A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGER, FADRUSZ U. 1/A"

Átírás

1 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 EGER, FADRUSZ U. 1/A

2 2 TARTALOM 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÉS... 8 AZOK ÁTRUHÁZÁSA Az iskola szervezete Az iskola vezetése Az iskola kibővített vezetősége Az iskola dolgozói A dolgozók munkaköri leírásainak mintája Az iskola szervezeti felépítésének vázlata Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A pedagógiai munka ellenőrzése AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL Az iskolaközösség A szülői szervezet Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak ) közössége A nevelők közösségei A nevelőtestület Az intézmény szakmai munkaközösségei A tanulók közösségei, diákönkormányzat Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A nevelők és a tanulók A nevelők és a szülők Az iskolai diáksport egyesület, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái Az iskola tanügyi dokumentációihoz való hozzáférés A tanév rendje és annak közzététele Az intézményi tanács AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ES KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI.. 20

3 A külső kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külső kapcsolatok AZ ISKOLA MŰKÜDÉSI RENDJE Az iskola épületeinek nyitva tartása Az intézmény munkarendje A vezetők benntartózkodásának rendje A közalkalmazottak munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkakörűek munkarendje A tanulók munkarendje A tanítási órák megszervezése Tanári ügyelet Az iskola területének elhagyása Hivatalos ügyek intézése Az iskola épületének, helyiségeinek rendeltetésszerű használata Az iskola épületében tartózkodás rendje A dohányzással kapcsolatos előírások A TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Tanulmányi kirándulás Hit- és vallásoktatás Esetenkénti tanórán kívüli foglalkozások Versenyek és bajnokságok Tanulmányi és közösségfejlesztő kirándulások A külföldi utazásokra vonatkozó szabályok Kulturális intézmények látogatása AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK Az iskolai belső ellenőrzés feladatai A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik... 29

4 4 9. A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során A TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Érvényes jogszabályok Ingyenes tankönyv Tartós tankönyv Állami tankönyvterjesztés Iskolán belüli tankönyvellátási feladatok Az új kerettantervekhez illeszkedő új fejlesztésű tankönyvek megrendelése A MINDENNAPI TESTEDZES FORMÁI A mindennapos testnevelés szervezése A mindennapi testedzés biztosítása Az iskolai DSE A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TEENDŐK Alapvető feladat Az iskola dolgozóinak feladatai Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA Biztosítani kell a tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását Iskolaorvos Az egészségügyi prevenció rendje A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje Az egészséges életmódra nevelés A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás Az egyeztető eljárás részletes szabályai l5. RENDKIVÜLI ESEMENY ESETÉN SZÜKSEGES TEENDŐK Rendkívüli esemény A veszélyeztetett épület kiürítése... 45

5 Rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjének tájékoztatása A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órák pótlása A tűz esetén, bombariadó esetén szükséges teendők AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT, HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE Iratok hitelesítése Az elektronikus iratokat aláírása Az elektronikus iratok tárolása Az elektronikus úton előállított iratok selejtezése, megsemmisítése AZ ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A hagyományápolás célja Nemzeti ünnepek Az intézmény hagyományos rendezvényei A hagyományápolás további formái A hagyományápolás külsőségei, feladatai A hagyományápolással kapcsolatos feladatok HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jogszabályi háttér: I. A könyvtár működésének célja, a működés feltételei II. Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai III. Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok IV. A könyvtár működésével kapcsolatos szabályok V. A könyvtári állomány alakítása (gyarapítása és apasztása), kezelése, védelme, ellenőrzése sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez sz. melléklet az iskolai könyvtár SzMSz-éhez ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI... 70

6 6 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az intézmény pedagógiai programjában rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony megvalósítását szabályozza. A Szervezeti és Működési Szabályzat létrehozásánál a következő magasabb szintű jogszabályok előírásait kell szem előtt tartani: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról Az emberi erőforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 1. A Hunyadi Mátyás Általános Iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület év április hó 29. napján fogadta el. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezte: az iskolai diákönkormányzat, az iskolai szülői szervezet, az iskola fenntartója. 3. A szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásai minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre nézve kötelezőek.

7 7 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA 1. Hivatalos neve: Hunyadi Mátyás Általános Iskola 2. Feladatellátási helye(i) 2.1. Székhelye: 3300 Eger, Fadrusz János utca 1/A 3. Alapító: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, fenntartó: KLIK, Budapest, Szalay u ; KLIK Egri Tankerület, Eger, Bem tábornok u Típusa: általános iskola 5. OM azonosító: Alapfeladata (feladatellátási hely szerinti bontásban): 6.1. Köznevelési alapfeladatok: általános iskolai nevelés-oktatás alsó tagozat felső tagozat többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása - mozgásszervi fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók iskolai nevelése-oktatása 6.2. nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: 896 fő 6.3. Iskolatípusonként az évfolyamok száma általános iskola 1-8 évfolyam 6.4. Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel 6.5. Speciális jellemzők emelt szintű oktatás, tantárgy megnevezése: idegen nyelvi oktatás, 7 8. évfolyamon nívócsoportos oktatás 7. A feladatellátást szolgáló vagyon és a felette való rendelkezés joga: feladatellátási hely szerint pontos cím: 3300 Eger, Fadrusz János utca 1/A helyrajzi szám: egri 9781 hrsz hasznos alapterület: 5138 nm jogkör: vagyonkezelői / vagyonhasználati jog KLIK

8 8 működtető neve: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (3300 Eger, Dobó István tér 2.) 8. Vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 3. AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, VEZETÉSE, HATÁSKÖRÖK ÉS AZOK ÁTRUHÁZÁSA 3.1. Az iskola szervezete Az iskola vezetése Az iskola vezetését az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az igazgatóhelyettesek tartoznak. Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra szól. Az igazgató munkáját az alábbi igazgatóhelyettesek segítik: alsó tagozat igazgatóhelyettese felső tagozat igazgatóhelyettese Az igazgatóhelyettes megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint pályázati eljárás keretében történik. Igazgatóhelyettes csak az iskola határozatlan időre alkalmazott pedagógusa lehet. Az igazgatóhelyettesi megbízás határozott időre szól. A vezető beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel a felső tagozat igazgatóhelyettese helyettesíti. Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, az iskolatitkár a munkaköri leírásában szereplő ügyekben, az osztályfőnök az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor.

9 9 Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. Az igazgatóság rendszeresen hetente egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról Az iskola kibővített vezetősége Az iskola kibővített vezetőségének a tagjai: az igazgató az igazgatóhelyettesek a szakmai munkaközösségek vezetői a diákönkormányzat vezetője a közalkalmazotti tanács elnöke a pedagógus szakszervezet titkára Az iskola kibővített vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. A kibővített iskolavezetés rendszeresen havonta egyszer tart megbeszélést az aktuális feladatokról. Az iskolavezetés megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskola vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik A dolgozók munkaköri leírásainak mintája 1. Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik. 2. A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk: a) A munkakörrel kapcsolatos adatok - a dolgozó neve - munkaköre - beosztása - heti munkaideje

10 10 - pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma - a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése - a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése - a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése b) A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül - a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok - az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok - az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és feladatok - a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelősségek és feladatok - a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és feladatok - az ellenőrzés, értékelés feladatai - a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai - a dolgozó sajátos munkakörülményei c) A munkaköri leírás hatályba léptetése - a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma - az igazgató aláírása - a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről 3.2.Az iskola szervezeti felépítésének vázlata igazgató Alsó tagozat igazgatóhelyettese Felső tagozat igazgatóhelyettese Iskolatitkár Alsó tagozat, napközi munkaközösségvezetője Felső tagozat 6 fő munkaközösségvezetője Tanítók, napközis nevelők Felső tagozatos tanárok

11 Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményt első számú helyettese, a felsős igazgatóhelyettes, amennyiben ő is akadályoztatva van, az alsós igazgatóhelyettes vezeti A pedagógiai munka ellenőrzése Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az igazgató feladata. Az intézményben az ellenőrzés az igazgató kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. A munkaköri leírásokat legalább háromévente át kell tekinteni. A munkaköri leírás kötelezően szabályozza az alábbi feladatkört ellátó vezetők és pedagógusok pedagógiai és egyéb természetű ellenőrzési kötelezettségeit: igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-vezetők, az osztályfőnökök, a pedagógusok. A munkavállalók munkaköri leírását az érintettel alá kell íratni, az aláírt példányokat vagy azok másolatát az irattárban kell őrizni. Az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők elsősorban munkaköri leírásuk, továbbá az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint részt vesznek az ellenőrzési feladatokban. A rájuk bízott ellenőrzési feladatok kizárólag szakmai jellegűek lehetnek. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. Az ellenőrzési területek kijelölésekor a célszerűség és az integrativitás a meghatározó elem. Minden tanévben ellenőrzési kötelezettséggel bírnak a következő területek: tanítási órák ellenőrzése (igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők), tanítási órák látogatása szaktanácsadói, szakértői kompetenciával, a napló folyamatos ellenőrzése, az igazolt és igazolatlan tanulói hiányzások ellenőrzése,

12 12 az SzMSz-ben előírtak betartásának ellenőrzése az osztályfőnöki, tanári intézkedések folyamán, a tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. 4. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATA EGYMÁSSAL ÉS A VEZETÉSSEL 4.1. Az iskolaközösség Az iskolaközösségét az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik A szülői szervezet Az iskolában a szülőknek a közoktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet (közösség) működik. Az osztályok szülői szervezeteit (közösségeit) az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: elnök elnökhelyettes tagok. Az osztályok szülői szervezetei (közösségei) kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez. Az iskolai szülői szervezet (közösség) legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet vezetősége. Az iskolai szülői szervezet vezetőségének munkájában az osztály szülői szervezetek (közösségek) elnökei, elnökhelyettesei stb. vehetnek részt. Az iskolai szülői szervezet vezetősége vagy az iskolai szülői értekezlet a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülői szervezet (közösség) alábbi tisztségviselőit: elnök, elnökhelyettes, pénztáros. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot. Az iskolai szülői szervezet vezetősége vagy az iskolai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet vezetőségét vagy az iskolai szülői értekezletet az iskola igazgatójának tanévenként legalább két alkalommal össze kell hívnia, és itt tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.

13 13 Az iskolai szülői szervezetet (közösséget) az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: - megválasztja saját tisztségviselőit, - megválasztja a szülők képviselőit az iskolaszékbe, - kialakítja saját működési rendjét, - az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét, - képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében, - véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve tanulókkal kapcsolatosak, - véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak ) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Mt, Kjt, és ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet tanévzáró értekezlet

14 14. félévi és év végi osztályozó értekezlet 2 alkalommal nevelési értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 százaléka + 1 fő kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége (igazgatói tanácsa) ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint kétharmada jelen van, - a nevelőtestület döntéseit, ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. (Ilyen értekezlet lehet: egy osztályban tanító nevelők értekezlete, tagozat nevelőinek értekezlete) Az intézmény szakmai munkaközösségei - Humán (magyar, történelem, ének) - Idegen nyelvi - Reál (matematika, fizika, kémia, technika, számítástechnika) - Biológia, földrajz, rajz - Testnevelés - Osztályfőnöki - Alsós - Napközis A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakterületen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, egységes követelményrendszer kialakítása,

15 15 a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése a különbözeti vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése, a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, javaslattétel az iskola igazgatója számára a munkaközösség-vezető személyére, segítségnyújtás a munkaközösség vezetője részére az éves munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A munkaközösségvezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok: Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg A tanulók közösségei, diákönkormányzat Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezető- az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő diákköröket a házirend tartalmazza. A diákkörök tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő érvényesítheti. Javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie.

16 16 Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökön túl az alábbi jogkörökkel rendelkezik: - Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja. - Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján - a nevelőtestület egyetértésével - az igazgató bízza meg. Évente legalább egy alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen az iskola igazgatójának vagy megbízottjának a tanulókat tájékoztatnia kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős Az iskola közösségeinek kapcsolat tartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógusvezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: - az igazgatóság ülései - az iskolavezetőség ülései - a különböző értekezletek - megbeszélések Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanáriban elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: - az iskolavezetőség (igazgatói tanács) ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, - az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az iskolavezetőség felé. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az igazgatósággal, az iskola vezetőségével A nevelők és a tanulók Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról

17 17 a.) az igazgató az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen (évente legalább egy alkalommal), az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül b.) az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon, vagy írásban tájékoztatják a tanulókat. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatóságával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel A nevelők és a szülők A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a) az igazgató: - iskolai szülői értekezleten, alkalmanként írásban tájékoztatja; b.) az osztályfőnökök: az osztályszülői értekezleten tájékoztatják. A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: - szülői értekezletek - fogadóórák - nyílt napok - írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben - családlátogatások A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a szülői szervezettel. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola igazgatójától valamint a felső tagozatos igazgatóhelyettesétől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói, igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető. A szülők szóbeli tájékoztatási rendje: Az intézmény a köznevelési törvénynek megfelelően a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A

18 18 szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezlet, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. A szülői értekezletek rendje: Az osztályok szülői közössége számára az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői értekezletet tart az osztályfőnök (csoportvezető) vezetésével. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató-nevelő új pedagógusokat is. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető, az osztályfőnök és a szülői szervezet képviselője a gyermekközösségben felmerülő problémák megoldására. A szülői fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. Az intézmény tanévenként, a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői fogadóórát tart. A tanulmányaiban jelentősen visszaeső tanuló szülőjét az osztályfőnök írásban is behívja az intézményi fogadóórára. Ha a gondviselő a munkatervi fogadóórán kívül is találkozni szeretne gyermeke pedagógusával, telefonon vagy írásban időpontot kell egyeztetni az érintett pedagógussal. A szülők írásbeli tájékoztatási rendje: Közoktatási intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról. A pedagógusok kötelesek a tanulókra vonatkozó minden értékelő érdemjegyet és írásos bejegyzést az osztálynaplón kívül a tanuló által átnyújtott tájékoztató, vagy ellenőrző füzetben is feltüntetni, azt dátummal és kézjeggyel kell ellátni: a szóbeli feleletet aznap, az írásbeli számonkérés eredményét a feladat kiosztása napján. Az érdemjegyek beírási kötelezettsége miatt a tájékoztató füzetet a tanulótól beszedni nem szabad a tanítás időtartama alatt. Az osztályfőnök kéthavonta ellenőrzi az osztálynapló és a tájékoztató füzet érdemjegyeinek azonosságát, és pótolja a hiányzó érdemjegyeket. Ha a tanuló tájékoztató vagy ellenőrző füzete hiányzik, a tanuló érdemjegyét ceruzával be kell karikázni.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalom II. AZ ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK ALAPADATAI... 4 III. AZ ISKOLA HASZNÁLATI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE... 5 III. 1. Általános

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - Szentendre, 2009. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere és hatálya... 5 1.2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 033405 2009. TARTALOMJEGYZÉK A Kertvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és jóváhagyása 1. I. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA PAKS, PUSZTAHENCSE, NÉMETKÉR Paks, 2014. március 31. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat GALAMB JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzat Horváth Zoltán igazgató Hatályos: 2013. szeptember 2. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola

Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013. Tartalomjegyzék Bevezető 3. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola

A Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2013. 1 A Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037313 Dunakeszi 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Talentum Baptista Általános iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Talentum Baptista Általános iskola 2014 1 Tartalomjegyzék I. A működés, a gyermekeknek, a tanulóknak, az alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje...6.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013

Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat META-DON BOSCO Szakközépiskola Budapest, 2013 META-Don Bosco Szakközépiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.26. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései, a Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony 2013 1. BEVEZETŐ 1.1. Jogszabályi háttér. A közoktatási intézmények működésének legfontosabb szabályait, a szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS KÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI KÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Hild József Általános Iskola Készítette: Rajnainé Sima Etel A nevelőtestület testület elfogadásának dátuma: 2013. március 26. A Szülők közössége

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzata Készítette: Pogonyi-Simon Edit intézményvezető Készült: 2014. 09.01. 2 Bevezetés A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben