Tűzvédelmi jogszabályváltozások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tűzvédelmi jogszabályváltozások"

Átírás

1 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Előadó: Nyíri Csaba tűzvédelmi szakértő Elérhetőség: Tel: Web:nyirituzvedelem.hu 1

2 Mi történt az elmúlt egy évben. 2

3 Megjelentek új jogszabályok, illetve módosultak régiek 3

4 ÚJ JOGSZABÁLYOK 4

5 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 5

6 Föld felett elhelyezett vezeték biztonsági övezete 6

7 A biztonsági övezet terjedelme föld feletti szabadvezeték esetében: 500 kv-ot meghaladó névleges feszültségszint felett 40 méter, 300 kv felett 500 kv névleges feszültségszintig 28 méter, 200 kv felett 300 kv névleges feszültségszintig 18 méter, 35 kv felett 200 kv névleges feszültségszintig 13 méter, 1 kv felett 35 kv névleges feszültségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter, legfeljebb 1 kv névleges feszültségszintig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, 7

8 A biztonsági övezet terjedelme föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter, föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kv névleges feszültségszintig 2,5 méter és 1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült, 8

9 Tilalmak a biztonsági övezetben föld feletti vezeték esetén Például: az OTSZ szerinti A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály, üzemanyagtöltő állomás, létesítése 9

10 Tilalmak a biztonsági övezetben anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában: nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-eszköz-mozgástér együttes mérete, az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyagok tárolása és felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével, 10

11 Tilalmak a biztonsági övezetben az alábbi formákban történő munkavégzés: az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanásés tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági termeléssel együtt járó szokványos munkaműveletek, a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése, 11

12 Tilalmak a biztonsági övezetben az alábbi formákban történő munkavégzés: az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanásés tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági munkák végzése során szükségszerűen a táblán maradó szármaradvány égetése, 12

13 Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete 13

14 A biztonsági övezet terjedelme Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően a) 35 kv-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter, b) 35 kv-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter, a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed. 14

15 Tilalmak a biztonsági övezetben A biztonsági övezetben csak a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával végezhetőek az alábbi tevékenységek: fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása, éghető anyagoknak olyan mennyiségben történő égetése, amely veszélyeztetheti a villamos berendezés biztonságát, 15

16 Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete 16

17 A biztonsági övezet terjedelme Falra szerelt szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték köpenyétől a légtér felé mért 0,5 méterig terjed. 17

18 Alépítményen, építményen belül, külön légtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsági övezete 18

19 A biztonsági övezet terjedelme Alépítményen, építményen belül, külön légtérben elhelyezett szigetelt vezeték biztonsági övezete a vezeték légterét határoló falak külső felületéig terjed. 19

20 Egyéb korlátozások a biztonsági övezetben A biztonsági övezetben tűz- és kárelhárítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a villamos berendezésre, a tűz- és kárelhárítási tevékenységet végzőkre külön veszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében oltóporral vagy oltóhabbal végzett tűzoltásra csak az adott feszültségre bevizsgált poroltókat, haboltókat szabad használni. Ha a föld feletti vezetéket a villamosmű üzemben tartója feszültség-mentesítette - a feszültségmentesített területet átadta a kárelhárító szervezet részére - a tűz- és kárelhárítási tevékenység korlátozására a rendelet előírásait nem kell alkalmazni. 20

21 2012. évi XC. törvény A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 21

22 A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni az égéstermékelvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, az égéstermékelvezető műszaki felülvizsgálatát, 22

23 A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni 2015-től: a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is, valamint az égéstermék paramétereinek ellenőrzését. 23

24 az ingatlan használója a közszolgáltatást köteles igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott égéstermék-elvezetővel van felszerelve, vagy ahhoz csatlakozik, vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetőt tart fenn. (olyan égéstermék-elvezető, amely a tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés) 24

25 Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint 25

26 Nem tartozik a közszolgáltatás körébe a használaton kívüli égéstermék-elvezető (olyan égéstermékelvezető, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták) 26

27 Ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során, a szakterületét érintően, az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli írásban felszólítja a használót az üzemeltetés azonnali leállítására a szabálytalanság megszüntetéséig, az ingatlan címének közlésével - a veszély jellegétől függően - haladéktalanul tájékoztatja a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztói engedélyest. Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki felülvizsgálata - az ingatlan használója e törvényben meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt meghiúsul a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot. 27

28 Tűzvédelmi hatóság közszolgáltatókról nyilvántartást vezet (helyi vagy területi) folyamatosan vizsgálja a közszolgáltatás minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételeit, a közszolgáltató tevékenységét, eljár az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén, eljár az ingatlan használója, tulajdonosa megkeresése a közszolgáltatóval kapcsolatos panaszos ügyekben, a közszolgáltatói tevékenységére vonatkozó szabályokat megszegő közszolgáltatóval szemben legalább forint, legfeljebb forint összegű bírságot szabhat ki, eljár az ingatlan tulajdonosával szemben ha kötelezettségeit nem teljesíti, az ingatlan tulajdonosával szemben a kötelezettségeinek nem teljesítése esetén legalább 5000 forint, legfeljebb forint összegű bírságot szabhat ki. eljár az égéstermék-elvezető szakszerűségét igazoló szakmai nyilatkozatok kiadására vonatkozó vitás ügyek esetében, felülvizsgálja felügyeleti szervként a panaszos által vitatott, a közszolgáltató által kiadott szakmai nyilatkozatok tartalmát. 28

29 A rendelet értelmében a kéményseprő-ipari közszolgáltatóknál Megyei (fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóságok látják el a hatósági felügyeletet. Az ingatlantulajdonosok esetében a Katasztrófavédelmi kirendeltségek látják el a hatósági felügyeletet. 29

30 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról 30

31 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet A közszolgáltató következő diákon felsorolt veszély esetében soron kívül értesíti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót. 31

32 Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei tüzelőberendezés működése közben az égéstermék 5 percen túli tartós visszaáramlása, 32

33 Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei ki nem égethető égéstermék -elvezető belső felületén lerakódott szurokréteg, szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermékelvezetőjénél a szikrafogó hiánya az E-F tűzvédelmi osztályú (nád, szalma, fazsindely és egyéb anyagú) tetőhéjalás esetében, vagy az égéstermék-elvezetőből kijutó szikra által veszélyeztetett területen belül E-F tűzvédelmi osztályú anyag jelenléte az égéstermék-elvezető kitorkollásától mért 15 méteres távolságon belül, 33

34 Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei olyan égéstermék-elvezető használata, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet van beépítve, vagy az ilyen éghető anyagtól való távolságtartás kisebb, mint az égéstermékelvezető gyártója által meghatározott minimális távolság vagy ennek hiányában kisebb, mint 12 cm, 34

35 35

36 36

37 Az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendő hatóságok és a kötelező értesítés esetei olyan égéstermék-elvezető használata, amelynél a jogszabály szerinti műszaki vizsgálatot, ellenőrzést és tisztítást nem végezték el, nem megfelelően rögzített összekötő elem vagy nem zárható tisztítónyílás 37

38 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet A kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 38

39 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet A közszolgáltatás ellátásához szükséges minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételek A közszolgáltatás ellátásának rendje, gyakorisága Az égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatok és azok szakmai követelményei Az égéstermék-elvezetők és a csatlakozó tüzelőberendezések közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatai Közszolgáltatás végzéséhez szükséges formanyomtatványok tartalmi követelményei és a kitöltésükre, selejtezésükre vonatkozó szabályok Az ingatlan tulajdonosára és használójára vonatkozó, a közszolgáltató feladatainak ellátását biztosító feltételek A közszolgáltatási díjak meghatározásának a közszolgáltatási feladatok tartalmától függő, részletes szabályai 39

40 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 40

41 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet A Kormány a tűzvédelemmel összefüggő piacfelügyeleti hatósági feladatokhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzések lefolytatására a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. A BM OKF és a katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrzi a forgalomba hozatalra, forgalmazásra vagy beépítésre kerülő építési termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés, tűzoltó-technikai termék (a továbbiakban: termék) tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőségét. 41

42 jogkörök BM OKF az építési termékek, a tűzoltó-technikai termékek, a tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek, berendezések tűzvédelmi, biztonsági követelményei esetén a piacfelügyeleti hatósági feladatokat a BM OKF látja el kirendeltség az ezekkel összefüggő helyszíni ellenőrzések lefolytatását a katasztrófavédelmi kirendeltségek látják el. 42

43 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 43

44 Rendelet szabályozza A honvédelmi szerv valamint a hivatásos és önkormányzati tűzoltóság együttműködési megállapodásának megkötésére és tartalmára vonatkozó szabályokat Együttműködést a tűzvédelmi hatósági eljárásokban. 44

45 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról 45

46 Az ingatlan tulajdonosa köteles a felhasználói berendezés - a gázfelhasználói technológia kivételével - műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett felhasználói berendezés esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 5. évben és ezt követően 5 évente, a csatlakozóvezeték műszaki-biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés, vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően üzembe helyezett csatlakozóvezeték esetében az első műszaki biztonsági felülvizsgálat évét követő 10. évben és ezt követően 10 évente elvégeztetni. 46

47 A rendelet hatálybalépése előtt üzembe helyezett felhasználói berendezés - a gázfelhasználói technológia kivételével -, vagy csatlakozóvezeték első műszakibiztonsági felülvizsgálatát az ingatlantulajdonos az alábbi időpontig köteles elvégeztetni: az január 1-je előtt vagy ismeretlen időpontban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31- ig, az január 1-je és december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, az január 1-je és december 31-e közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig, a január 1-je és az e rendelet hatálybalépése közötti időszakban üzembe helyezett felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében, vagy az előző bekezdések szerinti időpontban üzembe helyezett, de december 31-e után felülvizsgált felhasználói berendezés vagy csatlakozóvezeték esetében december 31-ig. 47

48 Ki végezheti: A műszaki-biztonsági felülvizsgálatot a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet szerinti, műszaki biztonsági felülvizsgálatra jogosító engedéllyel rendelkező gázszerelő végezheti. 48

49 jegyzőkönyv A műszaki-biztonsági felülvizsgálatról a gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készíteni, és annak egy példányát az ingatlan tulajdonosának igazolható módon át kell adni, egy példányát pedig a földgázelosztó vagy a PB-gázszolgáltató részére 8 napon belül megküldeni. A jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosa köteles a következő felülvizsgálatot követő 30 napig megőrizni. A földgázelosztó vagy a PBgázszolgáltató a jegyzőkönyvet köteles nyilvántartani. 49

50 Tűzveszély! Amennyiben a gázszerelő a felhasználási helyen, az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, akkor köteles a veszélyhelyzetet kiváltó okot megszüntetni és arról az ingatlan tulajdonosát a vizsgálatról készült jegyzőkönyvben tájékoztatni, és egyidejűleg a földgázelosztót vagy a vezetékes PB-gázszolgáltatót a jegyzőkönyv megküldése mellett haladéktalanul értesíteni köteles. 50

51 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról 51

52 Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások és szolgáltatások díjai Sorszám Eljárás megnevezése Díjak mértéke forintban 1. Egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett műszaki megoldás jóváhagyására indított eljárás Tűzvédelmi szakértői engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás, a nyilvántartás vezetése 3. Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 4. Pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 5. Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés

53 Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági eljárások és szolgáltatások díjai Sorszám Eljárás megnevezése 6. Radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása tekintetében nyitott sugárforrás esetében tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 7. Telepengedély kiadása iránti eljárásokban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 8. Éghető töltetű tárolótartály létesítési és használatbavételi eljárásaiban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 9. Zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 10. Polgári repülőtér építésügyi hatósági eljárásában tűzvédelmi szakhatósági közreműködés 11. Leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban tűzvédelmi szakhatósági közreműködés Díjak mértéke forintban

54 A díj megfizetését az eljáró szerv részére az eljárás lefolytatására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. 54

55 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 55

56 Változás oka 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet a 44/2012. (XII. 20.) AB határozat február 28-ai hatállyal megsemmisítette. Nem volt tűzvédelmi vonatkozása. 56

57 Változatlanul Vannak szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek Vannak ellenőrzéshez kötött tevékenységek 57

58 I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek 1. egyéb gumitermék gyártása 2. festék, bevonóanyag gyártása 3. fűrészárugyártás 4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása 6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 8. kőolaj-feldolgozás 9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása 11. motorkerékpár gyártása 58

59 I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek 12. műanyag csomagolóeszköz gyártása 13. műanyag építőanyag gyártása 14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 16. papírgyártás 17. ragasztószergyártás 18. szőnyeggyártás 19. tapétagyártás 20. tisztítószer gyártása 21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 22. vegyi szál gyártása 59

60 ellenőrzéshez kötött tevékenységek 1. egyéb bútor gyártása 2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása 3. egyéb papír-, kartontermék gyártása 4. épületasztalos-ipari termék gyártása 5. falemezgyártás 6. gépjárműjavítás, karbantartás 7. hangszergyártás 8. illóolajgyártás 9. irodabútor gyártása 10. irodai papíráru gyártása 11. játékgyártás 60

61 ellenőrzéshez kötött tevékenységek 12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 13. konyhabútorgyártás 14. kötött, hurkolt kelme gyártása 15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 16. papír csomagolóeszköz gyártása 17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása 18. tároló fatermék gyártása 19. testápolási cikk gyártása 20. textilszálak fonása 21. textilszövés 22. textil, szőrme mosása, tisztítása 61

62 MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK 62

63 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 63

64 Katasztrófavédelmi kirendeltség az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabálytalanság megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha Ez volt Ez lett a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja, azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja, 64

65 Katasztrófavédelmi kirendeltség (helyi szerv) új hatáskörei eljár a beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, továbbá a tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok távfelügyelete tevékenységgel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban, eljár a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatosan az ingatlan tulajdonosával szemben, szükség esetén bírságot szab ki, lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást. 65

66 Katasztrófavédelmi igazgatóság (területi szerv) új hatáskörei eljár a tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata, tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, területi szervei, hivatásos tűzoltóságai, önkormányzati tűzoltóság, létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi technikára vonatkozó, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés kivitelezése, karbantartása, javítása, telepítése, felülvizsgálata, tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok távfelügyelete, tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés, tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos bejelentési eljárásokban 66

67 Katasztrófavédelmi igazgatóság (területi szerv) új hatáskörei Eljár A kéményseprő közszolgáltató nyilvántartási, ellenőrzési ügyeiben, az ingatlan tulajdonosa és a közszolgáltató vitás ügyeiben. az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében meghatározott esetekben. 67

68 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 68

69 Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére kötelezett termékek és technológiai rendszerek 1. tűzvédelmi technika I. kategória (tűzoltójárművek, felépítmények), 2. tűzvédelmi technika II. kategória (oltóanyagok, szakfelszerelések), 3. tűzvédelmi technika III. kategória (egyéni védőeszközök), 4. beépített tűzjelző berendezések és tartozékai, 5. beépített tűzoltó berendezések és tartozékai, 6. kézi, hordozható, szállítható tűzoltó készülékek, 7. tűzálló kábelrendszer és tartozékai, 8. tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés vagy azokból álló technológiai rendszer, 9. tűzcsap, fali tűzcsap és tartozékai, 10. egyéb tűzoltó-technikai termék (különösen szerelvényszekrény, tűzoltó kapocs, műanyag kupakkapocs, szívótömlő, nyomótömlő, állványcső, pótállványcső, tűzoltó sugárcső, habsugárcső, tűzcsapkulcs, kapocskulcs, osztó, gyűjtő, szűrőkosár, tűzoltó takaró, füstriasztó eszközök, nem szabványos tűzoltó készülék). 69

70 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 70

71 Új foglalkozási ág 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezhető. Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki - felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és - legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel rendelkezik. 71

72 Nem kötelezett szakvizsga megszerzésére: az aki erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel és középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel rendelkezik. 72

73 Vizsgáztató az lehet aki tűzvédelmi szakvizsgával a felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott felsőoktatási intézményben szerzett felsőfokú végzettséggel legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel továbbá tűzvédelmi szakterületen a szakmai képesítés megszerzésétől számított legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. Az 50/2011. BM rendelet szerint a szakvizsgáztató tevékenységét május 1-jéig érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány nélkül végezheti. 73

74 2. Az A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők esetén: a mennyiségek számításánál az üzemanyagtöltőállomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül kell hagyni. 74

75 változások a jövőben a tűzgátló, füstgátló nyílászárószerkezetek mellett a tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzőknek is vizsgázniuk kell, Megjegyzés: Május elsejéig nem szükséges a tűzgátló tömítések beépítéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához, javításához szakvizsga. 75

76 változások tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek lesznek azok is, akik a beépített hő- és füstelvezető rendszereket nemcsak telepítik, karbantartják és javítják, hanem végzik a felülvizsgálatukat is. Megjegyzés: A beépített hő- és füstelvezető rendszerek esetében az idén év végéig megszerzett szakvizsgákkal felülvizsgálat is végezhető 76

77 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól 77

78 Tűzoltó készülékek karbantartása Megszűnt a kétféle szolgáltató (felülvizsgáló vagy karbantartó) A tűzvédelmi hatóság a tűzoltó készülék felülvizsgálókat a tűzoltó készülék karbantartó szolgáltatókról vezetett nyilvántartásából május 31. napjával törölte. 78

79 A karbantartó szervezet, az általa a karbantartó személyek vagy felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jelek továbbadásáról részletes kimutatást vezet, mely az átvétel igazolásán felül tartalmazza legalább: Ez volt: Ez lett: b) a felülvizsgáló nevét, nyilvántartási számát, és b) a felülvizsgáló nevét, vagy a karbantartó személy nevét és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, és 79

80 12. A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését Ez volt d) amennyiben az oktatásról, és a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történik meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg, Ez lett d) amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról vagy a sikeres szakvizsgát tett személyekről a tűzvédelmi hatóság értesítése nem történt meg, vagy olyan tartalommal és módon történt meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg, 80

81 81

82 Jogszabályok negyedéves frissítéssel Jogszabályjegyzék a megjelent új jogszabályok, illetve jogszabály módosítások jegyzéke Szakmai jogtár a tűz és katasztrófavédelmet érintő hatályos jogszabályok Megtalálható: vedelem.hu nyirituzvedelem.hu firepress.hu 82

83 83

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. TERVEZET. 2015. évi..törvény

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. TERVEZET. 2015. évi..törvény 2015. évi..törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény módosításáról Az Országgyűlés a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2013. február. A 2013. január 1-jével hatályba lépő

Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! Kérdése van? 2013. február. A 2013. január 1-jével hatályba lépő E -T û zvé d elem Gyakorlati útmutató t û zvédelmi szakemberek, munkvédelmi szakemberek, üzemeltetôk, cégvezetôk részére 2013. február Szakmai folyóirat V. é v fo l y a m 2. s z á m Tartalom A hónap témája

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet Hatály: 2011.I.1. - 1. oldal 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint

Részletesebben

A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termel ő

A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termel ő A Kormány 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelete a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés

Részletesebben

eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a telep fekvése szerint illetékes kistérségi intézetét, a

eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) a telep fekvése szerint illetékes kistérségi intézetét, a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

Részletesebben

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142266.578047

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142266.578047 1 / 9 2014.01.14. 10:10 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2014. október VI. évfolyam 10. szám

E-tűzvédelem. Elektronikus szak mai folyóirat. Tartalom. 2014. október VI. évfolyam 10. szám 2014. október VI. évfolyam 10. szám E-tűzvédelem Elektronikus szak mai folyóirat Tartalom A hónap témája Autószerelő műhelyek, gépműhelyek tűzvédelme Aktuális Gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések

Részletesebben

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások:

Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások: Szakhatósági, szakvéleményezési eljárások: Eljárás megnevezése I. fok II. fok A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és használatbavételének

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 1. oldal TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA JEGYZET 5. TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATÁT VÉGZŐK RÉSZÉRE Összeállította: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő (A jegyzet lezárva 2006. január 23.-án) 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. FEJEZET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI

I. FEJEZET A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról A Kormány a tűz

Részletesebben

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök

A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA 2 A felülvizsgálat gyakorisága A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási időközök A tűzoltó készülék típusa Karbantartás típusa Alap Közép 1 Teljes Porral oltó,

Részletesebben

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 3/2013.(02. 05.) Kgy. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (3) bekezdésében

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (2) bekezdés a)- l) pontjában,

Részletesebben

2012. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

2012. évi törvény. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Az Országgyűlés a helyi önkormányzati feladatkörbe tartozó kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának elősegítése, az emberi élet- és vagyonbiztonság,

Részletesebben

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

63/2012. (XII. 11.) BM rendelet. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. (2) bekezdés a)-l) pontjában,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PIPELIFE HUNGÁRIA MÜANYAGIPARI KFT. Debrecen Kishegyesi út. 263 szám TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014. Összeállította: Nikovics Géza. Munka-, és tűzvédelmi szakértő Alkalmazását elrendelte: Szemán Attila. Technológia,

Részletesebben

Tűzvédelem. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! A virtuális tűzvédelmi szemlék eredménye, virtuális bírsághatározat

Tűzvédelem. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! A virtuális tűzvédelmi szemlék eredménye, virtuális bírsághatározat Tűzvédelem Szakmai folyóirat Gyakorlati útmutató tűzvédelmi szakemberek, munkavédelmi szakemberek, üzemeltetők, cégvezetők részére 2012. november IV. évfolyam 11.szám A hónap témája A virtuális tűzvédelmi

Részletesebben

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Részletesebben

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet. a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről A Kormány a telepengedély alapján gyakorolható ipari

Részletesebben

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról

347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló törvény végrehajtásáról A 2013.7.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak 11. RÉSZ A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 73722 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 169. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 58/2013. (X. 11.) BM rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet A villamosmûvek, valamint a termelõi, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetérõl 838

MAGYAR KÖZLÖNY. 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet A villamosmûvek, valamint a termelõi, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetérõl 838 MAGYAR KÖZLÖNY 10. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 22., kedd Tartalomjegyzék 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok

Részletesebben

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján:

Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: Munkavédelmi, tűzvédelmi felszerelések kereskedelme, szaktanácsadás www.munkavedelmiwebbolt.hu tel.: +36-70-339-8341 Távoktatási anyag a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján: 2. Az A és B tűzveszélyességi

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei 34700 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 146. szám V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A belügyminiszter 45/2011. (XII. 7.) BM rendelete a tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,

Részletesebben