105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet. a földminősítés részletes szabályairól. Fogalommeghatározások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet. a földminősítés részletes szabályairól. Fogalommeghatározások"

Átírás

1 105/1999. (XII. 22.) FVM rdelet a földminősítés részletes szabályairól A termőföldről szóló évi LV. törvény 90. -a (3) bekezdéséb foglalt felhatalmazás alapján a következő ket rdelem el: Fogalommeghatározások 1. (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minő osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül. Becslőjárás: a földminősítési rdszer olyan területi egysége, amelyb a termelési feltételek megközelítő hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minő osztályonként különböz ő kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak. (3) Osztályozási vidék: ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslő járás egész területére nem általánosíthatók, a becslő járás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik. Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minő osztályonként különböz ő kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak. (4) Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos mű velési ágú területek termőképesége közötti különbséget fejezi ki. (5) Minő osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidék (a továbbiakban együtt: becslő járás) belül művelési áganként a különböz ő minőség ű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számérték ű minő osztályok a jobb, a magasabb számértékű ek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják. (6) Járási mintatér: az a terület, amely a becslő járáson belül - a gyümölcsös, a fásított terület és a halastó művelési ág kivételével - művelési áganként és minő osztályonként az ott előforduló különböz ő minőség ű földek jellemz ő tulajdonságainak (feltalaj vastagsága, fizikai félesége, szerkezete, színe, fekvése, vízgazdálkodása stb.) a termelés feltételeinek és természeti adottságainak szemléltetésére szolgál, s alapját képezi a köz mintaterek kijelölésének. (7) Köz mintatér: a település belül - a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével - mű velési áganként és minő osztályonként az ott előforduló különböz ő minőség ű földek jellemz ő tulajdonságainak szemléltetésére szolgál. A köz mintaterek a település belül előforduló különböz ő mű velési ágú földek részletes osztályba sorozásának alapját képezik. (8) Járási és köz mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböz ő minőség ű földek jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként és minő osztályonként a járási mintatérjegyzék, a település belül előforduló különböz ő művelési ágú és minőség ű földek jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak leírását a köz mintatérjegyzék tartalmazza. 2. A becslőjárások és osztályozási vidékek felsorolását, a rdelet 1. számú melléklete, a települések becslőjárások, illetve az osztályozási vidékek szerinti besorolását pedig a 2. számú melléklete tartalmazza. Osztályba sorozás 3. (1) Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező- és erdőgazdasági mű velés alatt álló vagy arra alkalmas, illetve alkalmassá tett föld minő osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykoronaértékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás célja a külön jogszabályban meghatározott mű velési ágakban hasznosított különböz ő minőség ű termőföldek egytől nyolcig terjed ő minő osztályának megállapítása. Az osztályba sorozás alkalmával a minő osztályt a vizsgált földterület jellemz ő talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a köz mintatérjegyzékb feltüntetett adatokkal történő összehasonlításával kell meghatározni. Az összehasonlításnak ki kell terjednie a talaj termő képességét befolyásoló következ ő adatokra: a) a talaj fels ő rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkezetére, a szervesanyag jellétére, a vízgazdálkodási tulajdonságokra, a terület domborzati adottságaira; b) az altalaj jellemz ő talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira; c) a különböz ő művelési ágakban hasznosított területek növénykultúrájára kedvez ő vagy kedvező tl hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságokra.

2 (3) A talajt a minő osztályra jellemz ő mélyg, legfeljebb száz ctiméterig kell megvizsgálni. (4) Az egy művelési ágba tartozó földterület belül előforduló eltér ő minő földek (a továbbiakban: talajfoltok) természetbi elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát a bekezdésb foglaltak szerint egyszerű méréssel vagy becsléssel kell megállapítani. 4. (1) Osztályba sorozást kell végrehajtani: a) a település külterületére új állami földmérési alaptérkép készítése, b) a különböz ő becslőjárásba tartozó települések közigazgatási határának egymás közötti megváltoztatása, c) a földrészlet, alrészlet (a továbbiakban együtt: földrészlet) határvonalának vagy mű velési ágának megváltoztatása, d) a más célra hasznosított föld mező- vagy erdőgazdasági művelésbe vonása, újrahasznosítása, e) a becslőjárás, illetve a település területén új művelési ág megállapítása, f) a járási, illetve köz mintatérjegyzékb nem szerepl ő minő osztály megállapítása, g) a település belterületén egy hektárt meg nem haladó terület ű beépítetl ingatlanok összevonása útján egy hektárt meghaladó kiterjedés ű ingatlan keletkezése, h) a termőföld minőségének megváltozása (talajjavulás, talajromlás), i) az ingatlan-nyilvántartás átalakítása esetén. Nem kell helyszíni földminő sítési eljárást végrehajtani a földrészlet határvonalának megváltoztatása esetén, ha a település külterületének osztályba sorozása már korábban megtörtént, és a földminősítési térkép a minő osztályok határvonalát tartalmazza. Földminősítési térkép 5. (1) Az osztályba sorozás eredményét az eljárás során földminő sítési térkép (a továbbiakban: munkatérkép) kell feltüntetni. Munkatérkép céljára a külön jogszabályban meghatározott ingatlan-nyilvántartási térkép egy másolati példánya szolgál. A munkatérkép - a földrészletek határvonalára tekintet nélkül - az 5000 m2-t elér ő vagy azt meghaladó talajfoltok határvonalát a rdelet 6. -ának (1)- bekezdésb foglaltak kivételével fel kell tüntetni. (3) Az eltér ő minőség ű területeket a természetbi elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelő - a munkatérkép méretarányának figyelembevételével - szabadkézzel húzott szaggatott vonallal kell egymástól elhatárolni. Az elhatároló vonal mindkét oldalán a talajfoltok minő osztályát fel kell tüntetni. (4) A munkatérkép a természetbi helyüknek megfelelő a járási és köz mintatereket és az általuk képviselt minő osztályt jelölni kell. 6. (1) Több minő osztályba tartozó, külön jogszabály szerint erd ő mű velési ágú földrészletek esetéb a minő osztályok elhatároló vonalait nem kell a munkatérkép feltüntetni. Az egyes minő osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét, ha területe nem változott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal egyező kell megállapítani. Ha az erd ő területe megváltozott, az egyes minő osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányával egyező kell megváltoztatni. A külön jogszabály szerint telepítés folytán erd ő művelési ágban nyilvántartandó földterület minő osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét a mintatérjegyzékb foglalt adatok alapján kell megállapítani. Ha a földterület több minő osztályba tartozik, az egyes minő osztályok területét a földterület összterületéhez viszonyítva kell megállapítani. (3) A fásított terület művelési ágba felvételre kerül ő, valamint a nádas mű velési ágban nyilvántartott földterületek esetéb a minő osztály és a kataszteri tiszta jövedelem megállapítása során a (1)- bekezdésb foglaltak szerint kell eljárni. 7. (1) Az osztályba sorozás eredményét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni. A különböz ő minő osztályokba tartozó földrészletek minő osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során az egyes minő osztályokba tartozó területek közül azokat, amelyeknek a területe a földrészlet belül a 400 m2-t nem éri el, a mellette lév ő nagyobb terület ű minő osztály területénél kell figyelembe vni. Ha az ingatlan-nyilvántartási térkép számítógép kezelhet ő formában áll rdelkezésre, a talajfoltok határvonalát, valamint a földminő sítési mintatereket - a rdelet 6. -ának (1)- bekezdésb foglaltak kivételével - a munkatérkép alapján kell az adatbázisban nyilvántartani. A földminősítési adatokban bekövetkezett változások vezetése 8. (1) A járási, illetve köz mintatér (a továbbiakban együtt: mintatér) megszüntetésével, új mintatér kijelölésével, a földterület művelési ágával, a föld minőségével, a földrészlet, valamint a minő osztály határvonalával kapcsolatos változást a munkatérkép érvényesíti kell.

3 Az ingatlan földminő sítési adataiban bekövetkezett változásról a külön jogszabály rdelkezései szerint a körzeti földhivatal, illetve a fővárosban a Fő városi Kerületek Földhivatala (a továbbiakban együtt: körzeti földhivatal) külön jogszabályok rdelkezései szerint bejeltés alapján, ellő rzése során vagy hivatalból szerez tudomást. 9. (1) Ha a művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld minősége, valamint a minő osztály határvonalának változása miatt a mintatér megszű nik, akkor helyette helyszíni eljárással (osztályba sorozással) új mintateret kell kijelölni, és a változást a mintatér jegyzék át kell vezetni. 10. A földterület nyilvántartott művelési ágának más mű velési ágra változtatása, illetve az eddig más célra szolgáló földterület mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétele esetéb a természetbi állapottal egyező új művelési ág minő osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét osztályba sorozással kell megállapítani. 11. (1) A földminő ség változást abban az esetb kell az ingatlan-nyilvántartásban érvényesíti, ha a korábbi állapothoz képest a jellemz ő talajtulajdonságokban beállott tartós változás alapján a földterület új besorolása legalább két minő osztállyal, vagy egy minő osztállyal és hektáronként legalább nyolc aranykoronával tér el. Az (1) bekezdésb foglalt korlátozás a település külterületének egészére kiterjed ő osztályba sorozás alkalmával figyelm kívül hagyható. 12. (1) A különböz ő minő osztályokba tartozó földrészlet határvonalának megváltozásával együttjáró területváltozás esetéb, ha a település munkatérképe a minő osztályok határvonalait nem tartalmazza, a természetbi állapottal egyez ő földminősítési adatokat osztályba sorozással kell megállapítani. Abban az esetb, ha a különböz ő minő osztályokba tartozó földrészlet területének változását nem a határvonal megváltozása idézte el ő, hanem a hagyományos adathordozón megjel ő földmérési és térképi adatok számítógéppel kezelhet ő formában történ ő feldolgozása, akkor a terület növekedése esetéb az egyes minő osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányának figyelembevételével kell megváltoztatni. (3) Ha a területváltozás csökkéssel jár, a minő osztályok területének és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során a bekezdésb foglaltakat kell alkalmazni. 13. (1) A települések közötti közigazgatási határváltozás esetéb, ha a növekv ő és a csökk ő település azonos becslőjárásba tartozik, a földek minő osztályát - ha azok a természetbi állapottal egyező ek - nem lehet megváltoztatni. 14. (1) A különböz ő becslőjárásba tartozó települések összevonása esetéb a település földminő sítési szempontból történ ő besorolása céljából a megyei földhivatal - a természeti és gazdasági adottságokra, a kataszteri tiszta jövedelemb bekövetkez ő változás mértékére és az összevonással járó feladatokra figyelemmel - javaslatot készít a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére. A besorolás megváltoztatásáról a külön jogszabály rdelkezése szerint a földmű velésügyi és vidékfejlesztési miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésb határoz. 15. A becslőjárásban érvényb lév ő kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megváltoztatása vagy új kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megállapítása esetéb a 13. -ban foglaltak szerint kell eljárni. A földminősítési feladatokat ellátó szakigazgatási szervezetek 16. (1) Az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal hatósági jogköréb ellátja: a) a földek művelési ágának megállapítását; b) a változással érintett földterületek minő osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítását (osztályba sorozását); c) a település új felmérését követ ő osztályba sorozását; d) a köz mintaterek adataiban bekövetkezett változások vezetését, és a mintatér jegyzék őrzését; e) a földminősítési tárgyú beadványok intézését; f) az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érint ő földminősítési adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítését; g) a földminő sítési állami alapadatok szolgáltatását, a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj elléb.

4 (1) A körzeti és a megyei földhivatal helyszíni földminősítési eljárása során a földminősítést végz ő személy - lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével - bármely ingatlanba beléphet, illetve osztályba sorozási tevékységet végezhet, amelyet az ingatlan tulajdonosa a termőföldrő l szóló évi LV. törvény 56/D. (1) bekezdéséb foglaltak alapján tűrni köteles. Az osztályba sorozás során a mintaterek kijelölése, a minő osztály megállapítása érdekéb a talajfeltárási munkákat úgy kell végezni, hogy az ne járjon az ingatlan szükségesnél nagyobb mérték ű igénybevételével. (3) Az osztályba sorozás lefolytatására való jogosultságát a földminősítést végz ő földhivatali dolgozó a 18. -ban meghatározott földminősít ő igazolvánnyal igazolja. 19. (1) Ha az eljárás kár okozásával jár és az értesített személyek nem jelnek meg, a földminősítést végző személynek jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíti a helyszíni eljárásról. A jegyző könyv vagy feljegyzés tartalmazza a keletkezett károk megnevezését. A károkozással járó földminő sítési eljárással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal a kár bekövetkeztéről, mértékéről és a kártalanításról határozatot hoz, amelyet a károsultnak megküld. 20. (1) A körzeti, illetve a megyei földhivatal a földminősítési eljárás időpontjáról nyolc nappal megelőző írásban értesíti a tulajdonost. Ha a földminősítési eljárással érintett ingatlannak két tulajdonosa van, mindkettő t értesíti kell. Ha az ingatlannak kettőnél több tulajdonosa van, a tulajdonosok a földminősítési eljárás idő pontjáról a helyb szokásos módon is értesíthetők. (3) A bekezdésb foglaltakat kell alkalmazni abban az esetb is, ha a földminő sítési eljárásra a település területének új felmérését követő kerül sor. (4) Az értesített tulajdonos távolmaradása a földminősítési eljárás lefolytatását nem akadályozza. Vegyes és záró rdelkezések 21. (1) A földminősítést végz ő személy a helyszíni eljárás folytatására való jogosultságát az e rdelet 3. számú melléklete szerinti arcképes igazolvánnyal igazolja. Arcképes igazolványt a földügyi szakigazgatási szervezet alkalmazásában álló személy kaphat. A földminősít ő igazolványt a megyei földhivatal vezetője adja ki. (3) A földminősít ő igazolvány a kiállítástól számított 5 évig érvényes. (4) A földhivatali szervezet állományából kilép ő földminősít ő szakember a földminősít ő igazolványt távozás elő tt a munkáltatónak köteles leadni. 22. (1) Ez a rdelet január 1-jén lép hatályba. 1. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rdelethez A földminősítési rdszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése

A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése FÖLDHASZNÁLAT Dr. Kazmar Enikő A földhasználati nyilvántartás néhány gyakorlati kérdése Az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területén található termőföldek használatáról 2000. január 1. napjától földhasználati

Részletesebben

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladat- és hatásköre

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladat- és hatásköre A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának feladat- és hatásköre I. 1) A megyei Ingatlan-nyilvántartási Osztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Irányítja és ellenőrzi az ingatlan-nyilvántartás

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok

A távhő előállítására szolgáló megújuló energia hasznosítása. A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. -ának

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg.

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerben beazonosított ügyfél részére az MVH egyedi azonosítást szolgáló számot, ügyfél-azonosítót állapít meg. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2013. (VII. 30) számú KÖZLEMÉNYE a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért

A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért A vadászati jog jogosultjának felelőssége a vadon élő állatok által okozott károkért Hegyes Péter * 1. Bevezetés tanulmány célja a vadászati jog jogosultja tekintetében szabályozott, a vadon élő állatok

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról hatályos: 2015.03.31-2015.03.31 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés zs) pontjában

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben