéssel/nélkül); egy funkcióval papír-(pet-) alapú chipkártya (megszemélyesítés nélkül); egy funkcióval kártyakiadó terminál (számítógép, író/olvasó, kamera, scanner, speciális nyomtató, papírnyomtató) jegypénztári terminál (számítógép, író/olvasó, nyomtatók) hordozható (ügynöki) kártyafeltöltı (bizonylatnyomtató) telepített feltöltı automaták állomásokon, központokban érme, bankjegy elfogadással, visszaadással; bankkártyával (on-line bank kapcsolat esetén); bizonylatnyomtatással bankkártyával (on-line bank-kapcsolat esetén), mobilfizetéssel; bizonylatnyomtatással jármőfedélzeti feltöltı automaták (érme-elfogadással, visszaadással, vagy nélkül, bizonylatnyomtatással) jármőfedélzeti vezetıi konzol (irányító egység) (kártyafeltöltıvel, pénztartállyal, visszaadás nélkül*, bizonylatnyomtatóval) (ellenıri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval) állomási kezelıkészülékek, utaskapukra építve választógomb nélküli kivitel választógombos kivitel (több díjtermék közüli választáshoz) jármőfedélzeti kezelıkészülékek (szintén lehetnek választógombbal is) (ellenıri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval) ellenıri készülék; olvasóval/íróval, bizonylatnyomtatóval érintésmentes olvasókészülék, kijelzıvel jármő fedélzeti irányító egység (vezetıi konzol) (választható GPS alkalmazás, GPRS kapcsolattal) állomási irányító/győjtı terminál (számítógép, nyomtató) kocsiszíni győjtı/irányító terminál (adatátviteli készülék, számítógép, nyomtató) szolgáltató-, ágazati-, társasági számítóközpont (számítógép, tárolók) Rendszerirányítás Alkalmazáskezelés ELEKTRA Rendszerirányítási és Felügyeleti 2) Központ (RIFK) (számítógép, azonosító állományok, mőszaki felügyelet stb.) ELEKTRA Kártya 2) - és Alkalmazáskezelı Központ (KAKK) (tandem számítógép, archiváló tárolók, nyomtató) Elszámolás ELEKTRA Tranzakció Kezelı 2) és Elszámoló Központ (TKEK) (tandem számítógép, archiváló tárolók, nyomtató) az utascsoportoknak ill. a kártyaérvényességnek megfelelı hang- és fényjelzés alkalmazása célszerő (pl. érvényes kártya rövid bip és zöld lámpa; lejáratközeli figyelmeztetés, sárga lámpa; megszakadt kezelés kék lámpa; érvénytelen kártya sípoló hang és piros lámpa) 2) önálló helyi alrendszerekben is ellátandó funkciók 4. táblázat: ELEKTRA Hungaria rendszermőveletek, funkciók és a megvalósítás ajánlott eszközei 2. A kártyarendszer felépítése A közlekedési chipkártya rendszerben a következı hierarchia szintek megkülönböztetése célszerő, nem csupán az eszközök lokalizációja, de az adatkezelés áramlás és feldolgozás szempontjából is: 0. szint: a díjhordozók szintje: chipkártyák (DSC, PSC) 1. szint: a kártyamőveleti végkészülékek szintje: kiadó készülékek, feltöltı kézi készülékek, feltöltı automaták, kártyakezelı készülékek, jegyvizsgálói és ellenıri készülékek 7

12 2. szint: a helyi győjtık és rendszervezérlık szintje: jármőveken, állomásokon és kocsiszínekben levı adatgyőjtı terminálok, kommunikációs interfészek 3. szint: a társasági, ágazati központi adatfeldolgozó szintje: az adatfogadó, tároló és archiváló rendszerek, adatfeldolgozó rendszer; rendszerfelügyelı-, karbantartó rendszer, kommunikációs interfészek 4. szint: ELEKTRA Kártyamővelet-kezelı és Elszámoló központ; ELEKTRA Kártya- és Alkalmazáskezelı Központ. 3.1 ELEKTRA kártyaazonosítók Az ELEKTRA Hungaria rendszerben az 1. táblázatnak megfelelıen alkalmazandó duális-interfészes mőanyagalapú (DSC-D) chipkártya érintésmentes mőanyagalapú (DSC-L) chipkártya érintésmentes papíralapú (PSC) chipkártya típusú chipkártyák egyedi azonosító számmal kell, hogy rendelkezzenek. Az ELEKTRA rendszerben használt kártyák központi azonosításához a kártyakiadó kódjából (9 bit) a kártyatípus kódjából (8 bit), valamint a kártya egyedi gyári számából (max. 56 bit) álljon össze a 5. táblázat szerint. Kártyakiadó Kártya- Kártya Kártya- Kártyakiadó iroda Kiadás Szállítási Kártyatulajdonos adatai azonosító 2) típuskód 2) sorszám 3) kibocsátó 2) +munkahely 3) idıpontja 3) tétel kódja 3) (szerzıdésszám, cím, (9 bit (8 bit (104 bit (9 bit (16+8 bit (24 bit (50 byte számlázási címek stb.) alfa alfa (alfanumerikus byte) (külön választva, csak megszemélyesített DSC kártyáknál) kötelezı méret 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom 5. táblázat: A kártyaazonosítók rendszere (CARD) (Megjegyzés) 1. A szolgáltatóknak a kiadott, ill. eladott kártyák tételeirıl a kiadó társaságoknak szigorú kimutatást kell vezetniük 2. A kártya típuskódon belül az elsı 4 bit a kártyatípust, a második 4 bit a verziószámot jelöli 3. A DSC kártyák egyedi gyári azonosítója 32 bit, a PSC kártyáké 56 bit helyet igényel 3.2 Kártyakiadó terminál azonosítói A chipkártyák kiadása az utasközpontokban, jegyirodákban speciális munkahelyeken, erre jogosult személyek által (elektronikus aláírással) történik. Ezen kiadó irodák termináljai, ill. az ezeken belül kialakított munkahelyek a késıbbi visszakereshetıség szempontjából azonosítóval látandók el a 6. táblázatnak megfelelı módon. Szolgáltató 2) kódja (9 bit Terminál azonosítója (15 bit 4) numerikus Iroda 3) kódja (10 bit Kártyakiadó 3) munkahely kódja (8 bit Egyéb kötelezı méret 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom 4) a SAM gyári azonosítójának LSB 15 bitje 6. táblázat: Kártyakiadó terminál azonosítói (CARI) 8

13 A SAM modulokat tartalmazó készülékekben azonosításra a SIM-kártya egyedi gyári azonosítójának utolsó (LSB) 15 bitje veendı. (Megjegyzés) 1. A megszemélyesítésre kerülı kártyák (DSC-D(M) és DSC-L(M) kiadása a megfelelı és hiteles dokumentumok, fénykép alapján, központi helyen, bizalmassági munkahelyen fokozott biztonsági aláírással ellátva kerülnek kiadásra. Abban az esetben, ha a tömegközlekedési alkalmazás az oktatási kártyára kerül telepítésre, akkor a velejáró státusból adódó kedvezményjogosultságot igazoló hiteles kód az ott tárolt adatok alapján kerülhet átemelésre. 2. A megszemélyesítés nélküli mőanyagalapú kártyák a jegyirodákban is kiválthatók, míg a papír alapú chipkártyák ügynöknél, de automatákban is vásárolhatók. 3. A munkahelyekhez tartozó fı eszközök a számítógépen kívül pl. szkenner, speciális nyomtató stb. leltárba vétele nem tartozik az ELEKTRA központ hatáskörébe. 3.3 A kártyafeltöltı eszközök azonosítói A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges díjtermékek (jegyek, bérletek, ill. összegek) chipkártyákra való feltöltéséhez használt eszközök azonosítása a 7. táblázatnak megfelelıen kell történjen. Szolgáltató Feltöltı Feltöltı hely Mőködés Helyszín Gyártmány Ügynök Helyszín kódja 2) készülék azonosító 3) típusa 3 helye 3) kód 3) típus/szám 3) kódja 3) leírás (9 bit (15 bit 4) (8 bit (24 bit (8 bit (8+32 bit (16 bit (X byte)... kötelezı méret 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom 4) a SAM gyári azonosítójának LSB 15 bitje 7. táblázat: A feltöltı készülékek azonosítói (RELD) A különbözı helyeken és módokon ill. eszköztípusok igénybevételével történı feltöltéseknél alkalmazott készülékek a következı típusokba sorolandók: ( jegypénztári számítógépes készülékek (2) forgalmi irodákban levı készülékek (3) ügynököknél kihelyezett készülékek (4) központokban, állomásokon telepített jegy-automaták (5) fedett, utcai megállókban telepített automaták (6) jármőfedélzeti automaták (7) jármőfedélzeti vezetıi konzolkészülékek A készülékek azonosítója a helyileg elkészítendı leltári sorszámot jelentse. A feltöltı készülékek azonosítója tehát két részbıl álljon: a tulajdonos/kezelı szolgáltató kódja (9 bit) és a készülék azonosítója (15 bit), együtt 22 bit-et igényel, ami kiegészül a feltöltıhely típuskódjával (4 bit). (Megjegyzés) 1. A feltöltı készülékekkel való kétirányú kapcsolattartás, valamint a karbantartási és ürítési/feltöltési mőveletek érdekében a készülékek azonosítása mellett azok helymegjelölését is biztosítani kell. 2. A feltöltı készülékek mőködési helye lehet a típuskódnak megfelelıen a szolgáltatóhoz tartozóan: jegyiroda, forgalmi iroda, ügynöki hely, vagy jármő-, ill. állomás, megállóhely, amelyeknek szintén országos ELEKTRA azonosítója is van (ld. helyazonosítók rendszerét. 3. A helyszín kód egy állomáson, létesítményen belüli további azonosításra szolgál. 9

14 3.4 A kezelıkészülékek azonosítói A kezelıkészülékek, amelyek a kártyák érvényesítı kezelését végzik, a 8. táblázatnak megfelelıen azonosítandók. Az azonosító: a szolgáltató kódja (9 bit) és a készülék a SAM gyári azonosítójának utolsó 15 bitje. Szolgáltató Kezelıkészülék Kezelıhely Mőködési Helyszín Gyártmány Kocsiszín Helyszín kódja 2) azonosítója 3) típusa 3) helye 3) kód 3) típus/szám 3) kód 3) leírás (9 bit (15 bit 4) (8 bit (24 bit (8 bit (8+32 bit (8 bit) (X bit) kötelezı méret 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom 4) a SAM gyári azonosítójának LSB 15 bitje 8. táblázat: Kezelıkészülékek azonosítója (VALD) A kezelıkészülékek pontosító helymegjelöléséhez meg kell adni a kezelıhely típusát is, aszerint, hogy a készülék milyen helyen van felszerelve, a következı módon: ( vonali megállóhely (8) jármő (vasút) (2) állomási csarnok (metró) (9) jármő (busz) (3) állomási utaskapu (metró) (10) jármő (villamos) (4) állomási peron (metró) (1 jármő (troli) (5) állomási csarnok (vasút) (12) jármő (fogas) (6) állomási utaskapu (vasút) (13) jármő (metró) (7) állomási peron (vasút) (14) jármő (HÉV) (indoklás-magyarázattal bıvíthetı!) A mőködés helye, a kezelıhely típusának megfelelıen, a kezelıkészülék mőködésének állomás, ill. megállóhely, vagy a jármő/vonat azonosítószáma a szolgáltató saját nyilvántartó rendszere alapján kerüljön megadásra. A mőködés helyét jelölı megállóhelykódon, vagy a jármő nyilvántartási számán túl megadandó a helyszínkód a következık szerint: ( megállóhely esetében az irány, ill. oldal kódja, (2) állomási csarnokon belül a készülék sorszáma, (3) állomási kapuk esetében a kapu sorszáma, (4) állomási peron esetében a peron sorszáma, (5) jármő esetében az ajtó sorszáma, stb. (indoklás-magyarázattal bıvíthetı! (Megjegyzés) 1. A kezelıkészülékek az utaskezelési technológiának (check-in vagy check-in és check-out kezelés) megfelelıen különbözı helyeken (állomásokon, megállóhelyeken, jármőveken) és db-számban kerülnek felszerelésre. 2. A kártyák érvényességének/jogosultságának adott helyen való megállapítása szempontjából meghatározó jelentısége van a kezelıkészülékek helymegjelölésének, hisz minden készülékbe egyedi elfogadó lista kerülhet. 3. Annak meghatározása, hogy mely utazási viszonylatok kerüljenek adott kezelıkészülékbe beírásra, központilag a menetrendi gráf alapján történik. 10

15 4. A helymegjelölés a mőködtetési és karbantartási színhelymegjelöléséhez is szükséges; ebbıl a szempontból a kocsiszínek, garázsok stb., ahol a kezelıkészülékekkel felszerelt jármővek üzemen kívüli idejüket töltik, sajátos, fontos helyszínek. 3.5 A jegyvizsgálói és ellenıri készülékek azonosítói A hordozható jegyvizsgálói és -ellenıri készülékek, amelyek a díj-, ill. bevétel-beszedés kisegítı mobil eszközei, és amelyek az ellenırzési stratégiának megfelelı helyszíneken és jármőveken kerülnek alkalmazásra, leltár szerinti azonosítóinak megadása a 9. táblázat szerint történjen. Szolgáltató kódja 2) (9 bit Mobil készülékek azonosítója 3) (15 bit 4) Készülék jellegkódja (4 bit Hozzárendelés helye 3) (24 bit Gyártmány típus/szám 3) (8+32 bit ) kötelezı méret 15 bitje 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom 4) a SAM gyári azonosítójának utolsó (LSB) 9. táblázat: A mobil ellenırzı készülékek azonosítói (CTRL) (Megjegyzés) 1. A készülékek jellegkódja a következı lehet: ( jegyvizsgálói készülék (2) ellenıri készülék 2. A hozzárendelés helye, vagy a honos település, állomás helyazonosítóját, és/vagy a szolgáltató által megadott kocsiszín, garázs stb. azonosítóját jelenti. 3. A mőködés, ill. alkalmazás helye alapján kerülnek a készülékbe feltöltésre a menetrendi és az utazási viszonylati stb. adatok. Egyes esetekben (pl. a MÁV-nál) a teljes menetrend és díjtábla tárolása célszerő, tekintettel arra, hogy az aktuális hely, ill. utazás adatai mellett a jegyvizsgálók számára menetrendi tájékoztatás, pótdíjfizetés stb. szempontjából szükség lehet rá. 3.6 Kártyamegjelenítı készülékek azonosítói A kártyatulajdonosok számára biztosítani kell a feltöltıhelyek és kezelıkészülékek mellett külön, csak a kártyák tartalmának megjelenítésére szolgáló készülék(ek) alkalmazását is (pl. állomásokon, metrócsarnokokban stb.). Ezek a készülékek is a szolgáltatókhoz kötıdıen, azok leltári sorszáma alapján kerüljenek azonosításra a 10. táblázat szerint. Szolgáltató kódja 2) (9 bit Megjelenítı azonosítója 3) (15 bit 4) Mőködés helye 3) (24 bit Helyszínkód 3) (8 bit Gyártmány típus/szám 3) (8+32 bit kötelezı méret, 2) kötelezı tartalom, 3) tárgynak megfelelı tartalom, 4) a SAM gyári azonosítójának utolsó (LSB) 15 bitje 10. táblázat: Megjelenítı készülékek azonosítói (DPLY) 11

16 (Megjegyzés) 1. A mőködés helye értelmezése megegyezik a kezelıkészülékekével. 2. A helyszínkód értelmezése szintén megegyezik a kezelıkészülékekével. 3.7 A számítógépek azonosítói Az országos ELEKTRA rendszerben adatgyőjtés és továbbítás, valamint az adatfeldolgozás szempontjából meghatározó számítógépek azonosítóit a rendszer- és szolgáltatói hierarchiaszinteket is figyelembe véve a 11. táblázat szerint kell megkülönböztetni, illetve jelölni: ( állomási irányító terminálok szintje ( jármőfedélzeti irányító egységek szintje (2) kocsiszíni győjtı számítógépek szintje (2) vonali győjtı számítógépek szintje (3) ágazati, igazgatósági, üzemegységi számítógépek szintje (3) szolgáltató társasági központi számítógépek szintje (4) ELEKTRA rendszer központi számítógépek szintje Szolgáltató kódja 2) (9 bit Számítógép azonosítója 3) (15 bit Készülék szintje 3) (8 bit Mőködés helye 3) (24 bit Gyártmány típus/szám (8+32 bit kötelezı méret 2) kötelezı tartalom 3) tárgynak megfelelı tartalom 11. táblázat: A számítógépek azonosító rendszere (COMP) (Megjegyzés) 1. A tranzakciós adatáramlás felfelé és a rendszeradatok áramlása lefelé is a különbözı szinteken elhelyezkedı számítógépek kapcsolatában jön létre, amelyek biztosítják az ELEKTRA központi számítógép számára, hogy hitelesen kapja, ill. küldje az adatokat az ország különbözı pontjairól, ill. pontjaira. 2. Az ELEKTRA rendszer központi gépei a szolgáltató kódja helyén, pl. az 500-as kódot kapják. 3. A leírt azonosító-képzési mód alkalmazásával érvényesül az az elv, hogy a szolgáltatók megtarthatják saját rendszer-leképezésüket, mert a szolgáltató kódja egyértelmően elkülöníti a különbözı alrendszerek azonosítóit egymástól. 12

17 4. Az egységes hely- és szolgáltatásazonosítók rendszere 4.1 A helyazonosítók rendszere A közforgalmú szolgáltatások helyszínei (megállók, települések, díjszabási és területi egységek/övezetek) azonosítókat igényelnek, amelyek az országos méretekre tekintettel helytakarékos módon, a helyi azonosítók ELEKTRA formátumba való konverziójával, 16 bit helyen képezendık le a 12. táblázatnak megfelelıen. (Megjegyzés) 1. A kártyarendszerben a különbözı szolgáltatási helyek, területek leképezésére olyan kódrendszer került kialakításra, amelyik elkerüli az azonosítók ütközését. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatási területek sok esetben a szolgáltatók kódjával is jelölhetık (a kártyán 9 biten max. 51, továbbá a közforgalmú közlekedési szolgáltatással rendelkezı települések, szövetségek az utasok számára egyszerőbb/kisebb számokkal leképezhetık legyenek, az erre a célra 16 biten rendelkezésre álló lehetséges max azonosító kezdı tartományát (5000-ig) erre a célra tartjuk fenn, és csak 5001-tıl kezdıdik a legkisebb területi egységek, a megállóhelyek azonosítása. 2. A megállóhelyek (STOP; a helyi megállóhelyek, a vasútállomások, autóbusz megállóhelyek), általában a szolgáltatók sajátos (eredeti) helyazonosítóival írják le, amelyeknek egy területi/szolgáltatónkénti megfelelı hierarchikus tagoltságot mutató, országos rendszere aligha alakítható ki, ezért egy folytonosító konverzió keretében a meglévı megállóhelyek kódjai a 16 bit által leírható es tartomány elsı felében (5001-tıl kezdıdıen) helyezkednek el, amelyhez folyamatosan csatlakoztathatók az újabban keletkezı megállóhelyek. A konverzió végrehajtása, az országos sőrített egységes lista továbbítása, karbantartása, a megszőnt megállóhelyek törlése, az újak illesztése a sorhoz, központilag kerül intézésre. 3. A települések (SETL; az 5 jegyő KSH kód elsı 4 jegye alapján; kb db) folyamatos számozású azonosítói, a és közötti tartományban helyezkednek el; ebben a sorban Budapest kódja az elsı: Azon települések, amelyekben létezik közforgalmú személyszállítás (mintegy 150), azoknak létezik rövid kódja is a tartományban. (APUB (LOCI)). 4. További forgalmi övezetek (ZONE) a feletti tartományban képezhetık le, ma még nem látható területi képzıdmények (övezetek) formájában. A 12. leltárszerő táblázat kialakítása biztosítja a településekhez a megállóhelyek, valamint az övezetekhez a települések hozzárendelését. ELEKTRA-ban Eredeti kód Megállóhely hovatartozását leíró kódok Szolgáltatási hely Szolgáltatási hely Elnevezés Szolgáltató Település Vonal/viszonylat GPS koord. (16 bit) (24 bit) (50 byte) (9 bit) (16 bit) (16 bit) (16 bit) (32 bit) ( bit) 5001 Megállóhelyek (STOP) Megállóhelyek hozzárendelése szolgáltatókhoz és területi egységekhez. XYZ Települések Megállóhely 1 Megállóhely2 Megállóhely3 (SETL) Övezetek Település 1 Település 2 Település 3 (ZONE) Tartalék 12. táblázat: Az ELEKTRA helyazonosítók rendszere (LOCI) 13

18 ELEKTRA (SERV) (kártyán/kezelıben*) Szolgáltatás (24 bit) vonal/viszonylat Eredeti menetrendi azonosítók Szolgáltatói Vonal Vonal Vonal/viszonylat Vonat/járatkód kezdı pont végpont (LINE) szám (RUN) szám vonat/járat (9 bit) (24 bit) (24 bit) (32 bit) (16 bit) 001 BKV Egyéb helyi MÁV K V Volán társaságok * Adott kezelıben csak azon szolgáltatási azonosítók szerepelnek, amelyek szolgáltatásai áthaladnak adott kezelıhelyen. 13. táblázat: Az ELEKTRA szolgáltatások azonosító rendszere (SERV) 4.2 A szolgáltatásokat leíró azonosítók alkalmazása Az utasok által igénybeveendı szolgáltatások leírásához a menetrendi vonalak, viszonylatok, ill. a rajtuk közlekedı vonatok (MÁV), járatok (Volán) menetek (BKV) leírásához a 14. táblázatnak megfelelı azonosítókat szükséges alkalmazni. A szolgáltatások helytakarékos azonosításához szintén konverzióra van szükség, aminek eredményeképpen a kártyákon, 14+10=24 biten a szolgáltatókra vonatkozó menetrendek alapján vonal/viszonylat és rajtuk max. 999 db vonat-/járatszintő szolgáltatási azonosító tárolható. A leképezés elvei a 13. táblázatban láthatók, aminek lényege a kezdı (K) és végpontok (V) között haladó vonal/viszonylaton (LINE) közlekedı vonatok/járatok menetrendi azonosítói együttesen adják az alapot a kompakt ELEKTRA szolgáltatásazonosítókhoz. (Megjegyzés) A közlekedési hálózat a fizikai valóságában létezı szakaszok és csomópontok összekapcsolódó rendszerét jelenti, amelyen vonalakat jelölhetnek ki, amelyeken elvi (vonat/jármő-)viszonylatokat határozhatnak meg, amelyek mentén meghatározott idırendben vonatok/járatok/menetek közlekednek, amelyek az utazók által igénybe vehetı szolgáltatásokat jelentik. Ahhoz, hogy az egyes szolgáltatásokat részletesebben, a hálózat mentén is le lehessen írni, szükség van az egyes vonalak/viszonylatok vezetésének (útvonalának az érintett megállók általi) leírására is (LINE), ami a szolgáltatónkénti hálózatok menetrendek alapján tehetı meg a 14. táblázat szerkezetének megfelelıen. A viszonylatvezetési és indulási idıadatok (kvázi a menetrend) közvetlenül nem kerülnek fel a kártyára, hanem csupán az egy (rész-)út során átszállás nélkül igénybe vehetı szolgáltatás (vonal/viszonylat, és ha kell a vonat/járat) kódja (SERV), illetve a választott utazási viszonylat kódja (TRAV), viszont ehhez szükség van egy megfelelı gráf elıállításához. Az ilyen részletességő gráf elsısorban a helyközi közlekedésben szolgál alapul a kártyafeltöltéshez, ill. kezeléshez, a helyi közlekedésben többnyire elegendı az érvényességi terület kódjának (LOCI) megadása. A különbözı alrendszerek (gráfok) szolgáltatónként önállóan állítandók elı, köztük az átjárhatóság az átszállási, vonal/viszonylatváltási pontokon keresztül biztosítandó. 14

19 ELEKTRA-ban Eredeti menetrendi azonosítók Szolgáltatás azonosító (SERV) Szolgáltatói Vonal/viszonylat Vonat/járat- Szolg. Közlek. vonal/viszonylat + vonat/járat (24 bit) kód szám szám jelleg rend Viszonylatvezetés (LINE) (9 bit) (32 bit) (20 bit) (16 bit) (16 bit) Konvertált megállóhelyazonosítók Megállóhelyazonosító Indulási idıpont Megállóhelynév (LOCI) (16 bit) kód (24 bit) (24 bit) (50 byte) MH1 A MH2 B MHn N 14. táblázat: A viszonylatok vonalvezetésének leképezése az ELEKTRA rendszerben A szolgáltatások azonosítására szolgáló kódrendszerek szolgáltatónként eltérıek és a következıképp jellemezhetık: vonalak a szolgáltatások által használt összefüggı, általában azonos jellemzıkkel rendelkezı hálózatrész; a BKV, MÁV, Volántársaságok, más helyi szolgáltatók vonalainak numerikus azonosítói eltérıek, de általában megegyeznek a menetrendekben használt mezıazonosítókkal, amelyek leírása 4 numerikus karaktert igényel; vagy szolgáltatási viszonylatok (ugyanazon vonalakon haladó, mindig megegyezı útvonalat (megállósorozatot) bejáró vonatokat/járatokat jelentı viszonylatok azonosítói társaságonként általában szintén 4 numerikus karakterrel jellemezhetık); vonatok/járatok/menetek (egy-egy vonalon/viszonylaton közlekedı napi szolgáltatások azonosítói, amelyek megegyeznek a menetrendekben egy-egy vonalon belül található vonat/járat/menetsorszámokkal és szintén valamennyi 4 numerikus karakterrel leírható). A 13. táblázat alapján a BKV (egy viszonylatára vonatkozóan 999 menet) napi szolgáltatásainak leírására összesen 1 millió, az egyéb helyi szolgáltatások részére 7 millió, a MÁV vonalai/vonatai számára 1 millió, a Volán társaságok és egyéb szolgáltatók szolgáltatásai számára 6,7 millió azonosító áll rendelkezésre. 5. A hálózati és utazási adatok egységes leképezése Az ELEKTRA rendszerben viszonylag helyigényes, nagy tömegő adatra van szükség ahhoz, hogy a hálózatban a díjtermékeket, ill. az utazási jogosultságokat egyértelmően meghatározzák, és hogy az átjárhatóság biztosítható legyen, ezért megfelelı egységes hálózatés díjtermék leképezési eljárásra van szükség, amit a következıkben ismertetendı módon szükséges alkalmazni. 5.1 Utazási viszonylatok egységes értelmezése A tömegközlekedési hálózat vonalakból (megállóhely-sorozatokból) rajtuk közlekedı viszonylatokból áll és a rajtuk végigmenı szolgáltatásokat (vonatokat/járatokat/meneteket) jelenti. Az utazási igények alapján, valamint üzemszervezési okokból a vonatok (járatok/menetek) több menetrendi vonalon (mezın) átjárva is közlekedhetnek, ezek a szolgáltatási, vagy vonat-/jármőviszonylatok, amelyek a leképezés szempontjából fontosabbak, mint a menetrendi vonalak. 15

20 Érvényességi terület/ Eredeti menetrendi azonosítók utazási viszonylat Szolgáltatói kód Vonal/viszonylat Felszálló m.hely Le/átszálló m.hely (32 bit) (9 bit) (32 bit) (24 bit) (24 bit) szolgáltatói azonosítók, mint területi kódok (pl. 001 = BKV) Országos központ kódja BP (BKV) sajátos szolgáltatási területének kódjai Településen belüli szolgáltatási terület BKSz területi kódja BKSz övezeti kódok??? Regionális szövetségek/övezetek kódja Ország egésze Övezetközi utazási viszonylatok kódja Megállóhelyközi utazási viszonylatok kódja (a fel- és leszállóhely, valamint a használt vonal/viszonylat alapján képezett utazási (rész) viszonylat (hyperél) 15. táblázat: Az ELEKTRA utazási (rész-) viszonylatok azonosítói (TRAV) A vonat-/jármő viszonylatok mentén az utasok különbözı állomások/megállók között utazhatnak, amiket utazási viszonylatoknak nevezünk, és amelyekre vonatkozóan a jegy- és bérlet (díjtermék) eladás történik (ld. 15. táblázat) Ha valamely utazás során, közlekedési eszközt ill. vonat-/jármő viszonylatot kell változtatni és elırefizetett viszonylati jegyet használnak (pl. a vasútnál), akkor minden részútra vonatkozóan külön részjegy írandó fel a kártyára az erre a célra kialakított folytató díjtermékrészbe (ld. M1 Melléklet 4. és 5.2 Fejezet). Az eladott termékek A-B viszonylatának tömör megjelölı azonosítása a közlekedési kártya memóriakorlátai miatt fontos szempont, ezért a 3. ábra példája alapján ismertetésre kerülı helytakarékos azonosítási módszer alkalmazandó, amely lehetıvé teszi, hogy az utazási viszonylatok a kezelık által gyorsan felismerhetık legyenek, és a kártyára felírt adott termék érvényessége adott helyen igazolásra kerülhessen. (Megjegyzés) 1. Valamely viszonylati, A és B pont közti utazás és a hozzá tartozó utazási (rész)viszonylat(ok) mindig a megfelelı vonat-/ jármő viszonylat valamely felszállóhelye és leszállóhelye között értelmezett útvonalkapcsolat, amely magába foglalja az útvonalon a vonat- / jármőváltás ill. átszállás nélkül érintett, esetleg különbözı szolgáltatókhoz tartozó (rész)vonalakat, viszonylatokat és tömören, a 16. táblázat szerkezetének megfelelıen írandó le, ami megfelelı konverzióval, ELEKTRA formátumban, 32 biten az ország valamennyi felszállással kezdıdı és leszállással végzıdı utazási (rész)viszonylatának (hyperél) leképezésére alkalmas, miközben ismert az él mentén elhelyezkedı megállók sorozata is. A nem vonali/viszonylati érvényességő díjtermékek, hanem területi érvényességgel rendelkezı bérletek és napijegyek esetében az érvényesség a szolgáltatói vagy területi kód (pl. 001=BKV, vagy 600=BP) bejegyzésével történik a kártyára (ld. 16. táblázat). Hasonlóan kerül megadásra a területi érvényesség a közlekedési díjtárca feltöltése esetén is. A hálózati és utazási részviszonylatok leképezésére vonatkozó eljárást az alábbi példaszerő 3. ábra alapján szemléltetjük: 16

A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei. (ELEKTRA Hungaria)

A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei. (ELEKTRA Hungaria) A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek alapkövetelményei (ELEKTRA Hungaria) Verzió 2.2 Kiadta: GKM Infrastruktúra Államtitkárság Budapest,

Részletesebben

A járások legfontosabb adatai, 2010

A járások legfontosabb adatai, 2010 A járások legfontosabb adatai, 2010 ok településeken élők, % Baranya megye Bólyi járás Bóly 16 12 129 0,3 47,8 10,6 80,1 Komlói járás Komló 20 36 463 9,4 25,9 12,6 79,8 Mohácsi járás Mohács 26 36 212 7,0

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S )

Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2014/S ) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256368-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Gépjárművek 2014/S 143-256368 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427, Fényes

Részletesebben

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható)

Sodexho Pass utalványokat értékesítı posták (A * jelölt postákon KULTÚRA utalvány is vásárolható) Bács-Kiskun megye 6501 Baja Oroszlán utca 5. Baja 1 posta Bács-Kiskun megye 6503 Baja Dózsa György utca 161. Baja 3 tanposta Bács-Kiskun megye 6301 Kalocsa Szent István utca 44 Kalocsa posta Bács-Kiskun

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS

ORSZÁGOS KÖZTERÜLETI PARKOLÁSI ZÓNAADATBÁZIS Város Zóna Szezon Üzemidő Üzemidő Üzemidő Hétfő - Péntek Szombat Vasárnap Max. parkolási idő Személygépkocsi díj Megjegyzés Budapest I. KERÜLET 3016 01.02-12.23 180 perc 440 Ft/óra Budapest I. KERÜLET

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása

Pedagógiai szakszolgálatok támogatása Pedagógiai szakszolgálatok támogatása A 15/2007. (III. 14.) OKM rendelet 2.. alapján a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenységet, továbbá a nevelési tanácsadást ellátó intézmények

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Fiókirodák címe, nyitva tartása

Fiókirodák címe, nyitva tartása Fiókirodák címe, nyitva tartása S.sz. Település Posta Posta címe nyitva tartás 1. Ajka Ajka 1 posta 8400 Ajka Szabadság tér 7. Kedd 14:00-18:00 Péntek 12:00-16:00 2. Bácsalmás Bácsalmás posta 6430 Bácsalmás

Részletesebben

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL

MOL POSTAPONTOK LISTÁJA április 10-TŐL Sorszám Város Irányítószám 1 Ajka 8400 Fõ út /Aranyvölgyi utca/ 2 Baja 6500 Szegedi út 3 Balassagyarmat 2660 Kõvári út 4 Budaörs 2040 METRO 5 Budapest 1151 Bogáncs u. (XV.) 6 Budapest 1117 Irinyi u.45.

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK

Munkalap1 A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI MINDIG TV INGYENES KÖZSZOLGÁLATI CSATORNÁK A MINDIG TV ÉS MINDIG TV EXTRA DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELI LEHETŐSÉGEI Nagy- és közepes teljesítményű adók (31 telephely) Megye "A" MULTIPLEX "B" MULTIPLEX "C" MULTIPLEX MINDIG TV INGYENES

Részletesebben

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N

Megye Ir.sz Város Utca/házszám GPS E GPS N Fejér 2457 Adony 6.sz. főút 47.130488 18.865122 Igen Veszprém 8400 Ajka Fõ út 47.112216 17.555332 Igen Pest 2170 Aszód Pesti út 3. 47.649330 19.470080 Igen Bács-Kiskun 6430 Bácsalmás Backnang u. 7. 46.124010

Részletesebben

ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei. (IV. kötet)

ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei. (IV. kötet) ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei (IV. kötet) 2 2008. február 10. ELEKTRA Hungaria v2.3 közlekedési kártyarendszer alkalmazásának követelményei (IV. kötet) Megbízó:

Részletesebben

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről

az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről BESZÁMOLÓ az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az ágazati humánerőforrás 2010. évi helyzetéről Budapest, 20 ll. február Összefoglaló a humánerőforrás-monitoringrendszer

Részletesebben

Modal split. Grafikon: Eurostat

Modal split. Grafikon: Eurostat A Közösségi és kerékpáros közlekedés gyakorlati lehetőségei - összefüggései, a hulladékhasznosítás intézményi lehetőségei Európai Hulladékcsökkentési Hét Tatabánya, 2014. november 28. Közösségi közlekedés

Részletesebben

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál)

Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Váli utcai ügyfélszolgálati iroda Cím: 1117, Budapest Váli u. 5. fszt. (Allee Bevásárlóközpont északi oldalánál) Nyitvatartás: H-Cs 8:00-18:00 P 8:00-17:00 Telefon: 1 466-4633 Fax: 1 385-3837 Vályog úti

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz

Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Város Zónakód Aktuális szezon munkanapon szabadnapon munkaszüneti napon Max. parkolási idő Személygépkoc Motor Kistehergépjármű Tehergépjármű Busz Ajka 8401 Jan 02 - Dec 24 07:00-17:00 07:00-12:00 - -

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Érvényes: április 23-ától

Érvényes: április 23-ától Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750 Algyő 6750 Algyő Búvár

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám

81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám 81064 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 187. szám A Kormány 1831/2013. (XI. 14.) Korm. határozata a 2014 2020 közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes

Részletesebben

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári

Komlói. Baranya Mohácsi. Baranya Pécsi. Baranya Pécsváradi. Baranya Sásdi. Baranya Sellyei. Baranya Siklósi. Baranya Szentlőrinci. Baranya Szigetvári Komlói Mohácsi Pécsi Pécsváradi Sásdi Sellyei Siklósi Szentlőrinci Szigetvári i pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Címe: 7626 Pécs, Egyetem utca 2. csabai i Gyulai Mezőkovácsházai

Részletesebben

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117

Fót vevőszám vásárlás időpont nyugtaszám 35 14/04/2014 5:54:00 PM 7117 "Minden 35. vásárló visszanyeri vásárlása teljes összegét" játék nyertes nyugtaszámok Levásárlási határidő meghosszabbítva plusz 1 nappal! A nyertes sorszámú nyugta tulajdonosa legkésőbb 2014. április

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni.

Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét ezreléke) kényszerül majd valamennyi időt utcán vagy hajléktalan szállón éjszakázni. Előrejelzések a Február Harmadika kutatás sorozat adatainak a felhasználásával PROGNÓZIS Nr. 1. 2012-2018 tartó időszakban előreláthatóan 58.500 Magyarországon élő ember (a teljes felnőtt lakosság hét

Részletesebben

Technológiai Útmutató

Technológiai Útmutató Technológiai Útmutató az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer követelményeinek alkalmazásához (I. kötet) 2008. február 10. 2 Technológiai Útmutató az ELEKTRA Hungaria közlekedési kártyarendszer

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban

A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban A válság megjelenése a szociális szolgáltatások és ellátások adataiban M E S T E R D Á N I E L K U T A T Á S I I G A Z G A T Ó S Á G N E M Z E T I C S A L Á D - É S S Z O C I Á L P O L I T I K A I I N

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye

A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése című pályázat eredménye A Koncepció az országos könyvtári, múzeumi, levéltári és közművelődési információs hálózat fejlesztése" című pályázat eredménye Intézménynév Város Megítélt összeg Ady Endre Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei

A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei 84 1. számú Függelék A HAJDÚ VOLÁN Zrt. elérhetıségei Társaság székhelye HAJDÚ VOLÁN Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (rövidített név: HAJDÚ VOLÁN Zrt.) cím: 4031 Debrecen, Szoboszlói út

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS 1. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS HELYE A MINKET KÖRÜLVEVİ VILÁGBAN AZ EMBEREK KOMFORTOS ÉLETKÖRÜLMÉNYÉNEK BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 1. AZ ÉPÍTETT MŐVI KÖRNYEZET IGÉNYES KIALAKÍTÁSA LAKÁS

Részletesebben

SOLVEX KFT. REFERENCIALISTÁJA komposztálók tervezéséről

SOLVEX KFT. REFERENCIALISTÁJA komposztálók tervezéséről 1/4 Vas megye Komposztáló terve a celldömölki hulladékkezelő központ telepén A Sárvári Mezőgazdasági Rt. sitkei hulladékkomposztálója műszaki védelmének kialakítása Komposztáló terve a Szombathelyi Városgazdálkodási

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Mura (3-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár (3-1 alegység) ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép egerszeg lövő Z a la Ke rka karos Dr áva ra Mu 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 4 8 12 16 km (3-1 alegység) FELSZÍNI VÍZTESTEK

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája

Bővített mosás modullal rendelkező dm üzletek listája B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8220 Balatonalmádi, Baross utca 2. Tulipán udvar 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 5630 Békés, Kossuth utca 3.

Részletesebben

Területi Szervezet. Illetékességi területe:

Területi Szervezet. Illetékességi területe: 1.számú melléklet Neve: Területi szervezetek Illetékességi területe: Fogorvosok e Budapesti Magyarország Budapest Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Csongrád Megyei

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja

Fiókszám Megye Település Kerület Cím Cím pontosítás Telefon 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja 284 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 11. (06 79) 520 190 251 Bács-Kiskun Baja Szentháromság tér 8-10. (06 79) 523 360 234 Bács-Kiskun Jánoshalma Rákóczi út 10. (06 77) 501 350 253 Bács-Kiskun Kalocsa

Részletesebben

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján

2015. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Országos Meteorológiai Szolgálat 215. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján Készítette: ÉLFO LRK Adatközpont 216 Tartalomjegyzék 1. TELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK

Részletesebben

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942

ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 7623 Pécs, Szabadság út 7. T.: (72) 514-999, (72) 514-942 Intravénás kábítószer-használók HIV/HCV szűrővizsgálatát az ÁNTSZ regionális laboratóriumai Vizsgálatkérő lappal beérkezett vérmintából térítésmentesen végzik el: ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete

Részletesebben

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22

21 Edelény Kistérség Többcélú Társulása Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 102441 800 000 22 1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza 2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bács-Kiskun Kecskemét Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015

Hírhatár online MÉDIAAJÁNLAT 2015 MÉDIAAJÁNLAT 2015 OLDALINK: Online (központi oldal) Bács-Kiskun megye Bajai Kalocsai Kecskeméti Kiskunfélegyházi Kiskunhalasi Baranya megye Baranya Megyei Mohácsi Pécsi Szigetvári Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Verzió 2.2. Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság. Budapest, 2006. szeptember 1.

Verzió 2.2. Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság. Budapest, 2006. szeptember 1. A magyarországi közforgalmú személyszállításban díjhordozóként alkalmazásra kerülő chipkártyás rendszerek összközlekedési koncepciója (ELEKTRA Hungaria) Verzió 2.2 Kiadta: GKM Infrastruktúra Szakállamtitkárság

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Térképek. Európai Szociális Alap Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TEHETSÉGGONDOZÁS Térképek Európai Szociális Alap Arany János Tehetséggondozó

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66.

ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS NOVEMBER ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. ORSZÁGOS ÉLELMISZER-ADOMÁNYGYŰJTÉS 2016. NOVEMBER 25-26-27-ÉN, KÖZEL 200 HELYSZÍNEN Lánc város cím TESCO Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. TESCO Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. TESCO Baja 6500 Baja,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

"Adni öröm" gyűjtőhelyek

Adni öröm gyűjtőhelyek "Adni öröm" gyűjtőhelyek Spar Ajka, Ifjúság u. 9. Spar Baja, Bernhardt S. u.77. Spar Baja, Jelky tér 4. Spar Balassagyarmat, Mikszáth K. u.14. Spar Balassagyarmat, Rákóczi fej. út 56. Spar Balatonfüred,

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U.

Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. Name Address City Post code Country Telephone ESI MOHÁCS II 57. SZÁMÚ FÕÚT MOHÁCS 7700 Hungary 69510037 186 SZIGETVÁR JÓZSEF A. U. SZIGETVÁR 7900 Hungary 73510075 19 PÉCS III. SIKLÓSI ÚT 66. PÉCS 7628

Részletesebben

START Klub Kártya átvevő helyek

START Klub Kártya átvevő helyek START Klub Kártya átvevő helyek Balassagyarmat, vasútállomás: 2660 Balassagyarmat, Benczúr Gyula u. u. 1/a Kunszentmiklós-Tass, vasútállomás: 6090 Kunszentmiklós-Tass, Vasút u. 9. H-V: 00:00-24:00 H-V:

Részletesebben

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek

Bővített hajfesték modullal rendelkező dm üzletek A, Á 8400 Ajka, Csingeri út. 2. 2730 Albertirsa, Vasút u. 4-11. B 6500 Baja, Eötvös u. 5 2660 Balassagyarmat, Zichy utca 2. 8630 Balatonboglár, Klapka u. 4. 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 7570 Barcs,

Részletesebben

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem

epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem epatológia 2013 GYEMSZI Semmelweis Egyetem Hazai patológia problémája Krónikus súlyos patológus hiány Megoldás központi patológus rezidens létszám fejlesztés (?) epatológia fejlesztés (akut kezelés) Előzmény

Részletesebben

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371

14 - informatika szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 371 1996.12.25. Székesfehérvár 77185818432 371 1997.01.03. Budapest 78472120542 306 1997.01.05. Csíkszereda 76736716540 177 1997.03.29. Budapest 73911985594 48 1997.04.26. Székesfehérvár 78395363431 350 1997.05.02.

Részletesebben

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo

Nyitva tartás ÁRUHÁZ Cím TPP pult H-Sz Szo ÁRUHÁZ Cím TPP pult Nyitva tartás H-Sz CS P Szo V Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Aréna Plaza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Aréna Pláza 1087 Budapest, Kerepesi út 9. Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. Baja 6500

Részletesebben

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni:

A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: A készülékeket online és az alábbi boltjainkban tudod megvásárolni: 1 Allée 1117, Budapest Október 23. u. 8-10 +36 20 6208 180 H-SZO: 10:00-21:00 V: 10:00-19:00 Astoria 1075, Budapest Károly krt. 3/a.

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. (1) bekezdése szerint)

Részletesebben

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272

11 - gépész szakmacsoport. Ideiglenes felvételi rangsor. Összes jelentkező (fő): 272 1997.05.22. Székesfehérvár 74399953967 271 1997.07.19. Székesfehérvár 77745272516 270 1997.09.02. Budapest 72606002573 264 1997.10.18. Székesfehérvár 73516505996 200 1997.11.04. Székesfehérvár 73916032558

Részletesebben

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár

ÁTNÉZETI TÉRKÉP. Zala (4-1 alegység) 1-1. térkép. Jelmagyarázat. vízfolyás víztest. tervezési terület határa. egyéb vízfolyás. egyéb alegységhatár ÁTNZETI TRKP 1-1. térkép M ar l ca rk a Z ala Ke Mu ra á Dr va 0 víztest víztest vasút autópálya főbb utak egyéb egyéb vizes élőhely 3 6 9 12 km Zala FELSZÍNI VÍZTESTEK ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOTA 5-1. térkép I

Részletesebben

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009

Város és gazdaság 2009.12.01. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009. Város és gazdaság. Város és gazdaság Szabó Julianna 2009 b B mészáros sörfőző söröző istálló Winchester 1148 élelmiszer kereskedelem szolgáltatás, vegyeskereskedés ruházat bőrösök ötvös fémműves építőmester 1 London 1851 2 1870 1890 3 1910 1940 Városi sorrend

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. (1) bekezdésének b) pontjában kapott

Részletesebben

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56.

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u. 56. Az FILA táska termékcsalád FOGYASZTÓI HŰSÉGPROMÓCIÓ Akcióban résztvevő áruházak Hipermarket áruházak (Pontgyűjtés és Pontbeváltás is) Abony 2740 Szolnoki út 118. Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. Baja 6500 Baja,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 1., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E szeptember 1., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 1., szerda 71. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 6/2010. (IX. 1.) BM utasítás miniszteri biztos

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím

Sorszám Áruház Megye Város Cím Sorszám Áruház Megye Város Cím 1 Tesco Pest Abony 2 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 3 Tesco Pest Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. 4 Penny Bács-Kiskun Bácsalmás Damjanich-Szent J.u.

Részletesebben

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS

III. Cím TÁJÉKOZTATÁS 21 III. Cím TÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatási feladatokat a Szolgáltató látja el, továbbá gondoskodik arról, hogy az utasokat jogaikról, kötelezettségeikről, az igénybe vehető szolgáltatásokról tájékoztassa,

Részletesebben

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK

Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főgazgatóság által elismert GYÓGYVIZEK "B"=ivási 1. Albertirsa Pest megye Airsa II. 72/GYF/1990 - K VII/109. 2. Alsópáhok Zala megye Mihály 106-9/GYF/2007 Mihály K VII/416 3. Andornaktálya Heves megye AT-10 224/GYF/1969-1 - K VII/33-1 4. Andornaktálya

Részletesebben

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet. a kedvezményezett térségek besorolásáról /00. (XI..) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról A Kormány a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló. évi XXI. törvény. () bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról

Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról Bejelentés ömlesztett ásványolaj beszerzéséről, szállításáról (a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 62/A. -a szerint) I. Személyi

Részletesebben

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba

1535 1538 1539 1509 Baja-Bácsbokod-Kelebia-Szeged Baja-Kecskemét-Szolnok Baja-Jánoshalma-Szeged Baja-Mélykút-Szeged-Békéscsaba 2009. elfogadják MÁV-START október MÁV-START 19-én 2009. üzemkezdettıl bérletekkel Zrt. által október kiszolgáltatott: a sztrájk a 19. Volán által sztrájk érintett társaságok területeken napján egyes járatain

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

Patika neve Település Irányítószám Cím

Patika neve Település Irányítószám Cím Patika neve Település Irányítószám Cím Patika Plus Ajka 8401 Fő út 66. Patika Plus Albertirsa 2730 Vasút u. 4. / 11. Manna Patika Baja 6500 Czirfusz Ferenc utca 31. Patika Plus Balassagyarmat 2660 Mikszáth

Részletesebben

Dél-Magyarországon vonattal

Dél-Magyarországon vonattal Dél-Magyarországon vonattal a határközi kapcsolatok tekintetében is Háry Márk elnökségi tag, Magyar Közlekedési Klub Környezet-és Természetvédelmi Szervezetek 22. Országos Találkozója Kiskunhalas, 2012.

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím

Sorszám Áruház Megye Város Cím Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Pest Abony 2 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 3 Tesco Pest Albertirsa 2730 Albertirsa, Vasút utca 4/13. 4 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Kijelölt postahelyek

Kijelölt postahelyek Kijelölt postahelyek Abony posta 2740 Abony 2740 Abony Szolnoki út 8. Ajka 1 posta 8401 Ajka 8400 Ajka Szabadság tér 7. Albertirsa posta 2730 Albertirsa 2730 Albertirsa Vasút utca 4/10 Algyő posta 6750

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest IrányítószámTelepülés 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről

Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Országos törzskönyvi nyilvántartás a magyarországi gyógyfürdőkről Sorszám Település Megye intézmény neve 1. Debrecen Hajdú-Bihar Debreceni Minősítési ill. felülvizsgálati engedély száma 36.540/1958 209-1/2011

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő által a Veszélyes hulladék szállítása és kezelése 2013. I. tárgyában KÉ 19811/2012. számon indított nyílt közbeszerzési eljárásban feltett

Részletesebben

/2006. ( ) ÖTM rendelet

/2006. ( ) ÖTM rendelet /2006. ( ) ÖTM rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki

Részletesebben

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

Az akcióban a Szerencsejáték Zrt. alábbi lottózói vesznek csak részt:

Az akcióban a Szerencsejáték Zrt. alábbi lottózói vesznek csak részt: Az akcióban a Szerencsejáték Zrt. alábbi lottózói vesznek csak részt: Bács-Kiskun megye: 111. sz. lottózó Baja 6500 Pázmány Péter u. 2. 116. sz. lottózó Jánoshalma 6440 Rákóczi u. 12. 114. sz. lottózó

Részletesebben