SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM. A program tartalma:"

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM A program tartalma: 1. A programot meghatározó tényezők, alapelvek. 2. Célok és fejlesztési követelmények. 3. A szakmacsoportos alapozó oktatás óratervei. 4. Országos Képzési Jegyzék központi programjai alapján készített szakmai óratervek. 1. A programot alapvetően meghatározó tényezők, alapelvek: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott célkitűzések és irányelvek. A piaci igényeknek való megfelelés (csúcstechnika, korszerű technológia, szakmai munkakultúra) 2. Célok és fejlesztési követelmények Szakközépiskola általános célja: A szakközépiskolában mód és lehetőség van magasabb szintű általános műveltség megszerzésére, szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek, készségek elsajátítására. A tanulók az érettségi vizsga után könnyebben kapcsolódnak be az érettségire épülő szakmai képzésbe, vagy a szakirányú felsőoktatásba. Szakmai tudásuk jobban megfelel a munkaerőpiac mindenkori igényeinek. A szakmacsoportos alapozó oktatás és az azt követő speciális képzés jobban felkészíti őket a lehetséges szakmaváltásokra is Gépészeti szakmacsoportos alapozó oktatás: Célja a szakmacsoport tevékenységformáinak és technológiáinak megismerése. Aktív magatartást és tanulási élményeket is eredményező bemutatásával (üzemlátogatás) keltse fel az érdeklődést, erősítse a tanulók eddig megszerzett képességeit, készségeit, rendezze és mélyítse el a közismereti tantárgyak keretében tanult ismereteket.

2 2 Alakítsa ki a gépészeti területet megalapozó műszaki szemléletet, fejlessze a tanulók kreativitását, logikus gondolkodását, célirányos műszaki feladatmegoldó képességét. Keltse fel az érdeklődést a szakmai tevékenységek elméleti alapjai iránt, mutassa be a technológia és termelési fejlesztő-, tervező munka néhány feladatát és módszerét. Mutassa be a területen dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait,. Alakítsa ki a tanulókban a minőségi munkavégzés igényét és a környezettel szembeni felelősséget. (ember technológia környezet viszonya) Alakuljon ki és fejlődjön, erősödjön meg a tanulók saját munkájukkal kapcsolatos igényessége. Szakmai tanulásuk legyen átgondolt, célirányos, eredményes. A szóbeli kommunikációban törekedjenek a szakmai nyelv szabatos és helyes használatára. Írásos munkáikban, rajzfeladataikban az igényes külalakra, számításaikban a pontosságra- Erősödjön a tanulókban a kötelességtudat, a felelősségérzet, mások munkájának, eredményeinek, teljesítményének tisztelete Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó oktatás: A gépészeti szakmacsoportban ismertetett célok és fejlesztési követelményeken túl: - Mutassa be az egyes munkakörökben végzett munkatevékenységeket, járuljon hozzá a tanulók egyéni életpályájának reális megtervezéséhez. - A természettudományi tantárgyak tananyagára építve fejlessze, formálja a tanulók műszaki szemléletét. - Tudatosítsa a tanulókban a villamos áram veszélyességét, az áramütés elleni védekezés fontosságát, ismertesse meg a villamos balesetek megelőzési módjait és eszközeit. - A tanulók sajátítsák el az elektronika alapjait, a passzív és aktív áramköri elemek tulajdonságait és alkalmazásait, az analóg és digitális alapáramkörök működését és felhasználási területeit. - Alakuljon ki a felelősségérzetük egymás iránt, a társakkal való együttműködési képesség, a közösség és az egyén érdekei összeegyeztetésének képessége Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó oktatás A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek oktatásának célja a szakmacsoportban tanulók pályaválasztásának elősegítése, a

3 3 szakmacsoport fő tevékenységi formáinak megismertetése. A tananyag feldolgozása lehetőséget ad a személyes tapasztalatok rendszerezésére, értékelésére, elemzésére. Célja olyan ismeretrendszer és tudás kialakítása, amely megalapozza és formálja a szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez szükséges szemléletet. A Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok oktatásának célja olyan ismeretrendszer, tudás és gyakorlati ismeretek kialakítása, amely megalapozza a szakmacsoportba tartozó szakképesítésekhez szükséges szemlélet kialakítását, formálását, fejleszti a kézügyességet, képessé teszi a tanulókat az önálló és csoportban történő munkavégzésre. Fejleszti az önművelés képességét, a könyvtárhasználati tudást beépíti a mindennapi problémák megoldásához szükséges információszerzésbe, feldolgozásba. Kiemelt cél a tanulók kézügyességének és alkotókészségének fejlesztése, az esztétikai érzék formálása, a fantázia serkentése és a sikerélményekhez jutás elősegítése.

4 4 Szakiskola általános célja: A szakiskolákban évfolyamon egy-egy szakmacsoport közös szakmai (elméleti és gyakorlati) ismeretek nyújtása, készségek, képességek fejlesztése folyik. A tanulók az általános szakmai elméleti ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, a felhasznált anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, s felkészülnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő konkrét szakképesítés kiválasztására. Az alapozó gyakorlatok oktatásának alapvető célja a szakmacsoportban az elmélethez kapcsolódó manuális tevékenységek elsajátításán keresztül a motiváció elősegítése, a megalapozott pályaválasztás erősítése. Készítse fel a tanulókat az önálló és csoportban történő munkavégzésre. A évfolyamon a választott OKJ-s szakképpesítés speciális szakmai képzés folyik. A SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNY, alapján felkészülnek az elméleti és gyakorlati szakmai vizsgára Szakmai alapozás a gépészet szakmacsoportra B változat A tananyag tanításának célja, hogy erősítse meg és fejlessze tovább a tanulók készségeit. Bővítse, rendszerezze és mélyítse el a közismeretei tantárgyak keretében tanultakat. A tanulók szerezzék meg mindazokat az általános és sajátos gépészeti ismereteket, melyek a további tanulmányaik folytatásához és a szakma gyakorlati munkavégzéséhez szükségesek. A gépészet gyakorlatias, sokszínű, tartalmas, aktív tanulói magatartást és tanulási eredményeket is eredményező bemutatásával keltse fel és folyamatosan tartsa fenn a tanulók érdeklődését a szakmacsoport és szakmai tevékenységek elméleti és gyakorlati alapjai iránt. Bizonyítsa be számukra a gépészet gazdasági jelentőségét, mutassa be fejlődési tendenciáit. Mutassa be a szakmacsoportban dolgozók tevékenységét, a gépészeti pályák sajátosságait, távlatait.

5 5 A tanulók használják szakszerűen a rajzeszközöket, munkájuk során helyesen alkalmazzák a géprajzi szabványokat, helyesen értelmezzék a gépészeti rajzokban megjelenő műszaki információkat. Legyenek képesek a gépészeti rajzokat tárgyakkal pontosan és részletesen összevetni, alakuljon ki a térlátásuk. Tudásuk alapján legyenek képesek a gépészeti munkakörnyezetben a biztonságos munkavégzésre Szakmai alapozás az elektrotechnika elektronika, informatika szakmacsoportra B változat A gépészeti szakmacsoportban ismertetett célok és fejlesztési követelményeken túl: - Rendszerezze és közvetítse azokat az alapozó és speciális ismereteket amelyek elsajátítása után a tanulók képesek lesznek a villamosipari gyakorlatban előforduló legfontosabb mérések elveinek és mérőműszereinek alkalmazására, illetve használatára. - Nyújtson megfelelő biztonságtechnikai, baleset-elhárítási ismereteket, nevelje a tanulókat az élet és vagyonbiztonságot szem előtt tartó munkavégzésre. - Az elektronosság élettani hatásainak ismeretében neveljen fokozott felelősségre és a vonatkozó munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartására. - A villamoságtani alapismeretek elsajátítása után a tanulók képesek legyenek a szakmacsoport elméleti és gyakorlati tantárgyainak a tanulására, az egyszerűbb törvényszerűségek alkalmazására és szakmai számítási feladatok elvégzésére Szakmai alapozás a közlekedés szakmacsoportra B változat A szakiskolában a évfolyamon a Közlekedési szakmai alapozó ismeretek oktatásának célja a szakmacsoport közös szakmai elméleti ismereteinek feldolgozása, a műszaki készségek és képességek fejlesztése. A tananyag tanítása fejlessze és erősítse meg a választott szakmacsoport szakképesítéseinek ismeretanyagának elsajátításához szükséges képességeket és készségeket. Alakuljon ki a választott szakmacsoport iránti elkötelezettség és hivatástudat.

6 6 Alakuljon ki olyan gondolkodásmód, amely a szakirányhoz kapcsolódó szaktudományokban való eligazodást előkészíti. Fejlessze a logikus gondolkodást, a problémamegoldó készséget és a környezeti szemléletet. Alakítsa ki a tanulókban a műszaki tudás gyarapításának igényét. A Közlekedési szakmai alapozó gyakorlatok kerettanterv célja alapvetően azoknak a funkcionális készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amelyek a szakképzésbe való belépéshez feltétlenül szükségesek. Ezt a célt szolgálja megfelelő tanulói aktivitás mellett a tanulók fejlettebb gyakorlati készségeinek, képességeinek továbbfejlesztése. A tanulók ismerkedjenek meg a szakmacsoport szemléletének kialakításához szükséges motivációt is segítő néhány előkészítő művelettel.

7 7 3. A szakmacsoportos alapozó oktatás ai SZAKKÖZÉPISKOLA szeptemberben bevezetett szakmai kerettanterv szerint 10/2003 (IV.28.) OM r. SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek: A műszaki ábrázolás alapjai-2, Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Az ember és környezete-1, Műszaki ábrázolási gyakorlatok-1, Információ- és adatgyűjtési gyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek: Anyag- és gyártásismeret-2 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Anyagmegmunkálási gyakorlatok-4 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 11. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek Mechanika-2, Géprajz-1, Géprajz gyakorlatok-1 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok Gépészeti mérések-4, Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 144 óra 144 óra 288 óra 12. évfolyam Gépészeti szakmacsoportos alapozó ismeretek: Gépelemek-2, Elektrotechnika-1 Gépészeti szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Alkalmazott számítástechnika-1, Gépi forgácsolási alapgyakorlatok-2, Szerelési alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (3+5) 96 óra 160 óra 256 óra

8 8 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS AZ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Anyagismeret-1, Műszaki rajz-1 Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: A műszaki pályák világa-0.5, Anyag megmunkálási alapgyakorlatok-1.5, Villamos alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Elektrotechnika Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Elektrotechnikai alapgyakorlatok-2, Elektrotechnikai alapmérések-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 11. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Elektronika alapjai-3 Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Elektrotechnikai alapmérések-1, Elektronikai alapmérések-2, Elektronikai alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (3+5) 108 óra 180 óra 288 óra 12. évfolyam Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek: Elektronika alapjai-2, Villamos rajz-2 Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Elektronikai alapmérések-2, Elektronikai alapgyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 128 óra 128 óra 256 óra

9 9 SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS A MŰVÉSZET, KÖZMŰVELŐDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ SZAKMACSOPORTRA 9. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Tanulásmódszertan-2 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Kommunikáció-2, Környezetkultúra-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Egészségtan-2 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Ön- és társismeret-2, A közművelődési és a kommunikációs pályák világa-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 11. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Pszichológiai alapismeretek-3, Néprajz, társadalomismeret-1 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Szakmai informatika-2, Kézműves gyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 144 óra 144 óra 288 óra 12. évfolyam Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó ismeretek: Pedagógia-2, Szociálpszichológia, mentálhigiéné-2 Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos alapozó gyakorlatok: Szakmai informatika-2, Kézműves gyakorlatok-2 Elmélet és gyakorlat-8 (4+4) 128 óra 128 óra 256 óra

10 10 SZAKISKOLA szeptemberben bevezetett szakmai kerettanterv B változat van érvényben a évfolyamon 10/2003 (IV.28.) OM r. SZAKMAI ALAPOZÁS AZ ELEKTROTECHNIKA ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó ismeretek: Anyagok-1, Rajz és ábrázolás-1 Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó gyakorlatok: Mérések-2, Anyagalakítás és megmunkálás-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó ismeretek: Villamos szakrajz-1, Elektrotechnika-2 Elektrotechnikai-elektronikai szakmai alapozó gyakorlatok: Anyagalakítás és megmunkálás-2, Villamos mérések-2 Elmélet és gyakorlat-7 (3+4) 108 óra 144 óra 252 óra

11 11 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek: Anyagok-2 Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok: Alapozó gyakorlatok-2, Mérések-2 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4) 72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek: Mechanika-1, Műszaki ábrázolás-2 Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok: Alapozó gyakorlatok-4 Elmélet és gyakorlat-7 (3+4) 108 óra 144 óra 252 óra

12 12 SZAKMAI ALAPOZÁS A KÖZLEKEDÉS SZAKMACSOPORTRA B változat 9. évfolyam Közlekedési szakmai alapozó ismeretek: Műszaki ábrázolás-2 Közlekedési szakmai alapozó gyakorlatok: Alapozó gyakorlatok-4 Elmélet és gyakorlat-6 (2+4)...72 óra 144 óra 216 óra 10. évfolyam Közlekedési szakmai alapozó ismeretek Anyag- és gyártásismeret-2 Közlekedési szakmai alapozó gyakorlatok Alapozó gyakorlatok-5 Elmélet és gyakorlat-7 (2+5)..72 óra.180 óra 252 óra

13 13 4. Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai óratervek-modultérképek Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA szakmacsoport SZAKKÖZÉPISKOLA GÉPÉSZET szakmacsoport Elektronikai technikus (É) Erősáramú elektrotechnikus (É) Mechatronikai műszerész (É) Épületgépész technikus (É) Mechatronikai szerelő Informatikai, munkaszervezési és - tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Mechatronikai munka előkészítése, dokumentációja Elektronikai áramkörök tervezése, dokumentálása Számítógép alkalmazása az elektronikában Mechatronikai rendszerek, működtetése Áramkörök áramköri feladatok Mechatronikai gyártáselőkészítés, ellenőrzés Mechatronikai elemek gyártása, üzemeltetése, karbantartása Általános gépészeti technológiai feladatok I (szerelő) Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

14 14 tervezése, előkészítése, dokumentálása Épületgépészeti alapfeladatok Erősáramú szerelések végzése Tüzelés- és légtechnikai műszeres feladatok Erősáramú mérések végzése Vezetői, tervezői, ellenőrzési feladatok Erősáramú berendezések Épületgépész technikus feladatok üzemeltetése Mechatronikai berendezések szerelése Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium SZAKISKOLA GÉPÉSZET szakmacsoport-épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő (8) Elágazások Rész-szakképesítések Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és vízkészülékszerelő Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő Energiahasznosító berendezés szerelője Karbantartó, csőszerelő Tűzvédelmi eszközés rendszerszerelő, karbantartó Műanyagcsőszerelő Duguláselhárító

15 15 Általános karbantartó, műanyagcső és tűzvédelmi rendszerszerelőfeladatok Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Épületgépészeti alapfeladatok Általános csőszerelési feladatok Csőhálózat-, berendezés-, vegyi- és kalorikusgép szerelési feladatok Energiahasznosító berendezés szerelő feladatok Gázkészülék-szerelési feladatok Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő feladatok Központifűtés- és csőhálózat-szerelő feladatok Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő feladatok Duguláselhárítási cső- és berendezésszerelési Duguláselhárítási feladatok Csőszerelési általános gépészeti technológiai feladatok Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium GÉPÉSZET szakmacsoport Karbantartó csőszerelő épületgépészeti alapfeladatok Karbantartó cső- és berendezésszerelő feladatok Karbantartó központifűtés- és csőhálózatszerelő feladatok Karbantartó vízvezeték- és készülékszerelő feladatok Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő és műanyagcső-szerelő épületgépészeti alapfeladatok Csőhálózati, vegyipari és kalorikusgépészeti műanyag-csőszerelő feladatok Energiahasznosító, gáz-, fűtési és vízhálózati műanyagcső-szerelési feladatok Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő csőszerelési feladatok Tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő vízvezeték- és berendezésszerelési feladatok Gépi forgácsoló (8) Géplakatos (8) SZAKISKOLA Esztergályos Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Gépbeállító

16 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések Általános gépészeti technológiai feladatok II. (forgácsoló) Gépi forgácsoló feladatok Esztergályos feladatok Fogazó feladatok Fűrészipari szerszámélező feladatok Köszörűs feladatok Marós feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Gépbeállítási feladatok Gépészeti kötési feladatok Gépelemek szerelése Általános anyagvizsgálatok Géplakatos feladatok Gépbeállító általános gépészeti feladatok Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium GÉPÉSZET szakmacsoport SZAKISKOLA KÖZLEKEDÉS szakmacsoport Egyéb eljárás szerinti hegesztő Bevontelektródás hegesztő Fogyóelektródás hegesztő Hegesztő (8) Gázhegesztő Hegesztő-vágó gép kezelője Volframelektródás hegesztő Hegesztő Karosszérialakatos (8)

17 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános gépészeti technológiai feladatok I. (szerelő) Hegesztő alapfeladatok Hegesztést előkészítő és befejező feladatok Hegesztő feladatok Bevont elektródás kézi ívhegesztő feladatok Egyéb hegesztőeljárások feladatai Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok Gázhegesztő feladatok Vágási műveletek Hegesztő-vágó gép kezelőjének feladatai Volframelektródás semleges védőgázas ívhegesztő (TIG) feladatok Gépészeti kötési feladatok Karosszérialakatos feladatai Általános vállalkozási feladatok Puskás Tivadar Fém-és Villamosipari Szakképző Iskola és Kollégium SZAKISKOLA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA szakmacsoport Elektronikai műszerész (10) elektromos gép- és készülékszerelő (8) Villanyszerelő (10) INFORMATIKA szakmacsoport Számítógép-szerelő, -karbantartó (10)

18 18 Szórakoztatóelektronikai műszerész (10) Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése Szórakoztató elektronikai berendezések paramétereinek beállítása Szórakoztató elektronikai készülékek és villamos berendezések javítása Elektronikai berendezések gyártása, szerelése Számítógép kezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés Számítógép összeszerelése Számítógép javítása, karbantartása Kisfeszültségű villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Kisfeszültségű villamos szerelések Mérőműszerek használata, mérések végzése Villamos gépek előkészítése Villamos készülékeket szerel, javít, üzemeltet Villamos berendezések védelmének létesítése, működtetése

19 19 4. Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai óratervek A táblázatok nem tartalmazzák a nyári gyakorlatra fordított okat. A kötelező okat az aktuális SZVK-k tartalmazzák, melynek segítségével az ütemezést minden év-végén a gyakorlati oktatásvezető készíti el. A tantárgyakhoz tartozó tananyagegységeket (tananyagelemeket) a helyi tanterv (alapverzió) tartalmazza, mely elektronikusan megtalálható a CD mellékleten. A tantárgyfelosztás ait a Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola minden tanév elején ellenőrzi és módosíthatja.

20 20 Tantárgy Elektronikai technikus évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi Anyagismeret 1 36 Műszaki rajz 1 36 Elektrotechnika 2 72 Elektronika alapjai Villamos szakrajz 2 64 Összes Elmélet Szakmacsoportos alapozó gyakorlat elektrotechnika munkaszervezés anyagismeret és technológia elektronika I alapgyakorlat elektronikai gyakorlat I villamos rajz villamos műszerek és mérések I alkalmazott számítástechnika elektronika II elektronikai gyakorlat II plc villamos mérések II Erősáramú gyakorlat automatizálási gyakorlat Szabadon választható: műszaki matematika gazdasági aism. vagy szakmai nyelv Gyakorlat

21 21 Összesen: ,0% 29,8% 70,2% osztályfőnöki Összesen: 2380 Mechatronikai műszerész Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam hetek száma Összes Elmélet Gyakorlat heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi A műszaki ábrázolás alapjai 2 72 Anyag- és gyártásismeret 2 72 Mechanika 2 72 Géprajz 2 72 Gépelemek 2 64 Elektrotechnika 1 32 Szakmacsoportos alapozó gyakorlat alapgyakorlat alkalmazott számítástechnika munkaszervezés gépészeti rajz mechanikai mérések villamos szerelés automatika villamos mérések anyagismeret és technológia villamos rajz számítógépes információ feldolgozás mechatronika gyakorlat

22 22 gépészeti szerelés CNC PLC számítógépes mérések Szabadon választható: műszaki matematika elektrotechnika mechatronika elektronika gazdasági aism. vagy szakmai nyelv Összesen: osztályfőnöki ÖSSZESEN: ,0% 40,7% 59,3%

23 23 Erősáramú elektrotechnikus Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam hetek száma Összes Elmélet Gyakorlat heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi heti évi Anyagismeret 1 36 Műszaki rajz 1 36 Elektrotechnika 2 72 Elektronika alapjai Villamos szakrajz 2 64 Szakmacsoportos alapozó gyakorlat munkaszervezés alapgyakorlatok anyagismeret és technológia elektronikai alapismeretek műszaki dokumentációk gépészeti alapismeretek villanyszerelési ismeretek elektronikai gyakorlat méréstechnika alkalmazott számítástechnika villamos gépek villamos művek elektrotechnika II villamos mérések villamos vezérlések villamos gépek üzeme energetikai mérések

24 24 műhelygyakorlat Szabadon választható: elektrotechnika I műszaki matematika gazdasági aism.vagy szakmai nyelv Összesen: Heti : ,0% 40,0% 60,0% osztályfőnöki összesen

25 25 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés szerelő éves kifutó Elágazás: 13. évfolyamon: Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózatszerelő vagy Központifűtés- és csőhálózat-szerelő vagy Vízvezeték- és vízkészülék-szerelő. A tanulók a 12. évfolyam végén választhatnak. Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat hetek száma munkabiztonság I műszaki ábzárolás fémipari alapismeretek szakmai ismeret I szakmai gyakorlat I mérések munkabiztonság II szakmai gyakorlat II szakmai ismeretek II műszaki dokumentációk szakmai ismeretek III szakmai gyakorlat III munkabiztonság III Szabadon választható: szolártechnika I szolártechnika II Összesen: ,0% 29,4% 70,6%

26 26 osztályfőnöki testnevelés mindösszesen

27 27 Hegesztő Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes Elmélet hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi anyagismeret 2 72 műszaki ábrázolás 2 72 szakmacsoportos alapozó gyakorlat alapismeretek gázhegesztés elmélete I ívhegesztés elmélete I fémipari alapgyakorlatok gázhegesztés gyakorlat I hegesztési alapgyakorlat munkavédelem műszaki dokumentációk hegesztési feladatok gázhegesztés elmélete II ívhegesztés elmélete II gázhegesztés gyakorlat II ívhegesztési gyakorlat Heti összesen: ,0% 30,9% osztályfőnöki testnevelés mindösszesen:

28 28

29 29 Villanyszerelő éves kifutó Tantárgy 11. évfolyam 12. évfolyam 13. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat hetek száma heti évi heti évi heti évi szakmai ismeretek I munkaszervezés alapgyakorlat szakmai gyakorlat I alkalmazott számítástechnika szakmai ismeretek II villamos gépek I szakmai gyakorlat II munkavédelem villamos gépek II műszaki dokumentációk érintésvédelmi mérések szakmai ismeretek III villamos gépek javítása szakmai gyakorlat III Szabadon választható: elektrotechnika anyagismeret szolártechnika I szolártechnika II gazdasági alapismeretek Heti összesen: ,0% 29,2% 70,8%

30 30 osztályfőnöki testnevelés mindösszesen

31 31 Számítógép-szerelő-karbantartó Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes Elmélet Gyakorlat hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi anyagok 1 36 rajz és ábrázolás 1 36 villamos szakrajz 1 36 elektrotechnika 2 72 szakmacsoportos alapozó gyakorlat munkaszervezés informatikai alapismeretek hardvertechnika szoftverismeretek hálózatok hálózatfelügyelet I architektúrák hardvertechnikai mérések számítógépek összeszerelése hálózatfelügyelet II hálózatépítés Szabadon választható: digitális elektronika digitális technika Heti összesen: ,0% 39,5% 60,5% osztályfőnöki

32 32 testnevelés

33 33 Karosszérialakatos Tantárgy 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam Összes hetek száma heti évi heti évi heti évi heti évi anyagismeret 2 72 műszaki ábrázolás 2 72 Elmélet Gyakorlat szakmacsoportos alapozó gyakorlat alapismeretek korrózióvédelem hegesztés elmélete gépészeti kötések fémipari ALAPgyakorlatok hegesztési gyakorlatok munkavédelem műszaki dokumentációk vállalkozások működtetése szakmai ismeretek I.-II szakmai gyakorlat karosszériák hegesztése fémipari gyakorlatok Heti összesen: osztályfőnöki testnevelés ,0% 39,5% 60,5%

Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Géplakatos Gépbeállító Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerszámkészítő Szikraforgácsoló

Fogazó Fűrészipari szerszámélező Köszörűs Marós Géplakatos Gépbeállító Szerkezetlakatos Lemezlakatos Szerszámkészítő Szikraforgácsoló GÉPÉSZET Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő Finomgyártósori gépkezelő, gépszerelő Gépi felületkészítő és tisztító Gyártósori munkás Ipartermék-bontó Kézigépes megmunkáló

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. évfolyam Duális szakiskolai szakképzés közismereti óraterve Műveltségterület neve Tantárgy neve Óraszám Éves Heti Kommunikációs ismeretek

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói 1.7. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézmény órahálói Magyar-német két tanítási nyelvű gépész ágazat (gépgyártástechnológiai technikus) a 2015/2016-os

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel

1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel 1. J{rműfényező (OKJ 34 525 03) I. H{rom évfolyamos oktat{s közismereti képzéssel részletezése nélkül, 10482-12 J{rműfényező feladatai Tant{rgyak/Témakörök A felület-előkészítés, fényezés Kittelés előtti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Szakmai Program 2011.

Pedagógiai Program. Szakmai Program 2011. Pedagógiai Program Szakmai Program 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1. SZAKMAI PROGRAMOK TANTÁRGYAI ÉS ÓRASZÁMAI 4 5. Gépészet szakmacsoport 4 31 521 11 0000 00 00 HEGESZTİ 4 31 521 11 0000 00 00 HEGESZTİ (Elırehozott

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT

PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Cseri út 6. OM: 034173 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELŐREHOZOTT (ALTERNATÍV) SZAKMAI KÉPZÉS KÉTÉVES SZAKMAI KÉPZÉS GÉPÉSZETI SZAKMACSOPORT Gázfogyasztó-berendezés

Részletesebben

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* -

szövegszerkesztés 2* 2* - - alapképzés operációs rendszerek 2* 2* - - programozási ismeretek - - 2* 2* V táblázatkezelés - - 3* - Műszaki szakterület Módosított Ó R A T E R V SZAKKÖZÉPISKOLA 001/00 és 00/003 tanévben beiskolázottaknak TANTÁRGYAK ÉVFOLYAM 9. 10. 11. 1. Informatika szakmacsoport Érettségi Magyar nyelv és irodalom 4

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztatók

Pályaválasztási tájékoztatók OM azonosító: 031970 Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 E-mail: alapyszaki@gmail.com Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 11 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Hegesztő 3.

Részletesebben

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak

Ssz Végzettség Tanított tantárgyak 1. magyar nyelv és irodalom, történelem, közoktatási vezetı, pedagógus szakvizsga magyar nyelv és irodalom tanulásmódszertan 2. fizika 3. 4 villamos üzemmérnök; okleveles mérnök; mérnöktanár; közoktatási

Részletesebben

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1.

Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. és, szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga szakos tanár; magyar - szakos 2. általános iskolai tanár; közoktatási vezető és pedagógus

Részletesebben

XIII. Informatika ÁGAZAT

XIII. Informatika ÁGAZAT XIII. Informatika ÁGAZAT A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy évfolyamra, azaz a 9-12. középiskolai évfolyamokra és az egyéves szakképző évfolyamra

Részletesebben

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel.

A szakmai gyakorlati képzés történhet az iskola tanműhelyében vagy vállalkozónál tanulószerződéssel. I. SZAKKÖZÉPISKOLA: "Szakközépiskolai szakmai és közismereti " kerettantervre épülő helyi tantervek alapján történik a négy éves képzés, amelyre a 8. osztály befejezése után lehet jelentkezni. A szakközépiskola

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről ped.műsz. igazgató helyettes ped. tagintézmény vezető helyettes intézményvezető, informatika szakos, könyvtáros villamos üzemmérnök, Szaküzemmérnök, Villamosipari

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép.

2 db nagyalakú vonalas füzet. 1 db nagyalakú vonalas füzet, atlasz. 1-1 db nagyalakú sima füzet, alapműveletes zsebszámológép. Eszközök és felszerelések jegyzéke Szakközépiskola Minden tantárgyban szükséges radír, íróeszköz - toll, HB-s ceruza - és füzet, tankönyv, munkafüzet, továbbá 1 csomag A5-ös írólap, akkor is ha ezt külön

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája A történetünk 1950-ben alapították (Állami Vas-Fém-Gépipari Gimnázium) 1955-1991. Latinka Sándor Gépipari Technikum 1993-tól

Részletesebben

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus

ÓRATERV Gépészet ágazati képzéshez. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus Gépészet ágazati képzéshez 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 0 0 1 0 Fizika 3 3 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 5 5 5 5 Érettségi felkészítés 1 Munkavédelem 1 1 Elsősegélynyújtás gyakorlat 1 1 Gépészeti

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek

Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Kiadói kód Szakmai tankönyvjegyzékre felkért könyvek Könyv címe Hova tartozik MK 37215/I Nőiruha-készítő szakrajz I. NGM MK 37216/F-1 Feladatlapok-segédletek a Férfiruha-készítő szakrajz című könyvhöz

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói 1.6. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüredi Tagintézmény órahálói Gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4+1 I. idegen

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülékszerelő

31 582 09 0010 31 04 Vízvezeték- és vízkészülékszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.

Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola. 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail. Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: (1) 277-8301 E-mail: szigetiskola@gmail.com Szakmai Programok Budapest, 2013. március 19. Szénásy

Részletesebben

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 91. sorszámú Hegesztő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény

Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény Tantárgy/ tananyagegység Óraszám évfolyamonként Összes óraszám 9. 10. 11 Szakmai elmélet (30 %) 180/5 216/6 320/10 734/21,5 Szakmai gyakorlat (70 %) 432/12 540/15 736/23 1690/49,5 Szakács szakképesítés

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

ÓRATERVEK. A 2015/2016-os tanévtől induló helyi tantervhez

ÓRATERVEK. A 2015/2016-os tanévtől induló helyi tantervhez ÓRATERVEK A 5/6-os tanévtől induló helyi tantervhez Szakiskolai Épület- és szerkezetlakatos (OKJ:34 58 3) képzés óraterve Az 5/. (XII..) EMMI és a 4/3. (IV.5.) NGM rendelettel kiadott kerettanterv alapján

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

Szakmai program. Az iskolában folyó szakképzés alapelvei. Az iskola szakmai képzésének irányvonala

Szakmai program. Az iskolában folyó szakképzés alapelvei. Az iskola szakmai képzésének irányvonala Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában folyó szakképzés

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015/2016-os tanévre

Tankönyvlista a 2015/2016-os tanévre Tankönyvlista a 2015/2016-os tanévre 9. a informatika KN-0010/2 Színes irodalom 9. 1 700 Ft KN-0011/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. 995 Ft PD-410 Magyar nyelv 9. középiskolásoknak 1 355 Ft NT-17142 Történelem

Részletesebben

III/2. Helyi tanterv Szakmai program

III/2. Helyi tanterv Szakmai program III/2. Helyi tanterv Szakmai program Az iskolában folyó szakképzés alapelvei A szakmai program egy, a pedagógiai programba ágyazódó, attól élesen el nem választható dokumentum, amely tartalmazza: Az iskolában

Részletesebben

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. a) pontjában kapott

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0919-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET. Modul: 0919-06. Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h. EÖTVÖS LORÁND MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM 034164 TANMENET Tantárgy: Számítógép alkalmazása az elektrotechnikában Modul: 0919-06 Osztály: Heti óraszám:

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói .3. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (.) évf. II. (2.) évf.

Részletesebben

IV.1. A szakközépiskolai, illetve az arra épülő szakképzés szakmai programja

IV.1. A szakközépiskolai, illetve az arra épülő szakképzés szakmai programja SZAKMAI PROGRAM 131 A szakképzés egy olyan hidat kell, hogy alkosson, amely a fiataloknak járható utat biztosít egy nagy tradícióval rendelkező oktatási rendszer és egy rendkívül gyorsan változó, újabb

Részletesebben

FODRÁSZ SZAKMA HELYI ÓRATERVE

FODRÁSZ SZAKMA HELYI ÓRATERVE FODRÁSZ SZAKMA HELYI ÓRATERVE 7. Informatika 37 1 - - - - 37 6 2 3 401 8. Fodrász szakmai ism. 148 4 111 3 70 2 329 9. Fodrász anyagismeret 111 3 74 2 70 2 255 10. Fodrász szabadkézi rajz 74 2 - - - -

Részletesebben

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés

Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés Automatikai technikus megnevezésű szakképesítés AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 523 01 A szakképesítés megnevezése: Automatikai technikus A szakmacsoport

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 138/2010. (VI. 17.) MÖK határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2014/2015-es tanév Beosztás Végzettség Szakképzettségek Tantárgy 1. középiskolai tanár 2. középiskolai

Részletesebben

31 582 09 0010 31 01 31 582 09 0010 31 02 31 582 09 0010 31 03 31 582 09 0010 31 04 133/2010. (IV.

31 582 09 0010 31 01 31 582 09 0010 31 02 31 582 09 0010 31 03 31 582 09 0010 31 04 133/2010. (IV. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos

Részletesebben

ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA 2011.08.26 Miskolc Soltész N. Kálmán út 1 2011-2012 tanév tantárgyfelosztása 9. a. gépész osztály osztály

ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA 2011.08.26 Miskolc Soltész N. Kálmán út 1 2011-2012 tanév tantárgyfelosztása 9. a. gépész osztály osztály 1. oldal 9. a. gépész osztály osztály 1. A mûszaki ábrázolás alapjai Cservenák Jenõ. Anyagmegmunkálási gyakorlatok Tóth János Várhegyi Miklós 4. Ének-zene Drabon Enikõ 1 4. Fizika Rémiásné Horváth Ildikó

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Miskolci Szemere Bertalan, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tantárgyfelosztás 2014/2015. 2. félév 048055

Miskolci Szemere Bertalan, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Tantárgyfelosztás 2014/2015. 2. félév 048055 1 matematika-fizika szakos középiskolai Szakmai informatika informatika szakos 2 3 4. 5 műszaki Szövegszerkesztés mérnök felsőfokú oktatási informatikus Mérés üzemmérnök ruhagyári szakon Foglalkoztatás

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

2015/2016. tanév I. félév 9.a. Hé Ke Sz Cs Pé. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek.

2015/2016. tanév I. félév 9.a. Hé Ke Sz Cs Pé. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek. Rontó Sándor. Közlekedési alapismeretek. 0/. tanév I. félév.a Közlekedési alapismeretek Lászlóné Kálmándi Csilla : - :0 Közlekedési alapismeretek Lászlóné Kálmándi Csilla :0 - : Közlekedési alapismeretek Lászlóné Kálmándi Csilla : - 0:0 U0 Közlekedésbiztonság

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói 1.4. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Szegedi Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint Évfolyam/ I. (11.) II. (12.)

Részletesebben

Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről

Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről Tankönyvjegyzék a kölcsönözhető tankönyvekről raktári szám cím KN 0010/1 Színes irodalom 9. KN 0010/2 Színes irodalom 9. KN 0011 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. KN 0011/2 Irodalmi szöveggyűjtemény 9. KN 0020/1

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055 Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és

Épületgépészeti csőhálózat- és. 31 582 09 0010 31 03 Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Épületgépészeti csőhálózat- és A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 21. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Faller Jenő

Részletesebben

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE

1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE HELYI TANTERV 1 ÓRATERVEK 1.1 ÓRATERV A 9. NYELVI ELİKÉSZÍTİ ÉVFOLYAM RÉSZÉRE Tantárgy neve Heti Megjegyzés óraszám Idegen nyelv 13 Intenzív nyelvi felkészítés Informatikai ismeretek 4 Történelem 1 Képességfejlesztés

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431

Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola. 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. Tel.: 88/567-430 Fax: 88/567-431 Iskolánk 2008-ban elnyerte a Kereskedelmi,Vendéglátó és Idegenforgalmi Iskolák Országos Szövetsége

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói 1.1. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény órahálói Szakiskolát végzettek középiskolája (2 évfolyamos) esti munkarend szerint I. (11.) évfolyam II. (12.)

Részletesebben

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10.

SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat. 9. évfolyam. 10. évfolyam. GÉPÉSZETI SZAKMAI ALAPOZÓ ISMERETEK 9 10. 2003/43/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 157 SZAKMAI ALAPOZÁS A GÉPÉSZET SZAKMACSOPORTRA,,B változat 9. évfolyam Gépészeti szakmai alapozó ismeretek 111 óra Gépészeti szakmai alapozó gyakorlatok 74 óra

Részletesebben

Felvehető osztály fő. Kódja

Felvehető osztály fő. Kódja Kódja Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Kedves nyolcadik osztályos Lányok és Fiúk! Rövidesen befejezitek az általános iskolát, és döntenetek kell, hogy melyik középiskolában tanultok tovább. Korunkban

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az 18. sorszámú Épület- és szerkezetlakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03 1.2.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben