JEGYZ KÖNYV június 24-én

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének június 24-én megtartott üléséről 1

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének június 24-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Gáspár József Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János Somogyvári Gyuláné képviselők Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 6 fő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Gáspár József és Hubainé Trembinszki Katalin képviselők személyében. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Tóth István polgármester javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére, mely egy kivételével megegyezik a meghívóban kiadottakkal. Az általános iskola pedagógiai programja nem készült el az ülés meghívójának kézbesítéséig, így nem lehetett előzetes tanulmányozásra kiküldeni. Mivel nagy jelentőségű a téma, az erről szóló, másodiknak tervezett napirendet az augusztusi ülésre javasolja elnapolni. A többi napirend változatlan sorrendben kerülhet megtárgyalásra. A javaslat alapján a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 2

3 1. NAPIRENDI PONT: Az Önkormányzat II. félévi munkaterve Bodnár Jánosné jegyző a munkatervet a meghívóval együtt juttatta el a Képviselő-testület tagjaihoz. Szóban azzal egészíti ki, hogy a polgármester az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden ülésen jelentést ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről. Kéri a további javaslatokat és várja a kérdéseket. Gáspár József képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat éves munkájának értékelése lesz falugyűlés alapja is, mint az előző években? Tóth István polgármester erre igennel válaszolt, és elmondta, hogy nem csak falugyűlés, de több, kisebb utcagyűlés is várható a szennyvízberuházás miatt. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő kéri, hogy legyen közmeghallgatás is. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy természetesen lesz, de ezt az Ötv. értelmében kötelező tartani, ezért nem is jelölte külön. Eddig az októberi ülés utáni délutánon tartotta ezt minden évben a testület. Gáspár József képviselő javasolja, hogy a falugyűlés egyben legyen közmeghallgatás is. Körömi János képviselő ezt nem tartja jó ötletnek, mert szerinte sokan nagyobb létszám előtt nem merik elmondani a panaszaikat. Tóth István polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatás a novemberi ülés napján legyen megtartva. Más észrevétel nem hangzott el, a javaslat alapján a Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 46/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi munkaterve Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: Augusztus 1./ Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. A évi költségvetési rendelet módosítására javaslat. (előirányzat módosítások) Előadó: Tóth István polgármester 3

4 2./ Javaslat a Hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 3./ Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata, az intézmények minőségirányítási programjának megtárgyalása. Előadó: Intézményvezetők Szeptember 1./ Tájékoztató az iskola beruházással kapcsolatos feladatokról, közbeszerzési szabályzatról. Előadó: Tóth István polgármester 2./ Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata, módosítási javaslat. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző Október 1./ Tájékoztató a községben telephellyel rendelkező művészeti iskolák tevékenységéről. Előadó: Intézmény vezetők 2./ Tájékoztató az önkormányzat évi közhasznú és közcélú munka keretében történő foglalkoztatásáról, a évben végzett munkákról, az önkormányzat évi pályázatainak eredményeiről. Előadó: Tóth István polgármester November 1./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről, a évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Előadó: Tóth István polgármester 2./ A évi költségvetési rendelet módosítására javaslat. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 3./ Közmeghallgatás December l./ Javaslat az önkormányzat hatósági ár megállapításával kapcsolatos rendeleteinek módosítására. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 4

5 2./ Az önkormányzat évi munkájának értékelése. Előadó: Tóth István polgármester 3./ Javaslat az önkormányzat I. félévi munkatervére. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző A polgármester minden ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok és rendeletek végrehajtásáról., valamint a két ülés között tett intézkedésekről. Határidő: december 31. Felelős: Tóth István polgármester 2. NAPIRENDI PONT: Javaslat Környezetvédelmi Alap létrehozására, valamint talajterhelési díj bevezetéséről szóló rendelet elfogadására Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése a meghívóval együtt kézbesítésre került és az indoklással együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A mentességre, illetve kedvezményre vonatkozó rész a tervezetben nyitott, erre kér javaslatokat. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő javasolja, hogy szerepeljen a rendeletben az is, hogy ahol nincs szennyvízcsatorna, ott ezt a díjat nem kell megfizetni. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy ez az alaptörvényben szerepel, ezért nem kell külön szerepeltetni a mi rendeletünkben. Tóth István polgármester javasolja, hogy az időseknek adjon a testület mentességet, mert ők már úgysem értik ezt meg. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő szerint viszont pontosan az időseknek nincs is jelentős vízfogyasztásuk, a legtöbbjüknek havi 2-3 m 3. Bodnár Jánosné jegyző szerint is inkább a nagyobb vízfogyasztókat érinti ez. Szórólapon is lehet a lakosságot erről tájékoztatni. Kedves Béla képviselő javasolja a Szerencsi Képújságban megjelentetni ezt a rendeletet. Gáspár József képviselő azt tanácsolja, hogy a mentességre és kedvezményre vonatkozó részt tárgyalja meg a Szociális és Családügyi Bizottság, majd a javaslatukat terjesszék a testület elé. 5

6 Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy jelen esetben ez nem megengedhető, mert a rendeletet június 30-ig meg kell alkotnia a testületnek. Körömi János képviselő szerint kedvezményt adni nem kell, mert az csak bonyolítja a rendelet alkalmazását. Somogyvári Gyuláné képviselő javasolja, hogy egy fős háztartásban ha a jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, adjunk teljes mentességet. Családok esetében ha az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt van, akkor kapjanak szintén teljes mentességet. Más javaslat nem hangzott el, Somogyvári Gyuláné képviselő asszony javaslatával kiegészítve tehát 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta a testület az alábbi rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 14/2004.(VII.1.) SZÁMÚ RENDELETE a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban: Köt.) 21.. (2) bekezdésében, valamint a 26.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya l.. E rendelet hatálya kiterjed Bekecs község közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a Köt. Alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terhel, és a vezetékes víz fogyasztása (felhasználása) vízórával mérhető. 6

7 2.. (1) Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérő (vízóra) van. (2) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó(k) köteles. (3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3.. (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó, valamint a veszélyeztetési szorzó szorzata határozza meg. (2) Bekecs közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 a veszélyeztetési szorzó 1. A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 4.. (1) A díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérőóra üzembe helyezés) napján keletkezik. (2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik: a) a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján, b) a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. (3) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő tulajdonos) a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). Kedvezmények, mentességek 5.. (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: a) az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, aki egyedül és jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át b) az a nem egyedül élő talajterhelési díj fizetésére kötelezett, akinek a családjában a vele együtt élő személyekre vonatkozóan az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át 7

8 (2) Az (1) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor érvényesíthető, ha azok a díjfizetési időszak (naptári év) teljes egészében fennállnak. (3) Ha a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a mentességi feltétel a naptári év teljes egészében nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel és közbeni keletkezése esetén a tárgyévi bevallásban nem lehet érvényesíteni, viszont a tárgyévet követő évben előleg fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A díj befizetése 6.. (1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj elszámolása (bevallása) előtt negyedévente díjelőleget köteles fizetni. (2) A negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni a tárgyévet megelőző évre bevallott, a tényleges éves díj negyedének megfelelő összegben. (3) A évben negyedévi díjelőlegeket a 7..(1) bekezdésben foglaltak szerint kell megfizetni. (4) A évi díjelőlegeket a (2) bekezdés szerinti időpontokban, a II. félévi tényleges díj felének megfelelő összegben kell megfizetni. (5) A 4. -ban foglalt évközi változások esetén a díjelőleget a következők szerint kell megfizetni: a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell díjelőleget fizetni, b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontjának negyedévében a negyedév utolsó napján esetékes díjelőleget nem kell megfizetni. (1) A évi II. félévben esedékes negyedéves díjakat március 31-ig kell megfizetni egy összegben az ebben az időszakban fogyasztott vízmennyiség alapján. (2) A 4. -ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők szerint kell megfizetni: a)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves tényleges díj összegét a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni, b)díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves tényleges díj és a már befizetett díjelőleg különbözetét a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell megfizetni, illetve túlfizetés esetén visszaigényelni (3) A díjat Bekecs Községi Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni

9 A díjfizetési kötelezettség bevallása 8.. (1) A évi díjfizetési kötelezettségről március 31-ig kell bevallást tenni II. félévi tényleges kibocsátási adatok alapján. (2) A 4. -ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell bejelentést tenni. (3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján: a)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31-ig, b)megszűnése esetén a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell benyújtani. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet július l-én lép hatályba. Bekecs, június 24. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: július l. Bodnár Jánosné jegyő Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Gáspár József képviselő úr felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezési terv készítésénél a települési zónák besorolásánál legyen nagyon körültekintő az önkormányzat, hiszen hűtőház épült lakóövezetben és ebből is lehet még bajunk. A hűtőház kamionforgalmat vonz, ez zajterheléssel jár. Ez is egyfajta környezetszennyezés zajterhelés. Tóth István polgármester elmondja, hogy a hűtőház építését szakhatóságok engedélyezték, és ha az ő szigorú előírásaiknak megfelel, mi nem tehetünk semmit. 9

10 A Környezetvédelmi Alap létrehozásához egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal megalkotta az alább következő rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 15/2004.(VII.1.) SZÁMÚ REMDELETE az önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról az alábbi rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg a környezetvédelmi törvény (Tv) szövege): l.. (1) Bekecs Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében Környezetvédelmi Alap -ot (továbbiakban: Alap) hoz létre. (2) A rendelet célja hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét, illetve egész gazdálkodási rendjét. (3) Az Alap megnevezése: Bekecs Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. 2.. Bevételi források (1) A települési önkormányzati környezetvédelmi bevételei: a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b) a területi környezetvédelmi hatóság (65.. (1) bek. A) pont) által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 százaléka, c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,(tv (2) e) egyéb bevételek f) az e célra teljesített önkéntes befizetések g) az Alap lekötéséből származó bevételek h) az évi LIII. Tv (6) bekezdés alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevételek 10

11 3.. Az Alap felhasználása (1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatók el. (2) Az Alap felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt. (3) Az Alapot Bekecs község közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni: a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása helyreállítása érdekében, b) az emberi egészség védelme, az életminőség javítása céljára c) levegőtisztaság-védelmi célokra d) vízminőség-védelemre e) talajvédelem céljaira f) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, felmérések, tanulmányok elkészítésére, g) környezetszennyezés megelőzésére és csökkentésére, h) környezetszennyezést csökkentő beruházásokra 4.. Az alap kezelése (1) Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten kezeli. (2) Az Alapba befolyt összeget, mely a 3.. (3) bekezdésében foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. (3) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző felelős. 5.. Záró rendelkezések Ez a rendelet július l-én lép hatályba. Bekecs, június 24. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: július l. Bodnár Jánosné jegyző 11

12 3. NAPIRENDI PONT: Folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási rendelet módosítása Bodnár Jánosné jegyző a rendelet módosításáról szóló tervezetet nem küldte ki a meghívóval, hiszen mindösszesen két paragrafust érint. Az adatvédelmi törvény változása miatt bele kell foglalni a rendeletbe, hogy a közszolgáltatást végző szervezet milyen adatokat kezelhet. Részletesen ismerteti a módosító javaslatot. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 16/2004.(VII.1.) SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.. g.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A R. 6. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) (3) bekezdés lép, egyben a R. 6. -a (2) (3) bekezdésének számozása (4) (5) bekezdésre változik: (2) A közszolgáltató az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyiségéről, a beszállítókról nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, és a szakhatóságok, illetve az Önkormányzat arra jogosult képviselőjének, hatóságoknak, köztisztviselőjének ellenőrzés céljából bemutatni, adatot szolgáltatni. (3) A Közszolgáltató az ellenőrzött elhelyezés érdekében köteles a vízszolgáltatóval azonosítható módon az alábbi adatokat naprakészen, Kibocsátónként nyilvántartani. - Kibocsátó neve, címe - elszállított folyékony hulladék mennyisége - szállítás időpontja - szállítási számla száma - szállítást végző azonosítási adatai. 12

13 2.. Ez a rendelet július l. napján lép hatályba. B e k e c s, június 24. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: július l. Bodnár Jánosné jegyző Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Taktaharkányi Közszolgáltató Közhasznú Társaság a napokban megkapta a végleges környezetvédelmi működési engedélyét. A következő lépés az, hogy szolgáltatási szerződést köt a céggel az önkormányzat a lakossági folyékony hulladék kezelésére, elszállítására. Ehhez a polgármesternek testületi meghatalmazásra van szüksége, hogy a szolgáltatási szerződést az önkormányzat nevében aláírhassa. A képviselő-testület tagjainak a meghatalmazás ellen természetesen nem volt kifogásuk és 6 egyhangú igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 47/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Taktaharkányi Közüzemi és Szolgáltató Közhasznú Társasággal kötendő folyékony hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megtárgyalta. Az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza Tóth István polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Tóth István polgármester 13

14 4. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok és rendeletek végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről. Tóth István polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A jelentést a képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta. 5. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Bodnár Jánosné jegyző a hulladékgazdálkodási terv készítésének fontosságáról szólva emlékezteti a testületet, hogy az eredeti tervkészítési költség Bekecs község vonatkozásában a lakosságszám arányában 200 eft lett volna. Egy újabb verzió szerint Sárospatak nyújt be pályázatot a hulladékgazdálkodási terv készítésére a Területfejlesztési Tanácshoz az egész Régió nevében. Így a költségek erősen lecsökkentek, Bekecs község önrésze Ft, ami jóval kedvezőbb. Amennyiben egyetért a testület azzal, hogy önkormányzatunk csatlakozzon Sárospatak Város pályázatához, akkor határozatba kell foglalni az önrész biztosítását, valamint egy másik határozatban meg kell bízni Sárospatak Város Önkormányzatát a pályázattal kapcsolatos gesztori feladatok ellátásával, illetve Bekecs község polgármesterét kell felhatalmazni a gesztori szerződés aláírására. A képviselő-testület csatlakozni kíván Sárospatak Város pályázatához és 6-6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatait: 48/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Hulladékgazdálkodási terv készítése tárgyú pályázat benyújtása Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával az önkormányzatok által közösen benyújtott Hulladékgazdálkodási terv elkészítése pályázat önkormányzatunkra eső saját forrást biztosítja, melynek összege ,- Ft, azaz Harminckilencezer-nyolcszáz forint. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról a gesztor rendelkezése alapján gondoskodjon. Határidő: június 30. Felelős: Tóth István polgármester 14

15 49/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Gesztori megállapodás megkötése Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával megbízza Sárospatak Város Önkormányzatát a B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó Hulladékgazdálkodási Terv Elkészítése tárgyú pályázat gesztori feladatinak ellátásával. Ezen határozat a gesztori megállapodásban foglaltak elfogadását jelenti és a pályázat benyújtásához felhasználható. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásban foglaltak szerint teljes jogkörben eljárjon. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző telek vásárlásra irányuló kérelmet olvas fel. Nagy Magdolna szerencsi és Lőrincz Zsolt debreceni lakosok a Névtelen utcában szeretnének telket vásárolni és azon együtt családi házat építeni. Hubainé Trembinszki Katalin képviselőasszony emlékszik a lány édesapjára, aki haláláig bekecsi volt. A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alább következő határozatot: 50/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Nagy Magdolna és Lőrincz Zsolt telekvásárlása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg még névtelen utcában lévő 907-es hrsz-ú, 1060 m 2 nagyságú építési telket Nagy Magdolna Szerencs, Kórház köz 1. és Lőrincz Zsolt Debrecen, Mikepércsi út 58. szám alatti lakosok részére eladja. A telek vételára ,- Ft, plusz 25 % ÁFA, összesen tehát 750 eft, azaz Hétszázötvenezer forint. A vételár felét, vagyis 375 eft-ot az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A vételár másik felének megfizetésére a Képviselő-testület részletfizetési kedvezményt biztosít, melynek végső határideje szeptember 30. Határidő: a szerződés megkötésére július 31. Felelős: Tóth István polgármester 15

16 Más észrevétel nem hangzott el, a nyilvános ülést a polgármester bezárta. Az ülés zárt formában folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült. K.m.f. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Hitelesítők: Gáspár József képviselő Hubainé Trembinszki Katalin képviselő 16

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. 21. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. augusztus 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. március 26-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 4. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 7.) Rendeletek: 3/2014. 4/2014. (V. 10.) Ör. Határozatok: 37/2014. 47/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! Ügyiratszám: /2014. TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben