Ábrázoló geometria szemléletesen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ábrázoló geometria szemléletesen"

Átírás

1 Ábrázoló geometria szemléletesen (Bancsik Zsolt - Juhász Imre - Lajos Sándor) Elektronikus kiadású tankönyv A mérnöki kommunikáció egyik legfontosabb formája a rajz. Könyvünk célja a számítógép által nyújtott lehetôségeket kihasználva szemléletes bevezetést adni a rajz elméletének, az ábrázoló geometriának a mûszaki alkalmazások szempontjából legfontosabb fejezeteibe. A Monge-rendszerben tárgyaljuk a térelemeket, poliédereket, forgásfelületeket és az ezekkel kapcsolatos feladatokat, bemutatjuk a kinematikai geometria elemeit, ismertetjük az axonometrikus ábrázolás elvét és megmutatjuk a kótás (mérôszámos) projekció jellegzetes feladatait. A korszerû CAD rendszerek elterjedése hangsúlyváltást okozott az oktatás céljainak megítélésében. Korábban a szerkesztés volt az elsôdleges cél, és a térszemlélet kialakulása ennek csupán a következménye. Ma a szerkesztési algoritmusok ismerete a számítógép alkalmazása mellett veszített a fontosságából, a geometriai ismeretekkel szervezett térszemlélet viszont a CAD rendszerek értelmes alkalmazásához is nélkülözhetetlen. Ezért nagy gondot fordítottunk a szemléltetésre. A forgatható, színes, árnyalt szemléltetô ábrák konkrét térélményt keltenek, amely alapján a geometriai és szerkesztési ismeretek könnyen érthetôvé válnak. Ezért egyaránt ajánljuk az elôadások színesítésére, az egyéni tanulás segítésére és a távoktatás támogatására. 3

2 Kódolástechnika (Buttyán Levente - Györfi László - Gyôri Sándor - Vajda István) Elektronikus kiadású tankönyv Napjainkban a digitális kommunikáció, az információ biztonságos tárolása, feldolgozása és továbbítása életünk szerves részévé vált. E feladatok hatékony megoldása érdekében az információt kódolni kell. A Kódolástechnika címû jegyzet célja az alapvetô kódolási módszerek, algoritmusok ismertetése és azok tulajdonságainak vizsgálata. Ehhez szemléltetésként számos, a valós életbôl vett alkalmazási példát is megvizsgálunk (mozgókép-tömörítés, a kompaktlemezeken alkalmazott hibajavítás, GSM elôfi zetô-hitelesítés, Web-biztonság, stb.). A kódolási feladatok szokásos felosztásához igazodva a jegyzet négy témakört ölel fel, melyek a következôk: hibajavító kódolás, adatbiztonság, adattömörítés és veszteséges forráskódolás. Az egyes témakörök tárgyalását a fejezetek végén található, megoldással is ellátott gyakorló feladatok, valamint irodalomjegyzék teszik teljessé. A jegyzet csak elemi lineáris algebrai és bevezetô valószínûségszámítási ismeretekre épít, így bármely felsôoktatási intézmény informatikus alapképzésében (BSc) használható, de haszonnal forgathatják más mérnökszakos vagy alkalmazott matematikus hallgatók is. 4

3 Anyagvizsgálati praktikum (Czél György - Kollár Mariann) Kiadó: Well-Press Kiadó Kft. Az Anyagvizsgálati praktikum címû tankönyvünk elsôsorban anyagmérnök hallgatók számára készült. A graduális képzésben résztvevô fi atalok tanulmányaik elején találkoznak a különféle anyagtípusok vizsgálati módszereivel. Ekkor szembesülnek elôször az ôket körülvevô szilárd anyagi világ természetével, tulajdonságaival. Reményünk szerint e gyakorlatorientált tematikus tankönyv, vonzóvá teheti az anyagok és vizsgálataik színes világát. A tankönyv elsôdleges célja az, hogy a mérnökök oktatásában egyre népszerûbbé és oktathatóvá tegye a fémes anyagok mellett a kerámiák és a polimerek anyagvizsgálatának gyakorlatát is. Nehézség azonban az, hogy korunkban az anyagvizsgálat már olyan mértékû és oly kifi nomult eszközparkkal rendelkezik, hogy ezt a célt a teljességre törekedve elérni szinte lehetetlen. A szerzôk e tárgykörben végzett oktatási gyakorlata talán lehetôvé teszi azt, hogy célszerûen szelektálva, a legfontosabb vizsgálati módszereket kiemelve összefoglaló mûvet jelentessen meg. A könyv törekszik arra, hogy az egyes anyagtípusokra igen jellemzô anyagvizsgálati módszereket részletesen példákat és feladatokat adva mutassa be, de foglalkozik például az anyagok kopásállósági vizsgálataival is (lásd az ábrát) ábra Gömbsüveg koptató berendezés üzem közben

4 Matematikai alapok mérnökhallgatók számára (Klincsik Mihály - Pálfi Róbert - Perjésiné Hámori Ildikó) Elektronikus kiadású tankönyv INTERNETES ELÉRHETÔSÉG: 6 A digitális tananyag célja a középiskolai matematika tananyag azon fejezeteinek átismétlése, készség szintû elsajátíttatása, amely anyagrészek ismerete nélkül reménytelen vállalkozás a felsôbb matematika megértése. A tananyag használóinak célcsoportja: a mûszaki és természettudományi karok elsô éves hallgatói, illetve végzôs középiskolai hallgatók. A tananyag felhasználásának módja: önálló feldolgozás, illetve segédanyagként elemei a Matematika I. kurzusokon használhatóak. A tananyag fô fejezetcímei: Halmazok, mûveletek, függvények, egyenletek, egyenlôtlenségek. A linkek segítségével a tananyag hierarchikus kategóriákba, illetve asszociatív kapcsolatokba szervezett, ami az olvasó számára azt a lehetôséget nyitja meg, hogy a tananyagot nem elôzetesen lerögzített, tradicionális, lineáris formában, hanem egyéni választása szerinti utakon tárja fel. A nagyszámú kidolgozott példa mellett önállóan kidolgozandó feladatok, ellenôrzô tesztek segítik a tananyag készség szintû elsajátítását. A tesztfeladatok megoldását nem csak a végeredmény közlésével segíti, hanem lehetôség van a megoldás közbeni segítségadásra, illetve a részletszámítások ellenôrzésére is. A tárgymutató segítségével azonnal a tárgyszó legfontosabb említéséhez jut a felhasználó. A tananyag egy függvényrajzoló programot is tartalmaz, valamint nagyszámú, hasonló témakörû honlap összegyûjtésével segít az önálló ismeretszerzésben.

5 Közlekedéstervezés (Koren Csaba - Prileszky István - Horváth Balázs - Tóth-Szabó Zsuzsanna) A közlekedéstervezési anyagot ez a tankönyv a személyközlekedésben, azon belül is elsôsorban a közúti és városi közlekedésben történô felhasználás szempontjából tárgyalja. A könyvet elsôsorban a közlekedésmérnök és építômérnök hallgatók részére meghirdetett Közlekedéstervezés címû tárgy segédanyagaként ajánljuk. A könyv 14 fejezete a klasszikus témakörök (közlekedési igény és kínálat, gépjármû-elhelyezés) új eredményei mellett részletesen tárgyalja a forgalmi modellezés kérdéseit, és foglalkozik a közlekedés környezeti hatásaival, a biztonság jelentôségével, a tervek értékelésével, a társadalmi részvétellel, a fenntartható fejlôdéssel. Igyekeztünk olyan anyagot készíteni, melyet egyaránt haszonnal forgathatnak a szakterülettel még csak ismerkedô hallgatók és a gyakorló mérnökök is. 7

6 Az innovációs folyamatok szervezése (Pakucs János - Papanek Gábor, szerk.) Kiadó: Magyar Innovációs Szövetség A hiánypótló tankönyv a kutatás-fejlesztés és az innováció legújabb kutatási eredményeit, illetve hazai gyakorlatát mutatja be. A hazai innovációs folyamatok sajnos lassúak, s ennek egyik oka a képzett és tapasztalt szakemberek csekély száma. Ezért is fontos az innovációs menedzserek munkájához szükséges legkorszerûbb elméleti és gyakorlati ismeretek széles körû terjesztése. Ebben segít a Magyar Innovációs Szövetség új, elsôsorban a felsôfokú képzés támogatását célzó szak-, illetve tankönyve, amelyet Dr. Pakucs János és Dr. Papanek Gábor szerkesztett. 8 A leendô és gyakorló menedzsereket, vállalkozókat, kutatókat, feltalálókat és innovációs szakembereket oktatók számára egyaránt nélkülözhetetlen ez a magyar nyelven hiánypótló, egyszerre tan- és kézikönyv, amely megfelelô mélységig vezeti be az olvasót, ill. az egyetemi-fôiskolai hallgatókat az alapozó ismeretek mellett a vállalati innováció-menedzsment világába, s a speciális innovációs feladatok területén gyakorlati segítséget nyújt a pályázatkészítéstôl a projektek megvalósításáig. A szakkönyv a bevezetôben az innovációs alapfogalmakról szól, majd részletesebben fejti ki a korszerû tudás-menedzsment, emberi erôforrás fejlesztés, szellemi tulajdon-védelem, innováció fi nanszírozás, innovációs teljesítmény-mérés, valamint az inkubáció és a pályázás kérdésköreit. Széles körben ismertet világszerte alkalmazott korszerû módszereket az innovációs folyamatok tervezése, szervezése és megvalósítása számára, majd elemzi, ezek mennyiben és miként honosodtak meg a magyar gazdaságban. Arra keres választ, hogy a tárgyalt módszerek és eljárások alkalmazásával miként tehetôk piacképessé és jövedelmezôvé a (magyar) vállalatok, illetve versenyképessé az egész nemzetgazdaság. Az elemzések elsôsorban a vállalkozásfejlesztésben résztvevô, vállalkozások fejlesztésére készül fi atal szakembereknek szólnak, de tanulmányozásuk határozottan ajánlható az innovatív vállalatokat létrehozó, mûködtetô és támogató vezetôknek, menedzsereknek is. A könyv beszerezhetô 2.950,- Ft-os áron: a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán 1036 Budapest, Lajos u TELEFON: vagy a Mûegyetemi Könyvesboltban (BME Szolgáltató Kft.) 1111 Budapest, Goldmann tér 3. TELEFON:

7 A környezetvédelem technikai alapjai I-II-III (Lengyel Antal - Kerekes Benedek - Sikolya László) KIADÓ: Nyíregyházi Fôiskola, Bessenyei György Könyvkiadó A környezetvédelem évtizedek óta a világ és hazánk szakmai tevékenységében kiemelt szerepet kap. A Nyíregyházi Fôiskolán (és jogelôd intézményeiben) már két évtizede oktatjuk valamilyen formában a környezet megóvásához kapcsolódó szakismereteket (környezetvédelem alapjai, környezettechnika, környezetgazdálkodás, technológia és környezet). Az ember és környezete kölcsönhatásának fontos elemei a föld, a víz és a levegô. Az ebben a környezetben dolgozó ember az általa végzett tevékenységekben különféle hulladékokat és szennyezôdéseket hoz létre. A felsorolt tényezôk harmonikus kölcsönhatására irányuló tudatos tevékenységet környezetvédelemnek nevezve fontos, hogy a leendô szakemberek akik gyakorlati munkájukon keresztül a legnagyobb befolyást gyakorolhatják a folyamatra felkészüljenek a környezeti állapot legjobb szintû fenntartására. Ennek érdekében a kibocsátási folyamatok technológiájának és technikai eszközeinek megismerésében fontos feladat vár a leendô mérnökökre, akik napjaink egyetemi és fôiskolai hallgatói. A Korszerû Mérnökért Alapítvány által kiírt tankönyvkészítési pályázat nyerteseként vállalkoztak a szerzôk az eddigi munkásságuk összefoglalására A környezetvédelem technikai alapjai megnevezéssel. Szerkezeti formájában a témakört három önálló kiadványban: A Levegôtisztaság-védelem, a Vízkezelés és talajvédelem, valamint a Hulladékfeldolgozás címû kötetben adják közre. A tervezett 3 kötetes tankönyv lényegében teljes egészében lefedi a környezetmérnökök számára szükséges speciális technológiai és technikai ismereteket (vízkezelés, hulladékkezelés, levegôtisztaságvédelem, talajvédelem). 9 Jelenleg a tankönyv- és szakkönyv-kereskedelemben nem található ilyen átfogó és részletes szakmai tudnivalókat tartalmazó mû, amely alkalmas lenne az agrár és mûszaki jellegû felsôoktatásban résztvevôk számára tankönyvként való felhasználásra. Hazánkban a legtöbb szakegyetemen és fôiskolán található környezetvédelmi jellegû szak, vagy szakirány. Ennek alapján kijelenthetô, hogy a tervezett új szakmai mû iránt jelentôs lesz az igény, valamint a gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják.

8 Pénzügyek (Pálinkó Éva - Szabó Márta) Elektronikus kiadású tankönyv A Pénzügyek tankönyv a pénz és a befektetések világába kalauzolja el a hallgatókat. Középpontjában az alapvetô pénz folyamatok megismerése áll, mégpedig egyéni befektetôi szemszögbôl. A megközelítés alapkérdése, ha magánemberként 100 ezer Ft-unk lenne, hogyan lehetne ennek értékét növeli. A befektetések összetett döntések, sok tényezôt kell egyidejûleg mérlegelni, így többek között: Milyen eszközbe fektessünk be (befektetési jegy, részvény, kötvény, bankbetét)? Hogyan számítsuk ki a befektetések megtérülését? Milyen pénzügyi intézményre bízzuk megtakarított pénzünket? Milyen veszteséggel jár, ha lejárat elôtt kivonjuk pénzünket? A jó döntéshez meg kell ismerni azt a környezetet, amelyben a befektetési döntések születnek, azokat az általános gazdasági tényezôket, amelyek hatással vannak a befektetésekre. Ismerni kell a pénzügyi termékeket, ezek értékelését, valamint a pénzügyi piacok, többek között a tôzsde, mûködését. 10 A pénzügyek jegyzet elsôsorban a felsôfokú oktatás (BSC/BA szint) számára foglalja össze a pénzügyek alapjait, gyakorlatorientált megközelítésben.

9 A géptervezés alapjai (Péter József) KIADÓ: Miskolci Egyetemi Kiadó A géptervezést megkönnyítik a számítógépek, a sokat tudó és kényelmes szoftverek, de ezek értelmes használatához a jó ötletek mellett alapos tárgyi tudásra van szükség. A géptervezônek ismernie kell a tervezés folyamatát, a lehetséges megoldásokat, a gépelemek jellemzôit és az azok közötti összefüggéseket, a kiválasztás, a geometriai és szilárdsági számítások, az anyag és a technológia választásának szempontjait, a gépek kialakításának szabályait, a géptervezéshez használt szabványokat és segédleteket, a dokumentumok tartalmi és formai követelményeit. A tankönyv a géptervezéssel ismerkedôk lehetôségeit szem elôtt tartva az egyszerûtôl az összetett feladatok felé haladva, igényes ábrák, és több mint száz kidolgozott feladat segítségével foglalja össze a géptervezéshez szükséges ismereteket. A könyv fô fejezetei: Bevezetés, Kötések, Tengelyek, Tengelykapcsolók, Csapágyak, Tömítések, Hajtások, Egyszerû gépszerkezetek tervezése. A fô fejezetek a jó áttekinthetôség kedvéért további alfejezetekre vannak bontva. A szöveges rész stílusa közérthetô, komoly mûszaki elôképzettség nélkül is követhetô. Az ábrák részletesek, de kerülnek minden fölösleges fi gyelemelvonó részletet, a táblázatok a szabványok és a katalógusok használatával ismertetik meg az olvasót, a kidolgozott feladatok a tervezô munkához nyújtanak hasznos segítséget. 11

10 Kombinált fuzzy, neurális, genetikus rendszerek (Retter Gyula) KIADÓ: Invest-Marketing Bt. A lágy számítási rendszerek, mint a fuzzy, a neurális, a genetikus és a káosz változatokat klasszikus kemény számítással szemben képesek kezelni a való világ pontatlanságát, bizonytalanságát és részleges igazságait. Ezáltal egyszerûen, áttekinthetôen, robusztus eljárásokkal és alacsony ráfordítással kezelhetôvé válnak bonyolult, nemlineáris és modellmentes alakzatok is. Ezek a jellemzôk tették világszerte egyre kedveltebbé használatukat. Mind az elmélet, és különösen az alkalmazások területén viharosan terjednek a lágy rendszerek kombinált, egyesített alakjai. Ugyanis hasonlóságaik lehetôvé, egymást kiegészítô tulajdonságaik pedig rendkívül hatékonnyá teszik egybefoglalásukat, elônyeik egyesítését, hiányosságaik kiiktatását eredményezve. E könyv célkitûzése jól követhetô, rendezetten áttekinthetô képet nyújtani a kombinált lágy számítási rendszerek csodálatos világának alapgondolatairól, célkitûzéseirôl, fô típusairól, megalapozva e viharos fejlôdésben lévô, rendkívül fontos szakterület hazai fejlôdését mind elméletben, mind a változatok, különösen pedig az alkalmazások körében. 12

11 Biokémia mérnököknek (Sarkadi Livia) KIADÓ: Typotex Kft. A Biokémia mérnököknek címû könyv a mûszaki felsôoktatás régóta várt, hiánypótló tankönyve. Tartalmát tekintve egy rövid történelmi bevezetéssel indul, amely áttekintést ad a biokémiai tudomány nemzetközi és hazai fejlôdésérôl. Ezt követôen bemutatja az élô rendszerek jellemzô tulajdonságait, a kémiai és prebiológiai evolúció elméleteit. A tankönyv további részében részletesen foglakozik a szervezetet felépítômolekulák alapvetû kémiai tulajdonságai és biológiai funkciói közötti összefüggésekkel. A bioszféra valamint az élô szervezetek fô energiatermelô és bioszintetikus anyagcsere folyamatainak ismertetése után a sejtek anyagtranszport folyamatainak tárgyalására kerül sor. A biológiai folyamatok szabályozása fejezetben a molekuláris, a sejtszintû és a szervezetszintû szabályozás fô módjai kerülnek bemutatásra. A tankönyv a bio-mérnökség alapjainak ismertetésével zárul. A Biokémia mérnököknek címû tankönyv nemcsak a mérnök hallgatók számára tartalmaz hasznos ismeretanyagot, hanem témája általános érdeklôdésre is számot tarthat a biokémia iránt érdeklôdôk széles tábora körében. 1. kép: DNS 2. kép: DNS bioszintézis 3. kép: Fehérje bioszintézis 4. kép: A fôtápanyagok lebontásának sémája 5. kép: ATP-szintáz 13

12 Dinamika segédlet gépészmérnök hallgatók számára (Stépán Gábor - Bende Margit - Szabó Zsolt - Karacsné Mindszenty Klára - Kovács László) A BME Mûszaki Mechanikai Tanszékének honlapján elérhetô elektronikus példagyûjtemény a Dinamika c. tárgy elsajátítását szeretné megkönnyíteni. A segédanyag létrehozását két fô tényezô motiválta: a hallgatókkal való közös munkára fordítható idô egyre szûkebb kimérete, és a hallgatók alap- és háttérismereteinek hiányosságai. Mindezek miatt a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulás, és a mozgások szemléltetése. Az anyag a merev testek dinamikájának klasszikus témaköreihez 9 fejezetben összesen 50 feladatot tartalmaz, amelyekhez összesen 24 kép, animáció vagy videó kapcsolódik. A példagyûjtemény tetszôlegesen módosítható, bôvíthetô, kiegészíthetô. Az önálló tanulás támogatásaként az anyag hasznos módszertani tanácsokat tartalmaz, nemcsak a bevezetôben, hanem a feladatmegoldások ismertetése során is. Rámutat alkalmazási és tudománytörténeti vonatkozásokra is, vagy az alkalmazott modell esetleges korlátaira. 14 A feladatok témaválasztéka kiterjed a közvetlen gyakorlati alkalmazhatóságra is. (Varrógép szálhúzója, szelepemelô, jármûkerék mozgása, szerszámgép, bütykös tengely, fogaskerekek, pörgettyûs elfordulásjelzô,...) A részletes magyarázatokkal ellátott feladat-kidolgozások számos segédábrát, köztük színes ábrákat is tartalmaznak. Néhány nehéznek számító fogalom példákon keresztül történô alapos magyarázata is megtalálható benne, például a szögsebesség, vagy a mérnöki közelítés a pörgettyû mozgásnál. Illusztrációként álljon itt egy kép és egy ábra.

13 Thomas: Calculus c. könyvének fordítása (Szász Domokos, szerk.) KIADÓ: Typotex Kiadó Kft. A Thomas Calculus a mérnökök matematika oktatásában világszerte fogalommá vált. Az eredeti munkát George B. Thomas, az MIT egykori professzora írta a differenciál- és integrálszámítás oktatási segédleteként. Az újabb és újabb kiadások során a tankönyv tovább érlelôdött, meglevô hiányosságait kijavították, példaanyaga és szerkezete is tovább fejlôdött. Legutóbbi, 11. kiadása nagy népszerûségnek örvend nemcsak az Egyesült Államokban, hanem tankönyvként használják Nyugat-Európa számos rangos egyetemén. Önálló tanulásra is alkalmas, számos kidolgozott feladatot tartalmazó, szépen illusztrált és olvasmányos munka. A háromkötetes Thomas-féle kalkulust a BME matematikai alaptankönyvének választotta évekig tartó diszkusszió, kipróbálás és mérlegelés után. Kiváló felkészülési lehetôséget biztosít azok számára is, akik a BME-n induló M.Sc képzésekre jelentkeznek, viszont más felsôoktatási intézményben szereztek B.Sc fokozatot. 15

14 Geológia mérnököknek (Török Ákos) A Geológia mérnököknek c. tankönyv olyan széleskörû áttekintést kíván adni egyetemi hallgatóknak és már végzett mérnököknek, építészeknek, környezetvédelmi szakembereknek, amely segít a geológia alapjainak megértésében és bemutatja a geológia szerepét és alkalmazhatóságát a gyakorlati életben, különös tekintettel a mérnöki tudományokra. Geológus-, földrajz-, földtudományi- és régészhallgatóknak, és e szakmák mûvelôinek azért ajánlható, mert a geológia alkalmazott mérnöki oldalát is kihangsúlyozza. Teljes terjedelmében színes, gazdagon illusztrált hasonló szakkönyv magyarul még nem jelent meg. A könyv elsô részében a gyakorlathoz szükséges földtani ismeretek, ásványtan, kôzettan, szerkezetföldtan, geomorfológia (1. kép) és Magyarország földtana szerepel, amelyet a felszíni és felszín alatti vizek hidrogeológiája követ. Az utolsó fô fejezetben a helyszíni, és a laboratóriumi földtani vizsgálatok valamint a geológia mérnöki alkalmazása található számtalan gyakorlati példával és esettanulmánnyal illusztrálva. A kôzetek fi zikai tulajdonságainak meghatározása és értékelése mellett ez a rész bemutatja az építési területek vizsgálatát, a kôépületek és mûemlékek diagnosztikáját (2. kép), a lejtôk, a sziklarézsûk, a bevágások, az alapozási munkagödrök és az alagutak (3. kép) mérnökgeológiáját. A könyv ismerteti még a vízügyi létesítmények (víztározók) és a bányászat geológiai és környezeti hátterét és egy külön alfejezetet szentel a geológia környezetvédelemi szerepének és alkalmazhatóságának bemutatására is kép. Vonalas erózió, száraz klímán (Death-valley, Kalifornia) 2. kép. Az athéni Parthenón (Akropolisz) felújítása, kôcsere, kôkiegészítés és szerkezeti megerôsítés 3. kép. Lôtt betonos alagút megerôsítés gránitos kôzetben, Bátaapáti tervezett radioaktív hulladéklerakó

15 Marketing stratégia és menedzsment (Vágási Mária - Petruska Ildikó - Szalkai Zsuzsanna - Kôszeghy Balázs - Vasné Egri Magdolna) KIADÓ: Alinea Kiadó Tankönyvünk a marketing alapkoncepcióit és egyes szakterületi alkalmazásainak aktuális kérdéseit tárgyalja, ötvözve a koncepcionális, a stratégiai és a menedzsment megközelítést, az elméleti és a gyakorlati nézôpontokat. Számos esetpéldát idéz, amelyek a piaci versenyképességet célzó vállalati üzleti fi lozófi a, a marketingeszközök és marketingrendszerek, valamint a különböz menedzsment szakterületek és a technológia fejlôdésének érintkezési pontjaira is utalnak. Ellenôrzô kérdések és tesztfeladatok segítik a tananyag elsajátítását. A már klasszikusnak számító koncepciók (termelési, termék-, értékesítési és marketing-orientáció) mellett a tankönyv áttekinti az újabb koncepciókat (minôség- és érték-központúság, partnerkapcsolat, társadalmi felelôsség). A vállalati stratégiai tervezés keretében és a környezetipiaci feltételrendszerben elhelyezve tárgyalja a marketing stratégiai kérdéseit (elemzés és kutatás, tervezés, célpiac-választás a fogyasztói és a szervezeti piacon, pozicionálás, differenciálás, marketingmix stratégiák), és a marketingeszközök (termék-, ár-, értékesítési és kommunikációs politika) tartalmát. Hangsúlyt helyez mindezek integrált felfogására, s bemutatja a marketing egyes részterületein (fogyasztói és ipari piac, termékinnováció, szolgáltatások, nemzetközi piac, régiók és települések, nonbusiness szervezetek stb. keretében) való alkalmazásukat, és az e-marketing sajátosságait. A szerzôk a BME marketingoktatói többéves mûegyetemi oktatási tapasztalat alapján alakították ki a tananyagot, amelynek szerkezeti felépítése lehetôvé teszi, hogy BSc és MSc képzésben, posztgraduális oktatásban egyaránt alkalmazható legyen. Az egyes témák kifejtésének és esetpéldáinak koncepciója megengedi, hogy a tankönyv a mûszaki és a gazdasági képzést is szolgálja. 17

16 CAD Technológiák Magas szintû tervezés támogatás (Váradi Károly) Elektronikus kiadású tankönyv A kidolgozott tananyag a BME Gépszerkezettani Intézet CAD technológiák I. és II. (egyetemi és MSc képzés), CAD rendszerek (BSc képzés) és Termékmodellezés és szimuláció (egyetemi és BSc képzés) címû tárgyainak oktatását kívánja segíteni. A tananyag elsô 5 fejezetét Dr. Horváth Imre professzor és munkatársai készítették a Delfti Mûszaki Egyetem CADE tanszékén. Ez a rész áttekinti a számítógéppel segített terméktervezés legkorszerûbb módszereit és eszközeit, pl. tervezéstámogatás, virtuális prototípus, együttmûködéses tervezés, megjelenítési technikák, stb. A tananyag második része hazai szerzôk (egyetemi kollégák és néhány hazai CAD szakember) munkája. A fejezetek az új keletû BSc képzést kívánják szolgálni, bemutatva azokat a CAD eljárásokat és tervezési szemléletet (pl. termékadat-menedzsment, termékéletút-kezelés, szerkezetanalízis és szerkezetoptimálás, integrált rendszerek, gyors prototípus gyártás, stb.) amelyek az utóbbi években Magyarországon is meghonosodtak. 18

17 Általános kémia (Veszprémi Tamás) KIADÓ: Mûszaki Kiadó A könyv elsôdleges célja, hogy az egyetemek kémiaszakos, vegyész, vagy vegyész-mérnök hallgatóinak középiskolából hozott tudását olyan szintre segítse, melyre a kémiai szaktárgyak (szervetlen, szerves, fi zikai, analitikai kémia stb.) alapozhatnak. Ezt szolgálja az alapfogalmak defi niálása és tisztázása, azaz a kémiai nyelv alapszókincsének a megismertetése, valamint az alapvetô fi zikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása. A könyv legfontosabb újdonsága, hogy több szinten használható, szintje és anyaga a középiskolai kémiától átvezet az egyetemek másod- harmadéves fi zikai kémia tárgyáig. Az egyes szintek tipográfi ailag is elkülönülnek. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat is adunk melyeket a kezdôk nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fô gondolatmenet megértését. Emellett érdekességeket, és némi tudománytörténetet is átnyújtunk az olvasónak. A megértést segíti a rengeteg színes ábra és fénykép. Ezért ajánlhatjuk a könyvet a középiskolák kémiatanárainak és érdeklôdô középiskolásoknak is. A fôbb fejezetek a következôk: 1. Alapfogalmak 2. Atomok és molekulák 3. Keverékek és elegyek 4. Kémiai reakciók 5. Halmazok, halmazállapotok, halmazállapot változások 6. A kémiai termodinamika alapjai 7. Kémiai egyensúlyok 8. Sav-bázis elméletek 9. Elektrokémia 10. Az atomok szerkezete 11. A molekulák szerkezete 12. Kémiai kinetika 19 Illusztráció a könyvbôl: a szén allotróp módosulatai: a gyémánt, grafi t és fullerén kristályszerkezete

18 Elektromágneses terek (Zombory László) Az elektromágneses tér a szakma változásai ellenére továbbra is a villamosmérnöki tudományok alapja számos területen. Így távközlésben az OSI modell 1. (fi zikai) rétegében a jel, illetve információ hordozója; ez igaz a rádiócsatornára és az optikai szálakra is. Az energetikában a szerepe, ha lehet, még növekedett is. Kitüntetett felhasználási területe az elektromágneses kompatibilitás vizsgálata. A mérnöki szakmának biztosítania kell, hogy a különbözô funkciójú eszközök ne zavarják egymás mûködését és ne okozzanak maradandó egészségi károsodást, illetve egyes szerveknél idôszakos rossz mûködést. Mindezen jelenségek megértése, magyarázata, a kompatibilitás tervezése és megoldása nem lehetséges az elektromágneses tér ismerete nélkül. Ennek mérnöki jellegû megalapozását adja a tankönyv. 20

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

Összeállította Horváth László egyetemi tanár Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Intelligens Mérnöki Rendszerek Szakirány a Mérnök informatikus alapszakon Összeállította Horváth László Budapest, 2011

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

A pécsi koordinációban készült tananyagok és kreditallokáció TÁMOP A/1-11/

A pécsi koordinációban készült tananyagok és kreditallokáció TÁMOP A/1-11/ A pécsi koordinációban készült tananyagok és kreditallokáció TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025 A KEZDETEK Három partner megelızı együttmőködése Közös, hagyományos mesterszakok PTE érdekeltség: 11 db PTE konzorciális

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSBE

PEDAGÓGUSOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSBE A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001 PEDAGÓGUSOK BEVONÁSA A FEJLESZTÉSBE Digitális Oktatási

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév)

Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Kémiatanárok közös képzési szakasza (1-6. félév) Szakmai alapozó ismeretek (16 kredit, amiből egy hallgatónak 14 kreditet kell teljesíteni)) Matematikai alapismeretek kémiatanároknak 4 4 g Bolyai Intézet

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: BENKŐ ZOLTÁN Írta: BENKŐ ZOLTÁN, KŐMÍVESNÉ TAMÁS IBOLYA, STANKOVICS

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Műegyetemi megoldások

Műegyetemi megoldások Műegyetemi megoldások A BME és az ipar együttműködése Intelligens technológiák 1 Műegyetemi megoldások A BME és az ipar együttműködése Intelligens technológiák Kollár László tudományos és innovációs rektorhelyettes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Vitorlát a tornádóban

Vitorlát a tornádóban Egyetemi prezentációs sablon Dr. M 1 Vitorlát a tornádóban Mit tudunk hozzáadni a fiatalok lendületéhez? Dr. Hoffer Ilona - Katona Viktória Budapesti Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszék

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai. 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Szakály Zoltán egyetemi tanár Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMLA216-K5 Marketing alapjai 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK. MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK EGYETE SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK MESTER PÉNZÜGY és SZÁMVITEL (VEZETŐI SZÁMVITEL) SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgyi

Részletesebben

- tanári szeptemberétől. kódja

- tanári szeptemberétől. kódja - tanári KÉMIA alapszak - vegyész szakirányok mintatanterve - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika

Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Tankönyvkiadók konferenciája Fizika Általános iskola, felső tagozat Dr. Koreczné Kazinczi Ilona vezető szerkesztő 2014. 08. 21. Szombathely Magyar nyelv FELSŐ TAGOZAT Matematika Magyar nyelv Kalandozások

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető

Élelmezési menedzser Élelmezésvezető 151808 Menedzseri feladatok végzése A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

ANALÍZIS TANSZÉK Szakdolgozati téma. Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális

ANALÍZIS TANSZÉK Szakdolgozati téma. Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális Piezoelektromos mechanikai redszer rezgését leíró parciális di erenciálegyenlet el½oállítása és megoldása Témavezet½o: Dr. Kovács Béla Rugalmas és pizoelektromos rétegekb½ol álló összetett mechanikai rendszer

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék Szerkesztette: FAIGL FERENC Írta: FAIGL FERENC, SZEGHY LAJOS, KOVÁCS ERVIN, MÁTRAVÖLGYI

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért

Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Oktatás, kutatás és innováció szervezeti integrációja a korszerű mérnökképzésért Friedler Ferenc Pannon Egyetem Informatikai Oktatási Konferencia 2014 HTTP Alapítvány Budapest, 2014. február 22. Tartalom

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben