Útmutató a szakdolgozatok megírásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Útmutató a szakdolgozatok megírásához"

Átírás

1 SZTE JGYPK Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak Honlap: Útmutató a szakdolgozatok megírásához Tisztelt Hallgatók! Az alábbi tájékoztató a szakdolgozatok kapcsán felmerülő leggyakoribb hiányosságok kiküszöbölésében segíti Önöket. Munkájukhoz sok sikert kívánunk! Témaválasztás A kétszemeszteres stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szakon a téma/cím definitív rögzítése a második szemeszter első hetében kell, hogy megtörténjen. A rögzítéshez szükséges formanyomtatványt (a választott téma megadásával, ill. a konzulens tanár és a szakfelelős aláírásával) a Nemzetiségi Német Tanszék titkárságán kell leadni. A nyomtatvány itt tölthető le: Nyomtatvány Tartalmi követelmények A jelölt pontos kérdésfelvetésből kiindulva bizonyítja be, hogy szakdolgozata a kutatás eddigi állásához képest új szempontokkal gazdagítja az adott tudományterületet. Jól kiválasztott módszertani bázison dolgozza fel a rendelkezésre álló eredményeket és próbálja ki invenciós stratégiáit. A jelölt képes a téma relevanciájának vázolására, a téma szakirodalmának áttekintésére, tudományos szövegek megértésére, ill. kritikus feldolgozására, gondolatmenetét logikusan végigvinni, a témánál maradni, eszmefuttatásait argumentációjának megfelelően tagolni és a dolgozat végén az összefoglalásban választ adni a feltett kérdésekre. A jelöltnek be kell bizonyítania, hogy igényes nyelvi megformáltság mellett képes önálló tudományos kutatómunkára. A diplomamunka meg kell, hogy feleljen a tudományos munkákkal szemben támasztott kritériumoknak. Az idézeteket pontosan kell jelölni. Az idézetmontázs elkerülése parafrázis alkalmazásával történik. A jelölt téziseit egyértelműen el kell különíteni a felhasznált irodalomból szó szerint idézett vagy tartalmilag átvett tézisektől. 1

2 Ajánlott tudományterületek Divatelmélet Divattörténet Viselkedéskultúra Divatmarketing Divatreklám Információmenedzsment Bírálat A bíráló tanárt a szakfelelős kéri fel. A bírálat részletesen értékeli a diplomamunkát. A bíráló az alábbi szempontokat veszi figyelembe: témamegjelölés, témaválasztás indoklása, hipotézisek, kutatási módszer, megvalósítás, dokumentálás, értékelés, összefoglalás. Védés A szóbeli védés a záróvizsga részét képezi. A jelölt megindokolja témaválasztását, áttekintést nyújt az általa feldolgozott témakörről, bemutatja munkamódszerét, céljait, dolgozatának felépítését és eredményeit, reflektál az írásbeli bírálatra. A védés érdemjegyét a témavezető és a bíráló közösen meghozott döntés alapján állapítja meg. Egymástól eltérő értékelés esetén egy harmadik, a szakfelelős által felkért szakértő határozza meg az érdemjegyet. Formai követelmények Általános információk A szakdolgozat minimális terjedelme: 30 oldal A szakdolgozatot egy példányban a Tanulmányi Osztályon kell leadni. A szakdolgozat leadásának határideje: április 20. A keresztféléves képzésben részt vevő hallgatók december 1-ig nyújthatják be diplomamunkájukat. A nyilatkozatot a dolgozatba kell bekötni utolsó oldalként, az alábbi szöveggel: Alulírott.. nyilatkozom, hogy szakdolgozatomat önállóan készítettem, minden szó szerint és tartalmilag átvett szöveget jelöltem, és a felsoroltakon kívül nem használtam más segédeszközt. Szeged, Aláírás 2

3 A szakdolgozat szerkezeti felépítése Gépelés (szövegszerkesztővel, kiadványszerkesztővel): 12 pont nagyságú, Times New Roman betűtípus, 1,5-es sortávolság javasolt. Oldalszámozás: helye tetszőlegesen választható. Oldalszámmal kell ellátni az előszót, a képeket, a mellékleteket, a tartalomjegyzéket és az irodalomjegyzéket is. A betűk száma soronként: 60 leütés. A margók beállítása: bal margó 3 cm, jobb 2.5 cm, felső 2.5 cm, alsó 2.5 cm. Kiemelések: A személynevek mindig álló betűvel szerepelnek, míg a műcímeket kurziválni kell. Számok írása: A számokat 10 alatt általában betűvel, tíztől felfelé számmal írjuk. A dolgozatot a decimális/tizedes rendszer alkalmazásával kérjük strukturálni, amely a szerkezet egyes egységeinek alá- és fölérendeltségi viszonyát szemlélteti. A dolgozat tartalomjegyzéke ezt a felépítést tükrözi. Tagolás: 1. Címlap 2. Mottó vagy ajánlás 3. Tartalomjegyzék 4. Bevezetés 5. Szöveg 6. Összefoglalás 7. Irodalomjegyzék 8. Függelék 9. Nyilatkozat Címlap Stílusos, egyszerű formátum az elvárás. Különböző betűméretek alkalmazhatók. Tartalmaznia kell: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak A dolgozat címe Név diplomamunkája Konzulens: Név, tud. fokozat Szeged Év 3

4 Mottó A mottó (amennyiben a jelölt dolgozatának stílusa megengedi) szoros tartalmi összefüggésben kell, hogy álljon a választott témával. Bekezdés A szöveg olvasását megkönnyíti, ha annak részei arányosan tagolódnak bekezdésekre. Egy bekezdés legyen hosszabb, mint egy mondat, de ne legyen terjedelmesebb egy-két gépelt oldalnál. A bekezdések első sorát 5 betűhellyel beljebb kell kezdeni. A bekezdéseket ne különítsék el sorkihagyások. Táblázat A táblázatokat arab számokkal kell számozni. Minden táblázatnak legyen címe. A cím helye a táblázat felett van, balra zárva, dőlt betűvel. A forrás feltűntetése a táblázat alatt szükséges, jobbra zárva, dőlt betűvel. A táblázatokra a számuk alapján kell hivatkozni. Ábrák Az ábrákat arab számokkal kell számozni. Minden ábrának legyen címe. A cím az ábra alatti sorba kerül, középre. A forrás feltűntetése is az ábra alatt szükséges, jobbra zárva, dőlt betűvel. Szakirodalom A hivatkozott irodalom a dolgozat végére kerül a szerzők szerinti szigorú betűrendben felsorolva. Ugyanannak a szerzőnek a publikációit évszám szerinti sorrendben kell felsorolni. A szövegben előforduló minden hivatkozásnak meg kell jelennie az irodalomjegyzékben. Az irodalomjegyzékben szereplő minden tételre hivatkozni kell a szövegben. Jegyzet A jegyzetbe a szöveghez fűzött megjegyzések kerülnek. Egy-egy lábjegyzet ne legyen hosszabb, mint öt gépelt sor. Elsősorban az kerüljön lábjegyzetbe, aminek az olvasása megtörné a főszöveg folyamatosságát. A nyomtatásban a lábjegyzet azon az oldalon jelenik meg, amelyen arra hivatkozás történik. Hivatkozások a szövegben A szövegben a hivatkozás a szerző(k) nevével és a megjelenés évszámával történik. A szerző(k) neve lehet része a mondatnak: ( amint Loschek (2007) művében ), vagy szerepelhet zárójelben ( Roland Barthes az 1960-ban megjelent francia divatlapok nyelvezetét vizsgálja (Loschek, 2007) ). Két szerző nevét az és választja el egymástól. (Több név esetén a nevek között vessző áll, az utolsó két név között és van. Háromnál több név esetén az első előfordulásakor az összes szerző neve szerepel, a további előforduláskor az első szerző neve és mtsai rövidítés. A szó szerinti idézeteket idézőjelek fogják közre, a hivatkozás megjelöli az oldalszámokat is. (Loschek, 2007, 78. o.) Egy zárójelen belül egy szerző különböző munkáira hivatkozva a nevet csak egyszer írjuk, utána következnek az évszámok, egymástól vesszővel elválasztva. (Loschek, 1991a, 2007). Egy zárójelen belül több szerző munkáira hivatkozva az egyes tételeket pontos vessző választja el (Loschek, 1991; Lehnert 2006). Ha egy szerzőnek azonos évben publikált több írására hivatkozunk, azokat az egyes évszámok után írt betűkkel különböztetjük meg. (Loschek, 1991a) 4

5 Hivatkozások az irodalomjegyzékben Önálló könyvek: Szerző(k) (évszám): Cím. Kiadó, kiadás helye. Eco, Umberto (2005): A szépség története. Európa Könyvkiadó, Budapest. Szerkesztett könyvek: Szerző(k) (évszám) (szerk.): Cím. Kiadó, kiadás helye. Bókay Antal, Vilcsek Béla (2001, szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Osiris Kiadó, Budapest. Könyvfejezetek: Szerző(k) (évszám): Fejezet (tanulmány) cím. In: Szerkesztő(k) neve (szerk.): Könyv címe. Kiadó, kiadás helye. Oldalszámok: a fejezet első és utolsó oldala. Morris, Charles W. (2001): A jelek elméletének alapjai. In: Bókay Antal, Vilcsek Béla (2001, szerk.): A modern irodalomtudomány kialakulása. Osiris Kiadó, Budapest Folyóiratban megjelent cikkek: Szerző(k) (évszám): Tanulmány cím. Folyóiratcím, évfolyam (kötet) száma. Szám. Oldalszámok: a tanulmány első és utolsó oldalának száma. A folyóirat címe dőlt betűvel. Az évfolyam száma bold. Loschek, Ingrid (1995): Mode zwischen Identifikation und Identität. Zeitschrift für Balkanologie, 31. Enciklopédia, lexikon vagy szótár: Szerkesztő(k) vagy Főszerkesztő neve (év, szerk.): Cím. (kiadás száma, kötetszám). Kiadó, hely. Loschek, Ingrid (2005, szerk.): Reclams Mode- und Kostümlexikon. 5. kiadás. Philipp Reclam, Stuttgart. Szócikk enciklopédiában, lexikonban vagy szótárban: Szerző (év): Szócikk címe. In: Szerkesztők vagy Főszerkesztő neve (év, szerk): Cím. (aktuális kötet száma.) Kiadó, hely. 5

6 Minimal art. In: Végh János (1997, szerk.): Művészeti szótár. Corvina, Budapest. Konferencia-előadás: Szerző neve (évszám): Cím. Előadás: konferencia neve. Helye, időpontja. Leendő Stíluskommunikátor (2009): minden az első mondaton múlik avagy: Hogyan kommunikáljunk stílusosan? Előadás. A stíluskommunikáció születése az irodalom szelleméből. Szeged, szeptember (fiktív példa) Újságcikk havi- vagy hetilapban: Szerző (év, hó, nap): Cikk címe. Újság címe, évfolyam. Oldalszámok. Bán András (2007. május): Stílus, követők, életmű. Új művészet, XVII.évf Újságcikk napilapban: Szerző, ha van, vagy cikk címe, ha nincs szerző feltüntetve (év. hó. nap.): Cikk címe, ha előbb nem kellett feltüntetni. Újság címe, oldalszámok. Kommunikáció, viselkedés és divat egy képzésben (2008. április 24.): Délmagyarország, 17. Film: Rendező neve (rendező, év): Cím (hordozó) Forgalmazó cég, székhely. Campion, Jane (rendező, 1993): Zongoralecke (DVD) SoundCard Kft., Budapest. Televízióműsor: Rendező neve (rendező, vetítés ideje: év. hó. nap.): Cím. Bemutató csatorna, székhely. Tandi, Barbara (szerkesztő, április 2.): Közös dolgaink. Telin TV, Szeged. Hangfelvétel: Szerző (felvétel időpontja): Cím. (Előadó, ha más, mint a szerző.) Album címe (hanghordozó fajtája). Forgalmazó cég, székhely. Rakonczai Viktor, Szabó Ágnes (2007): Általad vagyok. (Csézy) Szívverés (CD) Magneoton, Budapest. 6

7 Folyóirat on-line-változatában megjelent tanulmány: Szerző (évszám): Tanulmány címe. Folyóirat címe, évfolyam. Szám. Oldalszám. Mikori megtekintés, letöltés forrása, Berende Alexa (2008): Tanulj a divat nyelvén. Cosmopolitan június 12., On-line tanulmány: Szerző (évszám): Tanulmány címe. Mikori megtekintés, letöltés forrása, Weblap: Szerző neve, ha megtalálható (évszám): weblap címe. Alcíme, ha kell. Mikori megtekintés, letöltés forrása, Ajánlott irodalom a tudományos kutatómunka elsajátításához ECO, UMBERTO (1996): Hogyan írjunk szakdolgozatot? Gondolat, Budapest. GYURGYÁK JÁNOS (1999): Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris, Budapest. SZABÓ KATALIN (2001): Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak? Kossuth, Budapest. 7

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2012 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz Készült A PTE PMMK gondozásában a PHARE program keretében Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz PTE PMMK PÉCS, 2004 Lektorálta: Dr. Pais Ella Regina PTE PMMK Sz. Varga

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben