KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből."

Átírás

1 KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2015. (V.06.) Határozata Gazdasági program megtárgyalásáról A Képviselő-testület: 1. Kemecse Város Önkormányzatának a közötti időszakra vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja. 2. A Gazdasági Program a határozat mellékletét képezi. k.m.f. Lipők Sándor sk. Polgármester dr. Hostyisószky István sk. jegyző A határozatot elfogadás után kapják: 1. Pénzügyi Csoport 2. Irattár A kivonat hiteléül: Dr. Hostyisószky István jegyző 1

2 KEMECSE VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA

3 Bevezető Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) a alapján a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit Gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A gazdasági program elkészítését az Mötv ának 4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem lehet átruházni. A gazdasági program az önkormányzatok hosszabb távra szóló tervezési alapdokumentumaként, az ágazati vagy térségi alapon megfogalmazott fejlesztési célok összefoglalásaként határozható meg. Egy integrált szemléletű, a térség makro- és mikrogazdasági környezetét valamint, a környezet önkormányzati működésre gyakorolt hatását is figyelembe vevő dokumentum, mely tartalmazza a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok biztosítására és azok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket. Meghatározza az általános fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési- és az adópolitikai célkitűzéseket, a befektetés-támogatási és városüzemeltetési politikai és szakmai feladatokat. A gazdasági program összhangban van a település Integrált Városfejlesztési Stratégiájával, valamint a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiával. I. Alapvető célok A gazdasági programunk alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, megállapítsa azokat a prioritásokat, meghatározza mindazon teendőket, amelyek lehetővé teszik, hogy önkormányzatunk a költségvetésének egyensúlyban tartása mellett biztosítsa a város lakói számára az intézmények működését (pl. egészségügy, nevelés) képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére, gondoskodjon a város infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről, csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását, javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek életminőségét, fokozza a város közbiztonságát, törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására, segítse a városi munkavállalók versenyképességét a munkaerőpiacon A célkitűzések megvalósításakor a képviselő-testületnek ügyelnie kell arra, hogy az egyes elképzelések úgy valósuljanak meg, hogy azok a legfőbb célként meghatározottakat segítsék, és járuljanak hozzá a részcélok megvalósításához. A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a képviselő-testületnek két irányba is koncentrálnia kell. Egyrészt a célkitűzéseknek az egymásra épülő megvalósítására, másrészt pedig a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére. 3

4 Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre keletkező források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati lehetőségek felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új lehetőségek keresésére. A fentiek miatt a gazdasági program kialakítja az EU-források megszerzésének hatékony módját és elősegíti az ezt megalapozó felkészülést. A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre a képviselő-testület és a polgármester elképzelései, az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései, az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések, igények, az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete, az egyházak és civil szervezetek elképzelései. Kemecse Város Városfejlesztési Stratégiája évekre határozza meg a középtávú fejlesztési elképzeléseket, míg a város Gazdasági Programja a 2015-től 2020-ig tartó négyéves időszakra fogalmazza meg az önkormányzat működtetési, fenntartási és fejlesztési elképzeléseit. A program célja, hogy Kemecse a város térségi és regionális pozícióját erősítő, a város lakosai számára érzékelhető, életkörülményeiket javító fejlesztési irányokat határozzon meg. A lehetséges fejlesztési irányok és programok között elsőbbséget élveznek azok, amelyek pályázati úton elnyert források igénybevételével vagy partneri együttműködés keretében valósulnak meg, különös tekintettel a magán- és közszféra érdekegyesítése által létrejött programokra. Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évben fogadta el az Önkormányzat hosszú távú fejlesztési tervét. Az akkori programban foglaltak mára részben megvalósultak, részben aktualitásukat vesztették, részben továbbra is vállalható célkitűzéseket jelentenek a képviselő-testület számára. A jelenlegi program egyaránt épít az előző évek fejlesztési koncepcióira, az előkészítő folyamat során begyűjtött véleményekre és javaslatokra, a törvény által meghatározott önkormányzati feladatok ellátási kereteire, ugyanakkor figyelemmel van a város adottságaira, jelenlegi helyzetére és lehetőségeire. Az elkészült gazdasági program egy építkező, választási cikluson túlnyúló, de a jogszabály rendelkezései alapján ciklusonként megújuló fejlesztési eszköz, mely a város jövőképének alapját képezi. Mindezekre tekintettel Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elsősorban a 2015 és közötti időszakra vonatkozólag, de számos elemében 5-10 éves fejlesztési perspektívában gondolkodva alkotta meg gazdasági programját. A program magában foglalja a kötelező és önként vállalt feladatokat, valamint a jövőt meghatározó fejlesztési célkitűzéseket. A gazdasági programtervezetben megfogalmazott célok bekerülési költségei csak a tervek, pontos felmérések mellett állapíthatók meg. Ezek előkészítése ügyében sürgős intézkedések megléte szükséges ahhoz, hogy a közeljövőben megjelenő pályázatokra Kemecse Város Önkormányzata is sikerrel indulhasson. 4

5 II. Az önkormányzat működésének alapelvei Az önkormányzat a munkájában a város polgáraival, gazdasági és civil szervezeteivel és az egyházakkal közösen, partneri viszonyban kíván együtt tevékenykedni, úgy hogy tevékenységének alapja a törvényesség, a nyilvánosság, és az átláthatóság legyen. Kemecsei egészségügyi központ térségi kihatását meg kívánja tartani és a lehetőségeihez mérten erősíteni. E szerepkör betöltése érdekében az önkormányzat szoros együttműködésre és egyeztetésre törekszik a térség településeivel. Az önkormányzat fontosnak tartja a városban élő romák társadalmi lemaradásának csökkentését, és a társadalmi haszonnal járó munkavégzés révén a minél teljesebb társadalmi beilleszkedését. Az önkormányzat kiemelten kezeli a testületi döntéseket előkészítő hivatali munkát, az előterjesztések szakmai színvonalának folyamatos javítását, a döntések végrehajtásának mind eredményesebb szervezését. Kiemelten kezeli a hivatal közszolgálati munkájának minőségi javítását, a polgárok ügyeinek gyors és hatékony intézését. III. Fejlesztések A Képviselő-testület folytatja mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek az elmúlt önkormányzati ciklusok alatt elindultak vagy megfogalmazódtak. A gazdasági programban a stratégiai fejlesztési tervhez kapcsolódó célkitűzések megvalósításánál törekszik a as időszakra vonatkozó, az egyes prioritásokhoz kapcsolódó operatív programokhoz csoportosított források fokozott igénybevételére, ezzel is növelve a bevonható fejlesztési források körét. Az önkormányzat gazdasági programja annak a tervezési folyamatnak a része, amely lehetővé és hatékonnyá teszi a közösségi források igénybevételét. A tervezési folyamat azonban nem zárt, mivel valamennyi tervezési szint kapcsolódik a különböző közigazgatási szinteken kialakított elképzelésekhez, ezzel garantálva a fejlesztési tervek egymásra épülését. Ennek megfelelően Kemecse Város Gazdasági Programja illeszkedik az Európai Unió átfogó fejlesztési elképzeléseihez, a Széchenyi 2020 Programhoz, az ágazati és regionális Operatív Programokhoz. A Széchenyi 2020 Program Az Európai Unió támogatásainak fogadása érdekében összeállított Széchenyi 2020 átfogó célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Az Operatív programok ágazati és regionális szinten fogalmazzák meg, hogy mire és milyen arányban használható fel a rendelkezésre álló forrás 2014 és 2020 között. A legtöbb fejlesztést az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP), Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) forrásai révén lehet megvalósítani. A gazdasági programban a stratégiai fejlesztési tervhez kapcsolódó célkitűzések megvalósításánál Kemecse Város Önkormányzata törekszik a as időszakra vonatkozó, az egyes prioritásokhoz kapcsolódó operatív programokhoz csoportosított források fokozott igénybevételére, ezzel is növelve a bevonható fejlesztési források körét. 5

6 IV. Helyzetelemzés Kemecse város közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégiája A 2015 és 2020 közötti időszak kiemelt jelentőségű lesz Kemecse város és térsége számára, mert ebben az időszakban megtörténik az átszervezett államigazgatás és közigazgatás infrastruktúrájának kiépítése. A település 2013-ban járási székhely lett, amelyhez a funkciók kialakítása (járási hivatal, kormányablak) a következő periódusban történik meg. Jelenleg épül a település új városközpontja, amely az új városházát is magába foglalja. Ezek a változások erősen fogják befolyásolni a lakosság életét és a szolgáltatások színvonalát. A korszerű piacgazdaságokban egy városnak a településhierarchiában elfoglalt helyét, versenypozícióját, elsősorban felvállalt városfunkciói és ezek gyakorlásának minősége illetve hatóköre határozza meg, ezért fontos a folyamatos fejlesztés révén a járási szerepünket erősíteni. A célok, és a feladatok meghatározását követően a stratégiai program megjelöli a megvalósításban résztvevők körét, a lehetséges szereplőket és közreműködőket. Bemutatásra kerül az a mechanizmus, amely a megvalósításba képes bevonni a résztvevők minél szélesebb körét, és amely ösztönzően hat a különböző szereplőknek, vállalkozásoknak, lakossági csoportoknak az elfogadott program realizálása érdekében történő együttműködésére. A városfejlesztési stratégia ugyanakkor nem csupán forrásszerzési, pályázatmegalapozó dokumentum, hanem olyan várospolitikai alapdokumentum, városfejlesztési koncepcionális és stratégiai anyag, amely a város fejlődésének hosszú távú kereteit, irányait jelöli meg, s amelynek realizálása, megvalósítása az érintettek pályázat-független, a kölcsönös érdekeltségen alapuló tartós együttműködésére épít. Fontos, hogy városunkat ne csak műszaki létesítménynek halmazának tekintsük, és ne a mennyiségi fejlődést vegyük megvalósítandó célnak. A fejlesztések mindig a közszolgáltatások minőségi javulását eredményezzék, ami növelheti a település népességmegtartó erejét, a beruházó vállalkozások számára, pedig ideális körülményeket teremthet. A koncepció nélküli városfejlesztés átmeneti eredményekhez vezethet ugyan, de hosszú távon azonban többnyire újabb fejlődési, működési problémákat vált ki. A településfejlesztési stratégiai célja a szerves kapcsolódás, az Európai Unió területfejlesztési programjaiban megjelenő integrált fejlesztésekhez, illetve a feltételek megteremtése. A külső feltételek megváltozása kiemelten az a tény, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, valamint a belső feltételek változása, szükségessé és lehetségessé teszik a város és a járás megújulását. A megújulás egyszerre jelenti a kedvezőtlen folyamatok megállítását és a kedvező folyamatoknak, az új fejlődési pályára történő átállásának az elindítását, felgyorsítását. A város társadalmi és gazdasági folyamataiban jelenleg számos a későbbi elemzésben részletesen bemutatásra kerülő negatív jelenség, tendencia tapasztalható. A kedvezőtlen folyamatok megállításához, illetve a negatív jelenségek szisztematikus felszámolásához megújulásra van szükség. Kemecse Város bemutatása Kemecse Város az Észak-Alföldi régió, ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén Nyíregyházától 15 km-re északra, a Nyírség és a Rétköz határán fekszik. A város a 100-as Záhony-Budapest vasúti vonalon található, jelentős átmenő személy- és teherforgalmat bonyolít le. A település a térség egészségügyi és logisztikai központja. 6

7 Kemecse Város január 1. napjától járási székhely település. A Kemecsei Járáshoz összesen 11 település tartozik. A városban működik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kemecsei Járási Hivatala, a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kemecsei Tankerülete, valamint a Nyíregyházi Pedagógiai Szakszolgálat Kemecsei Tagintézménye. A település lakosság száma folyamatosan csökken, a lakónépesség száma 4968 fő, ebből külterületi lakos 188 fő. Területe 38,94 km2, népsűrűsége 130,4 fő/km2. Az elmúlt 135 évben Kemecse népessége több mint a kétszeresére növekedett (230,7 %). A település múltjának, jelenének és jövőjének szempontjából kiemelkedő szereppel bír a vasút. Városunkban, 1872-ben indult meg a vasúti forgalom. Ez az infrastruktúra Kemecsét 6 falu szállítási és kereskedelmi központjává tette. Előnyt jelent az itt élőknek a település jó földrajzi fekvése, kedvező természeti adottságai, a települési környezet rendezettsége, a kedvező gazdasági lehetőségek és életkörülmények, a magas infrastrukturális ellátottság. A település termálvíz potenciálja is kiemelkedő. A város nevét először 1222-ben a Váradi Regestrum említi, az idetelepülő Kemecsei családról kapta a nevét. A település ig járási székhelyként funkcionált február 1-től Kemecse nagyközség, július 1-jével, pedig megkapta a városi címet. Kemecse gazdaságának meghatározó tényezői az egykori állami mintagazdaság szakmai értékeire alapozó, jórészt mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások. A település középtávú tervei között szerepel egy Agrár Ipari Logisztikai Park kialakítása. Emellett kimagasló arányt képvisel a település gazdaságában a szolgáltató szektor (57,6 %), mely a városiasság egyik fő jellemzője. A településen a munkanélküliségi ráta meghaladja a megyei átlagot, mely 12,4%. Pontos adatot azért nem tudunk közölni, mivel a közfoglalkoztatás nagymértékben befolyásolja azt és havonta változik. A város gazdasági vonzerejét jelzi, hogy a környező településekről közel 150 munkavállaló jár Kemecsére dolgozni. Kemecse működő vállalkozásainak száma 233, melyből 121 egyéni vállalkozó és 112 pedig társas vállalkozás. A vállalkozói, kereskedelmi és vendéglátó üzemei színvonalas ellátás biztosításával növelik a város vonzerejét. A település kereskedelmi, szolgáltató központ szerepét igazolja a működő 76 kiskereskedelmi üzlet szakválasztéka és helyi piacának élénk élete. A település közműellátása teljes körű. A belterületen a víz-, gáz-, elektromos hálózat 100 %- os kiépítettségű, a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége 95 %-os, a belterületi úthálózat 100 %-ban aszfaltozott. A város megközelíthetősége kiváló, és Nyíregyháza mellett fontos közlekedési csomópont. Intézményei döntően alapellátók. Kétszintes általános iskolája és bölcsődéje térségi vonzással bír. Az általános iskolában eltérő tantervű osztályokban enyhén értelmi fogyatékos gyermekek oktatása is folyik. Kiemelkedik emeltszintű művészeti iskolája, ahol a térség gyermekei is tanulhatnak. Térségi jellegű az 1989 óta működő Egészségügyi Központja, valamint Mentőállomása. Az egészségügy területén, a központi ügyelet 7 település lakosságát látja el. A Központi Orvosi Ügyeletet a Kemecsei Orvosi Ügyeleti Társulás működteti, melynek székhelye Kemecsén található. A település területi ellátási kötelezettségű háziorvos és házi gyermekorvos székhelye. Szociális intézményei közül térségi vonzású a Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ, mely a Beszterec Kemecse Nyírbogdány - Tiszarád és Vasmegyer települések Szociális Társulásának fenntartásában működik. A Társulás székhelye Kemecse város. Térségi vonzással bír nagy hagyományú sportélete, valamint kulturális rendezvényei. Sportegyesületének létszáma a járás a legnagyobb. A Helytörténeti Gyűjtemény ad helyet a város történetéről szóló dokumentumoknak, tárgyaknak. A településen 12 civil szervezet és 5 alapítvány is működik. Közművelődési életében a Városi és Iskolai Közművelődési Könyvtár meghatározó szerepet tölt be. Kemecse térségi szerepét támasztja alá járási székhely szerepköre, elsőfokú építésügyi hatósága, Polgárőr egyesülete, valamint Rendőrőrsének kiterjedt vonzáskörzete. 7

8 Kemecse helye és szerepe a településhálózatban A település a járás természetes központja, közlekedési potenciálja kedvező, vonzóhatása szinte minden területen érvényesül a környező településekre. Fekvése előnyös a járási kereskedelmi, egészségügyi és szolgáltatási központ funkció betöltéséhez. A város jól illeszkedik a megye közlekedési hálózatába, ezzel gyakorlatilag a térség logisztikai központjává vált. A település a dinamikusan fejlődő nyírségi főváros, a Nyíregyháza körül kirajzolódó település együttes határán fekszik. Kemecse településhálózati szerepe - a környező falvak vonatkozásában - kialakulásától kezdve jelentős. A város szinte teljes történelme során központi szerepet látott el. Előbb járási központ ( ig), később alsó fokú központ lett, február 1-től nagyközség, július 1. óta pedig város. Nyíregyháza Megyei Jogú Város környékén kialakult települések közül Kemecse az egyik legnagyobb fejlődési potenciállal rendelkező város. A szuburbanizációs folyamatoknak köszönhetően a település Nyíregyháza egyik népesség befogadó városává vált. Ugyanakkor nem alvó település, hanem a megye sajátos arculattal rendelkező, történelmi múltú bolygóvárosa. A nyugati európai nagyvárosok környékén kialakult ún. város hálózatokhoz hasonló modell szerint folyamatosan erősíti gazdaságát, intézményeit. Fejlesztéseiben ezért kiemelt feladataként célozta meg a városi körülmények biztosítását. A település fejlődésére jótékonyan hat a környező településekkel a közös érdekek felismerése és összehangolása, illetve a legutóbbi évtizedben megalapozott koncepciók létrejötte. A térség települései között egyfajta funkció megosztás kezd kialakulni. A következetes települési (területi) politika eredménye, hogy Kemecse több térségi és funkcionális társulásos kapcsolat aktív szereplője egyszerre. Ezek résztvevői esetenként átfedik egymást, ezzel is erősítve az érintettek érdekérvényesítését. Kemecse város meglévő potenciálja alapján képes arra, hogy magasabb szintű igazgatási feladatokat lásson el a jövőben a környező településekre vonatkozóan. Gazdaság Kemecse gazdaságának meghatározó tényezői az egykori állami mintagazdaság szakmai értékeire alapozó, jórészt mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások. A település középtávú tervei között szerepel egy Agrár Ipari Logisztikai Park kialakítása. Emellett kimagasló arányt képvisel a település gazdaságában a szolgáltató szektor (57,6 %), mely a városiasság egyik fő jellemzője. Az önkormányzat egész környezetének vizsgálatára, az elemzések összegzésére és átfogó helyzetkép kialakítására a városfejlesztési koncepcióhoz hasznos módszer lehet a SWOT analízis alkalmazása. Az eljárás alkalmas arra, hogy ne csak felmérjük, hanem összefogottan, átfogóan értékeljük az adott szervezet jelen esetben az önkormányzat helyzetét. A lehetőségek és fenyegetések összegyűjtésének segítségével a külső befolyásoló tényezőkkel tudunk számolni, míg az erősségekkel-gyengeségekkel a belső helyzet felmérésére alkalmasak, így a SWOT jól felhasználható stratégiaalkotásra, a kihívások legkockázatosabb elemei kezelhetők, adott esetben elkerülhetők. SWOT- analízis ERŐSSÉGEK - A település a járás egyik természetes központja, közlekedési potenciálja kedvező, vonzóhatása néhány ellátási, szolgáltatási területen érvényesül a GYENGESÉGEK Elmaradott, komplex programmal fejlesztendő járás, belső periféria. Innovatív jellegű munkahelyek hiánya, és felsőfokú szakemberek 8

9 környező településekre sz. Budapest Nyíregyháza Záhony vasúti fővonal áthalad a városon - Előnyös a fekvése a mikrotérségi kereskedelmi és szolgáltatási központ települési funkció betöltéséhez. - Üdülési, turisztikai vonzástényezők szinte minden adottsága megtalálható. Halastavak, vadászati lehetőségek, lovas turizmus, üdülőterület, történelmi építészeti, régészeti, kulturális hagyományok. - Biogazdálkodási lehetőségek (gyógynövénytermesztés, állattenyésztés) - Fiatal, produktív népesség országos szintet meghaladó aránya. - Kedvező érintetlen környezeti adottságok, természetközeli életmód. - Kedvező adottságok Kemecse és térsége ipari és agro park kialakításához. - Meglevő és folyamatban, építés alatt levő infrastruktúra hálózatok. - A település gazdálkodását stabilitás jellemzi. - Sokrétű, színes kulturális élet. - Erős lokálpatriotizmus, civil szerveződések nagy száma. - A közbiztonság szintje a településen kielégítő. - Nyíregyháza, mint felsőfokú ellátási központ közelsége hiánya az alulképzett lakosság magas hányada. Nagyszámú tartós munkanélküli és szociális segélyezésre utalt lakos. Az egészséges kisvárosi életmódhoz hiányzó infrastrukturális feltételek (pl. fedett uszoda, sportcsarnok) A megújuló energiaforrások, szélenergia, napenergia, bioenergia, termálvíz hasznosítása hiányzik. A meglévő gazdasági épületek (pl. Haas tanya, Körmendi tanya) nem megfelelő hasznosítása Kisvárosi szolgáltatási, ellátási funkciók hiánya Az utóbbi években csökkenő lakosságszám Fejlesztési területek elérhetősége rossz A várost kettévágja a Budapest- Záhony vasúti fővonal, Vasút- közút felüljáró hiánya Több szegregátum határán lévő városrészek LEHETŐSÉGEK - A térségi helyzetből adódó járási székhely szerepkör térségi kapcsolatok erősítése, és uniós pályázatok igénybevétele. - Közlekedési infrastruktúra jelentős vonalai Kemecsén áthaladó szakaszainak kihasználása (tervezett Budapest Ukrajna gyorsvasút, tervezett nyíregyházi körgyűrű, az M3-as autópályának elérhetősége). - Az Észak-magyarországi Régió, Bodrogköz, Hegyalja, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna felé nyitás, gazdasági kapcsolatok kialakítása, erősítése. - Kormányzati törekvések a keleti országrész felzárkóztatására. VESZÉLYEK - A külső források megszerzéséhez szükséges saját erő biztosítása nehezíti a település önerős fejlesztéseit. - Gazdasági elmaradottság a szomszédos térségekben, Bodrogközben, az országhatár ukrán oldalán, mely hátrányosan érinti a határ magyar oldalán levő térségek fejlődését. - Az innovatív ipari munkahelyek hiánya elvándorlást eredményezhet. - Alvó településsé válás Nyíregyházára, a megyeszékhelyre történő napi ingázás jó közlekedési feltételei miatt. - A mezőgazdaság és élelmiszeripar 9

10 - Külföldi fejlesztési források érkezése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. - Kelet-Magyarországi befektetésösztönző programok. - 89ha önkormányzati tulajdonban lévő fejlesztési terület a déli városrészben - Tervezett új közút Nyíregyháza és Kemecse között - Belterület növelés 207,4 ha (zártkeretek és külterületek rovására) - Nyíregyházát elkerülő körgyűrű É-i szakaszának nyomvonala - Korábbi közlekedési tervekben szereplő Rakamaz- Dombrád főút nyomvonala bizonytalan piaci helyzete (ugyanakkor Kemecsén nagy az ágazatban foglalkoztatottak aránya). - A szomszédos versenytárs települések fejlődése, az úthálózat fejlesztés gátolja. - Kemecse térségi pozíciója romolhat. V. A városfejlesztési célok kialakítása, jövőkép lehetőségek A településfejlesztés általános célkitűzései A településfejlesztés általános célkitűzései alapján az alábbiak fogalmazhatók meg Kemecse esetén: a lakosság életkörülményei, a megélhetési viszonyok, a városi élet feltételei, mint a komfortosság, az egészséges és biztonságos környezeti feltételek jelentősen és tartósan javuljanak úgy, hogy a fejlesztési erőforrások tartósan fennmaradjanak. Az általános fő célkitűzés a fenntartható fejlődés elvének érvényesítéséből következik. Azaz az egyik oldalon biztosítja Kemecse folyamatos fejlődését, ami a városban élők életkörülményeinek jelentős és tartós javulásában kell, hogy tükröződjön, míg a másik oldalon a jelentős javulás csak akkor válhat tartóssá, ha a fejlesztés erőforrásai, mint a természeti, és kiemelten a humán és civilizációs erőforrások megőrződnek, fennmaradnak. A regionális célkitűzések alapján megfogalmazott kemecsei fejlesztési vízió A vízió a város szűkebb és tágabb (régió és nagytérség) térben vizsgált természeti adottságai, a társadalmi-gazdasági fejlődés eredményeképpen előállt kompetenciái és tágabban értelmezett környezet fejlődési folyamatai a fennálló speciális, piacokért és forrásokért folytatott verseny figyelembevételével készült. Kemecse település Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója évben készült el. Ez öt fejlesztési prioritást, valamint az ezekből lebontható húsz fejlesztési programot határoz meg, melyek a következők: 1. Gazdaságfejlesztés foglalkoztatás (a térségi szerepkör és térségi súly, valamint az előkészítő beruházások forrásbiztosításának politikai döntéseihez és a lakosság ellátásának biztosításához) 1.1. A gazdaság fejlesztéséhez szükséges eszközrendszer megteremtése Helyi adó politika. 10

11 1.3. A szolgáltatások és a kereskedelem fejlesztése 2. Minőségi alapellátás, szociális ellátás biztosítása 2.1. Óvodai, és bölcsődei ellátás fejlesztése Szociális ellátás fejlesztése 2.3. A cigányság helyzetének javítása Munkanélküliek, tartós munkanélküliek helyzetének javítása 3. Minőségi élet feltételeinek továbbfejlesztése 3.1. A lakáshelyzet javítása A sport és rekreációs tevékenységek fejlesztése A kulturális élet fejlesztése A településkép és a közösségi terek fejlesztése A településvezetés közösségi kapcsolatainak fejlesztése Környezetvédelem és infrastruktúrafejlesztések. 4. Aktív térségi központi szerepkör megtartása, fejlesztése 4.1. Az egészségügy fejlesztése A település szerepvállalása a térségben Az idegenforgalom fejlesztése. 5. A fejlesztési folyamatok menedzselése, településmarketing, monitoring 5.1. Feltétel biztosítás, munkaszervezet A település marketing tevékenységének alapjai A monitoring rendszer. A hosszú távú fejlesztési programoknak integrált részét képezi a környezetvédelem. A koncepció áttanulmányozását követően megállapítható, hogy a fejlesztési programokat horizontálisan minden esetben átszövik a környezetvédelmi szempontok. VI. Az önkormányzat pénzügyi politikája Helyzetértékelés: Kemecse város Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik, társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű települése. Az önkormányzat tartósan működési forráshiányos, melyet különböző kiegészítő források felvételével pótol. Az önkormányzat működési forráshiánya A közszolgáltatásoknak a kor követelményeinek megfelelő szinten tartása, a szakmai színvonal biztosítása az önkormányzattól erejét meghaladó anyagi erőforrást igényelnek, mely vagyonértékesítési és egyéb helyben képződő bevételekkel nem fedezhető. Az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatokon kívül saját elhatározásában olyan feladatokat is felvállal, melyet a lakossági igények alapján szükségesnek tart. Ezek finanszírozása azonban nem vagy csak részben történik meg központi forrásokból. Vállalja a bölcsőde fenntartását, a központi ügyelet működtetését, a sportegyesület, az iskolai szabadidősport és a szociális intézmény támogatását. Az állami alulfinanszírozás miatt kialakult működési hiány csökkentése érdekében az önkormányzat folyamatosan racionalizálta intézményhálózatát, csökkentette létszámát. 11

12 Az önkormányzat fejlesztési forráshiánya A fejlesztési forráshiányt a pályázati pénzeszközökkel, szükség esetén fejlesztési célhitellel pótolja. 12

13 VII. Önkormányzati célkitűzések Gazdálkodás 1) Az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközökből, pályázati pénzeszközökből, törvényesen felvehető hitelből valósítható meg. 2) Az önkormányzat gazdálkodását, feladat-meghatározását a vonatkozó jogszabályi előírások mellett a település rövid és hosszú távú igényeinek, céljainak megfelelően alakítja. Ennek során figyelembe veszi a térségi és regionális célokat. Erre törekszik jogi és gazdasági eszközök felhasználásával az ipartelepítés és munkahelyteremtés elősegítésére, a település lakosságszámának növelésére. 3) Az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközt megragad bevételi forrásainak növelésére: - együttműködik közvetlenül és intézményei útján a gazdálkodó szervekkel, - igénybe veszi a pályázati lehetőségeket (cél és címzett támogatás, ágazati pályázatok, EU pályázatok), - ésszerű és elfogadható mértékig terheli a lakosságot, - együttműködik a járás területén működő önkormányzatokkal, - a kialakult és elfogadott helyi adópolitikán ott és olyan mértékben változtat, ahogy a változó törvényi előírások megkövetelik, illetve akkor, ha az önkormányzat érdekében áll és nem hat a munkahelyteremtés, a vállalkozói kedv ellen, a lakosság részére elviselhető terhet jelent. - a hátralékok, kintlévőségek beszedésére továbbra is hatékony intézkedéseket tesz. 4) Elkerülhetetlenül szükséges, hogy az önkormányzat önfinanszírozó képessége javuljon. 5) A lakosságot közvetlenül érintő infrastruktúrafejlesztés esetén az önkormányzat támaszkodik a lakosság önszervező képességére, arányos anyagi hozzájárulására. 6) Az intézményhálózatban biztosítani kell legalább a bér reálértékének megőrzését. A törvényi és helyi szabályozáson alapuló kötelező juttatásokat továbbra is biztosítani kell. 7) Az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a munkába való visszatérés elősegítése, nem utolsó sorban az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében számol közmunkások foglalkoztatásával. 8) A célszerű és eredményorientált pénzfelhasználás fenntartása érdekében erősíti a különféle ellenőrzési formákat (belső ellenőrzés, vezetési munkafolyamatba épített ellenőrzés). A városfejlesztés, köztisztaság Az újabb fejlesztéseket csak annak figyelembevételével szabad tervezni, hogy a beruházás befejezése után a folyamatos fenntartási költségek is megjelennek. A fejlesztések az éves költségvetésekben elfogadott előirányzatoknak megfelelő ütemben történhetnek. A parkok, zöldterületek fenntartása az elmúlt évek tapasztalatai alapján viszonylag pontosan tervezhetők, a költségeket legfeljebb a közmunkaprogram elmaradása befolyásolhatja. A zöldterületek és parkfenntartási feladatokat továbbra is az önkormányzati tulajdonú ZSADÁNY Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végzi el. A városban 2 db játszótér, 1 db sportpálya és több parkfelület fenntartásáról kell a városüzemeltetésnek a továbbiakban is gondoskodnia. 13

14 A további években elsősorban a meglévő létesítmények állagmegóvását kell biztosítani. A közterületek védelme érdekében térfigyelő kamerarendszer kiépítése van folyamatban a település több pontján, amely hatására könnyedén felelősségre vonhatóak lesznek a rongálást elkövetők. Köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat Továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. A szolgáltatást jelenleg az Észak-Alföldi Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatóval végezteti. Terjeszti a szelektív hulladékgyűjtést. Gondoskodik arról, hogy a településen további helyekre kihelyezésre kerüljenek a szelektív hulladéktároló edények. Évente legalább 1 alkalommal megszervezi a lomtalanítási akciót. Biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek. Gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hó eltakarításról. A közterületek tisztán tartásáról, a zöldterületek gondozásáról a ZSADÁNY Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t bízza meg. Kiemelt feladatunk: A parlagfű irtása az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, amit következetesen és szigorúan meg kell követelni a magánkézben lévő ingatlanok tulajdonosaitól is. A meglévő létesítmények, épületek állagmegóvása, karbantartása. Belvízelvezető csatornahálózat ellenőrzése és folyamatos karbantartása. (A belvízhálózat nagy része Uniós forrásból 2014-ben felújításra került.) Szennyvíztelep bővítése, agglomeráció létrehozása. Új óvoda építése. Közlekedés A Szent István utca teljes szakasza felújításra került 2013-ban. A településen azonban több utca állapota felújítást igényelne. A Mikszáth Kálmán utca nagyon rossz állapotú, jelentős felújításra szorulna, hasonlóképpen a Ságvári Endre utca egy szakaszához, illetve a Bajcsy- Zsilinszky utcához. A Megyei Közútkezelő Zrt. a kátyúzási feladatait sem tudja tökéletesen ezeken az útszakaszokon ellátni, ezért télen rendkívül balesetveszélyesek. Feladatunk, célunk: A Kemecse Libabokor - Nyíregyháza útvonal megépítése. Önkormányzati kezelésű utak felújítása, aszfaltozása. Szorgalmazni kell a kerékpárutak építését a közeljövőben várható közútfelújításokkal egy időben. (3823 sz. út Szent István u.) A gyalogosforgalom biztonságának növelése érdekében gyalogjárdák építési szükséges. (Szondy u., Szent I. u., Dimitrov u., Vasmegyeri u., Mikszáth K. u.) Gyalogosforgalom: a gyalogos közlekedés érdekében járdaépítés is szükséges Kemecse belterületén. A városközpont területén a rossz minőségi járdaszakaszokat fel kell újítani Egészségügyi szolgáltatás Kemecse demográfiai tényezőit figyelembe véve megállapítható, hogy a lakosság az öregedés mellett lassan, de folyamatosan fogy. A természetes fogyás jelenleg nagyobb a születések 14

15 számánál, amely részben a társadalom elöregedése, részben a rossz egészségi állapot következménye. A legfőbb halálokot jelentő betegségek a keringési rendszer betegségei, a daganatos megbetegedések és az agy érbetegségek. Kiemelt célunk a daganatos megbetegedések kiváltó okainak feltárása a helyi szakemberek segítségével. A városban az egészségügyi ellátás 2 háziorvosi, 1 gyermekorvosi, 1 fogorvosi és 3 védőnői körzeten keresztül valósul meg. Biztosított továbbá a betegellátás hétvégén, ünnepnapokon, valamint hétköznapokon 17-7 óráig ügyeleti ellátás keretében. A betegek gyógyszerellátása egy gyógyszertár működésével megoldott. A városban jelenleg nőgyógyászati szakrendelés folyik a betegek teljesebb körű ellátása érdekében. Szeretnénk elérni, hogy más szakorvosi vizsgálatok elvégzésére is legyen lehetőség városunkban. Fontos azonban a lakosság egészségének megőrzése, ill. amennyiben lehetséges, a betegségek megelőzése. Ezért a szakrendelések hiányát nem pótolandó, de mindenképpen űrkitöltőnek szánt egészségmegőrző, és prevenciós jellegű szűrővizsgálatok kiterjesztését, meghonosítását, és rendszeressé tételét kell célul kitűzni és segíteni azt, hogy a lakosság minél szélesebb köre rendszeresen tudjon hozzájutni hozzájuk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy igény lenne rá. Figyelembe véve azt, hogy folyamatosan nő a túlsúlyos gyermekek száma, nagyon fontos egészségügyi kérdés a helyes életmód, a megfelelő mozgásmennyiség iránti igény kialakítása már gyermekkorban. Ehhez jelentene segítséget a szervezett, de teljesítménykényszer nélküli, szabadidős célú nagyszámú gyermekcsoportot megmozgató tömegsport megvalósítása. Az egészségügyi intézmény felújítása, és sok egészségügyi eszköz modernizálása 2014-ben uniós forrásból megvalósult. Ennek köszönhetően az egészségügyi alapellátás jelentős korszerűsítésen ment keresztül. Beszerzésre került egy modern ultrahang készülék, amelyhez hasonló legközelebb Debrecenben található. Ez az eszköz számos vizsgálatra alkalmas. A későbbiekben tervként szerepel radiológusok rendelésének megszervezése a településen, amellyel helyben végezhetővé válnának számos olyan vizsgálatok, amelyek jelenleg csak más települések járóbeteg szakellátóiban vehetőek igénybe. Szociálpolitika A szociálpolitika a lakosság, elsősorban a szerényebb körülmények között élő rétegek anyagi, társadalmi és művelődési helyzetének javítását kell, hogy célul tűzze ki. A szociálpolitikával foglalkozók feladata, hogy a polgárok otthonuknak érezhessék a várost. A helyi szociálpolitika gyakorlati alapelveként fogalmazható meg, hogy az ellátás középpontjában a szociális segítségre szoruló ember áll. A helyi szociálpolitika feladata, hogy az intézményi és pénzügyi lehetőségek keretei között kialakítsa a segítségnyújtás azon formáit és eljárásait, amelyek a megfogalmazott alapelveknek megfelelnek. A jogszabályi környezet a szociálpolitika vonatkozásában jelentősen átalakult, hiszen a rendszeres szociális ellátások biztosítása szinte kivétel nélkül átkerült a Járási Hivatalhoz. Az önkormányzat helyi rendelete alapján biztosított ellátások szűk körűek, mivel az önkormányzat anyagi helyzete csak ezt teszi lehetővé. A bővülő feladatkört vetíti előre a munkanélküliség időtartalmának növekedése. A tartós munkanélküliségből következő helyzetek kezeléséhez a mai intézményrendszert fejleszteni és bővíteni kell. A tartós munkanélküliség kockázatával különösen sújtott rétegek a képesítéssel, képzettséggel nem rendelkezők ellátása és segítése szintén így valósítható meg. Időszerű az esetmenedzselés újszerű feladataihoz való alkalmazkodás annak érdekében, hogy ki-ki a neki legmegfelelőbb ellátási formához juthasson. Az európai gyakorlatnak megfelelően alapos szakmai munkára támaszkodva- fokozatosan ki kell alakítani az igénybe vevők és a szolgáltatók, vagyis a segítségre szorulók és az ellátók, az intézmények közötti szerződések rendszerét. 15

16 Sajnos egyre több kemecsei lakos számára a szociális juttatások nyújtják a megélhetés kizárólagos forrását. A város társadalmi békéje, társadalmi kohéziója szempontjából fontos feladat azokat a polgárokat a normális lét felszínén tartani, akik másképpen, maguktól erre nem lennének képesek. Fontos elvárás ugyanakkor az önkormányzat részéről, hogy lehetőségeihez mérten a szociálisan rászoruló egyén is aktívan részt vegyen a helyzetének javításában. Az önkormányzat támogatja és befogadja a nem állami keretek között működő, de a helyi szociálpolitikát támogató társadalmi szervezeteket. Ebben az esetben meg kell határozni, hogy milyen megállapodási keretben kívánja az önkormányzat bevonni a nem állami szervezeteket a feladatok ellátásába, hiszen napjainkban igen színes paletta alakult ki a szociálpolitikai intézmények típusai között. Egyre nagyobb arányban jelennek meg a különféle vállalkozási és nonprofit formában tevékenykedő, egyházi és világi nem állami szervezetek. A nem állami szervezet közfinanszírozásának alapvető jogi eszköze a szerződés. Olyan szerződés, amely képes a kölcsönös érdekeknek megfelelő garanciarendszert felállítani és intézményesíteni. Kemecse város szociálpolitikai ellátási szerkezete jelenleg megfelel a lakossági szükségleteknek. Bár az elszegényedés jelei azt mutatják, hogy a hagyományosnak tekinthető szociális problémák területén és kezelésükön túl jelentős szerkezeti módosulásokra lehet szükség és erre vonatkozóan az ez irányú igények csak fokozódni fognak. Idősellátás: Kiemelkedő jelentőségű településünkön az idős emberekkel való törődés, mivel az egyik legvédtelenebb lakossági réteg. A növekvő igényeknek való megfelelés megköveteli a kapacitások átalakítását, mind az otthoni, a házi gondozási, mind pedig a bentlakásos ellátás területén. Fontos feladatunk a jövőben a szolgáltatások kiterjesztése az idős lakosság minél szélesebb körére. Szükségszerű lenne az idősellátásban működtetett házi segítségnyújtás kibővítése. Fiatalok, gyerekek: A szegénység generációk közötti öröklődésének enyhítése is fontos feladatunk. Alapvető elv az, hogy a fiatalabb generáció a szülők társadalmi helyzetétől függetlenül rendelkezhessenek a felemelkedés lehetőségeivel és esélyeivel. Mindenek előtt megvalósítandó cél az, hogy a szülők szegénysége esetén is, minden gyerek étkezése elégítse ki a legszükségesebb biológiai igényeket, hogy minden rászorult gyermek legalább naponta egyszer meleg ételhez jusson. Ezek biztosítva vannak az oktatási- nevelési intézményekben, illetve nyári étkeztetés keretén belül is megvalósul településünkön. Fejlesztendőek és megerősítendőek mindazok az ösztönzési rendszerek, tanulmányi ösztöndíjak, és más támogatási konstrukciók (jogosítvány, nyelvvizsga) amelyek a szegényebb csoportok gyermekei körében is erősítik a tanulás iránti motiváltságot. A jövőben szükségszerű kiterjeszteni és megerősíteni azokat a felzárkóztató programokat (napközi, tanulószobai szolgáltatás, célzott felvételire előkészítő programok, tehetséggondozás), amelyek javítják a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeit az iskola sikeres elvégzésében. E programok kapcsán különös gondot igényel a gyermekek kulturális és etnikai identitásának tiszteletben tartása, a kisebbségi lét értékeinek elismerése és integrálása különösen a roma gyerekeke esetében. A nevelési intézményeink multikulturális nevelésének tovább erősítése, amelynek fő célja az esélyegyenlőség biztosítása, továbbá elősegíti a kölcsönös együttélést és megértést. 16

17 A szegénység, marginalizálódás enyhítése: A segélyezés fejlesztése és racionalizálása szükségszerű feladat, mivel egyre folyamatosan bővül az igénylők köre. Ezen belül célkitűzésünk a segélyezettel való együttműködés erősítése, a segélyezési mértékek koncepcionális rendezése, és továbbra is törekednünk kell a pontos célzás feltételeinek biztosítására, vagyis arra, hogy az ellátások valóban a súlyos jövedelemhiánnyal küzdő csoportokat érjék el. Térségünk munkahely-lehetőség szempontjából elmaradottnak tekinthető, amely a településünkön élők nagyszámú körét is érinti. A munkahelyteremtés lehetőségeit ösztönöznünk és támogatnunk kell. A foglalkoztatáspolitika keretében fenn kell tartanunk, és fejlesztenünk kell azokat az önkormányzati eszközöket, amelyek hozzájárulnak a munkanélküliség enyhítéséhez. A fenti célok megvalósulását nagymértékben elősegítheti az ágazatok közötti együttműködés fejlesztése, az önkormányzati és a civilszervezetekkel való együttműködési formák, eljárások bővítése. 17

18 A hatályos törvényekben előírt ellátások - ellátási formák van nincs ALAPELLÁTÁS: - étkeztetés + - házi segítségnyújtás + - jelzőrendszeres + - családsegítés + Gyermekjóléti alapellátások - gyermekjóléti szolgálat + Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsőde + - házi gyermekfelügyelet + - családi napközi + - házi gyermekfelügyelet + Gyermekek átmeneti gondozása - helyettes szülő + - gyermekek átmeneti otthona + - családok átmeneti otthona + Speciális alapellátás - közösségi pszichiátriai ellátás és támogató szolgálat + - fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő + ellátása - szenvedélybetegek nappali ellátása + - utcai szociális munka + SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁS: Ápolást, gondozást nyújtó intézmények: - Idősek otthona + - Fogyatékos személyek otthona + - Fogyatékos gyerekek otthona + - Pszichiátriai betegek otthona + - Szenvedélybetegek otthona + - Hajléktalanok otthona + Rehabilitációs intézmények - Pszichiátriai betegek + - Szenvedélybetegek + - Fogyatékos személyek + - Hajléktalan személyek + Nappali ellátást nyújtó intézmények - Idősek Klubja + - Fogyatékosok nappali intézménye + - Szenvedélybetegek nappali intézménye + - Pszichiátriai betegek nappali intézménye + - Nappali melegedő + Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Időskorúak gondozóháza + - Fogyatékos személyek gondozóháza + - Pszichiátriai betegek átmeneti otthona + 18

19 - Szenvedélybetegek átmeneti otthona + - Éjjeli menedékhely + - Hajléktalan személyek átmeneti szállása + Lakóotthonok: - Fogyatékos személyek lakóotthona + - Pszichiátriai betegek lakóotthona + - Szenvedélybetegek lakóotthona + Jelmagyarázat: + ( van ) ( nincs ) 19

20 Nevelés, oktatás Kemecse Város Önkormányzata saját intézmény fenntartásával biztosítja a bölcsődei és az óvodai ellátást. Az általános iskola fenntartása és működtetése január elsejétől nem az önkormányzat, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladata, de az épület Kemecse Város Önkormányzatának tulajdona. Az önkormányzat részéről elvárás az, hogy a köznevelési és közoktatási intézmények a mindenkori jogszabályi előírásoknak és a helyi társadalmi elvárásoknak megfelelően, mind magasabb színvonalon működjenek. Olyan átlátható intézményeket kíván fenntartani, amelyeket pedagógiai, szakmai és pénzügyi hatékonyság jellemez. A törvényben szabályozott ellátási kötelezettségének megfelelően, lehetősége szerint folyamatosan gondoskodni kíván a nevelésoktatás feltételeinek minőségi fejlesztésére. Biztosítani kell a nevelés jogszabályi feltételeit, a helyi igények érvényesülését is figyelembe véve. Gazdasági programunkban célunk a kötelező és felvállalt önkormányzati feladatok további jó szakmai szintű ellátása. Ennek érdekében folyamatosan vizsgálni kell a működés hatékonyságát, keresni az optimális működési struktúrát. Kiemelt célunk a zökkenőmentes feladat-ellátás a pedagógiai programokban meghatározott feladatokhoz a megfelelő tárgyi feltételek biztosításával. Az oktatás-nevelés terén kiemelt feladatnak tekintjük: az egészséges életmódra nevelést a szabadidősport kiterjesztésével, az idegennyelv-tanítást, akár már az óvodáskorúak esetében is, kszakirányú képzések lehetőségének felmérése a Munkaügyi Központ részvételével. Kultúra Kemecse gazdag szellemi múltja szorosan kapcsolódik jelenéhez. A város, képes volt megmenteni, megbecsülni és megőrizni a múlt értékeit, hagyományait (Helytörténeti Múzeum). Ezek ápolása mellett mindent meg kell tenni, hogy a város szellemi élete, kultúrája egyre gazdagodjon. Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenységek ellátása, melyhez saját fenntartású közművelődési intézményt is biztosít. (Könyvtár) Kiemelt figyelmet kapnak: Helyi civil szervezetek és lakossági kezdeményezések támogatása (pl. lovasverseny) A nevelési-oktatási intézmények kulturális tevékenységének támogatása A testvértelepülés kapcsolatainak ápolása. E területen kiemelkedő jelentőségű az erdélyi testvértelepüléssel sokéves hagyományra építő kulturális kapcsolatok ápolása. A város lakosságának mind teljesebb tájékoztatása a kulturális programokról, lehetőségekről, eseményekről a Kemecsei Hírek, helyi lap útján. A kultúra, a város életében legjelentősebb rendezvényére város nap, tavaszváró, idősek napja illetve a civil szervezetek támogatására fordított pénzeszközök nagyságrendjének és arányának megőrzése. Az Önkormányzat igyekszik minél nagyobb teret és támogatást nyújtani az együttműködő partnereknek a kulturális kínálat minél színesebbé, változatosabbá tételéhez. A kulturális élet fellendítéséhez elengedhetetlen a vállalkozói tőke bevonása. A kulturális élet intézmény kereteit kialakultnak tartjuk, de nyitottak vagyunk a lakossági kezdeményezések felé. Erősíteni kell a városi intézmények, gazdálkodó szervezet, polgárok szerepvállalását. Terveink között kell szerepeltetni egy Kulturális Központ létrehozását.

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE

GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAM TERVEZETE 2014-2019. ÉVEKRE I. BEVEZETŐ A gazdasági program elkészítéséről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, többször módosított 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre

GAZDASÁGI PROGRAMJA. a 2015-2019. évekre .../2015. (VII. ) önkormányzati határozat melléklete KŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA a 2015-2019. évekre Kőtelek, 2015. július. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. HELYZETELEMZÉS... 3

Részletesebben

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre

RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2014-2019. évre RÖJTÖKMUZSAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok

Részletesebben

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja

E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja E N Y I N G Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2014-2019. tervezet Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019 tervezet 1 Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ában foglaltak értelmében a képviselő-testületnek

Részletesebben

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2015-2019. évre EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. évre Bevezetés A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a az önkormányzatok gazdasági

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2011-2014. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2011-2014. évre A programot a képviselő-testület 2011. március 29 én tartott ülésén

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014

Biharnagybajom Község Önkormányzatának. Gazdasági Programja 2011-2014 Biharnagybajom Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2011-2014 A Képviselő-testület elfogadta a 93/2011. (VI. 30.) számú KT határozatával. 1 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre

Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2015-2019 évre 1. BEVEZETÉS 1.1. Előszó A Gazdasági Program a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

Tartalomjegyzék 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019. évre 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Szuhakálló település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1.

Részletesebben

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019.

MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2019. 1 MÉYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 2 Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ 3. oldal II. fejezet A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 4. oldal III. fejezet A KÉPVISELŐ-TESTÜLET, mint a település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírmihálydi Község Önkormányzata 2013-2017 1 Tartalomjegyzék Helyi

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 23-án a 28/2015.(III.23.) önkormányzati határozattal 1 1. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA 30/2015.(III.30.) KT. határozat melléklete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. ÉVEKRE SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági Programja 2015-2019.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014 2 I. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egy város életében nagy jelentősége van annak, hogy legyen egy olyan dokumentum, amelyben összefogásra kerül

Részletesebben

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Nyíregyháza Megyei Jogú Város GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019. Tartalom ÁLTALÁNOS HELYZETKÉP... 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI HELYZETE... 8 ADÓPOLITIKA... 13 SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK... 17 ÓVODAI NEVELÉS... 22 OKTATÁSI

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés

2011 2014. ÉVEKRE. I. Bevezetés FÁCÁNKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011 2014. ÉVEKRE I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 91. -ának (1), (6) (7)

Részletesebben

Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai

Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai Kiskunhalas Város gazdasági programjának alapjai 2007-2013 [ nyilvános változat, az adatvédelmi rendelkezések alapján] Bevezetés 2 HELYZETÉRTÉKELÉS 9 1. Demográfiai helyzet 9 2. Foglalkoztatottság helyzete

Részletesebben

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja

Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja Kunhegyes Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM ALAPJAI... 4 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. ELHELYEZKEDÉS...

Részletesebben

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2014 2019-es megbízatás időtartamára szóló Gazdasági Programja EDELÉNY 2015. ÁPRILIS 22. Tartalomjegyzék I. JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Füzesgyarmat, 2013. Jóváhagyva a Füzesgyarmat Önkormányzatának 10/2013. (II. 14.) képviselőtestületi határozatával 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1.1.

Részletesebben