Nemzetközi szervezetek és a biztonsági garanciák

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi szervezetek és a biztonsági garanciák http://www.honvedelem.hu/cikk.php?cikk=17118&next=20&archiv=1&next=20"

Átírás

1 Nemzetközi szervezetek és a biztonsági garanciák A biztonság tartalma, dimenziója, a politikai gyakorlatban való érvényesülése az elmúlt tíz esztendőben, tehát az új világrend kialakulásának és Magyarországon - ennek szerves részeként - a rendszerváltás beteljesülésének időszakában jelentős változáson ment át. A közfelfogás és a politikai szféra a társadalmi közéletben érzékelte és a hatalmi gyakorlatban alkalmazta a biztonság ténylegesen komplex jellegét, egyetemességét és preventív dimenzióját. Már a huszadik század második felében a biztonság olyan igényt jelenített meg, amely a két világháborúban gyakorlattá vált pusztítás megelőzésére szolgáló garanciák megteremtését van hivatva létrehozni, ilyen értelemben a védelemtől elsősorban preventív értelmezése különbözteti meg. A biztonság tehát általában olyan globális, regionális - vagy akár országot, csoportot, kisebbséget körülvevő - állapot, amely kizárja, megelőzni szándékozza a fenyegetést, és amelynek tulajdonképpen a hágai 1907-es egyezmény - de legalábbis a Kellog-Briand paktum óta - sajátos eszmetörténeti vonulata van. A biztonság változó tartalma, értelmezése és nemzetközi jellege a XXI. század elején Ez a prevenció, az egyezményekkel, garanciarendszerekkel, nemzetközi szervezetekkel szavatolható fenyegetésmegelőzés, ha úgy tetszik, háború- és konfliktuskerülés különösen igény a tömegpusztító fegyverek megjelenése után, amikor is az ezek alkalmazásával vagy annak csupán kilátásba helyezésével a háború, de maga a fenyegetés is a politika jóvátehetetlen tartományába került át. A biztonság mint a hadügyet felváltó, a nemzetközi kapcsolatokban sajátos primátust kapó kifejezés - és főleg annak tartalma - természetesen lényegesen gazdagabb tartományra terjedt ki. A második világháborút követő korszak együtt járt egy óriási technikai, majd kommunikációs forradalommal, a világgazdaság átrendeződésével. Megfogalmazódtak és artikulálódtak azok a nem fegyveres - pontosabban nem katonai - tartományba tartozó kihívások, amelyek értékeket, érdekeket, szuverenitást, tömegek életkörülményeit, ezen belül életét és a világ által létrehozott értékeket veszélyeztethetnek. A biztonság, security, bezopasznoszty, sicherheit szóhasználat az ötvenes évek második felében vált uralkodóvá, a nemzetközi deklarációk, tárgyalások, egyezménykísérletek időszakában szilárdult meg. A brüsszeli szerződés nem említi fenti értelemben ezt a fogalmat. A NATO-alapokmány vezérszava a kollektív védelem, amelynek célja a tagországok biztonságának szavatolása mellett a térségi biztonság mint stabilitás fenntartása. A Varsói Szerződés alapokmánya általában használja a kifejezést, és nem egyedül a "nemzetközi béke és biztonság mondatszerkezetben. Ezek a kifejezések tehát a nemzetközi légkör stabilitásáról, a konfliktus, háború vagy fenyegetés nélküli helyzetről szólnak és ezért nehezen tölthetők meg kemény, garanciafogalmazást is lehetővé tevő tartalommal. Az alábbiakban megkíséreljük körülírni a biztonság tartalmának néhány megközelítését. 1. A de facto megközelítés szerint a biztonság sajátos, fenyegetettség nélküli állapot, mondhatni természetes helyzet, kockázatmentes szituáció, amikor az elméleti veszélytényezők aktivizálódása nem várható. Ebben a helyzetben nincs szükség sem egyéni, sem csoportos - állami -, sajátos, kivételes rendszabályok életbe léptetésére, intézkedések megtételére. Ha ennek ellentéte észlelhető, tehát fenyegetést kilátásba helyező jelenségek lépnek fel, instabil, biztonsághiányos helyzet van, ami sajátos intézkedéseket követel. 2. A biztonság megközelíthető tudati vonatkozásban érzetként, percepcióként. A társadalom biztonságérzete lehet reális, kifejezheti a valós állapotot, de lehet téves, manipulált, alulértékelt. Bizonyos szituációkban például vannak olyan csoportok, amelyek a veszélyeket saját érdekükben túldimenzionálják, nacionalista érzeteket keltenek, ismét más esetben érdekeltek lehetnek a veszélyek alábecsülésében. A fenyegetettségérzet általában a politikát cselekvésre kell késztesse, akár a

2 míszpercepciók eloszlatásában, akár a szükséges megnyugtató garanciák biztosítása terén. 3. Az intézményes jogi megközelítés szerint a biztonság külső és belső garanciák rendszere. Nem jelentkezhet reális veszély vagy fenyegetés, ha megvannak azok a saját, illetve nemzetközi intézmények, és ezekben a szükséges kapacitás, a kellő kondíciók, amelyek azok elhárítását, távol tartását szavatolják. A továbbiakban e harmadik megközelítésből indulunk ki, annak megállapításával, hogy a biztonsági garanciákat megteremteni és fenntartani hivatott stratégiák, a biztonságpolitika nagyrészt nemzetközi dimenzióban jelenik meg, a nemzetközi kapcsolatok lényegévé válik, és az internacionális vagy regionális stabilitást hivatott megteremteni. Ennek érdekében egyezményeket hoz létre, fórumokat szervez és tart fenn, integrációkat, szövetségeket, architekturális elemeket kovácsol és működtet. Mindezek ugyanis feltételei a nemzetközi kapcsolatok, világgazdasági folyamatok, emberi jogok stb. érvényesülésének. A biztonságpolitika eminens szerepe tehát nem valami militáris igény, nem a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szerepének alulértékelése, hanem ellenkezőleg. A nemzetközi szervezetek rendszertani tipológiája A politikaelméleti irodalom, kormányzati-diplomáciai szóhasználat és tárgyalási nyelv egyaránt abban láttatja az euroatlanti biztonság tökéletes végkifejletét, megoldását, ha létrejön egy új, a mai világrendnek megfelelő architektúra, tehát építmény, formáció, szervezeti alakulat. Természetesen önmagában egy - pontosabban több egymással nem tisztázott viszonyban, jobb esetben - kapcsolatban lévő szervezetek halmaza, intézmények és szövetkezések, szerződések és testületek elvileg mégoly tökéletesen összehangolt és elhatárolt sokasága soha sem lehet képes hatékony garanciákat nyújtani, sajátos esetekben eredményesen működni, többoldalú érdekeket egyszerre érvényesíteni. Egyik példa erre a Népszövetség, a másik az a 77 államközi szerződés, amely Európában - keresztül-kasul hálózva kormányokat - már Münchenben tökéletes csődöt mondott. De a negatív példák sorozatai hozhatók fel utolsó évtizedünk válságkezelési kísérleteiből is. Éppen ezért van érdemi napirenden az európai biztonság valamilyen hatékony, formát is öltő, de sajátosan működő rendszerének átgondolt és érdekegyeztetett megteremtése. Úgy gondolom, garanciarendszerről van szó, amely e meghatározott szavatosságok nyújtására képesített intézményekből áll. Valóban architektúrára, építményrendszerekre épül (abban jelenik meg), ratifikált dokumentumok hitelesítik, folyamatosan áramló "vezérlési, tehát döntési-működési-visszacsatolási-ellenőrzési mechanizmusa van. Egyes biztonságpolitikai iskolák szerint a nemzetközi rendszerek három formai és hatalmi elvi felfogásával találkozhatunk. "A. Hierarchikus megközelítés. Ez a felfogás az egyes szervezeteket, intézményeket egymás alá rendeli főleg határozati jogkörben, mandátumadásban, kompetenciában. Legegyszerűbb és gyakorlatilag adott formája az ENSZ Biztonsági Tanácsa kvázi világkormányként való elfogadása, ami - valljuk meg - a hidegháború óta egyre kevésbé érvényesül. A közösség tagjai körében a reform szükségessége általánosan elismert, megvalósítási szándéka azonban kevésbé egységes. A 60 év utáni átszervezés egyik alapvető eleme a BT összetételének, szavazási rendjének átalakítása. Ehhez tartozik az a főtitkári javaslat, amely szerint létre kéne hozni az ENSZ multilaterális békefenntartó katonai erejét. Ide sorolhatók azok a javaslatok, hogy bizonyos kooperatív integrációk - nevezetesen a riói egyezmény, az EBESZ, más régióban az Arab Liga stb. - lényegében az ENSZ kontinentális szervezetei legyenek. "B. Pillérekre épülő biztonsági rendszer. Ez az elmélet nemcsak a már meglévő, vagy tervbe vett biztonsági szervezetekre vagy egyezményekre, de az azokban vezető szerepet játszó nagyhatalmakra épül, amelyek szervezett - legalábbis áttételes - tagsági viszonyban vannak az EBESZ-szel és másokkal. Az Egyesült Államok önmaga is biztonsági tényező, de "belelóg az EBESZ-be, és vezető ereje a NATO-nak. A NATO részben és kölcsönösen fedi az EU-t, de összes tagállama az EBESZ részese. Későbbi,

3 de már részben beígért tagsággal, jelenléttel és befolyással, akár a PfP-hálózattal a 26-tagú NATO kapcsolatban van a kelet-európai országok zömével, köztük egyesek a FÁK tagállamaival is. Itt lép be az új pillér, ami már a posztszovjet térség szinte teljes egészére is kiterjed, és itt lép be a NATO-val speciális partneri kapcsolatban levő - FÁK-ban vezető szerepet játszó és távolkeleti befolyással bíró - Oroszország. Ha létrejön egy ázsiai biztonsági rendszer, akkor teljessé válik az északi féltekén az egymásba fonódó formációk halmaza, ami persze bonyolult, de a felelősségi köröket elvileg kiszélesítheti. "C. Regionális felelősségi körökre épített rendszer. E felfogásban az EBESZ egy kissé koordináló, vagy közös fórumot teremtő szerepet játszik. A képlet ugyanis arra épül, hogy legnyugatabbra van az Amerikai Államok Szervezete az euroatlanti térségben az előbbi két tagjával a NATO; a szűkebb Nyugat-Európában a számos NATO-tagot bíró EU. Középen létre kell hozni egy új integrációt, amelynek bázisa a PfP és a Stabilitási Egyezmény. Keleten működik a FÁK, és végül létrejön egy olyan távol-keleti biztonsági szisztéma, amelyben Amerika ismét érdekelt lehet. Mindhárom felfogás spekulatív, nem írták le, nem mondták ki, de gyakorta fellelhető. Bármelyik, illetve a három variáció kombinációja úgy működhet, ha egyszerűen rajzolunk egy mátrixot, ahol a különböző szervezetek között felosztjuk a leszerelési-bizalomépítési, válságmegelőzési, békefenntartó, ellenőrző, fórumteremtő, humanitárius, koordinációs, netán kodifikációs szerepeket, jogokat és kötelezettségeket. A garanciarendszerek rendeltetésből eredő felosztása A hidegháború végétől az ezredfordulót követő időszakig a biztonsági rendszerek jelentős átalakuláson mentek keresztül, amelyek nem annyira a formációkban, elnevezésekben, hanem a megváltozott identitásban és szerepkeresésekben valósultak meg. Természetesen számuk is növekedett, de alapvető jellemzőjük, hogy az "ellenségkép helyett a kezelés fókuszába a jelenség került, amelyeken belül azonban még mindig gyakori a valós vagy manipulatív nevesítés. Az átmenet időszakában - és a mai korban is - a biztonsági garanciarendszerek két nagy csoportja ismerhető fel, nevezetesen: 1. multilaterális intézmények, valamint 2. unilaterális biztonsági képességek. A multilaterális szervezetek között még ma is kiemelkedő szerepet töltenek be: - Katonai-politikai kollektív szerveződések. Ezek klasszikus példái voltak a hidegháborúban konfrontatív, bipolaritást kifejező szemben álló katonai szövetségek, az Észak-atlanti Szerződés és a Varsói Szerződés szervezetei. - Kooperatív rendszerek. Együttműködési, leszerelési, fegyverzet-ellenőrzési rendszerek, fórumok, jószolgálati tevékenység. Alapvető példája az közötti tárgyalások alapján megindult helsinki folyamat, majd az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet(sorozat), később Szervezet.6 A NATO bővülésével és szerepváltásával létrehozott NACC (Észak-atlanti Együttműködési Tanács) hasonló irányt vett. - Nemzetközi szerződések, megállapodások. A hetvenes évektől ezek sorozata haladt az enyhülés irányába, közöttük kiemelkedő bilaterális dimenzió volt az USA- Szovjetunió, később Oroszország közötti nukleáris (Salt, Start, Salart) megállapodások; az ENSZ égisze alatt létrejött multilaterális egyezmények közül a vegyi fegyverekkel, a proliferáció tilalmával kapcsolatos Genfben kötött egyezmények stb. Ezek körébe tartozik a NATO és Oroszország közötti együttműködési megállapodás is (26 +1), továbbá sajátos példáját nyújtják a partnerségi egyezmények (PfP). - Alkalmi koalíciók. Általában az intervenciós válságkezelés esetére szervezett, elsősorban katonai "hadrendek. Az utóbbi évtizedek legtipikusabb példái az ENSZhatározat alapján három NATO-ország és Szaúd-Arábia akciója Kuvait

4 felszabadítására (Öböl-háború ), a legutóbbi eset a jogi legitimitást május végéig nélkülöző Irak elleni, USA által szervezett és vezetett háború. Unilaterális garanciák. - A biztonsági autarchia nagy, elsősorban szuperhatalmak részéről, illetve sajátos geostratégiai pozíció esetén, amikor a saját erő képes garantálni a biztonságot. - Semlegesség, amelynek nemzetközi jogi kereteit az 1907-es hágai békekonferencia V. egyezményében fogalmazták meg. A semlegesség minden esetben békében vállalt állapot, amelyhez nagyhatalmi felelősségvállalás vagy tudomásulvétel szükséges. A klasszikus semlegesség a 90-es évek után viták tárgya volt, gyakorlatilag az anakronizmus tartományába került. - Szatelit (csatlós) államok, amelyek valamilyen nagyhatalom részére támaszpontokat, kapacitásokat biztosítanak. Legjellemzőbb példája Mongólia volt, amely nem volt tagja a VSZ-nek, de a Szovjetunió abszolút függősége és oltalma alatt állott. - Demilitarizált országok, amelyek nem tartanak fegyveres erőket és ezzel valamiféle morális védettséget deklarálnak.8 A múlt század második felében ezek az országok katonai szövetségekhez csatlakoztak, mint például Izland, Luxemburg. A fenti osztályozási kísérletek visszavezetnek oda, hogy a politikai közvélemény, de még a szakma is elsősorban formációkban gondolkodik. Természetesen nem lesz kiválasztott, artikulált, leegyszerűsített rendszer, Európa ma is sokszervezetű szisztémában próbál stabilitást teremteni vagy fenntartani, hiszen számos más érdek szól bele a formációkba. Néhány ismérv azonban bármilyen architektúrarendszer esetén meg kell jelenjen, hogy azok ne legyenek kihalt építmények. Először is tudomásul véve, hogy a biztonság komplex jelenség, hatókörrel kell rendelkezzenek a hagyományos "kosarakban. Humanitárius, bizonyos gazdasági és főleg tradicionálisan biztonsági (nem csak válságkezelői) kompetenciák szükségesek. Másodszor tudomásul kell venni, hogy az elkövetkező évtized(ek)ben a kollektív védelmi szövetségek helyét a kooperatív szervezeteknek kell elfoglalniuk, még ha alaprendeltetésükből nem is tűnnek el az örökölt vonások. Harmadszor ténylegesen meg kell valósuljon a szervezetek közötti sajátos munkamegosztás - talán ennél több, bizonyos "komplementer jelleg -, amely nemcsak feladatelhatárolódást, de saját attitűdöt, munkametodikát, eltérő döntési mechanizmust is jelent. Persze megváltoztathatatlan tény, hogy a szervezetek közötti feladatelosztás nem küszöbölheti ki az átfedéseket, amelyek közös akciók és fórumok alapját is jelentik. A megosztás és átfedés bizonyos működési kompatibilitást is eredményez, sőt, mint a balkáni példasorozat bizonyíthatja, a tennivalók egymásutánjának sajátos rendjét. Negyedszer a működő - tehát mechanizmust magába foglaló - architektúra valós hatáskörrel kell rendelkezzen. A modell jelenjen meg fórum jellegű, intézményi-törzskari formációkban, periodikusan és állandóan működő testületekben, operatív elemekben és később a közös multilaterális erőkben. Az ilyen erők ugyanis a nemzetek kollektív garancianyújtási felelősségét konvertálják egy jól körülszabályozott, határozatok szerint működő nemzetközi válságszervezet hatáskörébe. Általános politikai elhatározással az államok leveszik magukról az egyszeri, alkalmi döntések aktusát. Végül, de korántsem utolsósorban egy európai architektúrában megjelenő működő biztonsági modell középpontjában kell legyen a bizalmon épülő ellenőrzés, az információcsere, a nyitottság. Zárógondolat e témában az úgynevezett konszenzuselv. A vázolt és hangsúlyozottan spekulatív modellhalmaz természetesen nem képes elviselni egy elméleti és totális konszenzuselvet, a minimális vétó lehetőségének hiányát. A döntési mechanizmusnak azonban

5 érvényesítenie kell a teljes érdekegyeztetést, a konszenzuskeresés szellemét, a minél teljesebb közakarat kifejeződését, a minősítettnél jóval erősebb többségi gondolatot. A bipoláris rendet fenntartó hidegháború mint biztonsági struktúra Az erőarányosság, az egyensúly a modern korszakban éppen a vereség és győzelem kockázatából eredően visszatartó tényezővé vált. A hidegháború jellemzője éppen az volt, hogy általában, de elsősorban a nukleáris potenciálban a szemben álló felek, az Egyesült Államok és a Szovjetunió, illetve az általuk vezetett szövetségek rivalizálva, permanens fegyverkezési versenyben igyekeztek a fölény megszerzésére, ami éppen az egyensúly hozzávetőleges fennmaradását eredményezte egészen a nyolcvanas évek végéig. Éppen ez az egyensúly eredményezte azt, hogy a konfrontatív koalíciós rendszer törékeny, drága, feszült, ideológiával töltött volt, de - legalábbis az euroatlanti térségben - sajátos biztonsági állapotot eredményezett. A második világháború befejező szakaszában bevetett nukleáris fegyver, az ennek nyomán kialakult hadviselési kép ugyanis a clausewitzi formulát annyiban változtatta meg, hogy a politika és a "háború közé beiktatódott az elrettentés intervalluma. Ez abból a következtetésből eredt, hogy a nukleáris háború korlátozhatatlan, ugyanakkor megnyerhetetlen is. A konfrontatív katonai koalíciókra épített bipoláris rend sajátos módon tehát multinacionális biztonsági rendszerként funkcionált. Pozitív elemként említhető, hogy a két tömb lényegében legitimálta a hidegháborút, beemelte az elrettentést a biztonságpolitikai filozófiába. Európából kiiktatta a fegyveres konfliktusokat, azokat inkább a perifériákra sodorta. A fegyverkezési verseny, a szovjet gazdaság válságát okozva lényegében a hidegháború megnyerését eredményezte. A rendszer alapvető ellentmondásai között kell említeni a szinte közhelyként jelentkező korlátlan, csak morálisan visszatérülő szédületes költségtényezőket. Politikai vonatkozásban nemcsak kettéosztotta Európán kívül a világot is, de kollektívvé tette az ellenségképet, a formális szerződés következtében Norvégia Bulgária egymás nevezett ellenfelévé vált. Végig bizonyos "erőviszonyfóbiát alkotott, amelynek következtében a gyakorlatban alkalmazhatatlan fegyverzeti potenciálok alakultak ki. Jelentős mértékben áthatotta a teljes nemzetgazdaságot, a "hadszíntér-előkészítő infrastruktúra és a logisztikai rendszerek torzították a racionális modernizációt. A két szövetség azonos vonásokkal rendelkezett abban, hogy azok körvonalai a második világháború katonai realitásaira épültek, és mindkettőben érvényesült egy-egy szuperhatalom vezető szerepe. A szövetségek voltak a történelemben az első olyan integrációk, amelyek már békeidőszakban közös, többnemzetiségű vezető szervekkel és operatív alakulatokkal, közös támaszpontokkal rendelkeztek. Ugyanakkor az ideológiai szempontokon kívül a két szervezet jellegében lényeges eltérések voltak felismerhetők. A NATO-ban erős politikai intézményrendszer gyakorolta a politikai civil kontrollt, a VSZ-ben a katonai jelleg domborodott ki jobban. Jelentős különbségek voltak a doktrinális nyíltság területén. Kétségtelenül offenzívabb jellegű volt a keleti blokk strukturális és diszlokációs arculata, bár a NATO erősebben törekedett a szárnyak kialakítására, míg a VSZ-ben a homogén geográfiai szempontok és az előtérállami stratégia érvényesült. A biztonsági intézményrendszerek új formációi Az utóbbi évek, a XXI. század úgynevezett új kihívása között mind nagyobb szerepet kapnak a globális dimenziójú vagy méretű folyamatok. Annak ellenére, hogy a mostani évezred kezdetén a biztonságpolitikai iskolák egyértelműen kimondják a nagyméretű, hagyományos, régiók, földrészek, államcsoportok közötti háborúk anakronizmusát - legalábbis minimális valószínűségét -, a nemzetközi szervezetek éppen a globalizációs fenyegetések miatt megtartották jelentőségüket. Szerepük, missziójuk, tevékenységi formáik, struktúrájuk azonban átalakul. A veszélyforrások aktivizálódásának blokkolása céljából, valamint saját érdektényezők miatt ugyan fennmaradtak az unilateriális, szuperhatalmi lépések, de helyüket a nemzetközi nyomás következtében - bár gyakran formális vonásokkal - ideiglenes koalíciók vagy intézményes integrációk veszik át.

6 Tekintettel a fentebb említett térségi dimenziókra, bizonyos globális jelenségek nemzetközi kezelésére születtek speciális, az adott kihívásra sajátosan kialakítandó, internacionális összefogást igénylő kezdeményezések, ezek azonban a nemzetközi mezőny többféle megosztottsága miatt sikertelennek bizonyultak. Ez a megosztottság többirányú: a fejlett, a fejlődő és az elmaradt országok, térségek közötti, másrészt Észak-Dél relációban jelentkeznek, de főképp a nagyhatalmak saját érdekérvényesítése terén ismerhetők fel. Az ENSZ hosszabb ideje indokoltnak tartott reformja politikai közelségbe került, megjelentek ugyan konkrét "rész indítványok, gyakorlatilag azonban nem történt semmi, illetve több bizonyíték vetődött fel a jelenlegi organizáció jelentős számú elemének impotenciáját illetően. Ugyanakkor a biztonsági "architektúra részben átalakult, bővült. Egyes elemek elvesztették jelentőségüket, más formációk még a kialakulás és intézményesülés stádiumában vannak. A konfrontatív katonai koalíciós rendszer - amely az egyensúlyra és elrettentésre támaszkodva valószínűtlenné tette a nukleáris veszéllyel terhelt "euroatlanti-ázsiai tömegháború kitörését, ugyanakkor fenntartotta a hidegháborút annak páratlan szociális, gazdasági, politikai konzekvenciáival - felbomlott, a Nyugat győzelmével véget ért. Ezt a "biztonsági, garanciális elemet felváltotta a fennmaradt egyik oldal, a NATO önmagára vállalt stabilizáló missziója. Ezenfelül helyes felismeréssel a NATO kollektív védelmi szervezete mellé olyan kooperatív architekturális rendszerei jelentek meg, mint nevezetesen a PfP-program, amely a nexust teremtő partneri formációból a tagság előiskoláján kívül fontos és szerepet vállaló architekturális elemmé, hálózattá vált. Ez leginkább az IFOR-SFOR akcióban vált evidenssé. Hasonló módon illeszkedett be a biztonsági architektúrába egy informális kör, nevezetesen a nagy integrációkba eséllyel pályázó országok csoportja. A csatlakozási kötelezettségek vállalása ugyanis olyan politikai magatartást determinált, amely egyértelműen a keleti térségen belüli konfliktusok csillapítását, esetenként manipulatív elfektetését eredményezte. A hidegháborús folyamatban igen jelentős szerepet játszó EBEÉ összetételében átalakult, szervezetté és egyben missziónélkülivé vált, szerepe az euroatlanti dimenzióban jelentősen redukálódott és fokozatosan kiszorult a válságkezelésből. Főleg gazdasági, de emellett külpolitikai, néhol minimális katonai, fejlesztési célzattal elszaporodtak a szervezetkeresztező ideiglenes integrációk. A visegrádi országok elnevezéssel illethető egyesülés a csatlakozási feltételek kialakításának összehangolása mellett regionális fejlesztési és főleg külpolitikai szerepet kapott. A KEK (Közép-európai Kezdeményezés) politikakoordináló rendeltetést vett fel, megjelentek - ha formálisan is - katonai válságkezelő együttműködési megállapodások, a balkáni hatok fóruma, a legutóbbi években a stabilitási egyezmény. Mindezek a biztonság fenntartásában és szilárdításában sajátos, bár korlátozott kompetenciákkal rendelkeznek, de szerepük a multilaterális munkamegosztásban tisztázatlan. Sajátos és némileg diszkriminatív formációnak tűnik az EU-n belül felmerült "megerősített, majd engedményekkel átnevezett "strukturális együttműködés, amely a védelmi feladatokat a tagországok bizonyos kemény - de bővülő - tagcsoportjának felelősségi körébe utalná. Ez utóbbi is bizonyítja, hogy a biztonsági architektúra legproblémásabb eleme az Európai Unió. Bővülése, mélyülése, identitásnövekedése, reformjai, általános szerepvállalása folyamatosan tolják előre jelentőségét, azonban pont a második pillér tekintetében többszöri kísérlet ellenére nincs pontos artikuláció. A szerepnövekedéssel együttesen megjelennek olyan politikai konfliktusok, mint a NATO-EU viszony, az amerikai hozzáállás ambivalens volta, a szervezeten belüli egyes hatalmas, vagy országcsoportok érdekkülönbözőségei, a védelem és stabilitás ellentmondó dilemmái, a döntéshozatal mechanizmusa stb. Az ezredforduló után, a nemzetközi terrorizmus kihívási prioritásával, a NATO Prágában kialakított új doktrínájával felgyorsultak ugyan a biztonsági intézmények és szervezetek megalakítására utaló döntések, ezek mögött azonban hiányozni látszanak a struktúraépítés praktikus elemzései.

7 A transzatlanti gondolat A nemzetközi viszonyok átrendeződésének elemei tartósabbak, ezek intézményei azonban gyakrabban változnak. A transzatlanti kapcsolat - mint egy politikai-civilizációs régió sajátos belső tengelye - volt, van és lesz. A történelem sajátos szakaszában kapott történelmi prioritást, amikor az Atlanti-óceán - ami nem politikai-ideológiai kategória - két partján elhelyezkedő államok kölcsönösen felismerték, hogy az elmúlt évszázad jellemző gazdasági, ideológiai és háborús válságait csak kölcsönös viszonyban lehet kezelni. Sokan úgy emlékeznek erre, hogy az USA szakított az izolacionista politikával, a Monroe-elvvel, és hajlandó volt először háborúba lépni, majd a NATO-ban részt venni. Azonban Európa ebben az időben hajlandó volt a gazdasági versenyt félretenni, befogadni a sajátos amerikanizmust, és (!) elfogadni e szövetségben a kétségtelen amerikai vezető szerepet. Az intézményi elemek, többek között a tartós vagy alkalmi szövetségek azonban a nemzetközi viszonyok sajátos és konfigurált szakaszaihoz kötődnek, történelmi rendeltetésük van. Ezek az intézmények általában kormányköziek és nem társadalmiak. Transzatlanti jellegű volt a helsinki folyamat, az EBEÉ, az EBESZ, a mai helyzetben ezek sajátos és körülhatárolt szerepet töltenek be. Eredeti transzatlantiságát a NATO a folyamatos bővüléssel, a NACC- és PfPkonstrukcióval, a sajátos Oroszország-NATO intézményes viszonnyal lényegében feladta, illetve a transzatlanti gondolat euroatlantivá alakult. A bipoláris rendszer megszűnésével bekövetkező identitászavar magától oldódott meg, a NATO változása nem döntés eredménye, a változás lényegi, a 26 tagú tömörülés teljesen más, mint az 1949-ben létrejött Észak-atlanti Szerződés Szervezete, bár a neve ugyanaz maradt. A transzatlanti viszony második fontos pillére az Európai Unió, pontosabban annak közös biztonság- és védelempolitikája (ESDP). Ismeretes, hogy az Egyesült Európa kapcsolódó eszméjét a második világháború alatti és utáni évektől két - egy gazdasági és egy biztonságpolitikai - felismerés motiválta: elkerülni az as gazdasági világválság és a világháború megismétlődését. Ismert az is, hogy az európai integráció karakterének megközelítése két filozófia mentén jelentkezett, melyek közül az egyik a politikai integrációt is magába foglaló, föderatív irányú fejlődést, a másik az államok szuverenitását, a gazdaság szféráján kívül a lehető legszélesebb körben megőrző "konföderációs utat vallotta, vallja magáénak. Az EGK, majd társai (l: EPC-Európai Politikai Együttműködés, Nyugat-európai Unió), és névbeli utódai, Európai Közösség, Európai Unió folyamatosan törekedtek politikai elkötelezettségük kifejezésére és a gazdasági, kulturális, emberi jogi folyamatok közé való behelyezésére. Külső kapcsolatai körébe azonban nem tartozhatott a szó szoros értelmében vett kül- és biztonságpolitika, a védelem, a dokumentumok sokáig "megőrizték a védelempolitika, azaz a katonai kérdések "tabu voltát. A magyar kül- és biztonságpolitikai döntések szempontjából fontos, hogy a transzatlanti tengely három nemzetközi "hatalmi tényezője között a funkció és kezelési metodika a jövőben hogyan oszlik meg, mit és milyen céllal vállal a NATO, az EU és mit akar Amerika. Abban egyetértés van, hogy a globális és regionális, eszkalációs következményeket hordozó válsághelyzetekhez való hozzáállás tekintetében elutasítandó a benemavatkozási politika. Ez azonban nem kizárólag katonai intervenciót jelent, és nem hatalmi, hanem nemzetközi döntés eredménye kell legyen. Az alábbi álláspontok alakulhatnak ki: EU - Politikai fellépés, jószolgálat, békefenntartás (katonai eszközökkel), konszolidációs tevékenység a válságterületen; polgári-katonai építési, helyreállítási feladatok (CIMIC), rendőri tevékenység; közigazgatás ideiglenes ellátása, helyi rendszer létrehozásában támogatás. Ennek az akciónak minden esetben nemzetközi jogi és politikai legitimitással kell bírnia, a döntés és részvétel a konstruktív tartózkodás elve alapján történik. Ez a fajta tevékenység nem paszszív, általában interventív jelleget ölt.

8 NATO - Politikai döntés, a katonai lépés eltökéltségének demonstrálása, csapatkoncentráció, szükség esetén békekikényszerítés, majd pacifikáció katonai és rendőri, karhatalmi eszközökkel, CIMIC, megszállásos békefenntartás. Mindehhez minimálisan politikai legitimáció, tehát nemzetközi határozatban említett beavatkozási szükségesség, konszenzusos NATO-döntés, szövetségi tervezés és vezetés, valamint EU-egyeztetés kell. USA - A jelenleg alakuló doktrína szerint az Egyesült Államok elnöke amerikai érdekek jelentkezése vagy sérülésének veszélyeztetése esetén demonstráció és nemzetközi egyeztetés kísérlete után, esetleg alkalmi koalíció vezetőjeként korlátozásokat, preemtív katonai akciókat hajt végre olyan rezsimek ellen, amelyek politikai rendszerei, militáns tevékenysége, terrorizmussal fennálló kapcsolata, tömegpusztító fegyvert előállító képessége potenciális globális fenyegető tényezőként jelenhet meg. Az akció célja rendszerváltoztatás, a fenti veszélykapacitások törlése katonai eszközökkel, megrettentés és intervenció. A biztonságot szolgáló fegyverzetkorlátozási folyamatok jövője A fegyverzetkorlátozás, leszerelés, ellenőrzés kérdései a nemzetközi fórumokon mintha aktualitásukat vesztették volna. Ez a hidegháború utáni helyzet természetes politikai reakciója, valamint annak a ténynek a következménye, hogy a különböző szervezetek - kezdve az ENSZ-től a leszerelés leghatékonyabb testületéig, az EBEÉ-ig - új jelenségek kezelésével vannak elfoglalva. De hogy ez a kérdés a nemzetközi biztonsággal, globális kihívásokkal foglalkozó politikai, szakmai és tudósfórumok asztaláról nem kerülhet le, az egyértelmű, hiszen a hidegháborúban e szellemi irányzatok kétségtelen érdeme, hogy képesek voltak feltárni a fegyverkezés természetét, és ez a jelenség, szindróma a világból még nem tűnt el. Ezért az alcímben foglalt kérdést az ok, és nem az okozat oldaláról közelítve, a fegyverkezés kérdésével kívánok foglalkozni, azt szeretném elemezni, hogy a jövő tendenciái igazolják-e a leszerelés jelenleg kétségtelenül indokolt kevésbé intenzív erőfeszítéseinek jövőbeni visszafogását is. A fegyverkezés jövőjét öt szempont, megközelítési tartomány szerint tekintjük át, minden szemponton belül röviden kitérve a múltra, a jelenlegi helyzetre, a közeljövőre és a perspektívákra. 1. A fegyverkezés ideológiai motivációi. A demokrácia és a kommunizmus közötti antagonizmust is tükrözi, hogy a hidegháború időszakában a fegyverkezési verseny nem csupán a két világrendszer, a két szuper egyensúlyának folyamatos biztosítását szolgálta, hanem a bizalomhiánnyal párosuló ideológiai félelmek is motiválták azt. A nyugat megérthető percepciói a - szocializmus világméretű győzelmét jósoló és főleg a sztálini, majd hruscsovi szakaszban expanzív törekvéseket bizonyító - Szovjetunióval szemben bizonyos mértékig indokolták a fegyverkezést, ugyanakkor a szovjet oldalon a fegyverkezést egyértelműen megideologizálták. Napjainkban ilyen ideológiai szembenállás nem fedezhető fel. A közép-kelet-ázsiai térségben még a tekintélyuralmi rendszerek is pragmatikusak, a velük szemben álló identitást kereső NATO, az új utakat és programot vállaló USA a demokrácia védelmét a gazdaság szférájában látja megoldhatónak. Kétségtelen, hogy a nemzeti-etnikai kisebbségi válságok ideológiai elemeket is hordoznak, jelenlegi kezelésük azonban a nemzetközi közösségek részéről éppen a fegyverforgalom korlátozását írják elő. A fegyverkezés ideológiai motívumai közül azonban a későbbiekben nemhogy nem lebecsülhető, hanem kifejezett veszélytényező a fundamentalizmusok jelenléte és esetleges felvirágzása. A fundamentalista rendszerek részben hajlamosak a fegyverzet és élőerő pazarló aktivizálására, tehát fogyasztására. Ugyanakkor presztízs- és befolyásgyakorló felfogásuk következtében fegyverkészletek felhalmozását is célul tűzik ki. Ma, illetve a jövőben a militarizmus a fundamentalista rendszerekben jelenik meg. Nem véletlen, hogy a különböző tömegpusztító fegyverek előállítási és tárolási kapacitásával kapcsolatos problémák pont ezekben a térségekben vannak jelen.

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA

A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Tömösváry Zsigmond ezredes A NATO ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATAI, E KAPCSOLATOK HATÁSA KÖZÉP-EURÓPA, S BENNE MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS

Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Dr. habil. Lakatos László HONVÉDELMI IGAZGATÁS Budapest, 2011 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HONVÉDELMI IGAZGATÁS ( EGYETEMI JEGYZET ) 2011 Szerző: Dr. habil. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy

Részletesebben

NATO és Oroszország együttműködése

NATO és Oroszország együttműködése Dr. Nagy László NATO és Oroszország együttműködése Megjelenik a Híd Európában Közhasznú Egyesület gondozásában a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának támogatásával. Tartalomjegyzék A NATO és Oroszország

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK

AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK AZ EURÓPAI UNIÓ KÜLPOLITIKÁJÁRA VONATKOZÓ ELMÉLETEK Juhász Krisztina (gyakornok, Szegedi Tudományegyetem, Politológiai Tanszék) Összefoglaló Jelen tanulmány célja, hogy áttekintse az Európai Unió közös

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI

A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI A GLOBALIZÁCIÓ ÚJ ERŐSZAKFORMÁI Deák Péter A huszadik század második felében az emberek tudatában a nukleáris háborúkép jelentette a fő veszélyt, amelynek félelemérzete a kölcsönös elrettentés, az atomháború

Részletesebben

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12

1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2. 2. A transzatlanti partnerség lényege 6. 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 TARTALOM 1. A Szövetség rendeltetése és alapvető biztonsági feladatai 2 2. A transzatlanti partnerség lényege 6 3. A védelmi képességek erősítése 9 4. A NATO erőinek megváltozott szerepe 12 5. A biztonság

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL VI. évfolyam 4. szám 2007. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST TARTALOM AZ OLVASÓHOZ SZEDLACSEK RÓBERT MK. EZREDES A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...5 BIZTONSÁGPOLITIKA

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

Ismerkedj a NATO-val!

Ismerkedj a NATO-val! Ismerkedj a NATO-val! Kiadja a Fiatal Értelmiségiek Köre Közhasznú Egyesület Telefon: 061/336-1657 E-mail: fek@message.hu A kiadvány megjelenését támogatta a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma A kiadvány

Részletesebben

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről

Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről Kiss J. László Születésnap után. Vita a NATO jövőjéről 2009. április 3 4-én, fennállásnak 60. évfordulóján, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének ünnepi csúcsértekezlete első ízben két tagországában

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós

A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára. Várhalmi A. Miklós A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára Várhalmi A. Miklós 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.. 3 2. A hírszerzés, felderítés fogalma és változása... 4 3. A biztonság fogalmának

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE BUDAPEST, 2008 KIADVÁNYUNK SZERZÔI: Bognár Balázs pv. fôhadnagy a Kormányzati Koordinációs Bizottság Titkársága vezetô tanácsosa Demeter István nyugállományú pv. ezredes MPVSZ alelnök

Részletesebben

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI ATOMPROGRAM TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOÁMCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU Kapcsolatok szakirány A KÖZÖS KÜL ÉS BIZTONSÁGPOLITIKA ASPEKTUSAI AZ IRÁNI

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL III. évfolyam 3. szám 2004. szeptember FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó: Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

www.hunsor.se/dosszie FOUNDED 1997., Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas

www.hunsor.se/dosszie FOUNDED 1997., Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas www.hunsor.se/dosszie FOUNDED 1997., Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGI ÉRDEKEI, AZOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A HIDEGHÁBORÚ UTÁNI NEMZETKÖZI BIZTONSÁGI RENDSZERBEN MULTILATERÁLIS

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MEDVECZKY MIHÁLY: A nemzetgazdaság minõsített idõszaki teljesítõképessége vizsgálatának elméleti alapjai és a gazdaságmozgósítás tervezésének

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI

AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI AZ INTEGRÁLT BIZTONSÁGI SZFÉRA MAGYARORSZÁGI MEGTEREMTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE ÉS FELTÉTELEI Tálas Péter, Gyimesi Gyula * (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) 351 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések)

Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) EURÓPAI MÛHELYTANULMÁNYOK KONCZ JÁNOS Ausztria érdekérvényesítése az Európai Unióban Magyarországról nézve (Eredmények tendenciák következtetések) 2006 Tartalom Bevezetô....................................................................3

Részletesebben

5.2 Az Információs Hivatal költségvetése (OGY, 1991-1997.)

5.2 Az Információs Hivatal költségvetése (OGY, 1991-1997.) 5.2.1. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) dologi forint, devizaforint keretének és béralapjának alakulása reálértéken 1991-1997. között (1991 = 100%) 251 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Dologi

Részletesebben

A sikeres EU-tagság nemzetközi tényezői

A sikeres EU-tagság nemzetközi tényezői Világgazdasági Kutatóintézet A sikeres EU-tagság nemzetközi tényezői Az EU világpolitikai szerepe, a közös külpolitika esélyei Vitaanyag 2007. január Helyzetelemzés Az EU világpolitikai szerepe Közhelynek

Részletesebben

A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban. Doktori (PhD) értekezés

A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban. Doktori (PhD) értekezés Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola A Francia Köztársaság katonai stratégiája az európai védelem alakításában a hidegháborút követő időszakban Doktori (PhD) értekezés Fregan

Részletesebben

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS

Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS Tisovszky János AZ ENSZ ÉS A BÉKEFENNTARTÁS MAGYAR ENSZ TÁRSASÁG 1997. március Lektorálta: Erdős André Tisovszky János az ENSZ Titkárságának munkatársa. A könyvben kifejtett nézetek a szerző saját véleményét

Részletesebben