JEGYZ KÖNYV június 24-én

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV 2004. június 24-én"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének június 24-én megtartott üléséről 1

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének június 24-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Gáspár József Hubainé Trembinszki Katalin Kedves Béla Körömi János Somogyvári Gyuláné képviselők Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Tóth István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 10 fő települési képviselőből 6 fő jelen van, az ülés tehát határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőire Gáspár József és Hubainé Trembinszki Katalin képviselők személyében. A javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. Tóth István polgármester javaslatot tesz továbbá az ülés napirendjére, mely egy kivételével megegyezik a meghívóban kiadottakkal. Az általános iskola pedagógiai programja nem készült el az ülés meghívójának kézbesítéséig, így nem lehetett előzetes tanulmányozásra kiküldeni. Mivel nagy jelentőségű a téma, az erről szóló, másodiknak tervezett napirendet az augusztusi ülésre javasolja elnapolni. A többi napirend változatlan sorrendben kerülhet megtárgyalásra. A javaslat alapján a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 2

3 1. NAPIRENDI PONT: Az Önkormányzat II. félévi munkaterve Bodnár Jánosné jegyző a munkatervet a meghívóval együtt juttatta el a Képviselő-testület tagjaihoz. Szóban azzal egészíti ki, hogy a polgármester az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden ülésen jelentést ad a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről. Kéri a további javaslatokat és várja a kérdéseket. Gáspár József képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat éves munkájának értékelése lesz falugyűlés alapja is, mint az előző években? Tóth István polgármester erre igennel válaszolt, és elmondta, hogy nem csak falugyűlés, de több, kisebb utcagyűlés is várható a szennyvízberuházás miatt. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő kéri, hogy legyen közmeghallgatás is. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy természetesen lesz, de ezt az Ötv. értelmében kötelező tartani, ezért nem is jelölte külön. Eddig az októberi ülés utáni délutánon tartotta ezt minden évben a testület. Gáspár József képviselő javasolja, hogy a falugyűlés egyben legyen közmeghallgatás is. Körömi János képviselő ezt nem tartja jó ötletnek, mert szerinte sokan nagyobb létszám előtt nem merik elmondani a panaszaikat. Tóth István polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatás a novemberi ülés napján legyen megtartva. Más észrevétel nem hangzott el, a javaslat alapján a Képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta a következő határozatot: 46/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi munkaterve Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. félévi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: Augusztus 1./ Tájékoztató az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról. A évi költségvetési rendelet módosítására javaslat. (előirányzat módosítások) Előadó: Tóth István polgármester 3

4 2./ Javaslat a Hulladékgazdálkodási tervről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 3./ Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai programjának felülvizsgálata, az intézmények minőségirányítási programjának megtárgyalása. Előadó: Intézményvezetők Szeptember 1./ Tájékoztató az iskola beruházással kapcsolatos feladatokról, közbeszerzési szabályzatról. Előadó: Tóth István polgármester 2./ Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata, módosítási javaslat. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző Október 1./ Tájékoztató a községben telephellyel rendelkező művészeti iskolák tevékenységéről. Előadó: Intézmény vezetők 2./ Tájékoztató az önkormányzat évi közhasznú és közcélú munka keretében történő foglalkoztatásáról, a évben végzett munkákról, az önkormányzat évi pályázatainak eredményeiről. Előadó: Tóth István polgármester November 1./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves teljesítéséről, a évi költségvetési koncepció megtárgyalása. Előadó: Tóth István polgármester 2./ A évi költségvetési rendelet módosítására javaslat. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 3./ Közmeghallgatás December l./ Javaslat az önkormányzat hatósági ár megállapításával kapcsolatos rendeleteinek módosítására. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző 4

5 2./ Az önkormányzat évi munkájának értékelése. Előadó: Tóth István polgármester 3./ Javaslat az önkormányzat I. félévi munkatervére. Előadó: Bodnár Jánosné jegyző A polgármester minden ülésen beszámol a lejárt határidejű határozatok és rendeletek végrehajtásáról., valamint a két ülés között tett intézkedésekről. Határidő: december 31. Felelős: Tóth István polgármester 2. NAPIRENDI PONT: Javaslat Környezetvédelmi Alap létrehozására, valamint talajterhelési díj bevezetéséről szóló rendelet elfogadására Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése a meghívóval együtt kézbesítésre került és az indoklással együtt a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A mentességre, illetve kedvezményre vonatkozó rész a tervezetben nyitott, erre kér javaslatokat. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő javasolja, hogy szerepeljen a rendeletben az is, hogy ahol nincs szennyvízcsatorna, ott ezt a díjat nem kell megfizetni. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy ez az alaptörvényben szerepel, ezért nem kell külön szerepeltetni a mi rendeletünkben. Tóth István polgármester javasolja, hogy az időseknek adjon a testület mentességet, mert ők már úgysem értik ezt meg. Hubainé Trembinszki Katalin képviselő szerint viszont pontosan az időseknek nincs is jelentős vízfogyasztásuk, a legtöbbjüknek havi 2-3 m 3. Bodnár Jánosné jegyző szerint is inkább a nagyobb vízfogyasztókat érinti ez. Szórólapon is lehet a lakosságot erről tájékoztatni. Kedves Béla képviselő javasolja a Szerencsi Képújságban megjelentetni ezt a rendeletet. Gáspár József képviselő azt tanácsolja, hogy a mentességre és kedvezményre vonatkozó részt tárgyalja meg a Szociális és Családügyi Bizottság, majd a javaslatukat terjesszék a testület elé. 5

6 Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy jelen esetben ez nem megengedhető, mert a rendeletet június 30-ig meg kell alkotnia a testületnek. Körömi János képviselő szerint kedvezményt adni nem kell, mert az csak bonyolítja a rendelet alkalmazását. Somogyvári Gyuláné képviselő javasolja, hogy egy fős háztartásban ha a jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, adjunk teljes mentességet. Családok esetében ha az egy főre eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum alatt van, akkor kapjanak szintén teljes mentességet. Más javaslat nem hangzott el, Somogyvári Gyuláné képviselő asszony javaslatával kiegészítve tehát 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta a testület az alábbi rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 14/2004.(VII.1.) SZÁMÚ RENDELETE a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban: Köt.) 21.. (2) bekezdésében, valamint a 26.. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya l.. E rendelet hatálya kiterjed Bekecs község közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a Köt. Alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terhel, és a vezetékes víz fogyasztása (felhasználása) vízórával mérhető. 6

7 2.. (1) Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, akinek a nevén a fogyasztásmérő (vízóra) van. (2) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó(k) köteles. (3) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3.. (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó, valamint a veszélyeztetési szorzó szorzata határozza meg. (2) Bekecs közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 a veszélyeztetési szorzó 1. A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 4.. (1) A díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérőóra üzembe helyezés) napján keletkezik. (2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik: a) a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízóra leszerelés) napján, b) a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján. (3) A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő tulajdonos) a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik). Kedvezmények, mentességek 5.. (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: a) az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, aki egyedül és jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át b) az a nem egyedül élő talajterhelési díj fizetésére kötelezett, akinek a családjában a vele együtt élő személyekre vonatkozóan az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át 7

8 (2) Az (1) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor érvényesíthető, ha azok a díjfizetési időszak (naptári év) teljes egészében fennállnak. (3) Ha a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a mentességi feltétel a naptári év teljes egészében nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel és közbeni keletkezése esetén a tárgyévi bevallásban nem lehet érvényesíteni, viszont a tárgyévet követő évben előleg fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A díj befizetése 6.. (1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj elszámolása (bevallása) előtt negyedévente díjelőleget köteles fizetni. (2) A negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig kell megfizetni a tárgyévet megelőző évre bevallott, a tényleges éves díj negyedének megfelelő összegben. (3) A évben negyedévi díjelőlegeket a 7..(1) bekezdésben foglaltak szerint kell megfizetni. (4) A évi díjelőlegeket a (2) bekezdés szerinti időpontokban, a II. félévi tényleges díj felének megfelelő összegben kell megfizetni. (5) A 4. -ban foglalt évközi változások esetén a díjelőleget a következők szerint kell megfizetni: a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell díjelőleget fizetni, b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontjának negyedévében a negyedév utolsó napján esetékes díjelőleget nem kell megfizetni. (1) A évi II. félévben esedékes negyedéves díjakat március 31-ig kell megfizetni egy összegben az ebben az időszakban fogyasztott vízmennyiség alapján. (2) A 4. -ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők szerint kell megfizetni: a)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves tényleges díj összegét a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni, b)díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves tényleges díj és a már befizetett díjelőleg különbözetét a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell megfizetni, illetve túlfizetés esetén visszaigényelni (3) A díjat Bekecs Községi Önkormányzat talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni

9 A díjfizetési kötelezettség bevallása 8.. (1) A évi díjfizetési kötelezettségről március 31-ig kell bevallást tenni II. félévi tényleges kibocsátási adatok alapján. (2) A 4. -ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell bejelentést tenni. (3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján: a)díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31-ig, b)megszűnése esetén a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell benyújtani. Záró rendelkezések 9. Ez a rendelet július l-én lép hatályba. Bekecs, június 24. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: július l. Bodnár Jánosné jegyő Bodnár Jánosné jegyző előterjesztése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Gáspár József képviselő úr felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezési terv készítésénél a települési zónák besorolásánál legyen nagyon körültekintő az önkormányzat, hiszen hűtőház épült lakóövezetben és ebből is lehet még bajunk. A hűtőház kamionforgalmat vonz, ez zajterheléssel jár. Ez is egyfajta környezetszennyezés zajterhelés. Tóth István polgármester elmondja, hogy a hűtőház építését szakhatóságok engedélyezték, és ha az ő szigorú előírásaiknak megfelel, mi nem tehetünk semmit. 9

10 A Környezetvédelmi Alap létrehozásához egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület 6 egybehangzó igen szavazattal megalkotta az alább következő rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 15/2004.(VII.1.) SZÁMÚ REMDELETE az önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Tv (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Tv (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozásáról az alábbi rendeletet alkotja (a dőlt betűs szöveg a környezetvédelmi törvény (Tv) szövege): l.. (1) Bekecs Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében Környezetvédelmi Alap -ot (továbbiakban: Alap) hoz létre. (2) A rendelet célja hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási rendjét, illetve egész gazdálkodási rendjét. (3) Az Alap megnevezése: Bekecs Község Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja. 2.. Bevételi források (1) A települési önkormányzati környezetvédelmi bevételei: a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, b) a területi környezetvédelmi hatóság (65.. (1) bek. A) pont) által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30 százaléka, c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,(tv (2) e) egyéb bevételek f) az e célra teljesített önkéntes befizetések g) az Alap lekötéséből származó bevételek h) az évi LIII. Tv (6) bekezdés alapján az önkormányzatot arányosan megillető megosztott bevételek 10

11 3.. Az Alap felhasználása (1) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatók el. (2) Az Alap felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt. (3) Az Alapot Bekecs község közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni: a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása helyreállítása érdekében, b) az emberi egészség védelme, az életminőség javítása céljára c) levegőtisztaság-védelmi célokra d) vízminőség-védelemre e) talajvédelem céljaira f) környezetvédelemről szóló tájékoztatások, felmérések, tanulmányok elkészítésére, g) környezetszennyezés megelőzésére és csökkentésére, h) környezetszennyezést csökkentő beruházásokra 4.. Az alap kezelése (1) Az Alapba történő befizetéseket a Polgármesteri Hivatal elkülönítetten kezeli. (2) Az Alapba befolyt összeget, mely a 3.. (3) bekezdésében foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni. (3) Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző felelős. 5.. Záró rendelkezések Ez a rendelet július l-én lép hatályba. Bekecs, június 24. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: július l. Bodnár Jánosné jegyző 11

12 3. NAPIRENDI PONT: Folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási rendelet módosítása Bodnár Jánosné jegyző a rendelet módosításáról szóló tervezetet nem küldte ki a meghívóval, hiszen mindösszesen két paragrafust érint. Az adatvédelmi törvény változása miatt bele kell foglalni a rendeletbe, hogy a közszolgáltatást végző szervezet milyen adatokat kezelhet. Részletesen ismerteti a módosító javaslatot. A képviselő-testület a javaslattal egyetértett és 6 egyhangú igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét: Bekecs Községi Önkormányzat 16/2004.(VII.1.) SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) a módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.. g.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről szóló 17/2003. (XI.3.) számú önkormányzati rendeletének módosítására (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A R. 6. -ának (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) (3) bekezdés lép, egyben a R. 6. -a (2) (3) bekezdésének számozása (4) (5) bekezdésre változik: (2) A közszolgáltató az ártalmatlanított települési folyékony hulladék mennyiségéről, a beszállítókról nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, és a szakhatóságok, illetve az Önkormányzat arra jogosult képviselőjének, hatóságoknak, köztisztviselőjének ellenőrzés céljából bemutatni, adatot szolgáltatni. (3) A Közszolgáltató az ellenőrzött elhelyezés érdekében köteles a vízszolgáltatóval azonosítható módon az alábbi adatokat naprakészen, Kibocsátónként nyilvántartani. - Kibocsátó neve, címe - elszállított folyékony hulladék mennyisége - szállítás időpontja - szállítási számla száma - szállítást végző azonosítási adatai. 12

13 2.. Ez a rendelet július l. napján lép hatályba. B e k e c s, június 24. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: július l. Bodnár Jánosné jegyző Bodnár Jánosné jegyző tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Taktaharkányi Közszolgáltató Közhasznú Társaság a napokban megkapta a végleges környezetvédelmi működési engedélyét. A következő lépés az, hogy szolgáltatási szerződést köt a céggel az önkormányzat a lakossági folyékony hulladék kezelésére, elszállítására. Ehhez a polgármesternek testületi meghatalmazásra van szüksége, hogy a szolgáltatási szerződést az önkormányzat nevében aláírhassa. A képviselő-testület tagjainak a meghatalmazás ellen természetesen nem volt kifogásuk és 6 egyhangú igen szavazattal meghozták a következő határozatot: 47/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Folyékony hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Taktaharkányi Közüzemi és Szolgáltató Közhasznú Társasággal kötendő folyékony hulladék szállítására és kezelésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megtárgyalta. Az abban foglaltakkal egyetért és felhatalmazza Tóth István polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Tóth István polgármester 13

14 4. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok és rendeletek végrehajtásáról, valamint a két ülés között tett intézkedésekről. Tóth István polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. A jelentést a képviselő-testület határozathozatal nélkül egyhangúlag elfogadta. 5. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Bodnár Jánosné jegyző a hulladékgazdálkodási terv készítésének fontosságáról szólva emlékezteti a testületet, hogy az eredeti tervkészítési költség Bekecs község vonatkozásában a lakosságszám arányában 200 eft lett volna. Egy újabb verzió szerint Sárospatak nyújt be pályázatot a hulladékgazdálkodási terv készítésére a Területfejlesztési Tanácshoz az egész Régió nevében. Így a költségek erősen lecsökkentek, Bekecs község önrésze Ft, ami jóval kedvezőbb. Amennyiben egyetért a testület azzal, hogy önkormányzatunk csatlakozzon Sárospatak Város pályázatához, akkor határozatba kell foglalni az önrész biztosítását, valamint egy másik határozatban meg kell bízni Sárospatak Város Önkormányzatát a pályázattal kapcsolatos gesztori feladatok ellátásával, illetve Bekecs község polgármesterét kell felhatalmazni a gesztori szerződés aláírására. A képviselő-testület csatlakozni kíván Sárospatak Város pályázatához és 6-6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alábbi határozatait: 48/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Hulladékgazdálkodási terv készítése tárgyú pályázat benyújtása Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával az önkormányzatok által közösen benyújtott Hulladékgazdálkodási terv elkészítése pályázat önkormányzatunkra eső saját forrást biztosítja, melynek összege ,- Ft, azaz Harminckilencezer-nyolcszáz forint. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról a gesztor rendelkezése alapján gondoskodjon. Határidő: június 30. Felelős: Tóth István polgármester 14

15 49/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Gesztori megállapodás megkötése Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával megbízza Sárospatak Város Önkormányzatát a B.A.Z. Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújtandó Hulladékgazdálkodási Terv Elkészítése tárgyú pályázat gesztori feladatinak ellátásával. Ezen határozat a gesztori megállapodásban foglaltak elfogadását jelenti és a pályázat benyújtásához felhasználható. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásban foglaltak szerint teljes jogkörben eljárjon. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző telek vásárlásra irányuló kérelmet olvas fel. Nagy Magdolna szerencsi és Lőrincz Zsolt debreceni lakosok a Névtelen utcában szeretnének telket vásárolni és azon együtt családi házat építeni. Hubainé Trembinszki Katalin képviselőasszony emlékszik a lány édesapjára, aki haláláig bekecsi volt. A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal meghozta az alább következő határozatot: 50/2004.(VI.24.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Nagy Magdolna és Lőrincz Zsolt telekvásárlása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg még névtelen utcában lévő 907-es hrsz-ú, 1060 m 2 nagyságú építési telket Nagy Magdolna Szerencs, Kórház köz 1. és Lőrincz Zsolt Debrecen, Mikepércsi út 58. szám alatti lakosok részére eladja. A telek vételára ,- Ft, plusz 25 % ÁFA, összesen tehát 750 eft, azaz Hétszázötvenezer forint. A vételár felét, vagyis 375 eft-ot az adás-vételi szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A vételár másik felének megfizetésére a Képviselő-testület részletfizetési kedvezményt biztosít, melynek végső határideje szeptember 30. Határidő: a szerződés megkötésére július 31. Felelős: Tóth István polgármester 15

16 Más észrevétel nem hangzott el, a nyilvános ülést a polgármester bezárta. Az ülés zárt formában folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült. K.m.f. Tóth István polgármester Bodnár Jánosné jegyző Hitelesítők: Gáspár József képviselő Hubainé Trembinszki Katalin képviselő 16

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói í''0 v)~xxxxjl \ t o A U ^ Á A l Á v Ói \ ' ' a....:.a a -A á..x í j " í o í L Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékl

szolgáltatási szerződés bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 1. számú mellékl Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a 10/2014. (IV.30.) Önk. rendelettel) Nagykálló Város Önkormányzat

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén 26. (4)

Részletesebben

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére.

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról Baja Város Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Szátok Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2005. (III.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (II.22.), a 44/2007. (XII.28.), a 39/2013. (IX.23.) és a 44/2016. (X.28.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Murakeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. ( ) sz. rendelete a talajterhelési díjról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 6/2005. (03. 07.) sz. rendelete a talajterhelési díjról (A 7/2006. (02.22.) számú és a 44/2007. (12.28.) számú módosító önkormányzati rendeletekkel egységes

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról 15/2012.(XI. 28.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testület A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A (2) bekezdésében, és

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (a módosításáról szóló 16/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet)

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete. /2015.(...)önkormányzatai rendelete. a talajterhelési díjról. (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete /2015.(...)önkormányzatai rendelete a talajterhelési díjról (tervezet) Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete./2015.(...)önkormányzatai rendelete

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 38/2015. (XII. 18.)' módosító rendelettel) Budakeszi Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet Előadó: Polgármester Előkészítő: Aljegyző Előzetes

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ a 20/2009. (IX.25.) és a 28/2013. (VI.24.) rendelet által módosított 38/2007. (XII.10.) rendelete egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-170/2013. Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet Mell: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 18/2004. (X. 01) sz. rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya

I. Fejezet A rendelet hatálya Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 48/2004.(VI.18.) rendelete a talajterhelési díjról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról Tenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 6-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása Előadó: Horváth

Részletesebben

a talajterhelési díjról

a talajterhelési díjról E LŐTERJESZTÉS a talajterhelési díjról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 11-i rendkívüli ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! 1 Előterjesztés Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13 i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapot

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A talajterhelési díjról

Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A talajterhelési díjról 1 Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A talajterhelési díjról Gelse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: képviselő testület) a helyi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2005. augusztus 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére

14. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének január 28. napjára összehívott ülésére 14. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28. napjára összehívott ülésére Előterjesztés tárgya: A talajterhelési díjról szóló rendelet elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének február 09-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének február 09-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: A Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testületének 2012. február 09-én megtartott üléséről Jelen vannak: Oláh Petra elnökhelyettes Ruszóné Gazsi Alexandra

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2005. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 13/2014. (XII. 18.), 10/2013. (IV.26.), 2/2013. (II.

10/2015. (IV. 30.), 13/2014. (XII. 18.), 10/2013. (IV.26.), 2/2013. (II. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 13/2014. (XII. 18.), 10/2013. (IV.26.), 2/2013. (II. 08.), 15/2008. (12.04.) és 6/2008. (04.29.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által. 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére E l ő t e r j e s z t é s Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2015. augusztus 12-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 10/2009.(IX.15.)önkormányzati

Részletesebben