qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Átírás

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KESZTHELYI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Szervezeti és működési szabályzat opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Keszthely, Rózsa u. 12. asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas 0 dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 Tartalom 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Az intézmény neve, feladatai Az intézmény neve Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Az intézmény gazdálkodásának jellemzői... 7 Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetője Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézmény vezetősége Az intézmény szervezeti felépítése A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézmény működési rendje A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az alapító okirat A pedagógiai program Az éves munkaterv Összefüggő nyári szakmai gyakorlat Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Intézményben működő adminisztrációt, oktatást, vizsgaszervezést elősegítő rendszerek kezelése Köznevelési információs rendszer ADAFOR rendszer kezelése Kétszintű érettségi adminisztrációs rendszer Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai

3 6. Az intézmény munkarendje Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása A pedagógusok munkaidejének kitöltése Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Munkarend A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az osztályozó vizsga rendje Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A dohányzással kapcsolatos előírások Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok A mindennapos testnevelés szervezése A tanítási órán kívüli egyéb foglalkozások Munkaköri leírás-minták Tanár munkaköri leírás-mintája Testnevelő munkaköri leírás-mintája Osztályfőnök kiegészítő munkaköri leírás-mintája Gazdasági ügyintéző munkaköri leírás-mintája Takarító munkaköri leírás-mintája Diákönkormányzatot segítő pedagógus munkaköri leírás-mintája Ifjúságvédelmi felelős munkaköri leírás-mintája Rendszergazda munkaköri leírás-mintája Könyvtáros munkaköri leírás-mintája Gondnok munkaköri leírás mintája Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek tevékenysége A szakmai munkaközösségek feladatai

4 8.4.2 A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség Intézményi Tanács A szülői munkaközösség A diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása A diákok tájékoztatása Az iskolai dokumentumok nyilvánossága A külső kapcsolatok rendszere és formája Iskola-egészségügyi ellátás Az intézményvezető és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja a pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatók vonatkozásában Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja a fenntartóval való kapcsolattartás Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása Versenyen, nyílt napon részt vevő tanulókat érintő szabályok A tanulói késések kezelési rendje Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése Eljárásrendek Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai

5 12.5 A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata Iskolai tankönyvrendelés A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése, tankönyvtámogatás módja A tankönyvrendelés elkészítése tankönyvfelelős Díjazás Könyvtárellátó Nonprofit Kft MELLÉKLETEK számú melléklet : Az iskolai könyvtár működési szabályzata számú melléklet: Adatkezelési szabályzat számú melléklet: Pályázati eljárásrend számú melléklet: A Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola informatikai rendszere

6 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az intézményvezetői irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 5

7 2. Az intézmény neve, feladatai 2.1 Az intézmény neve Az intézmény neve: Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola Az intézmény önálló jogi személy, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott intézményvezető látja el. Az intézmény szervezeti egységgel, gazdálkodó szervezettel, hozzárendelt költségvetési szervvel nem rendelkezik. Az intézmény fenntartó szerve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. Az intézmény működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerülete, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szakfeladatok Alaptevékenysége: Szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyamok: négy sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) érettségire felkészítő négy évfolyam Érettségire épülő középfokú szakképzés Az iskola maximális létszáma: 350 fő Iskolai könyvtár saját szervezeti egységgel Referencia intézményi szolgáltatások nyújtása (a TÁMOP /2 pályázat alapján) Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 6

8 3. Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény április 1-jét követően önálló jogkörrel nem rendelkezik. A költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági április 1-től-jétől a Korm. rendelet értelmében a Klebelsberg Intézményfenntartó Zalaegerszegi Tankerülete látja el. Az intézményvezető a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. 4. Az intézmény szervezeti felépítése 4.1 Az intézmény vezetője A köznevelési intézmény vezetője A Köznevelési törvény előírásai szerint felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, az intézményi szabályzatok elkészítéséért a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, az ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a tanulóbaleset megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. 7

9 A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezető és az intézményvezető-helyettesek minden ügyben, a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. Az intézményvezető külön engedélyével: a könyvtáros, és a megbízott pedagógusok. 4.2 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében (ebben a sorrendben) intézményvezető-helyettes1 (általános intézményvezetőhelyettes), intézményvezető-helyettes2 (szervezési intézményvezető-helyettes). Az intézményvezető-helyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az intézményvezető-helyettesek felhatalmazását. 4.3 Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. az intézményvezető-helyettes1 számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, az intézményvezető-helyettes2 az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, az intézményvezető-helyettes1 az érettségi vizsgákra való jelentkezést, a pedagógusok felügyeleti beosztását elkészíti az intézményvezető-helyettes1 a tankönyvtámogatás rendszerét felügyeli az intézményvezető-helyettes1 a belső vizsgák rendszerét felügyeli az intézményvezető-helyettes1 a tanulmányi versenyeket felügyeli az intézményvezető-helyettes2 a tanulói fegyelmi ügyekben dönt az intézményvezető-helyettes2 a pályázati eljárást, végrehajtást felügyeli az intézményvezető-helyettes2 balesetvédelemmel, egészségneveléssel kapcsolatos ügyeket, programokat felügyeli 8

10 4.4 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető közvetlen munkatársa: intézményvezető-helyettes1 intézményvezető-helyettes2 iskolatitkár gazdasági ügyintéző Az intézményvezető közvetlen munkatársa munkáját munkaköri leírása, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető közvetlen munkatársa az intézményvezetőnek tartozik közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az intézményvezető-helyettest a Klebelsberg Intézményirányító Központ elnöke bízza meg. Intézményvezető-helyettesi megbízást az intézmény határozott időre (5 év) alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető által rábízott feladatokért. Az intézményvezető-helyettes távolléte vagy egyéb akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel a pedagógiai munkaközösség vezetője veszi át a munkáját, ennek során az intézmény vezetőjével egyeztetve bármely olyan döntést meghozhat, amely a távollévő intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik. A helyettesítés további sorrendje: Pedagógiai munkaközösség vezetője > Tanórán kívüli tevékenységek, szabadidő hasznos eltöltése munkaközösségének vezetője > Közismereti munkaközösség vezetője > Szakképzési munkaközösség vezetője > Ifjúságvédelmi és integrációs nevelés munkaközösség vezetője 4.5 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: az intézményvezető, az intézményvezető-helyettesek, a szakmai munkaközösségek vezetői. Az intézmény vezetősége mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével, intézményi tanáccsal. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás a diákönkormányzatot segítő pedagógus feladata. Ő felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 9

11 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. A munkaközösségekben a pedagógusok között átfedések vannak, mivel valamennyi pedagógus végez olyan feladatot is, ami több munkaközösség feladatkörébe tartozik. A gondnoki feladatot ellátó személy egyben ifjúságvédelmi felelős, oktatási technikusi feladatokat is ellát a munkaköri leírásában foglaltak szerint. Iskolánk speciális helyzetéből adódik, hogy a takarító, portás, hivatalsegédi feladat is egy-egy személy látja el. A mozgásukban, látásukban sérült tanulók esetében a lift kezelése az ő feladatuk. Részletezve a munkaköri leírásukban. A gazdasági ügyintézői feladatok ellátása a fenntartó irányítása alatt történik. 10

12 4.6 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését a szervezeti diagram tartalmazza. Intézmény -vezető Intézménv vezetőhelyettes1. Intézménv vezetőhelyettes2. Mkv1 Mkv2 Mkv3 Mkv4 Mkv5 Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Pedagógus Iskolatitkár Ifj.véd.f. Gondnok Gazd. üi. Takarító1 Takarító2 11

13 4.7 A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető feladata. Az intézményben az ellenőrzés az intézményvezető kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása, valamint az intézmény minőségirányítási programjának részeként elkészített pedagógus teljesítményértékelési rendszer teremti meg. A munkaköri leírásokat minden tanév elején az intézmény vezetője áttekinteni, szükség szerint módosítja. Munkaköri leírásuk kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: az intézményvezető-helyettesek, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a pedagógusok nem pedagógusok A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az intézményvezető-helyettesek és a munkaközösségvezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az intézményvezető utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. Az intézmény vezetőségének tagjai és a munkatervben a pedagógus teljesítményértékelésben való közreműködéssel megbízott pedagógusok szükség esetén az intézményvezető külön megbízására ellenőrzési feladatokat is elláthatnak. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az áttekinthetőség a meghatározó elem. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, a naplók folyamatos ellenőrzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése, az Szmsz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a házirendben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, szaktanári, ügyeletes tanári intézkedések folyamán a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. pedagógiai program betartásának ellenőrzése a szaktanári tevékenység során pályázatok teljesítésének, fenntartásának ellenőrzése pályázati adminisztráció alapján 12

14 Ellenőrzést végzi: intézményvezető intézményvezető-helyettesek munkaközösség-vezetők Minden tanév elején az intézmény vezetője ellenőrzési tervet készít, mely a munkaterv részét alkotja. 5. Az intézmény működési rendje 5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a pedagógiai program a házirend Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok, eljárásrendek (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézmény alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény nevelési programját Az intézmény helyi tantervét Az intézmény szakmai programját 13

15 A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az intézményvezetői irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban. A pedagógiai program változtatására javaslatot tehet az intézmény valamennyi munkaközössége, a javaslatot a nevelőtestület fogadja el. Amennyiben a változás többlet anyagi terhet ró az intézményre, a fenntartóval egyeztetni kell Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét az intézményvezető készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét. A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni Közösségi szolgálat szervezése, adminisztrációja A közösségi szolgálat keretei A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. A Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete a következő területeken végzett önkéntességi munkát segíti figyelembe véve a szülői közösség, a helyi civil szervezetek és a tanulók igényeit, kéréseit, valamint a TÁMOP pályázat kötelező elemeit. szociális, jótékonysági az oktatási a kulturális, közösségi környezet és természetvédelmi 14

16 A Közösségi Szolgálat ütemezése Teljesítendő: 50 óra 9. évfolyam: 15 óra (5 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) 10. évfolyam: 15 óra (15 óra gyakorlat) 11. évfolyam: 15 óra (10 óra gyakorlat, 5 óra elmélet - záró foglalkozás) A közösségi szolgálat megszervezése A közösségi szolgálat megszervezéséért és lebonyolításáért az iskola igazgatója által az ezzel a feladattal megbízott intézményvezető1 felelős. Feladata: rendszeres kapcsolatot tart a felelősségi körükbe tartozó külső szervezettel tájékoztatják a diákokat az osztályfőnöki órákon a közösségi szolgálat egyes területeiről, a választható lehetőségekről, az eljárásrendről Segíti az osztályfőnökök munkáját Kijelöli a segítő pedagógusokat ellenőrzik, hogy a diákok valóban teljesítették-e az igazoló lapjukon rögzített időpontban a vállalt tevékenységet, mely alkalmanként nem lehet több 1x-3x 60 percnél Az intézményvezető-helyettes1 munkáját segítik az osztályfőnökök Az osztályfőnökök feladatai: az osztályfőnökök tájékoztatják a tanév első szülői értekezletén a szülőket arról, milyen formában és milyen időbeni ütemezés szerint kell teljesíteniük a diákoknak az 50 óra közösségi szolgálatot folyamatosan ellenőrzik az igazoló lapok és az egyéni naplók vezetését kapcsolatot tartanak a közösségi munkát összefogó intézményvezető-helyettessel, tájékoztatják őt a tanulók közösségi szolgálati tevékenységének előrehaladásáról,illetve arról, ha a diák a vállalt tevékenységet nem teljesíti. félévkor és év végén beszámolnak az intézményvezető-helyettesnek a teljesített óraszámokról felelősek a közösségi szolgálat pedagógiai feldolgozásáért (mentorálás) elvégzik a közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztrációt: folyamatosan rögzítik, az osztálynaplóban /e- naplóban, a törzskönyvben és év végén a tanuló bizonyítványában, hogy összesen hány órát teljesített a diák az adott időszakban (hónapban, tanévben) két példányban elkészítik az 50 órás közösségi szolgálat teljesítéséről szóló igazolást és azt átadják a tanulóknak. (Az igazolás egyik példánya az iskolában marad.) Munka és balesetvédelmi oktatást tartanak a munkavégzés előtt A diákok részt vesznek az előkészítő foglalkozáson /foglalkozásokon (max. 5 óra) az osztályfőnök segítségével kitöltetik a Jelentkezési lapot teljesítik a kitűzött szolgálatot 15

17 az SNI-s tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a közösségi szolgálat teljesítésétől A közösségi szolgálat dokumentálása Az iskola közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentum kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzítette. Közösségi szolgálati napló: tanuló vezeti rögzíti: mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei: a tanuló által kitöltött Bejelentő lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát, az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését, az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad, 5.3 Összefüggő nyári szakmai gyakorlat A szakmai gyakorlat lebonyolítása a szakképzési munkaközösség feladata. Az intézményvezető a szakképzési munkaközösség vezetőjével történő megbeszélés után megbízza az intézmény szakmai tantárgyakat oktató pedagógusait (két fő) az összefüggő nyári szakmai gyakorlat megszervezéséve,l lebonyolításával a következő bontásban: évfolyamosok szakmai gyakorlat vezetője szakképző évfolyam szakmai gyakorlat vezetője A szakmai gyakorlati vezetők feladatai: Kapcsolatfelvétel a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjével, a gyakorlati helyek képviselőivel Ütemterv készítése Tanulók, szülők tájékoztatása Gyakorlat ellenőrzése, értékelése Adminisztráció A szakmai gyakorlat értékelését az osztályfőnök rögzíti az osztálynaplóban, bizonyítványban, törzslapon. 16

18 5.4 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény intézményvezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá. 5.5 Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles papír alapú formában is előállítani. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően - el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével, - az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást elektronikus nyomtatvány - az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát - a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. A papír alapú irattárazás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményvezetőnek kell gondoskodnia 17

19 5.6 Intézményben működő adminisztrációt, oktatást, vizsgaszervezést elősegítő rendszerek kezelése Köznevelési információs rendszer Az intézmény vezetője kezeli az ún. intézményi törzset Az intézmény vezetője az iskolatitkárt bízza meg: a személyi törzs kezelésével a tanulói adatok felvitelével, aktualizálásával az alkalmazottak adatainak rögzítésével a diákigazolvány portál kezelésével (megrendelés stb.) Az intézmény vezetője a gazdasági ügyintézőt bízza meg: a munkaügyi dokumentumok készítésével szabadságok nyilvántartásával nem rendszeres juttatások rögzítésével érettségi díjazás adminisztrációjával változó bérek adminisztrációjával ADAFOR rendszer kezelése Az ADAFOR rendszer figyelése, adatok kitöltése, illetve továbbítása, az intézményvezető tájékoztatása az intézményvezető-helyettes1 feladata. A rendszer folyamatos működéséért a rendszergazda felelős. Kiemelkedő időszak az érettségi vizsgaidőszak, amikor az intézményvezető-helyettes1 köteles a vizsgák ideje alatt fokozottan figyelni a rendszert, és azonnal tájékoztatni az intézmény vezetőjét a változásokról Kétszintű érettségi adminisztrációs rendszer Az intézmény vezetője bízza meg az érettségi vizsga szervezésével, illetve adminisztrációjával, a rendszer használatával: az intézményvezető-helyettes1-t (Pl. vizsgaszervezés, vizsgabeosztás készítése, vizsgabizottság, vizsgáztatók adatainak rögzítése, írásbeli jegyzőkönyvek, listák elkészítése, stb.) a jegyzőket (Pl. tanulói adatlapok, szóbeli beosztás, szóbeli jegyzőkönyvek elkészítése, stb.) Jogosultságokat, a jelszavakat az intézmény vezetője biztosítja az intézményvezetőhelyettesnek és a jegyzőknek. 18

20 5.7 Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított nyomtatványokat a digitalizálást végző személy köteles papíralapú formában is előállítani. Az elektronikus nyomtatványt az intézményvezető utasítása szerinti gyakorisággal papíralapon is hozzáférhetővé kell tenni, azaz ki kell nyomtatni. A papíralapú nyomtatványt kinyomtatását követően: - el kell látni az intézményvezető eredeti aláírásával és az intézmény bélyegzőjével - az iraton fel kell tüntetni a dokumentum eredeti adathordozójára való utalást elektronikus nyomtatvány - az elektronikus és a nyomtatott (hitelesített) kiállítás dátumát - a vonatkozó jogszabályi rendelkezés szerint meghatározott ideig az irattárazási szabályzat alapján irattári dokumentumként kell lerakni. A papír alapú irattározás tekintetében a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásáért az intézményvezető felel, valamint a hitelesítésről az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. 5.8 A kiadmányozás szabályai 1. Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. 2. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. 3. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: a. az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím) b. az irat iktatószáma c. az ügyintéző neve d. az ügyintézés helye és ideje 4. A kiadmányon a következő adatokat is fel kell tüntetni: a. az irat tárgya b. az esetleges hivatkozási szám c. a mellékletek száma 5. A kiadmányokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadmányként lehet elküldeni. Ha a kiadmányozó eredeti aláírására van szükség, a kiadmány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadmányozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. 6. A hitelesítést a kiadmány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadmányozó nevét s.k. toldattal, valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Bal oldalon A kiadmány hiteles záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 19

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat JANKAY TIBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit igazgató Tartalomjegyzék 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA LEONARDO GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Felülvizsgálat: 2013. március 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÁLTOS TEHETSÉGGONDOZÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat 031593 Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom 1 Hunyadi út 138. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM EGER Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Jakab Sándorné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Csirmaz István igazgató 2013. Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola SZMSZ 2013. Március

Részletesebben

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 1118 BUDAPEST, RÉTKÖZ UTCA 39. TEL./FAX: 36-1-246-1365, 36-1-246-1367 web: www.mechatronika.hu e-mail: mecha@mechatronika.hu A MECHATRONIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

Debreceni Bárczi Gusztáv

Debreceni Bárczi Gusztáv Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben