JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 27- én, órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz Katalin, Gál Imre, Molnár Győző, Tóth László testületi tagok, Dr. Tóth Rita jegyző Papp Tamás jegyzőkönyvvezető. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester Vályi Sándor testületi tag távolmaradását nem jelezte. Kovács Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülésen a megválasztott 7 testületi tagból 5 jelen van, így az határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadott: NAPIREND 1./ Polgármesteri tájékoztató Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. Tóth Rita jegyző 3./ A Képviselő Testület évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. Tóth Rita jegyző 4./ Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság munkájáról Előterjesztő: Berecz Katalin Pénzügyi Bizottság elnöke 5./ Tájékoztató a Szociális Bizottság munkájáról Előterjesztő: Gál Imre Szociális Bizottság elnöke

2 6./ Az Önkormányzat évi munkájának értékelése Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 7./ Tájékoztató Ózd Kistérség Többcélú Társulás munkájáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 8./ Indítványok, javaslatok Az 1./ napirendi pont tárgya: Polgármesteri tájékoztató Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatta a Képviselő-testületet hogy lakossági aláírásgyűjtésre tárgyalást kezdeményeztek a Borsod Volán Zrt.-vel a Járdánházán keresztül Budapestre közlekedő autóbuszok megállóhelyeivel kapcsolatosan. A Nemzetgazdasági Minisztérium 1 megállóhelyet tart elfogadhatónak, azonban mind járdánházi, mind arlói lakosok kérték azt, hogy gyepesi és a temetői buszvárókban is biztosítsák a fel- illetve leszállást. A Borsod Volán Zrt.- vel valamint a NGM-el jelenleg is tárgyalások folynak e megállóhelyek visszaállításával kapcsolatosan. A szociális tűzifa pályázat keretében tárgyalást folytat az Egererdő Zrt. vel a fabeszerzéssel kapcsolatosan. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan az Egererdő Zrt. közreműködésével ez évben is biztosítani tudta a kedvezményes fenyőfavásárt a településen, melynek a helyi és környező lakosság körben is nagy sikere volt. Tájékoztatást adott továbbá, hogy aláírásra került az Önkormányzat, a BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltsége és a Belügyminisztérium által azon megállapodás melyben a kazán program megvalósítása során biomasszával működtethető kazán kerül beépítésre az Óvoda, valamint a Polgármesteri Hivatal épületében. Az adósságkonszolidációs programmal kapcsolatosan a Putnokon december 11. napján megtartott tájékoztatás után a Képviselő-testület által december 17. napján hozott határozat azonnal feltöltésre került a Belügyminisztérium elektronikus rendszerébe. A határozat és az ahhoz tartozó iratok postai úton is határidőben megküldésre kerültek.

3 Az Önhibájukon Kívül Hátrányos Helyzetbe Került Önkormányzatok (ÖNHIKI) pályázat II. fordulójában Járdánháza Község Önkormányzata Ft támogatásban részesült. A támogatás felhasználását a Belügyminisztérium feltételekhez köti, mely szerint az összeget a támogatási döntésről szóló tájékoztató levélben foglalt számlatartozások kiegyenlítésére lehet felhasználni. Elmondta, hogy a Járdánháza, Csernely, Lénárddaróc, Bükkmogyorósd közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatos tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak. Tájékoztatta továbbá a testületi tagokat, hogy polgármesteri találkozót szervezett, melyen tárgyalásra került a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj emelése. A 2./ napirendi ponthoz kiküldött előterjesztés szerint az Önkormányzat január 1. napjától nem illetékes a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjemelésében. A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatási díj emelésével kapcsolatosan az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel a tárgyalások folyamatosak. Tekintettel arra, hogy május 1. napi hatállyal került a díjtétel meghatározásra, így évi emelés április hónapban kerül majd tárgyalásra, mivel egy éven belül nincs lehetőségünk újabb díjemelést eszközölni. Elmondta, hogy az általános iskola KIK-nek történő átadás átvételével kapcsolatos munkálatok folyamatosak, azok gördülékenyen zajlanak. A Polgármesteri Hivatalra igen sok feladat hárul ezzel kapcsolatosan. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Polgármesteri tájékoztatót tudomásul vette. A 2./ napirendi pont tárgya: Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

4 Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben foglaltakkal az alábbi kiegészítéssel ért egyet. A lakások bérleti díjának valamint a büfé helyiségbérleti díjának 5 %-os emelését javasolják. E javaslat alapján az iskola büfé bérleti díja Ft/hó helyett Ft/hó, míg a lakbérek komfort nélküli lakás esetén 95 Ft/m2/hó összegről 100 Ft/m2/hó, komfortos lakás esetén 180 Ft/m2/hó összegről 190 Ft/m2/hó, összkomfortos lakás esetén 200 Ft/m2/hó összegről 210 Ft/m2/hó összegekre változna. Elmondta, hogy a díjak emelését méltányosnak és célszerűnek tartja. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy az elhangzott javaslatokkal egyetért. Tekintettel arra, hogy a lakbérek tekintetében az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról és elidegenítéséről szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet 36.. (1) bekezdése rendelkezik így annak módosítása szükséges az alábbiak szerint: A lakások bérleti díja a./ komfort nélküli lakás esetén 100 Ft/m2/hó, b./ összkomfortos lakás esetén 210 Ft/m2/hó, c./ komfortos lakás esetén 190 Ft/m2/hó. A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 9/2011.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1.. (2) bekezdés c./ pontja alapján nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a fizetési kötelezettségekről szóló rendeletek tervezeteit. Egyetért továbbá azzal a javaslattal hogy az iskolai büfé bérleti díja Ft/hó összegre változzon. Kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2012.(XII.27) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helységek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról és elidegenítéséről szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII.

5 törvény 3.. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helységek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról és elidegenítéséről szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet 36.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A lakások bérleti díja a./ komfort nélküli lakás esetén 100 Ft/m2/hó, b./ összkomfortos lakás esetén 210 Ft/m2/hó, c./ komfortos lakás esetén 190 Ft/m2/hó. 2.. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kovács Gábor Polgármester Dr. Tóth Rita Jegyző Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (2) bekezdése alapján a rendelet december 27. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került. Járdánháza, december 27. Dr. Tóth Rita Jegyző

6 A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 149/2012.(XII. 27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a helyi adók, intézményi bevételek megállapítására A Képviselő-testület a helyi adók, intézményi bevételek megállapításával kapcsolatos előterjesztést - mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi megtárgyalta. a./ A Testület az előterjesztésben foglaltakat tudomásul veszi. A VENATIC Kft. kérelmében foglaltaknak március 1. napjától helyt ad. A Testület felhívja a jegyzőt, hogy az étkezési térítési díjak vonatkozásában a VENATIC Kft. kérelmében foglalt javaslat alapján Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 12/2005.(VIII.1.) önkormányzati rendeletének és a Napköziotthonos Konyha üzemeltetési szerződésének módosítási javaslatát a februári képviselő-testületi ülésre terjessze be. Felelős: Jegyző Határidő: februári rendes képviselő-testületi ülés b./ A Képviselő-testület az iskolai büfé helyiségbérleti díját január 1. napjától Ft/hó összegben határozza meg. A Testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal

7 A 3./ napirendi pont tárgya: A Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása Kovács Gábor polgármester Elterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében tájékoztatta a Képviselő-testület, hogy az Önkormányzat évi munkatervét mind a Pénzügyi Bizottság, mind a Szociális Bizottság, mind a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és arra vonatkozóan javaslatot nem fogalmaztak meg. Kérdések, hozzászólások Molnár Győző változtatás nélkül elfogadásra javasolta a kiküldött Munkatervet. Berecz Katalin javasolta, hogy egészüljön ki a Munkaterv a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról szóló tájékoztatóval. Kovács Gábor polgármester egyetértett az elhangzott javaslattal. Javasolta, hogy az Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásról szóló napirendi ponttal a Munkaterv szeptember hónapra vonatkozóan egészüljön ki. A Képviselő-testület a vita lezárása után, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 150/2012.(XII. 27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a évi Munkatervének elfogadása A Képviselő-testület a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendeletének 11. -ában foglaltak alapján a évi Munkatervet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi, az elhangzott kiegészítéssel -

8 Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásról szóló napirendi pont szeptember hónapban - elfogadja. A Testület felhívja a jegyzőt, hogy a Munkaterv közzétételéről az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: január 2. A 4. / napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság munkájáról Berecz Katalin Pénzügyi Bizottság elnöke Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Berecz Katalin a Pénzügyi Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Bizottság működésében komoly gondot okoz, hogy Vályi Sándor tag az üléseken rendszeresen nem vesz részt. Erre vonatkozóan egyeztetéseket kezdeményez a képviselővel. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy Vályi Sándor a mai ülés előtt sem jelezte előzetesen, hogy azon nem tud részt venni. Egyetértett azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke kezdeményezzen egyeztetés nevezett képviselővel arra vonatkozóan, miért nem vesz részt az üléseken. Kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 151/2012.(XII. 27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság munkájáról

9 Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. Az 5./ napirendi pont tárgya: Tájékoztató a Szociális Bizottság munkájáról Gál Imre Szociális Bizottság elnöke Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázat 1. fordulóját sikeresen teljesítették, de a 2. fordulót az Alapítvány élelmiszer hiányában nem tudta támogatni. Kovács Gábor megköszönte, a Bizottság tagjainak a év folyamán végzett határozott és kiemelkedő munkájukat, mellyel nagyon jól képviselték a helyi rászorultak érdekeit. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a Szociális Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót fogadja el. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 152/2012.(XII. 27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató a Szociális Bizottság munkájáról Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Szociális Bizottság munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. A 6./ napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat évi munkájának értékelése

10 Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésben elmondta, hogy az Önkormányzat egy nagyon nehéz éven van túl. Az elmúl évet azon elv határozta meg, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait. Megköszönte, az intézmények dolgozóinak, hogy ezt komolyan vették és próbáltak együtt működni. Az intézmények és az önkormányzat is racionálisan gazdálkodtak, így minden munkatárs munkahelyét sikerült megőrizni. A takarékos gazdálkodás ellenére sikerült rengeteg fejlesztést, karbantartást elvégezni. Elmondta, hogy az önkormányzat munkáját nagyban megkönnyítette az adósságkonszolidáció. Az ÖNHIKI-s pályázaton nyert támogatásból olyan felhalmozott számlatartozásokat sikerült és sikerül majd kiegyenlíteni, melyet az Önkormányzat sok éven át görget már maga előtt. Tájékoztatást adott, hogy az Önkormányzat még mindig perben álla az Aditus Zrt.-vel, az ÓHG Kft.-nek pedig még jelenleg is fizetik a korábban felhalmozott tartozást. Jelentősen sikerült a havi szemétszállítási díj önkormányzatot terhelő részét csökkenteni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj bevezetésével. Elmondta még, hogy az Önkormányzat sikeresen vezette be a szociális étkeztetést a településen, melyet nagy számban vesznek igénybe a lakosok, valamint sikeresen lefolytatták a nyári szociális gyermekétkeztetési programot is. Tájékoztatatta még a Képviselő-testületet az Úz Csillag Közhasznú alapítvány sikeres munkájának következtében közel 100 településen lakó veszi igénybe a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Elmondta, hogy mindezen sikerek mellett adódtak gondok is, melyet sikeresen kiküszöböltek. Megköszönte a Képviselő-testület tagjainak munkáját. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 153/2012.(XII. 27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Az Önkormányzat évi munkájának értékelése Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Önkormányzat évi munkájának értékelésével kapcsolatos előterjesztést elfogadta.

11 A 7./ napirendi pont tárgya: Tájékoztató az Ózdi Kistérség Többcélú Társulás munkájáról Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy próbálják életben tartani a kistérségi társulásokat. Az átmeneti állapotot a kistérség is megpróbálja a legköltséghatékonyabb, legoptimálisabb gazdálkodással átvészelni. Elmondta, hogy a kistérségek rengeteg feladatot vállalnak át az önkormányzatoktól, így fenntartásuk elengedhetetlen a feladatok ellátáshoz. Járdánháza tekintetében kistérség keretén belül működnek a családsegítési, gyermekjóléti, orvosi ügyeleti feladatok. Elmondta, hogy ezeket a feladatokat részben eredményesen sikerült elvégezniük. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a Képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően a későbbiekben megpróbálnak más módot keresni a családsegítés és a gyermekjóléti feladatok ellátására. A bölcsőde, uszoda, családok átmeneti otthona, a gyermekek átmeneti otthona, stb. mind a kistérségen belül van, amit korábban Ózd város sem tudott egyedül üzemeltetni azt átvállalta a Többcélú Kistérségi Társulás. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 154/2012.(XII.27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Tájékoztató az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról és feladatairól Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, feladatairól szóló tájékoztatót elfogadta. A 8./ napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok

12 a./ Javaslat hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásának felhasználásával kapcsolatos 67/2012.(VI.14.)KT Határozat módosítására Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a 67/2012 (VI.14.)KT számú határozatban Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az forint összegű hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása jogcímen kapott támogatásból 1 millió Ft keretösszegig egy 8-9 személyes gépjármű kerüljön beszerzésre. Egyetértett továbbá azzal, hogy a fennmaradó Ft összeget az általános iskolai kazánok beszerzéséhez és beépítéséhez használja fel az Önkormányzat. Megállapítást nyert, hogy ilyen összegből megfelelő műszaki állapotú gépjárművet nem lehet beszerezni, illetve a iskolák állami átadásátvétele miatt nem célszerű az iskolai kazánok beszerzése. Elmondta, hogy egy megfelelő műszaki állapotú kisbusz beszerzését továbbra is javasolja, illetve a fennmaradó összeget az Önkormányzat fenntartására kellene fordítani. Javasolta, hogy erre figyelemmel a Képviselőtestület vonja vissza a 67/2012.(VI.14.)KT számú, Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásának felhasználása tárgyú határozatát. A Képviselő-testület vita nélkül, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 155/2012.(XII.27.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásának felhasználása tárgyú 67/2012.(VI.14.)KT számú határozat visszavonására A Képviselő-testületet a Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatásának felhasználása tárgyú 67/2012.(VI.14.)KT számú határozat visszavonásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta. A Testület fenti számú és tárgyú határozatát visszavonja.

13 Felelős: Polgármester Határidő: azonnal b./ Papp Tamás Járdánháza, Ady Endre út 27/A. szám alatti lakosnak a Járdánháza Község Önkormányzatával kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Bizottság javasolta, hogy Papp Tamás köztisztviselő részére a Járdánháza, Ady Endre út 27/A. szám alatti önkormányzati lakást a Képviselő-testület kiutalja. Kovács Gábor polgármester javasolta, hogy az ingatlant január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra utalja ki a Képviselő-testület Papp Tamás köztisztviselő részére. 156/2012.(XII.27.) KT HATÁROZAT Tárgy: Papp Tamás Járdánháza, Ady Endre út 27/A. szám alatti lakosnak a Járdánháza Község Önkormányzatával kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelme A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és Papp Tamás Járdánháza, Ady Endre út 27/A. szám alatti lakos között az ugyanezen szám alatt lévő önkormányzati bérlakás bérletére vonatkozó lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta.

14 A Testület egyetért azzal, hogy a tulajdonában álló Járdánháza, Ady Endre út 27/A. szám alatt lévő önkormányzati bérlakást január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra Papp Tamás Járdánháza, Ady Endre út 27/A. szám alatti lakos részére kiutalja. A Testület felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa, valamint felhatalmazza a lakásbérleti szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Berecz Katalin elmondta, hogy véleménye szerint a szociális célú tűzifa programon nyert fát minél hamarabb szét kellene osztani. Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy önkormányzati rendeletben kell meghatározni a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatás szabályait és az igénylés feltételeit. Tekintettel arra, hogy az igényelt mennyiség kevesebb mint felét kapták meg, így nehéz lesz a jogosultsági feltételeket meghatározni, A jegyző leterheltsége miatt - járás kialakításával kapcsolatos feladatok, iskola állami átadás-átvétele - erre január hónapban kerülhet sor a legkorábban. A támogatás február 15-ig használható fel. A Képviselő-testület az elhangzott kérdésre adott választ egyhangúlag tudomásul vette. Több napirend nem volt, a polgármester az ülést 13:30 órakor bezárta. K. m. f. Kovács Gábor polgármester Dr. Tóth Rita jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat 2010. december 21-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. április 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Képviselő-testületének 2013. május 23-án a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István, Csutor László,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. december 21.napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT

c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.) R. TÁRGYSOROZAT Bököny Község Képviselő-testülete 2011. december 22-i rendes üléséről Ikt. szám: 644-23/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai, rendeletei: 177-187/2011., 19/2011.(XII.22.) R. ; 20/2011.(XII.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben