Ábrázoló geometria szemléletesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ábrázoló geometria szemléletesen"

Átírás

1 Ábrázoló geometria szemléletesen (Bancsik Zsolt - Juhász Imre - Lajos Sándor) Elektronikus kiadású tankönyv A mérnöki kommunikáció egyik legfontosabb formája a rajz. Könyvünk célja a számítógép által nyújtott lehetôségeket kihasználva szemléletes bevezetést adni a rajz elméletének, az ábrázoló geometriának a mûszaki alkalmazások szempontjából legfontosabb fejezeteibe. A Monge-rendszerben tárgyaljuk a térelemeket, poliédereket, forgásfelületeket és az ezekkel kapcsolatos feladatokat, bemutatjuk a kinematikai geometria elemeit, ismertetjük az axonometrikus ábrázolás elvét és megmutatjuk a kótás (mérôszámos) projekció jellegzetes feladatait. A korszerû CAD rendszerek elterjedése hangsúlyváltást okozott az oktatás céljainak megítélésében. Korábban a szerkesztés volt az elsôdleges cél, és a térszemlélet kialakulása ennek csupán a következménye. Ma a szerkesztési algoritmusok ismerete a számítógép alkalmazása mellett veszített a fontosságából, a geometriai ismeretekkel szervezett térszemlélet viszont a CAD rendszerek értelmes alkalmazásához is nélkülözhetetlen. Ezért nagy gondot fordítottunk a szemléltetésre. A forgatható, színes, árnyalt szemléltetô ábrák konkrét térélményt keltenek, amely alapján a geometriai és szerkesztési ismeretek könnyen érthetôvé válnak. Ezért egyaránt ajánljuk az elôadások színesítésére, az egyéni tanulás segítésére és a távoktatás támogatására. 3

2 Kódolástechnika (Buttyán Levente - Györfi László - Gyôri Sándor - Vajda István) Elektronikus kiadású tankönyv Napjainkban a digitális kommunikáció, az információ biztonságos tárolása, feldolgozása és továbbítása életünk szerves részévé vált. E feladatok hatékony megoldása érdekében az információt kódolni kell. A Kódolástechnika címû jegyzet célja az alapvetô kódolási módszerek, algoritmusok ismertetése és azok tulajdonságainak vizsgálata. Ehhez szemléltetésként számos, a valós életbôl vett alkalmazási példát is megvizsgálunk (mozgókép-tömörítés, a kompaktlemezeken alkalmazott hibajavítás, GSM elôfi zetô-hitelesítés, Web-biztonság, stb.). A kódolási feladatok szokásos felosztásához igazodva a jegyzet négy témakört ölel fel, melyek a következôk: hibajavító kódolás, adatbiztonság, adattömörítés és veszteséges forráskódolás. Az egyes témakörök tárgyalását a fejezetek végén található, megoldással is ellátott gyakorló feladatok, valamint irodalomjegyzék teszik teljessé. A jegyzet csak elemi lineáris algebrai és bevezetô valószínûségszámítási ismeretekre épít, így bármely felsôoktatási intézmény informatikus alapképzésében (BSc) használható, de haszonnal forgathatják más mérnökszakos vagy alkalmazott matematikus hallgatók is. 4

3 Anyagvizsgálati praktikum (Czél György - Kollár Mariann) Kiadó: Well-Press Kiadó Kft. Az Anyagvizsgálati praktikum címû tankönyvünk elsôsorban anyagmérnök hallgatók számára készült. A graduális képzésben résztvevô fi atalok tanulmányaik elején találkoznak a különféle anyagtípusok vizsgálati módszereivel. Ekkor szembesülnek elôször az ôket körülvevô szilárd anyagi világ természetével, tulajdonságaival. Reményünk szerint e gyakorlatorientált tematikus tankönyv, vonzóvá teheti az anyagok és vizsgálataik színes világát. A tankönyv elsôdleges célja az, hogy a mérnökök oktatásában egyre népszerûbbé és oktathatóvá tegye a fémes anyagok mellett a kerámiák és a polimerek anyagvizsgálatának gyakorlatát is. Nehézség azonban az, hogy korunkban az anyagvizsgálat már olyan mértékû és oly kifi nomult eszközparkkal rendelkezik, hogy ezt a célt a teljességre törekedve elérni szinte lehetetlen. A szerzôk e tárgykörben végzett oktatási gyakorlata talán lehetôvé teszi azt, hogy célszerûen szelektálva, a legfontosabb vizsgálati módszereket kiemelve összefoglaló mûvet jelentessen meg. A könyv törekszik arra, hogy az egyes anyagtípusokra igen jellemzô anyagvizsgálati módszereket részletesen példákat és feladatokat adva mutassa be, de foglalkozik például az anyagok kopásállósági vizsgálataival is (lásd az ábrát) ábra Gömbsüveg koptató berendezés üzem közben

4 Matematikai alapok mérnökhallgatók számára (Klincsik Mihály - Pálfi Róbert - Perjésiné Hámori Ildikó) Elektronikus kiadású tankönyv INTERNETES ELÉRHETÔSÉG: 6 A digitális tananyag célja a középiskolai matematika tananyag azon fejezeteinek átismétlése, készség szintû elsajátíttatása, amely anyagrészek ismerete nélkül reménytelen vállalkozás a felsôbb matematika megértése. A tananyag használóinak célcsoportja: a mûszaki és természettudományi karok elsô éves hallgatói, illetve végzôs középiskolai hallgatók. A tananyag felhasználásának módja: önálló feldolgozás, illetve segédanyagként elemei a Matematika I. kurzusokon használhatóak. A tananyag fô fejezetcímei: Halmazok, mûveletek, függvények, egyenletek, egyenlôtlenségek. A linkek segítségével a tananyag hierarchikus kategóriákba, illetve asszociatív kapcsolatokba szervezett, ami az olvasó számára azt a lehetôséget nyitja meg, hogy a tananyagot nem elôzetesen lerögzített, tradicionális, lineáris formában, hanem egyéni választása szerinti utakon tárja fel. A nagyszámú kidolgozott példa mellett önállóan kidolgozandó feladatok, ellenôrzô tesztek segítik a tananyag készség szintû elsajátítását. A tesztfeladatok megoldását nem csak a végeredmény közlésével segíti, hanem lehetôség van a megoldás közbeni segítségadásra, illetve a részletszámítások ellenôrzésére is. A tárgymutató segítségével azonnal a tárgyszó legfontosabb említéséhez jut a felhasználó. A tananyag egy függvényrajzoló programot is tartalmaz, valamint nagyszámú, hasonló témakörû honlap összegyûjtésével segít az önálló ismeretszerzésben.

5 Közlekedéstervezés (Koren Csaba - Prileszky István - Horváth Balázs - Tóth-Szabó Zsuzsanna) A közlekedéstervezési anyagot ez a tankönyv a személyközlekedésben, azon belül is elsôsorban a közúti és városi közlekedésben történô felhasználás szempontjából tárgyalja. A könyvet elsôsorban a közlekedésmérnök és építômérnök hallgatók részére meghirdetett Közlekedéstervezés címû tárgy segédanyagaként ajánljuk. A könyv 14 fejezete a klasszikus témakörök (közlekedési igény és kínálat, gépjármû-elhelyezés) új eredményei mellett részletesen tárgyalja a forgalmi modellezés kérdéseit, és foglalkozik a közlekedés környezeti hatásaival, a biztonság jelentôségével, a tervek értékelésével, a társadalmi részvétellel, a fenntartható fejlôdéssel. Igyekeztünk olyan anyagot készíteni, melyet egyaránt haszonnal forgathatnak a szakterülettel még csak ismerkedô hallgatók és a gyakorló mérnökök is. 7

6 Az innovációs folyamatok szervezése (Pakucs János - Papanek Gábor, szerk.) Kiadó: Magyar Innovációs Szövetség A hiánypótló tankönyv a kutatás-fejlesztés és az innováció legújabb kutatási eredményeit, illetve hazai gyakorlatát mutatja be. A hazai innovációs folyamatok sajnos lassúak, s ennek egyik oka a képzett és tapasztalt szakemberek csekély száma. Ezért is fontos az innovációs menedzserek munkájához szükséges legkorszerûbb elméleti és gyakorlati ismeretek széles körû terjesztése. Ebben segít a Magyar Innovációs Szövetség új, elsôsorban a felsôfokú képzés támogatását célzó szak-, illetve tankönyve, amelyet Dr. Pakucs János és Dr. Papanek Gábor szerkesztett. 8 A leendô és gyakorló menedzsereket, vállalkozókat, kutatókat, feltalálókat és innovációs szakembereket oktatók számára egyaránt nélkülözhetetlen ez a magyar nyelven hiánypótló, egyszerre tan- és kézikönyv, amely megfelelô mélységig vezeti be az olvasót, ill. az egyetemi-fôiskolai hallgatókat az alapozó ismeretek mellett a vállalati innováció-menedzsment világába, s a speciális innovációs feladatok területén gyakorlati segítséget nyújt a pályázatkészítéstôl a projektek megvalósításáig. A szakkönyv a bevezetôben az innovációs alapfogalmakról szól, majd részletesebben fejti ki a korszerû tudás-menedzsment, emberi erôforrás fejlesztés, szellemi tulajdon-védelem, innováció fi nanszírozás, innovációs teljesítmény-mérés, valamint az inkubáció és a pályázás kérdésköreit. Széles körben ismertet világszerte alkalmazott korszerû módszereket az innovációs folyamatok tervezése, szervezése és megvalósítása számára, majd elemzi, ezek mennyiben és miként honosodtak meg a magyar gazdaságban. Arra keres választ, hogy a tárgyalt módszerek és eljárások alkalmazásával miként tehetôk piacképessé és jövedelmezôvé a (magyar) vállalatok, illetve versenyképessé az egész nemzetgazdaság. Az elemzések elsôsorban a vállalkozásfejlesztésben résztvevô, vállalkozások fejlesztésére készül fi atal szakembereknek szólnak, de tanulmányozásuk határozottan ajánlható az innovatív vállalatokat létrehozó, mûködtetô és támogató vezetôknek, menedzsereknek is. A könyv beszerezhetô 2.950,- Ft-os áron: a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán 1036 Budapest, Lajos u TELEFON: vagy a Mûegyetemi Könyvesboltban (BME Szolgáltató Kft.) 1111 Budapest, Goldmann tér 3. TELEFON:

7 A környezetvédelem technikai alapjai I-II-III (Lengyel Antal - Kerekes Benedek - Sikolya László) KIADÓ: Nyíregyházi Fôiskola, Bessenyei György Könyvkiadó A környezetvédelem évtizedek óta a világ és hazánk szakmai tevékenységében kiemelt szerepet kap. A Nyíregyházi Fôiskolán (és jogelôd intézményeiben) már két évtizede oktatjuk valamilyen formában a környezet megóvásához kapcsolódó szakismereteket (környezetvédelem alapjai, környezettechnika, környezetgazdálkodás, technológia és környezet). Az ember és környezete kölcsönhatásának fontos elemei a föld, a víz és a levegô. Az ebben a környezetben dolgozó ember az általa végzett tevékenységekben különféle hulladékokat és szennyezôdéseket hoz létre. A felsorolt tényezôk harmonikus kölcsönhatására irányuló tudatos tevékenységet környezetvédelemnek nevezve fontos, hogy a leendô szakemberek akik gyakorlati munkájukon keresztül a legnagyobb befolyást gyakorolhatják a folyamatra felkészüljenek a környezeti állapot legjobb szintû fenntartására. Ennek érdekében a kibocsátási folyamatok technológiájának és technikai eszközeinek megismerésében fontos feladat vár a leendô mérnökökre, akik napjaink egyetemi és fôiskolai hallgatói. A Korszerû Mérnökért Alapítvány által kiírt tankönyvkészítési pályázat nyerteseként vállalkoztak a szerzôk az eddigi munkásságuk összefoglalására A környezetvédelem technikai alapjai megnevezéssel. Szerkezeti formájában a témakört három önálló kiadványban: A Levegôtisztaság-védelem, a Vízkezelés és talajvédelem, valamint a Hulladékfeldolgozás címû kötetben adják közre. A tervezett 3 kötetes tankönyv lényegében teljes egészében lefedi a környezetmérnökök számára szükséges speciális technológiai és technikai ismereteket (vízkezelés, hulladékkezelés, levegôtisztaságvédelem, talajvédelem). 9 Jelenleg a tankönyv- és szakkönyv-kereskedelemben nem található ilyen átfogó és részletes szakmai tudnivalókat tartalmazó mû, amely alkalmas lenne az agrár és mûszaki jellegû felsôoktatásban résztvevôk számára tankönyvként való felhasználásra. Hazánkban a legtöbb szakegyetemen és fôiskolán található környezetvédelmi jellegû szak, vagy szakirány. Ennek alapján kijelenthetô, hogy a tervezett új szakmai mû iránt jelentôs lesz az igény, valamint a gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják.

8 Pénzügyek (Pálinkó Éva - Szabó Márta) Elektronikus kiadású tankönyv A Pénzügyek tankönyv a pénz és a befektetések világába kalauzolja el a hallgatókat. Középpontjában az alapvetô pénz folyamatok megismerése áll, mégpedig egyéni befektetôi szemszögbôl. A megközelítés alapkérdése, ha magánemberként 100 ezer Ft-unk lenne, hogyan lehetne ennek értékét növeli. A befektetések összetett döntések, sok tényezôt kell egyidejûleg mérlegelni, így többek között: Milyen eszközbe fektessünk be (befektetési jegy, részvény, kötvény, bankbetét)? Hogyan számítsuk ki a befektetések megtérülését? Milyen pénzügyi intézményre bízzuk megtakarított pénzünket? Milyen veszteséggel jár, ha lejárat elôtt kivonjuk pénzünket? A jó döntéshez meg kell ismerni azt a környezetet, amelyben a befektetési döntések születnek, azokat az általános gazdasági tényezôket, amelyek hatással vannak a befektetésekre. Ismerni kell a pénzügyi termékeket, ezek értékelését, valamint a pénzügyi piacok, többek között a tôzsde, mûködését. 10 A pénzügyek jegyzet elsôsorban a felsôfokú oktatás (BSC/BA szint) számára foglalja össze a pénzügyek alapjait, gyakorlatorientált megközelítésben.

9 A géptervezés alapjai (Péter József) KIADÓ: Miskolci Egyetemi Kiadó A géptervezést megkönnyítik a számítógépek, a sokat tudó és kényelmes szoftverek, de ezek értelmes használatához a jó ötletek mellett alapos tárgyi tudásra van szükség. A géptervezônek ismernie kell a tervezés folyamatát, a lehetséges megoldásokat, a gépelemek jellemzôit és az azok közötti összefüggéseket, a kiválasztás, a geometriai és szilárdsági számítások, az anyag és a technológia választásának szempontjait, a gépek kialakításának szabályait, a géptervezéshez használt szabványokat és segédleteket, a dokumentumok tartalmi és formai követelményeit. A tankönyv a géptervezéssel ismerkedôk lehetôségeit szem elôtt tartva az egyszerûtôl az összetett feladatok felé haladva, igényes ábrák, és több mint száz kidolgozott feladat segítségével foglalja össze a géptervezéshez szükséges ismereteket. A könyv fô fejezetei: Bevezetés, Kötések, Tengelyek, Tengelykapcsolók, Csapágyak, Tömítések, Hajtások, Egyszerû gépszerkezetek tervezése. A fô fejezetek a jó áttekinthetôség kedvéért további alfejezetekre vannak bontva. A szöveges rész stílusa közérthetô, komoly mûszaki elôképzettség nélkül is követhetô. Az ábrák részletesek, de kerülnek minden fölösleges fi gyelemelvonó részletet, a táblázatok a szabványok és a katalógusok használatával ismertetik meg az olvasót, a kidolgozott feladatok a tervezô munkához nyújtanak hasznos segítséget. 11

10 Kombinált fuzzy, neurális, genetikus rendszerek (Retter Gyula) KIADÓ: Invest-Marketing Bt. A lágy számítási rendszerek, mint a fuzzy, a neurális, a genetikus és a káosz változatokat klasszikus kemény számítással szemben képesek kezelni a való világ pontatlanságát, bizonytalanságát és részleges igazságait. Ezáltal egyszerûen, áttekinthetôen, robusztus eljárásokkal és alacsony ráfordítással kezelhetôvé válnak bonyolult, nemlineáris és modellmentes alakzatok is. Ezek a jellemzôk tették világszerte egyre kedveltebbé használatukat. Mind az elmélet, és különösen az alkalmazások területén viharosan terjednek a lágy rendszerek kombinált, egyesített alakjai. Ugyanis hasonlóságaik lehetôvé, egymást kiegészítô tulajdonságaik pedig rendkívül hatékonnyá teszik egybefoglalásukat, elônyeik egyesítését, hiányosságaik kiiktatását eredményezve. E könyv célkitûzése jól követhetô, rendezetten áttekinthetô képet nyújtani a kombinált lágy számítási rendszerek csodálatos világának alapgondolatairól, célkitûzéseirôl, fô típusairól, megalapozva e viharos fejlôdésben lévô, rendkívül fontos szakterület hazai fejlôdését mind elméletben, mind a változatok, különösen pedig az alkalmazások körében. 12

11 Biokémia mérnököknek (Sarkadi Livia) KIADÓ: Typotex Kft. A Biokémia mérnököknek címû könyv a mûszaki felsôoktatás régóta várt, hiánypótló tankönyve. Tartalmát tekintve egy rövid történelmi bevezetéssel indul, amely áttekintést ad a biokémiai tudomány nemzetközi és hazai fejlôdésérôl. Ezt követôen bemutatja az élô rendszerek jellemzô tulajdonságait, a kémiai és prebiológiai evolúció elméleteit. A tankönyv további részében részletesen foglakozik a szervezetet felépítômolekulák alapvetû kémiai tulajdonságai és biológiai funkciói közötti összefüggésekkel. A bioszféra valamint az élô szervezetek fô energiatermelô és bioszintetikus anyagcsere folyamatainak ismertetése után a sejtek anyagtranszport folyamatainak tárgyalására kerül sor. A biológiai folyamatok szabályozása fejezetben a molekuláris, a sejtszintû és a szervezetszintû szabályozás fô módjai kerülnek bemutatásra. A tankönyv a bio-mérnökség alapjainak ismertetésével zárul. A Biokémia mérnököknek címû tankönyv nemcsak a mérnök hallgatók számára tartalmaz hasznos ismeretanyagot, hanem témája általános érdeklôdésre is számot tarthat a biokémia iránt érdeklôdôk széles tábora körében. 1. kép: DNS 2. kép: DNS bioszintézis 3. kép: Fehérje bioszintézis 4. kép: A fôtápanyagok lebontásának sémája 5. kép: ATP-szintáz 13

12 Dinamika segédlet gépészmérnök hallgatók számára (Stépán Gábor - Bende Margit - Szabó Zsolt - Karacsné Mindszenty Klára - Kovács László) A BME Mûszaki Mechanikai Tanszékének honlapján elérhetô elektronikus példagyûjtemény a Dinamika c. tárgy elsajátítását szeretné megkönnyíteni. A segédanyag létrehozását két fô tényezô motiválta: a hallgatókkal való közös munkára fordítható idô egyre szûkebb kimérete, és a hallgatók alap- és háttérismereteinek hiányosságai. Mindezek miatt a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulás, és a mozgások szemléltetése. Az anyag a merev testek dinamikájának klasszikus témaköreihez 9 fejezetben összesen 50 feladatot tartalmaz, amelyekhez összesen 24 kép, animáció vagy videó kapcsolódik. A példagyûjtemény tetszôlegesen módosítható, bôvíthetô, kiegészíthetô. Az önálló tanulás támogatásaként az anyag hasznos módszertani tanácsokat tartalmaz, nemcsak a bevezetôben, hanem a feladatmegoldások ismertetése során is. Rámutat alkalmazási és tudománytörténeti vonatkozásokra is, vagy az alkalmazott modell esetleges korlátaira. 14 A feladatok témaválasztéka kiterjed a közvetlen gyakorlati alkalmazhatóságra is. (Varrógép szálhúzója, szelepemelô, jármûkerék mozgása, szerszámgép, bütykös tengely, fogaskerekek, pörgettyûs elfordulásjelzô,...) A részletes magyarázatokkal ellátott feladat-kidolgozások számos segédábrát, köztük színes ábrákat is tartalmaznak. Néhány nehéznek számító fogalom példákon keresztül történô alapos magyarázata is megtalálható benne, például a szögsebesség, vagy a mérnöki közelítés a pörgettyû mozgásnál. Illusztrációként álljon itt egy kép és egy ábra.

13 Thomas: Calculus c. könyvének fordítása (Szász Domokos, szerk.) KIADÓ: Typotex Kiadó Kft. A Thomas Calculus a mérnökök matematika oktatásában világszerte fogalommá vált. Az eredeti munkát George B. Thomas, az MIT egykori professzora írta a differenciál- és integrálszámítás oktatási segédleteként. Az újabb és újabb kiadások során a tankönyv tovább érlelôdött, meglevô hiányosságait kijavították, példaanyaga és szerkezete is tovább fejlôdött. Legutóbbi, 11. kiadása nagy népszerûségnek örvend nemcsak az Egyesült Államokban, hanem tankönyvként használják Nyugat-Európa számos rangos egyetemén. Önálló tanulásra is alkalmas, számos kidolgozott feladatot tartalmazó, szépen illusztrált és olvasmányos munka. A háromkötetes Thomas-féle kalkulust a BME matematikai alaptankönyvének választotta évekig tartó diszkusszió, kipróbálás és mérlegelés után. Kiváló felkészülési lehetôséget biztosít azok számára is, akik a BME-n induló M.Sc képzésekre jelentkeznek, viszont más felsôoktatási intézményben szereztek B.Sc fokozatot. 15

14 Geológia mérnököknek (Török Ákos) A Geológia mérnököknek c. tankönyv olyan széleskörû áttekintést kíván adni egyetemi hallgatóknak és már végzett mérnököknek, építészeknek, környezetvédelmi szakembereknek, amely segít a geológia alapjainak megértésében és bemutatja a geológia szerepét és alkalmazhatóságát a gyakorlati életben, különös tekintettel a mérnöki tudományokra. Geológus-, földrajz-, földtudományi- és régészhallgatóknak, és e szakmák mûvelôinek azért ajánlható, mert a geológia alkalmazott mérnöki oldalát is kihangsúlyozza. Teljes terjedelmében színes, gazdagon illusztrált hasonló szakkönyv magyarul még nem jelent meg. A könyv elsô részében a gyakorlathoz szükséges földtani ismeretek, ásványtan, kôzettan, szerkezetföldtan, geomorfológia (1. kép) és Magyarország földtana szerepel, amelyet a felszíni és felszín alatti vizek hidrogeológiája követ. Az utolsó fô fejezetben a helyszíni, és a laboratóriumi földtani vizsgálatok valamint a geológia mérnöki alkalmazása található számtalan gyakorlati példával és esettanulmánnyal illusztrálva. A kôzetek fi zikai tulajdonságainak meghatározása és értékelése mellett ez a rész bemutatja az építési területek vizsgálatát, a kôépületek és mûemlékek diagnosztikáját (2. kép), a lejtôk, a sziklarézsûk, a bevágások, az alapozási munkagödrök és az alagutak (3. kép) mérnökgeológiáját. A könyv ismerteti még a vízügyi létesítmények (víztározók) és a bányászat geológiai és környezeti hátterét és egy külön alfejezetet szentel a geológia környezetvédelemi szerepének és alkalmazhatóságának bemutatására is kép. Vonalas erózió, száraz klímán (Death-valley, Kalifornia) 2. kép. Az athéni Parthenón (Akropolisz) felújítása, kôcsere, kôkiegészítés és szerkezeti megerôsítés 3. kép. Lôtt betonos alagút megerôsítés gránitos kôzetben, Bátaapáti tervezett radioaktív hulladéklerakó

15 Marketing stratégia és menedzsment (Vágási Mária - Petruska Ildikó - Szalkai Zsuzsanna - Kôszeghy Balázs - Vasné Egri Magdolna) KIADÓ: Alinea Kiadó Tankönyvünk a marketing alapkoncepcióit és egyes szakterületi alkalmazásainak aktuális kérdéseit tárgyalja, ötvözve a koncepcionális, a stratégiai és a menedzsment megközelítést, az elméleti és a gyakorlati nézôpontokat. Számos esetpéldát idéz, amelyek a piaci versenyképességet célzó vállalati üzleti fi lozófi a, a marketingeszközök és marketingrendszerek, valamint a különböz menedzsment szakterületek és a technológia fejlôdésének érintkezési pontjaira is utalnak. Ellenôrzô kérdések és tesztfeladatok segítik a tananyag elsajátítását. A már klasszikusnak számító koncepciók (termelési, termék-, értékesítési és marketing-orientáció) mellett a tankönyv áttekinti az újabb koncepciókat (minôség- és érték-központúság, partnerkapcsolat, társadalmi felelôsség). A vállalati stratégiai tervezés keretében és a környezetipiaci feltételrendszerben elhelyezve tárgyalja a marketing stratégiai kérdéseit (elemzés és kutatás, tervezés, célpiac-választás a fogyasztói és a szervezeti piacon, pozicionálás, differenciálás, marketingmix stratégiák), és a marketingeszközök (termék-, ár-, értékesítési és kommunikációs politika) tartalmát. Hangsúlyt helyez mindezek integrált felfogására, s bemutatja a marketing egyes részterületein (fogyasztói és ipari piac, termékinnováció, szolgáltatások, nemzetközi piac, régiók és települések, nonbusiness szervezetek stb. keretében) való alkalmazásukat, és az e-marketing sajátosságait. A szerzôk a BME marketingoktatói többéves mûegyetemi oktatási tapasztalat alapján alakították ki a tananyagot, amelynek szerkezeti felépítése lehetôvé teszi, hogy BSc és MSc képzésben, posztgraduális oktatásban egyaránt alkalmazható legyen. Az egyes témák kifejtésének és esetpéldáinak koncepciója megengedi, hogy a tankönyv a mûszaki és a gazdasági képzést is szolgálja. 17

16 CAD Technológiák Magas szintû tervezés támogatás (Váradi Károly) Elektronikus kiadású tankönyv A kidolgozott tananyag a BME Gépszerkezettani Intézet CAD technológiák I. és II. (egyetemi és MSc képzés), CAD rendszerek (BSc képzés) és Termékmodellezés és szimuláció (egyetemi és BSc képzés) címû tárgyainak oktatását kívánja segíteni. A tananyag elsô 5 fejezetét Dr. Horváth Imre professzor és munkatársai készítették a Delfti Mûszaki Egyetem CADE tanszékén. Ez a rész áttekinti a számítógéppel segített terméktervezés legkorszerûbb módszereit és eszközeit, pl. tervezéstámogatás, virtuális prototípus, együttmûködéses tervezés, megjelenítési technikák, stb. A tananyag második része hazai szerzôk (egyetemi kollégák és néhány hazai CAD szakember) munkája. A fejezetek az új keletû BSc képzést kívánják szolgálni, bemutatva azokat a CAD eljárásokat és tervezési szemléletet (pl. termékadat-menedzsment, termékéletút-kezelés, szerkezetanalízis és szerkezetoptimálás, integrált rendszerek, gyors prototípus gyártás, stb.) amelyek az utóbbi években Magyarországon is meghonosodtak. 18

17 Általános kémia (Veszprémi Tamás) KIADÓ: Mûszaki Kiadó A könyv elsôdleges célja, hogy az egyetemek kémiaszakos, vegyész, vagy vegyész-mérnök hallgatóinak középiskolából hozott tudását olyan szintre segítse, melyre a kémiai szaktárgyak (szervetlen, szerves, fi zikai, analitikai kémia stb.) alapozhatnak. Ezt szolgálja az alapfogalmak defi niálása és tisztázása, azaz a kémiai nyelv alapszókincsének a megismertetése, valamint az alapvetô fi zikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása. A könyv legfontosabb újdonsága, hogy több szinten használható, szintje és anyaga a középiskolai kémiától átvezet az egyetemek másod- harmadéves fi zikai kémia tárgyáig. Az egyes szintek tipográfi ailag is elkülönülnek. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat is adunk melyeket a kezdôk nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fô gondolatmenet megértését. Emellett érdekességeket, és némi tudománytörténetet is átnyújtunk az olvasónak. A megértést segíti a rengeteg színes ábra és fénykép. Ezért ajánlhatjuk a könyvet a középiskolák kémiatanárainak és érdeklôdô középiskolásoknak is. A fôbb fejezetek a következôk: 1. Alapfogalmak 2. Atomok és molekulák 3. Keverékek és elegyek 4. Kémiai reakciók 5. Halmazok, halmazállapotok, halmazállapot változások 6. A kémiai termodinamika alapjai 7. Kémiai egyensúlyok 8. Sav-bázis elméletek 9. Elektrokémia 10. Az atomok szerkezete 11. A molekulák szerkezete 12. Kémiai kinetika 19 Illusztráció a könyvbôl: a szén allotróp módosulatai: a gyémánt, grafi t és fullerén kristályszerkezete

18 Elektromágneses terek (Zombory László) Az elektromágneses tér a szakma változásai ellenére továbbra is a villamosmérnöki tudományok alapja számos területen. Így távközlésben az OSI modell 1. (fi zikai) rétegében a jel, illetve információ hordozója; ez igaz a rádiócsatornára és az optikai szálakra is. Az energetikában a szerepe, ha lehet, még növekedett is. Kitüntetett felhasználási területe az elektromágneses kompatibilitás vizsgálata. A mérnöki szakmának biztosítania kell, hogy a különbözô funkciójú eszközök ne zavarják egymás mûködését és ne okozzanak maradandó egészségi károsodást, illetve egyes szerveknél idôszakos rossz mûködést. Mindezen jelenségek megértése, magyarázata, a kompatibilitás tervezése és megoldása nem lehetséges az elektromágneses tér ismerete nélkül. Ennek mérnöki jellegû megalapozását adja a tankönyv. 20

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb.

Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. 1 Autodata adatbázisok Gépjárműtechnikai szakkönyvek stb. Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. 1205 Budapest, XX. Nagykőrösi út 91. T./F: 285-6608, 285-0116, 06/30 520-6967 info@marotikonyvker.hu,

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1

Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1 Számítógéppel támogatott turizmusoktatás 1 A szállodamenedzser képzést támogató oktatási segédanyag-gyűjtemény FARKAS ATTILA a, KATONÁNÉ ERDÉLYI EDIT b a Eszterházy Károly Főiskola, Gazdaságtudományi Intézet

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2014. április 23.

ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. Budapest, 2014. április 23. ÓBUDAI EGYETEM TARTALMI KIVONATOK XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA Budapest, 2014. április 23. További információ az honlapján: www.uni-obuda.hu Az 2013/14. tanévi TDK konferenciáinak rendezését

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA MÓNIKA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA MÓNIKA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS VARGA MÓNIKA KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2009 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Informatika Tanszék A doktori iskola vezetője PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR az MTA doktora

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom ZAROTANULMANY A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bõr- és cipõipari szakágazatokban a felnõttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatásról Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Életciklus elemzés készítése

Életciklus elemzés készítése II. kötet Életciklus elemzés készítése Dr. Tamaska László Dr. Rédey Ákos Vizi Szilárd ISBN 963 00 6829 X Életciklus elemzés készítése 2. oldal Cím: Szerzők: ISBN szám: Sorozat: Sorozatszerkesztő: Zilahy

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban. Szakma Sztár Fesztivál, 2009

Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban. Szakma Sztár Fesztivál, 2009 A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa 1. szám Lapozó www.muszakikiado.hu 1. szám A mûszaki Mûszaki Kiadó partner az új modulrendszerû oktatásban AMűszaki Kiadó könyveivel, kiadványaival több évtizede képvisel

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év

A BGF PSZK Zalaegerszegi Intézet Könyvtára 2009. évi gyarapodási jegyzéke GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2009. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2009. év Lezárva: 2010.01.05. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA rektora és a Tudományos Diákköri Tanács meghívja Önt és munkatársait a 2008. november 12-én megrendezésre kerülő Házi Tudományos Diákköri Konferenciára 1 Szerkesztette: Dr. Gyarmati

Részletesebben

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI)

(AZ INNOVÁCIÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI) Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2952 E-mail: ipargazd@t-online.hu Internet:http://www.ikt.hu I. INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei

Vas Réka Franciska. Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Vas Réka Franciska Tudásfelmérést támogató oktatási ontológia szerepe és alkalmazási lehetőségei Információrendszerek Tanszék Témavezető: Dr. Gábor András Vas Réka Franciska Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

Mûszaki Kiadó partner minden idõkben. Megőrizve megújítani változások a szakképzésben. Tájékoztató az Országos Szakképzési Tanévnyitóról

Mûszaki Kiadó partner minden idõkben. Megőrizve megújítani változások a szakképzésben. Tájékoztató az Országos Szakképzési Tanévnyitóról A Mûszaki Kiadó ingyenes kiadványa Lapozó 1. szám II. évfolyam 3. szám 5. szám A mûszaki szakmák tanárainak lapja www.muszakikiado.hu A Mûszaki Kiadó partner minden idõkben 2010. november míg nagy dolgok

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Raffai Mária. 0 GIKOF Journal 1. évf. 1. szám. Tisztelt Olvasónk!

Tartalomjegyzék. Raffai Mária. 0 GIKOF Journal 1. évf. 1. szám. Tisztelt Olvasónk! Tartalomjegyzék Tisztelt Olvasónk! Ön egy új szakmai periodika első példányát tartja kezében, amely az informatika egy meghatározó szakterületével, a gazdaságinformatikai kutatásokkal, a technológiai eredményekkel

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés

KURKÓ NOÉMI. Bevezetés KURKÓ NOÉMI Reál továbbtanulásra ösztönző technikák HA NEM AKARUNK BESZÁLLÍTÓK ÉS LONDINEREK MARADNI A JÖVŐ VILÁGÁBAN, A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK IZGALMAS KÖZVETÍTÉSE KULCSKÉRDÉS. 1 (PLÉH CSABA PSZICHOLÓGUS)

Részletesebben

INTERNET-VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI ÉS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉSE - A MAGYAR PORTÁLSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK ESETE

INTERNET-VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI ÉS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉSE - A MAGYAR PORTÁLSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK ESETE BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM INTERNET-VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI ÉS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉSE - A MAGYAR PORTÁLSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK ESETE PH.D. ÉRTEKEZÉS Csendes István

Részletesebben