l. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi 12. sz. önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről és a lakbér megállapításának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 34. -ában kapott felhatalmazás alapján a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a következők szerint rendelkezik. l. A rendelet hatálya /1/ A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévő valamennyi önkormányzati tulajdonban lévő, bérbeadás útján hasznosított bérlakásra. /2/ A kényszerbérlet alapján létrejött, vagy azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakásokra. /3/ A magántulajdonban lévő január 1 előtt bérbeadott lakásokra. 2. A lakbér mértéke és megállapításának módja /1/ A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakás /a lakás helyiségei/ használatáért a bérlő lakbért köteles fizetni. /2/ A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó helyiségeken és területeken kívül a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket a tulajdoni hányad alapján térítés nélkül jogosult használni. /3/ A havi lakbér mértékét a teljes működési költségből /K/ és a lakás használati értékét kifejező pontértékből /Pe/ a lakás alapterületének /at/ figyelembevételével az alábbiak szerint kell megállapítani. lb=at x Pex K /4/A lakbér számításának részletes módját az 1-es számú melléklet tartalmazza. /5/A lakás használati érték meghatározásának szempontjait e rendelet 2 számú melléklete tartalmazza. /6/ A lakás és helyiségei alapterületének megállapításánál a többször módosított 2/1986/II.27./ ÉVM sz. rendelet /OÉSZ/ illetve az évi LXXVIII. tv. /Lakástörvény/ rendelkezéseit kell figyelembe venni. /7/ A lakás használati értékének megállapításánál figyelembe kell venni - komfortfokozatot és fűtési módot, - az épület építési módját és műszaki állapotát, - épületen belüli elhelyezkedést, lakóövezetet és ezek súlyozott értékét. /8/ A lakbér mértékét évente egyszer - május 1-ig a használati érték és a működési költség változásának megfelelően felül kell vizsgálni.

2 3. A társbérleti lakások lakbére és megállapításának módja /1/ A társbérletben használt lakások esetében a lakbért az egyes társbérlők között megosztva - a /2/ bekezdés szerint kiszámított terület alapján - kell megállapítani. /2/ A társbérleti lakrészek alapterületének megállapításánál az egyes társbérlők által kizárólagosan használt helyiségek teljes területét, továbbá a közösen használt helyiségek területét az egyes társbérlők által kizárólagosan használt helyiségek területének arányában kell számításba venni. /3/ A társbérleti lakrészt az egész lakás fűtési módja, melegvíz ellátása és közművesítettsége, valamint a társbérlő által kizárólagosan és más társbérlőkkel közösen használt /főző és egészségügyi/ helyiségek figyelembe vételével megállapítható komfortfokozathoz tartozó pontértéket kell figyelembe venni, legalább azonban komfort nélkülinek kell tekinteni. /4/ Ha a társbérleti lakrészhez főzőhelyiség használata nem biztosított, a lakrészt ilyen esetben is komfort nélkülinek kell tekinteni a használati érték meghatározásánál 4. A lakbér mértékének módosítása /1/ A megállapított lakbért módosítani kell ha a lakás alapterületében, használati értékében a bérbeadó költségén változás következik be. /2/ Ha a bérlő a lakást bérbeszámítási igény nélkül úgy alakítja át, vagy korszerűsíti, hogy a lakás használati értéke megváltozik, e címen a lakbér a lakásbérleti jogviszony megszűnéséig nem módosítható. /3/ A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a bérbeadónak - a lakbéren felül ~ díjmegtérítést kötelesek fizetni. A bérlő a díjmegtérítést a lakbérrel egyidőben köteles a bérbeadó részére megfizetni. 5. A magántulajdonban lévő lakások és a kényszerbérlet alapján bérbeadott lakások lakbére /1/ A magántulajdonban lévő lakásra január 1-je előtt létrejött és e rendelet hatályba lépésekor fennálló bérleti jogviszony keretében hasznosított lakás bére az önkormányzati bérlakásokra meghatározott bérleti díj kétszeresét nem haladhatja meg. /2/A kényszerbérlet alapján létrejött vagy azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakás bérét az önkormányzati tulajdonú lakásokéval azonos módon és mértékben kell megállapítani és megfizetni. 6. Vegyes rendelkezések /1/ E jogszabály alkalmazása során a teljes működési költséget magába foglaló típusú lakbér: /önköltségi lakbér/ amely biztosítja az épületek teljeskörű üzemeltetését, karbantartását, időszerű felújítását és pótlási költségét. Ez a lakbér biztosítja az épületek megfelelő műszaki szintentartását folyamatosan, az élettartamon belül. /2/A bérlakások működtetése során felmerülő költségek: a./ Üzemeltetési költség amely fedezi az épületek technikai kezeléséhez kapcsolódó költségeket.

3 b./ Karbantartási költség: A folyamatos lakáshasználathoz elengedhetetlen javítások költségei, melyek lehetnek: - gyors hibakijavítások költségei, - a halasztást tűrő, időszerű karbantartás költségei. c./ Felújítási költségek: A lakáshasználat ideje alatt az időszakonként szükséges - műszaki beavatkozások költsége, melyek során az épületszerkezetek az eredetit megközelítő, vagy meghaladó állapotban kerülnek biztosítva ezzel a lakhatás folyamatos fenntartását. A felújítások lehetnek: - részleges felújítások /egy-egy főszerkezetre kiterjedően/: - teljes felújítások /az egész épületre kiterjedően/: - értéknövelő felújítások d./ Pótlási költségek: Az építési beruházások költségeinek megtérülése a lakáshasználat folyamán, 50 év feltételezéssel. Az épület élettartama alatt ugyanis - a felújítások és karbantartások ellenére - elhasználódik mind fizikailag, mind erkölcsileg. elbontásuk, majd újraépítésük szükséges, vagy a fizikai és erkölcsi elhasználódásukat helyreállító felújításuk, átalakításuk, és korszerűsítésük vagyis rekonstrukciójuk, melyek elmaradása, vagyonvesztéssel jár. 7. Záró rendelkezések E rendelet május l. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell alkalmazni. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi 16. számú önkormányzati rendelete, és az évi 8. számú önkormányzati rendelet 29. -a hatályát veszti. A távollévő Dr. Farkas Károly jegyző helyett Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Modrovits Sándor s. k. polgármester vezető jogtanácsos Záradék: Elfogadta a Közgyűlés az április 11.-i ülésén Kihirdetve: április 25.-én

4 1. számú melléklet A Közüzemi Rt. javaslata az önkormányzati lakások lakbérének megállapítására, a 273/1995/X.19./ számú Közgyűlési határozat /az önkormányzati lakások használati értékén alapuló lakbéréről/ alapján. A havi lakbér kiszámítása A lakbérek működési költségéből /K/ és az összes lakás alapterületét is figyelembe vevő, használati értéket kifejező pontértékből /Pe/ kiszámítandó az egy pontértékre jutó költség /k Ft/év, Ft/hó/ összes költségszámítás: üzemelési költség: karbantartás, felújítás és pótlási költség eft/év eft/év K= e Ft/év összes pontérték részletes felmérés besorolás és összesítés alapján Pe= /lakási./p.é x m2/ + lakásii /p.é x m2/+...lakás x /p. é x m2/ Egy pontértékre jutó költség: k= e= ft/év ill Ft/hó/m2= 0.9Ft/hó A lakbér havi mértéke az alapterület "at" alapterületű és "Pe" pontértékű lakásnál lb= at x Pe x k A lakbért meghatározó tényezők közül a - lakás alapterülete általában változatlan, - a pontérték esetenként csökkenthető vagy növelhető /pl. penészes lakás, korszerűsítés/ - költség évente megállapító érték Javaslatunk szerint a lakbér mértéke bármely változás esetén könnyen módosítható. A Közüzemi Rt-nél lévő számítógépes program a leírt lakbérszámítási módszerhez készült. A számítás menete egyszerű, áttekinthető és minden költséget a meghatározott használati értékhez rendel.

5 2. sz. melléklet A lakás használati érték meghatározásának szempontjai, melyet a Közgyűlés 273/1995(X. 19.) sz. határozata alapján létrehozott bizottság egyhangúlag elfogadott I. Komfortfokozat és fűtési mód 1. Összkomfortos, központi fűtési móddal 45 /táv- egyedi központi vagy etage fűtéssel/ 2. Komfortos, gázfűtéssel Komfortos egyéb fűtéssel 30 /szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával/ 4. Félkomfortos gázfűtéssel Félkomfortos egyéb fűtéssel 15 /szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával/ 6. Komfort nélküli gázfűtéssel Komfort nélküli egyéb fűtéssel 6 /szilárd vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával/ 8. Szükséglakás gázfűtéssel 4 9. Szükséglakás egyéb fűtéssel 2 II./A Épület építési módja és műszaki állapota 1. Hagyományos szerkezetű 1983 után épült, 10 vagy felújított 2. Hagyományos szerkezetű 1950 és között épült és 1983 után nem felújított 3. Hagyományos szerkezetű 1949 előtt épült 5 és 1968 és 1982 előtt felújított 4. Hagyományos szerkezetű 1949 előtt épült 3 és 1967 előtt felújítva, vagy 1968 után részletes felújításban, ill. TMK-ban részesült. 5. Hagyományos szerkezetű 1949 előtt épült 1 és nem felújított 6. Blokkos szerkezetű és felújított 8 7. Blokkos szerkezetű és nem felújított 6 8. Panelos szerkezetű, 1983 után épült 8 9. Panelos szerkezetű és között 5 épült. 10. Panelos szerkezetű, 1974-ig épült 4 Az épület felújítottsága éven belül épült, vagy teljes felújításban részesült épület éven belül épült és 10 éven belül tető, homlokzat és közös közlekedő felújítva éven belül épült és 10 éven belül tető, homlokzat és közös közlekedő nem volt felújítva

6 4. 30 éven túl épült, vagy teljes felújításban 4 részesült épület és 10 éven belül tető homlokzat és közös közlekedő felújítva éven belül épült vagy teljes felújításban 6 részesült az épület és a tető homlokzat, közös közlekedő 10 éven belül nem volt felújítva. 6. Az épület rekonstrukcióra szorul. 1 II./B. A lakás épületen belüli elhelyezkedése 1. Földszinti 8 2. I-II emeleti III-IV emeleti lift nélkül 6 4. III.-IV emeleti lifttel 8 5. V-X emeleti lifttel 6 6. IV. emelet felett lift nélkül 2 II./C A lakás védettsége Nem került felmérésre 1. Felsőszintes, épület közbülső lakása 2. Szélső lakás 3. Felső lakás 4. Szélső és felső lakás 5. Oldalról alulról és felülről védett lakás III. Lakóövezet/L. az évi 60. sz. Ök. rendelet szerint/ 1. Történelmi belváros I Belváros környéke II-IV Uránváros Rácváros, Patacs Árpádváros - Nagyárpád - Postavölgy Magyarürög, Istenkút, Nyugati Mecsek-oldal Keleti Mecsek-oldal Meszes Gyárváros Újhegy Somogy-Vasas, Hird és Üszögpuszta Pécsszabolcs és Bánom 2 6. Kertváros Megyer Város - Málom 15 A lakás használati értékét meghatározó szempontok megoszlása: %-ban 1./ I. Komfortfokozat és fűtési mód 45 2./ II./A Az épület építési módja és műszaki állapota 20 3./ II./B A lakás épületen belüli elhelyezkedése 10 4./ II./C A lakás védettsége - 5./ III. Lakóövezet 25 Összesen: 100%

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

2006. évi 10. szám 2006. június 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2006. évi 10. szám 2006. június 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 10. szám 2006. június 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI EGYSÉGES SZERKEZETBEN Az önkormányzati tulajdonú

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (III. 30.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és helyiségek bérletének, és elidegenítésük feltételeinek szabályairól

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére 1. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzati Képviselő-testületének a lakásgazdálkodásról szóló 17/2004.(IV.30.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról.

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2006.(III.10.) rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2006.(III.10.) rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

egységes szerkezet A rendelet hatálya

egységes szerkezet A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA

ELSŐ RÉSZ A RENDELET HATÁLYA Gyömrő Város Önkormányzatának 6/2006. (IV.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes helyi szabályokról A 19/2006.

Részletesebben

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet

Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet Melléklet: egységes szerkezetű lakásrendelet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK Zrt. 3072-5/A10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Kö z g y ű l é s e J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló 25/2006.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2008. (IV.22.) rendelete. a lakások és helyiségek bérletéről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2008. (IV.22.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben az 5/2009. (III.30.), a 16/2009. (XI.2.), a 24/2010.(XI.22.), a 25/2010.(XI.22.),

Részletesebben

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot.

Egységes szerkezetben. 2014. február 1-től hatályos állapot. Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE Készült: A 2015. április 22-én tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Kovács Raymund önkormányzati képviselő Tárgy: Javaslat a fiatal házasok

Részletesebben

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje

A rendelet hatálya II. A lakásbérlet szabályai, a pályázatok elbírálásának rendje Pécel Város Önkormányzatának /2007.(VI. 8.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról Pécel Város Önkormányzatának

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.(II.22.), 23/2007.(VI.6.), 26/2007.(VI.29.), 6/2008.(I.30.), 14/2008.(II.27.), 24/2008.(V. 7.), 56/2008.(XII.19.), 32/2009.(IX.10.), 30/2010.(XI.9.),

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

Melléklet: Lakásrendelet tervezet

Melléklet: Lakásrendelet tervezet Melléklet: Lakásrendelet tervezet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK ZRt. 1018-23/100/2006 J a v a s l a t a lakások bérletéről szóló rendelet elfogadására Összeállította: Dr. Halmai Gyula igazgató

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lév lakások bérletér Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/ 2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006. (04.29.) számú rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II.

A rendelet hatálya. (2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Lakástörvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. II. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselıtestületének a 3/2007. (II.26.) Ök.sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2012. március

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2003. (IV. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2003. (IV. 1.) számú r e n d e l e t e a szociálisan hátrányos helyzetbe került személyek részére nyújtható - lakhatásukat segítő adósságkezelési szolgáltatásról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben