A tanácskozóterembõl jelentjük

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanácskozóterembõl jelentjük"

Átírás

1 2. évfolyam 8. szám 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzséet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi tér 2. Kedves mélykútiak! Augusztus 2ra készülünk most már gõzerõvel, sok vendéget várunk sok programot szervezünk. Államalapításunk ünnepe az egyik legnagyo, legkomolya ünnepünk. Szeretnék megosztani ezzel kapcsolatosan önökkel egykét gondolatot. Illa erek, nádak erek, szép jó napot jó emerek! KÖZHÍRRÉ TÉTETIK, EGY KIS FIGYELEM KÉRETIK! Ezer esztendõ Isten szeméen annyi, mint a tegnapi nap, amely már elmúlt mondja a iliai zsoltáros. Valóan, ha a történelemkönyveket lapozzuk, megeshet, hogy történelmünk elfér pár száz oldalon. Ha azonan az emeri életet, életünket vesszük alapul, ezer esztendõ szinte felmérhetetlenül nagy idõ. Ezen a hatalmas idõn egy olyan út vezet keresztül, mely soksok nemzedék életéõl, sikereiõl és kudarcaiól, vereségeiõl és diadalaiól, újrakezdéseiõl épült meg. Ezen az úton a magyarság Szent István erõs és független európai állam megteremtésérõl szõtt tervét követve indult el. Õseink, annyi évszázad vándorlása után, otthont szerettek volna építeni, s ha most körültekintünk, láthatjuk: sikerült nekik! Pedig ezer évvel ezelõtt úgy tûnhetett, Szent István lehetetlen feladatra vállalkozik. Az akkor már megszilárdult hatalommal rendelkezõ európai uralkodóházak is kétkedve szemlélhették, ahogy a harcos keleti nép régi életét maga mögött hagyja, és új életre rendezkedik e itt, a Kárpátmedencéen. A történelem azonan Szent Istvánt igazolta: népek jöttekmentek, világhódító irodalmak tûntek el a történelem süllyesztõjéen, a magyar nép azonan otthonra talált Európáan. Az évszázadok során sosem még a legreménytelene helyzeteken sem vesztettük el a hitet, hogy a Sors vagy a Gondviselés ezt a helyet rendelte otthonunknak. Ezer esztendõ alatt, számtalan nemzedék ááskodása mellett, nemzet született. A magyar nemzet polgárai munkájukkal, kudarcaikkal és sikereikkel egyaránt segítették világrajövetelét. A Szent Király eillesztette Magyarországot az európai nemzetek közösségée, amikor elfogadta a földrész közös társadalmi formáit és keresztény hagyományait. Nálunk otthonra talált mindenki, aki hazánkat hazájának választotta. Így történt, hogy az õsi Magyarország hamarosan olyan nemzetté vált, mely mindenki számára híres volt vendégszeretetérõl és kedvességérõl. II. János Pál pápa elsõ látogatásakor ezt mondta: Ti Európa közepén éltek, különözõ népektõl és nemzetektõl körülvéve. Csak akkor lesz oldog és iztonságos a házatok, ha nagylelkûen a közös»európai ház«építésén fáradoztok, a nyitottság, a szolidaritás és az együttmûködés szelleméen. Jókai Anna írja egy helyen: Szent István király azt a fundamentumot adta meg, amire azóta is építkezünk. Ostoa dolog lenne leecsülni azt, aminek hiányáan nem volna mire egyre onyolulta jelenkori emeleteinket fölhordani. Szakszerûtlen az a mester, aki csak a tetõt tervezi, az alapot pedig hagyja eek harmincadjára. Bizony, az egész hajlékra kell menet közen is figyelni. (...) Még jó néhány szint hátra van, árha ami kész, azt szépen elaktuk, amit elidegenítettek, megsiratjuk. Javítgatjuktoldozgatjuk a falakat, a vaseton elemeket fáradságos munkával kikicserélgetjük, a födém mindig csak ideiglenes, a kupola, amirõl árándozunk, még a jövõ reménye. De az alapító nevét és az alapítás dátumát a hagyományt követve jól látható helyre evésték. folytatás a. oldalon Az nemes Mélykút város lakosinak kihirdettetik: az Úr 22. évének augusztus havának 8 2. napján nagy mulatság tartatik. ELÕSZÖR: ezeken a napokon a város minden elevenen élõ emerének kötelessége az töi emert a Központi parkan mulatásra iztatni. MÁSODSZOR: aki nem úgy tészen, az elõvezettetik, hogy saját szemeivel, füleivel is megizonyosodjék az mulatozás okárul, melyhez teret és színes kínálatot iztosít a város elöljárósága és a Mûvelõdési ház. HARMADSZOR: ízelítõ az ünnepi kínálatul: Ügyes kézmívesek mutatják, mit tudnak, Nem sumákolnak, mindent megmutatnak. Vesszõt teker, s hajlítgat magáa, Kosarat fon az ágak hû gazdája, Gyöngyfûzõ gyöngyeit fûzögeti szépen, Agyagot formáz a mester, mindezt puszta kézzel. Mákos kalácsot is ehet, az ki édes szájú, Öltöget varrogat a sok fürge ujjú. Lesz itt kavalkád kicsinek és nagynak, A játszóházan örömmel vigadhat. Délután az idõ, csak jókat fog hozni, Temérdek együttes fogja hangszerét majd nyúzni! Ha ismered õket, meg fogod hallgatni, Ha nem halottál róluk, most kell ám eljönni! Idejön sok dalos, sok magyar népdallal, Citeraszó hallik, vidám kedved támad. Néptáncot is láthatsz kicsinytõl nagyokig Ezen ifjakon mindenki elálmélkodik. Este majd játszik a Hegedûs Együttes, Ettõl aztán nekünk csuda víg kedvünk lesz. Tíz órakor éjjel égi tüzek gyúlnak, Iskola tetõrõl tüzes nyilak hullnak. No de ezzel nincsen semminek se vége, Reggelig táncolhat Mélykút város népe. Másnap aztán megint folytathatja újra, DESPERADO keményen csap ele a húra, Ki meg kedvet kapott, ugorhat is párat, Utcaálhoz zenét, a G Trió szolgáltat Tová nem folytatom, eszéltem eleget, Remélem, hogy akkor találkozom veletek! Börcsökné Kiss Erzséet

2 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus 2 A tanácskozóteremõl jelentjük Mélykút Város Önkormányzat Képviselõtestülete a 22. június 6. és 22. július. közötti idõszakan két alkalommal tartott képviselõtestületi ülést. Az üléseken történt fontosa eseményeket az aláiak szerint foglaljuk össze. I. Pályázatokkal kapcsolatos döntések: Mélykút Város Önkormányzat Képviselõtestülete a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagjaként elfogadta, hogy a Társulás a KEOP../2F/924 azonosítójú Települési szilárdhulladék mechanikaiiológiai stailizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszeren II. forduló pályázat megvalósításához szükséges önerõ támogatására az EU Önerõ Alapra pályázatot nyújtson e. II. Rendeletalkotási tárgykör A képviselõtestület módosította a szociális ellátások helyi szaályairól szóló /2. (V.2.) önkormányzati rendeletét. A rendeletmódosítás alapján a jövõen nemcsak a koráan érpótló juttatásra, a hatályos szaályozás szerint foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személyek, hanem valamennyi aktív korúak ellátására jogosult személy (pl. a rendszeres szociális segélyen részesülõ személyek) tekintetéen is alkalmazhatóvá válik a lakókörnyezet rendezettségének követelményére vonatkozó szaályozás. III. Egyé döntések: A képviselõtestület a helyi önkormányzatokról szóló 99. évi LXV. törvény 9. (4) ekezdése alapján, a víziközmû szolgáltatásról szóló 2. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekéen úgy döntött, hogy a jövõen a Bajavíz Kft. tagja kíván lenni, a társasággal szolgáltatási szerzõdést köt. A képviselõtestület felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a feltételek megvalósulásával a Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mélykút város hivatalos honlapja a a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár a címen érhető el. Bajavíz Kftvel az üzemeltetési jogviszonyra vonatkozó szerzõdést megkösse. A képviselõtestület döntött a 22/2. nevelési éven indítható óvodai csoportlétszámok engedélyezésérõl. A döntésnek megfelelõen az I. és a II. számú Óvoda kis, középsõ és nagy csoportot, míg a III. számú Óvoda összevont csoportot indíthat a következõ nevelési éven. A képviselõtestület döntött a Szvetnik Joachim Általános Iskola által a 22/2. tanéven indítható osztályok számáról is. A határozatan foglaltak szerint az Iskola 2. évfolyamon 22 osztályt (eõl iskolaotthonos osztályt), 4. évfolyamon osztályt (eõl osztály iskolaotthonos osztályt),. évfolyamon 2 osztályt, 6. évfolyamon osztályt, míg 78. évfolyamon 22 osztályt indíthat. Engedélyezte továá a képviselõtestület napközis csoport indítását mind az alsó, mind a felsõ tagozaton. A Képviselõtestület döntött továá arról is, hogy a 22/2. tanéven a Szvetnik Joachim Általános Iskola számára heti 7, 27 órát (74,27 óra a fenntartó által kötelezõen iztosított, valamint óra nem kötelezõen iztosított óra) iztosít. A nemzeti vagyonról szóló 2. évi CXCVI. törvény 9. () ekezdése elõírja a helyi önkormányzatok számára közép és hosszú tavú vagyongazdálkodási terv készítésének kötelezettségét. A vagyongazdálkodási terv célja a vagyonnal való felelõs gazdálkodás megalapozása. A jogszaályi rendelkezés szerint a vagyongazdálkodásnak elsõdlegesen a közfeladatok ellátását kell szolgálnia, azt átlátható, hatékony és költségtakarékos módon kell végezni. A képviselõtestület törvényi kötelezettségére figyelemmel elrendelte a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését, valamint ezzel egyidejûleg felkérte a Fejlesztési, Ipari és Mezõgazdasági Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy határozza meg, hogy az elvégzendõ feladat milyen lépéseken történjen meg, és készítse el a javaslatát. A képviselõtestület tudomásul vette dr. Rauzs József, a Mélykút Közmûvelõdéséért Közalapítvány kuratóriumi elnökének lemondását. A képviselõtestület döntött a Jánoshalma Mélykút Ivóvízminõségjavító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának, valamint a Jánoshalmi Töcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról. A képviselõtestület elfogadta a 22. II. félévre vonatkozó munkatervét. A munkatervet terjedelmére való tekintettel nem tudjuk közölni, az letölthetõ a / önkormányzat / képviselõtestület / munkatervek oldalról. A képviselõtestület döntött a Mélykút elterület 492. hrszú, természeten a 6449 Mélykút, Széchenyi u. 6/B. szám alatt található, kivett lakóház, udvar megjelölésû ingatlan értékesítésérõl, egyen felkérte a polgármestert, hogy az elõvásárlásra jogosult Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.nél az elõvásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat eszerzése ügyéen járjon el. A képviselõtestülete döntött arról, hogy a 6449 Mélykút, Rákóczi utca. szám (99. hrsz.) alatti ingatlanra vonatkozóan vételi ajánlatot tesz. A képviselõtestület úgy döntött, hogy a Mélykúti Galam, Díszmadár, Kisállattenyésztõ és Természetvédõ Egyesület részére. Ft. kölcsönt iztosít a azonosító számú LEADER pályázat megvalósításához. A kölcsön visszafizetésének határideje: 22.decemer. napja. A képviselõtestület megtárgyalta a Mélykúti Sportegyesület pénzügyi támogatási kérelmét is, és úgy döntött, hogy támogatja a kérelem teljesítését. Ft összegen. TISZTELT VÁLLALKOZÓK! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy lehetõség nyílik vállalkozásaik, termékeik emutatására, hirdetésére a weoldalon (p. képes, néhány soros szöveges formáan). Amennyien szeretnének élni ezzel a lehetõséggel, kérem, keressék kollégámat, Bényi Józsefet a részletekkel kapcsolatan. Kovács Tamás polgármester Mélykút Város Képviselõtestülete soron következõ ülését augusztus 7én 4 órakor tartja a Városháza tanácskozóterméen.

3 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató KÉPVISELÕI FOGADÓNAP ANYAKÖNYVI HÍREK KEDVES MÉLYKÚTIAK! Kovács Tamás polgármester: minden hétfõn 8. 2.ig. Mikó Lászlóné alpolgármester: minden csütörtökön 9. 2.ig a Polgármesteri Hivatal képviselõi szoájáan, valamint a hét töi napján munkaidõen a Mûvelõdési Házan. Földes István képviselõ: minden hónap elsõ péntek: GAMESZ 8..ig Fuszkó Attila képviselõ: munkaidõen a Mûvelõdési Házan Kopcsek Tamás képviselõ: minden hónap elsõ hétfõjén 8.., Nagy u. 8. Dr. Márai László képviselõ: minden hónap utolsó szerdáján a lakásán, Bercsényi u.., 8..ig Novák László képviselõ: minden hónap utolsó szerda az iskoláan 8..ig Racsmán Richárd képviselõ: minden kedden az iskoláan 4..ig Dr. Sztantics Péter képviselõ: munkaidõen a Búzakalász irodájáan SZÜLETTEK: 22 június Kolompár Kornél (anyja neve: Kolompár Mónika), Bakacsi Hédi (anyja neve: Bakacsi Helén Barara) 22. július: Lakatos Tior (anyja neve: Tóth Krisztina), Dora Antal (anyja neve: Inotai Emese), Tóth Máté (anyja neve: Fölföldi Szilvia), Balogh Amanda Amíra (anyja neve: Balogh Annamária) MEGHALTAK: Kiss Jánosné Kiss Anna élt 89 évet, Vlasics Mihály élt 82 évet, Papdi Tior élt 69 évet, Búza Péter élt évet, Mészáros György élt 72 évet, Doszpod László élt 7 évet, Molnár Gáor élt 66 évet, Doszkocs Gyuláné Bényi Erzséet élt 87 évet,vankó Kálmánné Molnár Katalin élt 87 évet HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Burai Anna és Sárközi Attila A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Ezen ellátás esetén is kötelezõ a vagyon vizsgálata, tehát a fent említett vagyoni értékeket itt is alkalmazni kell. A megállapítás feltétele a rendezett lakókörnyezet. A kérelmezõ által lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, járda melletti szakasza renden tartása kerül ellenõrzésre. Aug.tõl nemcsak az új megállapítás esetén, hanem az éves felülvizsgálat alkalmával is kötelezõ a rendezett lakókörnyezet ellenõrzése. Az éves felülvizsgálat során a továfolyósítás feltétele a napos jogosultsági idõ megszerzése. Ez megszerezhetõ: közfoglalkoztatással munkaszerzõdéssel létesített munkaviszonnyal egyszerûsített foglalkoztatás keretéen önkéntes munkával. A helyi GAMESZnál történõ közfoglalkoztatás és önkéntes munka keretei egyre korlátozottaak, tehát mindenki nem tudja itt megszerezni a szükséges napos munkaviszonyt. Az önkéntes munka egyé munkáltatónál is ledolgozható. A napos jogosultsági idõ megszerzésének iztosítása nem a kötelessége a GAMESZnak, ezért nyomatékosan felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy mindenkinek saját érdeke a felülvizsgálata idõpontját megelõzõ egy éven a nap munkaviszony igazolása, mivel ellenkezõ eseten az ellátás megszüntetésre kerül szankciós jelleggel, tehát meghatározott ideig ismételten nem állapítható meg. LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS Ezen ellátási forma már csak természeteni ellátásként igényelhetõ. Eszerint a kérelmezõ közüzemi számlájáa kerül átutalásra a támogatás összege. A kérelemhez csatolni kell: ingatlan tulajdonjogáról hitelt érdemlõ igazolás utolsó havi közüzemi számla, amelye a támogatás folyósítását kéri a közös háztartásan élõk utolsó havi jövedelmérõl igazolás, illetve vagyonnyilatkozat. A közös háztartásan élõk alatt a törvény nemcsak az ott élõket érti, hanem azokat is, akik az adott lakcímen ejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, így az adott lakcímre ejelentkezett, de már évek óta vidéken vagy akár külföldön élõ családtag jövedelmét is igazolni kell! A vagyon vizsgálatánál nézni kell a háztartás tagjainak tulajdonáan lévõ ingatlan, föld és gépjármû értékét is, ezek különkülön számított forgalmi értéke nem haladhatja meg jelen szaályozás szerint a 8.Ftot, illetve tö vagyontárgy esetén együttes forgalmi értékük a 2.28.Ftot. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az adócsoport által kiállított adó és értékizonyítvány szerint ha föld forgalmi értéke k... Ft, tehát a.8.9 hanál nagyo területtel rendelkezõk már nem jogosultak ezen ellátásra. Kopcsekné Dr. Dora Éva Folytatás a címoldalról A mi életünk, a mi évszázadunk is csak egy emelet városunk, a nemzet, Európa és a világ épületéen. S ha azt szeretnénk, hogy álljon a ház: gondosan kell építenünk, jól kell csinálnunk a dolgunkat. Figyelnünk kell az egész házra! De figyelnünk kell egymásra is, hiszen e ház építéséhez mindenkire szükség van: szegényre és gazdagra, olyanra, aki tervezni tud, és olyanra, akinek jól áll a kezéen a vakolókanál, olyanra, aki látja az alapokat, és olyanra, aki látja az elkövetkezõ két emeletet. Szõts Géza gyönyörû szavaival: Minden élet: kõ egy épületen. Hang egy tengermormolgatta dalan: sorsokól szõtt óriási szõnyeg, Isten szõtte, hattyúforma dallam. Belõlünk mindannyiunkól épül e ház, s erre mindig figyelemmel kell lennünk, hiszen egymás nélkül semmire sem megyünk. Úgy gondolom, ez augusztus 2. üzenete. Ezer esztendõ öröksége értékes hagyaték. Nagyon nagy idõ, számtalan nemzedék hordta össze. Talán fel sem foghatóan nagy a számunkra. Készen kapjuk, de meg kell küzdenünk érte. Meg kell szereznünk magunknak ezt a hazát, el kell sajátítanunk örökségünket. Emlékeztetnék Tamási Áron hõsének, Áelnek a történetére. Õ elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, a végére jár a kérdésnek: mi végre is vagyunk a világon. Rengeteg kalandon ment keresztül, még Amerikáa is eljutott, s itt egy egyszerû négertõl tudta meg: azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk enne. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy ehhez nekünk ne kelljen Amerikáa menni. Amiként Szent István óta minden nemzedék, leljük meg honunkat, otthonunkat e hazáan, een a városan, egymás közösségéen. A Mélykúti Napok rendezvénysorozat, amelyre mi már régóta és szívvellélekkel készülünk, legyen ennek a közös otthonnak az ünnepi asztala, amelyet mindannyian körülülhetünk. Jó szórakozást kívánok az elõttünk álló Mélykúti Napok rendezvénysorozathoz minden Mélykútinak és minden vendégünknek egyaránt. Szeretném, ha minél töükkel találkozhatnék a különözõ rendezvényeken, mert ez számomra azt jelentené, hogy mindenki megtalálná a számára legkedvese programot. Kovács Tamás Mélykút város polgármestere

4 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus 4 A cigányok konyhája Mélykúti morzsák a XX. századól Az indiai eredetû cigányság magyarországi történelméen is sok az ismeretlen, fehér folt. A 8. század második feléen készültek el az elsõ összeírások azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a cigányság letelepítéséhez, földmûvelésre kényszerítéséhez megfelelõ, hiteles adatok álljanak rendelkezésre a kormányzati szerveknek. Ezek a törekvések nem jártak sikerrel. Egyrészt a szükséges anyagi források hiánya, másrészt a szaad, vándorló életmódot folytató cigányság ellenállása miatt. A mai BácsKiskun megye területén 768an volt cigányösszeírás, de nem teljes körû. Az elsõ, teljes körû országos összeírást 782en tudták végrehajtani. A DunaTisza közének déli részén a 8. századan a cigányság száma elenyészõ, a települések lakóinak mindössze 2%a. Túlnyomó töségük fiatal, 4 évesnél nem idõse volt. A mai értelemen vett öregkort alig érték meg, zömük számára az élet a 4. év táján véget ért. Ennek oka a nehéz életkörülményeken, az elégtelen táplálkozásan, az egészségügyi ellátás hiányáan keresendõ. Meglepõ, hogy nem voltak sokkal népeseek a cigánycsaládok, mint a magyar joágycsaládok: az átlagos gyermekszám családonként 2! Igen kevés volt a keresõk száma, azok is kizárólag férfiak, és döntõen háromféle foglakozást ûztek: fémmûvesek voltak (kovács, lakatos, üstfoltozó), fával foglalkoztak (teknõvájás, csónakkészítés), zenéltek (hegedû, furulya, cimalom, citera). Túlnyomó töségük római katolikus vallású volt, alkalmazkodva a környezetükhöz. Akkorian (is) a cigányok között a leggyakori vezetéknév a Kolompár volt. A Horthykorszakan a cigányságnak zömmel csak alkalmi munkavégzésre volt lehetõsége. Kéregettek, napszáma jártak. Volt közöttük kovács, köszörûs, drótos. Gyerekeik néhány kivétellel iskoláa nem jártak. A második világháorú után jelentõs mértéken javult a cigányok életkörülménye, táplálkozása. Megszûnt a létizonytalanság, minden felnõtt férfinak dolgoznia lehetett, sõt kellett. A cigányteleprõl történt kiköltözéssel új ételek jelentek meg, javult az ételek minõsége, elkülönült a hétköznapok és ünnepek étele. 99 után a rendszerváltoztatás fõ kárvallottjai a cigányok lettek. Tömegesen szûntek meg az ipari munkahelyek, de a privatizált mezõgazdaság sem igényelte a sok szakképzetlen munkaerõt. Csemer Géza (maga is cigány) írja a cigányok fõzési szokásairól: Különöse vallásiünnepi, hagyományozott étrendünk nincs. Sose volt. Ha nincs mit enni, az a öjt ha akad láosa való, az az ünnep. Csak a halotti virrasztókon fogyasztanak szinte mindenütt túrót s isznak hozzá pálinkát, azaz targyit. Búcsúkon és pirosetûs ünnepeken, de még általáan is azokat az ételeket fõzik, mint a nem cigány (gádzsó) szomszédok. Tehát akármilyen meghökkentõen hangzik is Indiáól fõzésiétkezési szokást nem örökített át a mi népünk, de egy ezeréves éhséget igen. Másutt így ír: Mi, cigányok szeretjük a jó és tönyire zsíros ételeket és kiváltképpen a húst annak minden fajtáját, minden elképzelhetõ elkészítési módozatan Nyilvánvaló, hogy létfönntartásunkhoz elsõsoran az evés szükségeltetett így hát a tö évszázadnyi vándorlásunk során alighanem nekünk is a»mit együnk«volt az elsõ számú gondunk. A család eltartása azaz a gyerekek etetése mindig is nagy feladatot jelentett, leleményességet igényelt fõként az asszonyoktól. A cigánytelepen a kunyhók szorosan egymás mellett álltak, sem tágasa udvar, sem aromfiól, sem veteményeskert nem volt. Minden élelmiszert vásárolni, kéregetni, vagy eszerezni (nem akarok drasztikusaan fogalmazni) kellett. Nyáron vasháromláon vagy két téglán, télen sparhelton fõztek. A tüzelõanyag sokszor a szárított tehéntrágya volt. Elõszeretettel használták a trongyának nevezett edényeket (öntöttvas láas, illetve fazék). Elõtéren voltak a minél gyorsaan és egyszerûen elkészíthetõ ételek. Kemence cigányházan nem volt, de ha kivételesen mégis akadt, akkor sem sütöttek enne. Kevésféle fûszert használtak: sót, orsot, vöröshagymát, fokhagymát, törött paprikát, viszont ezeket intenzíven adagolták. Az õrölt paprika és a paradicsom (télen paradicsomlé) nélkül a cigány konyha elképzelhetetlen. Az udvaron fõztek háromláú láastartón. Edényállományuk öntöttvas fazekakól, láasokól állt. Minden tevékenységet kint a szaadan végeztek. Az asszonyok és a gyerekek naponta kéregetni jártak a községe. Az így öszszeszedett élelmiszer volt a család élelme. Sokszor elõfordult, hogy elhullott állat volt az eleségük. A férfinépség esetenként alkalmi munkát vállalt. A munkáért kapott pénzt italra fordították. Négyenöten a földre ülve fogyasztották az italt, és addig ittak, míg a pénzükõl tellett. A cigányságról írt könyvek szerint a nõ anynyira alárendelt volt a férfihoz képest, hogy amíg a férfi e nem fejezte az étkezést, addig a nõ nem ehetett. A család ritkán ült egyszerre az asztalhoz. Asztal nem is igen volt. Mindenki ott evett, ahol éppen tudott. Nyáron az udvaron ettek, télen inká a szoáa ehúzódva, de akkor sem az asztalnál. Inká a széken, ágyon, esetleg a földön ülve fogyasztották el szegényes ételüket. Mindenki akkor evett, amikor megéhezett. Általáan a fõzõsütõedényekõl ettek, külön tálaló edényekre nem futotta. Leginká a drága, különleges, ritkán fõzött ételek voltak képesek egyidõen asztalhoz ültetni a családot. Utolsó falat kenyerüket is odaadták egymásnak, mindenüket megosztották a másikkal, nemcsak a családjukkal, hanem más cigány családokkal is. Nélkülözés idején attól kértek, akinek volt valamije. A kérést elutasítani durva megszegése lett volna az együttélési normáknak. Ez a szolidaritás a magyaroknál ismeretlen. Ha egy vendég akkor érkezett látogatóa, amikor már az asztalon volt az étel, akkor durva illetlenségnek számított nem megkínálni, s ugyanígy illetlenség volt nem elfogadni. Ha a vendég nem kívánt enni (esetleg nem is volt éhes), akkor is illett pár falatot enni. Itallal is meg kellett kínálni a vendéget. Ha nem volt otthon ital, akkor valakit gyorsan elszalasztottak a olta vagy a kocsmáa. Ha nem volt pénzük, akkor kölcsönen vették az italt, de a vendéget illendõen meg kellett kínálni. A napi étkezések száma változó: naponta egyszer, esetleg kétszer ettek. A napi háromszori étkezés a cigányság köréen ismeretlen volt. A reggeliõl nem csináltak nagy ügyet, egy tea is megtette, de legtöször nem volt reggeli. Tej, tejeskávé nem, vagy csak ritkán került az asztalra (leginká akkor, ha valamelyik tejüzem megszánva õket adott nekik úgynevezett soványtejet). A fõétkezés (olykor az egyetlen étkezés) általáan az eéd volt, melyet nem feltétlenül délen, hanem inká koradélután fogyasztottak el. Ez leginká tartalmas, laktató egytálétel volt. Kétfogásos eéd esetleg hétvégén, vagy ünnepnap készült. Vacsorára vagy volt valami (sokszor az eéd maradéka), vagy sem. A cigányság régeen szinte állandóan éhezett. Az sem volt ritka, hogy egész nap étkezés nélkül maradtak. Erre vezethetõ vissza, hogy a kövérség a cigányság köréen a jólét szimóluma lett. A kövér emer jól él, hatalma van. A kövérség egészségre nézve káros hatása sajnos még a jóval felvilágosulta magyarság köréen sem kellõen ismert. Így aztán egyre tö a kövér cigány, egyre tö a eteg cigány (cukoretegség, magas vérnyomás, szívetegség). A cigányok nem törekedtek arra, hogy mindenáron kellõ jövedelemhez jussanak. Inká elviselték a rövide ideig tartó éhezést, mintsem tartós, nehéz munkát végeztek volna. A levesek közül legismerte a cigányleves: megtisztították a krumplit, sok zöldség került ele a zöldjével együtt. Zöldpaprika, de mindenekelõtt sok paradicsom (télen paradicsomlé) a legfontosa alkotóelem. A végén töröttpaprikás rántás sûríti a levest. A forrásan lévõ levese került ele a tészta, amit úgy daraoltak, tépkedtek, mint a leencse valót (cigánytésztának is nevezik). A paradicsomlevest sokan nem kedvelték, mivel az túl ritka, kevésé laktató volt. Ismert volt a leencsleves, de azt a magyaroktól eltérõen sok zöldséggel fõzték. A gyü

5 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató mölcsleves gyakorlatilag ismeretlen volt. Saját gyümölcsük nem termett, pénzt nem adtak érte, nem is volt laktató étel. Nyáron a közterületeken lévõ eperfák termését fogyasztották kenyérrel vagy anélkül. Az epret cigánygyümölcsnek is nevezték. Egy cigány mondás szerint ha nincs hús, éhes marad az emer. A húsokat inká fõzték, mint sütötték (mivel zsír nem mindig akadt). Húslevest leggyakraan tyúkól fõztek. Fehér levesnek is mondták, mivel ee nem tettek paradicsomot. Mivel húshoz csak pénzért jutottak, ezért megették az ürgét, a sündisznót és a varjút is. Igen sok ürgét lehetett fogni nyáron a falvak végén lévõ akkori nagy legelõkön (olykor tö százat). Vízzel öntötték ki föld alatti járatáól. Megsütötték, vagy paprikást készítettek elõle. Õsszel a hasukon felhasított sündisznót megpörkölték, mint a sertést szokás, majd sóval, fokhagymával edörzsölték. Nyárson megsütötték, vagy paprikást fõztek elõle. Néha lecsóval ették. Finomnak mondják a varjú fiókáiól készült húslevest, paprikást is. Tö helyütt azonan tartózkodtak ettõl az eleségtõl, mivel koromfekete tollazata miatt halálmadárnak tartották. Nem szívesen, mintegy szégyenkezve eszélnek arról, hogy régen izony megették az elhullott állat húsát is, ha más táplálékhoz nem jutottak. Tudták, hogy az elhullott állatok mely részét nem szaad megenni, és azt is, hogy miként kell megfõzni az ilyen húst, hogy az ne legyen visszataszító ízû, illatú. A húst ecetes vízen kiáztatták, fedetlen edényen fõzték és igen erõteljesen fûszerezték. Finom ételként ismert a sült marhatõgy. A megtisztított tõgyet megaálták, szeletekre vágták és megsütötték. Kenyérrel ették. A tyúkpaprikást amely a mai napig a legkedvelte húsétel, háromféle körettel ették. Vagy tésztával (csigatészta, csõtészta, nokedli), vagy krumplival, vagy egyszerre mindkettõvel. A urgonyát nemcsak ették, de petróleum hiányáan a lakóhelyiség világításához is használták. Egy nagyo krumplit félevágtak, elsejét kivájták, zsírt tettek ele, a kanóc szerepét egy rongy vette át. Krumpli helyett takarmányrépát is használtak. Kicsit üdös volt ez a világítási forma, de a szegénység nagy úr. Cigánykáposzta: feltették a savanyú vagy édeskáposztát a hússal (általáan tyúkhússal) fõni. A végén töröttpaprikás rántás tette tartalmasaá az ételt. Bokolyi illett hozzá. A töltött káposzta a jómódú cigányok egyik fõ étele volt, a szegényeeknek nem mindig volt meg a rávaló pénz. Káposztára még csak futotta volna, de a húsra már nem mindig. Vöröshagymát, fokhagymát nem használtak. Borssal, sóval, törött paprikával ízesítették. Kedvelt étel volt a paprikás krumpli csipetkével. Szerették a tepsien sülteket. Krumplit, húst, kolászt rétegeztek, a sparhelt lernijéen megsütötték, és már lehetett is enni. A lecsó az egyik legkedvelte cigány étel. Szalonna kiolvasztott zsírján jó sok vöröshagymát, zöldpaprikát, paradicsomot fonnyasztottak. Só, cukor, törött paprika került ele fûszerezésül. Jól lesütve, szinte paprikásosan szerették enni. Gyakran került ele csipetkére hasonlító, kézzel szaggatott tészta, ami fokozta a jóllakottság érzését. Hús a lecsóa ritkán került. Morzsolka: a lisztet tojással, vízzel (néhol anélkül) összegyúrták, majd nagy szemû tarhonyához hasonló daraokra morzsolták szét kézzel. Vöröshagymával, zöldpaprikával, paradicsommal, krumplival, zöldségzölddel kevés vízen megfõzték. Fõzeléket nemigen ettek, a vágy a minél tö hús fogyasztása volt. Ha nem jutottak hozzá a húshoz, akkor a leves után fõtt tésztát ettek: túrós, mákos, lekváros (mocskos tészta) ízesítéssel. A lekvárt is oltól vették, a cigányházaknál a lekvárfõzés ismeretlen volt. A túrós tésztához legjoan a gyenge irkatúrót szerették. Sósan is, édesen is ették. A tésztát ostortésztának nevezték, mivel jó hosszúra vágták. Cigányodag (okolyi): a lisztet vízzel, sóval összegyúrták, és kis cipókra szétosztva a tûz parázsáan, pontosaan a hamujáan megsütötték. Miután megsült, a hamut lekaparták róla, és máris fogyasztható volt. Nyílt tûz hiányáan a sparhelt platniján sütötték meg. Kenyér helyett is gyakran ették, mivel kedvelte volt annál. Fogyasztható volt önmagáan zsírral, sózva, törött paprikával, de szívesen ették a káposztás ételekhez, paprikásokhoz. Ma is nosztalgiával eszélnek róla, néha még készítik is (fõként az idõseek). A mai fogyasztásának nem az az oka, hogy szegények, hanem az, hogy cigányságukat hangsúlyozzák. Puliszka: felforralták a vizet, eleszórták a kukoricalisztet. A fõzés végén zsíron sütött vöröshagymát tettek rá (ha ugyan volt zsírjuk). Kalácsokat sütöttek. Mákkal, dióval, esetleg túróval töltötték mikor mi volt. Rudaskalácsnak nevezték. Krémes, piskótás süteményeket nem készítettek. Egyszerû ok miatt: nem volt meg a hozzávaló anyagi fedezet. Befõttet, lekvárt nem készítettek, nem is igen ettek. A zöldségfélék savanyítással történõ tartósítása is ismeretlen volt a cigányság köréen. A cigányság köréen is voltak családi, egyházi ünnepek, amelyeket igyekeztek a maguk módján megtartani. Csupán a rávaló hiányzott sokszor. Így aztán általáan akkor volt a öjt, amikor nem volt ennivaló, s akkor volt az ünnep, ha õveen jutott az asztalra. Más kérdés, hogy ez gyakran nem esett egye a naptárral. Ünnepeken a legszegénye családok is törekedtek arra, hogy legalá ilyenkor õségesen étkezzenek és a etérõ vendégeket is illõen meg tudják vendégelni. Emiatt néha adóssága is verték magukat, csakhogy megmutathassák: õk sem alávalók a másiknál. A karácsony nagy ünnep. ÁdámÉva napján a legtö helyen nem volt különöse étkezés, azt ettek, amit ármely hétköznapon. Újaan sok helyen halászlé fõ. Ez a nap a cigányoknál soha nem számított öjtölõs napnak (koplaltak épp eleget egész éven). A sóanvízen fõtt krumplileves vagy aleves ismeretlen volt a cigányoknál. Karácsony elsõ napján aromfiól húslevest ettek, káposztát (töltött káposzta, cigánykáposzta), paprikást fõztek, és odagot, esetleg dióval, mákkal töltött kalácsot (rudaskalács) sütöttek. Néhol mákos gua is készült. A káposztát sokszor éjjel fõzték meg, hogy már a karácsony reggele is jól kezdõdhessen. Napközen jöttek a vendégek, a rokonok. Köszöntõ nélkül nem illett a háza elépni. Üres láassal, tányérral nem lehetett a küszööt átlépni (ez eseten egész éven üresen maradt az a láas, tányér). Ezen az ünnepen a család együtt volt a rokonokkal, ismerõsökkel. Mindenki mindenkihez ment. Karácsony másnapján nem fõztek, az elõzõ napi maradékot ették. Szilveszterkor nem igen volt különöse evésivás. Újévkor viszont egymáshoz mentek, zenéltek, táncoltak. A házigazda megvendégelte a zenészeket ennivalóval, innivalóval. Fél órát, egy órát töltöttek ott, majd mentek tová. Nagypénteken sokan tartották a húsnélküli étkezési szokást. Halat ettek, általáan halászlének fõzve (persze csak akkor, ha volt hozzá pénzük). Tojást, sonkát, kolászt ugyanúgy fõztek, mint a magyarok. Sonkát csak akkor, ha hozzájutottak a magyaroktól, általáan a piacon vették meg. A töltött káposzta elmaradhatatlan húsvétvasárnapi étel. Hétfõn a fiúk men

6 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus 6 tek locsolni. Sokszor zenekari kísérettel keresték fel a szívük választottját. A házasság szentesítése alapvetõen a közösségen elül történt. A polgári esküvõt esetleg megtartották a községházán, de a paphoz a temploma nem mentek. Az oláh cigányok köréen a tavasz és a nyár volt a lakodalom tartásának idõszaka. A magyarokhoz hasonló lakodalom ismeretlen volt, de még a szerénye formájú is csak elvétve került megrendezésre az anyagi fedezet hiányáan. Ha mégis volt cigánylakodalom, akkor azt a lányos háznál tartották. Evészet és tánc folyamatosan reggelig tartott. Az étrend: tyúkhúsleves, tyúkpaprikás vagy irkapaprikás, cigánykáposzta (régeen mindkettõhöz okolyi volt a köret), ritkáan sertéshús sütve, hajnalan töltött káposzta, sütemények. A keresztelõ régen nagyon nagy ünnep volt. Íratlan szaály volt, hogy három hónapon elül meg kellett keresztelni az újszülöttet. Elõre kiválasztották a keresztszülõket. Amikor hazajöttek az anya és aa a kórházól, elmentek látogatni, ajándékot vittek. Ennivalót nyersen, fõzve egyaránt, ha a fiatalok egyedül éltek. De ha a szülõkkel laktak együtt, akkor ennivaló vitelére nem volt szükség. Keresztelõkor elvitték a aát zeneszó kísérettel a temploma. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a cigányok temploma mentek. Keresztelõ pap, illetve templom nélkül nem volt lehetséges. Ott a szülõk, keresztszülõk, rokonok vettek részt a szertartáson. Hazafelé is zeneszóval mentek. Nagy volt az ünneplés, néhol szinte akkora, mint egy lakodaloman. A legkise keresztelõn is 6 fõ volt. Ettek, ittak, és kezdõdött a tánc, akár reggelig is. A születésnap és a névnap nem volt említésre méltó esemény, így ezekhez nem fûzõdik semmiféle étkezési szokás. Ha mégis megtartották, akkor nagy volt a dínomdánom. Köszöntöttek, ajándékot vittek, az ünnepelt vendégül látta a köszöntõket. A település úcsúja régen a cigánytelepen nagy ünnep volt, mindenki kimeszelte a házát. De akkor is csak az az étel készült, ami a hétvégeken általáan. Temploma a úcsúkor sem mentek el. Bár nagyon vallásosnak tartotta és tartja ma is magát a cigányság, papot csak keresztelõkor és temetéskor látnak, misén nem vesznek részt. A cigányok úcsújárása is különözött a magyarokétól. Régen még leginká Vodicára mentek el, ma már errõl is leszoktak. A úcsún megjelent cigányok nem vették igénye az egyházi aktusokat (gyónás, szentáldozás, mise). Felkeresték a kegyhely Máriaszorát, gyertyát gyújtottak, a forrás vizéen megmosakodtak. Ezzel egyenrangúan fontos, ha ugyan nem fontosa volt a máshonnan jött cigányokkal való találkozás, együtt mulatás. Másokat illõen meg kellett vendégelni. Szégyennek számított, ha valakinek nem volt annyi pénze, hogy rendesen egyen és igyon. A temetés a cigányoknál is nagy esemény volt. A temetés elõtti éjszaka virrasztottak. Ez annyira fontos volt, hogy még a kórházan meghalt hozzátartozót is legalá egy éjszakán otthon virrasztották. Ide nem meghívás alapján mentek el a résztvevõk, hanem hívás nélkül, tiszteletõl. Olykor 2 emer is összejött. A férfiak csenden ültek az udvaron, télen tüzet raktak és eszélgettek. Kicsit énekeltek, kicsit imádkoztak, de leginká korái családi történeteket meséltek egymásnak. Az asszonyok a szoáan kávéztak, eszélgettek. Régeen csak iszogattak, az evészet csak újaan terjedt el. Tö helyen disznót, kecskét vágtak és fõtt étellel, paprikással, sülthússal kínálták a virrasztókat (fõként a vidékrõl érkezõket, a helyiek közül sokan nem ettek mély meggyõzõdéstõl vezérelve). Elõ az idegen cigányok ettek, s csak utánuk az elhunyt családja. Érdekes szokásuk, hogy az elhunyt kedvenc ételét megfõzik és egy ismerõsnek vagy a szomszédnak odaadják, mintha a halottnak adnák. A temetõe az elhunytat zeneszóval kísérték ki. A temetést mindig pap végezte. Az utói éveken terjedõ szokás, hogy a temetés után a vidékiek, a rokonok elmennek a halottas házhoz és ott halotti tort (pomana) tartanak. Ez a tor mindig háznál van, soha nem vendéglõen (ellentéten a magyarokkal, ahol ma már alig van háznál tartott halotti tor). Temetés után hat héttel és egy év múlva is illik tort tartani. Ezen már csak a legszûke család vesz részt. A hat hetes tornak az a magyarázata, hogy a cigányok hite szerint a lélek ilyenkor hagyja el végleg a testet. Ekkor zárul a szigorú gyász ideje. Ilyenkor az addig viselt fekete ruhát szétszaggatják, ez a gyásztörés. Az egyéves tort azért tarják, mert úgy vélik, hogy a halott teste ekkor indul oszlásnak, s ezzel válik véglegessé a halál. Ilyenkor kimennek a temetõe és az elhunyt sírjánál zenélnek, iszogatnak. A allagás csak mostanság ünnep. Ballagás után mennek a házhoz. Régen ez nem volt, mivel a cigányok nem nagyon tanultak és a töségük még az általános iskolát sem végezte el. A vásár mindig nagy esemény volt a cigányság köréen. Elõzõ este megérkeztek a vidéki rokonok, ismerõsök. Tüzet gyújtottak, zenéltek, énekeltek, táncoltak. Diósi Ágnes írja: Ami nélkül viszont igazi cigány nem tud meglenni: az ének, a zene, a tánc. Ehhez nekik nem kell különös alkalom, mert lényük legmélyérõl fakad, életük természetes velejárója, személyiségük legigaza megnyilatkozása; s mint ilyen, hétköznapjaik és ünnepeik kultikus szertartása is egyen. Rádió, magnó, lemezjátszó a putrikan is otthonos. Ágy nincs minden személy számára, zenének viszont szólnia muszáj. Dr. Rauzs József ÉPTESZ KFT. HIRDETÉSEI VÍZMÛ: Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Nagyközségi Önkormányzat Képviselõtestületének 7/27.(XI.28.) rendelete alapján 28. január jétõl a vízszolgáltatásnál evezetésre került az alapdíj, mely független a vízfogyasztástól. Az alapdíjat minden vízórával rendelkezõ ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. Az alapdíj megfizetése alól kizárólag a lakatlan ingatlan tulajdonosa mentesülhet aan az eseten, ha a vízóráját leszerelteti. A mérõóra újóli felszerelése esetén azonan a vízmérõ, valamint a felszerelés költségét köteles megtéríteni. Vízmû telefonszáma: 6/4664 (Konkoly István) 67/626 (Kothencz János) 67/ (Harcsek Miklós) Kérjük a lakosságot, hogy ingatlan esetéen a tulajdonos változást minden eseten jelentsék e az ÉPTESZ KFT irodájáan a vízóra átírása és a vízszolgáltatói szerzõdés megkötése miatt. Felhívjuk a fogyasztók figyelmét a vízóra aknák tisztántartására és téli idõszakan a vízórák fagy elleni védelmére. A STRANDFÜRDÕ június augusztus 8. várja a fürdeni vágyókat. Nyitva tartás minden nap 2 óráig. Felnõtt jegy 4 Ft, diák jegy 2Ft A TEMETÕK (az ÉPTESZ Kft. üzemeltetéséen: Kálvária, Pesti, Alsó) 6 2 óráig tartanak nyitva. Temetõgondnok telefonszáma: 6 /24266 (Pásztor Mihály) SZIPPANTÁST lehet rendelni a 6/22 8, 62/ (Mayer László) telefonszámon, illetve az ÉPTESZ KFT számán: 77/4689, vagy személyesen az irodáan Mélykút Rákóczi u.. szám alatt. A szippantás díja fordulónként ruttó 7 62 Ft. KÉMÉNYSEPRÉSI tevékenységet Mélykút területén a jánoshalmi TÛZKER IMP. BT látja el, a szolgáltatást a 677/42884 telefonszámon lehet kérni. SZEMETESZSÁK: a FelsõBácskai Hulladékgazdálkodási Kft emlémájával ellátott szemeteszsákot lehet vásárolni az ÉPTESZ KFT, irodájáan Mélykút Rákóczi u.. szám alatt 4 Ft ruttó áron. Ha ee a zsáka gyûjtik a hulladékot, a kuka ürítésekor ezt is elszállítják külön díj felszámítása nélkül. Dzsudzsák Mihály ügyvezetõ

7 7 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató Akikre üszkék vagyunk... Ádelhardt Zsomor 6.c Birkás Daniella 2. Blahó Bianka. Boldizsár István 6.c Bögyös Zsófia 4.a Csák Jázmin 2.a Csíkos Mónika.a Csontos Berta Lili. Doszkocs Bence 7. Drenkovics Dorina 2.c Drenkovics Vivien 4. Dudás Alíz. Dudás Helga 8. Eszter Ádám.c Eszter Hanna. Ézsiás Dominika 4. Ézsiás Gáor 7. Gömöri Dorián 2. Gyõrki Karina Virág 2. Horváth Szimonetta.c Hurton Benedek.c Illés Réka. Jakity Anna. Juhász Viktor.c Klem Balázs 2. Klem Zsolt 4. Kopcsek Péter.c Kósa Edina 7.a Kovács Adél 7. László Zsófia 4.

8 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus 8 Akikre üszkék vagyunk... Lázár Édua 4.a Lóránt Dominik 2.a Nacsa Fruzsina 7. Nagy Alex 4.a Németh Adrienn. Pásztor Reeka 6. Polyákovics Balázs 7. Radvánszki Roland.c Sere Bálint 2.a Somogyi Dorina 2.c Somogyi Máté. Szécsi Laura 7.a Sziráczki Armand 2. Sztanyik Brigitta.a Tokodi Máté 4.a Torma Nikolett. Torma Tamara. Varga Kamilla.a Gratulálunk! Vigyinszki Nóra.a VojnicsRogics Levente. Vörös Annamária 4.a Weis Ádám 8.c

9 9 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató EGYESÜLETI HÍREK A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK HÍREI TANKÖNYVEK ÁRUSÍTÁSA Tisztelt Szülõk! 22/2as tanéven a tankönyvvásárlás rendje a következõ : INGYENESEK:., 2.,.. évfolyam: augusztus 27. (hétfõ) 2::, tornaterem 4.,., 6. évfolyam: augusztus 28. (kedd) 2::, tornaterem 7., 8. évfolyam: augusztus 29. (szerda) 2::, tornaterem FIZETÕSÖK:., 2.,.. évfolyam: augusztus 27. (hétfõ) :7:, tornaterem 4.,., 6. évfolyam: augusztus 28. (kedd) :7:, tornaterem 7., 8. évfolyam: augusztus 29. (szerda) :7:, tornaterem A TÁMOGATOTTAK (INGYENESEK) KÖRE: nagycsaládosok tartósan eteg gyermek saját jogán rendszeres gyermekvédelmi támogatásan részesülõ családok SNIs tanuló (Kép.vizsg. határozata alapján) A szakorvosi igazolásokat, MÁK igazolásokat vagy családi pótlék kifizetésérõl szóló igazolást, határozatot a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról augusztus 2tõl a titkárságon, de legkésõ a tankönyv árusítás napján le kell adni. Az állami támogatás igényevételéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy az igazolások a tankönyvek átvételekor és 22. októer jén is érvényen legyenek. Akinek a nyár folyamán lejár, kérem, pótolja, mert csak érvényes igazolás ellenéen lehet a kedvezményt érvényesíteni. Kérem, a fent megjelölt idõpontan szíveskedjenek megjelenni! Vargáné Ádelhardt Mária tankönyvfelelõs TALÁLT KULCSCSOMÓ átvehetõ a városháza. számú irodájáan Végel Sándornénál EGYESÜLETI TAGDÍJ! A 22i évi tagdíjunk változatlanul.. Ft. Befizetés elõtt kérjük, hogy ügyfélfogadási idõen keressék fel egyesületi irodánkat. HAJDÚSZOBOSZLÓI CSOPORTOS GYÓGYÜDÜLÉS! Idõpontja: 22. novemer 8ig. Kérjük, hogy a jelentkezõk augusztus végéig az üdülési elõleget szíveskedjenek efizetni. EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ TORNA következõ es turnusa, augusztus 28án (kedd) 7 órakor indul az Általános Iskola tornaterméen. Új résztvevõket is szeretettel várunk! A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜR DÕBEN érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett alkalomra szóló kedvezményes érlet váltható 7. forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással. JÁNOSHALMI RENDÕRÕRS indokolt eseten az alái telefonszámon hívható éjjelnappal: 2/96499 ORVOSI ÜGYELET 677/46 88, 67/ 9 44 ÉNEKKARI PRÓBA az általános iskolai kórus tagjainak 22. augusztus 29. délelõtt órakor az ének teremen Kiss Csepregi Ákosné kórus vezetõ SZOBAI KERÉKPÁRT és kerekes járókeretet kölcsönzünk tagtársaink részére. Igényeiket ügyfélfogadási idõen várjuk. VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY! A JOZSMÁR BT aromfi szaküzletéen (Mélykút, Pacsirta u.) 2%os kedvezménnyel vásárolhatnak egyesületi tagjaink. A kedvezményre jogosító utalványt, a 22es tagdíjfizetést követõen adjuk át. NYÁRI ÜGYFÉLFOGADÁSI REND: augusztus 2án és 9én, 92 óráig. Augusztus ig az ügyfélfogadás szünetel. Szeptemer tõl a megszokott renden várjuk tagtársainkat. ELÉRHETÕSÉGEINK: 6449 Mélykút, Petõfi tér 7. Tel.: 77/46 Moil: 67/872 Honlap: FÉNYMÁSOLÁS az egyesület vezetõsége A DÉMÁSZ FONTOSABB TELEFONSZÁMAI Általános kék szám (CALL CENTER): Hiaejelentés: Mérõállás ejelentése: Értesítjük ügyfeleinket, hogy szolgáltatásainkat fénymásolással õvítettük. Fenyõ Miksa Könyvtár TÛZOLTÓSÁG, MEZÕÕRSÉG elérhetõsége: 7/4772, Borsos Balázs NÉGY KÖNYV A könyvek az alái internetcímen olvashatók:

10 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus Beszámoló a Szvetnik Joachim Általános Iskola 2/22. tanévi munkájáról SZERVEZÉSI FELADATOK, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK A 2/22. tanéven az általános iskolai intézményegységen elsõnegyedik évfolyamú, ötödiknyolcadik évfolyamú osztályt és 2 napközis csoportot foglalkoztattunk. A tanulók létszáma a tanév végén: 7 fõ. Egy általános iskolai tanulócsoportan átlagosan 7,7 tanuló dolgozott, pedagógusra,2 tanuló jutott. A 2 napközis csoportan 28 tanuló vett részt. Mikóné Molnár Éva gyógypedagógus vezetésével 26 SNI és 2 BTMN kategóriás gyermek foglalkoztatását végeztük. Különösen nagy figyelmet fordítottunk a tanulók képességeli és szociális körülményeiõl adódó hátrányainak leküzdésére. A gyógypedagógus munkáját egy látássérült tanuló ellátásan Baloghné Balázs Judit segítette. Az alapító okiratan meghatározott, kötelezõen ellátandó feladatként a nevelésioktatási intézmények mûködésérõl szóló /994. (VI. 8.) MKM rendelet 9/D a és 9/E a figyeleme vételével meghatároztuk iskolánk integrációs programját, amely iskolánk halmozottan hátrányos helyzetû tanulóinak szociokulturális helyzetéõl és képességeik fejlettségéõl eredõ hátrányok ellensúlyozását célzó nevelésoktatás kialakítására irányul. Az integrációs programan 2 halmozottan hátrányos helyzetû tanuló vett részt. Az integrációs program keretéen a képességkiontakoztató felkészítéssel (oktatási miniszter 27.48/2. közleménye) az alapkészségeket, képességeket fejlesztettük. A fejlesztõ foglalkozások fõ célja a tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók tanulási képességeinek, részképességeinek fejlesztése volt arra a szintre, amelyen a tanulók képesek intellektusuknak megfelelõen haladni az osztályfoglalkoztatás keretéen, és önállóan feldolgozni a tanult anyagot. Az osztályokan csoportokra ontva tanítottuk az idegen nyelvet, az 8.osztályokan a technikát, a 68. osztályokan az informatikát, nívócsoportokan az 8. osztályokan a matematikát. Az engedélyezett pedagógus álláshelyek száma a 2/22es tanév végén volt, a fenntartó által finanszírozott pedagógusórák száma 8, óra. A pedagógusok munkáját, álláshelyû szaadidõszervezõ (Csontos Ferenc), rendszergazda (Racsmán Richárd) segítette, az összes nem pedagógus álláshely száma 7. Munkánkat kistérségi együttmûködésen Lukácsné Horváth Magdolna logopédus és Taskovics Emese gyógytestnevelõ segítette. Feladatellátásunkan partner volt a Diákönkormányzat (DÖK), a Szülõi Munkaközösség (SZMK). Forrásainkat õvítendõ 6 pályázat eadására került sor, melyõl 4 lett nyertes. Ezek a következõk: gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (táor, ifjúsági program) támogatása Nemzeti tehetségpont pályázata: 222. tanéven megrendezendõ tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása ( Vállald érzelmeidet ) Szent Gergely Népfõiskola: diákújságíró pályázat Erzséet táor: Igazolt hiányzás Szûkös költségvetésünkõl een a tanéven gyakorlatilag semmit sem tudtunk fordítani. Taneszközfejlesztésekre, az elhasználódott iskolaútorok cseréjére. A 22/2. tanéven sem várható a koráinál kedvezõ helyzet. Ez is arra késztet ennünket, hogy az intézmény mûködési kiadásaihoz egyé (pályázati, alapítványi, st.) forrásokat keressünk. Csak szigorú költségvetési gazdálkodással tudunk a költségvetési elõirányzat által meghatározott keretek között maradni. Változatlanul nagyon fontos feladat a pályázati lehetõségek kihasználása. A tö helyrõl eszerezhetõ információkat állandóan figyelni kell, és a lehetõségeket mérlegelve esélyeinket, illetve a hosszú távú érdekeket célszerûen kell kihasználni. Ehhez szükség van a munkaközösségek célirányosa ekapcsolódására, és a pályázati anyagok elkészítéséen résztvevõk munkájának még jo összehangolására. személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások (ÁFA nélk.) dologi kiadások ÁFÁja egyé folyó kiadások támog. értékû mûködési kiadás ellátottak pénzeli támogatása intézményi eruházás eruházások ÁFÁja felújítás elôzô évi pénzmaradványok átadása összes A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRÕL A 2/22es tanéven a tanév végén az értékelt, osztályozott tanulók száma 7 fõ. Elégtelen osztályzatot kapott 7 tanuló (een enne van az fõ elsõs, ukna tanuló is). A 7 tanuló 4 tantárgyi elégtelent gyûjtött össze. Az összesen mulasztott órák száma Az igazolatlanul mulasztott órák száma 88 óra (átlag 2,2). Az egy tanulóra jutó mulasztás 6,7 óra, az egy tanulóra jutó mulasztás a 2. aan a legkise (9 óra/tanuló), a legnagyo a 8. en (94 óra/tanuló!). A felsõs évfolyamokon minden osztály tanulmányi átlaga romlott a tavalyihoz képest. Különösen szemetûnõ a 8. osztályok teljesítményének drasztikus visszaesése. A felsõs évfolyamokon (ezen elül a Hsok esetéen is) szinte minden tantárgyól romlott az átlag a tavalyihoz képest olykor nem is kis mértéken (akár tizedekkel!). Kitûnõ tanuló 2 fõ. A PÁLYAVÁLASZTÁSRÓL, BEISKOLÁZÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS A 22. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ADATOKRÓL elôirányzat megnevezése A 4 végzõs tanítvány közül 9en (2%) gimnáziuman, 7en szakközépiskoláan (8%), en (%) szakiskoláan kívánja folytatni tanulmányait. 4 fõ (9%) nem tanul tová. 22. évi költségvetés elôirányzat (e Ft) havi teljesítés eredeti módosított (e Ft) % ,

11 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató A PÁLYÁZATOKRÓL Forrásainkat õvítendõ 6 pályázat eadására került sor, melyõl 4 lett nyertes. Ezek a következõk: gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (táor, ifjúsági program) támogatása Nemzeti tehetségpont pályázata: 222. tanéven megrendezendõ tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása ( Vállald érzelmeidet ) Szent Gergely Népfõiskola: diákújságíró pályázat Erzséet táor: Igazolt hiányzás A NEVELÉS ÉS OKTATÁS EREDMÉNYEI A SZÁMOK TÜKRÉBEN Létszám, tanulmányi eredmény, mulasztás osztály. a. évf. 2. a c 2. évf.. a c. évf. 4. a 4. évf. 4. évf.. a c. évf. 6. a 6.c 6. évf. 7. a 7. évf. 8. a c 8. évf. 8. évf. 8. évf. szaktanári 8 létszám iskolaotthon/ napközi (fô) szóeli oszt. fôn. 2 javítóvizsga elégtelen (d) mulasztás (óra/f.) Dicséretek száma íráseli oszt. fôn. 28 osztályátlag, 4,4,98,79,42,,7,6,,7, 2,87,,69,22,2 igazgatói 4 osztályátlag/ H 2,6,,72, 2,88 2, 2,87 2,68 2,4 2,9 2,47 2,77 2, 2,7 2,4 2,7 osztályátlag 22,46,88,84,72,48,9,7,8,4,7,47,6 osztályátlag 2 2/H 2,9 2,4 2,88 2,77 2,48 2,8 2,,4 2,7 2,8 2,88 2,7 nevelôtestületi 4 Fegyelmezô intézkedések száma szóeli íráseli oszt. fôn. oszt. fôn. igazgatói igazgatói igazgatói fegyelmi of. figy. of. figy. intô rofó figy. intô rovó EREDMÉNYEINK ORSZÁGOS, MEGYEI ÉS TERÜLETI VERSENYEKEN Városi József matematika verseny Tompa Klem Balázs 2.. helyezett (Fuszkóné Gáspár Judit) Csák Jázmin 2.a 2. helyezett (Kopcsek Tamás) Klem Zsolt 4.. helyezett (Mackó Józsefné és Vargáné Ádelhardt Mária) László Zsófia 4.. helyezett (Mackó Józsefné és Vargáné Ádelhardt Mária) Horváth Szimonetta.c. helyezett (Gregus Istvánné) Doszkocs Bence 7.. helyezett (Gregus Istvánné) DIV 22 helyesírás Szvetnik Martin.c. helyezett (Racsmánné Uzonyi Valéria) Somogyi Zsófia 6.c. helyezett (Kollár Mária) Doszkocs Bence 7.. helyezett (Kollár Mária) Dudás Helga 8.. helyezett (Weisné Puskás Ágnes) DIV 22 német Horváth Szimonetta.c. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) Ádelhardt Zsomor 6.c 2. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) Kovács Adél 7.. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) Demeter Anna 7.. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) Katona Gréta 8.c. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) DIV 22 angol Jakity Anna.. helyezett (Tokodi Györgyi) Polyákovics Balázs helyezett (Tokodi Györgyi) Weis Ádám 8.c. helyezett Nasz Ildikó DIV 22 történelem Molnár Márton 6.c. helyezett (Kollár Mária) Somogyi Kloé 6.. helyezett (Brezovszkiné Beszédes Ágota) Kósa Edina 7.a. helyezett (Brezovszkiné Beszédes Ágota) Szécsi Laura 7.a 2. helyezett (Brezovszkiné Beszédes Ágota) DIV 22 természetismeret Radvánszki Bálint 6.c 2. helyezett (Illésné Birkás Mária és Balogh Anna) DIV 22 fizika KisGomos Roland 8.c 2. helyezett (Gregus Istvánné)

12 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus 2 DIV 22 kémia Szirák Enikõ 8.c. helyezett (Hurton Katalin) Bényi Dorina 8.c 2. helyezett (Hurton Katalin) DIV 22 szöveg értés alkalmazás Radvánszki Roland.c. helyezett (Behányné Illés Mária) Klem Zsolt 4.. helyezett (Mackó Józsefné) Tokodi Máté 4.a. helyezett (KissCsepregi Ákosné) DIV 22 nyelvtanhelyesírás Blahó Bianka.. helyezett (Vargáné Ádelhardt Mária) László Zsófia helyezett Mackó Józsefné TITOK Oktatásszervezõ BT német levelezõ verseny Ádelhardt Zsomor 6.c, Bogdán Emese 6.c, Fekete Sándor 6.c, Hurton Boglárka 6.c, Somogyi Kloé 6.. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) TITOK Oktatásszervezõ BT angol levelezõ verseny Molnár Zsófia 6.c 2. helyezett (Tokodi Györgyi) Mozaik Tanulmányi Verseny Országos Döntõ matematika Klem Balázs helyezett (Fuszkóné Gáspár Judit) Mozaik Tanulmányi Verseny Országos Döntõ anyanyelv Klem Balázs helyezett (Fuszkóné Gáspár Judit) Mozaik Tanulmányi Verseny Országos Döntõ irodalom Klem Balázs helyezett (Fuszkóné Gáspár Judit) Mozaik Tanulmányi Verseny Országos Döntõ anyanyelv Györki Karina Virág helyezett (Fuszkóné Gáspár Judi) Mozaik Tanulmányi Verseny Országos Döntõ irodalom Györki Karina Virág 2.. helyezett (Fuszkóné Gáspár Judit) Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti verseny megyei fordulója Ádelhardt Zsomor 6.c 2. helyezett (Illésné Birkás Mária) Megyei német országismereti verseny Demeter Anna 7.. helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) Kovács Adél helyezett (Polyákovicsné Molnár Ágota) Regenogen egyéni tesztverseny országos döntõ Horváth Szimonetta.c 6. helyezés (Polyákovicsné Molnár Ágota) Fekete Sándor 6.c (Polyákovicsné Molnár Ágota Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny megyei döntõ Dudás Helga 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Weis Ádám 8.c 4. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) Horváth Enikõ 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntõ Kovács Adél 7. 4.helyezett Kósa Edina 7.a 9. helyezett Doszkocs Bence 7.. helyezett (Kollár Mária) Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny országos döntõ Dudás Helga hely (Weisné Puskás Ágnes) Bolyai anyanyelvi csapatverseny. osztály csapata 8. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) 8. osztály I. csapat 2. hely (Weisné Puskás Ágnes) 8. osztály II. csapat 6. hely (Weisné Puskás Ágnes) Vállald az érzelmeidet! országos döntõ Doszpod Ádám 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Dudás Helga 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Horváth Enikõ 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Kopcsek Zsófia 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Bényi Dorina 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) Katona Gréta 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) Szirák Enikõ 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) Weis Ádám 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) Lotz János helyesírási és szövegértési verseny területi forduló Dudás Helga 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Weis Ádám 8.c 6. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) Kopcsek Zsófia hely (Weisné Puskás Ágnes) Katona Gréta 8.c 24. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) Szirák Enikõ 8.c 26. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) Horváth Enikõ hely (Weisné Puskás Ágnes) Lotz János helyesírási és szövegértési verseny megyei döntõ Dudás Helga hely (Weisné Puskás Ágnes) Weis Ádám 8.c 6. hely (Racsmánné Uzonyi Valéria) Kopcsek Zsófia hely (Weisné Puskás Ágnes) Kósa Edina 7.a 9. helyezett (Kollár Mária) Kovács Adél 7.. helyezett (Kollár Mária) Doszkocs Bence 7.. helyezett (Kollár Mária) Kovács István helyezett (Kollár Mária) Sziládyverseny MerÉSZek csapata Dudás Helga 8.. hely (Weisné Puskás Ágnes) Bényi Dorina 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) Katona Gréta 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) Weis Ádám 8.c. hely (Weisné Puskás Ágnes) MaTekoLó matematika verseny KisGomos Roland 8.c. helyezett (Klem József Zsolt) Mesemondó verseny Fenyõ Miksa Könyvtár Csák Jázmin 2.a. hely )Kauz Erzséet) Klem Balázs hely (Fuszkóné Gáspár Judit) Drenkovics Dorina 2.c. hely (Ankáné Vörös Éva) László Zsófia 4.. hely (Mackó Józsefné) Klem Zsolt hely (Mackó Józsefné) Bögyös Zsófia 4.a. hely KissCsepregi Ákosné) Hurton Benedek.c. hely (Behányné Illés Mária) Mesemondó verseny Fenyõ Miksa Könyvtár illusztráció Csák Jázmin 2.a. hely (Kopcsek Tamás) Dömötör József 2.a 2. hely (Kopcsek Tamás)) Lóránt Dominik 2.a. hely (Kopcsek Tamás) Gyetvai Csenge.a. hely (Polyákovicsné Molnár Ágota) Varga Kamilla.a 2. hely (Polyákovicsné Molnár Ágota) Drenkovics Vivien 4.. hely (Mackó Józsefné) Zrínyi matematika verseny Klem Zsolt hely (Mackó Józsefné ) Szavalóverseny Klem Zsolt 4.. helyezett (Mackó Józsefné) László Zsófia helyezett (Mackó Józsefné) Sportversenysíkfutás László Zsófia 4.. helyezett (Mackó Józsefné) Sportversenytávolugrás Boldizsár Tamás Róert 4.. helyezett (Mackó Józsefné) Bendegúz Nyelvész verseny megyei döntõ Kovács Mihály Benedek 2. (Fuszkóné Gáspár Judit) Klem Balázs hely (Fuszkóné Gáspár Judit) László Zsófia 4. (Mackó Józsefné) KÖSZÖNET A 2/22es tanév sikeres efejezéséhez nagyon sok emer összehangolt munkájára volt szükség: pedagógusok, egyé iskolai dolgozók, szülõk, Mélykút Város Önkormányzata és Intézményei, civil szervezetek, vállalkozások, magánszemélyek. Áldozatos munkáját köszönjük. Sári Tior igazgató

13 22. augusztus Önkormányzati Tájékoztató Csora Domonkos ferences atya Csora László Domonkos 9an, Mélykúton született földmûves családan. Baján a arátok templomának ministránsaként ismerkedett meg a ferencesekkel. 97en lépett e a rende, 962. június 7én, ötven éve szentelte pappá Szaó Imre püspök. Az esztergomi ferences gimnázium diákjainak prefektusaként mûködött, majd 969tõl az amerikai magyar ferences kusztódia templomaian káplánként, pléánosként, majd a kusztódia vezetõjeként mûködött New Brunswickan, Dewitten, Roelingen, Ditroitan és New Yorkan. 2en hazatért, azóta a rend rózsadomi templomáan lelkipásztor. (Magyar Kurír 22.) 98 Esztergom fõiskolai hallgató 96 Esztergom prefektus 969 New Brunswick és Dewitt magyar lelkész 97 New York káplán 972 Roeling káplán 974 Detroit pléános 979 Detroit kusztos 98 Roeling kusztos 986 Trenton templomigazgató 989 New York kusztos 99 New York plé. kisegítõ, magyar lelkész 2 Rózsadom lelkipásztor (A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány név és címtára 28.) Tö évtized után a közelmúltan telepedett haza Amerikáól. Végleg hazatért. Hogyan éli meg a váltást? Nagyon szerettem Amerikát. Aan a hatalmas irodaloman szaadon lehetett kószálni... négy alkalommal kocsival átszeltem az országot a keleti parttól Kaliforniáig... szép volt, de most, hogy hazajöttem, Budapesten, a rózsadomi Kapisztrán Szent Jánostemplomnál kaptam munkát, a pesti ferenceseknél pedig hetente négy alkalommal gyóntatok. Kedves és kellemes változás történt az életemen. Nem álmodtam, hogy valaha Amerikáa kerülök, s az ottani magyarság egyik vezetõ lelkipásztori személyisége leszek. Sok lelki élményen volt részem, hálával tartozom mindezért a Teremtõnek, vágyam volt azonan, hogy életem utolsó szakaszáan idehaza, az itteni hívekért dolgozzam. Elmer István Forrás: Új Emer A Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete idén ismét megrendezte Juniálisát a Mûvelõdési Ház környékén. A kánikula ellenére a szervezõk tartalmas programmal várták a gyerekeket, családokat. A délután folyamán ügyességi versenyek, kézmûves foglalkozások, rajzverseny és DonPedro ohóc szórakoztatta az érdeklõdõket. Az egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik segítették a rendezvény leonyolítását. Mikó Lászlóné mûvelõdészervezõ, NME tag SZOLGÁLTATÓHÁZ Juniális 22. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Rákóczi u.. szám alatti épületet szolgáltatóház jelleggel kívánjuk üzemeltetni. A különözõ ügyek intézése az alái idõpontokan lehetséges: Név Fogadónap Tevékenység Csõsz Attila hétfõcsütörtök 86, péntek 8 falugazdász Csanyik Zoltán keddcsütörtök 86. kamarai tanácsadó Bozóki Gáorné csütörtök 9 Víziközmû Társulat Piegelné dr Csényi Magdolna csütörtök 9 ügyvéd Telenor kedd 6 telefonos szolgáltatás Piegel János minden páros hét csütörtök, 92 fogtechnikus A késõieken még szeretnénk õvíteni a szolgáltatások körét.

14 Önkormányzati Tájékoztató 22. augusztus MÉLYKÚTI NAPOK 22. AUGUSZTUS 2. VASÁRNAP AUGUSZTUS 2. SZOMBAT Autós ügyességi verseny Tópart Muity Sándor fogathajtó emlékverseny Helyszín: Lovaspálya. Maratonhajtás 9.Kulturális mûsor atyus ál AUGUSZTUS 8. SZOMBAT Bácskai Kulturális Fesztivál, Mélykút Központi park 4. Megnyitó. Köszöntõt mond: Kovács Tamás polgármester 4.9. Hagyományõrzõ népzenei együttesek fellépései: Ady Endre Mûvelõdési Központ Citerazenekar és Dalárda (Bácskossuthfalva) Vecsera Sándor Magyar Mûvelõdési Egyesület (Bácskapalánka) Balotaszállási Asszonykórus Logovac Kultúr Egyesület (Despotovó) Kisszállási Népdalkör Madarasi Búzavirág Nyugdíjas Klu és Citerazenekar Hagyományõrzõ Mélykúti Asszonykórus A Mezõtúri Szivárvány Népzenei Egyesület: Cimora Citerazenekar, Tücsök Citerazenekar, Iringó Citerazenekar, Szivárvány Citerazenekar Szederinda Népdalkör (Palics) Pöndölösök Citerazenekar (Jánoshalma) Szederinda Citerazenekar (Mélykút) Tataházi Danuia Citerazenekar és Népdalkör Vadvirág Tánccsoport (Mélykút) 9. Szentmise Szent Joachimtemplom 2. Hegedûs Együttes (Kecskemét) koncertje 2.2. Táncház EGÉSZ DÉLUTÁN: civil sziget, ugrálóvár, kézmûves foglalkozások, népi játszótér, citera emutató, Mélykúti kapu kitámasztó mákos kalács kóstoló, Borudvar Csoraház AUGUSZTUS 9. VASÁRNAP EGÉSZ NAP: Mélykúti úcsúi kirakodóvásár Helyszín: Lovaspálya 7. Szentmise Szent Joachimtemplom, P. Csora Domonkos OFM aranymiséje 9. Búcsúi szentmise Szent Joachimtemplom. Bemutatja P. Csora Domonkos OFM. Szenteszédet P. Magyar Gergely OFM, Magyar Ferences Tartományfõnök mondja. Ifjúsági ajnoki ladarúgó mérkõzés focipálya 7. Felnõtt ajnoki ladarúgó mérkõzés focipálya. Streetfighter Show Petõfi tér KÖZPONTI PARK 8. Kutyaemutató Petõfi tér 9. Saleemah Hastánc Csoport (Mélykút) 2. Desperado Együttes mûsora 2. Utcaál GTrio együttes 22. Tûzijáték EGÉSZ DÉLUTÁN Borudvar Csoraház AUGUSZTUS 2. HÉTFÕ 9. Szentmise, kenyérszentelés Szent Joachimtemplom. Városi ünnepség központi park. Ünnepi köszöntõt mond Kovács Tamás polgármester AUGUSZTUS 26. VASÁRNAP 9. Akadályhajtás I.II. forduló NOE Bográcskirály választás fõzõverseny KIÁLLÍTÁSOK Mûvelõdési ház: Kézimunka kiállítás Fürge Ujjak Kézimunka szakkör Alkotóházi munkák kiállítása Fotókiállítás (Természetjáró Egyesület) Életképek 22 Könyvtár: Maczkó János festõmûvész állandó kiállítása Hódító vikingek nyomáan olvasótáor életképek Vörös László Emlékszoa Csoraház: Stekly Zsuzsanna tûzzománc kiállítása Elõzetes ejelentkezés után megtekinthetõ Szvetnik Joachim Emlékház Carl Sagan Csillagvizsgáló és Kameragyûjtemény Szent Joachim Katolikus Múzeum és Helytörténeti Gyûjtemény Brandschott Csaa Téglagyûjteménye A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják. Mindenkit sok szeretettel várunk! 22. Kulturális Fesztivál Bácskai Mélykút augusztus 8. Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területeke eruházó Európa

A tanácskozóterembõl jelentjük

A tanácskozóterembõl jelentjük 12. évfolyam 11. szám 2012. november Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút,

Részletesebben

Önkormányzati Tájékoztató

Önkormányzati Tájékoztató 11. évfolyam 4. szám 2011. július Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

államot építenünk és ezt az államot ezer esztendõn keresztül megtartanunk. Gondoljunk augusztus 20-án erre!

államot építenünk és ezt az államot ezer esztendõn keresztül megtartanunk. Gondoljunk augusztus 20-án erre! Kedves Mélykútiak! Mikor ezt a cikket írom, javában tombol a kánikula, július közepe van. Közeledik egyik legnagyobb ünnepünk, augusztus 20-a, Szent István ünnepe, amely esemény után már azt mondja az

Részletesebben

Önkormányzati tájékoztató

Önkormányzati tájékoztató 6. évfolyam 5. szám 2007. augusztus 1. Önkormányzati tájékoztató Kiadja: Nagyközség Önkormányzatának Muvelodési Háza és Fenyo Miksa Könyvtára Felelos szerkeszto: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím:, Petofi tér

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 12. évfolyam 1. szám 2012. január Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

A tanácskozóterembõl jelentjük

A tanácskozóterembõl jelentjük 12. évfolyam 6. szám 2012. július Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgynevezett idõkapszula nem igazán nagy (9 25 cm).

legjobb ötleteket megvalósítjuk, bár tudni kell, hogy az úgynevezett idõkapszula nem igazán nagy (9 25 cm). Új toronycsúcsot kap a beltéri templom Nagy esemény történt 2007. április 14-én, szombaton településünkön, olyan dolog, mely nagy valószínûséggel csak egyszer történik meg egy emberöltõ alatt. Leemelték

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Polgárok! Rendõrségi hírek. a testvérvárosi kapcsolat létesítését, kezdeményezése A HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL. 2010.

Tisztelt Mélykúti Polgárok! Rendõrségi hírek. a testvérvárosi kapcsolat létesítését, kezdeményezése A HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL. 2010. 2010. augusztus 7 Tisztelt i Polgárok! Rendõrségi hírek Hálásak lehetünk õseinknek, hogy olyan helyre települtek, ahol árvizek nem veszélyeztetik városunkat. Látva, hogy az ország más tájain milyen mérhetetlen

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala Haszonbérleti szerződések alaki, tartalmi követelményei

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bácsalmási Járási Hivatala Haszonbérleti szerződések alaki, tartalmi követelményei KEDVES MÉLYKÚTIAK Javában tombol a nyár! Remélem, sokan Önök közül túl vannak a jól megérdemelt pihentető nyaraláson. mikor ezeket a sorokat olvassák, augusztus első felében járunk. Készülődünk az év egyik

Részletesebben

A tanácskozó terembõl jelentjük

A tanácskozó terembõl jelentjük 11. évfolyam 7. szám 2011. október Önkormányzati Tájékoztató Kiadja: Mélykút Város Önkormányzat Mûvelôdési Háza és Fenyô Miksa Könyvtára Felelôs szerkesztô: Börcsökné Kiss Erzsébet Cím: 6449 Mélykút, Petôfi

Részletesebben

a kulturális élet, a művészetek, az irodalom területén kimagasló színvonalú tevékenységet

a kulturális élet, a művészetek, az irodalom területén kimagasló színvonalú tevékenységet Felhívom a mélykúti polgárok, a politikai, gazdasági, érdekképviseleti és szakmai szervezetek, egyesületek, munkahelyi kollektívák, települési képviselők, önkormányzati bizottságok figyelmét, hogy javaslatot

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft

Rimóci fiatalok Cipruson. ,,Az a feladatunk, hogy segítsük és támogassuk, nem pedig, hogy elítéljük egymást. (Danielle Steel) Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Öt forduló után még veretlen felnõtt csapatunk! 3. forduló: Bercel - Rimóc 2-3 (1-0) Bercel, 150 néz õ, vezette: Kovács T. (Babcsán Á., Boda V.) Bercel: Egervári - Kovács P. (Kupecz),

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ülésterembõl. Gólyahír: Gondolatok: Ára: 150,-Ft 16 Megyei I. osztály Március 20-án tervezik a labdarúgó bajnokság indítását Felnõtt labdarúgó csapatunk január 30-án 1400-kor kezdték meg a felkészülést a bajnokság tavaszi rajtjára. Március

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják!

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Köszönet Seregélyes adományozó lakóinak! Virágos Seregélyes A TARTALOMBÓL: A műsort minden korosztálynak ajánlják! Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXI. évfolyam, 3. szám 2011. július A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett

Részletesebben

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már.

Ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Langyos szellő, bágyadt napsugár, Száll az ökörnyál, Fecske nem cikáz, gólya nem kering, Mind elmentek már. X. évfolyam 5-6. szám 2005. szeptember. Itt van az ősz, itt van újra. Eljött a szeptember. Kinek-kinek mást hoz. A szélsőséges és kiszámíthatatlan időjárás ellenére is sok gyümölcsöt, a gazdáknak a betakarítást,

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl

Önkormányzatunk hírei A Képviselõ-testület üléseirõl A Képviselõ-testület 2013. évi utolsó ülésén a következõ fontosabb döntések születtek: A helyi építési szabályzat és a településszerkezeti terv felülvizsgálata ismét napirenden volt: három kérelmet vizsgált

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja

D eme. c ser. K ör. k é p. Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja K ör D eme Demecser Város Önkormányzatának Időszaki Lapja XI. Évfolyam 2015/1. szám c ser i k é p Általános hírek...3 Kulturális hírek...9 Egyházi események...17 Egyéb információk...20 Tiszteld a nőket,

Részletesebben