Mikor jön össze egy közösség Jézus/Isten nevében?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mikor jön össze egy közösség Jézus/Isten nevében?"

Átírás

1 Mikor jön össze egy közösség Jézus/Isten nevében? Ti is, mint élı kövek, felépültök rajta lelki házzá, szent papsággá, lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 1Pt 2,5 Ef 4,1-2. "Járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútőréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében." Imádságban Mát 18, 20 Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyőlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." A közös ima kapcsán Isten nevében vagyunk együtt. ApCsel 2,42: İk pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban Liturgiában Az elsı keresztény közösségnek három fontos ismertetıjele volt: a tanításban, a kenyérszegésben és az imádságban való egység. ApCsel 2,42: İk pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban 1Kor10,17 "Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérbıl részesedünk." Bibliatanulmányozásban ApCsel17,11. "Kik bevevék az ígét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-é ezek." Kerülve a világias hibákat 1 Kor1 1, 10 Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban." Maradjunk együtt, ne keressük a különbségeket, hogy egyetértve civakodás nélkül, minél többen tudjuk Istent egyformán szolgálni. Jak4,12 "Egy a törvényhozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni: kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat?" 1 Ján 1, 6-7 Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot tesszük. De ha világosságban járunk, ahogy ı is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak a vére minden bőnt lemos rólunk." A világosság jelentheti magát Istent, de egyszerre a keresztény tanítást is, amely magában foglalja a hitigazságokat és a parancsolatokat. Ha ezeket tényleg megtartjuk, megéljük, törekszünk, akkor közösségben vagyunk Jézussal. (Ef.5:11) És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is feddjétek azokat; Az adott korszellem is befolyásolja, hogy mi számít világiasnak. 1Kor.14:34,35 "A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon az ı férjüket; mert éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben." Bőnösökkel közösséget nem vállalva [Itt megérthetjük az egyházszakadások és kisegyházak lelkületét a szerk.] Aki bőnt követett el, azt megkeresik, és megkísérlik visszavezetni a helyes útra. Aki ragaszkodik bőneihez, azt nyilvánosan intik, és kizárják maguk közül, ha tovább ragaszkodik

2 bőneihez. (Mt.18:15-16) Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg ıt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát; Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettıt, hogy két vagy három tanú vallomásával erısíttessék minden szó. (Mt.18:17) Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen elıtted olyan, mint a pogány és a vámszedı. Elhatárolódnak azoktól, akik bőnöket követnek el. (1Kor.5:11,13) Most azért azt írom néktek, hogy ne társalkodjatok azzal, ha valaki atyafi létére parázna, vagy csaló, vagy bálványimádó, vagy szidalmazó, vagy részeges, vagy ragadozó. Az ilyennel még együtt se egyetek. A kívülvalókat pedig majd az Isten ítéli meg. Vessétek ki azért a gonoszt magatok közül. (2Kor.6:14-18) Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy mi köze hívınek hitetlenhez? Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élı Istennek temploma vagytok, a mint az Isten mondotta: Lakozom bennök és közöttük járok; és leszek nékik Istenök, és ık én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülök, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, És leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá, és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr. Szeretetben, szolgálatban 1 Pét 4, 8-10 Mindenekelıtt szeressétek egymást figyelmesen, mert a szeretet befedi a bőnök sokaságát. Legyetek egymás iránt vendégszeretık, zúgolódás nélkül. Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének jó letéteményesei legyetek." A szeretet Istenhez vezet, az ı nevében vagyunk együtt, ha szeretetjük egymást, ha egymás szolgálatára vagyunk, kölcsönös odafigyeléssel, elfogadással. A keresztény közösség tagjai egymás testvérei, és olyan szeretettel kell viselkedniük egymással, ahogy egy jó család tagjai. (Mt.23:8) Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. A keresztény közösség egyik jellemzıje egymás kölcsönös szolgálata. (Jn.13:14,15) Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. (Mt.20:25-28) Jézus azonban odahívta ıket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen! Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki elsı akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ı szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért. Egyenlıségben 1 Kor 11, A következı intézkedéssel kapcsolatban nem dicsérlek meg titeket, mivel összejöveteletek nem javatokra, hanem károtokra szolgál. Elıször is azt hallom, hogy amikor közösségre győltök, szakadás mutatkozik köztetek és ezt részben el is hiszem. Kell is, hogy szakadás legyen körötökben, mert megbízhatók csak úgy tőnnek ki közületek. Amikor ugyanis egybegyőltök, már nem is az Úr vacsoráját eszitek, hiszen étkezéskor ki-ki a saját vacsoráját veszi elı, hogy elfogyassza, s az egyik éhen marad, a másik pedig dızsöl. Nincs otthonotok evésre-ivásra? Vagy megvetitek Isten egyházát, és megszégyenítitek a szegényeket? Mit mondjak nektek? Dicsérjelek? Ezért nem dicsérlek benneteket." Vagyonközösségben ApCsel 2,44. "Mindnyájan pedig, a kik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala; És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, a mint kinek-kinek szüksége vala. És minden nap

3 egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel." Felbuzdulván egymás hite által Fil 2, 1-2 Ha ér valamit a Krisztusban adott buzdítás, a szeretetbıl fakadó intelem, a lelki közösség, a bensıség és együttérzés, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és egy lélekként ugyanarra törekedtek. A közös cél is kell, hogy eggyé kovácsoljon bennünket, továbbá egyetértésen, szereteten vezet az út, ha Jézus Krisztusban egyek szeretnénk lenni. A keresztény közösség célja, hogy tagjai erısítsék egymást a jóban. (Zsid.10:24-25.) Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkrıl ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot. Megtart üdvösségre Jakab 5,13-20 Szenved-é valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-é valakinek? Dícséretet énekeljen. Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén ıt olajjal az Úrnak nevében. És a hitbıl való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti ıt. És ha bőnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bőneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Atyámfiai, hogyha valaki ti köztetek eltévelyedik az igazságtól, és megtéríti ıt valaki, Tudja meg, hogy a ki bőnöst térít meg az ı tévelygı útjáról, lelket ment meg a haláltól és sok bőnt elfedez. Egy test tagjai vagyunk, melynek feje Krisztus 5. Róm 12, 4-5 Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban egyenként, azonban tagjai vagyunk egymásnak," Csak együtt, egymást kiegészítve vagyunk képesek Krisztust méltóképpen ünnepelni. 1 Kor 12, A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok." Sokan vagyunk, akik nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a szerepe, akár a testrészeknek, de ha eggyé kovácsolódunk, közösségként, Istenben, csak akkor tudunk igazán keresztények lenni. 1 Kor12, "De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendő tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törıdjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai." Amikor Krisztusnak teste tudunk lenni és egyenként tagjai, akkor közösségben vagyunk vele, figyelünk egymásra, törıdünk egymással. Akkor jövünk tehát össze Isten nevében, ha a hivatásunknak megfelelıen élünk szeretetben, és így felépítjük Krisztus testét. "İ tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává..., hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából" Ef 4,12 "Járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nıjünk fel hozzá, Krisztushoz, aki a fej. A kibıl az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az İ segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben." Ef 4,15 Ef Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkı maga Jézus Krisztus, A kiben az egész épület szép renddel

4 rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. Ef 3,21: Annak légyen dicsıség az egyházban a Krisztus Jézusban nemzetségrıl nemzetségre örökkön örökké. Kol 2, 8-23 ragaszkodván a Fıhöz, a Kibıl az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Istenrıl tanúságot téve Ez nem feltétlenül jelent liturgikus cselekvést, hanem bármi ide tartozhat, ami Isten akaratával összhangban van. 1Kor10,31: Tehát akár esztek, akár isztok, és bármi mást tesztek, mindent Isten dicsıségére tegyetek. Egységben minden kereszténnyel Ef4,4-6.1;Tim2,5. "Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, A ki adta önmagát váltságul mindenekért." Tanításban A keresztény közösség másik jellemzıje, hogy tagjai a Biblia tanítása szerint élnek, és erre intik társaikat is. (Lk.10:16) A ki titeket hallgat, engem hallgat, és a ki titeket megvet, engem vet meg; és a ki engem vet meg, azt veti meg, a ki engem elküldött. Egyéb dolgaink 2 Tesz 2, Urunk, Jézus Krisztus pedig és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban." Ha tettekben és szavakban (tanúságban) szilárdan Isten mellett vagyunk, az csak Isten kegyelme által lehet. Vele vagyunk együtt, ha így élünk. Az anyaszentegyház tanítása (II. Vatikáni Zsinat): LG14b Az Egyház közösségébe azok épülnek be teljesen, akik Krisztus Lelkének birtokában az Egyház egész berendezését és az üdvösség minden eszközét benne elfogadják, és látható közösségben a hitvallás, a szentségek, az egyházkormányzat és az egyházi közösség kötelékeivel kapcsolódnak Krisztushoz, aki Egyházát a pápa és a püspökök által kormányozza. A CIC (kódex) ugyanezt mondja a 205-ös kánonban. MA Mt 18,20 Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyőlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." ApCsel 2,42 İk pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és az imádságokban. ez szinte hozza a három kritériumot. Az apostolok tanítása a tanítóhivatal ill. a hitvallás, a kenyérszegés az eucharisztia szentsége. MA 1Kor10,17 "Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérbıl részesedünk." eucharisztikus közösség, tehát szentségi MA 1 Ján 1, 6-7 Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot tesszük. De ha világosságban járunk, ahogy ı is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással, és Fiának, Jézusnak a vére minden bőnt lemos rólunk."

5 Egy test tagjai vagyunk, melynek feje Krisztus 5. Róm 12, 4-5 Mert ahogy egy testben több tagunk van, s minden tagnak más a szerepe, sokan egy test vagyunk Krisztusban egyenként, azonban tagjai vagyunk egymásnak," Csak együtt, egymást kiegészítve vagyunk képesek Krisztust méltóképpen ünnepelni. 1 Kor 12, A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok." Sokan vagyunk, akik nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a szerepe, akár a testrészeknek, de ha eggyé kovácsolódunk, közösségként, Istenben, csak akkor tudunk igazán keresztények lenni. 1 Kor12, "De Isten alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendő tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törıdjenek egymással. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai." Amikor Krisztusnak teste tudunk lenni és egyenként tagjai, akkor közösségben vagyunk vele, figyelünk egymásra, törıdünk egymással. Akkor jövünk tehát össze Isten nevében, ha a hivatásunknak megfelelıen élünk szeretetben, és így felépítjük Krisztus testét. "İ tett egyeseket apostollá, másokat pedig prófétává..., hogy alkalmassá tegye a szenteket a szolgálat végzésére Krisztus testének felépítése céljából" Ef 4,12 "Járjunk az igazság szerint szeretetben, és mindenben nıjünk fel hozzá, Krisztushoz, aki a fej. A kibıl az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az İ segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben." Ef 4,15 Ef Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkı maga Jézus Krisztus, A kiben az egész épület szép renddel rakattatván, nevekedik szent templommá az Úrban; A kiben ti is együtt építtettek Isten hajlékává a Lélek által. Ef4,4-6.1;Tim2,5. "Egy a test és egy a Lélek, miképpen elhívatásotoknak egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki adta önmagát váltságul mindenekért." Az ekkléziológia nagyon sok helyet hoz lebontva a szinoptikusokra, a jánosi teológiára, illetve a páli teológiára. Ez a kérdés nagyon sok helyet átölel. MA

A látható egyház Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. A látható egyház

A látható egyház Keresztények Honlap E-mail: keresztenyek@keresztenyek.hu www.keresztenyek.hu. A látható egyház A látható egyház A következő írásunkban felvázoljuk az úgynevezett láthatatlan egyház tanítását, amit néhány konkrét igehelyre próbálnak visszavezetni. Ezekre az igehelyekre részletesen kitérünk. Az Újszövetség

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek

A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek A házasságkötési szertartáshoz javasolt liturgiai szövegek Kedves Jegyespár, Önök szép házasságkötési szertartást szeretnének. Hogy ez eredményesen sikerüljön, kérem válasszák ki az alábbi pontokból az

Részletesebben

HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET

HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET 2 Abonyi Sándor HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET Ez a digitális könyv önálló írások gyűjteménye, amelyek külön-külön elérhetők a https://keskenyut.wordpress.com oldalon TARTALOM Isten gyülekezete Kicsiny kovász az

Részletesebben

Az isteni kinyilatkoztatás

Az isteni kinyilatkoztatás Az isteni kinyilatkoztatás Meghatározás: kinyilatkoztatás (lat. revelatio) 1. általános értelemben a személy részéről olyan önmagára vonatkozó ismeret önkéntes, szabad és szeretetből történő közlése, mely

Részletesebben

Én a szerelmesemé vagyok. Énekek éneke 7:11

Én a szerelmesemé vagyok. Énekek éneke 7:11 Én a szerelmesemé vagyok. Énekek éneke 7:11 Házasság előtt álló fiataloknak Tanítás a vegyesházasságról. A Nagyvarsányi gyülekezetnek és érdeklődő testvéreknek. Nagyvarsány 2002. Horváth Géza lelkipásztor

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet

PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet PÁL LEVELE A KOLOSSÉBELIEKHEZ 1. Fejezet Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből

Olvasmány a Teremtés könyvéből Ter 2,18-24. Olvasmány a Teremtés könyvéből Olvasmány (A) Olvasmány a Teremtés könyvéből 1 Ter 1,26-28.31a A teremtés hatodik napján Isten így szólt: Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ők uralkodjanak a tenger halai, az ég madarai,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE

OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE OLVASMÁNYOK ESKÜVŐRE I. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből (Móz1 1, 26 28.31a) Így szólt az Isten: Alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra! Uralkodjék a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldi

Részletesebben

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL

EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL EGY SOKAT VITATOTT, MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL 2 Egy sokat vitatott kérdés EGY SOKAT VITATOTT MELY MINDANNYIUNKAT ÉRDEKEL Kérdezzük meg Istent! Egy sokat vitatott kérdés 3 Mondd, Uram: adtál-e követőidnek

Részletesebben

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely

1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely 1 1Móz 28,1-22 Mily rettenetes ez a hely Előhívatá azért Izsák Jákóbot, és megáldá őt, és megparancsolá néki és mondá: Ne végy feleséget a Kananeusok leányai közűl. Kelj fel, menj el Mésopotámiába, Bethuélnek

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék

ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék ALAPTANÍTÁSOK Megvallásaink 6. - Gyógyító Igék A mai alkalommal a Bibliából fogunk Igéket felolvasni. Az elsı Ige: Példabeszédek 4:20-22 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet.

Részletesebben

Gyülekezeti rend (A Kérdések és válaszok című könyvből) 1958. októberében Jeffersonville, Indiana, USA. William Marrion Branham

Gyülekezeti rend (A Kérdések és válaszok című könyvből) 1958. októberében Jeffersonville, Indiana, USA. William Marrion Branham Gyülekezeti rend (A Kérdések és válaszok című könyvből) 1958. októberében Jeffersonville, Indiana, USA William Marrion Branham Gyülekezeti rend (Church Order) 1 Végére értünk a Gyülekezeti Házban tartott

Részletesebben

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát;

Mt 7,21: nem minden aki ezt mondja: Uram! Uram! - megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát; I. Alapfogalmak: 1. Mi a vallás? A vallás az Isten és felebarát iránti szeretet. Lásd: Mk 12,28-31: minden parancsolatok között az első: szeresd az Urat, a te Istenedet... a második hasonlatos ehhez: szeresd

Részletesebben

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack

3./01. Lecke. Az isteni áramlat. Írta: Andrew Wommack 3./01. Lecke Az isteni áramlat Írta: Andrew Wommack Szeretnék veletek megosztani néhány dolgot arról, hogyan engedjétek Istent átáramlani rajtatok a mások felé való szolgálatban. Rendelkeztek hatalommal

Részletesebben

ÖKUMENIKUS ESKETÉSI REND

ÖKUMENIKUS ESKETÉSI REND ÖKUMENIKUS ESKETÉSI REND REFORMÁTUS ÉS KATOLIKUS ÖKUMENIKUS ESKÜVŐ, ha a szertartás református templomban történik KATOLIKUS ÉS REFORMÁTUS ÖKUMENIKUS ESKÜVŐ, ha a szertartás katolikus templomban történik

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából

Részletesebben

6. Az Egyház Tartalom

6. Az Egyház Tartalom 6. Az Egyház "Hát ti kinek mondotok engem?" Simon Péter megszólalt, és így felelt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus így válaszolt neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte

Részletesebben

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL

ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL 1 ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL ÚRVACSORA IGEHIRDETÉSSEL A következő szöveg olyan liturgikus olvasmányokba és imádságokba enged betekintést, amelyeket keresztény elődeink hitük erősítésére és Urukról szóló

Részletesebben

Szent Ágoston Regulája 1

Szent Ágoston Regulája 1 1 Szent Ágoston Regulája 1 1. Mindenekelıtt Istent szeressétek, aztán a felebarátot, mert ezek a nekünk adott legfıbb parancsok. Íme ezek a szabályok, amelyeket elıírunk, hogy a kolostorban letelepedve

Részletesebben

A hamis-kegyelem tanítás öt ismérve. John Burton. http://www.johnburton.net/grace-message

A hamis-kegyelem tanítás öt ismérve. John Burton. http://www.johnburton.net/grace-message A hamis-kegyelem tanítás öt ismérve John Burton http://www.johnburton.net/grace-message 1. Mi a felmentés teológiájában hiszünk A felmentés teológiája azt állítja, hogy megtérésünket követıen fel vagyunk

Részletesebben

Szerető Mennyei Atyánk

Szerető Mennyei Atyánk 1. tanulmány június 28 július 4. Szerető Mennyei Atyánk SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 6:25-34; 7:9-11; Lukács 15:11-24; János 14:8-10; Zsidók 9:14 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk

Részletesebben

CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM

CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Originally published in the USA under the title: THE PURPOSE DRIVEN LIFE SEMINAR Copyright 2006 Purpose Driven Life Ministries. All rights reserved. ******************* Céltudatos

Részletesebben

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség

Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Nyolc Boldogság Katolikus Közösség A Közösség neve A Közösség kezdetben, 1973-tól, a Júda Oroszlánja és Áldozati Bárány nevet viselte. Megragadott minket Jézus két arca: Oroszlán és Bárány (vö. Jel 5,

Részletesebben

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16.

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16. 2011. január 16. 1. Építsük a gyülekezetet! Az előadás címe azt sugallja, hogy a gyülekezetet építeni kell, mert akkor fog épülni. Magától tehát nem épül. Ugyanakkor azt olvassuk a Zsoltárok könyvében,

Részletesebben