Ábrázoló geometria szemléletesen

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ábrázoló geometria szemléletesen"

Átírás

1 Ábrázoló geometria szemléletesen (Bancsik Zsolt - Juhász Imre - Lajos Sándor) Elektronikus kiadású tankönyv A mérnöki kommunikáció egyik legfontosabb formája a rajz. Könyvünk célja a számítógép által nyújtott lehetôségeket kihasználva szemléletes bevezetést adni a rajz elméletének, az ábrázoló geometriának a mûszaki alkalmazások szempontjából legfontosabb fejezeteibe. A Monge-rendszerben tárgyaljuk a térelemeket, poliédereket, forgásfelületeket és az ezekkel kapcsolatos feladatokat, bemutatjuk a kinematikai geometria elemeit, ismertetjük az axonometrikus ábrázolás elvét és megmutatjuk a kótás (mérôszámos) projekció jellegzetes feladatait. A korszerû CAD rendszerek elterjedése hangsúlyváltást okozott az oktatás céljainak megítélésében. Korábban a szerkesztés volt az elsôdleges cél, és a térszemlélet kialakulása ennek csupán a következménye. Ma a szerkesztési algoritmusok ismerete a számítógép alkalmazása mellett veszített a fontosságából, a geometriai ismeretekkel szervezett térszemlélet viszont a CAD rendszerek értelmes alkalmazásához is nélkülözhetetlen. Ezért nagy gondot fordítottunk a szemléltetésre. A forgatható, színes, árnyalt szemléltetô ábrák konkrét térélményt keltenek, amely alapján a geometriai és szerkesztési ismeretek könnyen érthetôvé válnak. Ezért egyaránt ajánljuk az elôadások színesítésére, az egyéni tanulás segítésére és a távoktatás támogatására. 3

2 Kódolástechnika (Buttyán Levente - Györfi László - Gyôri Sándor - Vajda István) Elektronikus kiadású tankönyv Napjainkban a digitális kommunikáció, az információ biztonságos tárolása, feldolgozása és továbbítása életünk szerves részévé vált. E feladatok hatékony megoldása érdekében az információt kódolni kell. A Kódolástechnika címû jegyzet célja az alapvetô kódolási módszerek, algoritmusok ismertetése és azok tulajdonságainak vizsgálata. Ehhez szemléltetésként számos, a valós életbôl vett alkalmazási példát is megvizsgálunk (mozgókép-tömörítés, a kompaktlemezeken alkalmazott hibajavítás, GSM elôfi zetô-hitelesítés, Web-biztonság, stb.). A kódolási feladatok szokásos felosztásához igazodva a jegyzet négy témakört ölel fel, melyek a következôk: hibajavító kódolás, adatbiztonság, adattömörítés és veszteséges forráskódolás. Az egyes témakörök tárgyalását a fejezetek végén található, megoldással is ellátott gyakorló feladatok, valamint irodalomjegyzék teszik teljessé. A jegyzet csak elemi lineáris algebrai és bevezetô valószínûségszámítási ismeretekre épít, így bármely felsôoktatási intézmény informatikus alapképzésében (BSc) használható, de haszonnal forgathatják más mérnökszakos vagy alkalmazott matematikus hallgatók is. 4

3 Anyagvizsgálati praktikum (Czél György - Kollár Mariann) Kiadó: Well-Press Kiadó Kft. Az Anyagvizsgálati praktikum címû tankönyvünk elsôsorban anyagmérnök hallgatók számára készült. A graduális képzésben résztvevô fi atalok tanulmányaik elején találkoznak a különféle anyagtípusok vizsgálati módszereivel. Ekkor szembesülnek elôször az ôket körülvevô szilárd anyagi világ természetével, tulajdonságaival. Reményünk szerint e gyakorlatorientált tematikus tankönyv, vonzóvá teheti az anyagok és vizsgálataik színes világát. A tankönyv elsôdleges célja az, hogy a mérnökök oktatásában egyre népszerûbbé és oktathatóvá tegye a fémes anyagok mellett a kerámiák és a polimerek anyagvizsgálatának gyakorlatát is. Nehézség azonban az, hogy korunkban az anyagvizsgálat már olyan mértékû és oly kifi nomult eszközparkkal rendelkezik, hogy ezt a célt a teljességre törekedve elérni szinte lehetetlen. A szerzôk e tárgykörben végzett oktatási gyakorlata talán lehetôvé teszi azt, hogy célszerûen szelektálva, a legfontosabb vizsgálati módszereket kiemelve összefoglaló mûvet jelentessen meg. A könyv törekszik arra, hogy az egyes anyagtípusokra igen jellemzô anyagvizsgálati módszereket részletesen példákat és feladatokat adva mutassa be, de foglalkozik például az anyagok kopásállósági vizsgálataival is (lásd az ábrát) ábra Gömbsüveg koptató berendezés üzem közben

4 Matematikai alapok mérnökhallgatók számára (Klincsik Mihály - Pálfi Róbert - Perjésiné Hámori Ildikó) Elektronikus kiadású tankönyv INTERNETES ELÉRHETÔSÉG: 6 A digitális tananyag célja a középiskolai matematika tananyag azon fejezeteinek átismétlése, készség szintû elsajátíttatása, amely anyagrészek ismerete nélkül reménytelen vállalkozás a felsôbb matematika megértése. A tananyag használóinak célcsoportja: a mûszaki és természettudományi karok elsô éves hallgatói, illetve végzôs középiskolai hallgatók. A tananyag felhasználásának módja: önálló feldolgozás, illetve segédanyagként elemei a Matematika I. kurzusokon használhatóak. A tananyag fô fejezetcímei: Halmazok, mûveletek, függvények, egyenletek, egyenlôtlenségek. A linkek segítségével a tananyag hierarchikus kategóriákba, illetve asszociatív kapcsolatokba szervezett, ami az olvasó számára azt a lehetôséget nyitja meg, hogy a tananyagot nem elôzetesen lerögzített, tradicionális, lineáris formában, hanem egyéni választása szerinti utakon tárja fel. A nagyszámú kidolgozott példa mellett önállóan kidolgozandó feladatok, ellenôrzô tesztek segítik a tananyag készség szintû elsajátítását. A tesztfeladatok megoldását nem csak a végeredmény közlésével segíti, hanem lehetôség van a megoldás közbeni segítségadásra, illetve a részletszámítások ellenôrzésére is. A tárgymutató segítségével azonnal a tárgyszó legfontosabb említéséhez jut a felhasználó. A tananyag egy függvényrajzoló programot is tartalmaz, valamint nagyszámú, hasonló témakörû honlap összegyûjtésével segít az önálló ismeretszerzésben.

5 Közlekedéstervezés (Koren Csaba - Prileszky István - Horváth Balázs - Tóth-Szabó Zsuzsanna) A közlekedéstervezési anyagot ez a tankönyv a személyközlekedésben, azon belül is elsôsorban a közúti és városi közlekedésben történô felhasználás szempontjából tárgyalja. A könyvet elsôsorban a közlekedésmérnök és építômérnök hallgatók részére meghirdetett Közlekedéstervezés címû tárgy segédanyagaként ajánljuk. A könyv 14 fejezete a klasszikus témakörök (közlekedési igény és kínálat, gépjármû-elhelyezés) új eredményei mellett részletesen tárgyalja a forgalmi modellezés kérdéseit, és foglalkozik a közlekedés környezeti hatásaival, a biztonság jelentôségével, a tervek értékelésével, a társadalmi részvétellel, a fenntartható fejlôdéssel. Igyekeztünk olyan anyagot készíteni, melyet egyaránt haszonnal forgathatnak a szakterülettel még csak ismerkedô hallgatók és a gyakorló mérnökök is. 7

6 Az innovációs folyamatok szervezése (Pakucs János - Papanek Gábor, szerk.) Kiadó: Magyar Innovációs Szövetség A hiánypótló tankönyv a kutatás-fejlesztés és az innováció legújabb kutatási eredményeit, illetve hazai gyakorlatát mutatja be. A hazai innovációs folyamatok sajnos lassúak, s ennek egyik oka a képzett és tapasztalt szakemberek csekély száma. Ezért is fontos az innovációs menedzserek munkájához szükséges legkorszerûbb elméleti és gyakorlati ismeretek széles körû terjesztése. Ebben segít a Magyar Innovációs Szövetség új, elsôsorban a felsôfokú képzés támogatását célzó szak-, illetve tankönyve, amelyet Dr. Pakucs János és Dr. Papanek Gábor szerkesztett. 8 A leendô és gyakorló menedzsereket, vállalkozókat, kutatókat, feltalálókat és innovációs szakembereket oktatók számára egyaránt nélkülözhetetlen ez a magyar nyelven hiánypótló, egyszerre tan- és kézikönyv, amely megfelelô mélységig vezeti be az olvasót, ill. az egyetemi-fôiskolai hallgatókat az alapozó ismeretek mellett a vállalati innováció-menedzsment világába, s a speciális innovációs feladatok területén gyakorlati segítséget nyújt a pályázatkészítéstôl a projektek megvalósításáig. A szakkönyv a bevezetôben az innovációs alapfogalmakról szól, majd részletesebben fejti ki a korszerû tudás-menedzsment, emberi erôforrás fejlesztés, szellemi tulajdon-védelem, innováció fi nanszírozás, innovációs teljesítmény-mérés, valamint az inkubáció és a pályázás kérdésköreit. Széles körben ismertet világszerte alkalmazott korszerû módszereket az innovációs folyamatok tervezése, szervezése és megvalósítása számára, majd elemzi, ezek mennyiben és miként honosodtak meg a magyar gazdaságban. Arra keres választ, hogy a tárgyalt módszerek és eljárások alkalmazásával miként tehetôk piacképessé és jövedelmezôvé a (magyar) vállalatok, illetve versenyképessé az egész nemzetgazdaság. Az elemzések elsôsorban a vállalkozásfejlesztésben résztvevô, vállalkozások fejlesztésére készül fi atal szakembereknek szólnak, de tanulmányozásuk határozottan ajánlható az innovatív vállalatokat létrehozó, mûködtetô és támogató vezetôknek, menedzsereknek is. A könyv beszerezhetô 2.950,- Ft-os áron: a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán 1036 Budapest, Lajos u TELEFON: vagy a Mûegyetemi Könyvesboltban (BME Szolgáltató Kft.) 1111 Budapest, Goldmann tér 3. TELEFON:

7 A környezetvédelem technikai alapjai I-II-III (Lengyel Antal - Kerekes Benedek - Sikolya László) KIADÓ: Nyíregyházi Fôiskola, Bessenyei György Könyvkiadó A környezetvédelem évtizedek óta a világ és hazánk szakmai tevékenységében kiemelt szerepet kap. A Nyíregyházi Fôiskolán (és jogelôd intézményeiben) már két évtizede oktatjuk valamilyen formában a környezet megóvásához kapcsolódó szakismereteket (környezetvédelem alapjai, környezettechnika, környezetgazdálkodás, technológia és környezet). Az ember és környezete kölcsönhatásának fontos elemei a föld, a víz és a levegô. Az ebben a környezetben dolgozó ember az általa végzett tevékenységekben különféle hulladékokat és szennyezôdéseket hoz létre. A felsorolt tényezôk harmonikus kölcsönhatására irányuló tudatos tevékenységet környezetvédelemnek nevezve fontos, hogy a leendô szakemberek akik gyakorlati munkájukon keresztül a legnagyobb befolyást gyakorolhatják a folyamatra felkészüljenek a környezeti állapot legjobb szintû fenntartására. Ennek érdekében a kibocsátási folyamatok technológiájának és technikai eszközeinek megismerésében fontos feladat vár a leendô mérnökökre, akik napjaink egyetemi és fôiskolai hallgatói. A Korszerû Mérnökért Alapítvány által kiírt tankönyvkészítési pályázat nyerteseként vállalkoztak a szerzôk az eddigi munkásságuk összefoglalására A környezetvédelem technikai alapjai megnevezéssel. Szerkezeti formájában a témakört három önálló kiadványban: A Levegôtisztaság-védelem, a Vízkezelés és talajvédelem, valamint a Hulladékfeldolgozás címû kötetben adják közre. A tervezett 3 kötetes tankönyv lényegében teljes egészében lefedi a környezetmérnökök számára szükséges speciális technológiai és technikai ismereteket (vízkezelés, hulladékkezelés, levegôtisztaságvédelem, talajvédelem). 9 Jelenleg a tankönyv- és szakkönyv-kereskedelemben nem található ilyen átfogó és részletes szakmai tudnivalókat tartalmazó mû, amely alkalmas lenne az agrár és mûszaki jellegû felsôoktatásban résztvevôk számára tankönyvként való felhasználásra. Hazánkban a legtöbb szakegyetemen és fôiskolán található környezetvédelmi jellegû szak, vagy szakirány. Ennek alapján kijelenthetô, hogy a tervezett új szakmai mû iránt jelentôs lesz az igény, valamint a gyakorló szakemberek is haszonnal forgathatják.

8 Pénzügyek (Pálinkó Éva - Szabó Márta) Elektronikus kiadású tankönyv A Pénzügyek tankönyv a pénz és a befektetések világába kalauzolja el a hallgatókat. Középpontjában az alapvetô pénz folyamatok megismerése áll, mégpedig egyéni befektetôi szemszögbôl. A megközelítés alapkérdése, ha magánemberként 100 ezer Ft-unk lenne, hogyan lehetne ennek értékét növeli. A befektetések összetett döntések, sok tényezôt kell egyidejûleg mérlegelni, így többek között: Milyen eszközbe fektessünk be (befektetési jegy, részvény, kötvény, bankbetét)? Hogyan számítsuk ki a befektetések megtérülését? Milyen pénzügyi intézményre bízzuk megtakarított pénzünket? Milyen veszteséggel jár, ha lejárat elôtt kivonjuk pénzünket? A jó döntéshez meg kell ismerni azt a környezetet, amelyben a befektetési döntések születnek, azokat az általános gazdasági tényezôket, amelyek hatással vannak a befektetésekre. Ismerni kell a pénzügyi termékeket, ezek értékelését, valamint a pénzügyi piacok, többek között a tôzsde, mûködését. 10 A pénzügyek jegyzet elsôsorban a felsôfokú oktatás (BSC/BA szint) számára foglalja össze a pénzügyek alapjait, gyakorlatorientált megközelítésben.

9 A géptervezés alapjai (Péter József) KIADÓ: Miskolci Egyetemi Kiadó A géptervezést megkönnyítik a számítógépek, a sokat tudó és kényelmes szoftverek, de ezek értelmes használatához a jó ötletek mellett alapos tárgyi tudásra van szükség. A géptervezônek ismernie kell a tervezés folyamatát, a lehetséges megoldásokat, a gépelemek jellemzôit és az azok közötti összefüggéseket, a kiválasztás, a geometriai és szilárdsági számítások, az anyag és a technológia választásának szempontjait, a gépek kialakításának szabályait, a géptervezéshez használt szabványokat és segédleteket, a dokumentumok tartalmi és formai követelményeit. A tankönyv a géptervezéssel ismerkedôk lehetôségeit szem elôtt tartva az egyszerûtôl az összetett feladatok felé haladva, igényes ábrák, és több mint száz kidolgozott feladat segítségével foglalja össze a géptervezéshez szükséges ismereteket. A könyv fô fejezetei: Bevezetés, Kötések, Tengelyek, Tengelykapcsolók, Csapágyak, Tömítések, Hajtások, Egyszerû gépszerkezetek tervezése. A fô fejezetek a jó áttekinthetôség kedvéért további alfejezetekre vannak bontva. A szöveges rész stílusa közérthetô, komoly mûszaki elôképzettség nélkül is követhetô. Az ábrák részletesek, de kerülnek minden fölösleges fi gyelemelvonó részletet, a táblázatok a szabványok és a katalógusok használatával ismertetik meg az olvasót, a kidolgozott feladatok a tervezô munkához nyújtanak hasznos segítséget. 11

10 Kombinált fuzzy, neurális, genetikus rendszerek (Retter Gyula) KIADÓ: Invest-Marketing Bt. A lágy számítási rendszerek, mint a fuzzy, a neurális, a genetikus és a káosz változatokat klasszikus kemény számítással szemben képesek kezelni a való világ pontatlanságát, bizonytalanságát és részleges igazságait. Ezáltal egyszerûen, áttekinthetôen, robusztus eljárásokkal és alacsony ráfordítással kezelhetôvé válnak bonyolult, nemlineáris és modellmentes alakzatok is. Ezek a jellemzôk tették világszerte egyre kedveltebbé használatukat. Mind az elmélet, és különösen az alkalmazások területén viharosan terjednek a lágy rendszerek kombinált, egyesített alakjai. Ugyanis hasonlóságaik lehetôvé, egymást kiegészítô tulajdonságaik pedig rendkívül hatékonnyá teszik egybefoglalásukat, elônyeik egyesítését, hiányosságaik kiiktatását eredményezve. E könyv célkitûzése jól követhetô, rendezetten áttekinthetô képet nyújtani a kombinált lágy számítási rendszerek csodálatos világának alapgondolatairól, célkitûzéseirôl, fô típusairól, megalapozva e viharos fejlôdésben lévô, rendkívül fontos szakterület hazai fejlôdését mind elméletben, mind a változatok, különösen pedig az alkalmazások körében. 12

11 Biokémia mérnököknek (Sarkadi Livia) KIADÓ: Typotex Kft. A Biokémia mérnököknek címû könyv a mûszaki felsôoktatás régóta várt, hiánypótló tankönyve. Tartalmát tekintve egy rövid történelmi bevezetéssel indul, amely áttekintést ad a biokémiai tudomány nemzetközi és hazai fejlôdésérôl. Ezt követôen bemutatja az élô rendszerek jellemzô tulajdonságait, a kémiai és prebiológiai evolúció elméleteit. A tankönyv további részében részletesen foglakozik a szervezetet felépítômolekulák alapvetû kémiai tulajdonságai és biológiai funkciói közötti összefüggésekkel. A bioszféra valamint az élô szervezetek fô energiatermelô és bioszintetikus anyagcsere folyamatainak ismertetése után a sejtek anyagtranszport folyamatainak tárgyalására kerül sor. A biológiai folyamatok szabályozása fejezetben a molekuláris, a sejtszintû és a szervezetszintû szabályozás fô módjai kerülnek bemutatásra. A tankönyv a bio-mérnökség alapjainak ismertetésével zárul. A Biokémia mérnököknek címû tankönyv nemcsak a mérnök hallgatók számára tartalmaz hasznos ismeretanyagot, hanem témája általános érdeklôdésre is számot tarthat a biokémia iránt érdeklôdôk széles tábora körében. 1. kép: DNS 2. kép: DNS bioszintézis 3. kép: Fehérje bioszintézis 4. kép: A fôtápanyagok lebontásának sémája 5. kép: ATP-szintáz 13

12 Dinamika segédlet gépészmérnök hallgatók számára (Stépán Gábor - Bende Margit - Szabó Zsolt - Karacsné Mindszenty Klára - Kovács László) A BME Mûszaki Mechanikai Tanszékének honlapján elérhetô elektronikus példagyûjtemény a Dinamika c. tárgy elsajátítását szeretné megkönnyíteni. A segédanyag létrehozását két fô tényezô motiválta: a hallgatókkal való közös munkára fordítható idô egyre szûkebb kimérete, és a hallgatók alap- és háttérismereteinek hiányosságai. Mindezek miatt a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az önálló tanulás, és a mozgások szemléltetése. Az anyag a merev testek dinamikájának klasszikus témaköreihez 9 fejezetben összesen 50 feladatot tartalmaz, amelyekhez összesen 24 kép, animáció vagy videó kapcsolódik. A példagyûjtemény tetszôlegesen módosítható, bôvíthetô, kiegészíthetô. Az önálló tanulás támogatásaként az anyag hasznos módszertani tanácsokat tartalmaz, nemcsak a bevezetôben, hanem a feladatmegoldások ismertetése során is. Rámutat alkalmazási és tudománytörténeti vonatkozásokra is, vagy az alkalmazott modell esetleges korlátaira. 14 A feladatok témaválasztéka kiterjed a közvetlen gyakorlati alkalmazhatóságra is. (Varrógép szálhúzója, szelepemelô, jármûkerék mozgása, szerszámgép, bütykös tengely, fogaskerekek, pörgettyûs elfordulásjelzô,...) A részletes magyarázatokkal ellátott feladat-kidolgozások számos segédábrát, köztük színes ábrákat is tartalmaznak. Néhány nehéznek számító fogalom példákon keresztül történô alapos magyarázata is megtalálható benne, például a szögsebesség, vagy a mérnöki közelítés a pörgettyû mozgásnál. Illusztrációként álljon itt egy kép és egy ábra.

13 Thomas: Calculus c. könyvének fordítása (Szász Domokos, szerk.) KIADÓ: Typotex Kiadó Kft. A Thomas Calculus a mérnökök matematika oktatásában világszerte fogalommá vált. Az eredeti munkát George B. Thomas, az MIT egykori professzora írta a differenciál- és integrálszámítás oktatási segédleteként. Az újabb és újabb kiadások során a tankönyv tovább érlelôdött, meglevô hiányosságait kijavították, példaanyaga és szerkezete is tovább fejlôdött. Legutóbbi, 11. kiadása nagy népszerûségnek örvend nemcsak az Egyesült Államokban, hanem tankönyvként használják Nyugat-Európa számos rangos egyetemén. Önálló tanulásra is alkalmas, számos kidolgozott feladatot tartalmazó, szépen illusztrált és olvasmányos munka. A háromkötetes Thomas-féle kalkulust a BME matematikai alaptankönyvének választotta évekig tartó diszkusszió, kipróbálás és mérlegelés után. Kiváló felkészülési lehetôséget biztosít azok számára is, akik a BME-n induló M.Sc képzésekre jelentkeznek, viszont más felsôoktatási intézményben szereztek B.Sc fokozatot. 15

14 Geológia mérnököknek (Török Ákos) A Geológia mérnököknek c. tankönyv olyan széleskörû áttekintést kíván adni egyetemi hallgatóknak és már végzett mérnököknek, építészeknek, környezetvédelmi szakembereknek, amely segít a geológia alapjainak megértésében és bemutatja a geológia szerepét és alkalmazhatóságát a gyakorlati életben, különös tekintettel a mérnöki tudományokra. Geológus-, földrajz-, földtudományi- és régészhallgatóknak, és e szakmák mûvelôinek azért ajánlható, mert a geológia alkalmazott mérnöki oldalát is kihangsúlyozza. Teljes terjedelmében színes, gazdagon illusztrált hasonló szakkönyv magyarul még nem jelent meg. A könyv elsô részében a gyakorlathoz szükséges földtani ismeretek, ásványtan, kôzettan, szerkezetföldtan, geomorfológia (1. kép) és Magyarország földtana szerepel, amelyet a felszíni és felszín alatti vizek hidrogeológiája követ. Az utolsó fô fejezetben a helyszíni, és a laboratóriumi földtani vizsgálatok valamint a geológia mérnöki alkalmazása található számtalan gyakorlati példával és esettanulmánnyal illusztrálva. A kôzetek fi zikai tulajdonságainak meghatározása és értékelése mellett ez a rész bemutatja az építési területek vizsgálatát, a kôépületek és mûemlékek diagnosztikáját (2. kép), a lejtôk, a sziklarézsûk, a bevágások, az alapozási munkagödrök és az alagutak (3. kép) mérnökgeológiáját. A könyv ismerteti még a vízügyi létesítmények (víztározók) és a bányászat geológiai és környezeti hátterét és egy külön alfejezetet szentel a geológia környezetvédelemi szerepének és alkalmazhatóságának bemutatására is kép. Vonalas erózió, száraz klímán (Death-valley, Kalifornia) 2. kép. Az athéni Parthenón (Akropolisz) felújítása, kôcsere, kôkiegészítés és szerkezeti megerôsítés 3. kép. Lôtt betonos alagút megerôsítés gránitos kôzetben, Bátaapáti tervezett radioaktív hulladéklerakó

15 Marketing stratégia és menedzsment (Vágási Mária - Petruska Ildikó - Szalkai Zsuzsanna - Kôszeghy Balázs - Vasné Egri Magdolna) KIADÓ: Alinea Kiadó Tankönyvünk a marketing alapkoncepcióit és egyes szakterületi alkalmazásainak aktuális kérdéseit tárgyalja, ötvözve a koncepcionális, a stratégiai és a menedzsment megközelítést, az elméleti és a gyakorlati nézôpontokat. Számos esetpéldát idéz, amelyek a piaci versenyképességet célzó vállalati üzleti fi lozófi a, a marketingeszközök és marketingrendszerek, valamint a különböz menedzsment szakterületek és a technológia fejlôdésének érintkezési pontjaira is utalnak. Ellenôrzô kérdések és tesztfeladatok segítik a tananyag elsajátítását. A már klasszikusnak számító koncepciók (termelési, termék-, értékesítési és marketing-orientáció) mellett a tankönyv áttekinti az újabb koncepciókat (minôség- és érték-központúság, partnerkapcsolat, társadalmi felelôsség). A vállalati stratégiai tervezés keretében és a környezetipiaci feltételrendszerben elhelyezve tárgyalja a marketing stratégiai kérdéseit (elemzés és kutatás, tervezés, célpiac-választás a fogyasztói és a szervezeti piacon, pozicionálás, differenciálás, marketingmix stratégiák), és a marketingeszközök (termék-, ár-, értékesítési és kommunikációs politika) tartalmát. Hangsúlyt helyez mindezek integrált felfogására, s bemutatja a marketing egyes részterületein (fogyasztói és ipari piac, termékinnováció, szolgáltatások, nemzetközi piac, régiók és települések, nonbusiness szervezetek stb. keretében) való alkalmazásukat, és az e-marketing sajátosságait. A szerzôk a BME marketingoktatói többéves mûegyetemi oktatási tapasztalat alapján alakították ki a tananyagot, amelynek szerkezeti felépítése lehetôvé teszi, hogy BSc és MSc képzésben, posztgraduális oktatásban egyaránt alkalmazható legyen. Az egyes témák kifejtésének és esetpéldáinak koncepciója megengedi, hogy a tankönyv a mûszaki és a gazdasági képzést is szolgálja. 17

16 CAD Technológiák Magas szintû tervezés támogatás (Váradi Károly) Elektronikus kiadású tankönyv A kidolgozott tananyag a BME Gépszerkezettani Intézet CAD technológiák I. és II. (egyetemi és MSc képzés), CAD rendszerek (BSc képzés) és Termékmodellezés és szimuláció (egyetemi és BSc képzés) címû tárgyainak oktatását kívánja segíteni. A tananyag elsô 5 fejezetét Dr. Horváth Imre professzor és munkatársai készítették a Delfti Mûszaki Egyetem CADE tanszékén. Ez a rész áttekinti a számítógéppel segített terméktervezés legkorszerûbb módszereit és eszközeit, pl. tervezéstámogatás, virtuális prototípus, együttmûködéses tervezés, megjelenítési technikák, stb. A tananyag második része hazai szerzôk (egyetemi kollégák és néhány hazai CAD szakember) munkája. A fejezetek az új keletû BSc képzést kívánják szolgálni, bemutatva azokat a CAD eljárásokat és tervezési szemléletet (pl. termékadat-menedzsment, termékéletút-kezelés, szerkezetanalízis és szerkezetoptimálás, integrált rendszerek, gyors prototípus gyártás, stb.) amelyek az utóbbi években Magyarországon is meghonosodtak. 18

17 Általános kémia (Veszprémi Tamás) KIADÓ: Mûszaki Kiadó A könyv elsôdleges célja, hogy az egyetemek kémiaszakos, vegyész, vagy vegyész-mérnök hallgatóinak középiskolából hozott tudását olyan szintre segítse, melyre a kémiai szaktárgyak (szervetlen, szerves, fi zikai, analitikai kémia stb.) alapozhatnak. Ezt szolgálja az alapfogalmak defi niálása és tisztázása, azaz a kémiai nyelv alapszókincsének a megismertetése, valamint az alapvetô fi zikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása. A könyv legfontosabb újdonsága, hogy több szinten használható, szintje és anyaga a középiskolai kémiától átvezet az egyetemek másod- harmadéves fi zikai kémia tárgyáig. Az egyes szintek tipográfi ailag is elkülönülnek. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat is adunk melyeket a kezdôk nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fô gondolatmenet megértését. Emellett érdekességeket, és némi tudománytörténetet is átnyújtunk az olvasónak. A megértést segíti a rengeteg színes ábra és fénykép. Ezért ajánlhatjuk a könyvet a középiskolák kémiatanárainak és érdeklôdô középiskolásoknak is. A fôbb fejezetek a következôk: 1. Alapfogalmak 2. Atomok és molekulák 3. Keverékek és elegyek 4. Kémiai reakciók 5. Halmazok, halmazállapotok, halmazállapot változások 6. A kémiai termodinamika alapjai 7. Kémiai egyensúlyok 8. Sav-bázis elméletek 9. Elektrokémia 10. Az atomok szerkezete 11. A molekulák szerkezete 12. Kémiai kinetika 19 Illusztráció a könyvbôl: a szén allotróp módosulatai: a gyémánt, grafi t és fullerén kristályszerkezete

18 Elektromágneses terek (Zombory László) Az elektromágneses tér a szakma változásai ellenére továbbra is a villamosmérnöki tudományok alapja számos területen. Így távközlésben az OSI modell 1. (fi zikai) rétegében a jel, illetve információ hordozója; ez igaz a rádiócsatornára és az optikai szálakra is. Az energetikában a szerepe, ha lehet, még növekedett is. Kitüntetett felhasználási területe az elektromágneses kompatibilitás vizsgálata. A mérnöki szakmának biztosítania kell, hogy a különbözô funkciójú eszközök ne zavarják egymás mûködését és ne okozzanak maradandó egészségi károsodást, illetve egyes szerveknél idôszakos rossz mûködést. Mindezen jelenségek megértése, magyarázata, a kompatibilitás tervezése és megoldása nem lehetséges az elektromágneses tér ismerete nélkül. Ennek mérnöki jellegû megalapozását adja a tankönyv. 20

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve

A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A kémia alapképzés (BSc) képzési terve A: Alapképzés: 128 kredit I: Szakmai alapozó képzés 109 kredit I.1. Természettudományos alapozó képzés 17 kredit Kurzus Krediszkelés Óra- Érté- Felelős Felelős oktató

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék

Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén. Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Számítógéppel segített tervezés oktatása BME Gép- és Terméktervezés Tanszékén Dr. Körtélyesi Gábor Farkas Zsolt BME Gép és Terméktervezés Tanszék Gödöllő. 2009. 01.22. Tervezési lépések Háttér: eszközök,

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach Dobrowiecki Tadeusz, Mészáros Tamás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék MI Almanach a projekt

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ az ÜZLETI TERVEZÉS tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2013. szeptember 1

Részletesebben

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata

A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A tudomány és a hulladékkezelés kapcsolata Dr. Gyuricza Csaba, dékán XVI. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2014. szeptember 18-19. Témakörök SZIE

Részletesebben

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI

A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI A TESTNEVELÉS ÉS SPORT VALAMINT MÁS MŰVELTSÉGTERÜLETEK TANANYAGÁNAK KAPCSOLÓDÁSI PONTJAI DR. PUCSOK JÓZSEF MÁRTON NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TSI TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése

Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Multifunkcionális, multimédia elemeket tartalmazó mobil elérésű távoktatási tananyag összeállítása és tesztelése Busznyák János bjs@georgikon.hu Veszprémi Egyetem, Georgikon, Mezőgazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i

ajánlott féléve Tantágy neve Előfeltétel kódja tanszék/i Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnöki alapszak "A" típusú tantárgyak Gépüzemeltetési szakirány mintatanterve 2009. szeptember 01. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - Mechanika

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! 2010. november 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Horváth Zoltán Módszerek, amelyek megváltoztatják a világot A számítógépes szimuláció és optimalizáció jelentősége c. előadását hallhatják! 1 Módszerek,

Részletesebben

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz)

Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) Bevezetés a kvantum informatikába és kommunikációba Féléves házi feladat (2013/2014. tavasz) A házi feladatokkal kapcsolatos követelményekről Kapcsolódó határidők: választás: 6. oktatási hét csütörtöki

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról

Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperatív Kutatási Központ () Egy K+F projekt vezető gondolatai az innovációról Lukovszki Csaba lukovszki@etik.bme.hu

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora

Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon. Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Duális képzés a faipari mérnöki alapszakon Dr. Németh Gábor egyetemi docens Faipari mérnöki alapszak duális képzésének koordinátora Képzés elindításának motivációja A faipar mint sok más műszaki ágazat

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. EU szabályozási környezet. tanulmányokhoz IV. évfolyam GM/Vállalkozásszervező szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ EU szabályozási környezet tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: EU szabályozási

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

Matematika alapszak (BSc) 2015-től

Matematika alapszak (BSc) 2015-től Matematika alapszak (BSc) 2015-től módosítva 2015. 08. 12. Nappali tagozatos képzés A képzési terv tartalmaz mindenki számára kötelező tárgyelemeket (MK1-3), valamint választható tárgyakat. MK1. Alapozó

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X

Gépgyártástechnológiai. Járműgépész. Tantárgyfelelős. tanszék/int. Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Gépészmérnöki alapszak Gépgyártástechnológiai Járműgépész szakirányok mintatanterve 2009. szeptember 01. "A" típusú tantárgyak Matematika I. AMB1101 2 2 K 4 MI Dr. Blahota István - X Mechanika I. AMB1102

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Gépészmérnöki alapszak előtanulmányi követelményei Érvényes 2009/2010-es tanévtől 2009.0.18 Szakirány Tantárgy neve Tárgykód Előkövetelmény 1. Előkövetelmény 2. Előkövetelmény 3. 1 Törzsanyag Gépészmérnöki

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági matematika I. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016-os tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági matematika I. (Analízis) Tanszék: Módszertani

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék Szerkesztette: FAIGL FERENC Írta: FAIGL FERENC, SZEGHY LAJOS, KOVÁCS ERVIN, MÁTRAVÖLGYI

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

Matematika az építészetben

Matematika az építészetben Matematika az építészetben Molnár-Sáska Katalin Főisk.docens YMÉK Bevezetés - Történeti áttekintés - A geometria helye a főiskolai képzésben - Újraindítás és körülményei Részletes tanmenet Megjegyzések:

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév II. félév 1 A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Gondolat, vélemény a Hajdú matematika és Sokszínű Matematika tankönyvről. Sokszínű Matematika 9

Gondolat, vélemény a Hajdú matematika és Sokszínű Matematika tankönyvről. Sokszínű Matematika 9 Gondolat, vélemény a Hajdú matematika és Sokszínű Matematika tankönyvről Sokszínű Matematika 9 Szerzők : Kosztolányi József Kovács István Pintér Klára Urbán János Vincze István Mozaik Kiadó - Szeged, 2003.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek

Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Digitális kiadó Olvasói igények, veszélyek és lehetőségek Laskó Judit vezető szerkesztő Gazdasági Könyvek MTA KIK, 5. Témakörök Bemutatkozás Gazdasági Könyvek Hallgatói tananyag-igények a gazdasági felsőoktatásban

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék 2014 Verseny felhívás: A Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet, Villamosmérnöki

Részletesebben

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás

Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Tantárgyi útmutató Költség és teljesítmény elszámolás 2014/2015. TANÉV TAVASZI FÉLÉV 1 Tantárgy megnevezése: Költség

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán

Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán 200 INTÉZETEINKRŐL, TANSZÉKEINKRŐL Juhász György Darai Gyula Mechatronikai Laboratórium a Debreceni Egyetem Műszaki Karán A Debreceni Egyetem Műszaki Karán 2005 szeptemberében került átadásra a FESTO cég

Részletesebben

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I Előadásvázlat a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola hallgatói számára

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

X. Országos Anyagtudományi Konferencia KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK

X. Országos Anyagtudományi Konferencia KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK X. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonalmádi, 2015. október 11-13. KONFERENCIA TÁMOGATÓI CSOMAGOK www.oatk.hu A Konferencia célkitűzése Az Országos Anyagtudományi Konferenciasorozat tizedik, azaz

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben