Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Művelés alól kivett területek. Alrészletenkénti nyilvántartás. Művelési ágak"

Átírás

1 Művelés alól kivett területek Belterületen az állandó jellegű épülettel beépített földrészletet művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. Ugyancsak művelés alól kivett területként tartjuk nyilván az építési telkeket és az egyéb beépítetlen földrészleteket. Az 1 ha-t meghaladó területű földrészleten, ha azon üzemszerű mezőgazdasági művelés folyik, a tényleges művelési ágat tüntetjük fel. 1 Külterületen az állandó jellegű lakó- vagy üdülőépülettel beépített földrészletet, ha területe nem éri el a 800 m2-t, művelés aló kivett területként tartjuk nyilván. A 800 m2-t elérő vagy azt meghaladó területű, mezőgazdaságilag művelt földrészleten levő épületet ahhoz a művelési ághoz kapcsoljuk, amelyen az épület áll. Ha az épület területe a 36 m2 t meghaladja, a tulajdonos kérheti az épület és a hozzá tartozó udvar művelés alól kivett területté nyilvánítását. 2 Alrészletenkénti nyilvántartás A település belterületén az egy hektárt meghaladó földrészleten és a külterületen valamennyi földrészleten belül a különböző művelési ágak területét, továbbá a művelés alól kivett területet alrészletként kell nyilvántartani, ha azok nagysága legalább - szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, fásított terület és halastó művelési ágnál és a művelés alól kivett területnél a Szántó Művelési ágak Szántó művelési ágban tartják nyilván azt a területet, amely általában szántóföldi művelés alatt áll, attól függetlenül, hogy ideiglenesen parlagon hagyják. 2. Rét (R) Fűtermését rendszeresen kaszálják, esetenként, pl. aszályos időszakban legeltetik. m2, az erdő művelési ágnál 1500 m Legelő (L) Fűtermését rendszeresen legeltetéssel hasznosítják. Nem változtatja meg a legelő művelési ágát, ha esetenként kaszálják (csapadékos időjárás esetén). Legelőként tartják nyilván azokat a füves területeket, amelyeket nem legeltetnek rendszeresen, de egyéb mezőgazdasági célra sem hasznosítanak. 4. Szőlő ($) Főnövény a szőlő. Nem változtat a művelési ágon, ha a sorközökben zöldtrágyanövényt termesztenek. A nagyüzemi szőlők telepítésének főirányát a nyilvántartási térképen feltüntetjük Kert (K) Kert művelési ágban tartják nyilván a zöldséggel, virággal esetleg gyümölcsfával, szőlővel vegyesen is hasznosított területet. 6. Gyümölcsös (Gy) Termesztett főnövény a gyümölcsfa, ill. gyümölcsbokor. Gyümölcsösnek minősülnek a legalább két gyümölcsfasorból álló pászták, valamint a gyümölcsfaiskolák alanytelepei. Az egy gyümölcsfasor által elfoglalt területeket abban a művelési ágban tartják nyilván, amelynek területén a fasor áll. Ha a fasor művelés alól kivett területen áll, 6 akkor ilyen területként kell nyilvántartani. 1

2 7. Nádas (N) Nádas művelési ágban tartják nyilván azt a területet, amelyen ipari, építési vagy mezőgazdasági felhasználásra alkalmas nád vagy gyékény terem. A mély fekvésű, vizenyős területeket, amelyeken nád és gyékény csak szórványosan fordul elő, művelés alól kivett területnek minősítik (mocsár). 8. Erdő (E) A három vagy kevesebb sorból álló fasorok által elfoglalt területeket abban a művelési ágban tartják nyilván, amelyen a fasor áll. Erdő művelési ágban kell nyilvántartani az 1500 m2-t elérő vagy azt meghaladó nagyságú alábbi területeket: Pl: az erdő jellegű faállománnyal borított területeket, a faállománnyal átmenetileg nem borított területeket, amelyeken erdő-felújítási előkészítő munka folyik, a faállománnyal körülzárt tisztásokat, amelyek más műveléssel gazdaságosan nem hasznosíthatók, az erdészeti csemetekerteket, a külterületi parkokat arborétumokat,stb Fásított terület Fásított terület művelési ágban kell nyilvántartani a 400 m2-t elérő, 1500 m2-nél kisebb kiterjedésű erdő (facsoport) által elfoglalt területet. 10. Halastó Halastó művelési ágban tartják nyilván azokat a területeket, amelyeket haltenyésztésre használnak. Ide tartoznak a haltenyésztésre szolgáló mesterséges tó és tartozékai: a teleltető és ivadéknevelő tó, a tápés levezető csatornák, gátak és a kiszolgáló épületek területei Művelés alól kivett terület (kivett) Művelés alól kivett területként kell nyilvántartani a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló, ill. az arra alkalmatlan területeket. Ezek lehetnek a településsel, termeléssel és szolgáltatással, közlekedéssel és hírközléssel, vízgazdálkodással, honvédelemmel és rendészettel kapcsolatban kivett területek. 10 Területek és mértékegységek Az ingatlan nyilvántartásban a felméréssel meghatározott területeket méterrendszerben, (ha, m2) m2-re kerekítve kell feltüntetni. Ezek az adatok vonatkozhatnak a földrészletek, alrészletek (művelési ágak), alosztályok (különböző minőségű foltok) és az egyéb önálló ingatlanok területére. 11 Folytatása az előző diához kapcsolódóan A hosszak átszámításához az 1 m = öl, 1 öl = 1, m állandókat, a területi adatok átszámításához pedig az 1 m2 = 0, négyszögöl, 1 négyszögöl = 3, m2, 1 ha = 1, kh, 1 ha = m2, 1 kh = 1600 négyszögöl állandókat használjuk. 12 2

3 A termőföld értékelése A földadókataszter létrehozása idején a földek tiszta hozadékát az átlagos terméseredmények és terményárak, valamint az átlagos termelési költségek figyelembevételével számították. A tiszta hozadék, ill. a kataszteri tisztajövedelem megállapítása érdekében az egyes földrészleteket minőségük, hozadékképességük szerint rangsorolták. 13 Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító adatait. 14 Közhitelesség Az ingatlan-nyilvántartás ha törvény kivételt nem tesz a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely tényt oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy ezek fennállásáról nem tudott. A földhivatal minden egyes tulajdoni lapra kerülő bejegyzésről határozatot hoz, és a határozatot tértivevényesen megküldi az ingatlantulajdonosnak a földhivatalnál bejelentett 15 lakcímére. Az ellenkező bizonyításáig az ingatlannyilvántartásba bejegyzett jogról illetve feljegyzett tényről vélelmezni kell, hogy az fennáll és az az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tényekkel és jogokkal szemben a bizonyítás azt terheli (bizonyítási teher), aki az adatok helyességét, valósággal egyezőségét vitatja. A tulajdoni lapon feltüntetett adatok például a földrészlet területe, azok másodlagos jellege miatt nem tartoznak a közhitelesség körébe. 16 Községen (városon, városi kerületen) belül az ingatlan-nyilvántartás vezetése fekvésenkénti (belterület, külterület, zártkert /különleges külterület/) csoportosításban történik. Egy adott településen belül az ingatlanok nyilvántartása célszerűségi okokból több különálló részből áll. 17 Írásbeli alapnyilvántartások tulajdoni lap földkönyv Rajzi alapnyilvántartások ingatlan-nyilvántartási térkép talajosztályozási térkép az egyéb önálló ingatlanok alaprajzai szolgalmi jog vázrajzok. Kiegészítő részek irattár segédletek iktatókönyv névmutató helyrajziszám mutató 18 3

4 Tulajdoni lap Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartja nyilván a földhivatal egy adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, és jogilag jelentős tényeket. Az ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon belül fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván. A tulajdoni lapokat sorszámmal látják el. A tulajdoni lap három részből áll, melyet római számokkal jelölünk (I-II-III. rész). A tulajdoni lapokat községenként egytől kezdődően sorszámozták. A számítógépes ingatlannyilvántartásban a tulajdoni lap száma az ingatlan helyrajzi számával egyezik meg =com_content&task=view&id=23&itemid= 27 om_content&task=view&id= Mit találunk az I. részben? Az ingatlan természetbeni állapotára vonatkozó számszerűsíthető és leíró adatokat, valamint az ingatlannal kapcsolatos, de a mindenkori tulajdonostól független jogosultságokat és kötelezettségeket. Az ingatlan számszerűsíthető adatait általában helyszíni eljárás (felmérés, földminősítés) során határozzák meg. 23 A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza: a település neve, az ingatlan címe helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület) az ingatlan területe (m2-ben) művelési ága (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó), vagy a művelésből kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.) mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték) az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, műemlék, társasház, stb.) telki szolgalmi és földhasználati jog 24 4

5 A tulajdoni lap II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza tulajdonjog állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve vagyonkezelői jogot gyakorló neve Tartalmazza a szerzés jogcímét, a bejegyzés rangsorát és a tulajdoni hányadot. Az egyes bejegyzések folyamatos sorszámot kapnak. Változás esetén a megváltozott bejegyzést úgy húzzák át, hogy továbbra is olvasható maradjon. Az utalás a változásokra rovatban feltüntetik annak a bejegyzésnek a sorszámát, 25 amely a változás eredményeként keletkezett. A III. rész Tartalmazza az ingatlanra vonatkozó olyan további jogokat és jogilag jelentős tényeket, amelyek feltüntetését az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok elrendelik vagy megengedik. Változás esetén a megszűnt bejegyzést itt is úgy húzzák át, hogy olvasható maradjon és az utalás a változásokra rovatot is a II. résznél ismertetett módon töltik ki. 26 A tulajdoni lap III. része tartalmazza az ingatlanhoz fűződő egyéb jogokat és azok jogosultjait: földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog elő-, visszavásárlási, vételi jog tartási és életjáradéki jog jelzálogjog, végrehajtási jog 27 továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye elidegenítési és terhelési tilalom ranghely fenntartás ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye tartós környezetkárosodás épület létesítésének vagy lebontásának ténye. 28 A számítógépes ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lap részeit egymás utáni sorrendben nyomtatják ki. =com_content&task=view&id=53&itemid=

6 Földkönyv Okirattár Településenként (annak egészére, vagy egy részére) tartalmazza az ingatlanok leíró adatait (tk. Tulajdoni lap I. rész) (A földkönyv két részből áll. Az I. rész a földrészletek, a II. rész az egyéb önálló ingatlanok adatait tartalmazza. A földkönyv I. része belterületi, zártkerti és külterületi csoportosításban, a helyrajzi számok növekvő sorrendjében tartalmazza a község valamennyi földrészletének a tulajdoni lap I. részén is szereplő adatait: terület, művelési ág, kataszteri tisztajövedelem, postai cím stb. A földkönyv I. részének végösszege művelési ágak szerinti részletezéssel adja a község teljes földterületét és kataszteri tisztajövedelmét. A földkönyv II. része szintén belterületi, zártkerti és külterületi csoportosításban, a helyrajzi számok növekvő sorrendjében az egyéb önálló ingatlanoknak a tulajdoni lap I. részén is szereplő adatait tartalmazza: postai cím (utca, házszám, emelet, ajtó), az ingatlan megnevezése (öröklakás, üzlethelyiség) stb. A földkönyv számítógéppel készül a tulajdoni lap I. részével azonos adatállományból, így azzal teljes összhangban van.) Az okirattár a bejegyzés alapjául szolgáló - az ügyfél vagy képviselője által benyújtott - iratokat, azok hitelesített másolatát, illetve az ügyben keletkezett valamennyi iratot tartalmazza Ingatlan nyilvántartási eljárás Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás. Kérelem A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlan fekvése szerint illetékes körzeti földhivatalhoz az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani Kötelező jogi képviselet A földhivatal csak a kérelemben foglaltak alapján járhat el, ezért fontos a kérelem pontos kitöltése. A kérelemhez csatolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokat (2db eredeti és 1db másolati példányban), és az ügytől függő egyéb mellékleteket. 35 A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselő lehet az ügyvéd vagy ügyvédi iroda, jogtanácsos, illetve a fél képviseletében eljáró közjegyző. 36 6

7 Bejegyzés alapjául szolgáló okirat Ha a kérelemmel együtt az okiratot nem nyújtják be, úgy a kérelmet a földhivatalnak hiánypótlási felhívás kiadása nélkül el kell utasítania. 37 Adatváltozás bejelentése A változás bekövetkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül be kel jelenteni az ingatlan határvonalában, az ingatlan területében, a földrészlet művelési ágában, a föld minőségében bekövetkezett változást, illetve köteles bejelenteni a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását. Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult magánszemély szintén a fenti határidőn belül köteles bejelenteni nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének, telephelyének) megváltozását is. A bejelentéshez szükséges lehet a változást igazoló okirat pl. személyi igazolvány, cégbírósági végzés stb. 38 Széljegyzés Ügyintézési határidő Tulajdoni lap tartalmát érintő kérelem esetén a beadvány iktató számát a benyújtás napján a tulajdoni lapra rávezetik, ezzel széljegy kerül a tulajdoni lapra. A széljegy tájékoztat arról, hogy az eljárás megindult, és jelzi az ügyintézés sorrendjét, azaz az ügy rangsorát is. A széljegy tájékoztató jellege azt is jelenti, hogy a földhivatal ekkor még nem döntött arról, hogy a kérelemnek helyt ad, vagy elutasítja. A földhivatal 5 napon belül értesíti az eljárás megindításáról azt az ügyfelet, akinek az ingatlannyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoga törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. A földhivatal az értesítést az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett lakcímre/székhelyre küldi. A földhivatalnak az érdemi határozatot a beadvány ha annak hiányossága nincs és az elintézését nem akadályozza semmi földhivatalhoz történő beérkezésétől számított 30 napon belül kell meghozni. Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot 90 napon belül kell meghozni Soron kívüli ügyintézés A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, vagy ha a körzeti földhivatal vezetője az ügyfél kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését írásban engedélyezi Beadványok intézése A beadványokat a földhivatalnak az iktatószámok sorrendjében, a benyújtásuk időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elintéznie. Az egyidejűleg (egy napon) érkezett beadványok elintézésének sorrendjét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza meg

8 Hiánypótlás Ha a kérelemnek, mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható hiányossága van, a kérelmezőt a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül a hiány pótlására adott határidő megjelölésével fel kell hívni a hiány pótlására. Ezt a határidőt az ügyfél kérelmére még 15 nappal meg lehet hosszabbítani (indokolt esetben). A kivételeket (mikor nincs helye hiánypótlásnak) törvény sorolja fel. 43 Eljárás felfüggesztése Az eljárás akkor függeszthető fel, ha az okirat valódiságát az aláíró felek valamelyike vitatja, illetve ha az okirat jogszerűsége, a jog vagy tény jogosultjának személye tekintetében a felek között jogvita alakul ki. Ez esetben az eljárás felfüggesztésének feltétele annak az igazolása, hogy az okirat érvénytelenségének megállapítása iránt a polgári pert megindították. Igazolásként a keresetlevélnek a bíróságon iktatott példánya vagy annak hiteles másolata fogadható el. Az eljárás felfüggesztéséről a földhivatal végzéssel dönt 44 Fellebbezés A körzeti földhivatal határozata ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül, végzése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezést előterjeszteni. Az az érdekelt, akinek a körzeti földhivatal döntését bármely okból nem kézbesítették, legkésőbb a bejegyzéstől számított egy éven belül kérheti a határozat kézbesítését és a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő fellebbezést. 45 A körzeti földhivatal a fellebbezés alapján felülvizsgálja a döntését. A vizsgálat eredményeként lehetősége van arra, hogy határozatát a fellebbezés érkezésétől számított 8 napon belül saját hatáskörben eljárva kijavítsa, kiegészítse, jogszabálysértő döntését módosítsa vagy visszavonja. Elutasító döntés esetén, ha a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg pótolják az alaphatározatban megjelölt hiányosságokat, a beadványt új eljárásra irányuló beadványnak kell tekinteni 46 Bírósági jogorvoslati kérelem Ha a körzeti földhivatalnak a saját hatáskörben történő intézkedésre lehetősége nincs, úgy a fellebbezést az ügy irataival együtt fel kell terjesztenie a megyei földhivatalhoz elbírálás céljából. A megyei földhivatalnak a fellebbezés felterjesztésétől számított 30 napon belül kell a fellebbezést elbírálnia. A megyei földhivatal a fellebbezéssel támadott döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti és a körzeti földhivatalt új eljárásra utasítja. A megyei földhivatal döntését a körzeti földhivatal kézbesíti. A kézbesítést megelőzően ha ez a megyei földhivatal döntése miatt szükséges a körzeti földhivatal a szükséges bejegyzést elvégzi 47 A bírósági jogorvoslati kérelmet a megyei földhivatal (megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási szerve) által hozott határozat ellen lehet benyújtani a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az eljáró körzeti földhivatalnál. Az az érdekelt, akinek a megyei földhivatal határozatát bármely okból nem kézbesítették, legkésőbb a bejegyzéstől számított egy éven belül kérheti a határozat kézbesítését és a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő bírósági jogorvoslati kérelmet. 48 8

9 Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban vagyoni értékű jognak kell tekinteni: földhasználati jog haszonélvezeti jog használat joga lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog vagyonkezelői jog Földvédelem A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. Törvény ( módosítás ) 49 Földhivatalok földvédelmi, földminősítési és földhasználati osztályának fő feladatai: a termőföld minősítése, védelme, a termőföld rendeltetésszerű használatától eltérő, más célú hasznosítás engedélyezése, az engedély nélküli hasznosítás felderítése és szankcionálása. Körzeti Földhivataloknál: Más célú hasznosításra vonatkozó kérelmek (végleges, vagy időleges). Új művelési ág megállapítására vonatkozó kérelmek. Külterületi földek belterületbe vonásával kapcsolatos kérelmek. Szükség szerinti adatszolgáltatás A termőföld hasznosítása, védelme Törvény hasznosítási kötelezettséget ír elő, mely alapján a használó köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. A hasznosítási kötelezettségek betartását a földhivatal határszemle keretében rendszeresen ellenőrzi. 53 A termőföld művelési ágának megfelelő hasznosításától időlegesen vagy véglegesen eltérni a területileg illetékes földhivatal engedélyével lehet (más célú hasznosítás). Amennyiben a más célú hasznosítás iránti kérelem több földhivatal illetékességi területén fekvő termőföldre vonatkozik, a kérelmet a megyei földhivatal (megyei kormányhivatalok ingatlanügyi szakigazgatási szerv bírálja el. 54 9

10 Más célú hasznosítás engedélyezése A termőföld más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. Földvédelmi járulék mértéke A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. Végleges kivonás esetén a járulék = Kivonandó terület Ak értéke x a minőségi osztálytól és művelési ágtól függő állandóval Földvédelmi bírság mértéke Földvédelmi bírságot köteles fizetni az, aki neki felróhatóan a termőföld hasznosításával kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, mértéke: AK érték ezerszerese az időleges hasznosítást követően a termőföldet az ingatlannyilvántartás szerinti minőségi osztálynál alacsonyabb minőségi osztályú termőföldként, vagy a határozatban megállapított határidő eltelte után teszi termelésre alkalmassá, mértéke: ha a visszaállítás egy osztállyal gyengébb, akkor a két osztály földvédelmi járulékának különbözetének háromszoros szorzata; két osztálynál gyengébb esetén a nyilvántartott osztály földvédelmi járulékának háromszorosa a természetvédelmi oltalom alatt álló terület művelési ágát engedély nélkül vagy attól eltérően változtatja meg, mértéke: helyreállítás esetén az AK érték ezerszerese; helyreállítás alóli felmentés esetén az AK érték háromezerszerese a termőföldet engedély nélkül vagy annak előírásaitól eltérően hasznosítja más célra. mértéke: a földvédelmi járulék háromszorosa 57 A földvédelmi járulék és a földvédelmi bírság fizetése alól felmentés nem adható és részletfizetési vagy egyéb kedvezmény sem engedélyezhető. A határidőre meg nem fizetett földvédelmi járulék és földvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A földvédelmi bírság ismételten kiszabható. 58 Művelési ág megváltoztatása A termőföld művelési ágának megváltozását be kell jelenteni a földhivatalnak. Természetvédelmi oltalom alatt álló termőföld művelési ágának megváltoztatásához a természetvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni, s azt a művelési ág megváltoztatásának földhivatalhoz történő bejelentéséhez csatolni kell. 59 Parlagfű elleni védekezés A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani

11 Földminősítés A földminősítés az az eljárás, amelynek során a termőföldek minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme (aranykorona értéke) megállapításra kerül. A termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályát osztályba sorozással kell megállapítani. Földhasználati ügyek 61 Földhasználat bejelentése A földhivatal az illetékességi területéhez tartozó termőföldekről, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek használatáról önálló nyilvántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. Aki szerződés alapján termőföldet használ, a termőföld saját tulajdonában vagy közeli hozzátartozója tulajdonában vagy más jogcímen rendelkezése alatt áll, és annak területe - a földrészletek számától függetlenül - az egy hektárt meghaladja, köteles a szerződést annak megkötésétől számított harminc napon belül a földhivatalhoz nyilvántartásba vétel céljából benyújtani. Erdő művelési ágú földrészletek használatát nem kell bejelenteni a földhivatalhoz. 63 A földhasználati nyilvántartás tartalma a földrészletek ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi száma, alrészlet, hektárban a terület nagysága, aranykoronában a termőföld értéke, a földrészlet (alrészlet) vagy földrészletek használójának nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét, telephelyét), magánszemély földhasználó természetes személyazonosító adatait, a használat jogcímét (haszonbérlet, feles bérlet, szívességi földhasználat, részművelés), határozott időre kötött szerződés esetén a használat időtartamát. 64 Földhasználati bejelentés elmulasztása, bírság A földhasználati szerződés bejelentésének elmulasztása a szerződés érvénytelenségét vonja maga után. A szerződés benyújtását, illetve a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja, aminek mértéke a földvédelmi bírság kétszereséig terjedhet. A meg nem fizetett bírság adók módjára behajtandó köztartozás. A MePAR Forrás:

12 ORTOFOTÓ: "megfelelő pontosságú méretek és területek meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel naprakész könnyű rajta tájékozódni művelési módok könnyen elkülöníthetők táblák határai, a talajművelés iránya abszolút pontossága jelentős A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) az agrártámogatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azonosító rendszere. Kizárólagos abban az értelemben, hogy a földterülethez kapcsolódó részben vagy egészben európai uniós támogatások igénylése során csak ennek az azonosítási rendszernek az adatait lehet használni. Az ilyen jellegű támogatások igénylésekor semmiféle más nyilvántartás (pl. az ingatlan-nyilvántartás) adatait a MePAR adataival szemben nem lehet figyelembe venni, legyenek azok a mezőgazdasági táblák elhelyezkedésére, azonosító számára, vagy éppen a tábla területére vonatkozó adatok. 69 A MePAR-t a kérelmezéskor maguk a gazdaságok, a kérelemkezelés és az ellenőrzés során pedig a hivatal használja, tehát a MePAR használatát a gazdálkodóknak is meg kell ismerniük. 70 A 2004-es támogatási évtől a MePAR biztosítja a földterülethez kapcsolódó támogatások alapját képező mezőgazdasági táblák helyének egyértelmű azonosítását, valamint adataival segíti területük egyszerű és pontos megadását. MEZŐGAZDASÁGI PARCELLA (mezőgazdasági tábla) FIZIKAI BLOKK

13 Mi a mezőgazdasági tábla? A mezőgazdasági tábla (más néven mezőgazdasági parcella) egy olyan összefüggő mezőgazdasági földterület, amelyen egyetlen termelő egyetlen növényfajt (vagy növényfajtát) termeszt. (A táblaképzés szempontjából egyetlen növényfajnak tekintjük a kevert vetést, a pihentetett terület növényborítását és a mezőgazdasági területek erdősítési programjában résztvevő területek erdőállományát is.) Külön kell feltüntetni a kukorica, silókukorica és vetőmag-kukorica táblákat.) 73 A mezőgazdasági tábla a földterülethez kapcsolódó támogatások esetében az azonosított alapegység. Ez azt jelenti, hogy minden gazdálkodónak a támogatási kérelem egy-egy sorában a mezőgazdasági parcellákat kell feltüntetni. 74 Fizikai blokk A föld használójához, megművelőjéhez kötődik, nem pedig a tulajdonoshoz. A ténylegesen művelt terület alapján határozható csak meg, tehát területébe nem számítható bele pl. a művelt terület és az út közötti nem hasznosított terület. 75 A mezőgazdasági tábla viszonyítási kerete a fizikai blokk, ami a tábláknál nagyobb egység. Ennek oka, hogy hazánkban az egyes földterületek használói, a művelt növény, illetve a művelés határai sok területen évente váltakoznak, így a táblánkénti nyilvántartás elképzelhetetlen, hiszen ezeket a változásokat folyamatosan nyomon kellene követni 76 A fizikai blokk a mezőgazdasági művelés szempontjából időben állandó, a terepen azonosítható határokkal (pl.: utak, vasutak, csatorna, töltés, erdőszél stb.) rendelkezik, és többnyire azonos típusú művelés alatt lévő földterület (pl: szántó, gyep, ültetvény, erdő stb). Egy fizikai blokkban általában több mezőgazdasági tábla van, és területét több gazdálkodó is művelheti. 77 A blokkok országosan egyedi azonosítóval vannak ellátva, melynek segítségével azonnal kideríthető az összes olyan adat, ami egy blokkra vonatkozik (pl. hol helyezkedik el, mekkora a területe, stb.)

14 A fizikai blokkon belül a különböző mezőgazdasági művelések (pl: szántó, gyep, ültetvény, erdő, halastó, mozaikos művelés stb.), valamint a beépített és infrastruktúrának használt területek vannak elkülönítve. A blokk és belső, elkülönített részei határainak rögzítése korszerű eljárásokkal (légi- és űrfelvételek feldolgozásával) és helyszíni adatfelvételezéssel történt. Állattenyésztési igazgatás 1993.évi CXIV.törvény módosította évi LXXIV. törvény,majd a évi XVI. törvény rendeletek Az állattenyésztés jogi szabályozásának célja: Magas színvonalú tenyésztő tevékenység folytatásának elősegítése. Az állatok tenyész- és haszonértékének, genetikai sokféleségének megőrzése, növelése. Az alkalmazott tenyésztési módszerek feleljenek meg a környezet- és természetvédelmi, állatvédelmi, közegészségügyi, piaci, valamint állategészségügyi követelményeknek. Javuljon az előállított állati termék minősége, az előállítás gazdaságossága és versenyképessége. A törvény hatálya (mire terjed ki?) 2013-tól! csincsilla, eb, mézelő méh, ponty Szarvasmarha, juh, kecske, ló, sertés, baromfi, házinyúl és prémes állat, méh, hal, és az egyéb állatok gazdasági célú tenyész- és haszonérték-növelő köztenyésztésére, valamint a vadászható vadfajok zárttéri, élelmiszer-termelési célú tenyésztésére; egyéb állat gazdasági haszonszerzés céljából történő tenyésztésére; Ilyen állat tenyésztésével, tenyészállat és szaporítóanyag előállításával, forgalmazásával és felhasználásával foglalkozó természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra. Génmegőrzés (nemzeti értéket képviselő fajták) Az állattenyésztési törvény év végi módosítása és a végrehajtására kiadott 274/2006. (XII.23.) Korm. rendelet az állattenyésztési hatósági feladatokat a Hivatalhoz telepítette. (Jelenleg NÉBIH). Tenyészállat és szaporítóanyag használat Apaállat: tenyészállatként azonosítható, eredete igazolható, elismert tenyésztő szervezet tenyésztési programja minősíti annak. Tenyészállat: olyan azonosító számmal, vagy jellel ellátott és nyilvántartott állat, amely egyedileg, vagy az állatcsoport részeként azonosítható

15 Tenyésztésszervezés Az állattenyésztés irányításával, szervezésével kapcsolatos feladatokat ellátják: a minisztérium, a tenyésztési hatóság és az elismert tenyésztő szervezetek zakteruletek/allattenyesztes/kozerdeku 85 Az állattenyésztési szakterületi igazgatás tevékenysége Az állattenyésztés-szervezési feladatai keretében: 86 I. II. Országos állattenyésztési adatbankot hoz létre és tart fenn, ellátja az adatok tárolását és feldolgozását, multifunkcionális adatokat biztosít a szelekciós munkához, a tenyésztési és igazgatási döntésekhez. Pl. 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X.18.) FVM rendelet 4/2009. (I. 16.) FVM rendelet (http://www.fvm.hu/main.php?folderid= 2467&articleID=13629&ctag=articlelist& iid=1 ) 87 Az állategészségügyi hatósággal együttműködve kialakítja és működteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét (ENAR), valamint ezzel összhangban működteti az Országos Vágóállat Minősítési Rendszert (OVMR). 88 Az Európai Bizottság honlapján érhetők el az egyes haszonállat fajok jelölésével, nyilvántartásával, az ezekkel kapcsolatos eszközökről szóló közösségi jogszabályok, és az egyes országok e téren egymással történő kommunikációjának dokumentumai. A honlapon az állatfajok angol neveire (bovine, porcine, ovine and caprine stb.) kattintással lehet eljutni az adott fajhoz kapcsolódó információkhoz. Az egyes állatfajokra az eltérő sajátosságoknak megfelelően történt meg a rendszerek kiépítése. A szarvasmarha, a sertés, a juh és a kecske fajok esetében a számítógépes rendszer üzemeltetését mind a tenyészetek, mind az egyedek és az állat mozgások tekintetében a NÉBIH Központ Állattenyésztési Igazgatóság végzi

16 TIR A Tenyészet Információs Rendszer (továbbiakban TIR) a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet szerint, az alább felsorolt állatfajokat tartó tenyészeteket tartja nyilván: 91 a) szarvasmarhafélék: szarvasmarha, bivaly, bölény (a továbbiakban együtt: szarvasmarha); b) lófélék: ló, szamár, öszvér; c) sertés, beleértve a vaddisznót is; d) juh és kecske; e) baromfi és egyéb madárfajok (a továbbiakban együtt: baromfi): házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb, fácán, fogoly, fürj, laposmellű futómadár (strucc, emu); f) házi nyúl; g) prémesállat-fajok: csincsilla, nutria, angóranyúl, sarki- és ezüstróka, nyérc, görény; h) halfajok; i) méh; j) egyéb vadászható vadfajok; 92 Figyelem! Önálló feladat ráadásul mindenki szabadon választ a zh-ra kéretik áttekinteni! III. Teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket végez saját tesztállomásain, teljesítményvizsgálati megbízásokat ad ki. Közzéteszi a teljesítményvizsgálatok eredményét NEM. Bárki végezheti? esitmenyvizsgalatikodex2013_0.pdf Összességében A teljesítményvizsgálat igen szigorúan szabályozott és ellenőrzött rendszer minden gazdasági állatfaj esetében!

17 IV. + V. Végzi az állami tulajdonú apaállatokkal való gazdálkodást a tenyészmének és az őshonos állatfajták esetében. Irányítja és ellenőrzi az őshonos és védett fajták fenntartását, óvja a hungarikumok eredetét. 97 Őshonos állatfajták 4/2007 (I.18) FVM-KvVM rendelet a védett és őshonos, valamit a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták köréről 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták támogatásának részletes feltételeiről 74/2011. (VII.29.) VM rendelet a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták támogatásának részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosításáról 98 Védett és őshonos mezőgazdasági állatfajták: magyar szürke szarvasmarha; magyar bivaly; magyar parlagi szamár; szőke,- fecskehasú, és vörös mangalica; fehér hortobágyi racka, gyimesi racka, cigája, cikta juh; magyar kecske; sárga magyar, kendermagos magyar, fehér magyar, fogoly színű magyar, fehér-, fekete,- kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk; magyar parlagi gyöngytyúk; fodros tollú magyar lúd, magyar lúd; tarka-, fehér magyar kacsa ; bronzpulyka, rézpulyka; magyar óriás nyúl. Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták: magyartarka szarvasmarha; gidrán, hucul, kisbéri félvér, lipicai, furioso-north star, nóniusz, shagya arab ló; nyurga ponty, 99 tőponty. VI. Együttműködik a nemzetközi szakmai szervezetekkel, az Európai Unió munkacsoportjaival és biztosítja a nemzeti képviseletet Az állattenyésztés-igazgatási feladatai keretében: Tenyésztő szervezeteket és fajtát ismer el, engedélyeket ad ki, felülvizsgálatokat tart, fajtaelismerésre-irányuló vizsgálatokat végez;

18 2. Tenyésztési adatot, teljesítményvizsgálati eredményt, törzskönyvet, tenyésztési főkönyvet hitelesít, tenyészet azonosítót ad ki; Tenyésztési főkönyv Az elismert tenyésztési szervezet által vezetett - a Tenyésztési Hatóság által hitelesített - közokirat, amely az elismert vagy elismerésre bejelentett keresztezési program tenyészállatai tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál Törzskönyv az elismert tenyésztő szervezet által vezetett - a Tenyésztési Hatóság által hitelesített - közokirat, amely az elismert vagy elismerésre bejelentett fajtájú fajtatiszta tenyészállatok tenyésztési adatainak nyilvántartására és igazolására szolgál. gram/torzskonyvezesiszabalyzat.htm 3. Ellátja a vágóállatok vágás utáni minősítésével kapcsolatos hatósági felügyeletet, engedélyeket ad ki, nyilvántartást vezet; s/file/eb ed/vagohid.pdf 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelet a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról Nyilvántartást nyilvántartás vezet az engedélyhez kötött tevékenységekről, az elismert fajtákról, hibridekről, keresztezési programokról, tenyésztő szervezetekről

19 a Hatósági feladatok szerinti csoportosítás Engedélyezi: a mesterséges termékenyítő állomások üzemeltetését, az apaállatok felhasználását szaporítóanyag előállításra; embrióátültető állomás üzemeltetését; baromfi és halkeltető állomás, méhanyanevelő telep üzemeltetését; a vágóhídi minősítő helyek, a minősítő szervezetek és a minősítők működését b Ellenőrzi: az állattenyésztési törvény rendelkezéseinek betartását, a tenyésztő-szervezetek szakmai tevékenységét, az engedélyköteles tevékenységeket és az adatszolgáltatási kötelezettség betartását, a tenyésztési hozzájárulás befizetését; a tenyészállatok és szaporítóanyagok nemzetközi forgalmát; a vágott-test minősítés szabályos végrehajtását, az osztályba sorolást a vágóhidakon és a kereskedelmi forgalomban; az állatok származását, dokumentációs úton és molekuláris genetikai (DNS) tesztekkel; a vágás utáni minősítési tevékenységet. 111 Felülvizsgálja: c az elismert tenyésztő szervezeteket, fajtákat, hibrideket és tenyésztési programokat; az engedélyhez kötött tevékenységeket; a külföldi teljesítményvizsgálati adatok eredményeit, azok átszámíthatósága szempontjából; évente a minősítő helyeket és a minősítő szervezeteket. 112 Az elismert tenyésztő szervezet feladatai tenyésztési programot hajt végre; törzskönyvezést végez; megbízás alapján teljesítményt vizsgál vagy vizsgáltat. Az elismert tenyésztő egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség az állattenyésztés szervezési feladatainak keretében hozzájárul a több állatfajt, fajtát érintő kiállítás és árverés rendezéséhez, és közreműködik azok lebonyolításában; összehangolja az egyes elismert tenyésztő egyesület (szövetség) közös tevékenységét, igény esetén irányítja és végzi azok tevékenységét, továbbá kezeli a közös pénzügyi alapokat; képviseli a magyar állattenyésztést hazai és a nemzetközi fórumokon; ellátja a minisztérium által - meghatározott feltételekkel - ráruházott feladatokat

20 Tenyésztő szervezetek egyesületi forma VM elismerés állatok törzskönyvezése, származási igazolás, tenyésztési program Állategészségügyi igazgatás 115 Jogforrási hierarchia 2005.évi CLXXVI.tv az állategészségügyről állati eredetű termék előállítása,állat egészségi állapotának megőrzése, laboratórium hatályon kívül helyezte az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény. Állategészségügyi szabályzat állatkártalanítás, áruforgalom, élelmiszerhigiénia,takarmányhigiénia Európai Unió követelményei csatlakozási megállapodás, fehér könyv, társulási megállapodások Állategészségügyi szabályozás területei az EU-ban állatbetegségek, járványok megelőzésese, a betegségek elleni védekezési, mentesítési programok szervezése, a végrehajtás ellenőrzése; az állatok, állati szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek forgalmának ellenőrzése és bizonylatolása a tagországon belül, más tagországok irányában, illetve az EU-n kívüli szállítás esetében; integrált állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai ellenőrzés az állat születésétől a levágásáig, illetőleg a termék értékesítéséig; állatjelölés és- nyilvántartás Ízelítő az Európai Unió állat-egészségügyi stratégiájából ( ) Jelentkeztek olyan betegségek, amelyek tíz éve még ismeretlenek voltak. Más betegségek, mint például a száj- és körömfájás, a kéknyelv-betegség és a madárinfluenza újabban a korábbiaktól eltérő kihívásokkal jelentkeznek. Az állati termékek kereskedelmi forgalmának nagymértékű növekedésével a kereskedelmi feltételek is gyökeresen megváltoztak, mind az Európai Unión belül, mind a harmadik országokat tekintve, valamint a tudomány, a technológia és az intézményi keretek jelentős fejlődésen mentek át. Célok (1) a népegészség és az élelmiszerbiztonság magas színvonalának biztosítása, (2) az állatok egészségének javítása, (3) a gazdasági növekedés / versenyképesség növelése és (4) az állatjólét és gazdálkodási módszerek támogatása

21 Az állategészségügyi igazgatás célja Állatok egészségének, jólétének megóvása, szenvedésük enyhítése; Megbetegedett állatok egészségének helyreállítása; A haszonállatok genetikai képességének megfelelő, gazdaságos termelés egészségügyi oldalának biztosítása; Állatokkal, állati termékekkel kapcsolatba kerülő emberek egészségének védelme; Az élelmiszerek egészségre ártalmatlan voltának, jó minőségének biztosítása; Környezetnek állategészségügyi célokat is szolgáló védelme 121 Az állategészségügyi igazgatás Az élelmiszer-biztonság olyan állategészségügyi és higiéniai eljárási rendek, jogszabályok, tudományos kutatások összessége, amely az élelmiszerlánc teljes folyamatában garantálja a fogyasztók egészségének védelmét. Az élelmiszer-biztonság bevezetéséről az EU Fehér Könyve rendelkezik. 122 Főhatóság NÉBIH: Állategészségügyi és Állatjóléti Igazgatóság Főbb feladatok: kteruletek/mgszh_aai Aktualitások: kteruletek/mgszh_aai/aktualitasok_aai Az állategészségügyi igazgatás feladatai Megyei szinten az Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága: illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelőzését, felderítését, felszámolását és a mentesítési programok végrehajtását; laboratóriumot működtet; elrendeli a kötelező védőoltásokat, vizsgálatokat; hatósági ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez; kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, az illetékes települési önkormányzat képviselőtestületének véleménye kikérése után a hatósági állatorvos működési területét, és kinevezi a hatósági állatorvost; ellátja az élelmiszerek és a takarmányok ellenőrzését; részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének működtetésében; járványveszély esetén hatósági intézkedéseket állateüg-i szempontból ellenőrzi a piac, az állatvágás, az állatfelvásárlás, az állatkereskedés, az állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, állatkert, vadaspark működését; engedélyezi állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő és a laboratórium létesítését, ellenőrzi azok működését; engedélyezi vágóhely, vágóhíd, húsbolt, hatósági húsbolt és egyéb élelmiszer-előállító hely működését; rendel el;

22 engedélyezi állat- és élelmiszerszállító járművek használatát; járványügyi szempontból megtiltja, korlátozza állati eredetű élelmiszer, vagy nyersanyag felhasználását, forgalomba hozatalát; ellenőrzi az állatgyógyászati készítmények előállításának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit; ellenőrzi a takarmánygyártó üzemeket, a elrendelheti járványügyi okok miatt állatok elkülönített levágását; az állateüg-i érdekek érvényesítése érdekében szakhatóságként előzetesen minősíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási technológiákat, gépeket, eszközöket, szaporító telepeket; gyógyszeres takarmányok gyártását; szakhatóságként hozzájárul (vagy a hozzájárulás megtagadja) a járványügyi felügyelete alá tartozó helyek (pl. állati eredetű terméket feldolgozó, tároló, forgalmazó hely, állatkereskedés, állati hulla ártalmatlanító hely, gyepmesteri telep, legelő) kialakításához, állatvásár, - kiállítás, - kert, -temető, állattartó és -forgalmazó hely, állati eredetű élelmiszer forgalmazó hely, takarmány-előállító és forgalmazó, keltető állomás, stb. létesítéséhez, valamint az állatkereskedelmi és -forgalmazási engedélyezi és ellenőrzi a kísérleti állatok tenyésztését, szállítását és az állatkísérletek végzését; szervezi és végzi az állatvédelmi ellenőrzéseket tevékenység foglalkozásszerű végzéséhez; Az állategészségügyi igazgatás Az EU előírásoknak megfelelően egyértelműen elhatárolódnak a hatósági állatorvosi feladatok magánállatorvos feladatától. Az állami (hatósági) állatorvosok végzik az irányítást, engedélyezést és ellenőrzést, a magánállatorvosok pedig a szolgáltatást. Az állategészségügyi igazgatás szervezete A hatósági állatorvos feladatai: állatbetegségek, vagy annak gyanúja esetén vizsgálatokat végez és megteszi a szükséges hatósági intézkedéseket; bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek esetén (34) jelentést tesz az állomásnak; irányítja és ellenőrzi, ill. végzi az állateü-i akciókat (védőoltás,diagnosztikai vizsgálat)

23 elvégzi a húsvizsgálatot; engedélyezi az állatok, termékek belföldi szállítását; ellenőrzi a nemzetközi forgalomba kerülő állatokat és árukat, kiállítja a szükséges bizonyítványokat; ellenőrzi az állatok tartását és egészségügyi állapotukat; ellenőrzi az állatvásárok, -piacok, -bemutatók forgalmát; ellenőrzi az állatvédelmi előírások betartását Az élelmiszer-higiéniai kirendeltségen működő hatósági állatorvos feladatai: ellenőrzi az üzem és a technológia élelmiszer higiéniai és állatvédelmi feltételeinek megtartását; elvégzi a vágóállatok levágás előtti és utáni vizsgálatát, elbírálja és igazolja a fogyaszthatóságot; ellenőrzi és engedélyezi a termékek forgalmazását; kiállítja a hússzállítási igazolást és - export esetén - a származási és eü-i bizonyítványt Példa: 2011_foallatvorvos_hatarozat.pdf &articleid=14947&ctag=articlelist&iid=1 6lcs%C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/ JFGK/JFGK7.aspx A települési önkormányzatok állategészségügyi feladatai hatósági állatorvos kinevezésének és a körzethatár megállapításának véleményezése; településen keletkezett állathullák nyilvántartása, és ártalmatlanná tételének megszervezése, városi jogállású településen gyepmestert kell alkalmazni; A települési önkormányzatok állategészségügyi feladatai a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek gyanúja esetén a hatósági állatorvos intézkedéséig ideiglenes korlátozó intézkedések megtétele (jegyző); marhalevél kezelés (jegyző); állatvédelmi feladatok (állattartó ellenőrzése, állatkínzás esetén a szükséges intézkedés megtétele, veszélyes állatok tartásának engedélyezése és azokról nyilvántartás vezetése, állatvédelmi bírság kiszabása (jegyző) 137 Külföldről való behurcolás megakadályozása - tenyészállatok Bejelentés a NÉBIH-nek (megyei korm.hivatalnak Nem kell bejelentés: tenyészállat kiállításra, versenyre történő behozatalához, kiviteléhez, illetve átszállításához, ha az állatot a származási országba visszaszállítják, és ezt a körülményt a behozatalkor, illetve kivitelkor hitelt érdemlően igazolják. Bejelentő a tulajdonos, vagy meghatalmazottja

24 A hazai védett őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében a behozatalhoz szükséges a tenyésztési hatóság engedélye. Harmadik országból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot szarvasmarha, sertés, juh és kecske esetében tenyésztéstechnikai bizonyítványnak, lófélék esetében azonosító okmánynak kell kísérnie. Tagállamból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot származási igazolásnak kell kísérnie. A behozatalról negyvennyolc órán belül a kérelmezőnek írásban értesítenie kell a tenyésztési hatóságot. A hasznosítást megelőzően tenyésztési szempontból honosíttatni kell mindent kivéve a tenyésztojást Általában a mezőgazdasági termék behozatalról A mezőgazdasági termékek behozatalához szükséges AGRIM engedélyek Magyarországon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalban kérelmezhetők. Az AGRIM engedély egy adott terméknek meghatározott mennyiségére, adott érvényességi időn belül, harmadik országból a közösség területén történő szabad forgalomba bocsátására jogosító okmány. A MKEH által kibocsátott AGRIM engedély és kivonat joghatása minden egyes tagállamban azonos érvényű ) Mezőgazdasági termékpályákra vonatkozó alaprendeletek A 1234/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó AGRIM engedélyköteles termékpályák: Olívaolaj és olajbogyó Sertéshús Tojás Baromfihús Gabonafélék Rizs Marha- és borjúhús Tej és tejtermékek Cukor, izoglukóz és inulinszirup Banán Gyümölcs és zöldség A 614/2009/EK EK rendelet hatálya alá tartozó AGRIM engedélyköteles termékpályák: Ovalbumin és laktalbumin 142 Ha volt behozatal kivitel is legyen Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták egyedeit, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállítást legalább 15 nappal megelőző bejelentést követően, őshonos mezőgazdasági állatfajták esetében a tenyésztési hatóság engedélye esetén lehet. Tenyészállatot és szaporítóanyagot az ország területéről kivinni csak a tenyésztési hatóság által hitelesített származási igazolással lehet. Nem kell sem előzetes engedély, sem bizonyítvány a hőkezelt állati eredetű élelmiszert és termék, az iparilag kikészített, vagy feldolgozott nem étkezési, vagy takarmányozási célú állati eredetű termék esetén

25 Az állattartó állategészségügyi feladatai állattartási tevékenység bejelentése; rendszeres állategészségügyi ellátás állatnyilvántartás (nagy létszámú állattartó telep üzemeltetője - itt izoláltságot is kell biztosítani) állatorvost értesíteni az állat betegségéről állatorvos tevékenységének tűrése leölt állat bevizsgáltatása állati hulladék ártalmatlanná tétele 145 Állatok takarmányozása Takarmányok minősége: sem állat, sem (közvetve) ember egészségét nem veszélyeztetheti. Tilos a hormontartalmú, vagy hormonhatású, valamint egészségkárosító kémiai anyagok használata. Felhasznált víz minőségéről évente egyszer laboratóriumi vizsgálat. Gyógyszert itatóvízbe, takarmányba csak állatorvosi felügyelet mellett lehet keverni. Várakozási idő! Kérődzők takarmányába tilos állati hulladékból készült termék felhasználása (kivétel: toll-liszt, halliszt és tejpor) %C3%B6n%C3%B6sMegfeleltet%C3%A9s/JFGK/JF GK12.aspx 146 Állatszaporítás Állati hulladék ártalmatlanítása Csak egészséges állatokat lehet használni - rendszeres vizsgálatok. Baromfikeltető állomások üzemeltetője köteles a keltetés megindítását, szüneteltetését, vagy befejezését a hatósági állatorvosnak bejelenteni. 147 Nagy fertőzési veszély! (elhullott, halva született állat, vetélt magzat és magzatburok; levágott állat fogyasztásra alkalmatlan, vagy alkalmatlanná minősített teste, része; romlott hús, vagy állati eredetű megromlott élelmiszer; műtétek, balesetek állati eredetű hulladéka; feldolgozók, baromfikeltetők hulladéka; trágya; állati eredetű anyagot tartalmazó konyhai 148 hulladék, stb..) Állati hulladék kategóriái Állati hulladék ártalmatlanítása Tulajdonos 1. osztály (kategória): TSE-ben (fertőző szivacsos agyvelőbántalom) megbetegedett, vagy gyanús állatok hullái, vágási hulladékai SRM (meghatározott veszélyes anyagok) illetve az ezeket tartalmazó állathullák (kérődzők: Ismeretlen eredetű állat marha, juh, kecske) Kísérleti állatok tetemei Kedvtelésből tartott állatok tetemei külterületen Nemzetközi utasforgalomból származó élelmiszer hulladékok 1. osztályú anyag 2. vagy 3. osztályú anyaggal alkotott keveréke vadászati jog jogosultja 2. osztály (kategória): közútkezelő Trágya, hígtrágya, bendő-, béltartalom Az 1. osztály hulladékától különböző tetemek (sertés, baromfi, nyúl, ló, stb.) Keltetési hulladékok (befulladt tojás) belterületen 2. osztályú anyag 3. osztállyal alkotott keveréke 3. osztály (kategória): önkormányzat Emberi fogyasztásra alkalmas állatok levágásából származó állati hulladékok Az állatok valamennyi része, amely kereskedelmi forgalomba nem hozható (kobzott húsok, termékek) Az irha, bőr, pata, szaru, toll, szőr, vér, csontok, töpörtyű Fogyasztásra alkalmatlan tej, és tejtermékek

26 Állati hulladék ártalmatlanítása Elásás (hullaverem, dögkút, dögtemető, talajba juttatás) Az állattartó saját telkén - évente max. 50 kg mennyiségig - eláshatja a baromfi, malac, vagy kedvtelésből tartott állatok hulláit. /A települési dögkút a településtől legalább 1km-re, közúttól legalább 200 m-re legyen, szilárd burkolatú út, bekeríteni. Az utolsó hulla elhelyezését követő 25 évig nem lehet növénytermesztést folytatni, fásítani kell./ 151 Az uniós normákhoz való igazodás szerint december 31-ig valamennyi dögkutat be kellett volna zárni. Az időpontot nem tudtuk betartani, néhány évet csúsztunk Lehet-e moslékkal etetni? Nedves etetés lehet, de az élelmiszer-hulladék feletetése tilos. Élelmiszer-hulladéknak számít az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekből származó bármely hulladék, amely éttermekből, feldolgozóüzemekből, konyhákból vagy a sertéstartó személy háztartásából kerül ki. Ez a hulladék gazdasági állatok takarmányozására nem használható, azt össze kell gyűjteni, komposztálni, vagy megfelelően hőkezelni kell. A nemzetközi közúti, vasúti, légi és vízi személy- és teherszállításoknál keletkező élelmiszer-hulladékot össze kell gyűjteni és hatósági felügyelet mellett kell ártalmatlanná tenni. A sertésekkel való feletetés helyett az élelmiszerhulladékot (hőkezelés után) kutyamenhelyekre, illetve egyéb prémes állatok etetése céljára lehet szállítani. A tilalom elrendelését megköveteli uniós tagságunk feltételeinek teljesítése (jogharmonizáció), valamint a sertéspestis megbetegedés hatékony megelőzése

27 Állatok forgalmazása Csak az állat tulajdonosa,bejegyzett export-import kereskedő, szerződéses megbízás alapján belföldi felvásárlást végző, haszonállat-kereskedő, kedvtelésből tartott állatokkal kereskedő, és vágóhíd végezheti. Gazdasági haszonállat esetében pluszkövetelmény a megfelelő telephely megléte. 157 Állatok forgalmazása Megfelelő szállítóeszköz (hatósági állatorvos ellenőrzi) Állatok azonosítása, megfelelő egészségi állapot Egyes esetekben a berakásnál jelen kell lennie az állatorvosnak. Útközbeni elhullás bejelentése. 158 Állatok védelme Járványvédelem Jó gazda gondosságával kell eljárnia az állattartónak. Állatot levágni, leölni csak előzetes kábítás után szabad (kiv. baromfi és nyúl házi vágása). Állatkísérletet csak engedélyezett célra, engedéllyel rendelkező intézményben szabad végezni. Veszélyes állatot csak engedéllyel szabad 1 akteruletek/mgszh_aai/igazgatosagrol/jarv anyvedelmi_osztaly tartani Járványügyi intézkedések Járványügyi intézkedések elkülönítés, megfigyelési zárlat, forgalmi korlátozás, helyi zárlat, községi zárlat, védőkörzet; marhalevél kezelési tilalom védőkörzet létesítése (nagyon ragályos betegségek esetén) védőoltás; kötelező gyógykezelés elkülönített, vagy zárt vágás; állat leölése állati hulladék ártalmatlanítás,fertőtlenítés 161 Állami kártalanítás jár 25 betegség esetén az elhullott, vagy leölt állatokért és a megsemmisített betegségterjesztő tárgyakért a tulajdonosnak. A kártalanítás alapja az állat, tárgy, anyag, eszköz forgalmi értéke. A kártalanítási összeget a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül fizeti ki az FVM

28 2006/105/EK bizottsági határozat a madárinfluenzával kapcsolatban A H5 altípusba és feltehetően az N1 neuraminidáz típusba tartozó A típusú influenzavírus okozta magas patogenitású madárinfluenza bizonyított előfordulásának helye körül Magyarország köteles annak legalább három kilométeres körzetére kiterjedő védőkörzetet kijelölni. A védőkörzeten belül szükséges: a körzet összes gazdaságának azonosítása; a gazdaságoknál tett rendszeres, írásban rögzített látogatás; a baromfiállomány klinikai vizsgálata, szükség esetén laboratóriumi vizsgálatra szánt mintákat is véve; megfelelő biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása a gazdaságon belül, beleértve a gazdaság bejáratainak és kijáratainak a fertőtlenítését, valamint a baromfik ólba terelését, vagy elzárását olyan helyre, ahol más baromfival, vagy fogságban élő madárral nem érintkezhetnek sem közvetlenül, sem közvetve; biológiai biztonsági intézkedések A védőkörzetben tilos baromfitermékek mozgásának ellenőrzése; a vadon élő madarak - különösen a vízi szárnyasok - állományának tevőleges járványügyi felügyelete, szükség esetén olyan vadászokkal és madármegfigyelőkkel együttműködve, akiket külön kioktattak a vírussal való megfertőződés és a vírusnak a fogékony állatokra való átterjedése elleni óvintézkedésekről; járványügyi tudatosságfokozó kampányok a madártulajdonosok, a vadászok és a baromfikat vagy más, fogságban élő madarakat eltávolítani abból a gazdaságból, ahol tartják őket; baromfikat vagy más, fogságban élő madarakat vásáron, piacon, bemutatón vagy más rendezvényen összeterelni; baromfikat vagy más, fogságban élő madarakat a körzeten átszállítani, kivéve a főbb utak és vasútvonalak átmenőforgalmát és a vágóhídi közvetlen levágásra való szállítást; madármegfigyelők körében A megfigyelési körzet keltetőtojásokat a körzetből kijuttatni; baromfiból vagy más, fogságban élő madárból vagy szárnyasvadból származó húst, darált húst, előkészített húst vagy húsipari terméket a körzetből kijuttatni; a körzetbeli gazdaságokból származó feldolgozatlan használt almot vagy trágyát a körzeten kívülre szállítani, illetőleg ott forgalmazni, kivéve az 1774/2002/EK rendelet szerinti kezelésre történő szállítást; Az előfordulási helye körüli min. 10 km sugarú kör, ahol az alábbi intézkedések szükségesek: a körzet összes gazdaságának azonosítása; megfelelő biológiai biztonsági intézkedések végrehajtása a gazdaságon belül, beleértve a gazdaság bejáratainak és kijáratainak a fertőtlenítését; baromfik és más fogságban élő madarak, valamint a keltetőtojások körzeten belüli vadon élő madarakra vadászni mozgásának felügyelete. 28

29 Mikor jár kártalanítás? Ha az állategészségügyi hatóság az alábbi intézkedések valamelyikét elrendeli: diagnosztikai vizsgálat és ilyen célú leölés, védőoltás, gyógykezelés, elkülönített vagy zárt vágás, állatleölés (leöletés), fertőzésközvetítő-anyag, -eszköz, -tárgy, - élelmiszer, -takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék lefoglalása, 169 ártalmatlanná tétele fertőtlenítés, földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevétele, a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig, a korlátozás mértékének megfelelő utólagos kártalanítás ellenében, a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében gazdálkodó szervezet (pl. vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem) közreműködésre kötelezése, a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig, a közreműködés mértékének megfelelő utólagos kártalanítás ellenében. 170 Kinek jár kártalanítás? Nem jár kártalanítás: a betegségben elhullott, illetve leölt állat, megsemmisített anyag, eszköz és tárgy tulajdonosa; a földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevétele esetén annak tulajdonosa (használója); közreműködésre hatóságilag kötelezett gazdálkodó szervezet (pl. vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem). 171 ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó nem jelentette, illetve az előírt kötelezettségeket megszegte; ha a járványügyi intézkedésre az állattartó egyéb felróható magatartása miatt került sor; a vadon élő állatokért, kivéve az engedéllyel befogott, legalább hat hónapja zárt körülmények között (vadasparkban, vadaskertben, röptetőben) tartott vagy tenyésztett vadon élő haszonállatokat és a védett állatokat; trágyáért, alomért; 172 A kártalanítás összege az állat-egészségügyi jogszabályok megsértésével tartott állatért, illetve szállított, forgalmazott állatért és termékért; ha a tulajdon-átruházással szerzett állat betegségéről, fertőzöttségéről a tulajdonosnak az állat megszerzésekor tudomása volt; az országba tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért, valamint a tartásukkal kapcsolatos anyagokért, A kártalanítás összege 100 %, azaz az állat, anyag, eszköz vagy tárgy forgalmi értéke, illetve igénybevétellel, valamint közreműködéssel okozott károkhoz (ide nem értve az elmaradt hasznot) igazodik. eszközökért és tárgyakért

30 hatósági bizonyítvány Marhalevél állat tulajdonjogát,állategészségügyi forgalomképességét igazolja kiállítása,kezelése jegyző+ állatorvos mint szakhatóság önkormányzat saját bevétele https://ugyintezes.magyarorszag.hu/ugyek/410009/mezoga zdasagi_vallalkozasok_formai_dokumentumai ht ml?ugy=marhaloutlev html 175 Állategészségügyi bírság 176 Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek 1. ragadós száj- és körömfájás 2.hólyagos szájgyulladás 3. sertések hólyagos betegsége (SVD) 4. keleti marhavész 5. kiskérődzők pestise 6. szarvasmarhák ragadós tüdőlobja 7. bőrcsomósodáskór 8. Rift-völgyi láz 9. kéknyelv betegség 10. juhhimlő és kecskehimlő 11. afrikai lópestis 12. afrikai sertéspestis 13. klasszikus sertéspestis 177 Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek 14. madárinfluenza (klasszikus baromfipestis) 15. Newcastle-betegség (baromfipestis) 16. szarvasmarhák gümőkórja 17. fertőző sertésbénulás 18. veszettség 19. takonykór 20. tenyészbénaság 21. lovak fertőző kevésvérűsége 22. lovak agy- és gerincvelő gyulladásai (keleti, nyugati, venezuelai) 23. nyulak vérzéses betegsége 24. mézelő méhek nyúlós és enyhébb költésrothadása 25. szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma (BSE) 178 Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek 26. tengeri kagylók betegségei (Bonamia ostreae, Mareilia refringens) 27. brucellózis 28. kacsapestis (kacsák vírusos bélgyulladása) 29. Aujeszky-féle betegség 30. lépfene 31. rühösség 32. szarvasmarhák enzootikus leukózisa 33. pontyfélék tavaszi virémiája 34. pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása: 35. súrlókór (scrapie) 36. pisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS) Növényvédelmi igazgatás

31 Jogszabályi háttér ENSZ FAO Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény évi. XXXV. Törvény a növényvédelemről, módosította a évi CXII. Törvény, aztán a évi XXXVIII. Törvény hatályát vesztette a évi XLVI törvény (az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről) hatálybalépésével 181 ndex.cfm 182 Növényvédelem fogalma A növények, növényi termékek károsítóinak behurcolását, elterjedését, kármegelőzését szolgáló intézkedések, valamint a kárelhárításra alkalmas hatékony eljárások alkalmazásának összessége. (2000. évi XXXV. törvény a növényvédelemről) évi XLVI törvény A növényvédelmi tevékenységet a károsítóra célzottan, térben és időben okszerű módon és eszközzel kell végezni. Ennek során tilos a gazdasági növényekre veszélyt nem jelentő szervezetek pusztítása, életterük rombolása, elterjedésük növényvédelmi eszközökkel való akadályozása. A növényvédelmi szempontból hasznos élő szervezetek (beleértve a méheket is) minden fejlődési alakját védeni kell. 184 Növényvédelmi intézkedések Tilos forgalomba hozni olyan növényt, növényi terméket, amely a megengedett határértéknél magasabb növényvédőszer-maradékot vagy toxikus vegyi anyagot tartalmaz. Növények termesztése során növénytáplálási, illetve talajvédelmi céllal csak a jogszabályban meghatározott mértéket meg nem haladó szennyezőanyag-tartalmú termésnövelő anyag használható fel. A növényvédelmi gépeket az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint típusminősítés alá kell vetni forgalomba hozatalukat megelőzően, továbbá a használatuk során kétévente időszaki felülvizsgálatnak kell 185 alávetni. Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi növényegészségügyi intézkedéseket hozhatja:

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz

Kitöltési útmutató. a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Kitöltési útmutató a D4405-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kiesés-pótlás Alapadatok betétlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V.8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról (Magyar Közlöny 2012/54.)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430-01 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz

Kitöltési útmutató. a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Kitöltési útmutató a D4430 Őshonos állatfajták megőrzése - Kiesés-pótlás egyedileg nyilvántartott állatokhoz Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz

Kitöltési útmutató. a D Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Kitöltési útmutató a D4403-01 Őshonos állatfajták megőrzése Tenyésztőszervezeti igazolás Adatlaphoz Ez a formanyomtatvány szolgál a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése

Részletesebben

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei

4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei 4. előadás: Az ingatlan-nyilvántartás részei Az ingatlan-nyilvántartást községenként (városonként, Budapesten és egyes megyei jogú városokban kerületenként) kell vezetni. Az ingatlan-nyilvántartás vezetésének

Részletesebben

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

Földhivatala Földügyi Osztály. Tájékoztató. Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról Földhivatala Földügyi Osztály Tájékoztató Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról 2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási

Részletesebben

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 8. melléklet A GAZDÁLKODÁSI TERV FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett nyilvános termőföld-haszonbérleti pályázat keretében benyújtott ajánlatok részét képező

Részletesebben

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet 129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49.

Részletesebben

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László

Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László A minisztérium feladatai a védett őshonos állatfajták megőrzésével és genetikai fenntartásával kapcsolatban Mangalica tanácskozás Debrecen 2014. Augusztus 18. Dr. Radnóczi László Jogi szabályozás -az

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet

93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 6., 7. és 8. alpontjaiban kapott

Részletesebben

Földhivatali Ügyintézés

Földhivatali Ügyintézés Földhivatali Ügyintézés I. Jogszabályok 1. 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról 2. 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet II. Alapelvek 1. A bejegyzés és annak hatálya (Inytv. 3. ) - Egyes jogok

Részletesebben

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről

71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700071.kor HATÁLYOS: 2009.01.25. 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet a fás szárú energetikai ültetvényekről A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól A Kormány az Alkotmány

Részletesebben

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont)

AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 pont) Ingatlan-nyilvántartás AGRÁRJOG II. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Melyek az ingatlan-nyilvántartás alapelvei? (6 2. Mely jogok tekintetében konstitutív hatályú az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés? (6 3. Soroljon

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről 62/2016. (IX. 16.) FM rendelet a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés a) pont 3., 17. és 19.

Részletesebben

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdése

Részletesebben

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól

Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2004.(VI.25.) KT. számú rendelete az állattartás szabályairól (8/2012.(V.31.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt

Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Állattenyésztési és vágási melléktermékek kérdései Dr. Kiss Jenő ATEVSZOLG Zrt Miről kívánok szólni? Milyen anyagok tartoznak az állattenyésztési és vágási melléktermékekhez? Melyek a legfontosabb jogszabályok?

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 12/2015.(V.13.) rendelettel módosított 26/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelete az állattartásról (Egységes szerkezetben) Kunhegyes Város Önkormányzati

Részletesebben

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében 2014 adóévtől (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I.Megállapodás I.1. Bevallás fajtája: alapján benyújtott bevallás

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2.

1. A rendelet célja és hatálya Értelmező rendelkezés 2. Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (XI...) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálat létesítéséről, működéséről és a mezőőri járulékról Nagykáta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról 1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 28/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete A mezei őrszolgálatról Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről

A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről A földművelésügyi miniszter 62/2016. (IX. 16.) FM rendelete a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. (1) bekezdés

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az számú pótlap

Részletesebben

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről Összhangban az Európai Unió (a továbbiakban: EU) agrárpolitikai célkitűzéseivel, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (II. 27.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete. a települési adóról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete a települési adóról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!)

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP (MINTA!) I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó

Részletesebben

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult.

A korábban őshonosok közé sorolt magyar (parlagi) kecske onnan kiszorult. Dr. Böő István: Őshonos nevezéktan változás Milyen gondolatokat ébreszt, milyen érzelmeket válthat ki az emberben egy tekintélyt parancsoló szürke marha gulya vagy egy békésen legelésző, nyugalmat árasztó

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása

Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Az állattenyésztőket érintő jogszabályi kötelezettségek változása Németh Csaba igazgató 2014. február 25. március 6. Jogszabályi háttér 99/2002. (XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idő:... Iktatószám:... Mellékelt okiratok, szerződések száma:... További földrészletek adatait tartalmazó 1v. számú pótlap csatolása: Az igen mező kitöltése esetén az 1. számú

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT)

MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) 1075 Budapest, Károly kr.5/a Tel::06-30-443-6463,Tel/Fax: 413-1911e.mail:maet2000mail.com A bejelentési kötelezettség. A FÖLDHASZNÁLAT

Részletesebben

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat

32/2004. (IV. 19.) OGY határozat 32/2004. (IV. 19.) OGY határozat a védett őshonos vagy veszélyeztetett, magas genetikai értéket képviselő tenyésztett magyar állatfajták nemzeti kinccsé nyilvánításáról1 A magyar nép történetéből ismert,

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (V..) önkormányzati rendelete. a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V..) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala és az illetékességi területén működő járási földhivatalok 1. Közszolgáltatás megnevezése: Ingatlanügyi hatósági ügyek intézése első fokon az ingatlan fekvése

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek

Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek Természetvédelemmel, hulladékgazdálkodással, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek Az ügytípus Növényvédelmi hatósági ügyek parlagfű elleni védekezés belterületen - A helyben szokásos módon a jegyző felhívást

Részletesebben

6. előadás: Művelési ágak

6. előadás: Művelési ágak 6. előadás: Művelési ágak A művelési ágak megállapításának, elhatárolásának és ezen alapulva az alrészletek kialakításának szabályait a mindenkor érvényes ingatlan-nyilvántartási jogszabály tartalmazza.

Részletesebben

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország

titulus családi név keresztnév 2. keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév családi név keresztnév 2.keresztnév település irányítószám ország ASP TELEKADÓ BEVALLÁS ADO 32-216 Cím: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: 6-27-595-1 E-mail: elugy@nagymaros.hu Fax: 6-27-354-245 Beküldő viselt neve titulus családi név keresztnév 2. keresztnév Beküldő

Részletesebben

Szakmai következetlenességek

Szakmai következetlenességek Szakmai következetlenességek Gisopen 2013 következetességek következetlenességek következetlenességek következetlenségek A közigazgatásban ma jelentős változások történnek Szemelvények Dr. Detrekői Ákos

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2010.(VI. 30.) sz. rendelete az állattartás helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 31/2010.(IX.15.) és a.../2012. (IV....) önkormányzati

Részletesebben

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében

BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetében (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos:

Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: Kengyel Közgég Jegyzője Beérkezés dátuma: Átvevő: 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Ikt.sz.: Előző tulajdonos: BEVALLÁS A MAGÁNSZEMÉLY KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály Az Osztályra vonatkozó feladatok 1. A földmérési feladatai A földmérési és térképészeti

Részletesebben

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás

Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Madárinfluenza miatt korlátozás alatti területekről történő ki- és beszállítás Magyarországon az utóbbi időben több madárinfluenza kitörés történt. Járványügyi intézkedésként védő- és megfigyelési körzetek

Részletesebben

BEVALLÁS. a telekadóról

BEVALLÁS. a telekadóról BEVALLÁS a telekadóról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

1 / :41

1 / :41 1 / 5 2012.02.03. 10:41 Kereskedelmi tevékenységek végzése 2011. április 26. kedd, 06:39 Kereskedelmi tevékenységek végzése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. A vonatkozó jogszabályok Kereskedelmi tevékenységek végzése,

Részletesebben

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás*

BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL. J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Megállapodás alapján benyújtott bevallás* BALATONFÜRED KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás napja:. Az adóhatóság megnevezése: Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP

FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP Földhivatal neve: Érkezési idı:... Iktatószám:... Pótlapok száma:... Mellékelt szerzıdések száma:... FÖLDHASZNÁLATI BEJELENTÉSI ADATLAP I. Földhasználó adatai 1. Magánszemély földhasználó adatai: Születési

Részletesebben

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI BEJEGYZÉSEK különös tekintettel a vagyonkezelői jogra Vagyongazdálkodási napok Siófok, dr. Tóth Balázs osztályvezető, Fm Ingatlan-nyilvántartási Osztály Ingatlan-nyilvántartást

Részletesebben

A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról

A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról A termőföld igénybevételével összefüggő földhivatali eljárásról Az építési tevékenység gyakorta érint termőföldeket. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tft.) határozza meg a termőföld

Részletesebben

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege :

Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege : Változás jellege : Változás jellege : BEVALLÁS a telekadóról, alapterület szerinti adózás esetén (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások

TÁJÉKOZTATÓ. Az intézett hatósági ügy megnevezése: Bányaszolgalommal kapcsolatos eljárások TÁJÉKOZTATÓ A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: hivatal) joghatóságába, hatáskörébe és illetékességébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről A hivatal illetékességi területe: Fejér megye Az

Részletesebben

INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS. Budapest június július 1. Földmérési és Távérzékelési Intézet. Érettségi témakörök

INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS. Budapest június július 1. Földmérési és Távérzékelési Intézet. Érettségi témakörök INGATLAN- NYILVÁNTARTÁS Budapest 2016. június 20 2016. július 1. Érettségi témakörök Tudja a környezetre vonatkozó információk szerzésének módját Ismeri a környezeti elemeket károsító hatások megelőzésének,

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27.

Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. Nonius Lótenyésztő Országos Egyesület Közgyűlés 2015. március 27. 2014. évi támogatások 2015. évi pályázati lehetőségek 2015. évi adminisztratív kötelezettségek Őshonos támogatások - kancatámogatás Tartási

Részletesebben

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM

BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról. Telepengedély kiadására irányuló KÉRELEM SZENTESI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.58. Telefon: 63/510-300 BEJELENTÉS ipari tevékenység folytatásáról a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete. az állattartásról. Általános rendelkezések JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2008.(XII. 17.) rendelete az állattartásról Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény és végrehajtási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN

JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN JOGALKALMAZÓI GYAKORLAT AZ ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK KEZELÉSÉBEN Dr. Márton Lázár osztályvezető Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2012. november 19. Miért kell külön szabályozni ezeket a Hgtv által

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelete szociális földprogram működtetéséről [Egységes szerkezetben a 27/2011. (XI. 25), a 24/2012. (XI.23.), a 12/2013.

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése

I. Bevallás fajtája. megszűnése Ingatlan (építmény, telek) szerzése. Ingatlan (építmény, telek) elidegenítése. Vagyoni értékű jog megszűnése Bevallás A magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához) Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást adni I. Bevallás fajtája Megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére. Tárgy: A települési adókról szóló 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület június 25-i ülésére. Tárgy: A települési adókról szóló 30/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367-./2015. Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben