TÁJÉKOZTATÓ a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a 2008. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet végrehajtásáról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet végrehajtásáról Az Európai Unió tagállamaiban így Magyarországon is az alábbi közösségi rendelet szabályozza az iskolatej program végrehajtását: A Bizottság december 11-i 2707/2000/EK rendelete az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról 2707/2000/EK bizottsági rendelet Az egyes kategóriákra jelenleg érvényes közösségi támogatási mértékeket kizárólag a fenti rendeletet módosító közösségi rendelet tartalmazza: A Bizottság december 20-i 1544/2007/EK rendelete az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról 1544/2007/EK bizottsági rendelet A közösségi támogatás mértéke a január 1-jével kezdődő időszakban az alábbiak szerint alakul: Tej zsírtartalomtól függetlenül támogatás mértéke: 18,15 /100 kg Nem ízesített, félzsíros vagy zsíros ömlesztett sajt, legalább 40 %-os zsírtartalommal támogatás mértéke: 54,45 /100 kg A hivatalos átváltási árfolyamot egy adott napra vonatkozóan az Európai Központi Bank teszi közzé és a ( Euro Foreign Exchange Reference Rates menüpontban) található meg. A közösségi támogatás forintban történő meghatározását az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. A rendelet értelmében a közösségi támogatást annak az időszaknak az első napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett devizaárfolyam használatával kell átváltani forintra, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik. Egy adott kategóriára vonatkozó támogatási mérték tényleges kiszámításánál a literben kifejezett mennyiségnek a kilogrammra történő átváltáshoz az 1,03-as együtthatót és a fent említett árfolyamot kell figyelembe venni. 1

2 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 1. RENDELET IDŐBELI HATÁLYA A évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. (1) bekezdése szerint: Az FVM január december 31. közötti időszakra hirdette meg az iskolatej programot. 2. TÁMOGATOTT TERMÉKEK KÖRE VÁLTOZÁS! 6. (1) bekezdés - I. kategóriájú termék: 2,8% vagy e feletti zsírtartalmú tej vagy ízesített tejféleség, azaz zsíros és félzsíros tej / ízesített tejféleség (korábbi I. és III. kategória) - II. kategóriájú termék: 1,5% zsírtartalmú tej vagy ízesített tejféleség, azaz zsírszegény tej / ízesített tejféleség (korábbi V. kategória) - III. kategóriájú termék: legalább 40% zsírtartalmú, ízesítetlen ömlesztett sajt (korábbi VIII. kategória) 3. ISKOLATEJ PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE TÁMOGATOTT KOROSZTÁLY 1. (2) bekezdés A rendelet alapján a fenntartók az általános iskolás korosztály, valamint az óvodások mellett a (szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz kivételével) a szak- és középiskolai tanulók számára is biztosíthatják az ellátást. Természetesen ez nem jelent kötelezettséget, a fenntartó eldöntheti, hogy melyik korosztály számára biztosítja a programban való részvételt. 4. NAPONTA KISZÁLLÍTHATÓ LEGNAGYOBB MENNYISÉG 1. (3) bekezdés A rendelet a közösségi rendeletnek megfelelően naponta és óvodásonként/általános és középiskolai tanulónként maximálisan 0,25 liter mennyiségű tej (ízesített tej), illetve sajt esetében a 0,25 liternek megfelelő mennyiségű termék biztosítását teszi lehetővé a fenntartók számára, amelyre támogatás igényelhető. A sajt esetében alkalmazandó tejegyenértéket a rendelet 2/b. számú melléklet tartalmazza (1 kg kiszállított ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg), melyet a támogatás kiszámításánál is figyelembe kell venni. A fentieknek megfelelően az igényelt támogatási összeget olyan módon kell meghatározni a támogatási kérelemben, hogy az egy tanulóra/óvodásra jutó támogatható mennyiség ne haladja meg a 0,25 liter/nap tejegyenértéket. Nem támogatható az a tej/ízesített tej vagy sajtmennyiség, amelyet olyan tanuló/óvodás részére nyújtanak, aki az adott 2

3 tanítási/foglalkozási napon már részesült az őt megillető maximálisan 0,25 liter mennyiségű tejtermékből. Nem jár támogatás továbbá arra a mennyiségre sem, amely az adott tanítási/foglalkozási napra leszállított mennyiségből nem lett kiosztva. Az esetleges jogosulatlan igénylésből adódó szankciók elkerülése érdekében az MVH elkészített egy olyan formanyomtatványt (elérhető a honlapon, a Támogatások/Tájékoztatók menüpontban), amely lehetővé teszi a közoktatási intézmény számára a mindenkori jogosult tanulói/óvodás létszám pontos napi nyilvántartását, s ezáltal a tényleges támogatási jogosultság meghatározását. A nyilvántartások másolatát a teljesítés helyén (az oktatási/nevelési intézménynél) átadott szállítójegyekkel együtt a támogatási kérelem által lefedett időszak végén az intézményeknek el kell juttatniuk a fenntartóhoz. A fenntartó a dokumentumok alapján határozza meg a támogatási igényt, s ennek megfelelően állítja össze a támogatási kérelmet. A nyilvántartásokat, illetve azok szabályszerű vezetését az MVH helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizheti az intézmény fenntartójánál. Amennyiben az MVH az ellenőrzés során megállapítja, hogy a jóváhagyási kérelemben vállalt kötelezettségek valamelyike, különösen a nyilvántartásra vonatkozó feltételek már nem teljesülnek, a jóváhagyást egytől tizenként hónapig terjedő időszakra felfüggeszti, vagy a szabálytalanság súlyosságától függően visszavonja. A jóváhagyás elvesztésével megszűnik a fenntartónak az intézkedésben való részvételre biztosított jogosultsága, így a támogatás igénybevételének lehetősége. Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az intézményfenntartó által igényelt vagy igénybevett támogatás mértéke egy adott tanuló/óvodás esetében meghaladja a napi 0,25 liter mennyiséget, úgy a többletmennyiségre igényelt támogatás jogosulatlannak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást egyéb szankciókkal terhelten a fenntartónak vissza kell fizetnie. 5. KISZERELÉS ÉS TÁROLÁS 2/a. számú melléklet Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez. A fenntartónak a hűtve tárolás feltételeinek megléte függvényében egyaránt lehetősége van az ún. hűtve tárolást igénylő termékek (poharas kiszerelés), illetve a hűtést nem igénylő termékek (ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, ún. UHT tej) kiszállíttatására. 6. TÁMOGATÁS IGÉNYLŐI 3. (1) bekezdés A támogatást az MVH előzetes jóváhagyásával rendelkező közoktatási intézmények, tehát az óvodai nevelést ellátó óvodák, valamint az iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó általános iskolák (ideértve az 1-8. évfolyamosnak megfelelő korosztályt oktató intézmények, pl.: 8 évfolyamos gimnáziumok stb.), illetve a középfokú intézmények fenntartói igényelhetik. 3

4 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. (1) bekezdése értelmében legalább két település képviselő-testülete dönthet úgy, hogy intézményfenntartó társulást hoznak létre. A továbbiakban a társult képviselő-testületek által a társulási megállapodásban meghatározott ún. gesztor önkormányzat gyakorolja a közösen fenntartott oktatási/nevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos feladat-és hatáskört a társulás nevében, így többek között az iskolatej program tekintetében is kizárólag a gesztor önkormányzat járhat el kérelmezőként. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a társulás járhat el a társulás tagjainak nevében az iskolatej programmal kapcsolatos teendőkben. Ennek értelmében azon települések önkormányzatai részére, amelyek valamely társulás tagjai, támogatást kizárólag a gesztor önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás esetében a társulás által benyújtott támogatási kérelem útján kaphatnak, függetlenül attól, hogy a gesztor/többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti önkormányzat részt vesz-e a programban vagy sem. 7. JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM (ÉS REGISZTRÁCIÓS LAP) 4. (1) bekezdés Ha a fenntartó részt vett a program bármely korábbi időszakában és a benyújtott jóváhagyási kérelmére vonatkozóan rendelkezik az MVH jóváhagyó határozatával, nem kell benyújtania újabb kérelmet abban az esetben sem, ha az ellátott intézményei tekintetében következett be változás (pl.: az intézmények összevonása, átnevezése, ún. intézményfenntartó táruláshoz való csatlakozás következtében stb., amely alapján az alapító okirat módosításra kerül). Az MVH jóváhagyó határozata visszavonásig érvényes. Jóváhagyási kérelmet kizárólag annak a fenntartónak fenntartói társulás esetében a gesztor önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulás esetében a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak a társulás nevében kell benyújtania, amely még nem rendelkezik jóváhagyással az intézkedésben való részvétel vonatkozásában. Amennyiben a intézményfenntartói tárulás új kérelmező, úgy az intézményfenntartó társulás nevében a gesztor önkormányzat nyújthatja be a jóváhagyási kérelmet (székhelyként a gesztor önkormányzat címét, illetve a gesztor önkormányzat regisztrációs számát megadva). Többcélú kistérségi társulások esetében a jóváhagyási kérelmet a társulásnak kell benyújtania a társulás nevében (székhelyként a társulás székhelye szerinti önkormányzat címét, illetve a társulás regisztrációs számát megadva). Új kérelmező esetében sem az alapító okirat, sem pedig a működési engedély másolati példányát nem kell benyújtani, azonban a jóváhagyási kérelem betétlapján azon oktatási/nevelési intézmény(ek) OM azonosító számát kell feltüntetni, amely(ek) tekintetében a kérelmező biztosítani szándékozik az iskolatej-ellátást. Amennyiben olyan fenntartó szeretne csatlakozni a programhoz, amely az előző időszakok egyikében sem vett részt a programban, természetesen először regisztráltatnia kell magát (G001-es regisztrációs lap), majd a jóváhagyási kérelmet (a rendelet 1. számú melléklete) is be kell nyújtania a betétlappal együtt. Az ügyfél regisztrációs lap letölthető a honlapról. 4

5 Jóváhagyási kérelem főlap: B2040 A B2040-es (Jóváhagyási kérelem Főlap) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: - 2) Kérelmező adatai pontban az Előtag és Utótag mezőket csak abban az estben kell kitölteni, amennyiben a kérelmező esetében ez mindenképpen szükséges a megkülönböztetéshez (pl.: magánszemély a fenntartó). - 3) Kapcsolattartási információ pontban annak a személynek a nevét, elérhetőségét kell megadni, aki szükség esetén a kérelemmel kapcsolatban érdemben információval tud szolgálni. Jóváhagyási kérelem betétlap: B2041 A B2041-es (Jóváhagyási kérelem Betétlap) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: - 2) Kérelmező által fenntartott azon pontban az oktatási/nevelési intézmény(ek) teljes nevét és OM azonosító számát kérjük feltüntetni 8. SZERZŐDÉS 5. (1) bekezdés A rendelet értelmében támogatás többek között csak abban az esetben nyújtható, amennyiben a fenntartó a támogatott termékek szállítására szerződést köt a január 1. december 31. közötti időszak vonatkozásában. A szerződést ezen időszakon belül bármekkora időtartamra meg lehet kötni (pl.: március 16. december 15.). A szerződést olyan szállítóval kell megkötni, amely szerepel az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet honlapján (www.oevi.hu) közzétett engedélyezett létesítmények listájában, valamint rendelkezik regisztrációs számmal. A támogatott termékeknek az engedélyezett létesítményben történt előállításon kívül meg kell felelniük annak a követelménynek, hogy a csomagolásukon fel kell tüntetni a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének I. szakaszában meghatározott azonosító jelölést, azaz a HU-számot. Amennyiben a fenntartó több közoktatási intézményben (általános iskola(k), óvoda(k) és szak- és/vagy középiskola(k)) is biztosítani szeretné az ellátást, elegendő egyetlen szerződést megkötnie, amelynek a korábbi időszakoknak megfelelően tartalmaznia kell a rendelet 5. (3) bekezdésben előírt ún. kötelező elemeket (pl. tanítási napok, tanulók száma stb.). A rendelet annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy adott esetben egy fenntartó által pl. különböző településeken fenntartott intézmények ellátására más-más szállítóval kössön szerződést. 5

6 A fenntartónak a szerződés megkötésénél figyelembe kell vennie a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. megfelelő rendelkezéseit. Intézményfenntartó társulás esetében a szállítási szerződést kizárólag a gesztor önkormányzat kötheti meg társult önkormányzatok nevében (akkor is, ha a gesztor nem vesz részt a programban). Többcélú kistérségi társulások esetében a szerződést a társulás köti a társulás tagjainak nevében (akkor is, ha a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem is veszt részt a programban). Abban az esetben, ha a támogatott terméket előállító engedélyezett üzem/szállító valamilyen okból nem vállalja a fenntartóhoz közvetlenül történő szállítást, úgy lehetőség van a szállító által előállított termék(ek) továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezetet, ún. disztribútor vállalkozást is megbízni a szállítással. Ebben az estben azonban olyan háromoldalú szerződést kell kötniük a feleknek, amelynek egyrészt a fenntartó, másrészt a támogatott terméket előállító engedélyezett üzem, harmadrészt pedig ezen üzem által előállított termék(ek) továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezet is alanya. E megkötött háromoldalú szerződés másolati példányát csatolni kell a támogatási kérelemhez is. A fenntartónak a megkötött szerződést a fent említett eseten kívül nem kell benyújtania az MVH-hoz, azonban az MVH az esetleges helyszíni ellenőrzés során annak meglétét, illetve a rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelését ellenőriz(het)i. Az MVH a benyújtott szerződés vonatkozásában nem hoz határozatot. Figyelembe véve, hogy a kiszerelés tekintetében a fenntartók a poharas csomagolás mellett a dobozos kiszerelést is választhatják, a rendelet ezt alapul véve maximálja valamennyi termékkategória esetében a támogatás alapját képező nettó vételárat. A január-decemberi szállítási időszakra vonatkozó, ajánlott szerződésminta: Szerződésminta 9. TÁMOGATÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ MAXIMÁLIS NETTÓ VÉTELÁR VÁLTOZÁS! 8. (9) bekezdés I. kategória (zsíros és félzsíros tej / ízesített tejféleség) esetén: hűtve tárolást igénylő termékek esetén: 21 Ft/dl; hűtve tárolást nem igénylő termékek esetén: 21 Ft/dl; II. kategória (zsírszegény tej / ízesített tejféleség) esetén: hűtve tárolást igénylő termékek esetén: 11 Ft/dl; hűtve tárolást nem igénylő termékek esetén: 11 Ft/dl; III. kategória (legalább 40% zsírtartalmú, ízesítetlen ömlesztett sajt) esetén: 800 Ft/kg. Amennyiben a szerződés az adott termékkategória vonatkozásában a fenti nettó árnál magasabb árat tartalmaz, a támogatás alapja minden esetben legfeljebb a fenti nettó vételár lehet, és ennek értelmében az ÁFA-tartalom, valamint a szerződés szerinti és a 6

7 támogatás alapját képező nettó vételár közötti különbség is az adott fenntartó önrészét képezi. 10. TÁMOGATÁSI KÉRELEM 7. (1) bekezdés A támogatási kérelmet (rendelet 3. számú melléklete) a fenntartó, intézményfenntartó társulás esetében a gesztor önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetében a társulás a rendelet egy naptári évre vonatozó időbeli hatályára tekintettel négy alkalommal nyújthatja be: január-márciusi időszakra: I. időszak; április-nyári szünet kezdő napja közötti időszakra: II. időszak; szeptember-októberi időszakra: III. időszak és november-decemberi szállítási időszakra: IV. időszak. A kérelem mellékleteit képezik az adott időszakra vonatkozó számlák másolati példányai és a számlákról készített összesítő is, amelynek minden számla vonatkozásában tartalmazni kell a számlákon szereplő, leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolás/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak -, illetve középiskolai tanuló) bontásban. Támogatási kérelem főlap: B2042 A B2042-es (Támogatási kérelem Főlap) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: 2) Kérelmező adatai pontban az Előtag és Utótag mezőket csak abban az estben kell kitölteni, amennyiben a kérelmező esetében ez mindenképpen szükséges a megkülönböztetéshez (pl.: magánszemély a fenntartó). 3) Kapcsolattartási információ pontban annak a személynek a nevét, elérhetőségét kell megadni, aki szükség esetén a kérelemmel kapcsolatban érdemben információval tud szolgálni. 4) Az intézményfenntartó típusa pontban amennyiben a fenntartó a gesztor önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás megnevezést jelöli meg, úgy kérjük a társulás tagjait egyértelműen megadni. 5) Az intézményfenntartó az ellátást biztosította pontban az adott időszakban ellátott korcsoporto(ka)t kell megjelölni, külön figyelmet fordítva arra, hogy amennyiben itt megjelölésre kerül egy korosztály, úgy meg kell adni az időszakra vonatkozó részletes adatokat (kérelem főlapjának táblázatai) a megjelölt korosztály esetében. 7) Az iskolafenntartó által működtetett általános iskola(k) adatai pontot abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az 5)-ös pontban e korosztály megjelölésre került. A táblázat fölött elsőként azt az időszakot kell megadni, 7

8 amelyre vonatozóan a fenntartó az adatokat közli. Ezt követően fel kell tüntetni az ezen időszak alatt iskolatej-ellátásban részesített gyermekek átlagos létszámát (megjegyzés: az átlaglétszámon nem az adott intézménybe felvett tanulók számát kell érteni, hanem kizárólag azon tanulók számát, akik ténylegesen ellátásban részesültek az adott időszak alatt). A táblázatban a korábbiakkal ellentétben csak az ellátott általános iskola(k) nevét és OM azonosító számát, illetve a II. időszaki (2008. április-nyári szünet kezdő napja) kérelem esetében az adott intézmény(ek)re vonatkozó nyári szünet kezdő napját kell feltüntetni a benyújtási határidő megállapításához. 8) Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján működő, illetve sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) adatai pontot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a fenntartó az 5)-ös pontban megjelölte a gyógypedagógiai vagy speciális tanterv alapján tanuló általános iskolások ellátását. Ez esetben a táblázat kitöltését a 7) pontban leírtakkal megegyező módon kell elvégezni. 9) Az iskolafenntartó által működtetett szak-, illetve középiskola(k) adatai pontban kizárólag abban az esetben kell adatokat megadni, amennyiben az adott időszak alatt e korosztályt ellátásban részesítette a fenntartó. Ez esetben a táblázat kitöltését a 7) pontban leírtakkal megegyező módon kell elvégezni. 10) Az óvodafenntartó által működtetett óvoda(k) adatai pont szerinti táblázatban szintén csak abban az esetben kell adatokat feltüntetni, amennyiben az adott időszak alatt e korosztály ellátásban részesült. Ez esetben a táblázat kitöltését ugyancsak a 7) pontban leírtakkal megegyező módon kell elvégezni. 11) Kiszállított tejegyenérték mennyiség pontban az ellátásban részesített korosztályonként kell megadni az adott időszak alatt leszállított összes termékmennyiséget tejegyenértékben. A tejegyenérték tej/kakaó stb. esetében azt jelenti, hogy a leszállított mennyiséget kell beírni, literben kifejezve, sajt esetében pedig azt, hogy a leszállított, kg-ban kifejezett mennyiséget meg kell szorozni a 2,912-es együtthatóval. Pl. 10 kg sajt tejegyenértékben kifejezve: 10 kg x 2,912 = 29,12 liter. 12) Kiosztott tejegyenérték mennyiség pontban az ellátásban részesített korosztályt, valamint a napi maximum 0,25 liter/fő kiosztható mennyiséget figyelembe véve kell megadni az adott időszakban a leszállított mennyiségből kiosztott összes termékmennyiséget, literben kifejezve (ez a kilogrammban kifejezett sajt estében a 2,912-es együtthatóval történő szorzás után lehetséges ld. előző pont). 13) Kiosztott mennyiség alapján igényelt támogatás összege pontban szintén az ellátásban részesített korosztályt figyelembe véve kell megadni az adott időszak során kiszállított és az abból kiosztott termékmennyiség, valamint a mellékletbe való besorolás figyelembe vételével megállapított támogatási összeget, amelyet összegezve is fel kell tüntetni a kérelemben. Számlaösszesítő települési önkormányzatok részére: B2043 8

9 Tekintettel arra, hogy a kérelem mellékletét az adott időszakra vonatkozó számlák másolati példányai mellett az azok összesítését tartalmazó Számlaösszesítő is képezi, ezért a B2043-as (Támogatási kérelem Betétlap Számlaösszesítő) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: 2) Számlaösszesítő pontban minden egyes olyan számla számát fel kell tüntetni, amely az adott időszakra leszállított mennyiséget tartalmaz. A jóváíró, helyesbítő számlák számait nem szükséges külön sorban feltüntetni a táblázatban, azonban az azokon szereplő mennyiséget, illetve nettó vételárat annak a számlának a mennyisége, illetve nettó vételára sorában kell érvényesíteni, amelyre a jóváíró, helyesbítő számla vonatkozik. A számlaösszesítő kizárólag a leszállított mennyiség nyilvántartására szolgál, ennek hiányában a kérelmezőt hiánypótlásra szólítjuk fel. A leszállított mennyiségből kiosztott mennyiséget nem ezen a nyomtatványon, hanem a fenntartó által vezetett nyilvántartásban kell feltüntetni, és amennyiben a kiosztott mennyiség eltér a leszállított mennyiségtől, úgy a kiosztott mennyiség figyelembe vételével kell megállapítani az igényelt támogatási összeget. Az adott időszakra vonatkozó számlákon a leszállított mennyiséget az ellátott korosztályhoz kell hozzárendelni, illetve amennyiben egy adott számlán szereplő mennyiség több korosztály részére is kiszállították, úgy ennek figyelembe vételével történő bontásban kell megadni az adatokat. Amennyiben I. vagy II. kategóriájú terméket szállítottak ki, úgy elegendő a Számlaösszesítőn darabban megadni a mennyiséget (kivéve a literes kiszerelésű termékeket), azonban a sajt esetében a számlán szereplő, darabban megadott mennyiséget a kilogrammra történő átszámítást követően lehet csak feltüntetni a Számlaösszesítőn (pl.: amennyiben a sajt 50 g-os kiszerelésű, a darabban megadott értéket megszorozva a kiszereléssel, majd osztva ezerrel fejezhetjük ki a kilogrammot). Számlaösszesítő megyei, országos kisebbségi és gesztor önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, alapítványok, egyházközségek részére: B2044 A B2044-es (Támogatási kérelem Betétlap Számlaösszesítő megyei, országos kisebbségi és gesztor önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, alapítványok, egyházközségek részére) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: E formanyomtatványt kizárólag a megyei, az országos kisebbségi és a gesztor önkormányzatoknak, az alapítványoknak, többcélú kistérségi társulásoknak valamint az egyházközségeknek kell kitölteniük, figyelembe véve, hogy az általuk fenntartott oktatási/nevelési intézmények a fenntartó székhelyétől eltérő településen is lehetnek, mely utóbbi tehát a közoktatási intézmény székhelye határozza meg a támogatás mértékét. A kitöltés során a B2043-as formanyomtatványnál leírtakat kell figyelembe venni. Valamennyi formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban felhívja az MVH a fenntartók szíves figyelmét, hogy a kitöltött formanyomtatványokat a Kitöltés dátuma és aláírás pontban el kell látni a fenntartó képviseletére jogosult aláírásával és pecsétjével, ennek hiányában a formanyomtatvány érvénytelen. 9

10 11. BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE 4. (1) bekezdés A jóváhagyási kérelmet valamint amennyiben szükséges, a regisztrációs lapot legkésőbb a évre vonatkozó első támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani, azaz legkésőbb ezen a napon kell postára adni. (Amennyiben a regisztrációs lapot a fenntartó a jóváhagyási kérelemhez képest korábban nyújtotta be, a regisztrációs szám visszaigazolását nem kell megvárnia, ennek hiányában is benyújtható a jóváhagyási kérelem.) 7. (1) bekezdés A támogatási kérelmet mindegyik időszak tekintetében az adott szállítási időszakot követő negyedik hónap utolsó napjáig kell benyújtani (postára adni): I. időszakra július 31-ig; II. időszakra október 31. december 31. között a nyári szünet kezdő napjának függvényében; III. időszakra február 28-ig; IV. időszakra április 30-ig. 12. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ TÚLLÉPÉSE 7. (4) bekezdés A támogatási kérelem határidőn túli benyújtása esetén: Támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a késedelem a benyújtási határidőtől számított kevesebb, mint két hónap a legkésőbbi benyújtási határidők: I. időszak esetében: szeptember 30.; II. időszak esetében: december február 28. között a nyári szünet kezdő napjának függvényében; III. időszak esetében: április 30. és IV. időszak esetében: június 30. Amennyiben a késedelem kevesebb, mint egy hónap, úgy a számlák alapján jóváhagyható támogatás 5%-kal csökkentett része igényelhető vissza támogatásként. Amennyiben a késedelem több, mint egy hónap, de a két hónapot nem haladja meg, úgy a számlák alapján jóváhagyható támogatás 10%-kal csökkentett része igényelhető vissza támogatásként. Amennyiben a késedelem több, mint két hónap, támogatás nem fizethető ki. 13. BENYÚJTÁS HELYE 4. (1) bekezdés és 7. (1) bekezdés A jóváhagyási kérelmet és a támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. 10

11 14. TÁMOGATÁSI ÖSSZEG KISZÁMÍTÁSA Általános iskolai tanulók ellátása esetén VÁLTOZÁS! 8. A fenntartók által igényelhető támogatás mértékéről a rendelet 4-6. számú mellékletei rendelkeznek, amelyek értelmében a besorolás alapja a fenntartó székhelye, illetve megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, alapítványok, többcélú kistérségi társulások, valamint egyházak esetében a közoktatási intézmény székhelye. Ennek megfelelően az a fenntartó, amelyik a 4. számú mellékletben szerepel, és/vagy gyógypedagógiai tantervű oktatásban résztvevő, illetve integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátását biztosítja, bármely kategóriájú tejtermék nettó vételárának 100%-át igényelheti vissza támogatásként. Ebben az esetben azonban figyelembe kell venni a rendelet által termékkategóriánként meghatározott, támogatás alapját képező legmagasabb nettó vételárat is. (Az ÁFA-tartalomra nem jár támogatás, azt saját költségvetésből kell fedezni). Az a fenntartó, amely az 5-6. számú mellékletben szerepel, csupán a közösségi rendeletben az adott termékkategória esetében meghatározott mértékű támogatásra ÉS e támogatás, valamint az adott termék nettó vételára különbözetének 5. számú melléklet esetében: 50 %-ára, 6. számú melléklet esetében: 20 %-ára, jogosult. A fenntartók besorolása a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet szerint: 4. számú melléklet szerinti fenntartók listája: 4. melléklet szerinti fenntartók 5. számú melléklet szerinti fenntartók listája: 5. melléklet szerinti fenntartók 6. számú melléklet szerinti fenntartók listája: 6. melléklet szerinti fenntartók FIGYELEM! A RENDELET MELLÉKLETEIBE VALÓ BESOROLÁS AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ KÉPEST ÁTCSOPORTOSÍTÁSOKAT TARTALMAZ, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY A VÁLTOZÁSOKAT FELTÉTLENÜL KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL! 11

12 Óvodások és szak-, illetve középiskolások ellátása esetén: 9. Ebben az esetben valamennyi fenntartó kizárólag az adott kategóriájú termékre meghatározott mértékű közösségi támogatást veheti igénybe, függetlenül attól, hogy speciális (gyógypedagógiai tantervű oktatást, illetve integrált nevelést végző) intézmény óvódásai, középiskolásai részére (is) biztosítja az ellátást. Pl. a 2,8%-os zsírtartalmú és 0,2 liter kiszerelésű tej esetében a közösségi támogatás mértéke (Ft-ban kifejezve) a következőképpen alakul: a) a közösségi támogatás mértéke: 18,15 /100 kg (lásd tájékoztató rész), b) literről kilogrammra történő átváltáshoz az 1,03-as együtthatót kell alkalmazni, c) az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett árfolyam január 1- jére vonatkozóan: 253,73 Ft/, d) a fentieknek megfelelően (a kerekítések függvényében) ez 9,49 Ft közösségi támogatási összeget jelent 2 dl-es poharanként. Természetesen a későbbiekben ilyen módon kiszámított támogatás mértéke az árfolyam folyamatos változása következtében jelentős eltérést mutathat a jelenlegi (januári) állapottól. A jóváhagyott támogatási összeg átutalása minden esetben a határozathozatal időpontjában az ügyfélregiszter nyilvántartása szerinti bankszámlaszámra történik. Amennyiben változás következik be a kérelmező bankszámlaszámát illetően, úgy azt köteles bejelenteni a változást követő 15 napon belül a G002-es számú regisztráció módosító lapon. A regisztráció módosító lap letölthető a honlapról. Az MVH a támogatási kérelemről a beérkezéstől számított négy hónapon belül dönt, amely adott esetben magában foglalja a támogatási összeg kifizetését is. 12

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2012. (I.20.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 15/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2014. (III.21.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2015. (IV.24.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 9/2014. (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény az állattartó telepek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2014. (IV. 3.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 116/2013. (VII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 34. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. március 24., szombat 34. szám Tartalomjegyzék 26/2012. (III. 24.) VM rendelet 27/2012. (III. 24.) VM rendelet 28/2012. (III. 24.) VM rendelet 29/2012.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 135/2014. (IX.09.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcím keretében a létesítmények építéséhez, illetve korszerűsítéséhez kapcsolódó építéshez, felújításhoz, szereléshez,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 138/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2015. (V. 21.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről Jelen közlemény az

Részletesebben

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet

62/2013. (VII. 24.) VM rendelet 62/2013. (VII. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben