JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: a július 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Laskai István polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos László alpolgármester Nagy Lászlóné Madari Pál Az ülésről Gyói Gábor és Vágner István képviselők távolmaradtak. Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Albrecht Sándor helyettesítő jegyző Harangozóné Kézsmárki Andrea pénzügyi előadó Laskai István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a megválasztott 8 fő képviselőből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Harmatos László Szó volt arról, hogy a költségvetés I.féléves teljesítését tárgyaljuk. Dr Albrecht Sándor A következő ülésre tervezzük napirendként tárgyalni. Nagy Lászlóné Javaslom, hogy az 5. napirendi pontot 3. napirendként tárgyalja a testület. A javaslattal a képviselő-testület egyetértett, a napirendi pontokra tett javaslatot egyhangú ( 6 igen ) szavazattal elfogadta. Jegyzőkönyv vezető: Bagi Gyöngyi Jegyzőkönyv hitelesítő: Göblyös Gáborné és Nagy Lászlóné képviselők I.Napirend Tiszasas Község Önkormányzat intézményei Alapító Okiratainak módosítása és egységes szerkezetbe foglalása tárgyában képviselő-testületi döntéshozatal - Polgármesteri Hivatal - Alkony Gondozási Központ - Petőfi Sándor Községi Könyvtár Előadó: Laskai István polgármester Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

2 2 Madari Pál Mi a különbség a régi és a módosított alapító okiratok között? Dr Albrecht Sándor Az előterjesztésből is kitűnik, többek között az, hogy korábban intézményként szerepeltek az alapító okiratban, most költségvetési szervként kell szerepeltetni, közfeladatot kell, hogy ellássanak. Dr Albrecht Sándor szóbeli kiegészítést tett a napirenddel kapcsolatban. Madari Pál A Gondozási Központ intézményvezetőjét 5 évente kell választani? Dr Albrecht Sándor Külön van szabályozva a vezetői kinevezés kérdése, felsőbb jogszabály szabályozza a kinevezés rendjét, amennyiben képesítéssel a jelenleg kinevezett vezető rendelkezik, a közalkalmazotti törvényből eredően határozatlan idejű kinevezéssel alkalmazzuk, míg alkalmazásban van. Újabb pályázat kiírása esetén alkalmazandó az 5 éves kinevezés. Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzata 52/2009.(VII.28.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4/2008.(I.30.)Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosításáról 1.) Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 4/2008.(I.30.)számú Kt.határozatával elfogadott Alapító Okiratának ( továbbiakban: Alapító Okirat ) 1.számmal jelzett bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 1.) 1.Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8. (1) (4) bekezdésében, valamint 38. (1) (3) bekezdésében foglalt közfeladatok ellátására, továbbá ugyanezen törvény 9. (4) bekezdésében, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv. 2. (1) bekezdés b. pontjában foglalt felhatalmazással élve, az önkormányzati intézményként működtetett Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát módosítja, egységes szerkezetbe foglalja, és Tiszasas Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hoz létre, és a létrehozott önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okiratát elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT

3 3 MÓDOSÍTÁSA 2.) Az Alapító Okirat Működési területe címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv működési köre: Tiszasas Község Közigazgatási területe 3.) Az Alapító Okirat Fenntartó címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Irányító és fenntartó szervének neve és székhelye: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5474 Tiszasas, Rákóczi u ) Az Alapító Okirat Felügyeleti szerv címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv ellenőrzése: - Tiszasas Község Önkormányzata - Állami Számvevőszék - Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal - Ügyészség - Könyvvizsgáló 5.) Az Alapító Okirat Intézmény jogállása címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv besorolása: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv.15. (1) bekezdés szerint közhatalmi költségvetési szerv, amely ugyanezen törvény 18. (1) bekezdése szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 6.) Az Alapító Okirat Tevékenységi besorolás címszó és a hozzá tartozó szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: A költségvetési szerv alaptevékenysége, alapvető szakfeladata jelenleg és 2010.január 1. napjától: - szakágazati besorolás jelenleg: Általános közigazgatás -szakágazati besorolás január 1-től: Általános közigazgatás - költségvetési szerv alapvető szakfeladata jelenleg: - költségvetési szerv alapvető szakfeladata 2010.január 1-től: Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és több-

4 4 célú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége - A költségvetési szerv szakfeladatai jelenleg: -Alaptevékenységi szakágazat: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége A költségvetési szerv vezetője: Dr. Albrecht Sándor jegyző A költségvetési szerv vezetőjének kinevezése és kinevezési rendje, valamint a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jogviszonya: - A költségvetési szerv vezetője a jegyző, akit Tiszasas Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.36. (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően nevez ki. - A költségvetési szerv köztisztviselői a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.tv. hatálya alá tartozó köztisztviselők, nem köztisztviselő alkalmazottai pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. szerinti munkavállalók. A Polgármesteri Hivatal tevékenységét meghatározó jogszabályok: évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XXXVIII. törvény az államháztartásról A költségvetési szerv szakfeladatai jelenleg és 2010.január 1. napjától: Szakfeladatok jelenleg: Szakfeladat Szakfeladat neve száma Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás

5 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása Ingatlankezelés, forgalmazás, közvetítés, becslés Önkormányzat igazgatás tevékenysége Máshova nem sorolható szervek tevékenysége Önkormányzati intézmények ellátó kisegítő szolgálatai Intézményi vagyon működtetése Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőség- védelem Közvilágítási feladatok Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás Napközi Otthoni és tanulószobai ellátás Védőnői szolgálat Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Szociális étkeztetés Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeni ellátás Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Temetkezési és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése Szakfeladatok 2010.január 1. napjától: Szakfeladat Szakfeladat neve száma Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

6 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Állat-egészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választáshoz kapcsolódó tevékenyek Európai parlamenti képvielő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Teleülési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételi (elszámolásai) Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulok nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelése Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás Nem fertőző megbetegedések megelőzése Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás Környezet-egészségügyi feladatok Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása Egyéb szociális ellátás bentlakással 6

7 Idősek nappali ellátása Demens betegek nappali ellátása Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Közcélú foglalkoztatás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Máshová nem sorolható sporttámogatás Köztemető-fenntartás és működtetés A költségvetési szervnek: - kiegészítő tevékenysége nincs - kisegítő tevékenysége nincs - vállalkozási tevékenysége nincs - jogi személyiségű szervezeti egysége nincs 7.) Az Alapító Okirat Az alaptevékenységet szolgáló vagyon megnevezése címszó alatti szöveg helyébe az alábbi szöveg lép: Az alaptevékenységet szolgáló vagyon megnevezése:

8 8 849 hrsz. Községháza Rákóczi u tulajdonosa: Tiszasas Község Önkormányzata - használója: Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8.) Az Alapító Okirat eredeti 2.) pontja hatályát veszti és kiegészül újabb 2.),3.),4.),5.),6.),7.) ponttal az alábbiak szerint: 2.A költségvetési szerv jogelőd szervezete: Tiszasas Község Önkormányzatának intézményeként létrehozott Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 3. A költségvetési szerv megszűnése: A költségvetési szerv a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv ában foglaltak szerint külön alapítói döntéssel szüntethető meg. 4. Ezen Alapító Okirat által nem szabályozott kérdésekben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv. előírásait valamint a kapcsolódó ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 5. Az alapító megkeresi a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun Szolnok Megyei Igazgatóságát, hogy ezen módosított Alapító Okirat szerinti költségvetési szervet, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv-ben biztosított jogkörében eljárva vegye nyilvántartásba. A költségvetési szerv a nyilvántartásba vétel napjával jön létre. 6. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. Az Alapító Okirat módosítás mellékletét képezi az Alapító Okirat egységes szerkezetben. Felelős: Laskai István Határidő: azonnal, illetve a képviselő-testület döntését követő 8 napon belül A Képviselő testület ezen határozatáról értesíteni rendeli: Laskai István polgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben

9 9 Képviselő-testület tagjait Helyben Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kirendeltségét 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Irattár Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzat 53/2009.(VII.28.)számú Kt. határozata Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 5/2008.(I.30.) számú Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának módosításáról 1. Az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 5/2008.(I.30.) számú Kt. határozattal elfogadott Alapító Okiratának ( továbbiakban: Alapító Okirat ) bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: Tiszasas Község Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVII.törvény, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.törvény 91. -ban meghatározott kötelezettségének eleget téve az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona 5/2008.(I.30.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalja és az Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona jogutódjaként Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hoz létre, és a létrehozott önkormányzati költségvetési szerv Alapító Okiratát elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 2. Az Alapító Okirat 3. pontjának címe megváltozik az alábbi szerint: 3. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító adatai 3. Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

10 10 4. A költségvetési szerv alapításának éve: Az Alapító Okirat pontja helyébe az alábbi pont szerinti szöveg lép: 5. Az ellátandó tevékenységek: 2009.december 31-ig: Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Szakfeladat rend szerint: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás átmeneti elhelyezést biztosító ellátás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi vendéglátás Óvodai intézményi közétkezetés A költségvetési szervnek kisegítő és vállalkozási tevékenysége nincs. A költségvetési szerv szakmai szempontból a fenti alaptevékenységeit a Szt. 85/B alapján integrált szervezeti formában látja el január 1-től: Alaptevékenység: Szakágazati rend szerint: Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása Szakfeladat rend szerint: időskorúak tartós bentlakásos ellátása Bentlakásos nem kórházi ellátás, ápolás egyéb szociális ellátás

11 11 bentlakással idősek nappali ellátása demens betegek nappali ellátása idősek, fogyatékosságggal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Kiegészítő tevékenység: Munkahelyi vendéglátás Óvodai intézményi közétkezetés A költségvetési szervnek kisegítő és vállalkozási tevékenysége nincs. A költségvetési szerv szakmai szempontból a fenti alaptevékenységeit a Szt. 85/B alapján integrált szervezeti formában látja el. 6. A költségvetési szerv típus szerinti besorolása: Tevékenységi jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv A közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény( szociális intézmény ) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő és bérgazdálkodási előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű költségvetési szerv, gazdálkodási és pénzügyi feladatokat a költségvetési szerv vonatkozásában Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. 7. Felügyeleti szerv: Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestülete Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége Szociális-és Gyámhivatala

12 12 Területileg illetékes Ügyészség 8. Az alapító, fenntartó és irányító szervének neve és székhelye: Neve: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Székhelye: Tiszasas, 5474 Rákóczi u Jogszabályban meghatározott közfeladata és ellátási területe: Közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993.évi III.törvény szerinti feladatok ellátása Ellátási területe: Tiszasas és a Tiszazugi térségbe tartozó települések 10. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szervet egyszemélyi felelős intézményvezető vezeti, akit Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján határozott időre, pályáztatás során meghatározott 5 évre nevez ki. A határozott idejű intézményvezetői megbízásra vonatkozó szabályt külön jogszabály szerint csak az újabb intézményvezetői pályázat során kell alkalmazni. A pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat az alapító és fenntartó önkormányzat polgármestere és jegyzője köteles elvégezni. A pályázati felhívást a külön jogszabályban meghatározott módon kell közzétenni.

13 13 A költségvetési szerv vezetője felett a munkáltató jogkört, a vezetői megbízás, felmentés, a vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás indítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat Tiszasas Község Polgármestere gyakorolja. 11. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: - a költségvetési szervnél szakmai előírásoknak megfelelően foglalkoztatottak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv.szerinti közalkalmazottak, egyéb munkavállalói pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.IV.tv.hatálya alá tartozó munkavállalók. 12. A költségvetési szerv funkciója: Helyi humán szolgáltatások nyújtása A költségvetési szerv típusa: Szociális alap és szakosított ellátást biztosító intézmény A költségvetési szerv neve: Alkony gondozási központ A költségvetési szerv feladata: A személyes gondoskodás formái: Gondozási Központ Szt. 57/A. Étkeztetés 20 fő Szt. 62.

14 14 Házi segítségnyújtás 15 fő Szt. 63. Ápolás, gondozás bentlakásos intézmény 22 fő Szt Emelt szintű ellátás 4 fő Nappali ellátás nyújtás 60 fő Szt A feladat ellátást szolgáló vagyon: Tiszasas Önkormányzat tulajdonát képező és természetben Tiszasas, Fő út 13.szám alatt elhelyezkedő Gondozási Központ valamint annak berendezési és felszerelési tárgyai,valamint ugyanezen ingatlanban fellelhető és szintén az alapító önkormányzat tulajdonát képező és az alapítás időpontjában a költségvetési szerv részére átadott és annak feladatellátását szolgáló ingó vagyontárgyak A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A vagyon feletti rendelkezési jogosultság mind a alatt felsorolt vagyontárgyakat illetően mind pedig az intézmény működése során keletkező vagyontárgyak tekintetében az alapítót illeti A költségvetési szerv székhelyén kívüli intézményi egységek és telephelyek: A költségvetési szerv székhelyén kívül működő intézményegysége és telephelye nincs. 13. A költségvetési szerv megszüntetése: A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv ában foglaltak szerint külön alapítói döntéssel szüntethető meg. 14. A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése és székhelye:

15 15 Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos Otthona mint Tiszasas Község Önkormányzat 5/2008.(I.30.) számú Kt. határozatával létrehozott önkormányzati intézmény ( 5474 Tiszasas,Fő út 13. ) 15. Egyéb rendelkezések: - Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi XV.tv. előírásait valamint a kapcsolódó ágazati és egyéb hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. - Az alapító megkeresi a magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatóságát, hogy ezen módosított Alapító Okirat szerinti költségvetési szervet a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.tv-ben biztosított hatáskörében eljárva vegye nyilvántartásba. - A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilvántartásba vétel ügyében járjon el, és a szükséges nyilatkozatokat tegye meg. 5. Az Alapító okirat kiegészül az alábbi pontok szerinti szöveggel: 16. Záradék: Jelen Alapító Okirat módosítás Tiszasas Község Önkormányzat Képviselőtestületének minősített többségi jóváhagyásával hatályosul, és ezen Alapító Okirat módosítással létrehozott költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásba vétellel jön létre a bejegyzés napjával. 17. Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt változata az Alapító Okirat módosításról szóló képviselő-testületi határozat mellékletét képezi.

16 Ezen határozatról a képviselő-testület értesíteni rendeli: Laskai István polgármestert Gyói Gábor alpolgármestert Harmatos László alpolgármestert Dr. Albrecht Sándor helyettesítő-jegyzőt Helyben Képviselő-testület tagjait Helyben Göblyös Gáborné Alkony Gondozási Központ vezetője Helyben Magyar Államkincstár Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kirendeltségét 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2. Észak- Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Jász -Nagykun Szolnok Megyei kirendeltség Szociális és Gyámhivatal Szolnok Kossuth L. u. 2. Irattár Értesítésért felelős: Laskai István polgármester Határidő: azonnal Ezután a képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Tiszasas Község Önkormányzata 54/2009.(VII.28.) Kt. határozata Tiszasas Község Önkormányzata intézményeként működő és Tiszasas Község Önkormányzata 22/2008.(III.26.) Kt. határozatával elfogadott Petőfi Sándor Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 1./ Tiszasas Község Önkormányzata intézményeként működő és Tiszasas Község Önkormányzata 22/2008.(III.26.) Kt. határozatával elfogadott Petőfi Sándor Községi Könyvtár Alapító Okiratának ( továbbiakban: alapító okirat ) 1.) számmal jelzett bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép: 1.) 1. Tiszasas Község Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvényben biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVII.törvény, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.törvényben meghatározott kötelezettségének eleget téve a Petőfi Sándor Községi Könyvtár 22/2008.(III.26.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja, egységes szerkezetbe foglalja és a Petőfi Sándor Községi Könyvtár jogutódjaként PETŐFI SÁNDOR KÖZSÉGI KÖNYVTÁR elnevezéssel

17 17 jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati költségvetési szervet hoz létre és a létrehozott költségvetési szerv Alapító Okiratát elfogadja és jóváhagyja az alábbiak szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 2./ Az alapító okirat 1/2,1/31/4,1/5,1/6,1/7,1/8,1/9,1/10,1/11,1/12,1/13,1/14,1/15,1/16,1/17,1/18,1/19 alszámai megváltoznak, illetve módosulnak az alábbiak szerint: 1/1. Költségvetési szerv neve: Petőfi Sándor Községi Könyvtár székhelye: 5474 Tiszasas,Rákóczi u.20. 1/2. Az alapító szerv neve: Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete székhelye: 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32. A költségvetési szerv alapításának éve: /3. Gazdálkodási jogköre: Önálló jogi személyként működő, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 1/4. Fenntartó és irányító szerve: Tiszasas Község Önkormányzata 5474 Tiszasas, Rákóczi u.32. 1/5. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári Osztály 1055 Budapest, Szalay utca Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Könyvtár és Művelődési Intézet 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 1/6. A költségvetési szerv működési területe: Tiszasas Község közigazgatási területe, illetve a társult alapfokú oktatási intézmény által ellátott terület, azaz Tiszainoka, Szelevény, Cserkeszőlő községek közigazgatási területe 1/7. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje,és az költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: A költségvetési szerv vezetőjét Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevezi ki nyilvános pályázat útján 5 éves időtartamra. A pályázati felhívást szakközlönyben, valamint a KÖZIGÁLLÁS informatikai rendszerben kell megjelentetni. A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

18 18 A költségvetési szerv külön jogszabály szerinti képesítési előírásokkal foglalkoztatott munkavállalói a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv. hatálya alá tartozó közalkalmazottak,kisegítő állományban foglalkoztatott munkavállalói pedig a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.tv. valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.tv. hatálya alá tartozó munkavállalók. 1/8. A költségvetési szerv vagyona: A költségvetési szerv vagyonnal nem rendelkezik, a feladatellátást biztosító ingatlanvagyon, annak berendezési és felszerelési tárgyai, valamint az ingatlan vagyonban fellelhető és leltárilag átadott ingóságok Tiszasas Község Önkormányzata tulajdonát képezik ugyanúgy mint a költségvetési szerv működése során megszerzett vagyontárgyak, amelyek ugyancsak a költségvetési szerv feladatellátását hivatottak biztosítani. 1/9. A költségvetési szerv elhelyezkedése: 5474 Tiszasas, Rákóczi u.20. A könyvtár a művelődési házzal közös épületben helyezkedik el. 1/10. A költségvetési szerv tipus szerinti besorolása és gazdálkodása: Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény (könyvtár) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: Önállóan működő és a bérgazdálkodási előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörű szerv, a gazdálkodási és pénzügyi feladatokat Tiszasas Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Gazdálkodása: - számláit a Polgármesteri Hivatal kezeli és tartja nyilván, - bérkifizetés módja: átutalás, - a( alapító) vagyonnal az általános szabályok szerint kell gazdálkodni, - a könyvtár vezetője a dokumentumok beszerzésére szolgáló pénzkeret felhasználásáról szabadon rendelkezhet, - működési előirányzattal az önkormányzat képviselő-testülete jogosult rendelkezni. 1/11. A költségvetési szerv munkarendje: A költségvetési szerv 5 napos munkarenddel működik. Törzsidő: április 1 és szeptember 30 közötti ( nyári ) időszakban : keddtől péntekig: óra, október 1-től március 31 közötti: ( téli) időszakban: keddtől- péntekig: óráig, szombati napokon: óráig, hétfői, vasárnapi és ünnepnapokon: a könyvtár zárva tart.

19 19 1/12 A költségvetési szerv tevékenysége: Jogszabályban meghatározott közfeladata: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL.tv. szerinti közkönyvtári ellátás 2009.december 31.ig: Alaptevékenysége: könyvtári levéltári tevékenység Szakágazat TEÁOR: 9101 Szakfeladat Közművelődési könyvtári tevékenység Ennek keretében: - a könyvtári hálózat tagja, önkormányzati-lakóhelyi nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény; - állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel a helyismereti vonatkozású dokumentumkora; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; - a dokumentumok nyilvántartásába vétele; - a gyűjtemény fejlesztése, megőrzése, gondozása, rendelkezésre bocsájtása, a fölösleges, rongált dokumentumok kivonása a forgalomból ; - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérést ; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében ; - folyamatosan biztosítja a település polgárainak művelődését ismeretszerzését könyvek, folyóiratok, napilapok útján; - tájékoztatási tevékenység, közéleti, közhasznú információk nyújtása; - szerepet vállal a helyi tárgyi-és szellemi kultúra értékeinek megőrzésében, létrehozásában, közvetítésében; - ösztönzi és segíti a polgárok helyi közéleti civil szerveződéseinek létrejöttét, működését, helyet biztosíthat eseményeinek; - intézményes oktatás segítése, ismeretterjesztés, önképzés támogatása; - közösségi foglalkozások szervezése ( irodalmi rendezvények, gyermekfoglalkozások stb.); Kiegészítő tevékenysége: Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Máshová nem sorolható kulturális tevékenység Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység A költségvetési szervnek vállalkozási és kisegítő tevékenysége nincs január 1-től: Alaptevékenysége: könyvtári levéltári tevékenység Szakágazat TEÁOR: 9101 Szakfeladat Közművelődési könyvtári Tevékenység Ennek keretében:

20 20 - a könyvtári hálózat tagja, önkormányzati-lakóhelyi nyilvános könyvtár, közszolgálati intézmény; - állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel a helyismereti vonatkozású dokumentumkora; - gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja; - a dokumentumok nyilvántartásába vétele; - a gyűjtemény fejlesztése, megőrzése, gondozása, rendelkezésre bocsájtása, a fölösleges, rongált dokumentumok kivonása a forgalomból ; - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérést ; - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében ; - folyamatosan biztosítja a település polgárainak művelődését ismeretszerzését könyvek, folyóiratok, napilapok útján; - tájékoztatási tevékenység, közéleti, közhasznú információk nyújtása; - szerepet vállal a helyi tárgyi-és szellemi kultúra értékeinek megőrzésében, létrehozásában, közvetítésében; - ösztönzi és segíti a polgárok helyi közéleti civil szerveződéseinek létrejöttét, működését, helyet biztosíthat eseményeinek; - intézményes oktatás segítése, ismeretterjesztés, önképzés támogatása; - közösségi foglalkozások szervezése ( irodalmi rendezvények, gyermekfoglalkozások stb.); Kiegészítő tevékenysége: Szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Máshová nem sorolható kulturális tevékenység Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Videokazetta, lemez kölcsönzése Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás A költségvetési szervnek vállalkozási és kisegítő tevékenysége nincs. 1/13. Térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások: - ismeretszerzés, olvasás; - civil szervezetek gyűlései, vezetőségi ülései; - író-olvasó találkozók bonyolítása; - ünnepségek, rendezvények. - Feltáró eszközök használata - Felvilágosítás, tájékoztatás, - Integrált rendszerek használata, - E- tanácsadás, - Helyismereti tájékoztatás, - Szakirodalmi tájékoztatás 1/14. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások az alaptevékenységekhez kapcsolódóan: - fénymásolás; - helyiségek bérbeadása; - civil szervezetek programjainak lebonyolítása; - lakossági igények kielégítése; - kölcsönzés (könyv, videó)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet

1/2012. számú. 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.) sz. rendelet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 462-2/2012. 1/2012. számú 2012. január 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1-11/2012. (I.25.sz. Kth.) 1/2012. (I.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

mellékletét képezi az "Alapító okiratot módosító okirat" és a "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". azonnal polgármester

mellékletét képezi az Alapító okiratot módosító okirat és a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. azonnal polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2011 JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 30-án 16 órai kezdettel tartott rendes nyílt ülésén. Ülés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda tartott ülésén. Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. június 9-én AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2012. december 19-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1006-3/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án tartott

Részletesebben

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata

Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és működési szabályzata A Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal saját hatáskörében figyelembe véve a költségvetési szervek Szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 24-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Eljárási rendelkezések

Eljárási rendelkezések Kétsoprony Község Képviselőtestületének az 10/2011.(XI.23.) önkormányzati rendelete a Szociális ellátásokról. Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.)

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila utca 5.) 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Képviselő-testületének 2012. február 29-én 08.00 órakor megrendezésére kerülő nyílt testületi üléséről. ának Polgármesteri Irodája (Alcsútdoboz, József Attila

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben

Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata 4/1995.(VI.09.) számú r e n d e l e t e egységes szerkezetben Vállaj Község Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata Vállaj Község Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben