JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Vályi Sándor testületi tag.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Vályi Sándor testületi tag."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 10-én, órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Maximovits László alpolgármester, Berecz Katalin, Gál Imre, Molnár Győző, Tóth László testületi tagok, Dr. Tóth Rita jegyző, Papp Tamás jegyzőkönyvvezető. Igazoltan volt távol: Vályi Sándor testületi tag. Kovács Gábor polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az ülésen a megválasztott 7 testületi tagból 6 jelen van, így az határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, melyet a Képviselő-testület egyhangúan az alábbiak szerint elfogadott: NAPIREND 1./ Javaslat a évi Startmunka mintaprogramok megtervezésére Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 2./ Járdánháza Misszió Református Egyházközség kérelme a Református Imaház körbekerítésére Előterjesztő: Kovács Gábor - polgármester 3./ Indítványok, javaslatok A 1./ napirendi pont tárgya: Javaslat a évi Startmunka mintaprogramok megtervezésére 1

2 A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor - polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy megkeresés érkezett a évi Startmunka programmal kapcsolatban, melyben előirányzatokat adnak a választható programokkal kapcsolatban. Ide tartoznak a mezőgazdasági földút felújítása, a belterületi közút felújítása, a belvíz elvezetés, a téli értékteremtő és egyéb foglalkoztatás, a mezőgazdasági termelő foglalkoztatás, az illegális hulladéklerakók felszámolása és a kazánprogram. A munkák tekintetében maximum 11 hónapra, illetve az állattartás tekintetében 2 évre előre kell tervezni. Kéri a képviselőtestület tagjait, hogy mondják el véleményüket azzal kapcsolatosan, hogy mely Start-munkaprogramra beadható pályázati célok kerüljenek meghatározásra. Kérdések, hozzászólások: Gál Imre véleménye szerint a felsoroltak közül bármelyiket elvállalhatná az Önkormányzat, de leginkább az olyan munka lenne megfelelő, ami értékteremtő, és esetlegesen az Önkormányzat értékesíteni tudná a megtermelt terméket. Molnár Győző elmondta, hogy véleménye szerint az állattenyésztés lenne a megfelelő, azon belül is a nyúltenyésztés. Maximovits László alpolgármester tudomás szerint a pályázatnál az uniós irányelveket kell figyelembe venni. Véleménye szerint célszerű lenne az Önkormányzati terülteken a fakitermelést előnyben részesíteni. A növénytermesztésnél figyelembe kell venni, hogy az őrzést is be kell kalkulálni, mert a korábbi időszakban is előfordult, hogy eltulajdonították a megtermesztett növény. Tóth László elmondása szerint, állat és növénytermesztés nem lenne megfelelő, mert azokat nem értékesítheti az Önkormányzat. 2

3 Berecz Katalin véleménye szerint célszerű lenne a belvízelvezetés megoldása a belterületi szakaszokon. Tudomás szerint pozitív volt a növénytermesztés, mert nem csak szemetet szedtek az emberek, hanem értékteremtő munkát végezhettek és ez motiválta őket. Kovács Gábor polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a fakitermelés a téli közmunka program részét képezi. A belvízelvetési munkálatok egyértelműen fontosak a településen, mint ahogy az illegális szemétlerakók felszámolása is. Az Önkormányzat jelenleg nem tudja a megtermelt növényeket és a tenyésztett állatokat értékesíteni, további gond hogy megfelelő területtel sem rendelkezik. A közterületek karbantartásához sok ember szükséges, ezt a téli startmunkánál is figyelembe veszik. Javasolta, hogy a belvízvédelmi munkákra 30 főre, a téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatásra 30 főre, a illegális hulladéklerakó telepek felszámolása programra 20 főre, a mezőgazdasági termelő programra 10 főre, a belterületi közutak felújítása programra 10 főre, és a kazánprogramra 5 főre vonatkozóan nyújtson be pályázatot az Önkormányzat. A Képviselő-testület a vita lezárása után, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat a évi Startmunka mintaprogramok megtervezésére A Képviselő-testület a évi Startmunka mintaprogramok megtervezésével kapcsolatos előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi megtárgyalta. A Testület egyetért azzal, hogy a BAZ Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Ózdi Kirendeltségéhez a belvízvédelmi munkákra 30 főre, a téli és egyéb értékteremtő foglalkoztatásra 30 főre, az illegális hulladéklerakó telepek felszámolása programra 20 főre, a mezőgazdasági termelő programra 10 főre, a belterületi közutak felújítása programra 10 főre, és a kazánprogramra 5 főre vonatkozóan nyújtson be pályázatot az Önkormányzat. A Testület felhívja a polgármestert a pályázatok elkészítésére és határidőben történő benyújtására. 3

4 Felelős: Polgármester Határidő: augusztus óra A 2./ napirendi pont tárgya: Járdánháza Misszió Református Egyházközség kérelme a Református Imaház körbekerítésére A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor - polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a Járdánházai Misszió Református Egyházközség részéről segítséget kérnek az Imaház körbekerítéséhez. Az anyagszükséglethez rendelkezésre áll a fedezetük és ennek beépítéséhez kérnek munkaerő segítséget. Javasolta, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet. alábbi határozatot hozta: 82/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Járdánháza Misszió Református Egyházközség kérelme a Református Imaház körbekerítésére Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Járdánháza Misszió Református Egyházközség kérelmét melyben a Református Imaház körbekerítéséhez kértek segítséget megtárgyalta. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a Járdánháza, Kossuth út 4. szám alatti lévő Imaház körbekerítéséhez térítésmentesen munkaerőt biztosít. A Testület felhívja a polgármestert hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa és a munkálatokat megszervezze. 4

5 Felelős: Polgármester Határidő: október 31. A 3./ napirendi pont tárgya: Indítványok, javaslatok a./ Önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a hátralékok rendezésre kerültek azon személyek esetében akiknek erre július 31. napjáig volt lehetőségük. Erre figyelemmel javasolja, hogy Bari Katalin Járdánháza, Bányász út 5., Kótai Irén Járdánháza, Bányász út 6., Papp Szilárd Járdánháza, Bányász út 5. és Váradi Mária Járdánháza, Bányász út 1. szám alatti lakosok lakásbérleti szerződéseit március 31. napjáig hosszabbítsa meg a Testület. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakat a Szociális Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kovács Gábor polgármester kérte a Képviselő-testületet az elhangzott javaslat elfogadására. alábbi határozatot hozta: 83/2012. (VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Önkormányzati lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítása 5

6 A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és Bari Katalin Járdánháza, Bányász út 5., Kótai Irén Járdánháza, Bányász út 6., Papp Szilárd Járdánháza, Bányász út 5. és Váradi Mária Járdánháza, Bányász út 1. szám alatti lakos között a fenti címeken lévő önkormányzati bérlakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A Testület egyetért azzal, hogy nevezetteknek az általuk lakott önkormányzati bérlakást augusztus 1. napjától március 31. napjáig terjedő időtartamra kiutalja. A Testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Kovács Gábor polgármester elmondta, hogy Csóka Lászlónak Ft lakbér és Ft vízdíj és Ft kommunális adó tartozása van. Erre figyelemmel javasolja, hogy az ő esetében a Testület az általa lakott önkormányzati bérlakást augusztus 1. napjától október 31. napjáig terjedő időtartamra utalja ki azzal, hogy a hátralékos három hónap alatt rendezi az Önkormányzat felé fennálló lakbér, közkifolyós vízdíj és kommunális adó hátralékát. Gál Imre a Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltakat a Szociális Bizottság megtárgyalta és azt a polgármester által elmondott feltételekkel azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kovács Gábor polgármester kérte a Képviselő-testületet a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés elfogadására. alábbi határozatot hozta: 6

7 84/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat Csóka László Járdánháza, Bányász út 7. szám alatti lakosnak a Járdánháza Község Önkormányzatával kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbítására A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzata és Csóka László Járdánháza, Bányász út 7. szám alatti lakos között a fenti címen lévő önkormányzati bérlakásokra vonatkozó lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A Testület egyetért azzal, hogy nevezettnek az általa lakott önkormányzati bérlakást augusztus 1. napjától október 31. napjáig terjedő időtartamra kiutalja azzal, hogy a hátralékos három hónap alatt rendezi az Önkormányzat felé fennálló lakbér, közkifolyós vízdíj és kommunális adó hátralékát. A Testület felhatalmazza a polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására azzal, hogy amennyiben a bérlő részletfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, illetve bármely havi egy részlet elmaradása esetén a lakásbérleti szerződés felmondásra kerüljön. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal b./ Önkormányzati területek bérbeadása Váradi Csaba Járdánháza, IV. Béla út 130. szám alatti lakos részére A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy Váradi Csaba járdánházi lakos kérelmet adott be önkormányzati területek kaszálására, mivel a lekaszált 7

8 füvet az állatai részére szeretné elhordani. Elmondta, hogy a kérelmező által megjelölt területek egy részére az Önkormányzat területalapú támogatást igényelt más ingatlanok pedig haszonbérbe vannak adva. Erre figyelemmel nem javasolta a területek bérbeadását. alábbi határozatot hozta: 85/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Önkormányzati területek bérbeadása Váradi Csaba Járdánháza, IV. Béla út 130. szám alatti lakos részére A Képviselő-testület Váradi Csaba Járdánháza, IV. Béla út 130. szám alatti lakos kérelmét, melyben az Önkormányzat tulajdonában lévő területek bérbeadását kérte megtárgyalta. A Képviselő-testület a 891/1., a 947., 948., 949/1., 955., a , 197., 198., 207., 211., 212., 214., 215., 217. és a 201. hrsz.-ú önkormányzat tulajdonát képező területeket nem kívánja bérbe adni tekintettel arra, hogy egy részükre területalapú támogatást igényel egy részük pedig hasznon-bérbe van adva. A Testület felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal c./ Csóka Lászlóné Járdánháza, Izra út 11. szám alatti lakos által a tulajdonát képező 998/1. hrsz. alatti ingatlan önkormányzati használatra történő felajánlása A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester 8

9 Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Csóka Lászlóné használatba kívánja adni a lakása mögött található ingatlant, hogy azt az Önkormányzat rendben tartsa és rendszeresen lekaszálja. Javasolja a felajánlás térítésmentes elfogadását. alábbi határozatot hozta: 86/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Csóka Lászlóné Járdánháza, Izra út 11. szám alatti lakos által a tulajdonát képező 998/1. hrsz. alatti ingatlan önkormányzati használatra történő felajánlása A Képviselő-testület Csóka Lászlóné Járdánháza, Izra út 11. szám alatti lakos által a tulajdonát képező 998/1. hrsz. alatti ingatlan önkormányzati használatra történő felajánlásával kapcsolatos előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi megtárgyalta A Képviselő-testület a 998/1. hrsz. alatti ingatlan használatra történő felajánlását térítésmentesen elfogadja. A Testület felhívja a polgármestert, hogy az érintettet a döntésről tájékoztassa. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal d./ Az ÉMOP-4.1.1/A azonosító számú Járdánháza egészségházának fejlesztése megnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalanságok miatti büntető feljelentés A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 9

10 Kovács Gábor polgármester szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy az Önkormányzat által a Ügyészségre beadott panasz elutasításra került. Egyeztetéseket folytatott az ügyben a panaszt készítő ügyvédi irodával akik elmondása szerint az ügyet mindenképpen tovább kellene folytatni, tekintettel arra, hogy újabb bűncselekmény alapos gyanúja is felmerült. További gondot okoz, hogy az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. keresettel élt az Önkormányzat ellen. A jogosultatlan képviseletből eredő Önkormányzat által fizetendő sikerdíj teljes összege Ft + ÁFA ( Ft) pedig az Önkormányzat fizetőképességét veszélyeztetné. Javasolta, hogy újabb büntető feljelentés megtételére kerüljön sor bűncselekmény alapos gyanúja miatt és a sértetti jogi képviselettel bízzák meg az egri székhelyű Megyesi és Pápai Ügyvédi Irodát. alábbi határozatot hozta: 87/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Az ÉMOP-4.1.1/A azonosító számú Járdánháza egészségházának fejlesztése megnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalanságok miatti büntető feljelentés A Képviselő-testület az ÉMOP-4.1.1/A azonosító számú Járdánháza egészségházának fejlesztése megnevezésű projekttel kapcsolatos szabálytalanságok miatti büntető feljelentés tárgyú napirendet megtárgyalta. A Testület egyetért azzal hogy újabb büntető feljelentés megtételére kerüljön sor bűncselekmény alapos gyanúja miatt és a sértetti jogi képviselettel megbízza a Megyesi és Pápai Ügyvédi Irodát (3300. Eger, Neumayer J. út 1.). A Testület felhatalmazza a polgármestert a Megbízási szerződés aláírására illetve arra, hogy amennyiben az Ügyvédi Iroda által is megalapozottnak látszik a büntetőjogi felelősség megállapítása úgy az Önkormányzat nevében megtegye a feljelentést az illetékes hatóságnál. Felelős: Polgármester 10

11 Határidő: október 31. e./ Javaslat Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására A napirendi pont előterjesztője: Kovács Gábor polgármester Kovács Gábor polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy egyeztetéseket folytatott a képviselő testület tagjaival arra vonatkozóan hogy az ülésekről készült hangfelvétel készítését nem tartják indokoltnak. Erre figyelemmel a Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítása szükséges. Javasolta, hogy a Testület adjon felhatalmazást a rendelet módosítás előkészítésére. A Képviselő-testület vita nélkül, 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 88/2012.(VIII.10.)KT HATÁROZAT Tárgy: Javaslat Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására A Képviselő-testület a Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A Testület egyetért azzal, hogy a rendelet módosítás tervezetét a jegyző készítse el az arra vonatkozóan, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatból kikerüljön az, hogy az ülésen elhangzottakat hangfelvétel útján is rögzíteni kell illetve a hangfelvétel nem selejtezhető. Felelős: Jegyző 11

12 Határidő: december 31. Kovács Gábor polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy az egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CXVIII. törvény 3.. (2) bekezdése augusztus 1. napjával módosította a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 47.. (2) bekezdését. Eszerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben előírhatja, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani. A Szociális Bizottsággal egyeztetve nem javasolja a helyi rendelet módosítását, tekintettel arra, hogy az alacsony jövedelműek így is nehezen jönnek ki és az utalvány kiadásával még kevesebb pénzhez juthatnának, amiből a számlákat és egyéb költségeket ki tudnának fizetni. elhangzott javaslattal egyetértett. Több napirend nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. K. m. f. Kovács Gábor polgármester Dr. Tóth Rita jegyző 12

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

alpolgármester, CKÖ. elnöke

alpolgármester, CKÖ. elnöke 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 118-17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. október 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Könyvtár

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 8. napján 10.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Város Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartott nyílt üléséről. 290/7/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 30-án tartott nyílt üléséről. Rendelet : 6/2015.(VII.1.)önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására

Jegyzőkönyv. 3. Javaslat Borsodnádasd Városi Önkormányzat /2008. (I.24.) számú talajterhelési díjáról szóló rendelet elfogadására Jegyzőkönyv Készült: 2008. január 24-én 15.00-18.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dorkó György, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Magyar János, Neuwirth László,

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 27-i testületi üléséről 2 Hosszúhetény Község Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 12-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 27-én (szerda) 10.11 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben