SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma:"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM A program tartalma: 1. A programot meghatározó tényezők, alapelvek. 2. Célok és fejlesztési követelmények. 3. A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervei. 4. Országos Képzési Jegyzék központi programjai alapján készített szakmai óratervek. 1. A programot alapvetően meghatározó tényezők, alapelvek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott célkitűzések és irányelvek. A piaci igényeknek való megfelelés (csúcstechnika, korszerű technológia, szakmai munkakultúra) 2. Célok és fejlesztési követelmények Szakközépiskola általános célja: A szakközépiskolában mód és lehetőség van magasabb szintű általános műveltség megszerzésére, szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek elsajátítására. A tanulók az érettségi vizsga után könnyebben kapcsolódnak be az érettségire épülő szakmai képzésbe, vagy a szakirányú felsőoktatásba. Szakmai tudásuk jobban megfelel a munkaerőpiac mindenkori igényeinek. A szakmacsoportos alapozó oktatás és az azt követő speciális képzés jobban felkészíti őket a lehetséges szakmaváltásokra is Gépészeti szakmacsoportos alapozó oktatás: Célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismerése. Aktív magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával (üzemlátogatás) keltse fel az érdeklődést, erősítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, rendezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket.

2 2 Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológia és termelési fejlesztő-, tervező munka néhány feladatát és módszerét. Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait,. Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni felelősséget. (ember technológia környezet viszonya) Alakuljon ki és fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége. Szakmai tanulásuk legyen átgondolt, célirányos, eredményes. A szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes használatára. Írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra- Erősödjön a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó oktatás: A gépészeti szakmacsoportban ismertetett célok és fejlesztési követelményeken túl: - Mutassa be az egyes munkakörökben végzett munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez. - A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét. - Tudatosítsa a tanulókban a villamos áram veszélyességét, az áramütés elleni védekezés fontosságát, ismertesse meg a villamos balesetek megelőzési módjait és eszközeit. - A tanulók sajátítsák el az elektronika alapjait, a passzív és aktív áramköri elemek tulajdonságait és alkalmazásait, az analóg és digitális alapáramkörök működését és felhasználási területeit. - Alakuljon ki a felelősségérzetük egymás iránt, a társakkal való együttműködési képesség, a közösség és az egyén érdekei összeegyeztetésének képessége Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó oktatás A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek oktatásának célja a szakmacsoportban tanulók pályaválasztásának elősegítése, a

3 3 szakmacsoport fő tevékenységi formáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása lehetőséget ad a személyes tapasztalatok rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Célja olyan ismeretrendszer és tudás kialakítása, amely megalapozza és formálja a szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez szükséges szemléletet. A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok oktatásának célja olyan ismeretrendszer, tudás és gyakorlati ismeretek kialakítása, amely megalapozza a szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez szükséges szemlélet kialakítását, formálását, fejleszti a kézügyességet, képessé teszi a tanulókat az önálló és csoportban történő munkavégzésre. Fejleszti az önművelés képességét, a könyvtárhasználati tudást beépíti a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe, feldolgozásba. Kiemelt cél a tanulók kézügyességének és alkotókészségének fejlesztése, az esztétikai érzék formálása, a fantázia serkentése és a sikerélményekhez jutás elősegítése.

4 4 Szakiskola általános célja: A szakiskolákban évfolyamon egy-egy szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismeretek nyújtása, készségek, képességek fejlesztése folyik. A tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására. Az alapozó gyakorlatok oktatásának alapvető célja a szakmacsoportban az elmélethez kapcsolódó manuális tevékenységek elsajátításán keresztül a motiváció elősegítése, a megalapozott pályaválasztás erősítése. Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történő munkavégzésre. A évfolyamon a választott OKJ-s szakképpesítés speciális szakmai képzés folyik. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY, alapján felkészülnek az elméleti és gyakorlati szakmai vizsgára Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra B változat A tananyag tanításának célja, hogy erősítse meg és fejlessze tovább a tanulók készségeit. Bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismeretei tantárgyak keretében tanultakat. A tanulók szerezzék meg mindazokat az általános és sajátos gépészeti ismereteket, melyek a további tanulmányaik folytatásához és a szakma gyakorlati munkavégzéséhez szükségesek. A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási eredményeket is eredményező bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklődését a szakmacsoport és szakmai tevékenységek elméleti és gyakorlati alapjai iránt. Bizonyítsa be számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, mutassa be fejlődési tendenciáit. Mutassa be a szakmacsoportban dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait.

5 5 A tanulók használják szakszerűen a rajzeszközöket, munkájuk során helyesen alkalmazzák a géprajzi szabványokat, helyesen értelmezzék a gépészeti rajzokban megjelenő műszaki információkat. Legyenek képesek a gépészeti rajzokat tárgyakkal pontosan és részletesen összevetni, alakuljon ki a térlátásuk. Tudásuk alapján legyenek képesek a gépészeti munkakörnyezetben a biztonságos munkavégzésre Szakmai alapozás az elektrotechnika elektronika, informatika szakmacsoportra B változat A gépészeti szakmacsoportban ismertetett célok és fejlesztési követelményeken túl: - Rendszerezze és közvetítse azokat az alapozó és speciális ismereteket amelyek elsajátítása után a tanulók képesek lesznek a villamosipari gyakorlatban előforduló legfontosabb mérések elveinek és mérőműszereinek alkalmazására, illetve használatára. - Nyújtson megfelelő biztonságtechnikai, baleset-elhárítási ismereteket, nevelje a tanulókat az élet és vagyonbiztonságot szem előtt tartó munkavégzésre. - Az elektronosság élettani hatásainak ismeretében neveljen fokozott felelősségre és a vonatkozó munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartására. - A villamoságtani alapismeretek elsajátítása után a tanulók képesek legyenek a szakmacsoport elméleti és gyakorlati tantárgyainak a tanulására, az egyszerűbb törvényszerűségek alkalmazására és szakmai számítási feladatok elvégzésére Szakmai alapozás a közlekedés szakmacsoportra B változat A szakiskolában a évfolyamon a Közlekedési szakmai alapozó ismeretek oktatásának célja a szakmacsoport közös szakmai elméleti ismereteinek feldolgozása, a műszaki készségek és képességek fejlesztése. A tananyag tanítása fejlessze és erősítse meg a választott szakmacsoport szakképesítéseinek ismeretanyagának elsajátításához szükséges képességeket és készségeket. Alakuljon ki a választott szakmacsoport iránti elkötelezettség és hivatástudat.

6 6 Alakuljon ki olyan gondolkodásmód, amely a szakirányhoz kapcsolódó szaktudományokban való eligazodást előkészíti. Fejlessze a logikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget és a környezeti szemléletet. Alakítsa ki a tanulókban a műszaki tudás gyarapításának igényét. A Közlekedési szakmai alapozó gyakorlatok kerettanterv célja alapvetően azoknak a funkcionális készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek. Ezt a célt szolgálja megfelelő tanulói aktivitás mellett a tanulók fejlettebb gyakorlati készségeinek, képességeinek továbbfejlesztése. A tanulók ismerkedjenek meg a szakmacsoport szemléletének kialakításához szükséges motivációt is segítő néhány előkészítő művelettel.

7 7 3. A szakmacsoportos alapozó oktatás ai SZAKKÖZÉPISKOLA szeptemberben bevezetett szakmai kerettanterv szerint 10/2003 (IV.28.) OM r. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek: A műszaki ábrázolás alapjai-2, Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Az ember és környezete-1, Műszaki ábrázolási gyakorlatok-1, Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek: Anyag- és gyártásismeret-2 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Anyagmegmunkálási gyakorlatok-4 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 11. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek Mechanika-2, Géprajz-1, Géprajz gyakorlatok-1 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Gépészeti mérések-4, Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 144 óra 144 óra 288 óra 12. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek: Gépelemek-2, Elektrotechnika-1 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Alkalmazott számítástechnika-1, Gépi forgácsolási alapgyakorlatok-2, Szerelési alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (3+5) 96 óra 160 óra 256 óra

8 8 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Anyagismeret-1, Műszaki rajz-1 Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: A műszaki pályák világa-0.5, Anyag megmunkálási alapgyakorlatok-1.5, Villamos alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Elektrotechnika Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Elektrotechnikai alapgyakorlatok-2, Elektrotechnikai alapmérések-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 11. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Elektronika alapjai-3 Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Elektrotechnikai alapmérések-1, Elektronikai alapmérések-2, Elektronikai alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (3+5) 108 óra 180 óra 288 óra 12. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Elektronika alapjai-2, Villamos rajz-2 Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Elektronikai alapmérések-2, Elektronikai alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 128 óra 128 óra 256 óra

9 9 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Tanulásmódszertan-2 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Kommunikáció-2, Környezetkultúra-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Egészségtan-2 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Ön- és társismeret-2, A közművelődési és a kommunikációs pályák világa-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 11. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Pszichológiai alapismeretek-3, Néprajz, társadalomismeret-1 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Szakmai informatika-2, Kézműves gyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 144 óra 144 óra 288 óra 12. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Pedagógia-2, Szociálpszichológia, mentálhigiéné-2 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Szakmai informatika-2, Kézműves gyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 128 óra 128 óra 256 óra

10 10 SZAKISKOLA szeptemberben bevezetett szakmai kerettanterv B változat van érvényben a évfolyamon 10/2003 (IV.28.) OM r. SZAKMAI ALAPOZÁS AZ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó ismeretek: Anyagok-1, Rajz és ábrázolás-1 Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó gyakorlatok: Mérések-2, Anyagalakítás és megmunkálás-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó ismeretek: Villamos szakrajz-1, Elektrotechnika-2 Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó gyakorlatok: Anyagalakítás és megmunkálás-2, Villamos mérések-2 Elmélet és gyakorlat-7 (3+4) 108 óra 144 óra 252 óra

11 11 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek: Anyagok-2 Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok: Alapozó gyakorlatok-2, Mérések-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek: Mechanika-1, Műszaki ábrázolás-2 Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok: Alapozó gyakorlatok-4 Elmélet és gyakorlat-7 (3+4) 108 óra 144 óra 252 óra

12 12 SZAKMAI ALAPOZÁS A KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORTRA B változat 9. évfolyam Közlekedési szakmai alapozó ismeretek: Műszaki ábrázolás-2 Közlekedési szakmai alapozó gyakorlatok: Alapozó gyakorlatok-4 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4)...72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Közlekedési szakmai alapozó ismeretek Anyag- és gyártásismeret-2 Közlekedési szakmai alapozó gyakorlatok Alapozó gyakorlatok-5 Elmélet és gyakorlat-7 (2+5)..72 óra.180 óra 252 óra

13 13 4. Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai óratervek-modultérképek Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA szakmacsoport SZAKKÖZÉPISKOLA GÉPÉSZET szakmacsoport Elektronikai technikus (É) Erősáramú elektrotechnikus (É) Mechatronikai műszerész (É) Épületgépész technikus (É) Mechatronikai szerelő Informatikai, munkaszervezési és - tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Mechatronikai munka előkészítése, dokumentációja Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Számítógép alkalmazása az elektronikában Mechatronikai rendszerek, működtetése Áramkörök áramköri feladatok Mechatronikai gyártáselőkészítés, ellenőrzés Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása Általános gépészeti technológiai feladatok I (szerelő) Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

14 14 tervezése, előkészítése, dokumentálása Épületgépészeti alapfeladatok Erősáramú szerelések végzése Tüzelés- és légtechnikai műszeres feladatok Erősáramú mérések végzése Vezetői, tervezői, ellenőrzési feladatok Erősáramú berendezések Épületgépész technikus feladatok üzemeltetése Mechatronikai berendezések szerelése Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium SZAKISKOLA GÉPÉSZET szakmacsoport-épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő (8) Elágazások Rész-szakképesítések Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és vízkészülékszerelő Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő Energiahasznosító berendezés szerelője Karbantartó, csőszerelő Tűzvédelmi eszközés rendszerszerelő, karbantartó Műanyagcsőszerelő Duguláselhárító

15 15 Általános karbantartó, műanyagcső és tűzvédelmi rendszerszerelőfeladatok Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Épületgépészeti alapfeladatok Általános csőszerelési feladatok Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok Gázkészülék-szerelési feladatok Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok Duguláselhárítási cső- és berendezésszerelési Duguláselhárítási feladatok Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium GÉPÉSZET szakmacsoport Karbantartó csőszerelő épületgépészeti alapfeladatok Karbantartó cső- és berendezésszerelő feladatok Karbantartó központifűtés- és csőhálózatszerelő feladatok Karbantartó vízvezeték- és készülékszerelő feladatok Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok Csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyag-csőszerelő feladatok Energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcső-szerelési feladatok Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő csőszerelési feladatok Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő vízvezeték- és berendezésszerelési feladatok Gépi forgácsoló (8) Géplakatos (8) SZAKISKOLA Esztergályos Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Gépbeállító

16 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) Gépi forgácsoló feladatok Esztergályos feladatok Fogazó feladatok Fűrészipari szerszámélező feladatok Köszörűs feladatok Marós feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Gépbeállítási feladatok Gépészeti kötési feladatok Gépelemek szerelése Általános anyagvizsgálatok Géplakatos feladatok Gépbeállító általános gépészeti feladatok Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium GÉPÉSZET szakmacsoport SZAKISKOLA KÖZLEKEDÉS szakmacsoport Egyéb eljárás szerinti hegesztő Bevontelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő (8) Gázhegesztő Hegesztő-vágó gép kezelője Volframelektródás hegesztő Hegesztő Karosszérialakatos (8)

17 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Hegesztő alapfeladatok Hegesztést előkészítő és befejező feladatok Hegesztő feladatok Bevont elektródás kézi ívhegesztő feladatok Egyéb hegesztőeljárások feladatai Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok Gázhegesztő feladatok Vágási műveletek Hegesztő-vágó gép kezelőjének feladatai Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok Gépészeti kötési feladatok Karosszérialakatos feladatai Általános vállalkozási feladatok Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium SZAKISKOLA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA szakmacsoport Elektronikai műszerész (10) elektromos gép- és készülékszerelő (8) Villanyszerelő (10) INFORMATIKA szakmacsoport Számítógép-szerelő, -karbantartó (10)

18 18 Szórakoztatóelektronikai műszerész (10) Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Szórakoztató elektronikai berendezések paramétereinek beállítása Szórakoztató elektronikai készülékek és villamos berendezések javítása Elektronikai berendezések gyártása, szerelése Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép összeszerelése Számítógép javítása, karbantartása Kisfeszültségű villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Kisfeszültségű villamos szerelések Mérőműszerek használata, mérések végzése Villamos gépek előkészítése Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet Villamos berendezések védelmének létesítése, működtetése

19 19 4. Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai óratervek A táblázatok nem tartalmazzák a nyári gyakorlatra fordított okat. A kötelező okat az aktuális SZVK-k tartalmazzák, melynek segítségével az ütemezést minden év-végén a gyakorlati oktatásvezető készíti el. A tantárgyakhoz tartozó tananyagegységeket (tananyagelemeket) a helyi tanterv (alapverzió) tartalmazza, mely elektronikusan megtalálható a CD mellékleten. A tantárgyfelosztás ait a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola minden tanév elején ellenőrzi és módosíthatja.

20 20 Tantárgy Elektronikai technikus évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi Anyagismeret 1 36 Műszaki rajz 1 36 Elektrotechnika 2 72 Elektronika alapjai Villamos szakrajz 2 64 Összes Elmélet Szakmacsoportos alapozó gyakorlat elektrotechnika munkaszervezés anyagismeret és technológia elektronika I alapgyakorlat elektronikai gyakorlat I villamos rajz villamos műszerek és mérések I alkalmazott számítástechnika elektronika II elektronikai gyakorlat II plc villamos mérések II Erősáramú gyakorlat automatizálási gyakorlat Szabadon választható: műszaki matematika gazdasági aism. vagy szakmai nyelv Gyakorlat

21 21 Összesen: ,0% 29,8% 70,2% osztályfőnöki Összesen: 2380 Mechatronikai műszerész Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam hetek száma Összes Elmélet Gyakorlat heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi A műszaki ábrázolás alapjai 2 72 Anyag- és gyártásismeret 2 72 Mechanika 2 72 Géprajz 2 72 Gépelemek 2 64 Elektrotechnika 1 32 Szakmacsoportos alapozó gyakorlat alapgyakorlat alkalmazott számítástechnika munkaszervezés gépészeti rajz mechanikai mérések villamos szerelés automatika villamos mérések anyagismeret és technológia villamos rajz számítógépes információ feldolgozás mechatronika gyakorlat

22 22 gépészeti szerelés CNC PLC számítógépes mérések Szabadon választható: műszaki matematika elektrotechnika mechatronika elektronika gazdasági aism. vagy szakmai nyelv Összesen: osztályfőnöki ÖSSZESEN: ,0% 40,7% 59,3%

23 23 Erősáramú elektrotechnikus Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam hetek száma Összes Elmélet Gyakorlat heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi Anyagismeret 1 36 Műszaki rajz 1 36 Elektrotechnika 2 72 Elektronika alapjai Villamos szakrajz 2 64 Szakmacsoportos alapozó gyakorlat munkaszervezés alapgyakorlatok anyagismeret és technológia elektronikai alapismeretek műszaki dokumentációk gépészeti alapismeretek villanyszerelési ismeretek elektronikai gyakorlat méréstechnika alkalmazott számítástechnika villamos gépek villamos művek elektrotechnika II villamos mérések villamos vezérlések villamos gépek üzeme energetikai mérések

24 24 műhelygyakorlat Szabadon választható: elektrotechnika I műszaki matematika gazdasági aism.vagy szakmai nyelv Összesen: Heti : ,0% 40,0% 60,0% osztályfőnöki összesen

25 25 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés szerelő éves kifutó Elágazás: 13. évfolyamon: Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő vagy Központifűtés- és csőhálózat-szerelő vagy Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő. A tanulók a 12. évfolyam végén választhatnak. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat hetek száma munkabiztonság I műszaki ábzárolás fémipari alapismeretek szakmai ismeret I szakmai gyakorlat I mérések munkabiztonság II szakmai gyakorlat II szakmai ismeretek II műszaki dokumentációk szakmai ismeretek III szakmai gyakorlat III munkabiztonság III Szabadon választható: szolártechnika I szolártechnika II Összesen: ,0% 29,4% 70,6%

26 26 osztályfőnöki testnevelés mindösszesen

27 27 Hegesztő Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes Elmélet hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi anyagismeret 2 72 műszaki ábrázolás 2 72 szakmacsoportos alapozó gyakorlat alapismeretek gázhegesztés elmélete I ívhegesztés elmélete I fémipari alapgyakorlatok gázhegesztés gyakorlat I hegesztési alapgyakorlat munkavédelem műszaki dokumentációk hegesztési feladatok gázhegesztés elmélete II ívhegesztés elmélete II gázhegesztés gyakorlat II ívhegesztési gyakorlat Heti összesen: ,0% 30,9% osztályfőnöki testnevelés mindösszesen:

28 28

29 29 Villanyszerelő éves kifutó Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat hetek száma heti évi heti évi heti évi szakmai ismeretek I munkaszervezés alapgyakorlat szakmai gyakorlat I alkalmazott számítástechnika szakmai ismeretek II villamos gépek I szakmai gyakorlat II munkavédelem villamos gépek II műszaki dokumentációk érintésvédelmi mérések szakmai ismeretek III villamos gépek javítása szakmai gyakorlat III Szabadon választható: elektrotechnika anyagismeret szolártechnika I szolártechnika II gazdasági alapismeretek Heti összesen: ,0% 29,2% 70,8%

30 30 osztályfőnöki testnevelés mindösszesen

31 31 Számítógép-szerelő-karbantartó Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi anyagok 1 36 rajz és ábrázolás 1 36 villamos szakrajz 1 36 elektrotechnika 2 72 szakmacsoportos alapozó gyakorlat munkaszervezés informatikai alapismeretek hardvertechnika szoftverismeretek hálózatok hálózatfelügyelet I architektúrák hardvertechnikai mérések számítógépek összeszerelése hálózatfelügyelet II hálózatépítés Szabadon választható: digitális elektronika digitális technika Heti összesen: ,0% 39,5% 60,5% osztályfőnöki

32 32 testnevelés

33 33 Karosszérialakatos Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi anyagismeret 2 72 műszaki ábrázolás 2 72 Elmélet Gyakorlat szakmacsoportos alapozó gyakorlat alapismeretek korrózióvédelem hegesztés elmélete gépészeti kötések fémipari ALAPgyakorlatok hegesztési gyakorlatok munkavédelem műszaki dokumentációk vállalkozások működtetése szakmai ismeretek I.-II szakmai gyakorlat karosszériák hegesztése fémipari gyakorlatok Heti összesen: osztályfőnöki testnevelés ,0% 39,5% 60,5%

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

2014/2015 Szakmai program

2014/2015 Szakmai program 2014/2015 Szakmai program Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakközépiskola SZAKMAI PROGRAM Az iskola szakmai képzésének rendszere Az építészet nem más, mint egy korszak akaratának a térbe

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam

SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA. 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam. 12. évfolyam SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Könnyűipari szakmacsoportos alapozó ismeretek Könnyűipari szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Elmélet és gyakorlat 74 óra 111 óra

Részletesebben

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KALOCSAI DÓZSA GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKMAI PROGRAM 6. számú melléklet 2013. SZAKMAI PROGRAM Az iskola helyi tantárgyi programként szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült.

MÉRNÖKASSZISZTENS. alapján készült. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény,

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 523 04 Mechatronikai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 523 04 Mechatronikai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu Szakképzési Kerettanterv SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam

SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam 1102 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/43/II. szám SZAKMAI ALAPOZÁS A VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM SZAKMACSOPORTRA,,A2 változat 9. évfolyam Vendéglátás-idegenforgalom szakmai alapozó ismeretek Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ 2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111

ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ISD DUNAFERR Zrt. Képzési és Fejlesztési Főosztály Felnőttképzési nyilvántartási szám: 07 0016 04 Akkreditációs szám: 0111 ELŐSZÓ Tisztelt Partnerünk! 2013. évi képzési tájékoztatónk ajánlásával munkatársaim

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium

Szakmai program. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus. Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Ipari Szakközépiskola és Gimnázium 2013 I.Jogi háttér A szakmai program a 14/2013 (04.05) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alapadatai A szakképesítés

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben