Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyuatkozat helyi önkormányzati

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyuatkozat helyi önkormányzati"

Átírás

1 2. 111elléklel a 201!. évi CLXXIX. törvénvhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyuatkozat helyi önkormányzati képviselő' (polgármester, alpolgármeste1), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot adó személye \ r- l_ 1. A nyilatkozatot adó: H \..t~o l)e~ 2-A CC) (_, - v~.ja J a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a tovagbiakban együtt: képviselő) b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettá rs (a továbbiakban: házas-/élettárs) e) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve: A házas-/élettárs neve: A gyennek neve: A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok r--...1\~ r.-:-- a) A telepü lés neve, ahol az ingatlai~iw ik (B u~esten kerület is)p.~h{.1'\.~~... ~.... b) Az ingat lan területnagysága: L.... Y.'<\ e) Műve l ési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): te~~l~~:~p.~i.l.r.~~~tt.t\~t~'..~~'.'.~~~.~'.~'.~~'.1~z:.. ~i ~ ü l ~ ~~.~~~~.~-~i.. ~:.~.l-~~.~~~:~:.~~.~.l~.~i.'.~.t.. é'..i.~:.~.. e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház. műeme.'~~~b.):.. ~ j) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, b érlő stb.): ~.J~ ll.o._.:>..... g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértékeá~ _fi"ri... t\..~... DtS"... ()r'\\.. Á) h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszony kezdete):...,.. cr,..,.,.. U...\.,.!,~{éQ c:l.u(..l '7. ~) A település neve, ahol az ingatjsi.q fekszik (8~ 1pesten kerü let is):~.12j;~;:~ :.~Y..~ ~ L b) Az ingatlan területnagysága:.~c>.~... ~.... e) Művelési ága (vagy a művelé s alól kivett terület elnevezése): tct::,:: é ~ l i '.~1é:~.1-~e.~~P.r.ttt~~t.~l.<~h ~ ~'.. l'.~ ~i ~.~:. -~~~~~~~~ '.. ~:,~'. '.~~. ~~.~.?:.~.~.. ~'.~.l'. _1~~. ~; '.~~ t Ar ~ e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti lli, 1.nüe1t~á~a,bxll)~tR.):CSA~.t~Pf h L-./) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):... J'-:-).,.(< l?.<,... Q..J g J K ozos t~i 1 d a~ 01; eset~n ' ~I tu 1 c1 1 d ''I Í é~ ont ianya merte <e:... H i'ff" '..,,;:E v -~i:\ "' A~ ('... nk h) A szerzes Jogc 111e, 1cle.1e (a Jogviszony kezdete):... Á.-4':1."> u... ~.k.'r..'k!.... r.l.\.aj. 3. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik ( clapesten kerület is): bj Az ingatlan területnagysága: e) Művelési ága (vagy a művelés alól ett terület elnevezése): co Az épület fö rendeltetés szerinti lege (lakóház, üdülő, gazdasági épü let stb.), az épület alapterülete: e) Az ingatlan jogi jellege (t' sas ház, szövetkezeti há z, műemlék, bányatelek stb.): /) Any ilak, t ozo, Joga. '11' asa u 1 aj c1 onos, b' l" b) e, o st g) Közös tulajdon eset' 1 a tu lajdoni hányad mértéke: h) A szerzés jogcín, ideje (a jogviszony kezdete):

2 4. a) A település neve, ahol az in gatl an fekszik (Budapesten kerü let is):.... b) Az ingatlan terü letnagysága: e) Müvelési ága (vagy a müvelés a ló l kivett terület e lnevezése): d) Az épület fő rendeltetés szerin ti j e ll ege (lakóház, üdü l ő, gazdasági é pi" t stb. ), az é pül et a lapterü lete: e) Az ingatlan j ogi j e ll ege (társasház, szövetkezeti ház, mü e mlék, b 1yatelek stb.): j) A ny ilatkozó j ogállása (tulajdonos, b é rl ő stb.): g) Közös tu lajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: h) A szerzés jogcíme, idej e (a jogviszony kezdete): II. Nagy értékíí (ngóság 1. Gépj ármüvek: a) személygépkocsi: típu s a szerzés idej e, jogcíme: típus a szerzés idej e, jogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus b) tehergépjármü, autóbusz: típus a szerzés idej e, j ogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típ us e) motorkerékpár: típus a szerzés idej e, jogcíme: rí pu s a szerzés idej e, jogc íme: típus a szerzés idej e, jogcíme: típus 2. Vízi vagy légi jármü: a) jell ege: típusa: a szerzés ideje, jogcíme: b) jellege: típusa: a szerzés ideje, jogcíme: Védett müa lkotás, védett gyüjtemény: a) egyedi a lkotások: megnevezés... db a szerzés idej e, jogcíme: megnevezés... db a szerzés idej e, j ogcím e: megnevezés... db a szerzés id ej e, j ogcíme: b) gyüjtemény: megnevezés db a szerzés idej e, jogc íme: megnevezés..... db a szerzés ideje, jogcíme: megnevezés db a szerzés ideje, jogcíme: Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyüjteményenként) a m inde nko ri, a közszolgálati tisztviselökröl s.zóló törvé~ szerinti!ll}-:'.t9'yalap hathavi összegét meghaladó é rté kü ingóság: a) megne;e~es:~~tn.~...:t{\" \ r-.. :d:r-;;& f1~ (lii<-'\ A ; a SZ<>rzes l~eje, l ~...L.t.~... Z d.v..!.'.d ~~. ~IQ... b) megnevezes:.. $... ;,A z 1.1..,. ~ - "-r1. " 12 a szerzes 1c e_1 e, a 1me q.. q~,;:;...,.l...,n---...,"_;_ Mo v ~ e) meg1~e;e~és:. : : :...;N;.. ~.~ff.j ~ Tz n A~ C\ A!'\)3 a sze1zes 1~eJe,,_J.QgC 1me... i'.."\.... "}()... UE.K...O.c_.~... b4.v.... d) megnevezes:.. ~ ~

3 a szerzés ideje jogc ím e: 15.f:2 c1t.~d~.../~.~ É1tékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés ' zvény, kötvény, részjegy, nagy értékü bi ztosítás stb.): megnevezés: névérték, bi ztosítási összeg: megnevezés: névérték, biztos ítási összeg: n1 egnevezés: névérték, biztosítási összeg: n1 egnevezés: névérték, biztosítási összeg: megnevezés: névérték, biztosítási öss,eg: Takarékbetétben e lhelyezett megtakarítás: Ft 7. A mindenkori, a közszo lgálati tis zt viselő k ről szóló törvény szerinti illetm énya lap hathav i összegét meghaladó készpénz: Ft _g,oedooőo Az összességében a 111indenkori, a közszolgálati t i sztv i se l ő kr ől szóló törvény szerint, illetményalap hathav i összegét megh aladó pénzintézeti szá111lakövetelés vagy 111 ás, sze r ződé s alapján fenná lló pénzkövetelés: a) pénzintézeti szá111 lakövete lés: forintban: devizá ban (forintértéken): b) 111ás sze rz ődés alapján fenná ll ó pénzkövete ' összege: Ft 9. Más, je l entősebb értékü vagyontp,rgyak, ha azok e 1üttes értéke a mindenkori, a közszolgálati ti sztv i se l őkrő l szóló törvény szerinti illetménya lap h av i összegét meghaladja : megnevezés: ,negnevezés: negnevezés: megnevezés: megnevezés: Ebben a rovatban ké1jük feltün tetni a k" ta rtozás címén, va lamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fei alló tartozásait 1 K. oz t ar t ozas ' ( a d o, ' vam, ' 1 11 ete ' k, tb -Ja. ' e ' 1 ( st b.): fo nnt. 2. Pénzintézettel szembeni tartozás 1tel, kö lcsön stb.): Forint 3. Magánszemélyekkel szemben aitozás: for int

4 B. Rész JÖVEDELEMNYILATKOZAT (a képvise l ői tiszteletclíjon kívüli adóköteles jövedelmek) ~~~f~~~~~~ásalz~~~lf ~~JefA'Qtf.~fl E Szünetelteti-e foglalkozását: Jge11 nefm J 11 ''b' J ' ' 1 d'j "t 1 (l tt')' 1 1 o5~ :5 9 og a rnzasa o szarmazo rnv, a o <0 e es )ru o Jovec eme:.,a... ~...::>... ~..., t 2. Az 1. pontban ítt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jöv~delm e ~zárma,zik:, LU. OY8-ó' ~.Arrri ~ 61)--A',, a) A tevekenyseg megnevezese: ~ ~..(m.n:3!.~ ~, b} A ~ i fizető szc1µ,~~ (ki~ v~ _ij)gszabályon alapu ló titoktartási kötelezettség alá eső tevekenysegek):.~.. k:-..~.....b.. 0..~ cj A j.~vedele111 rends~er~ssége (hav i,m~~ lt1:apefffl~ set~lg~ i.s~s;rnkos): ~ASJ { dj A.1ovedelem (brutto) osszege:.. r\~.':-?.r.\ ~.U l t t A )ev:/~e~:~égs::~ 1 ~~~veez~~~~é~~ ~ j~;;... ii;~;~ ;~j;~~;.~ ~;; j~ö;~j~~ ~~ L ~6g alá eső tevékenységek): e) A jövedelem rendszeressége (h, egyéb rendszerességü, eseti vagy idöszakos): dj A jövedelem (bruttó) össz : Ft aj A tevékenység 111egnev és bj A k i fizető sze111élye kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási köte lezettség alá eső tevékenységek): e) A jövedele111 re, zeressége (havi, egyéb renclszerességi\, eseti vagy i dőszako s): dj A jövedelem ruttó) összege: Ft C. Rész GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT Gazdasági társaságban fe nn á lló tisztsége vagy érdekeltsége: T. 1. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság fo rmáj a: Az érdekeltség for111ája (tulajdonos, részvényes, bt. esetén. tag/kü Jtag stb.): A tul ajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: % G. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: II. 1. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság formája: Az érdekeltség formája (tu lajdonos, részvé yes, bt. esetén beltag/kültag stb.): A tu lé~doni érdekeltség keletkezésekori e ánya: % 5. A tulajdoni érclekeltségjelenlegi arány % 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsé e: III. l. Gazdasági társaság neve: h. 2. Gazdasági társaság formája: Az érdekeltség formája ( tu l donos, részvényes, bt. esetén be lta g/kli 1 tag stb ):.. ~ 4

5 4. A tu lajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenl egi aránya: % 6. A gazdasági társaságban vise lt tisztsége: IV. 1. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság fo rm ája: Az érdekeltség formája (tulajdonos, eszvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.): A tu lajdoni érdekeltség keletkezés <.o ri aránya: % S. A tu lajdon i érdekeltségjelenleg aránya: % 6. A gazdasági társaságban visel tisztsége: V. l. Gazdasági társaság neve Gazdasági társaság for 1ája: Az érdekeltség form: a (tu lajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/k i.i ltag stb.): A tulajdoni érd ekel ég ke letkezésekori aránya: % 5. A tul ajdo ni érdek tségjelenlegi aránya: % 6. A gazdasági tár ságban viselt tisztsége: s

Diósjenő Község Önkormányzata

Diósjenő Község Önkormányzata Diósjenő Község Önkormányzata Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársa

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):..

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.. Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat a nemzetiségi önkormányzati képviselő (elnök, elnökhelyettes), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot

Részletesebben

Budapest,2014. november 11.

Budapest,2014. november 11. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 2. A képviselő neve: Kovács Edina 3. A házas-!élettárs neve: 4. A gyermek neve 2. 3. alapterülete A) Rész képviselő) 1. A nyilatkozatot adó: A nyilatkozatot adó személye gyermeke számára Vagyon-, jövedelem-

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest, XI.

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest, XI. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő.

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NWLATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest XI. ker.

A. Rész VAGYONI NWLATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest XI. ker. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Budapest, november 10.

Budapest, november 10. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, 2015. január 13.

Budapest, 2015. január 13. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest,2015. január 29.

Budapest,2015. január 29. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.mezőkövesd belterület... b) Az ingatlan területnagysága: m2...

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.mezőkövesd belterület... b) Az ingatlan területnagysága: m2... 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve 3.Aházas-/élettársneve J24.:~.fCkQ7 A.

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve 3.Aházas-/élettársneve J24.:~.fCkQ7 A. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

II. Nagy értékű ingóságok

II. Nagy értékű ingóságok 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Budapest,2015. január 22.

Budapest,2015. január 22. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

J) A nyilatkozó jogáflása (tulajdonos, bérlő stb.)

J) A nyilatkozó jogáflása (tulajdonos, bérlő stb.) Vagyon-,jövedeleni- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő ( polgármester, alpolgárniester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat - 1 - A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. (6) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye A nyilatkozatot adó személye 1. A nyilatkozatot adó: az országos elnökség tagja 2. A nyilatkozatot adó neve: Ara-Kovács Attila 3. A Házastárs / élettárs neve: 4. A gyermek(ei) neve: 1 I. Ingatlanok 1.

Részletesebben

Budapest, 2011. január 16.

Budapest, 2011. január 16. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, január 2.

Budapest, január 2. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye - 1 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. sz. melléklete alapján Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó személye

Részletesebben

Budapest, 2015. január 26.

Budapest, 2015. január 26. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

A) Rész. I. Ingatlanok

A) Rész. I. Ingatlanok Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

l.a nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

l.a nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élű házas- vagy élettársa és gyermeke Számára

Részletesebben

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve- 3. A házas-/élettárs neve 4. A gyermek neve A.

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve- 3. A házas-/élettárs neve 4. A gyermek neve A. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. Ingatlanok*

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. Ingatlanok* 2 A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok* 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is) : ~.~...ucp 1 b) Az ingatlan területnagysága : j m 2 c) Müvelési ága (vagy a m űvelés

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye 1 Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart I9. Az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgy űlési képviselő számára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgy űlési képviselő számára Országgyűlés Mentelmi, összefér hetetlenségi ' és man dátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 9. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest. Széchenyi rakpart 1 9 Az országgyűlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e 1 Országgy űlés Mentelmj, összeférhetetlenségi' és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye 1 Or szggy ű jés Mentelmi, öss zeférhetetlenségi és ma ndátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati. A. Rész. I. Ingatlanok

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati. A. Rész. I. Ingatlanok 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő' (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára - 1 - A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 40. (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott rendelkezés szerint (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára országgyrílés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáié bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az orszá "lési ké.viselők 'o állásáról szóló 1990. évi LV. törvén melléklete ala.'án! Vagyon-,

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye. A) rész VAGYONI NYILATKOZAT

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye. A) rész VAGYONI NYILATKOZAT Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó személye 1. A nyilatkozatot adó: a) országgyűlési képviselő b) az országgyűlési képviselővel

Részletesebben

A) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A telepules neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerulet is):

A) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A telepules neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerulet is): Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdesegi nyilatkozat helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpolgarmester), valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy elettarsa es gyermeke szamara A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye ...

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye ... 1 Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye 1 Országgy űlés Mentelmi, ös szeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselőkjoállásáról szóló 1990. évi LV. törvénymelléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez

Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas-

Részletesebben

C). országgyűlési képviselő

C). országgyűlési képviselő Országgy ű lés 1Vflentelnti, összeférhetetlenségi és ma ndátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személy e

A nyilatkozatot adó személy e 1 Országgy ű lés Mentelmi, ös szeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők iogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az országgyulési képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján) Vagyon-,

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgyűlés Mentelmi, összeférhetet lenség i és mandátumvizsgáló bizottság 135 g Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgálú bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési. képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye 1 Ország g iiflés Mentelmi, iisszeré rtetitiknség é és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők fogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára .n u II - y - CCG= xmfr m x t C ti is!,,w'!. 'rai AI AI'I a ~~~~~~ a AAia A' A Ami Íc. c~t.7 [~ ww r1. 1, nn í III lil 1 1~~A (~ a ~~ a AAAAA p A I ~~ l -z, - ril r T,..r r r ~-..) r~r ~ Ir t Fi( il t

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye 1 Az országgyűlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az orszá e e "lési ké.viselők 'o 'állásáról szóló 1990. évi LV. törvén melléklete ala.'án!

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő ( polgármester, alpolgármester,), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyerm eke számára

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdeseg! helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot add szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személy e

A nyilatkozatot adó személy e 1 Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képvisel ők io>;állásáról szóló 1990. évi LV, törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

-1 - tl(llh C T! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára. A nyilatkozatot adó személye ...

-1 - tl(llh C T! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára. A nyilatkozatot adó személye ... -1 - tl(llh,a 11 C T! ArA ^~~^ eö-~o(9~íííií9~9~~&~- A ífidmm uuunuu 0A ű d A AA! Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. A A A A

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselőszámára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselőszámára -I - üiiiíiíillllülíiiiiwnifbwiiiaiíii rl W rn P 1r' A w 7i' 11 II tűk arcg~c77 z AY~~ m.m mnmmmo mim l Af^TA neee, DB u rd~ííí1nkl,- AtSArr n Wnnnnn..w:H... fülfl n.annn" H lilm' nnwll~l~lawwwll~ll~ mnmm

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltse valamint a vele kozos haztartasban elo hazas es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltse valamint a vele kozos haztartasban elo hazas es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdese helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, valamint a vele kozos haztartasban elo hazas es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye 1. A nyilatkozatot ado:

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személy e

A nyilatkozatot adó személy e Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart I 9. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot add szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e.

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e. 1 Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgy űlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdesegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot add szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

-~ - «ifi. A rnr~r~nin I I. Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

-~ - «ifi. A rnr~r~nin I I. Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye -~ - «ifi i! jafjb A rnr~r~nin I I mmm«tilnmmmmmmrmm ~..a i 'Nq nnn o nn Ift4~ f4 "niinulllllllllllilll((li1liiiiiiininiiiiiiiii n (l ln ul lfl l!1 MlW tu W ul nl ln u u n " nnrenr ''-' nn' int r 1rV,r^~e

Részletesebben

Az Alkotmánybíróságról szóló évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint

Az Alkotmánybíróságról szóló évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint 1 Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az országgyulési képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján)

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e 0rszággyiílés M : r,. c n és rseandéturr, i á g 1358 3ud oest 5 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Részletesebben

A ) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

A ) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok Melleklet a 201L evi CLXXXIX forvenvhez Vagyon-Jdvedelem- es gazdasdgi erdekeltsegi nyilatkozat lielyi dnkormdnyzati kepviselo (polgdnnester alpolgdrmester) valamint a vele kozos hdztartasban elo tidzas'

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e ...

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e ... 1 Orszaggyűlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-i ülésére

8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-i ülésére 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A Képviselő-testület tagjainak, valamint

Részletesebben

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! nyila valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy e es gyermeke szamara

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! nyila valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy e es gyermeke szamara Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdeseg! nyila helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpolga valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy e es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete március 30-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete március 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Ügyrendi,

Részletesebben

b,) Az ingatlan területnagysága c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

b,) Az ingatlan területnagysága c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa ás gyermeke számára

Részletesebben

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

VAGYONNYILATKOZAT A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. Rész SZEMÉLYI ADATOK

VAGYONNYILATKOZAT A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. Rész SZEMÉLYI ADATOK VAGYONNYILATKOZAT Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma: A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK I. Rész SZEMÉLYI ADATOK A kötelezett neve:....

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. rész SZEMÉLYI ADATOK

VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. rész SZEMÉLYI ADATOK Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma: VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK I. rész SZEMÉLYI ADATOK A kötelezett

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): társasház Budapest, 2013. január 17.

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): társasház Budapest, 2013. január 17. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 1

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2000. évi XCVI. törvény 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről 1 A 2011.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A megbízatás keletkezése

Részletesebben