VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok"

Átírás

1 2. melléklet a évi CLXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő' (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot adó személye 1. A nyilatkozatot adó: HO-..(oY fí)-e)-dlv aj helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester (a továbbiakban együtt: képviselő) b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) e) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve: A házas-/élettárs neve: A gyermek neve: A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 1. aj A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):(p.u~~l7.: bj Az ingatlan területnagysága:.b.8..rr:t:... fo.li,..:t.\.~5r.n~..-td.rrt..6.:r.. A0 1 S.m.'.. éf"1s'.lt,q e~ Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): dj Az épület fö rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap- 1 A_\ ).;_ J teru ete:... UV4:<..Ju0..? ej Az ingatlan jogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): t~h~......f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):... :l\l ~d.o1.0? g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: hj A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete):... ~~... ~ a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.f&d~1... Y:.... bj Az ingatlan területnagysága:.. li.s.m~...lo..kdo.:t.j.f5.s.mt.. J4Kl6.t....-!.1.~.1.f.m.~.'ff'tY.ck.... e) Művelési ága (vagy a müvelés alól kivett terület elnevezése): dj Az épület fö rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alap \ 1_, _ 1 teru ete:... ~).<Ve e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, müemlék, bányatelek stb.): tdto_qd)d.t,......f) A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.):.:wí-0.j.~.....: g ) K.. ozos.. tu 1 aj.d on eseten ' a tu 1 aj.d anya ' d merte ' 'k e:... 4 l, / 1 A '. '.d. (. o. 1 d ) 1 ' i,(00 11 n pf 11 sze1zesjogc11ne,, eje aj0 0 v1szony <ez ete.. ~O f..}.) a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): bj Az ingatlan területnagysága: e) Művelési ága (vagy a müvelés alól kivett terület e lnevezése): d) Az épület fö rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.), az épület alapterülete: e) Az ingatlanjogi jellege (társasház, szövetkezeti ház, műemlék, bányatelek stb.): fj A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: h) A szerzés jogcíme, ideje (a jogviszony kezdete): ~ ~. ~. C),\. LJ...

2 4. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b) Az ingatlan területnagysága: e) Müvelési ága (vagy a műve l és alól kivett terület elnevezése): cl) Az épület fö rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdü l ő, gazda 'gi épület stb.), az épület alapterülete: e) Az ingatlan jogi jel lege (társasház, szövetkezeti ház, 1em lék, bányatelek stb.): j) A nyilatkozó jogállása (tul ajdonos, bérlő stb.): g) Közös tulajdon esetén a tu lajdoni hányad n éke: h) A szerzés jogcíme, ideje (ajogviszo1~ ezdete): II. Nagy értékű ingóságok 1. Gépjármüvek: a) személygépkocsi:..':r.-q:t.d, te.sJi:i., típus a szerzés ideje, jogcíme:.. 'J.lH.S... o~\:-:q\;,.e«:::.. ~.~~ típus a szerzés ideje jogcín1e: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus b) tehergépjármü, autóbusz: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus e) 1notorkerékpár: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus a szerzés ideje, jogcíme: típus 2. Vízi vagy légi jármü: a) jellege: típusa: a szerzés ideje, jogcí111e: b) jellege: típusa: a szerzés ideje jogcí1ne:..... ;., Védett müalkotás, védett gyüjtemény: a) egyedi alkotások: megnevezés..... db a szerzés ideje j ogcíme: megnevezés... db a szerzés ideje jogcíme: megnevezés..... db a szerzés ideje, jogcíme: b) gyüjtemény: megnevezés... db a szerzés ideje, jogcíme: megnevezés... db a szerzés ideje, j ogcíme: megnevezés..... db a szerzés ideje, jogcíme: Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyüjteményenként) a minden kori, a közszolgálati tisztvi se lőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó értékü ingóság: a) megnevezés: a szerzés ideje, jogcí1ne: b) n1egnevezés: a szerzés ideje, jogcí1ne: e) megnevezés: a szerzés ideje, jogcín1e: cl) megnevezés: a szerzés ideje, jogcítne: e) 111egnevezés:

3 a szerzés ideje jogcí111e: Értékpapírban elhelyezett megtakarítás vagy egyéb befektetés (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.): megnevezés: ot?... l'x\~ ~1+.op!,J,Sfi ~v...\-p;r névérték, biztosítási összeg: ~..'.Sfi.Q.. OQ egnevezés: névérték, biztosítási összeg: megnevezés: névérték, biztosítási összeg: n1egnevezés: névérték, biztosítási összeg: n1egnevezés: névé1ték, biztosítási összeg: Takarékbetétben elhelyezett megtakarítás: CT.I'f.~.. w..f.../.5.~~.:3.?0.... Ft 7. A mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladó készpénz:... 9/..... Ft 8. Az összességében a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szennti illetményalap hathavi összegét meghaladó pénzintézeti számlakövetelés vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelés: forf,~;~~:~~~~~.~'..~.~~'.~~'.~'.~~~~~~.'.~.~' ~ devizában (forintértéken):... ~ :::::::::::::: b) más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés összege: Ft 9. Más, jelentősebb értékü vagyontárgyak, ha azok együttes értéke a mindenkori, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerinti illetményalap hathavi összegét meghaladja: n1egnevezés: n1egnevezés: n1egnevezés: n1egnevezés: negnevezés: III. Tartozások Ebben a rovatban ké1:jük feltüntetni a köztaitozás címén, valamint a pénzintézettel vagy magánszemélyekkel szemben esetlegesen fennálló tartozásait 1. Köztartozás (adó, vám, illeték, tb-járulék stb.): ~... forint 2. Pénzintézettel szembeni taitozás (hitel, kölcsön stb.):...../3.,.. J $Z/f:..... forint 3. Magánszemélyekkel szembeni taitozás: ~ forint IV. Egyéb közlendők <'2,'f..u::f}...,O. 0,{. u..

4 B. Rész JÖVEDELEMNYILATKOZAT (a képviselői tiszteletdíjon kívüli adóköteles jövedelmek) 1. Foglalkozása:... \~.~(,..$.(... 0.r.::>::rui;,,tfo.io..... : Munkahelye:... On1t:(~l.~... H.<),Q}aj.9..~... ~..!.W'l(.o/ Szünetelteti-e foglalkozasát: igen nem Foglalkozásából származó havi adóköteles (bruttó) jövedelme:.... YW.,QO.O... Ft 2. Az l. pontban írt foglalkozásán kívüli, valamennyi olyan tevékenysége, amelyből adóköteles jövedelme származik: a) A tevékenység megnevezése:.(&jt.v.:jao1ru/j11,,':1-:l:9...:t.!3... f.~..... b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapulo titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): 0:.'(V.:-.. )d.r.t><wj. A.v.1.1:: e) A jövedelem rendszeressége _.(havi, egyéb rendszerességű, eseti vagy időszakos):... d) A jövedelem (bruttó) összege:... Á.Y.fL09.Q Ft a) A tevékenység megnevezése: b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): e) A jövedelem rendszeressége (havi, egyéb rendszerességü eti vagy időszakos): d) A jövedelem (bruttó) összege: Ft a) A tevékenység megnevezése: b) A kifizető személye (kivéve a jou ályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek): e) A j.~vedelem rends~er~sség~ 1, egyéb rendszerességü, eseti vagy időszakos) :... d) AJovedelem (brutto) osszebe: Ft C. Rész GAZDASÁGI ÉRDEKELTSÉGI NYILATKOZAT Gazdasági társaságban fennálló tisztsége vagy érdekeltsége: I. 1. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság formája: Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes. esetén beltag/kültag stb.): A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori ar: a:... % 5. A tulajdoni érdekeltségje lenlegi arán % 6. A gazdasági társaságban viselt ti sége: Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság fonnája: Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvénye t. esetén beltag/kültag stb.): A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori ar' a: % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi arány : % 6. A gazdasági társaságban viselt tisz ge: l. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság formája: Az érdekeltség formája (tulajdonos, 'szvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.):

5 4. A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya~ % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: % 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: IV. 1. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság fon11ája: Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt setén beltag/kültag stb.): A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: % 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: V. 1. Gazdasági társaság neve: Gazdasági társaság fonnája: Az érdekeltség formája (tulajdonos, részvényes, bt. etén beltag/kültag stb.): A tulajdoni érdekeltség keletkezésekori aránya: % 5. A tulajdoni érdekeltségjelenlegi aránya: % 6. A gazdasági társaságban viselt tisztsége: ~. <JA

Diósjenő Község Önkormányzata

Diósjenő Község Önkormányzata Diósjenő Község Önkormányzata Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házasvagy élettársa

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):..

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.. Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat a nemzetiségi önkormányzati képviselő (elnök, elnökhelyettes), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot

Részletesebben

Budapest,2014. november 11.

Budapest,2014. november 11. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, november 10.

Budapest, november 10. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, 2015. január 13.

Budapest, 2015. január 13. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest, XI.

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest, XI. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Budapest,2015. január 29.

Budapest,2015. január 29. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

II. Nagy értékű ingóságok

II. Nagy értékű ingóságok 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve 3.Aházas-/élettársneve J24.:~.fCkQ7 A.

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve 3.Aházas-/élettársneve J24.:~.fCkQ7 A. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke:

j9 A nyilatkozó jogállása (tulajdonos, bérlő stb.): tulajdonos g) Közös tulajdon esetén a tulajdoni hányad mértéke: 2. A képviselő neve: Kovács Edina 3. A házas-!élettárs neve: 4. A gyermek neve 2. 3. alapterülete A) Rész képviselő) 1. A nyilatkozatot adó: A nyilatkozatot adó személye gyermeke számára Vagyon-, jövedelem-

Részletesebben

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.mezőkövesd belterület... b) Az ingatlan területnagysága: m2...

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is):.mezőkövesd belterület... b) Az ingatlan területnagysága: m2... 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő.

Részletesebben

Budapest,2015. január 22.

Budapest,2015. január 22. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NWLATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest XI. ker.

A. Rész VAGYONI NWLATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): Budapest XI. ker. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Budapest, január 2.

Budapest, január 2. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Budapest, 2011. január 16.

Budapest, 2011. január 16. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, 2012. január 31.

Budapest, 2012. január 31. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

Budapest, 2015. január 26.

Budapest, 2015. január 26. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben

1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye - 1 - Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 1. sz. melléklete alapján Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó személye

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat - 1 - A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészségi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 16. (6) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

l.a nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

l.a nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élű házas- vagy élettársa és gyermeke Számára

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye A nyilatkozatot adó személye 1. A nyilatkozatot adó: az országos elnökség tagja 2. A nyilatkozatot adó neve: Ara-Kovács Attila 3. A Házastárs / élettárs neve: 4. A gyermek(ei) neve: 1 I. Ingatlanok 1.

Részletesebben

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő)

1. A nyilatkozatot adó: a) helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester* (a továbbiakban együtt: képviselő) Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

J) A nyilatkozó jogáflása (tulajdonos, bérlő stb.)

J) A nyilatkozó jogáflása (tulajdonos, bérlő stb.) Vagyon-,jövedeleni- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő ( polgármester, alpolgárniester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

A) Rész. I. Ingatlanok

A) Rész. I. Ingatlanok Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A nyilatkozatot

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok 2 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve- 3. A házas-/élettárs neve 4. A gyermek neve A.

c) a képviselővel közös háztartásban élő gyermek (a továbbiakban: gyermek) 2. A képviselő neve- 3. A házas-/élettárs neve 4. A gyermek neve A. 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez

Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez Melléklet a 2000. évi XCVI. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas-

Részletesebben

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára

Vagyon- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a tisztségviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke(i) számára - 1 - A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 40. (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott rendelkezés szerint (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye. A) rész VAGYONI NYILATKOZAT

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye. A) rész VAGYONI NYILATKOZAT Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó személye 1. A nyilatkozatot adó: a) országgyűlési képviselő b) az országgyűlési képviselővel

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati. A. Rész. I. Ingatlanok

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati. A. Rész. I. Ingatlanok 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeke/tségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő' (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest. Széchenyi rakpart 1 9 Az országgyűlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye 1 Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart I9. Az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A telepules neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerulet is):

A) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok. 1. a) A telepules neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerulet is): Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdesegi nyilatkozat helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpolgarmester), valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy elettarsa es gyermeke szamara A nyilatkozatot

Részletesebben

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. Ingatlanok*

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT. Ingatlanok* 2 A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok* 1. a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is) : ~.~...ucp 1 b) Az ingatlan területnagysága : j m 2 c) Müvelési ága (vagy a m űvelés

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgy űlési képviselő számára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgy űlési képviselő számára Országgyűlés Mentelmi, összefér hetetlenségi ' és man dátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 9. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e 1 Országgy űlés Mentelmj, összeférhetetlenségi' és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye 1 Or szggy ű jés Mentelmi, öss zeférhetetlenségi és ma ndátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára országgyrílés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáié bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az orszá "lési ké.viselők 'o állásáról szóló 1990. évi LV. törvén melléklete ala.'án! Vagyon-,

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára .n u II - y - CCG= xmfr m x t C ti is!,,w'!. 'rai AI AI'I a ~~~~~~ a AAia A' A Ami Íc. c~t.7 [~ ww r1. 1, nn í III lil 1 1~~A (~ a ~~ a AAAAA p A I ~~ l -z, - ril r T,..r r r ~-..) r~r ~ Ir t Fi( il t

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye 1 Országgy űlés Mentelmi, ös szeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselőkjoállásáról szóló 1990. évi LV. törvénymelléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye 1 Az országgyűlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára A nyilatkozatot adó

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személy e

A nyilatkozatot adó személy e 1 Országgy ű lés Mentelmi, ös szeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők iogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint

Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az országgyulési képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján) Vagyon-,

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgyűlés Mentelmi, összeférhetet lenség i és mandátumvizsgáló bizottság 135 g Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye ...

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye ... 1 Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1

Melléklet a évi XCVI. Törvényhez 1 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselı (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye 1 Ország g iiflés Mentelmi, iisszeré rtetitiknség é és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők fogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

C). országgyűlési képviselő

C). országgyűlési képviselő Országgy ű lés 1Vflentelnti, összeférhetetlenségi és ma ndátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19, Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgálú bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési. képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselőszámára

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselőszámára -I - üiiiíiíillllülíiiiiwnifbwiiiaiíii rl W rn P 1r' A w 7i' 11 II tűk arcg~c77 z AY~~ m.m mnmmmo mim l Af^TA neee, DB u rd~ííí1nkl,- AtSArr n Wnnnnn..w:H... fülfl n.annn" H lilm' nnwll~l~lawwwll~ll~ mnmm

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személye

A nyilatkozatot adó személye Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az orszá e e "lési ké.viselők 'o 'állásáról szóló 1990. évi LV. törvén melléklete ala.'án!

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdeseg! helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot add szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

-~ - «ifi. A rnr~r~nin I I. Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

-~ - «ifi. A rnr~r~nin I I. Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye -~ - «ifi i! jafjb A rnr~r~nin I I mmm«tilnmmmmmmrmm ~..a i 'Nq nnn o nn Ift4~ f4 "niinulllllllllllilll((li1liiiiiiininiiiiiiiii n (l ln ul lfl l!1 MlW tu W ul nl ln u u n " nnrenr ''-' nn' int r 1rV,r^~e

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személy e

A nyilatkozatot adó személy e Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart I 9. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

A nyilatkozatot adó személy e

A nyilatkozatot adó személy e 1 Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képvisel ők io>;állásáról szóló 1990. évi LV, törvény melléklete alapján!

Részletesebben

-1 - tl(llh C T! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára. A nyilatkozatot adó személye ...

-1 - tl(llh C T! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgy űlési képviselőszámára. A nyilatkozatot adó személye ... -1 - tl(llh,a 11 C T! ArA ^~~^ eö-~o(9~íííií9~9~~&~- A ífidmm uuunuu 0A ű d A AA! Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. A A A A

Részletesebben

Az Alkotmánybíróságról szóló évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint

Az Alkotmánybíróságról szóló évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint 1 Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLL törvény 11. (1)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezés szerint (Az országgyulési képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján)

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személye Országgy űlés Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága

a) A település neve, ahol az ingatlan fekszik (Budapesten kerület is): b Az ingatlan területnagysága Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő ( polgármester, alpolgármester,), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyerm eke számára

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e.

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e. 1 Országgyűlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottság 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgy űlési képvisel ők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

A ) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

A ) Resz VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok Melleklet a 201L evi CLXXXIX forvenvhez Vagyon-Jdvedelem- es gazdasdgi erdekeltsegi nyilatkozat lielyi dnkormdnyzati kepviselo (polgdnnester alpolgdrmester) valamint a vele kozos hdztartasban elo tidzas'

Részletesebben

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdesegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot add szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltse valamint a vele kozos haztartasban elo hazas es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltse valamint a vele kozos haztartasban elo hazas es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdese helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, valamint a vele kozos haztartasban elo hazas es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye 1. A nyilatkozatot ado:

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot add szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e ...

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkoza t országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e ... 1 Orszaggyűlés Mentelmi, összeférhetetlenség i és mandátumvizsgáló bizottsá g 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19. Az országgy űlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján!

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat országgyűlési képviselő számára. A nyilatkozatot adó személy e 0rszággyiílés M : r,. c n és rseandéturr, i á g 1358 3ud oest 5 Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete alapján! Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat

Részletesebben

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara

Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara Vagyon-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltsegi helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpo valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- va es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye 1. A nyilatkozatot

Részletesebben

8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-i ülésére

8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-i ülésére 8. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A Képviselő-testület tagjainak, valamint

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete március 30-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete március 30-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat elfogadása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző Ügyrendi,

Részletesebben

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok

A. Rész VAGYONI NYILATKOZAT. I. Ingatlanok 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

VAGYONNYILATKOZAT A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. Rész SZEMÉLYI ADATOK

VAGYONNYILATKOZAT A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. Rész SZEMÉLYI ADATOK VAGYONNYILATKOZAT Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma: A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK I. Rész SZEMÉLYI ADATOK A kötelezett neve:....

Részletesebben

VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. rész SZEMÉLYI ADATOK

VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK. I. rész SZEMÉLYI ADATOK Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma: VAGYONNYILATKOZAT 1 A KÖTELEZETT SZEMÉLYI ADATAI, VALAMINT A JÖVEDELMI, ÉRDEKELTSÉGI ÉS VAGYONI VISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK I. rész SZEMÉLYI ADATOK A kötelezett

Részletesebben

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez

2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX. törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös

Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös 1. lap Melléklet a 2000. évi XCVI. Törvényhez 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban

Részletesebben

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs)

b) a képviselővel közös háztartásban élő házas- vagy élettárs (a továbbiakban: házas-/élettárs) 2. melléklet a 2011. évi CLXXXIX törvényhez Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő

Részletesebben

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! nyila valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy e es gyermeke szamara

Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdekeltseg! nyila valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy e es gyermeke szamara Vagy on-, jovedelem- es gazdasagi erdeseg! nyila helyi onkormanyzati kepviselo (polgarmester, alpolga valamint a vele kozos haztartasban elo hazas- vagy e es gyermeke szamara A nyilatkozatot ado szemelye

Részletesebben

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok

A) Rész VAGYONI NYILATKOZAT I. Ingatlanok Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdekeltségi nyilatkozat a nemzetiségi önkormányzati képviselő (elnök, elnökhelyettes), valamint a vele közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa és gyermeke számára

Részletesebben

b,) Az ingatlan területnagysága c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése):

b,) Az ingatlan területnagysága c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): Vagyon-, jövedelem- ás gazdasági érdekeltségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa ás gyermeke számára

Részletesebben

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): társasház Budapest, 2013. január 17.

c) Művelési ága (vagy a művelés alól kivett terület elnevezése): társasház Budapest, 2013. január 17. 1 Vagyon-, jövedelem- és gazdasági érdeségi nyilatkozat helyi önkormányzati képviselő (polgármester, alpolgármester), valamint a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és gyermeke számára A

Részletesebben