MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - BÖLCSÉSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT július 4. de.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - BÖLCSÉSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT 2003. július 4. de."

Átírás

1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - BÖLCSÉSZ PÓTÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT július 4. de. IRODALOM Kérjük, először olvassa el figyelmesen a feladatokat, csak ezután döntsön saját belátása szerint a kidolgozás sorrendjéről és az időbeosztásról! Válaszaiban ügyeljen a helyesírásra, a nyelvhelyességre, mert az ilyen jellegű hibákkal helyes megoldás esetén is pontokat veszíthet! A magyar írásbeli összpontszáma: 100 pont (esszé-feladat: 0-20 pont, irodalmi feladatok: 0-50 pont, nyelvtani feladatok: 0-30 pont). Az elkövetett egyedi hibák az összes pontszámból a következő pontlevonást eredményezhetik: tárgyrag, j-s toldalékok (személyrag és módjel) eltévesztése, igekötő hibás írása, elválasztási hiba 3-3 pont, j és ly eltévesztése, tulajdonnév írásának és toldalékolásának eltévesztése 2-2 pont. Az elkövetett hibákért az összes pontszámból legfeljebb 15 pont vonható le! Piszkozatot nem készíthet! IRODALOM 1. Elemezze részletesen az alábbi verset! Milyen poétikai sajátosságok jellemzik a szöveget? (0-20 pont) Balassi Bálint: Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el Az Csak búbánat nótájára Júlia két szemem, olthatatlan szenem, véghetetlen szerelmem, Júlia víg kedvem s néha nagy keservem, örömem és gyötrelmem, Júlia életem, egyetlenegy lelkem, ki egyedül bír velem. Júlia a lelkem, mikoron szól nekem, szerelem beszél velem, Júlia ha rám néz, azonnal eszem vész, mert szerelem néz engem, Júlia hol alszik, még az is úgy tetszik, hogy ott nyugszik szerelem.

2 Ő tüzes lelkemnek, fájdalmas szivemnek kivánt jó orvossága, Ő szemem világa, árnyéktartó ága, jó szerencsés csillaga, Ő kinek kívüle ez világ szépsége nem kell, sem vigassága. Vagy áll, ül, nevet, sír, örül, levelet ír, szerelem is azt teszi; Vagy mulat, énekel, vagy sétál alá s fel, szerelem azt míveli, Mert mint jó barátját Venus-asszony fiát kézen fogva viseli. A paradicsomba termett szép új rózsa dicsőséges orcája, Testszín ruhájába aki őtet látja, szép Vénusznak alítja, Új formában illik, mint nap úgy tündöklik gyöngy között fényes haja. Duna lefolytában rugaszkodott sajka mely sebességgel megyen, Táncát ő úgy járja, merőn áll dereka, mintha csúszna sík jégen, Valahova lépik, sok szemek kísérik csudálván jár mely szépen. Midőn néha terül vagy mellettem kerül, szoknyája elterjedvén, Szerelmével belül veszen akkor körül, engemet felgerjesztvén, Udvari jó módját látván érzem kínját, keservesen rá nézvén. Akkor az én dolgom azonképpen vagyon amint a bölcsök írják, Hogy egy kárhozattnak pokolban nagy kányák szívét rágják, szaggatják, De nem fogyathatják, noha rágton rágják, mert nőttön nőni látják. Én szívemet is így, mikor én hozzám víg, ő nevelten neveli, De viszont mint kánya ő kegyetlen kínja rágja, szaggatja, eszi, Én állapotomat, mint egy kárhozatot oly keservessé teszi. Dolga mind egyenlő, szerelemmel egy ő, csak erkölcse külömböz: Kegyes a szerelem, s Júlia kegyetlen, engem halálra üldöz, Szerelem mely édes, Júlia oly mérges, mert engem csak ver földhöz. (Magyarázat a 8. versszakhoz: mitológiai utalás, Létót (Zeus egyik feleségét) Apollón és Artemis anyját Tityos óriás megtámadta s magával hurcolta. Apollón, mint kicsiny fiú, leterítette nyilával az óriást, aki ezután az Alvilágba került s máját két keselyű marcangolta, ám a mája mindig újranőtt.)

3

4

5 2. Nevezze meg az alábbi szövegrészletek címét a szerző nevével együtt! (0-12 pont) a) "Harminckét évem elszelelt s még havi kétszáz sose telt. Az ám, Hazám!" b) "Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös, vad csomókban áll. Fölöttünk fú a förtelmes halál." c) "Csönd van. A dudva, a muhar, A gaz lehúz, altat, befed S egy kacagó szél suhan el A nagy Ugar felett." d) "Hej, ti kutyák, azt hittétek, hogy már sose térek Trója alól haza én, hát így nyírtátok a házam, együtt háltatok itt szolgálóimmal erővel, még éltem s feleségül akartátok feleségem, nem féltétek az isteneket, kik az égbe lakoznak, s nem rettegve, hogy egyszer elérhet az emberi gáncs is. Most a halál hálóját hurkolom én nyakatokra." e) "Ne gúnyolj, oh Lucifer, csak ne gúnyolj: Láttam tudásod tiszta alkotását, Nagyon hideg volt ottan e kebelnek. De, oh, Uram! ki fog feltartani, Hogy megmaradjak a helyes uton? Elvontad tőlem a vezérkezet Hogy a tudás gyümölcsét ízlelém."

6 f) "Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!" 3. Olvassa el figyelmesen a következő meghatározásokat! Nevezze meg a hozzájuk tartozó fogalmakat! (0-7 pont) a) Hitrege; olyan mesés elbeszélés, mely a természet és társadalom jelenségeit, hatóerőit természetfeletti lények, legendás hősök alakjában jeleníti meg. b) Eredetileg szónoklástan, az ékesszólás tana, később a prózastílus elmélete. c) Novellisztikus, főként szerelmi témájú verses epikai alkotás a XVI. században. d) Komoly vagy fenséges tárgyú mű szatirikus utánzata, átirata; a tárgyhoz nem méltó formálás kelti a komikus hatást. e) Francia költői irányzat a XIX. század második felében, mely a romantikával ellentétben a személytelen költészetet tette programjává, az ihlettel szemben pedig a műgond fontosságát hangsúlyozta, s formai tökélyre törekedett. f) Mózes első könyve, amely a világ teremtését tárgyalja. g) Ismeretelméleti irányzat, mely az észt, az emberi értelmet tekinti az igaz ismeretek forrásának.

7 4. Jelölje be a következő szövegrészlet verstani képletét! Nevezze meg a formát és jellemezze röviden azt a verselési rendszert, amelyikhez véleménye szerint tartozik! Említsen meg példaként egy olyan irodalmi művet, amely ugyanebben a versformában íródott! (0-4 pont) "Rajta, mutasd az utat, valamely rossz rongyot is adj rám, tán hoztál a ruhák számára magaddal ilyesmit." 5. Milyen szerepet játszottak Dante életében? (0-7 pont) a) a guelfek és ghibellinek harca b) Firenze c) Beatrice d) Vergilius e) az esztendő f) Ravenna g) Boccaccio

8 6. Egy szabadon választott XIX. századi magyar regény (vagy kisregény) alapján érveljen a lehetséges megfilmesítés ellen! Indokolja meg a regény (kisregény) prózapoétikájának elsőbbségét a film ábrázolásmódjával és nyelvével szemben! (0-8 pont) 7. Nevezze meg a felsorolt rímképleteket! (0-5 pont) a) a a b b b) a b a b c) a b b a d) a a a a e) a b a, b c b, c d c, stb. f) x a x a

9 8. Kapcsolja össze a szerzők nevét a művek címével! (0-7 pont) Dosztojevszkij Stendhal Camus Mészöly Miklós Vajda János József Attila Ibsen Arany János Jelentés öt egérről A vaáli erdőben A pármai kolostor A félkegyelmű Sziszüphosz mítosza Peer Gynt Bolond Istók Thomas Mann üdvözlése

10 MAGYAR NYELV 1. Olvassa el figyelmesen az idézett szövegrészletet! Feladatainak egy része e szövegrészlethez kapcsolódik! Búcsú az országos rendektől Elérkezett a búcsú pillanata, s e pillanatban kötelességünknek hittük a Tekintetes Karok és Rendek előtt még egyszer megszólamlani; s elmondani fájdalmunkat, hogy a haza választott fiainak köréből távoznunk kell; elmondani az okot, mely e távozást szükségessé tette. Mert oly helyről lépünk le, hol lehetségig megállani küzdés és szenvedés közt is kötelesség; oly karokból szakadunk ki, melyek a fáradságos pályán baráti részvéttel valának felénk kinyújtva; s ezeket tekintve, sem oly nemes barátság iránt hálátlanoknak, sem oly nagy kötelesség iránt hívteleneknek látszani nem akarunk... Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés. Isten őrizze meg e nemzetet minden gonosztól; isten virrassza fel e nemzetre a teljes felvirágzat szép napját! a) Határozza meg, melyik stílusrétegbe tartozik az idézett szöveg! (1 pont) b) Mutasson rá e stílusréteg jellemzőire a szövegben! (3 pont) 2. a) Mi a cím szerepe a szövegben? (1 pont) b) Mutasson rá a szöveg és címe kapcsolatára az idézett részletben! (2 pont)

11 3. Fokozza a következő mellékneveket! (3 pont) sokrétű: nagyarányú: kisszámú: 4. A hangkapcsolódásnak milyen szabályszerűségei érvényesülnek az alábbi szavak kiejtésében illetve írásában? (3 pont) különben: barátja: nyolccal: adhat: 5. Milyen nyelvemlék található a felsorolt kódexekben? (3 pont) Pray-kódex: Löweni-kódex: Jókai-kódex: 6. Milyen nyelvváltozatokra tagolódik a nyelv földrajzi és társadalmi szempontból? Írjon két-két példát is az egyes nyelvváltozatokhoz! (3 pont)

12 7. Függőleges vonalakkal bontsa szóelemekre az alábbi szóalakokat! Jelölés: szótő 1; képző 2; jel 3; rag 4 (3 pont) lopkodhatnak: megdöbbenéséről: véleményezői: 8. Írjon egy-egy közmondást az alábbi szavakkal! (3 pont) rózsa: bors: verem: 9. a) Elemezze (jelölje aláhúzással is) és ábrázolja az alábbi mondatot a szokott ágrajzzal! (2 pont) A diák ujjai tapogatva járták a húrokat. b) Elemezze és ábrázolja az alábbi mondatot a szokott ágrajzzal! (3 pont) Volt, aki az asztalra könyökölt, volt, aki maga elé nézett.

13

MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004

MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 MAGYAR T JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2004 A javítási útmutató a középiskolai tananyag követelményeit figyelembe véve adja meg a várható (de nem minden részletében kötelező) választ, illetve az egyes válaszokért

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap

A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap Oktatási Hivatal A humor megjelenési formái Petőfi Sándor életművében című témához tartozó feladatlap 1. feladat Nevezzen meg két írót a magyar és kettőt a világirodalomból, akinek az életművében jellegzetes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 5. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Horn Gergely A

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0803 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 9. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Magyar nyelv és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 4. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12.

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ. II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK AZ IRODALOMTANÍTÁSHOZ II. Szövegértés, műértelmezés, szövegalkotás, ismeretek, kompetenciák 7-12. osztály Válogatott feladatok, esszécímek Digitalizálva: 2011 2 ELŐSZÓ Az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 4. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A szövegértési

Részletesebben

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk.

A reformkor. 7. Tiszteletre méltónak tartod-e a sikeres üzleti tevékenységet? Válaszodat legalább 3 érvvel indokolt! Egyéni válaszokat várunk. Kölcsey Ferenc A reformkor Emléklapra 1. Általános instrukció a tanulók számára. Nem igényel választ. 2. Melyik városban született Kölcsey fentebb olvasható verse? - Milyen törvényalkotó testület ülésezett

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A

Részletesebben

v eleji felmérés Apáczai Csere János

v eleji felmérés Apáczai Csere János v eleji felmérés Apáczai Csere János A híres magyar tanár, filozófus, pedagógiai író 1625-ben Apácán született. Elemi iskolába szülőfalujában járt, majd Kolozsváron folytatta középiskolai tanulmányait.

Részletesebben

A TISZATÁJ DIÁKMELLÉKLETE

A TISZATÁJ DIÁKMELLÉKLETE A TISZATÁJ DIÁKMELLÉKLETE 1998. DECEMBER 56. SZÁM DEBRECZENI ATTILA A kötött ihletek költõje FAZEKAS MIHÁLY: CS. ET F. Vershelyzet és szólamok Cs. et F. Csokonai és Földi. Fazekas Mihály két közeli jóbarátja

Részletesebben

Közlemények 2013/2. A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata

Közlemények 2013/2. A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata tánctudományi Közlemények» 2013/2. A Magyar Táncművészeti Főiskola folyóirata V. évfolyam 2. szám Csavard a derekadat, herceg, a derekadat! Riszáld magadat, magadat, amíg a szíved beleszakad! Derekad arany-buzogányát,

Részletesebben

Petõfi Sándor: János vitéz

Petõfi Sándor: János vitéz Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Mesék Tündérmese Tündérszép Ilona és Árgyélus... 8 Hõsmese Fehérlófia... 15 Csalimese, hazugságmese, láncmese Csali mese; Bolond mese; A kakas és a pipe... 23 Cigány mese Az elrejtett

Részletesebben

FELELOS SZERKESzTO: SfK SÁNDOR BIRKAS ENDRE HEGEDŰS FERENC

FELELOS SZERKESzTO: SfK SÁNDOR BIRKAS ENDRE HEGEDŰS FERENC J FELELOS SZERKESzTO: SfK SÁNDOR BIRKAS ENDRE HEGEDŰS FERENC KISS ISTVAN MARKUS LASZLO OHMACHT NANDOR RONAY GYÖRGY SACI ISTVAN StK SANDOR SINKO FERENC SZOMOR TAMAS SZÖRf:NYI ANDOR írásai L 1~~J ~KT~BER

Részletesebben

HOGYAN ELEMEZZÜNK? Csokonai Vitéz Mihály A vídám természetű poéta című verse alapján

HOGYAN ELEMEZZÜNK? Csokonai Vitéz Mihály A vídám természetű poéta című verse alapján HOGYAN ELEMEZZÜNK? Csokonai Vitéz Mihály A vídám természetű poéta című verse alapján Keressétek meg, milyen szöveg méltatja Csokonai Vitéz Mihályt a halasi legációjának évfordulóján felavatott emléktáblán!

Részletesebben

Azonosító jel: FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 21. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 21. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 21. FILOZÓFIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-1, I. rész B változat Ez a teszt magyar tannyelvű gimnáziumokban érettségiző diákok számára szól.

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben