14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás"

Átírás

1

2 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja, illetve a 105. (1)-(3) bekezdései szabályozzák a fent nevezett tanügy-igazgatási dokumentum vezetését. II. III. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 105. (1): Az iskola a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. A tantárgyfelosztás az egyes pedagógusok tantárgyankénti, osztályonkénti, illetve csoportonkénti, rendszeresen ellátott óráit és a pedagógiai munkához szorosan kapcsolódó feladatainak beosztását tartalmazza egy hétre vonatkoztatva. A tantárgyfelosztás elkészítéséért az iskola igazgatója a felelős. A dokumentum elkészítésével megbízhatja a helyettesét vagy a munkaközösség-vezetőket. IV. A tantárgyfelosztás elkészítéséhez a Vidékfejlesztési Minisztérium által augusztusában kiadott Excel táblázatot kell használni. V. A tantárgyfelosztást elektronikusan kell elkészíteni. VI. A nevelőtestületnek el kell fogadni, erről jegyzőkönyvet szükséges készíteni. VII. VIII. Az elkészített dokumentumot a főigazgatónak (tanügy-igazgatási főigazgató-helyettesnek) kell benyújtani ellenőrzésre külön értesítési időpont szerint. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 105. (3): A tantárgyfelosztást jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni a fenntartónak. Az ellenőrzött tantárgyfelosztásokat KASZK szinten összesítve a főigazgató (tanügy-igazgatási főigazgató-helyettes) továbbítja a fenntartó felé. IX. A dokumentum fejlécének tartalmaznia kell az iskola nevét, címét, a tanév évszámát. Jelölni kell továbbá, melyik félévre vonatkozik a tantárgyfelosztás. X. A táblázat egyes rovatainak kitöltése: 1. oszlop: Sorszám Számozni csak a teljes munkaidőben, engedélyezett álláshelyen kinevezett pedagógust lehet. A sorszám az álláshely sorszámát jelenti. Amennyiben egy álláshelyen több pedagógus teljesíti az órákat, sorszám nélkül, külön sorokban kell szerepelniük. 2. oszlop: A pedagógus 2.1. neve a KIR rendszerben regisztrált, hivatalos név szerepelhet. A táblázatot a vezetőkkel kezdjük.

3 2.2. végzettsége fel kell sorolni valamennyi végzettségét (főiskola, egyetem, agrármérnök, élelmiszermérnök, gépészmérnök, mérnöktanár, szakvizsga, stb.) 2.3. mely szakra képesített fel kell sorolni valamennyi tantárgyat, amire képesített, illetve szakmai tanárok esetében pl.: élelmiszeripari mérnöktanár: élelmiszeripari szakmai tantárgyak; agrármérnök-tanár: mezőgazdasági szakmai tantárgyak, stb tantárgyakat tanít értelemszerűen a pedagógus által tanított tantárgyakat kell felsorolni, utolsó helyen jelezve a másórát, osztályfőnöki órát. 3. oszlop: Órakedvezmény 3.1. típusa KT elnök, KT tag, szakszervezeti vezető 3.2. száma egész számra kerekítve Órakedvezmény (munkaidő-kedvezmény) jár a szakszervezeti vezetőnek, a Közalkalmazotti Tanács elnökének és tagjainak. {Munka törvénykönyve 273. (3)- (4); 260. (1) bekezdés}. Szakszervezeti vezetőnek két tagonként havi 1 óra jár. Pl.: 30 tag után havi 15 óra, ez heti 3,5 óra. Ennek 80%-a a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére (3 óra), 20%-a a kötött munkaidő terhére (0,5 óra) adható ki. A Közalkalmazotti Tanács (KT) elnökének a munkaidő 15%-a, vagyis heti 6 óra jár. Ennek 80%-a a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére (5 óra), 20%-a a kötött munkaidő terhére (1 óra) adható ki. A KT tagnak a munkaidő 10%-a, vagyis heti 4 óra jár. Ennek 80%-a a nevelésseloktatással lekötött munkaidő terhére (3 óra), 20%-a a kötött munkaidő terhére (1 óra) adható ki. 4. oszlop: A pedagógus által ellátott óratervi órák osztályonként, tantárgyanként A tantárgyankénti óraszámok megállapításának alapja a helyi tantervben elfogadott óraszám táblázat. Annyi függőleges oszlopot kell kitölteni, ahány osztály van az iskolában (az évfolyam számát és az osztály betűjelét szükséges beírni). Évfolyamonként, növekvő rendben írjuk be az osztályokat az évfolyam és az osztály betűjelének megjelölésével. A tanár neve, tantárgya sorának, illetve az osztály oszlopának metszetébe kerül az óraszám. Amennyiben az óraszám két vagy több osztályra vonatkozik (csoportösszevonás miatt), cellaegyesítéssel kell megoldani. Ha az óra megtartása csoportbontással történik, sárga kitöltő színnel kell jelölni. Az utolsó pedagógus álláshely alatti sorban összesítjük osztályonként a heti óraszámot. A következő sorban kell jelölni a csoportbontásból származó órákat. A legutolsó sorba kerül a fenti két sor különbsége, azaz az osztály heti kötelező óraszáma. Ennek meg kell egyeznie a helyi tantervben szereplő óraszámmal. 5. oszlop: Óratervi órák összesen A 4. oszlop óráinak összege pedagógusonként. Az utolsó pedagógus álláshely alatti sorban jelölni kell az iskolában tanítandó összes óratervi órát, az alatta lévő sorban az összes csoportbontásból származó többletórát, és a legutolsó sorban a fenti két sor különbségéből számított órákat. Valamennyi álláshelyen (kivéve a legutolsó álláshelyet) ki kell mutatni a nevelésseloktatással lekötött munkaidőt (22-26 óra). 6. oszlop: Egyéb, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe beszámítható, tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozások óraszáma Az ide számítható foglalkozásokat a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 17. (2) bekezdése tartalmazza.

4 a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, b) sportkör, tömegsport foglalkozás, c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás, d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás, e) napközi, f) tanulószoba, g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás, h) pályaválasztást segítő foglalkozás, i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás, j) diákönkormányzati foglalkozás, k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás, l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság, valamint m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás lehet. 7. oszlop: Összes óraszám (5. oszlop+6. oszlop= 26 óra) Az utolsó pedagógus álláshely alatti sorban jelölni kell az iskolában tanítandó összes tanórai és nem tanórai foglalkozások óraszámát. 8. oszlop: Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része Az ide számítható foglalkozásokat a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 17. (1) bekezdése tartalmazza. 1. foglalkozások, tanítási órák előkészítése, 2. a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése, 3. az intézmény kulturális és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, 4. a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása, 5. előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő felügyelete, 6. a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, 7. a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, 8. eseti helyettesítés, 9. a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, 10. az intézményi dokumentumok készítése, vezetése, 11. a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, 12. osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység, 13. pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása, 14. a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, 15. munkaközösség-vezetés, 16. az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, 17. környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, 18. iskolai szertár fejlesztése, karbantartása, különböző feladatellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás, valamint

5 21. a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyébfoglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása 9. oszlop: Összes óraszám (7. oszlop+8. oszlop= 32 óra) Az utolsó pedagógus álláshely alatti sorban jelölni kell az iskolában töltendő összes óra számát. 10. oszlop: Megjegyzés (részletes indoklás, magyarázat) Itt kell jelölni a vezetői pozíciót, az igazgató által meghatározott megbízatásokat (gyakorlatioktatás-vezető, munkaközösség-vezető, tanműhely-vezető, gyakornok, osztályfőnök, ifjúságvédelmi felelős, DÖK-segítő tanár, munkavédelmi megbízott, KT elnök vagy tag, szakszervezeti vezető, fegyelmi bizottság elnöke, a részmunkaidőben való foglalkoztatást, az óraadói státuszt, illetve ha a pedagógus teljes munkaidejének egy részét másik tagintézményben tölti), egyéb rendszeres tevékenységeket. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. A tantárgyfelosztás táblázata alatt meg kell adni a következő információkat: Az iskolában engedélyezett alkalmazotti létszám összesen: Pedagógus: Nevelőmunkát segítő: Félállásban (részmunkaidőben) alkalmazott: Óraadóként alkalmazott: Más intézménybe, tagintézménybe áttanító Pályakezdő: Az elkészítés dátumát jelölni kell a tantárgyfelosztás táblázat alatt. Az elfogadott tantárgyfelosztás egy példányát ki kell nyomtatni. A papír alapú dokumentum az igazgató aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával válik hitelessé. A hitelesített tantárgyfelosztást iktatószámmal kell ellátni. Az iktatott dokumentumot lemezszekrényben vagy páncélszekrényben kell elhelyezni és tárolni. A tantárgyfelosztást a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet Irattári terve szerint leghamarabb 5 (öt) év múlva lehet selejtezni.

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval

Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadvány kiegészítése a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó szabályozásra vonatkozó tájékoztatóval Tanévkezdő kiadványunkban ígértük, hogy a kihirdetéssel egyidejűleg részletes tájékoztatást

Részletesebben

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535

2014. 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 2014. HÉVÍZI ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 2. OM azonosító: 037 535 Iktatószám: Hévíz, 2014. Simonné Gál Gyöngyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2013. december 01. 1 TartalomSZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. Az SZMSZ célja, hatálya...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat A Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Pécsi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapdokumentuma, alapfeladatai Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Székhely: 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: +36 1 332 5771 Fax: +36 1 332 1362 Telephely:

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény feladatellátási rendje... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat

SzMSz 2013. Szervezeti és működési szabályzat SzMSz 2013 Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapfeladatai, feladat-ellátási rendje...

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KESZTHELYI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Szervezeti és működési

Részletesebben

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium. Szervezeti és Működési Szabályzata Révai Miklós Gimnázium és Kollégium 9021 Győr, Jókai út 21. Tel: 06-96/526-040 Fax: 06-96/526-044 E-mail: revai@revai.hu A Révai Miklós Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 A Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Baptista Középiskola és Szakiskola (OM 035566) egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Érvényességének kezdete: 2015. szeptember

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A TÖRVÉNYEKBEN 2013

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A TÖRVÉNYEKBEN 2013 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM A TÖRVÉNYEKBEN 2013 Gálné Molnár Klára pedagógiai szakértő galne.molnarklara@gmail.com Prizma Általános Iskola és Óvoda EGYMI pedagógiai szakmai szolgáltató csoport 1134 Budapest,

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kossuth u. 2. sz. Hatályba lépés időpontja: 2007. szeptember 1. 1 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...3...6 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...7 1. Az SZMSZ célja...7 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat OM 029374 Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. Készült: Szikszó,2014. február 10. Jóváhagyva: Szikszó, 2014.

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata Baktalórántháza 2013. 0 TARTALOMJEGYZÉK I. rész... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A szabályzat célja,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelet - a pedagógusok elımeneteli rends... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a300326.kor / 6 204.03.20. 3:23 A jogszabály mai napon (204.III.20.) hatályos állapota

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921

Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola OM 100921 Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2013. augusztus 23. Iktatószám: 2013/D/17/3 Verziószám: 6 -

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben