Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért"

Átírás

1 Imakilenced Má ria Alfonza anya boldoggáavatásáért

2 Imakilenced Eppinger Erzsébet, Mária Alfonza Anya, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának Alapítónője (1849. augusztus 28., Bad Niederbronn, Elzász, Franciaország) boldoggáavatásáért (1814. szeptember július 31.)

3 1. nap: A keresztény család megáldása Lk 2, Miután így eleget tettek az Úr törvényének, lementek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. A fiatal Eppinger Erzsébet életéből (Leben...) 1 : Szüleimnek az a dicséretreméltó szokása volt, hogy minden este elimádkozták a rózsafüzért és az Istenanya litániáját. Ha nehezebb napjuk volt, csak a litániát, öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet (Leben I/4; 4 éves korából). Megesett, hogy egy szomszéd, aki egy este édesapámhoz jött, és vele társalgott, Krisztus szenvedéséről beszélt vele... Figyelmesen hallgattam, és sírni kezdtem rajta (Leben I/5). Még ebben a zsenge fiatalkoromban is a komoly akadályok után szüleim magukkal vittek a templomba (Leben I/6). Már ötéves koromban szerettem dolgozni. Már akkoriban segíteni akartam édesanyámnak a munkában, és folyton ezzel a szándékkal mentem utána (Leben I/7). Imádság: Istenünk, Atyánk, szeretetből teremtetted az embert, és a szeretetre hívtad őt. Ahogy egykor a hűség köteléke által eleget tettél néped óhajának, éppúgy alapítja meg Jézus, az emberek Megváltója és az Egyház vőlegénye az üdvösség szentségét újra. Te megszentelted a házasságot, és különleges módon tetted teremtő terved részesévé. Elmélkedés: A mai férfiak és nők a házasélet és a családi élet mindennapi, komoly problémáira adható válaszainak becsületes és komoly keresése közben gyakran kapnak olyan mintákat és tanácsokat, amelyek bár csábítóak, de az emberi 1. Jean-David, Reichard, Leben der Jungfrau Elisabeth Eppinger. Auf Befehl ihres Beichvaters von ihr selbst erzählt und von Letzterem geschrieben, 1849, ( Elisabeth Eppinger szűz élete. Lelki atyja utasítására és lejegyzésével, saját elbeszélés alapján ).

4 személyiség valóságát és méltóságát többé-kevésbé megsértik. Sokan máris tudatában vannak ennek a veszélynek, aminek ki van téve az emberi személy, és alkalmazkodnak ehhez a valósághoz. Bátor és célratörő hívőkre van szükség, akik a krisztusi értékek mellett tesznek hitet, és életüket az evangélium szerint irányítják. 2. nap: Nyitottság Isten meghívására életünkben Lk 10,21-22 Abban az órában Jézus kitörő örömmel dicsőítette az Istent a Szentlélekben, ezek kel a szavakkal: Dicsőítelek, Atyám, ég és föld Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, azt csak a Fiú vagy akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. A fiatal Eppinger Erzsébet életéből: Vágyam, hogy Istent megismerjem, Őt szeressem, és azt tegyem, ami Neki kedves, évről évre erősödött bennem (Leben I/20; 8 éves korában). Mégis újra és újra előfordult velem, hogy szüleim az imából egy feladat teljesítésére elhívtak. Nem tettem eleget azonnal szüleim hívásának, folytattam az imát. Az ima mintha megszakadt volna bennem, erre megijedtem, és a keresztre te - kintettem. Azonnal egy belső hangot hallottam meg, amely ezt mondta: Az engedelmesség kedvesebb nekem, mint az imádság Ettől a perctől fogva makacsságomat és önzésemet le tudtam győzni (Leben I/35; 12 éves korában). Imádság: Istenünk, Atyánk, bátoríts minket, hogy életünket átadjuk az emberré lett isteni szeretetnek, és hagyjuk, hogy alakítson minket! Tégy velünk úgy, mint Mária Alfonza Anya azokkal az emberekkel, akik nyitottak örömhíredre, és így megváltó tervedben részt vesznek! Országodat miközöttünk akarod felépíteni,

5 az élet kultúráját hozva létre. Szabadíts meg minket az önzéstől és a túlzott büszkeségtől, amely eltávolít Tőled! Tégy minket érzékennyé hívásodra a mindennapi helyzetekben, amely az idős, beteg, reményvesztett emberek segítésében, és így a Te közelséged érezhetővé tételében kell, hogy megmutatkozzon! Elmélkedés: A keresztény élet akkor sikeres, ha a Szentírás alapján fejlődési folyamatban vesz részt. Pál például azt írja, hogy a tesszalonikaiak hite nagyon erősödik (2 Tessz 1,2). A növekvő hittel egészen szoros kapcsolatban áll ebben a sze - retetben való gyarapodás. A kolosszeieket arra inti, hogy Isten isme retében növekedjenek (Kol 1,11). Péter pedig a korabeli keresztényeket buzdítja, hogy a megváltó úr Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében haladjanak előre. Ránk is érvényes az 1 Kor 15,58 apostoli intelme: Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért! 3. nap: Krisztus az igazi szőlőtő Jn 15,1-3 Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. A fiatal Eppinger Erzsébet szűz életéből: Miután visszatértem helyemre, így imádkoztam: Drága Jézusom, most újítottam meg keresztségi fogadalmamat, segíts nekem, hogy mindenben engedelmeskedjek és szót fogadjak amit a lelkiatyától hallottunk! Töltsd el őt egészen kegyelmeddel! Pontosan meg akarom tenni, amit ő mond. (Leben I/48; 13 éves korában). Gyakran vettük magunkhoz az Oltáriszentséghez, többször látogattuk meg Jézust a legszentebb Oltáriszentségben, egyre több örömöt találtunk a nyil-

6 vános, plébánián bevezetett áhitatokban. Semmifajta lenézés vagy gúny nem tudott volna minket eltéríteni attól (Leben III/2; 20 éves korában). Imádság: Istenünk, Atyánk, nyájad legeltetésére Megváltónk és Szabadítónk, Krisztus különféle szolgálatokat alapított Egyházában, amelyek egész testünk javára irányulnak. Mert azok a szolgák, akik szent felhatalmazással rendelkeznek, testvéreiket szolgálják, hogy mindenki, aki Isten népéhez tartozik, az üdvösségre jusson (LG 18) 2. Növeld bennünk Egyházad iránti szeretetünket, ahogy szolgálód, Mária Alfonza Anya ezt mutatta nekünk! Ajándékozd pásztoraidnak, a papoknak, a szerzeteseknek és a híveknek a Krisztussal való szoros egység megtapasztalását, töltsd el őket a Szentlélek adományaival, és engedd, hogy növekedhessenek és türelemmel gyümölcsöt hozzanak! Elmélkedés: Az Egyház Krisztus titokzatos teste: az igazi szőlőtő, nem akármilyen szőlőtő. Az Isten szeretete a legbensőbb életerő. Átjárja a gyökereket és a törzset, a törzsön keresztül pedig valamennyi hajtást. Így tartja életben az egész szőlőtövet. A szőlővesszők mégis igen különbözőek: némelyik magasabbra nő, mások szélesebbek Az Ő szőlővesszői ahogy később mondja - tiszták [lesznek] a tanítás által (Jn 15,3). Szavainak, életadó tanításának megvan az ereje, hogy mindazokat, akik valóban meghallgatják Őt és az alapján cselekszenek, az igazi szőlőtőnél tartsa. 4. nap: A nyolc boldogság szellemében élni Mt 5,1-12 A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: Boldogok a lélekben szegények, mert 2. Lumen gentium, a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója az Egyházról, november 21.

7 övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is. A fiatal Kongregáció életéből: Mióta az őszi félév megkezdődött október 18-án, minden szegény gyermek, aki a plébániához tartozó falvakból érkezett ebbe az iskolába, a kolostorban étkez - tetésben részesült Decemberben reggelenként egy protestáns nő jött a kolostorba segítséget és szolgálatot kérni egy szegény beteg protestáns fiúnak. Alfonza nővér nyomban elküldött két szerzetesjelöltet a beteghez A beteget belső félelmek gyötörték. Rábeszélte, hogy bízzon az Úrban, vele imádkozott, felvidította, és így időzött mellette éjfélig. A szegény beteg jókedvre derült, félelmei eloszlottak, vidám lélekkel és derűs arccal mondott köszönetet a nővéreknek látogatásukért (Entfache die Gnade Gottes, 4. kötet, 46. oldal) 3. Imádság: Istenünk, Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus azt tanította, hogy felebarátainkban Őt magát tiszteljük. Adj nekünk örömöt és szeretetet, és engedd, hogy Mária Alfonza Anyához hasonlóan tanításodat mélyebben megértsük, és aszerint cselekedjünk: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Mt 25,40). 3. Alphonse-Marie, sœur du Très-Saint Sauveur Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir zuteil geworden ist! ['Lobbantsd lángra újra Isten kegyelmét, amelynek részese lettél!'], Eckbolsheim: Editions du Signe, 200 old.

8 5. nap: A szeretet útján maradni Lk 11,1-4 Történt egyszer, hogy valahol éppen imádkozott. Amikor befejezte, egyik tanítványa kérte: Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is megtanította tanítványait. Erre így szólt hozzájuk: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod. Add meg a szükséges kenyerünket minden nap. Bocsásd meg a bűneinket, amint mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vigy' minket kísértésbe. Az Alapítónő szavai: Minél gyermekibb módon és minél egyszerűbben szólunk az Istenhez, annál szíve sebben egyesül velünk (Lebensornung 23. oldal; a továbbiakban: LO) 4. Lehetnek Önök között, akik az ima lényegét a kimondott szavakban látják. Ez azonban nem így van: az igazi imádság a szívből jön. Minden foglalatosságuk folytonos ima kell, hogy legyen (LO 22). Imádság: Istenünk, Atyánk, Krisztus élete a szeretet Veled folytatott, megszakítatlan párbeszéde volt a Szentlélekben. Benne választottál ki minket arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Mária Alfonza Anyához hasonlóan tölts el bennünket az imádság lelkületével, ajándékozz meg minket kegyelmeddel, hogy az isten - gyermekség szellemében éljünk, és szívünket a Te művednek szenteljük! Tégy minket készségessé, hogy akaratodat kövessük, és minden esetben, bármilyen élethelyzetben, találkozásban felismerjük a Te isteni jelenlétedet. Az Alapítóanya szavai: Ha imánk nem rögtön talál meghallgatásra, tovább kell mennünk a kérésben, amíg meg nem kapjuk, amit kértünk. Az imádság sohasem veszik kárba, és ha valamit nem kapunk meg rögtön, amint azt kérjük, akkor bizonyára megkapunk 4. In der Nachfolge Christi: Lebensordnung der Schwestern vom göttlichen Erlöser, Oberbronn, 1975, 1984, (ʻ Krisztus követésében: Az Isteni Megváltóról nevezett Nővérek Életszabálya ).

9 valami mást, ami lelki üdvünk számára sokkal hasznosabb. Az Isten mindig sokkal jobban tudja, mire van szükségünk. (Entfache die Gnade Gottes, 1. kötet, 36. oldal) 6. nap: Hordozni a keresztet Jézussal Jn 19,16b-18 Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. A fiatal Eppinger Erzsébet szűz életéből: Igen, ha csüggedünk, és nem érzünk semmilyen buzgóságot, ha sivárság és elhagyatottság jellemez, ha közel állunk a kétségbeeséshez, akkor a megfeszített Jézust akarjuk kezünkbe venni, és folyamatosan kiáltani hozzá és sírni, és így biztosan hamarosan újra buzgósággal és bátorsággal telik meg a szívünk, nemsokára ismét vigaszra és felüdülésre találunk, és nem maradunk alul a küzdelemben. Ha Jézust szemléljük a kereszten minden szenvedés átala kul. Mehetett volna messzebbre az ő szeretete, mint amilyen messzire ment? Nem kell-e nekünk is Jézust szeretni? Miért nem szeretjük? Akkor ki mást, mint a megfeszített Jézust kellene szeretnünk? (Entfache die Gnade Gottes, 2. kötet, 42. oldal). Imádság: Istenünk, Atyánk, megváltó Jézusunk eljövetele óta, hogy az embereknek kisza - bott úton járjon, nem vagyunk már többé egyedül az élet vándorlásában. Bátoríts minket, mint szolgálódat, Mária Alfonza Anyát, hogy a megpróbáltatások, az elhagyatottság és a tehetetlenség óráján ne csüggedjünk, hanem igenünket megváltó tervednek adhassuk, amely telve van szeretettel! Ajándékozz nekünk őszinte bűnbánatot és megtérést, ha letérünk az általad parancsolt útról, és bűnben tévelygünk! Te nem a bűnös halálát akarod, hanem, hogy éljen.

10 Segíts nekünk együttműködni, hogy az életet minden szakaszában a fogantatástól a természetes halálig védelmezhessük, és azokat a nőket, akik abortuszt hajtottak végre, őrizd meg a kétségbeeséstől, mert Te a világ valamennyi bűnét halálod által a kereszten törlesztetted! Az Alapító Anya: Mária Alfonza Anya így imádkozott: Tanítsd meg nekem, ó isteni Vőlegényem, hogyan kell nekem ennek a szenvedésnek az értékét felhasználni. Nélküled semmire sem vagyok képes, és semmit sem tudok. Jézus, a vőlegény így vála - szolt: Nézd, leányom, imádkozz mindig az én akaratom teljesedéséért. Ó, milyen felbecsülhetetlenek a belső szenvedések a lélek számára, amely utánam vágyakozik! Ezen az úton kell járnia. Egy ilyen léleknek semmi mást nem kell várnia tőlem, minthogy ő engem és önmagát megismerhesse. Nem kell vigasztalásra vágyakoznia: semmi másra se kell vágynia, mint amit én akarok (Entfache die Gnade Gottes, 2. kötet, 45. oldal). 7. nap: Az üdvösség forrásaiból teljes béke forrásozik Jn 7,37-38 Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hir - dette: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Az Alapítónő szavai: Az Isteni Megváltó Lányainak szelleme legyen Jézus Krisztus szelleme Éppúgy, ahogy Jézust részben csodálatos és tevékeny felebaráti szeretetéről kellett felismernünk, mint a megígért Megváltót, ugyanúgy szeretné, ha a cselekvő szeretet lenne az egyik ismertetőjegy, amiről tanítványait megismerik. Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt (Jn 13,35). Jézus isteni Szíve legyen a minta, amely után

11 övéinek szíve kell, hogy formálódjon. Ő az irgalmas szamaritánus, akinek példájára rámutat, és ezt mondja: Menjetek, és tegyetek hasonlóképpen! (Entfache die Gnade Gottes, 4. kötet, 35. és 38. oldalak). Ima: Istenünk, Atyánk, szolgálód, Mária Alfonza Anya az üdvösség feltörő forrásaiból táplálkozott. Tanítsd bennekünket, amint őt is tanítottad, a Megváltó Szívét azzal a szeretettel szemlélni, amellyel Ő az örök Atyát és az egész emberiséget folyamatosan szerette: szavait, tetteit, parancsait és főként alkotásait, amelyek még egyértelműbben tanúskodnak irántunk érzett szeretetéről mint az Eucharisztia isteni meg alapítása, keserves fájdalmai és halála, a legszentebb, jóságosan nekünk ajándékozott Anyja, számunkra alapított Egyháza, az apostoloknak és nekünk elküldött Szentlelke szeretetének bizonyítékaiként csodálhassuk! Engedd meg nekünk, hogy a Lélek szeretetteljes tekintetével szemléljük legszentebb Szívének dobbanásait, amelyekkel tulajdonképpen földi vándorlásának ütemét mérte, addig a bizonyos utolsó pillanatig, amikor ő, ahogyan az evangélisták is tanúsították: hangos szóval felkiáltott: 'Beteljesedett!' Majd lehajtotta fejét és kilehelte lelkét (XII. Piusz pápa Haurietis aquas című enciklikája Jézus legszentebb Szívének tiszteletéről, május 15.). 8. nap: Az Istenanya védelme alatt Jn 19, Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: Asszony, nézd, a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: Nézd, az anyád! Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Az Alapítónő szavai: Újra meg újra az áldott Istenanya védelmébe ajánlottam magamat. Gyakran

12 ismételtem ezt az imát: Szent szüzességednek és szeplőtelen fogantatásodnak köszönhetően tisztítsd meg, ó, legtisztább szűz, szívemet és testemet! (Leben III/2) Minden cselekedetünket Jézus és Mária nevével kezdjük, és ha lehet egy Üdvözléggyel. (Gedanken von MAM, 49. oldal) 5 Hogy miért épp Jézus isteni Szívének és Mária legszentebb és szeplőtelen Szívének tiszteletére hozták létre ezt a rendet, nyilvánvaló: Az Isteni Megváltó Leányai ezt a szent Szívet alapvetően a szükséget szenvedőkért végzett jó - tétemények révén tisztelik, amely számukra a legszebb tiszteletadás. (Részlet az Első Szabályból) 6 Ima: Istenünk, Atyánk, Fiad, Jézus Krisztus a kereszt alatt nekünk ajándékozta anyját. Mária Alfonza Anyához hasonlóan tölts el bennünket is őszinte szeretettel és bizalommal Mária, égi Édesanyánk iránt, és engedd, hogy mi és minden ember a védelme alatt biztonságban lehessünk. Jóságos patrónánk, óvj meg minden időben! Az Alapító Anya szavai: Ha egy lélek gyermeki bizalommal Máriához fordul, soha nem kap vissza - utasítást, Mária annyira jóságos, nem tud mást tenni, semmit se tudna megtagadni, akkora a szeretete. Ajánljátok magatokat mindig Máriának, erős védelmezőtök lesz. Azt akarja, hogy leányai hozzá hasonlóak legyenek. Az imádságon keresztül mutatjuk meg Mária iránti szeretetünket, és főként a rózsafüzér elimádkozása révén. (Gedanken von MAM, és 51. oldalak) 5. Mária Alfonza anya, Joseph Luttenauer, Gedanken von Mutter Alfons-Maria, Colmar: Alsatia, 1952 ('Mária Alfonza anya gondolatai'). 6. Jean-David, Reichard, Erste Regel, Niederbronn, 1849, (ʻ Első Szabályʼ ).

13 9. nap: Az Úr emlékünnepe Lk 22,19-20 Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: "Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre." Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: "Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak. Az Alapítónő szavai: Az egyik legnagyobb kegyelem, amelyben az Isten szenvedésével részesített bennünket a Legszentebb Oltáriszentség, és az azt kiszolgáltató papi szentség ajándékozása révén. De nem gondolunk eleget erre: olyan keveset törődünk a papokkal és olyan keveset imádkozunk értük, távol attól, hogy az áldott Istennek egy ilyen hatalmas jótéteményét megköszönjük. Ettől függetlenül csodálattal kell tekintenünk az Isten nagy irgalmára. Ha mégis hálátlanok lennénk, ő akkor is egyre tovább vezet minket kegyelemben, hogy irgalmasságát mind jobban megmutassa nekünk. (Entfache die Gnade Gottes, 2. kötet, 25. oldal). Szentáldozás előtt különösen is szemlélned kell az Isten nagy jóságát és irgalmát, amely önmagát hagyta örökül számunkra a Legszentebb Oltáriszentségben, hogy szeretetét egészen belevésse a szívünkbe. Élni akarunk, de már nem mi, hanem Jézusnak kell bennünk élnie. Minden lélegzetvételünkkel és szívdobbanásunkkal, minden sóhajunkkal és lelki rezdülésünkkel Jézusért kell léteznünk, ezáltal kapjuk meg életét (Entfache die Gnade Gottes, 1. kötet, 23. oldal). Imádság: Atyánk, Istenünk, az Eucharisztia ünnepén részt veszünk Fiad, Jézus Krisztus húsvéti misztériumában. Mária Alfonza Anyát különleges módon avattad be a megváltásnak ebbe a titkába, és ahogy rátekintett arra, Akit keresztülszúrtak, neki ajándékoztad annak karizmáját (Jn 19,37). Élete arra tanít minket, hogy mindig Rá, a Megváltóra és a világ megmentőjére nézzünk Oltáriszentségben,

14 ahol mindig jelen van köztünk. Őáltala, Ővele és Őbenne tiszteljük az Atyát, ha életünket, munkánkat és az egész teremtett világot az Ő dicsőítésére felajánljuk. Ajándékozz nekünk őszinte hálát, hogy üdvösségünkért munkálkodtál és részt vettél abban, és örvendező bizakodást, hogy Te magad velünk maradsz a világ végezetéig. (Mt 28, 20).

15 : Urunk, Istenünk, Te Mária Alfonza Anyának gyermekkorától fogva megadtad a kegyelmet, hogy mindjobban megértse a kereszt titkát; felismerte benne irgalmas szeretetedet, mely minden embert üdvözíteni akar. A Te indításodra kongregációt alapított, hogy annak tevékenysége által segítségére legyen a testileg és lelkileg szenvedő embereknek. Az Oltáriszentség által adtál neki erőt, hogy részt vehessen a megváltás művében. Kérünk, ébreszd fel bennünk a készséget, hogy Alfonza Mária Anya példája szerint mi is átalakuljunk a Megváltó Krisztus szeretete által, és életünkkel tegyünk tanóságot Róla mindazok előtt, akikkel találkozunk. Az Ő közbenjárására kérünk, hallgasd meg imánkat... és ha Te is úgy akarod, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Mária Alfonza Anyát mihamarább a boldogok közt tisztelhessük. Ezt kérjük Megváltónk, Jézus Krisztus által. Ámen.

16 Imaszá ndékokat és imameghallgatásokat kérjük az alábbi címen jelenteni: Postulazione M.A.M. Via del Casale Piombino 14 I ROMA Imprimatur Nr. 522 Dr. Klaus Metzl, püspöki helynök Passau, augusztus 22.

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT

IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZZUNK HIVATÁSOKÉRT 1. Ima hivatásokért A szív nem ott van, ahol van, hanem, ott, ahol szeret Szent Bernát IMA HIVATÁSOKÉRT 1.1. Ima a hivatás felismeréséért Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája

TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete Fausztína nővér imája TARTALOMJEGYZÉK: 1. Corona Divinae Misericordiae 2. Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére 3. Az Isteni Irgalmasság tisztelete "Fausztína nővér imája alapján" 4. Novena ad Beatam Mariam Virginem 5. Magnificat

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek Kedves Jegyespár, Önök szép házasságkötési szertartást szeretnének. Hogy ez eredményesen sikerüljön, kérem válasszák ki az alábbi pontokból az

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni.

és teheti az oltárra. Csak papoknak szabad azonban a felszentelt ostyát a szentségtartóból kivenni és egy szentségtartóba tenni. 3. fejezet: Jézus, az egyetlen megmentő és megváltó Ki nekem Jézus? Lukács evangéliumában olvassuk, amikor a pásztorok nyájukat legeltették, megjelent nekik egy angyal: az angyal így szólt hozzájuk: "Ne

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE

ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE ÚJ RÓZSAFÜZÉREK A RÓZSAFÜZÉR IMAKÖNYV KIEGÉSZÍTÉSE Új rózsafüzérek a Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Bevezetés ISBN 963 217 511 5 számú Rózsafüzér imakönyv kiegészítése Felelős szerkesztő: Jánossy Gábor

Részletesebben

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA

IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA IMÁK A KERESZTES IMAHADJÁRAT 96 IMÁJA ÉS 4 LITÁNIÁJA A Keresztes Imahadjárat imái Az imák elé csatolt, bevezetõ gondolatok és üzenetek (Szerkesztõi megjegyzés: A dátumok az üzenetek átadásának idejét mutatják,

Részletesebben

A szabadulás rózsafüzére

A szabadulás rózsafüzére Regis Castro Maisa Castro A szabadulás rózsafüzére 10. angol kiadás Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. (Jn 8,36) 2,800,000 eladott példány portugál, spanyol és angol

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

Mária titka. Jézus szeretete Máriában

Mária titka. Jézus szeretete Máriában Montforti Grignion Szent Lajos Mária titka Jézus szeretete Máriában fr. Bakos Rafael OCD bevezető gondolataival II. János Pál pápa levelével, amit a Montforti Kongregáció testvéreihez és nővéreihez írt

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007.

Mária Julianna lelki naplója V. kötet. Esztergom, 2007. Mária Julianna lelki naplója V. kötet Esztergom, 2007. Ajánlás Kapható: Pax Bt. 2500 Esztergom, Berényi Zsigmond u. 7. Tel./fax: 06 33/314-376 (Este 10 óráig hívható.) Kiadja: Pax Bt. 2500 Esztergom Berényi

Részletesebben

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által

Részletesebben

OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE

OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE I. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Móz1 1, 26 28.31a) Így szólt az Isten: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép

1999. nov.-dec. IV/ 6. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 120,- Ft. keresztény folyóirat. Máriaremete kegykép Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1999. nov.-dec. IV/ 6. szám Ára: 120,- Ft Máriaremete kegykép Szabadíts meg a gonosz kísértõtõl! A Te hûséged nem fogyatkozik, mennyei Atyánk, bár mi feledünk gyakran

Részletesebben