JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos László alpolgármester Nagy Lászlóné Madari Pál Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Albrecht Sándor helyettesítő jegyző Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi előadó Laskai István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 8 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Harmatos László Szó volt arról, hogy a költségvetés I.féléves teljesítését tárgyaljuk. Dr Albrecht Sándor A következő ülésre tervezzük napirendként tárgyalni. Nagy Lászlóné Javaslom, hogy az 5. napirendi pontot 3. napirendként tárgyalja a testület. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett, a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú ( 6 igen ) szavazattal elfogadta. Jegyzőkönyv vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Göblyös Gáborné és Nagy Lászlóné képviselők I.Napirend Tiszasas Község Önkormányzat intézményei Alapító Okiratainak módosítása és egységes szerkezetbe foglalása tárgyában képviselő-testületi döntéshozatal - Polgármesteri Hivatal - Alkony Gondozási Központ - Petőfi Sándor Községi Könyvtár Előadó: Laskai István polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2 2 Madari Pál Mi a különbség a régi és a módosított alapító okiratok között? Dr Albrecht Sándor Az előterjesztésből is kitűnik, többek között az, hogy korábban intézményként szerepeltek az alapító okiratban, most költségvetési szervként kell szerepeltetni, közfeladatot kell, hogy ellássanak. Dr Albrecht Sándor szóbeli kiegészítést tett a napirenddel kapcsolatban. Madari Pál A Gondozási Központ intézményvezetőjét 5 évente kell választani? Dr Albrecht Sándor Külön van szabályozva a vezetői kinevezés kérdése, felsőbb jogszabály szabályozza a kinevezés rendjét, amennyiben képesítéssel a jelenleg kinevezett vezető rendelkezik, a közalkalmazotti törvényből eredően határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazzuk, míg alkalmazásban van. Újabb pályázat kiírása esetén alkalmazandó az 5 éves kinevezés. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzata 52/2009.(VII.28.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4/2008.(I.30.)Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosításáról 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4/2008.(I.30.)számú Kt.határozatával elfogadott Alapító Okiratának ( továbbiakban: Alapító Okirat ) 1.számmal jelzett bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 1.) 1.Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8. (1) (4) bekezdésében, valamint 38. (1) (3) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására, továbbá ugyanezen törvény 9. (4) bekezdésében, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv. 2. (1) bekezdés b. pontjában foglalt felhatalmazással élve, az önkormányzati intézményként működtetett Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítja, egységes szerkezetbe foglalja, és Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hoz létre, és a létrehozott önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okiratát elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT

3 3 MÓDOSÍTÁSA 2.) Az Alapító Okirat Működési területe címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv működési köre: Tiszasas Község Közigazgatási területe 3.) Az Alapító Okirat Fenntartó címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Irányító és fenntartó szervének neve és székhelye: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5474 Tiszasas, Rákóczi u ) Az Alapító Okirat Felügyeleti szerv címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv ellenőrzése: - Tiszasas Község Önkormányzata - Állami Számvevőszék - Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal - Ügyészség - Könyvvizsgáló 5.) Az Alapító Okirat Intézmény jogállása címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv besorolása: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv.15. (1) bekezdés szerint közhatalmi költségvetési szerv, amely ugyanezen törvény 18. (1) bekezdése szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 6.) Az Alapító Okirat Tevékenységi besorolás címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv alaptevékenysége, alapvető szakfeladata jelenleg és 2010.január 1. napjától: - szakágazati besorolás jelenleg: Általános közigazgatás -szakágazati besorolás január 1-től: Általános közigazgatás - költségvetési szerv alapvető szakfeladata jelenleg: - költségvetési szerv alapvető szakfeladata 2010.január 1-től: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és több-

4 4 célú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége - A költségvetési szerv szakfeladatai jelenleg: -Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A költségvetési szerv vezetője: Dr. Albrecht Sándor jegyző A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése és kinevezési rendje, valamint a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya: - A költségvetési szerv vezetője a jegyző, akit Tiszasas Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.36. (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nevez ki. - A költségvetési szerv köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. hatálya alá tartozó köztisztviselők, nem köztisztviselő alkalmazottai pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. szerinti munkavállalók. A Polgármesteri Hivatal tevékenységét meghatározó jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról A költségvetési szerv szakfeladatai jelenleg és 2010.január 1. napjától: Szakfeladatok jelenleg: Szakfeladat Szakfeladat neve száma Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás

5 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés, becslés Önkormányzat igazgatás tevékenysége Máshova nem sorolható szervek tevékenysége Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség- védelem Közvilágítási feladatok Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeni ellátás Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Temetkezési és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése Szakfeladatok 2010.január 1. napjától: Szakfeladat Szakfeladat neve száma Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenyek Európai parlamenti képvielő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Teleülési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételi (elszámolásai) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulok nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Nem fertőző megbetegedések megelőzése Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Környezet-egészségügyi feladatok Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Egyéb szociális ellátás bentlakással 6

7 Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható sporttámogatás Köztemető-fenntartás és működtetés A költségvetési szervnek: - kiegészítő tevékenysége nincs - kisegítő tevékenysége nincs - vállalkozási tevékenysége nincs - jogi személyiségű szervezeti egysége nincs 7.) Az Alapító Okirat Az alaptevékenységet szolgáló vagyon megnevezése címszó alatti szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Az alaptevékenységet szolgáló vagyon megnevezése:

8 8 849 hrsz. Községháza Rákóczi u tulajdonosa: Tiszasas Község Önkormányzata - használója: Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8.) Az Alapító Okirat eredeti 2.) pontja hatályát veszti és kiegészül újabb 2.),3.),4.),5.),6.),7.) ponttal az alábbiak szerint: 2.A költségvetési szerv jogelőd szervezete: Tiszasas Község Önkormányzatának intézményeként létrehozott Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3. A költségvetési szerv megszűnése: A költségvetési szerv a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv ában foglaltak szerint külön alapítói döntéssel szüntethető meg. 4. Ezen Alapító Okirat által nem szabályozott kérdésekben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv. előírásait valamint a kapcsolódó ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 5. Az alapító megkeresi a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóságát, hogy ezen módosított Alapító Okirat szerinti költségvetési szervet, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv-ben biztosított jogkörében eljárva vegye nyilvántartásba. A költségvetési szerv a nyilvántartásba vétel napjával jön létre. 6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Az Alapító Okirat módosítás mellékletét képezi az Alapító Okirat egységes szerkezetben. Felelős: Laskai István Határidő: azonnal, illetve a képviselő-testület döntését követő 8 napon belül A Képviselő testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Laskai István polgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben

9 9 Képviselő-testület tagjait Helyben Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kirendeltségét 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzat 53/2009.(VII.28.)számú Kt. határozata Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 5/2008.(I.30.) számú Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosításáról 1. Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 5/2008.(I.30.) számú Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának ( továbbiakban: Alapító Okirat ) bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: Tiszasas Község Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVII.törvény, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.törvény 91. -ban meghatározott kötelezettségének eleget téve az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 5/2008.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalja és az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona jogutódjaként Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hoz létre, és a létrehozott önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okiratát elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 2. Az Alapító Okirat 3. pontjának címe megváltozik az alábbi szerint: 3. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító adatai 3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

10 10 4. A költségvetési szerv alapításának éve: Az Alapító Okirat pontja helyébe az alábbi pont szerinti szöveg lép: 5. Az ellátandó tevékenységek: 2009.december 31-ig: Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat rend szerint: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás átmeneti elhelyezést biztosító ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi vendéglátás Óvodai intézményi közétkezetés A költségvetési szervnek kisegítő és vállalkozási tevékenysége nincs. A költségvetési szerv szakmai szempontból a fenti alaptevékenységeit a Szt. 85/B alapján integrált szervezeti formában látja el január 1-től: Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása Szakfeladat rend szerint: időskorúak tartós bentlakásos ellátása Bentlakásos nem kórházi ellátás, ápolás egyéb szociális ellátás

11 11 bentlakással idősek nappali ellátása demens betegek nappali ellátása idősek, fogyatékosságggal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi vendéglátás Óvodai intézményi közétkezetés A költségvetési szervnek kisegítő és vállalkozási tevékenysége nincs. A költségvetési szerv szakmai szempontból a fenti alaptevékenységeit a Szt. 85/B alapján integrált szervezeti formában látja el. 6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: Tevékenységi jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény( szociális intézmény ) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő és bérgazdálkodási előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv, gazdálkodási és pénzügyi feladatokat a költségvetési szerv vonatkozásában Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 7. Felügyeleti szerv: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestülete Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége Szociális-és Gyámhivatala

12 12 Területileg illetékes Ügyészség 8. Az alapító, fenntartó és irányító szervének neve és székhelye: Neve: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Székhelye: Tiszasas, 5474 Rákóczi u Jogszabályban meghatározott közfeladata és ellátási területe: Közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.törvény szerinti feladatok ellátása Ellátási területe: Tiszasas és a Tiszazugi térségbe tartozó települések 10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szervet egyszemélyi felelős intézményvezető vezeti, akit Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján határozott időre, pályáztatás során meghatározott 5 évre nevez ki. A határozott idejű intézményvezetői megbízásra vonatkozó szabályt külön jogszabály szerint csak az újabb intézményvezetői pályázat során kell alkalmazni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az alapító és fenntartó önkormányzat polgármestere és jegyzője köteles elvégezni. A pályázati felhívást a külön jogszabályban meghatározott módon kell közzétenni.

13 13 A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltató jogkört, a vezetői megbízás, felmentés, a vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás indítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Tiszasas Község Polgármestere gyakorolja. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: - a költségvetési szervnél szakmai előírásoknak megfelelően foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.szerinti közalkalmazottak, egyéb munkavállalói pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.IV.tv.hatálya alá tartozó munkavállalók. 12. A költségvetési szerv funkciója: Helyi humán szolgáltatások nyújtása A költségvetési szerv típusa: Szociális alap és szakosított ellátást biztosító intézmény A költségvetési szerv neve: Alkony gondozási központ A költségvetési szerv feladata: A személyes gondoskodás formái: Gondozási Központ Szt. 57/A. Étkeztetés 20 fő Szt. 62.

14 14 Házi segítségnyújtás 15 fő Szt. 63. Ápolás, gondozás bentlakásos intézmény 22 fő Szt Emelt szintű ellátás 4 fő Nappali ellátás nyújtás 60 fő Szt A feladat ellátást szolgáló vagyon: Tiszasas Önkormányzat tulajdonát képező és természetben Tiszasas, Fő út 13.szám alatt elhelyezkedő Gondozási Központ valamint annak berendezési és felszerelési tárgyai,valamint ugyanezen ingatlanban fellelhető és szintén az alapító önkormányzat tulajdonát képező és az alapítás időpontjában a költségvetési szerv részére átadott és annak feladatellátását szolgáló ingó vagyontárgyak A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jogosultság mind a alatt felsorolt vagyontárgyakat illetően mind pedig az intézmény működése során keletkező vagyontárgyak tekintetében az alapítót illeti A költségvetési szerv székhelyén kívüli intézményi egységek és telephelyek: A költségvetési szerv székhelyén kívül működő intézményegysége és telephelye nincs. 13. A költségvetési szerv megszüntetése: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv ában foglaltak szerint külön alapítói döntéssel szüntethető meg. 14. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése és székhelye:

15 15 Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona mint Tiszasas Község Önkormányzat 5/2008.(I.30.) számú Kt. határozatával létrehozott önkormányzati intézmény ( 5474 Tiszasas,Fő út 13. ) 15. Egyéb rendelkezések: - Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi XV.tv. előírásait valamint a kapcsolódó ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. - Az alapító megkeresi a magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatóságát, hogy ezen módosított Alapító Okirat szerinti költségvetési szervet a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv-ben biztosított hatáskörében eljárva vegye nyilvántartásba. - A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. 5. Az Alapító okirat kiegészül az alábbi pontok szerinti szöveggel: 16. Záradék: Jelen Alapító Okirat módosítás Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestületének minősített többségi jóváhagyásával hatályosul, és ezen Alapító Okirat módosítással létrehozott költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre a bejegyzés napjával. 17. Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt változata az Alapító Okirat módosításról szóló képviselő-testületi határozat mellékletét képezi.

16 Ezen határozatról a képviselő-testület értesíteni rendeli: Laskai István polgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Göblyös Gáborné Alkony Gondozási Központ vezetője Helyben Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kirendeltségét 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Észak- Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász -Nagykun Szolnok Megyei kirendeltség Szociális és Gyámhivatal Szolnok Kossuth L. u. 2. Irattár Értesítésért felelős: Laskai István polgármester Határidő: azonnal Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzata 54/2009.(VII.28.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata intézményeként működő és Tiszasas Község Önkormányzata 22/2008.(III.26.) Kt. határozatával elfogadott Petőfi Sándor Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 1./ Tiszasas Község Önkormányzata intézményeként működő és Tiszasas Község Önkormányzata 22/2008.(III.26.) Kt. határozatával elfogadott Petőfi Sándor Községi Könyvtár Alapító Okiratának ( továbbiakban: alapító okirat ) 1.) számmal jelzett bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 1.) 1. Tiszasas Község Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVII.törvény, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve a Petőfi Sándor Községi Könyvtár 22/2008.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalja és a Petőfi Sándor Községi Könyvtár jogutódjaként PETŐFI SÁNDOR KÖZSÉGI KÖNYVTÁR elnevezéssel

17 17 jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hoz létre és a létrehozott költségvetési szerv Alapító Okiratát elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 2./ Az alapító okirat 1/2,1/31/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16,1/17,1/18,1/19 alszámai megváltoznak, illetve módosulnak az alábbiak szerint: 1/1. Költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor Községi Könyvtár székhelye: 5474 Tiszasas,Rákóczi u.20. 1/2. Az alapító szerv neve: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32. A költségvetési szerv alapításának éve: /3. Gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 1/4. Fenntartó és irányító szerve: Tiszasas Község Önkormányzata 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32. 1/5. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztály 1055 Budapest, Szalay utca Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár és Művelődési Intézet 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 1/6. A költségvetési szerv működési területe: Tiszasas Község közigazgatási területe, illetve a társult alapfokú oktatási intézmény által ellátott terület, azaz Tiszainoka, Szelevény, Cserkeszőlő községek közigazgatási területe 1/7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje,és az költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: A költségvetési szerv vezetőjét Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános pályázat útján 5 éves időtartamra. A pályázati felhívást szakközlönyben, valamint a KÖZIGÁLLÁS informatikai rendszerben kell megjelentetni. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

18 18 A költségvetési szerv külön jogszabály szerinti képesítési előírásokkal foglalkoztatott munkavállalói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. hatálya alá tartozó közalkalmazottak,kisegítő állományban foglalkoztatott munkavállalói pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.tv. hatálya alá tartozó munkavállalók. 1/8. A költségvetési szerv vagyona: A költségvetési szerv vagyonnal nem rendelkezik, a feladatellátást biztosító ingatlanvagyon, annak berendezési és felszerelési tárgyai, valamint az ingatlan vagyonban fellelhető és leltárilag átadott ingóságok Tiszasas Község Önkormányzata tulajdonát képezik ugyanúgy mint a költségvetési szerv működése során megszerzett vagyontárgyak, amelyek ugyancsak a költségvetési szerv feladatellátását hivatottak biztosítani. 1/9. A költségvetési szerv elhelyezkedése: 5474 Tiszasas, Rákóczi u.20. A könyvtár a művelődési házzal közös épületben helyezkedik el. 1/10. A költségvetési szerv tipus szerinti besorolása és gazdálkodása: Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény (könyvtár) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és a bérgazdálkodási előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, a gazdálkodási és pénzügyi feladatokat Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Gazdálkodása: - számláit a Polgármesteri Hivatal kezeli és tartja nyilván, - bérkifizetés módja: átutalás, - a( alapító) vagyonnal az általános szabályok szerint kell gazdálkodni, - a könyvtár vezetője a dokumentumok beszerzésére szolgáló pénzkeret felhasználásáról szabadon rendelkezhet, - működési előirányzattal az önkormányzat képviselő-testülete jogosult rendelkezni. 1/11. A költségvetési szerv munkarendje: A költségvetési szerv 5 napos munkarenddel működik. Törzsidő: április 1 és szeptember 30 közötti ( nyári ) időszakban : keddtől péntekig: óra, október 1-től március 31 közötti: ( téli) időszakban: keddtől- péntekig: óráig, szombati napokon: óráig, hétfői, vasárnapi és ünnepnapokon: a könyvtár zárva tart.

19 19 1/12 A költségvetési szerv tevékenysége: Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.tv. szerinti közkönyvtári ellátás 2009.december 31.ig: Alaptevékenysége: könyvtári levéltári tevékenység Szakágazat TEÁOR: 9101 Szakfeladat Közművelődési könyvtári tevékenység Ennek keretében: - a könyvtári hálózat tagja, önkormányzati-lakóhelyi nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény; - állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel a helyismereti vonatkozású dokumentumkora; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; - a dokumentumok nyilvántartásába vétele; - a gyűjtemény fejlesztése, megőrzése, gondozása, rendelkezésre bocsájtása, a fölösleges, rongált dokumentumok kivonása a forgalomból ; - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérést ; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében ; - folyamatosan biztosítja a település polgárainak művelődését ismeretszerzését könyvek, folyóiratok, napilapok útján; - tájékoztatási tevékenység, közéleti, közhasznú információk nyújtása; - szerepet vállal a helyi tárgyi-és szellemi kultúra értékeinek megőrzésében, létrehozásában, közvetítésében; - ösztönzi és segíti a polgárok helyi közéleti civil szerveződéseinek létrejöttét, működését, helyet biztosíthat eseményeinek; - intézményes oktatás segítése, ismeretterjesztés, önképzés támogatása; - közösségi foglalkozások szervezése ( irodalmi rendezvények, gyermekfoglalkozások stb.); Kiegészítő tevékenysége: Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Máshová nem sorolható kulturális tevékenység Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység A költségvetési szervnek vállalkozási és kisegítő tevékenysége nincs január 1-től: Alaptevékenysége: könyvtári levéltári tevékenység Szakágazat TEÁOR: 9101 Szakfeladat Közművelődési könyvtári Tevékenység Ennek keretében:

20 20 - a könyvtári hálózat tagja, önkormányzati-lakóhelyi nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény; - állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel a helyismereti vonatkozású dokumentumkora; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; - a dokumentumok nyilvántartásába vétele; - a gyűjtemény fejlesztése, megőrzése, gondozása, rendelkezésre bocsájtása, a fölösleges, rongált dokumentumok kivonása a forgalomból ; - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérést ; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében ; - folyamatosan biztosítja a település polgárainak művelődését ismeretszerzését könyvek, folyóiratok, napilapok útján; - tájékoztatási tevékenység, közéleti, közhasznú információk nyújtása; - szerepet vállal a helyi tárgyi-és szellemi kultúra értékeinek megőrzésében, létrehozásában, közvetítésében; - ösztönzi és segíti a polgárok helyi közéleti civil szerveződéseinek létrejöttét, működését, helyet biztosíthat eseményeinek; - intézményes oktatás segítése, ismeretterjesztés, önképzés támogatása; - közösségi foglalkozások szervezése ( irodalmi rendezvények, gyermekfoglalkozások stb.); Kiegészítő tevékenysége: Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Máshová nem sorolható kulturális tevékenység Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Videokazetta, lemez kölcsönzése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A költségvetési szervnek vállalkozási és kisegítő tevékenysége nincs. 1/13. Térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások: - ismeretszerzés, olvasás; - civil szervezetek gyűlései, vezetőségi ülései; - író-olvasó találkozók bonyolítása; - ünnepségek, rendezvények. - Feltáró eszközök használata - Felvilágosítás, tájékoztatás, - Integrált rendszerek használata, - E- tanácsadás, - Helyismereti tájékoztatás, - Szakirodalmi tájékoztatás 1/14. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások az alaptevékenységekhez kapcsolódóan: - fénymásolás; - helyiségek bérbeadása; - civil szervezetek programjainak lebonyolítása; - lakossági igények kielégítése; - kölcsönzés (könyv, videó)

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. május 23. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 51/2012. (V.23.)Képviselő-testületi határozata Cibakháza

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület február 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület február 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. február 09. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 18/2011. (II.09.)Képviselő-testületi határozata

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény elnevezéssel

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény elnevezéssel Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 119/2011.(XI.23.) KT határozata Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény 102/2011.(X.26.) KT határozattal elfogadott alapító okirat módosításáról és egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

12/2009.(XI.27.) sz. Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása

12/2009.(XI.27.) sz. Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása 1 12/2009.(XI.27.) sz. Rendelet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2007.(II.02.) sz. rendelet módosítása 1.. A rendelet 1. sz. Melléklete a jelen rendelet kihirdetésekor hatályát

Részletesebben

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület február hó 15. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület február hó 15. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2012. február hó 15. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 13/2012. (II.15.)Képviselő-testületi határozata

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli:

3. A képviselő-testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Kivonat Cibakháza Nagyközség Önkormányzat képviselő-testület 2011. október 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 101/2011.(X.26.) KT határozata A Cibakházi Vízmű

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:317-14/2010. 24. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. március 27-én (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. március 27. Határozat:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT. Délegyháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) 1 Szajla Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban : Képviselı-testület) a többször módosított

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 21-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 1/2014. (I. 21.) BVKt határozat 2/2014. (I. 21.) BVKt határozat A Városi Művelődési

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben