Miskolczy Ambrus. Greguss Mihály Pozsonyban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolczy Ambrus. Greguss Mihály Pozsonyban"

Átírás

1 1 Miskolczy Ambrus Greguss Mihály Pozsonyban Greguss Mihály egyénisége és hatása... 1 Greguss Mihály atyai öröksége... 2 Greguss Mihály filozófiája... 3 Greguss Mihály történelemszemléletének eredetisége Greguss Mihály etikája és meghurcoltatása Greguss megkezdte a tanítást, ebben az évben. Statisztikát tanít és a jövőben magyar történelmet magyarul mivel elméletileg és gyakorlatilag tökéletesen alkalmas. Azt hiszem az iskola ezzel az emberrel jól járt írta Gabriel Kováts-M artiny, a pozsonyi evangélikus líceum igaz gatója Rumy Károly Györgynek 1833 szeptemberében végén pedig már arról tudósított, hogy az iskolai szenátus bizonyos kihágókat szokatlanul erősen megbüntetett, aztán Pálffy Fidél kancellár fellépésére még börtönnel, ösztöndíj megvonással és lefokozással sújtottak. 2 Arról hallgatott, hogy időközben az eljárást Greguss Mihály mennyire megszenvedte, és a meghurcoltatások nyomán el is halálozott. Ez óriási veszteség volt, vesztesége a városnak és a tudománynak is, hiszen a tragikus hirtelenséggel elhunyt a kor hazai filozófiai életének nagy ígérete volt, munkássága éppen Pozsonyban kezdett (volna) kiteljesedni. 3 A kérdés azonban az, hogy mit nyert a hazai világ Greguss Mihály tevékenységével? M elyek munkásságának eredményei? És mit tanított Pozsonyban? De először lássuk, hogyan is került egyáltalán oda? Hogyan alakult életútja? Greguss Mihály egyénisége és hatása Greguss Mihály állítólag szlovák származású volt, szlovákul is verselt. 4 A többnyelvűség azonban hozzátartozott a felvidéki élethez. A diákok tanáraikat és egymást négy nyelven írt versekkel köszöntötték. Greguss M ihály ezt több nyelven is megengedhette magának. Apja egyébként magyar anyanyelvű lehetett, mert az ugyancsak négynyelvű szlovák M ichael Institoris-M ossóczyval latinul levelezett, arról, hogy falujában a magyar egyházi énekek rosszak, nem méltóak a korhoz. 5 Az eperjesi kollégiumi tanárok 1819-i minősítése, amelyet Berzeviczy Gergely is láttamozott, magyarként tünteti fel Greguss Mihályt. 6 A hagyomány szerint Greguss Mihály volt az 1820-as években az egyetlen magyarul tudó tanár Eperjesen. 7 Ez egyébként csalóka hagyomány is lehet. Az említett minősítés szerint mind az öt tanár első nyelve a latin, aztán sorban: szlovák (latinul: slavica), német vagy magyar. 8 Greguss M ihály nyelvtudásával is kiemelkedett: latinul, magyarul, németül, szlovákul beszélt, jártas volt a franciában, görögben és az angolban, értett héberül és olaszul. Egyébként a XVII. században már magyarul is oktattak az eperjesi kollégiumban, és 1667-ben rendelkezésben is előírták, hogy a középiskola első osztályának megfelelő osztályban a tanító tiszta magyar legyen éppen a magyar nyelv elsajátításának érdekében. A 18. században és a 19. század elején a latin nyelv mindent elfedő túlsúlya érvényesült, de 1825-ben a magyar nyelv térhódítása nyomán magyar póttanárt alkalmaztak, 1830-tól pedig Greguss M ihály a történelmet és a statisztikát magyarul tanította. 9 Tanítványa és utóda, Vandrák András

2 önéletírásában így számolt be mestere személyiségének varázsáról: Ú gy tűnt ő fel neki akkor is, s most is, mint a tanárnak szeretetre s tiszteletre méltó eszményképe; megkapta az embert a vágy azon lenni, hogy hozzá hasonlóvá váljék. 10 De talán így volt Greguss Mihály saját atyjával is. Greguss Mihály atyai öröksége Ha az eperjesi filozófia tanár atyjának írásait fellapozzuk, először még azt hihetnénk, hogy a fiú szól bennük. A népszerű evangélikus lelkész két halotti búcsúztató beszédéből idézünk, amelyek a keményen cenzúrázó és öncenzúrázó politikai években hangzottak el ban idősb Greguss Mihály, amikor ifjúsága virágjában elhúnytra emlékezett, akkor az ember saját fizikumával szembeni kötelességeit fejtegette, és ezt aztán összekapcsolta a lélek halhatatlanságának kérdésével: Az élet meghosszabbításának mestersége áll főképpen a mértékletességben, a henyélésnek, heverésnek s hivalkodásnak kerülésében s a hasznos dolgokban való jártasságban. A mértékletesség legfoganatosabb megelőző orvosság (praeservativum) a betegség ellen, mely mindenkor közel jár a halálhoz. A mi természetünk kevéssel beéri. Ami felesleg való mindég árt, ami a testet illeti. A hivalkodás és dologtalanság sok testi s erkölcsi nyavalyának szülő anyja. Az elmúláskor, látva az élet végességét ösztönt vehet az okoskodó ember arra, hogy akár hosszabbra, akár rövidebbre ki légyen szabva élete határja, annak ékességét s becsét egész valóságában s teljességében érezze. Ahhoz pedig legalkalmasabb eszköz a józan és salakjától megtisztíttatott ész, a tudomány s a fedhetetlen élet. Az étel és ital éppen nem teszi édessé az életet, mert ez csak eszköze az ő fenntartásának a mértékletesség zsinormértékje szerént. Az élet becse sem határozódik abban, ami az emberen kívül van, ha mindjárt a legnagyobb dicsőségbe helyheztetve légyen is, mert ez oly környülállása az embernek, amely sokféle viszontagságoknak tárgyul ki van téve. De a szép eszét s tudományát s tetteinek nemességét s fedhetetlenségét, melyek egyedül becset adnak az életnek, s amelyek által holta után is él az ember, semmiféle viszontagság el nem veheti. M ert: az okoskodó elme látja hogy a természetben semmi sincs egészen elveszendő, azaz, hogy ami van, semmivé nem válik! Hogy a testek, mint formák, melyek szemünkbe ötlenek, eloszlattatnak az ő legapróbb részecskéikre s percekre, amelyekből vannak öszveszerkesztetve, az csalhatatlanul tudjuk, de csakugyan el nem semmisítetnek. Továbbá el nem hitetheti magával az okoskodó elme, hogy mindezen megfoghatatlan általváltozások az egész természetben, a világban, egy különös, semmitől ne függő, magában fennálló, noha az emberi értelmet egészen felülmúló, felséges, bölcs erő nélkül, melyet a legmélységésebb tisztelettel Istennek nevezünk, végbemenjenek s történjenek. Hiszi tehát, hogy mivel a természet csak közel mi körölöttünk is esztendőként megújul s más formában mintegy feltámad kikeletkor, az ő az halálhoz hasonlítható téli mintegy nyugovása után, hogy mondom, az embernek is szomorú halálának tele után megint felvirrad újabb életnek kellemetes tavasza, s ezt annál erősben hiszi, hogy tagadhatatlan észrevesz önnön magában oly tehetségeket, melyek egyenesen élete fedhetetlenségére kénszerítik őtet, de amely az élet tökéletesebbítésére szolgáló tehetségek éppen ki nem fejlődhetnek e rövid ideig tartó életükben, azért hát síron túl remélhető az élet folytatása. Ezért:»M eg kell lenni!«ez a legjózanabb filozófiának parancsolatja! 11 Mármint parancsolatja a kanti filozófiának, amelyet, mint jeleztük, nem néztek jó szemmel a központi hatalom és az ellenfelvilágosodás emberei ben közéleti férfiút temetett id. Greguss M ihály, és ekkor az alkalomnak megfelelően a közéleti ember tulajdonságairól értekezett, először is a jó lelkiesméret követelményéről, mert ez sava, borsa és balzsama az emberi rövid és nyomorúságos életnek! Kérdés: Ki bír vele? Felelet: Előszer:»Aki senkit emberbaráti közül nem 2

3 botránkoztat s nem sért készakarva s szántszádékkal.«[...] M ásodszor:»aki tehetsége szerint használni igyekszik a társaságnak, amelynek tagja.«a legelső társaság a nemzetségi társaság, a testvérek s atyafiak között, melynek maga a természet szabott törvényt, hogy az atyafiak egymást szeressék s közjavokat egyesített erővel előmozdítsák. [...] A második nagyobb s kisebb társaság az emberek között az, mely több s különbféle nemzetségekből (familiákból) öszveállott avégett, hogy az emberek bátorságban élhessenek, kiki az ő hivatala, állapotja s mestersége szerint. És ezen társaságnak magok az emberek szabtak törvényt. Ebben a munkás tag aszerént amint érzi az ő tehetségeit s tálentomát, oly hivatalt vállal fel, amelyre indulatja s vonszodása vagyon, s igyekszik annyit használni a társaságnak, amennyi telik tőle. A kis teljesítmények is összeadódnak, mint ahogy a méhek kaptárában felgyűlik a méz fejtegette a prédikátor, aki a felvilágosodás jellegzetes hasonlatával élt, és nagy élettapasztalatra valló módon figyelmeztetett: Soha sem kell többet kívánni az embertől, csak amennyi telik tőle az ő helyheztetésében. Ezer akadálya lehet a legjelesb, úgynevezett zseninek is, hogy nem tesz annyi csudát bámulásra való tehetségeivel az emberek között, amennyit valóban tehetne, ha kedvezőbb környülállásokban volna. Senki nem hiszi, ha jól nem vigyáz az emberi dolgok folyamotjára, öszveköttetésekre s azon erőkre, melyek a társaságot mozgatják, mennyire felfüggesztve légyenek a legjelesb embernek tehetségei is a környülállásoktól. A környülállások közé tartoznak a születés, nevelés s a másokkal való társalkodás. Itt fejtődnek ki a természet ajándéki, ha azon környülállások kedvezők; ellenben mindjárt a magvokban elfojtatnak, legalább nagyon hátráltatnak, ha amaz környülállások nem kedvezek. Azonban aki mégis akármely helyheztetésében is annyit használni igyekszik a társaságnak, amennyi telik tőle, az valóban jó lelkiesmérettel kelhet, fekhet, élhet s halhat s bátran elmondhatja:»quid sit futurum cras? fuge querere!ember! ne aggódj a holnapi napról, annál inkább ne a jővendőségről! bízd azt Istenre!«12 Id. Greguss M ihály nem támadta a feudálisnak nevezett rendszert, de olyan eszményeket jelzett, amelyek érvényesülése már más világot feltételezett eszményi világként. Hogy ezt így kifejezésre juttassa, ahhoz kellett némi személyes bátorság is. De ezt a bátorságot az evangélikus egyház már-már kötelezővé tette. A tiszai kerület szervezeti szabályzatában például Berzeviczy Gergely kifejezetten előírta, hogy a lelkésznek gondja legyen, nehogy a hallgatók túllépjék azt a vallásos buzgalmat, melyet a józan ész és az általunk vallott tan helyesel, és így a szent szószéken is a M egváltó liberális, ám mégsem közönyös híve legyen, maga pedig amennyiben a vallás és az öntudat engedi, a század szelleméhez igazodjon. 13 Ifjabb Greguss Mihály, aki hosszú éveket töltött Németországban már harcosabb egyéniség volt, mint atyja, mivel a kor is harciasabb lett; együtt radikálizálodott a korral, miközben a Berzeviczy által jelzett eszményt éltette tovább. 3 Greguss Mihály filozófiája Sajnos nem tudjuk pontosan érzékeltetni, hogy milyen nézeteket hirdetett és vallott Greguss Mihály a katedrán és magánkörben, talán olykor csak saját magának. Ezen kettős vagy hármas beszédnek egy-egy lényeges mozzanat mégis fel-felsejlik forrásainkban. Ugyanakkor igazán nem ismerjük műveit, csak azokból néhány töredéket, esztétikai kézikönyvét, cikkeit, néhány kéziratát. Gazdag hagyatéka elveszett. 14 Ami megmaradt még izgalmasabb számunkra, hiszen eszmerendszerének rekonstruálásával foglalatoskodni olyan mint egy régészeti lelet összerakása néhány maradványból, viszont érvényesül a torzó szépsége. Felsejlik az, amit fiai is saját bevallásuk szerint atyjuktól tanultak, és ez: a mindenségnek ez a kiválóan esztétikai felfogása. 15 Az esztétizáló szemlélet sokak számára elsősorban a német szellemi világban a legmagasabb rendű létforma. De mit is jelentett és jelenthetett ez?

4 Greguss M ihály első és utolsó nyomtatásban ránk maradt könyve esztétikai kompendiuma, nálunk a maga nemében az első korszerű rendszerezés. 16 (Greguss Ágost ugyan 1852-ben Szarvason kiadott egy váltogatást atyja műveiből, de a könyvet a hatóságok elkobozták, és egyetlen példányt sem ismerünk, csak az anyag egy kis töredékét. 17 ) Greguss M ihály esztétikai kézikönyvét természetesen latinul még 1817-ben összeállította, de csak 1826-ben tette közzé, és az ezredfordulón magyarul is megjelent. 18 A mű jól példázza az őt, mármint Greguss M ihályt és a kort feszítő nagy ellentmondást. Ez nem más mint a rendszerezést célzó igyekezet, ugyanakkor a rendszer érvényességében való kételkedés. Greguss M ihály kompendiumában alapvetően a klasszicizáló esztétika híve volt, mégis egyben mélyen romantikus lélek, bár romantika fogalma eltér a jelenkoritól. 19 Igaz, jobb óvakodni a romantika meghatározásától. Tudjuk, Paul Valéry szerint ha a romantikát meg akarjuk határozni, el kell veszteni a rendszerező szellemet, (l'esprit de rigueur). Az ilyen fennen hirdetett szabadosság különleges privilégium. Baudelaire 1846-ban a romantikus művészet ismérveit: az intimitásban, a spiritualitásban és a végtelenre való törekvésben látta. 20 Ez utóbbiban nisum ad infinitum ismerte fel, az összhang ideája mellett, Greguss M ihály az emberi lélek egyetemes törvényét ban kiadott esztétikai tankönyvében értekezett így, amikor rendszerbe kellett foglalnia, hogy mit, miért tartunk szépnek. Nem igazán eredeti munka. A népszerű Friedrich Bouterwek nyomán rendszerezett. De a romantika divatja és életérzése áttöri a rendszert. A romantikus szép a szabad szép, a romantikus ízlés az érzelmességet kedveli, a romantikus dráma elveti a tér és az idő klasszicizmus által megkövetelt egységét. 22 Mindez már Victor Hugo felé mutat, aki szerint a romantika nem más mint liberalizmus az irodalomban, egyszóval: szabadság; és annak vágya. A romantika máig ható jelenség. Nem nagyon kell megkaparni a»modern embert«, ahhoz hogy a romantikus emberre leljünk írta Karl Barth. 23 A szabadság a kételkedés szabadsága és egyben új bizonyosságok keresésének igyekezete. Ennek európai és hazai hagyományát egyszerre képviselte Greguss M ihály. Az ő munkássága is jelezheti, hogy az as évek kollegiumi filozófiai kultúrája milyen magas színvonalon mozgott. Kant állandóan jelen volt. Igaz, a katolikus iskolákból műveit kitiltották. De a protestáns iskolák világába ennyire nem nyúlhatott be az ellenfelvilágosodást érvényesíteni akaró állam. Greguss Mihály önálló gondolkodó volt, még akkor is, ha nem egyszer a kisebb, ma már alig ismert másodvonalbeli filozófusokhoz kapcsolódva fejtette ki nézeteit. Hogy ezek műveit többet idézte, mint Kantot már szakmai-foglalkozási ártalom, hiszen neki tanítható formában kellett előadni az anyagot, az enciklopédikus jellegű többé-kevésbé színtelenszagtalan iskolafilozófiát. 24 (Igaz, Kant tankönyve is alkalmazkodik a didaktikai szürkeséghez, 25 és a kor egyes (antiszemita) előítéleteihez. 26 ) Ugyanakkor ezek a másodvonalbeliek vezették be őt a filozófiai gondolkodásba. Két fárosza Gottlob Ernst Schulze és Friedrich Bouterwek. 27 Schulze Kant tisztelője és legszellemesebb egykorú kritikusa. 28 Szerinte csak egy vagy egyetlen filozófiai rendszer sem igaz, és addig, amíg a filozófia igazi tudománnyá emelkedik a szkepticizmus az egyetlen, ami megóv a tévelygéstől. 29 Mindez a sokat emlegetett kanti fordulatnak is a következménye, pontosabban Rousseau és Kant forradalmának, hiszen ma már közhely, hogy a két gondolkodó eszméi mennyire megfelelnek egymásnak, 30 pontosabban Kantra volt szükség Rousseau újragondolásához. 31 Mondhatnánk, Kant átültette a filozófia terére Rosseau Emiljét. Az anekdota szerint amikor a königsbergi filozófus kézbe vette a könyvet, nem tudta letenni, elhalasztotta délutáni sétáját, és a séta elmaradása miatt a város népe már rosszat sejtett. Igaz, ha Rousseau képzeletbeli hőse kezébe adta volna Kant műveit, akkor az ifjúnak első olvasásra talán megfájdult volna a feje. A francia és a német filozófus szellemi rokonságát Heine a maga gyilkos módján úgy látta, hogy Rousseau véres keze nem más, mint Robespierre, akit terrorizmusban viszont Kant, ez a nagy romboló a gondolatok birodalmában úgymond 4

5 messze felülmúlt ; mindketten a nyárspolgárság típusát testesítették meg, akiket a természet kávé és cukorkimérésre rendelt, de a sors másképpen akarta, méghozzá azt, hogy más dolgokat mérjenek, és az egyiknek egy királyt, a másiknak egy istent lökött a mérlegébe Kant, aki oly lelkesen fogadta a francia forradalmat, persze tanult ennek a történetéből is. A szellemi szabadság igényét alattvalói engedelmesség hangoztatásával párosította. 33 Ugyanakkor érzékeltette, hogy a világ egészének a nagy eszményeknek kell megfelelnie, és ebben látta a haladás távlatát és valóságát. Így Kantnál a szabadság az egyetlen misztérium és az egyetlen magyarázó elv. 34 Ő maga a fogalomalkotás szabadságával élt. Hiszen a filozófia nem más, mint az ember, az ő képzeletének, gondolkodásának és cselekvésének tudománya, és az ember eredetileg a maga képzeteinek és fogalmainak az alkotója, és valamennyi cselekedetének egyetlen szerzője. 35 Kant úgy érezte, hogy Kopernikuszéhoz hasonló fordulatot hajtott végre. A lengyel csillagász ugyanis rájött arra, hogy ha a földi szemlélő forog a maga bolygójával az égi világban a nap körül, akkor ennek moz gásait jobban meg tudja magyarázni. A königsbergi filozófus szerint a metafizikában is hasonlóképpen lehet eljárni, ha felismerjük, hogy nem az állandónak vélt tárgyakhoz igazodik a mi szemléletalkotó képességünk, hanem fordítva: a tárgy (mint az érzékek objektuma) igazodik a mi szemlélet alkotó képességünkhöz. 36 Kant kopernikuszi fordulata vezetett aztán oda, hogy a világ úgy jelent meg Schopenhauernél mint akarat és képzet, Fichténél pedig az én a világ ura. Kantnál a rendszerépítő okfejtés eredménye: a szabadság világa, az erkölcs világa, Isten országa. Ennek előhírnökei a magukat szeperatistának nevező misztikusok, akik már az örökkévalóságtól bennünk lakozó kereszténységről beszélnek, a kanti belső törvényt belső kinyilatkoztatásnak tartják, amelynek Isten a szerzője. Ezek igazi kantiánusok lennének, ha filozófusok lennének. 37 Csakhogy mikor filozófusok lettek, akkor már lázadoztak a Mester rendszere ellen, és a mesteri tanítványok ellen. Ilyen tanítvány volt Carl Leonhard Reinhold, aki olyan egyedül tudományos filozófia kialakítását tűzte ki célként, amely egyetlen alaptételre épül. 38 Amit fentebb Schulzétől idéztünk, elsősorban Reinhold Kant-értelmezése ellen irányult. Heine nihilizmusba hajló iróniája is már a Kant-ellenes romantikus lázadás ironikus megnyilvánulása. Amikor idéztük, azt is akartuk érzékeltetni, hogy a szellemi forradalom is felfalja saját gyermekeit. Ennek a forradalomnak részese Greguss M ihály is. Ő is kanti magaslatról szemlélte a világot, hogy Kant ellen is forduljon, de vele is tartson Hegel filozófiájának ellenében. Kant Daedalus, ki eljut a kikötőbe; de az Ikaridák (Hegel és követői) elmerülnek a semmibe. Hiszen Kant után bölcsesség és badarság között már alig lett különbség fejtegette Greguss legizgalmasabb munkájában: aforizmáiban, 39 amelyeket az 1820-as évek elején vethetett papírra november 1-én keltezett immár Pozsonyban írt önéletrajzi költeményében már Kanton is túl tette magát. 41 De nem Hegel felé mozdult, hanem a századforduló romantikája felé, oda, ahonnan elindult, hiszen éveken keresztül tanult Németországban, méghozzá Göttingába, ahol az egyetem az iskolafilozófia-ellenesség fellegvára volt. 42 Az egykori göttingai diák Novalist nem említette önéletrajzában, de őt, vagy a Novalis nevével fémjelezhető szellemiséget idézik fel előttünk bizonyos mozzanatok. Például az, hogy miután önéletrajzi költeményében gyermekeiről beszámolt, arról írt, hogy rámosolygott a múzsa, akit fáradhatatlanul művel, méghozzá diva Sophiával, azaz isteni bölcsességgel. 43 Tudjuk, Novalis nagy szerelme Sophie volt, aki később maga lett az isteni Sophia. Schlegelnél a férfi és a nő egybekelése hierogámia, a világegyetem aranykori egységének megvalósulása. 44 Greguss ennél visszafogottabb. A filozófia nyelvén gondolkodott: Az egyenes ítélet férjben és feleségben van kifejezve: jogaikban tökéletes ugyanazonosság. 45 Vajon már politikai jogokat is értett ez alatt? Erről nem értekezett Greguss, aki mégis a női emnacipációt igenelő hazai nőkultusz egyik élharcosa ben hosszan értekezett a szép nemről. Benne látta a tökéletes harmoniát, méghozzá a titokzatosságban; elbűvölte a női természetbe és szabadságba beágyazott szépség

6 ben pedig úgy emlékezett, hogy az élet harcában, melyben a sötétség a fény ellen küzd, a meleg a hideggel, a tűz a vízzel, ám az istenségtől küldött nagyszerű győzelem mozdította elő a jó ügyet, és hitvesi szerelem ejtette hatalmába a féktelen szívet, hogy aztán mint családapa kezdje újra a harcot. 47 Greguss M ihály élete szabadságharc. Esztétikai tankönyvében is jelezte, hogy nem mondott le teljesen a filozófálás szabadságáról. 48 Amikor 1827-ben az Iris című folyóirat egyik könyvszemléjében Fichte, Schelling és Hegel úgy jelentek meg, mint akik Kant után tökélyre vitték a filozófiát, azt objektív tudománnyá tették, míg a kantiánusok és azok kritikusai csak obskurusok vagy illuminátusok, Greguss élesen kikelt, az ellen, hogy másképpen gondolkodókat így megbélyegezzenek; tiltakozott az ellen, hogy Hegelt abszolut mércévé emeljék, és ezzel megsértsék a gondolatszabadság posztulátumát, hiszen az emberi tökéletesedésnek nincs határa. 49 Tíz év múlva ugyanezt pedig mindezt egyik kéziratban maradt rövid értekezésében így juttatta kifejezésre: a filozófiát ne tekintsük különösen ne tartsuk kész, korlátozott és tökéletesen bekerített és népesített országnak (mert ily tökéletesnek még a magas sarkú saruban lépkedő mathesist sem állíthatjuk; ki tudja nem szállandnak-e mennyei szellemek földi alakba Newton, Leibnitz, Laplace, Hindenburg s mások után is, a tömérdek elvont matemat[ikai] formulákat rövidebbekre s világosabbakra összehozandók?). 50 A filozófus sorsa örök keresés. Greguss M ihály 1837-ben a katedráról Kant dícséretét hirdette, mert 1781-ben új életre keltette a metafizikát. 51 (Ekkor készült el ugyanis A tiszta ész kritikája.) Latin verses önéletrajzában megvallotta, hogy nem éri be Kant téziseivel tovább keresek. Azt kívánod, hogy Isten létét, ne tudjuk, hanem higgyük, és egyszersmind az erénnyel szembeállítod a jogot, mint jobban kifelé esőt. Tehát miért kényszerítesz annyira tudni? ez is jelenség, ha minden jelenség. Így mindenki elszenvedi saját büntetését, így saját magad vagy oka, hogy legyőzve távozol. Én Szókratész és Pál rendeléseit tartom hűségesen: Semmit sem tudok, az én fragmentumomat jelesen tudom, hogy tudom. 52 A fragmentarizmus jellegzetes filozófiai irányzat. Alighanem Greguss M ihály a legkiemelkedőbb magyar művelője. Aforizmái tanúsítják, melyek kemény belső szellemi és érzelmi vívódások termékei. Az észjogtudomány esedező levele című szintén kéziratban maradt cikke 1837 áprilisából kevésbé enigmatikus mint verses önéletrajza: Ideális lény lévén, epedve tekinték vissza az athénai és sztagiritai bölcsek idejébe, s ismét csak a hellén szellemű németek valójába bizakodva vártam, hogy a nagy Kant, mint második Szokrátész bilincseimtől megszabadítand, és szoros törvényesítés (legitimatio) által erkölcsi fényemet diadalmasan visszaadandja. Hasztalan! ő engem csak külső szabadság, külső erkölcsök, csak merő törvényszerintiség (legalitas) védelmezésére méltatott erkölcsmetafizikájában; tanítványa, Fichte még fellengzősebben bánt velem, jogot és kötelességet legélesebben megkülönböztetve egymástól; Schmalz pedig puszta (erkölcsi?) lehetőség ormára helyezett, honnét sasként kellessék rohannom a jogsértőre. M ost a mindent magába sodró logika, mely Hegel agyvelejében bontakozott ki heracliticus folyamok szerint, uj reménnyel kecsegtetett;új és szép könnyű metódus mindent semmiből megérteni, aztán szellemfilozófia (Philosophie des Geistes), mely a kikerülhetetlen szükségbül eredve a szabadság csúcsára emelkedik, mily tudós bölcsességgel és bölcs tudománnyal eddig az emberiség még nem dicsekedett, itt találok vélém állandó és illendő menedékhelyet. Itt azonban rútul csalódtam meg! Folyamperccé válván (M oment) a folyvást folyó mindenség örvényében, azt sem tudám, mi legyek? majd szükségesség, majd merő szabadság, majd jogosság, majd jogtalanság is, hiszen csak az jogos és igaz és eszes Hegeléknél, ami éppen jelenvaló, a múlt már jogtalan, igaztalan; s mivel minden mozog, nemcsak él és hal, hanem szünet nélkül születik is, következik, hogy a valódi eszesség sem nemcsak élet és jog, sem nemcsak halál és jogtalanság, hanem mind a kettő vagy egy sem. M i legyen ez? Hasztalan 6

7 töröm fejemet mai napiglan, azonban mennyire keresztül hathattam a pezsgő logikai szövetbe, őszintén mondva, egyéb vezérfonalat nem leltem, mint Fichte és Kant szövőszékiben. Itt látom, szavamba vágtok t[isztelendő] t[ekintendő] uraim, s kérdeztek, miért nem kerestem enyhülést más bölcselkedőknél? Kerestem, igen is, de vagy egyenesen létem tagadóira akadtam, minő p. o. a híres göttingai Hugó, ki Thomasius jogát helyesen nevezi gyilkosságmorálnak, de helyébe csak pozitivus jogtudományt iparkodik állítani. Vagy pedig o tempora! o mores! pusztában prédikálnak ügyvédim. Hiában törekedett az egykori két göttingai csillag, Schulze és Bouterwek jobb útra világítani a tévelygőknek, egünkről eltűnvén egyszer, még könnyebben állíthatja a még élő Krug úr, hogy fényök csak álfény volt. Pölitz ugyan hajlik amazokhoz, de egészen ki nem nyithatta a jog evangyéliomát, mint Kantnak nem hűtelen tanítványa. 53 M indez már az út végén járó bölcsessége, de valószínű, hogy pályája kezdetétől végigkísérte Greguss M ihályt. A szokratikus módszeren nevelkedett ő is, mint filozófus. Pál Apostol hitét igenelte, és gyötörte a kétely mint a Korintusbeliekhez intézett első levélben olvassuk: Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. (1. Kor 8:2.) A fragmentum tudása és az egészbe vetett hit jellemzi Greguss világszemléletét. Tanítványai előtt sem titkolta. Egyikük így emlékezett: M i szerényen vélekedett pedig saját tudományáról, arról tanúskodik azon nyilatkozata, mely szerint, úgymond,»semmit sem tud, hanem minden csak töredék«. 54 És alighanem már kezdettől fogva annak tudata és tapasztalata is dolgozott a filozófia tanárában, hogy: Filozófiát tanulni lehetetlen, mert az nem csupán felfogó és másokat majmoló gondolkodás, hanem szabad és önnön lebegő szárnyain szemlélődés. 55 Ennek terméke a töredék, vagy latinosan a fragmentum. A fragmentális filozófia a rendszer tagadása, ugyanakkor a fragmentum olyan rendszer része, amely virtuálisan létezik. Lássunk például két antikantiánusnak tetsző aforizmát! Az első: Az Isten nem lehet a világban, sem a világon kívül, tehát mind a két módon egyszerre kell léteznie. A második: M eggyőzés az Isten létéről nemcsak vallás által, de tudományosan is szerezhető. Csakhogy nem szükséges, sőt nem is szabad annak létezését bebizonyítani. 56 Úgy tűnik, Greguss azt kifogásolta, hogy Kant Istent azáltal, hogy posztulálta, túl eltávolította a világból. És ez nemcsak az ő problémája volt. Német mesterét és magyar kortársait egyaránt foglalkoztatta. Schulze szerint Kant Isten és a lélek halhatatlanságának posztulálásával kárpótolni akarta az emberi értelmet, mert Isten és a lélek halhatatlanságának minden elméleti és objektív alapját semmissé tette. 57 A kanti posztulátumok ugyanis elméletileg igazolhatatlanok, szükségszerű gyakorlati szándékra irányulnak, szükségszerű ész-szükségletből fakadnak. 58 Előfeltevések, de mint Márton István, a felvilágosodás legbuzgóbb magyar kantiánusa a maga erkölcsi szótárá -ban hangoztatta ellene mondhatatlan igazságok p.o. az Isten léte, a halhatatlanság, a lelki vagy erkölcsi szabadság. Isten és lélek halhatatlansága teszi lehetővé a legfőbb jóra: a virtusra való törekvést. Csakhogy Isten és lélek halhatatlansága posztulátum. A posztulátum nem pozitív. Ez pedig veszélyes szemlélet olyan világban, amelyben a tételes vallás hegemóniája érvényesül. Hozzá is fűzte M árton István: Igen szépen kérem hát az érdemes olvasókat, hogy a tudatlan községtől különböztessék meg magokat abba, hogy amidőn ezen szót olvassuk posztulátum, ne gondolják, mintha ez azt tenné: szeretném ha úgy volna! bárcsak úgy volna! jó volna, ha igaz volna! hanem azt teszi ez: úgy kell lenni lehetetlen annak a józan okosság szerént másként lenni. 59 Így míg Kantnál a lélek halhatatlansága egy elem a logikai okfejtések hálózatában, Greguss számára is jellegzetes a tizenkilencedikszázadiságra jellemző létélmény: a halál új születés, új derületre vivő béketolmács, tehát nem tökéletesen megsemmisítő, rontó-bontó angyal. 60 Ez a romantika szellemében átpoetizált kanti igazság. Greguss elfogadta Kant pragmatizmusát, és elvetette azt az intellektualizmust, amely tőle származtatta magát. Kantnak köszönhetnők ama kidönthetetlen igazságot, hogy valódi 7

8 esméret sem nem csupán érzéki, sem nem csupán értelmi ismeret, hanem mind a kettőbül, mintegy két faktorból keletkezett produktum. Amaz egyes, ez általányos; hogy van, létez valami és mi? azt csak az elsőnek köszönhetjük, legalább nélküle nem tudhatjuk, minő pedig, milyen s mekkora sat. a való? Azt az értelem hozza tökéletességre. Az érzéki minden értelmi nélkül tettlegesen kimondhatatlan, mert minden kimondás már általános; az értelmi minden érzékiségtül következve merő árnyék, fata morgana, valótlan. 61 (Aforisztikusan: Nem azon állítás:»gondolkodom, tehát vagyok«(melyben Descartes után Fichte és Hegel vetekednek), sem pedig az:»vagyok, tehát gondolkodom«(amint azt p. o. Leibnitz, a monadológ megfordíthatná), de inkább ez:»gondolkodom és vagyok«lehetne az arkhimédeszi pont, melyből a bölcselőnek kiindulnia kell. 62 Kant után a dogmatikus felfuvalkodottság (Fichte, Schelling, Hegel és tanítványaik) idétlen szörnyetegeket hoztak világra, melyek velünk értelmesen beszélni sem tudnak. Nem is csuda, az egyoldalú intellektualizmus magában száraz, meddő árnyékvázaknál egyebet nem adhat, nem csuda, hogy abszolutuma igazán semmi [...]. Részemről tehát köszönet inkább Kantnak, ki szinte némi örök igazságokat hitt, legalább feltett, mert tökéletes semmiből filozófiai útra eredni tréfának tartom, és Hegel modorjának sem hiszem addig, míg nagyobb bűbájosi experimentumot nem teend egy vagy más hű tanítványa, mint maga a nagymester, ki világ és istenteremtő Logikájában mégiscsak tőlünk halandóktól elfogadott szókkal forog a varázsháromatáncban. 63 Ez a tánc: a tézis, antitézis, szintézis Hegel-féle dialektikája. És ezzel a nyilvánosság előtt is leszámolt. M int 1834-ben a Tudományos Gyűjteményben írta: Hegel a fényt egyenesen homállyá változtatja, csak hogy a fény és homályból egy harmadik tökéletesebb alak tűnjék ki. Felrótta a szkepszis teljes hiányát. Hegel szerint tökéletes (absolutus) igazat elérni lehetetlen, hanem ha hármas úton. Csakhogy: A tudós világ előtt nincs elrejtve, mily kikőtő felé evez Hegelnek absolutus tudományt kereső sajkája? Oda t.i. hol a mindent örvényébe ragadó panteizmus zászlója lobog. Ebben a hegeli tanításban nincs hit, de van merő és tökéletes tudomány ; ezen iskola hármasai : a tiszta (legelvontabb) való általmegy a semmibe, ez viszont a valóba, s így mind a kettő egyesül a levésben, mert hiszen valóbúl lesz semmi, semmiből lesz való, azaz: das Werden ist die Einheit von Sein und Nichts. Ez az oskola szerénységétől elhagyatva teli pofával kürtöl a pusztába. 64 Greguss úgy érezhette, hogy közelebb áll Kanthoz, mint például Fichte, miközben magát mestert is bírálta. Igazán ítélt Fichte: én vagyok én. Igenis, de mihelyst az én csak gondolja az ént, a valódi én, mint én, az oszthatatlan (individuális) ön, a nevezhetetlen, kimondhatatlan énség mintegy kezeink közt elenyészik, csak árnyéka marad meg, azaz marad ugyan tárgy előtte, de ez nem egyéb puszta elvont fogalomnál, minők valamennyi fogatok, p. o. test, víz, semmi, melyek nem valódi a lélektül függetlenül magában álló tárgyak, hanem ezeknek csak képviselőik bent a lélekben. Nincs tehát, bármennyit is erőlkedett ezt alapítani a nagy Kant, két én, egy transzcendentális én és fenomenon én, egy ismerő és egy ismert én, maga a szubjektum önmagának objektummá soha sem válik, mert erről a közvetetlen érzékiség (ha úgy tetszik), azaz a belső tapasztalás soha semmi tanítást eddig nem adott; ha pedig követőleg elvontan gondolgatjuk az ént, ekkor bizonyos fogalommal mint belső tárgy képviselőjével bibelődünk. Tehát önmagának szemlélése, látása, vagy ama pszichológiai szörnyeteg, értelmi látás (Anschauung seiner selbst, Selbstanschauung, intellectuelle Ans.) vagy ál és hamis tapasztalás becsuszmánya (subreptio) vagy hirtelenkedő okoskodásnak hamis következetje, és így csak puszta képzeleti koholmány. 65 A transzcendentális én tehát az önmagukban való dolgokhoz tartozik, ezek kifejthetetlen természetűek. 66 Gregusst az sem hagyta nyugodni, hogy Kantnál a semmi tárgynélküli fogalom, mint a noumenák, tehát a megismerhetetlen önmagukban való dolgok, mint például maga Isten. 67 Igaz: Az énnek oly sok hüvelye és héja van, hogy éppen ezek miatt alig lehet azt megtalálni. 68 Mégis megragadható: Az eszmélet körhöz hasonló, melynek központja az én, 8

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje

Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Dienes Dénes Tóth Endre: A Pápai Református Egyházmegye története című műve, mint az egyházmegyetörténet írás modellje Nincs könnyű helyzetben az, aki meg akar felelni a címből következő elvárásoknak.

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet.

KERESZTÉNY MAGVETŐ. Vallás és művészet. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXX éuf. Január Február. 1895. 1-ső füzet. Vallás és művészet. Vallás és művészet, az emberi szellemnek e csodás nyilvánulásai egymással mindig közeli viszonyban állottak. Mindkettő

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?

Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? PPEK 838 Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától? ` Török Jenő Mit olvassunk Prohászkától? mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FILOZÓFIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Filozófia középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 18. FILOZÓFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Általános útmutató Az A vizsgarész

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A kritikusok kritikája

A kritikusok kritikája A kritikusok kritikája Az emberi élet fejlődésének, a haladás utja egyengetésének egyik feltétele a kritika. Olyan, mint a lámpás, amely irányt mutat; mint a gőz, amely mozgatja és előrehajtja a gépet.

Részletesebben

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k.

P a e d a g o g i a i d o l g o z a t o k. IRODALMI ÉRTESÍTŐ. Paedagogiai dolgozatok. írta dr. Schneller István. III. kötet. Budapest, 1910. A pedagógiai dolgozatok első kötete Schneller pedagógiai gondolkodásának és nevelői munkásságának elvi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám :

12. évfolyam. Célok és feladatok: Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : Bevezetés a filozófiába helyi tanterve 1 12. évfolyam Éves óraszám : Heti otthoni óraszám : 32 óra fél óra Célok és feladatok: A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Klasszikus

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN

VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN VALLÁSLÉLEKTANI ISMEHETEK JELENTŐSÉGE A HOMILETIKÁBAN Leon Fendt német teológus megállapítja, hogy a prédikációban a retorika csak akkor jöhet segítségünkre, ha az alábbi eredmények megvalósításához segít

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára. A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Helyi tanterv történelem tantárgyból a 10. évfolyam A normál tantervű (B) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 3 x 36 óra= 108 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai nevelésifejlesztési céljai

Részletesebben

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS.

XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. KERESZTÉNY MAGVETŐ. XXV-ik éuf September October 1890. 5-ik füzet. HUSZ JÁNOS. Az első társadalmi élet keletkezése óta, a történelem tanúsága szerént az emberi természetben mindég meg volt a hajlam, hogy

Részletesebben

www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből)

www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből) www.homeschooling.ro Az Egyesült Államokbeli otthonoktató mozgalom áttekintése (Részletek a Romániai Otthonoktatók Egyesületének hírleveléből) Az egyre jobban terjedő otthon oktató mozgalom sok kérdés

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért

Huzella Tivadar az etikáért, a békéért VÉRTES LÁSZLÓ Huzella Tivadar az etikáért, a békéért Dr. Huzella Tivadar professzor az egyetemes orvostudomány elismert képviselője, aki egyidejűleg az etika, a béke, az emberiség feltétlen tisztelője.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének

Ünnepi prédikáció 1. 1 Elhangzott a konferencia záróistentiszteletén, Magyarsároson. Körmöczi János beszédének Ünnepi prédikáció 1 Bölcsesség 4,8 9. Nem a hosszú idős vénség a tiszteletes vénség, sem pedig nem az, melyet esztendők száma határozott meg, hanem az embereknek vénségek a bölcsesség és a vénség a makula

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ

[Erdélyi Magyar Adatbank] BEVEZETŐ BEVEZETŐ Kötetünk tanulmányai a XVIII XIX. század fordulójának stílusait, műveit és mestereinek tevékenységét elemzik, a barokk és klasszicizmus közötti átmeneti korszak bonyolult kérdéseit kutatják, majd

Részletesebben

A magyar börtönügy arcképcsarnoka

A magyar börtönügy arcképcsarnoka A magyar börtönügy arcképcsarnoka Pulszky Ágost (1846 1901) A humanitárius szempont legbiztosabb próbája a politikai értékeknek. (Szalay László) Jogfilozófus, szociológus, politikus, jogtudományi szakíró,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909)

Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) A munkácsi görögkatolikus püspökség története Hodinka Antal: A Munkácsi Görög-katholikus Püspökség Története (Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 1909) Részlet az I. Rész, C) Szakasz, I. Fejezet, c) czikkből:

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

Hölderlin. Életpályája

Hölderlin. Életpályája Hölderlin Életpályája Friedrich Hölderlin (1770 1843) a német költészet és az egyetemes világirodalom egyik legnagyobb lírikusa, a legtisztább eszményekért rajongó költô. Míg élt, kevés elismerésben volt

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Könyvember; könyv és ember

Könyvember; könyv és ember Könyvember; könyv és ember Havasréti József: Szerb Antal, Bp., Magvető, 2013, 728 l. Lassanként szállóigévé válik (bölcsész) baráti körömben: monográfiát kéne írni, micsoda kihívás, milyen hálás műfaj.

Részletesebben

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA A (JOG)ÁLLAMI BÜNTETŐHATALOM RENDSZER, KORLÁTOK, GARANCIÁK

IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA A (JOG)ÁLLAMI BÜNTETŐHATALOM RENDSZER, KORLÁTOK, GARANCIÁK IDZIGNÉ NOVÁK CSILLA A (JOG)ÁLLAMI BÜNTETŐHATALOM RENDSZER, KORLÁTOK, GARANCIÁK Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvényt a különféle politikai erők, az állampárt és az ellenzék kölcsönösen

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA

A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA RÁCZ GYŐZŐ A SZORONGÁS FENOMENOLÓGIÁJA Századunkban a szorongás fogalma megkezdte a kierkegaard-i egzisztencializmusban megjósolt diadalútját". Nemcsak az orvosi szakirodalomnak, elsősorban az ideg- és

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Q IRODALOM G * Bessenyei György mint ref. főconsistoriumi titkár. Irta: Zoványi Jenő. Sárospatak, 1909. 8-rétű 42 lap. Ára: K. 2. Zoványi füzete különlenyomat egy nagyobb müvéből, mely a magyarországi

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben