26. szám 125. évfolyam szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 26. szám 125. évfolyam szeptember 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 54/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkakör-elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól... 55/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az E. 1. sz. Utasítás a vontatójármű személyzet részére c. utasítás 3. sz. módosításának hatályba léptetéséről... 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Hulladékokkal kapcsolatos eljárási rend... Oldal Utasítások 54/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkakör-elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszerének működtetésére vonatkozó, egységes szabályozás kialakítása, továbbá a hatásköri, ügyviteli és technikai szabályok meghatározása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára, azzal a kitétellel, hogy a 18 és afeletti MMK-ba tartozó munkavállalók juttatásairól a Javadalmazási Szabályzat külön rendelkezik Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Szervezetmenedzsment vezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ajánlott munkaköri bérrendszeri minimum: A 6-17 MÁV Munkaköri Kategóriákba besorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérének meghatározása az adott MMK sávminimum és sávmaximum értéke között, a MÁV munkaviszony időtartamának figyelembe vételével.

2 1398 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Besorolás: Egyrészt az általános munkakörök besorolása a munkakörcsaládok szintjeire, másrészt a pozíciók (illetve a munkavállalók) besorolása a megfelelő általános munkakörbe, ill. a MÁV Munkaköri Kategóriába. FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere): a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza a foglalkozásokat az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban. Kiemelt munkakör: A személyi alapbér megállapítás tekintetében, differenciált szempontok (állomás kategóriába történő sorolása, munkaköri hierarchia, munkaerőpiaci bérpozíció javítása regionális területeken és hiányszakmákban) szerint meghatározott munkakörök, a szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszer szerint, a bérmegállapodás alapján. MÁV munkaviszony: MÁV-nál eltöltött munkaviszonynak számít a munkavállaló személyi adatai között, tárgyév január 1-jén nyilvántartott MÁV munkaviszony, amely kizárólag a MÁV Zrt-nél vagy többségi tulajdonú társaságainál eltöltött, a MÁV Zrt. által egyéni vagy kollektív megállapodással folyamatosnak elismert munkaviszony kezdetétől számított időt jelenti. MÁV Munkaköri Kategória (továbbiakban: MMK): A munkakörök HAY módszer alapján végzett értékelése során meghatározott munkaköri érték, amely az adott munkakörhöz rendelt értékelési pontszám alapján kerül megállapításra. Minőségi csere: az adott munkakörre előírt betöltési feltételekkel nem rendelkező munkavállaló helyett az előírt állami iskolai végzettséggel, vagy attól magasabb végzettséggel rendelkező munkavállaló munkakörbe állításával megvalósuló munkaerő mozgás. Munkakör család: A céljukban egymáshoz közel álló, hasonló természetű munkakörök csoportja a nagy, átfogó, üzleti folyamatokban való részvétel, az azonos cél, a szakmai tevékenység, a feladatok és a betöltött funkció hasonlósága alapján. Munkakör: A szervezet legkisebb azonosítható egysége, amelynek célja, dinamikája és a munkakör betöltő által felelőse van. Eredményorientált, azaz elvárt a végeredmény, amelyet el kell érni a munkavégzés során. Meghatározott tudás, problémamegoldás, felelősség kötődik hozzá, azaz tartalmazza az eredményhez elvezető, a részfolyamatoknak megfelelő feladatokat, felelősségeket, munkaköri kapcsolatokat, a hatásterületet és a betöltéshez szükséges egyéb követelményeket. Általános munkakör: Típus munkakört jelent az adott munkakörben meglévő azonosságok kiemelése alapján, ill. az eltérő munkahelyi sajátosságok figyelmen kívül hagyásával. Azonos általános munkakörbe több pozíció tartozhat. Az általános munkaköröket az általános munkaköri leírás írja le, azonban az általános munkakörökbe sorolt munkavállalók esetében személyre szabott, egyéni munkaköri leírást is el kell készíteni. Egyedi munkakör: A szervezeti hierarchia felső szintjein, a stratégiaalkotó, illetve ennek taktikai megvalósítását kidolgozó, kizárólag egy munkavállaló által betöltött munkakörök. Ezeket a munkaköröket a speciális szerepük, a céljuk, feladataik, egyéb munkaköri sajátosságaik, jellegzetességeik miatt egyedileg kell kezelni. Az egyedi munkaköröket egyéni munkaköri leírás írja le. Munkakörelemzés: Módszeres információgyűjtés a munkakörről, a munkakörben végzendő feladatokról, a munkakör betöltés előfeltételeiről, amelyek alapján meghatározásra kerülnek a munkakörrel összefüggő szervezeti viszonyok, feladatok, felelősségek, kapcsolatok, lehetőségek és határok, valamint a munkaköri követelmények. Munkakör-értékelés: Megítélési és döntési folyamat, melynek során a munkakörök relatív súlya, fontossága, azaz egymáshoz viszonyított értéke kerül megállapításra, a társaság céljaihoz történő hozzájárulás mértéke szerint. A kidolgozott munkaköri rangsor alapja az ösztönzési és bérezési rendszernek. A MÁV Zrt. a munkakörök értékelésénél a HAY Guide Chart módszert alkalmazza. A munkakör értékelés eredménye az adott munkakörhöz rendelt pontszám és az MMK. Munkakör katalógus: a MÁV Zrt-nél alkalmazható munkakörök FEOR szám szerinti felsorolása, kiegészítve a munkakörcsalád megnevezéssel és a MÁV Munkaköri Kategóriával. Aktuális változata elektronikusan a SAP rendszerben található. Munkaköri leírás: A munkakör elemzés végeredménye, a munkakörről szerzett információkat strukturáltan, írásos formában rögzíti, összegzi, a munkakörök azonosítását szolgálja. Objektív információt szolgáltat a munkakörök értékeléséhez. Formái: Általános munkaköri leírás: tipizált munkaköri leírás, amely az azonosságok kiemelésével, az eltérő munkahelyi sajátosságok figyelmen kívül hagyásával készül. Tartalmazza a munkakör-értékeléshez szükséges fő ismérveket. Az egyedi munkakörök esetében nem értelmezhető. Egyéni munkaköri leírás (pozíció leírás): Megfogalmazza az adott munkahelyi specialitások figyelembevételével a munkavállaló konkrét munkaköréhez tartozó azon munkaköri feladatokat, amelyek végrehajtását a munkakör betöltőjétől elvárják. A munkaköri feladatok közül azokat jeleníti meg, amelyeket a munkakör betöltőjétől elvárnak.

3 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1399 Munkaköri leírásgyűjtemény: a MÁV Zrt-nél alkalmazható valamennyi általános munkakör (általános) munkaköri leírását tartalmazza, amelynek aktuális változata elektronikusan a SAP rendszerben található. Munkaköri szint: A munkakör családok szintjei, amelyek a HAY módszer szerint végzett munkakör-értékelés eredményei alapján a MÁV Munkaköri Kategóriákhoz tartozóan kerültek meghatározásra. Az elkülönítés alapja a célok, feladatok, felelősségek és követelmények különbözősége (amelyeknek a szintje nő a munkaköri szintek emelkedésével). E szintekre kerülnek besorolásra az általános munkakörök. Munkáltatói jogkörgyakorló: Azon vezetői munkakört betöltő munkavállalók, akik a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlására felruházottak. A munkáltatói jogkört gyakorlók körét a mindenkor érvényben lévő MSZSZ I. kötete határozza meg. Pozíció: Egy munkakörnek az adott szervezeti egységen belüli konkretizálódása, amelyhez a munkavállaló hozzá van rendelve. A munkavállalónak a pozícióhoz meghatározott követelményeknek kell megfelelnie. Sávmaximum: adott MÁV Munkaköri Kategóriához tartozó legmagasabb személyi alapbérek értéke (Ft/hó), melyet jelen utasítás 4. sz. melléklete tartalmaz az aktuális éves bérmegállapodásnak megfelelően. Sávminimum: adott MÁV Munkaköri Kategóriához tartozó legkisebb személyi alapbérek értéke (Ft/hó), a munkakör betöltéséhez szükséges valamennyi feltétellel nem rendelkező vagy a MÁV Zrt-hez újonnan belépő munkavállalók részére megállapítható személyi alapbér, amelyet jelen utasítás 4. sz. melléklete tartalmaz az aktuális éves bérmegállapodásnak megfelelően. Szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszer: A munkakörök szakmai tevékenység alapján képzett csoportjainak rendszere MÁV Munkakör Kategóriák szerinti bontásban, jelen utasítás 7.sz. melléklete. Szervezeti egység: A MÁV Zrt. hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatában meghatározott szervezeti egység, és részét képező szolgálati helyek, amelyek önálló azonosításra alkalmasak. Visszavételi bér: a munkavállalók alacsonyabb MMK értékű pozícióba helyezéséhez kötötten maximálisan adható személyi alapbér (Ft/hó), melynek értékeit jelen utasítás 4. számú melléklete tartalmazza. 4.0 A MUNKAKÖRÖK KIALAKÍTÁSA, ELEM- ZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 4.1. Munkakörelemzés, munkaköri leírások Alapelvek a) A munkakört betöltő személytől függetlenül, önmagában kell a munkakört elemezni, és az általános és az egyéni munkaköri leírást elkészíteni. b) Mind az általános, mind az egyéni munkaköri leírásoknak összhangban kell lenniük a mindenkor hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatban (MSZSZ) foglaltakkal, Döntési Hatásköri Listával (DHL), egyéb belső utasításokkal, illetve más kapcsolódó munkakörök tartalmával (pl. a szervezetben alá-; fölé-; mellérendelt munkakörökkel stb.). c) A munkakör elemzés és leírás során tényeket kell megfogalmazni. d) A munkaköri leírások elkészítésénél ügyelni kell arra, hogy az egyes munkakörök között feladat-, felelősség-, hatáskör-, stb. átfedések ne legyenek. e) A munkaköri leírások megfogalmazásainak olyanoknak kell lenniük, hogy azok érthetőek legyenek az adott szakterületet mélységében nem ismerő szakemberek számára is. f) Az általános és az egyéni munkaköri leírásban egyaránt a munkaidő nagy részét kitevő legjelentősebb feladatokat és felelősségeket kell megfogalmazni. A munkakörtől elvárt eredményt úgy kell azonosítani, hogy teljes és átfogó képet kapjunk a munkakörről. Amennyiben az adott munkakör vagy munkavállaló tekintetében szükségessé válik a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően a tevékenységek részletesebb rögzítése, akkor a munkaköri leírás mellett MÁV Zrt. utasítások, szabályzatok, eljárásrendek, vagy további vezetői intézkedések szabályozhatják azt. g) A szervezeti változások döntés-előkészítésének része az általános munkaköri leírásgyűjteményben nem található új általános munkaköri leírások és az egyedi munkaköri leírások elkészítése Általános munkaköri leírások a) Az általános munkaköri leírást az 1/a. sz. melléklet szerinti formában a kitöltésére vonatkozó útmutató szerint (1/b. sz. melléklet) az általános munkakörökre a tevékenység szempontjából illetékes szervezeti egység vezető készíti el a szervezetmenedzsment szakmai támogatásával; egyedi munkakörök esetében a főtevékenységi kör vezető készíti el a szervezetmenedzsment szakmai támogatásával. b) A szervezetmenedzsment megvizsgálja az új általános munkakör létrehozására vagy módosítására vonatkozó javaslatot, a szervezet és a munkakör konzisztenciáját, és hogy a munkaköri leírás összhangban legyen a belső utasításokkal, más kapcsolódó munkakörök tartalmával.

4 1400 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám c) A szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszer, amelyben a munkakörök szakmai tevékenység alapján kerültek csoportosításra, MMK szintenként. Folyamatos aktualizálása a szervezetmenedzsment feladata, a frissített változata az SAP-ban elérhető. d) Amennyiben a munkakör jellegében, tartalmában, a feladatokban, a felelősségben, vagy a szervezeti egységen belüli munkamegosztásban lényeges változás áll be, az általános munkaköri leírást módosítani kell. Az általános munkaköri leírásgyűjtemény közzétételéről és folyamatos aktualizálásáról a Szervezetmenedzsment gondoskodik. e) A munkakörök tartalmi meghatározását és annak megváltoztatását (szűkítését, illetve bővítését egyaránt) a tevékenység szempontjából illetékes munkáltatói jogkörgyakorló a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs közreműködésével kezdeményezheti. Az elkészített munkaköri leírást a főtevékenységi kör vezető terjeszti elő a szervezetmenedzsment vezető részére elektronikus formában. Abban az esetben, ha a megváltoztatni kívánt általános munkakör több szervezetet érint, akkor a módosítási javaslatot a szervezetmenedzsment az érintett szervezetekkel egyezteti. f) Az általános munkaköri leírásgyűjteményben nem szereplő új általános munkakör létrehozásáról a szervezetmenedzsment döntés-előkészítése alapján a humánerőforrás igazgató dönt Egyéni munkaköri leírások a) A Társaság valamennyi munkavállalójának a 2/a. sz. melléklet szerinti formátumú a 2/b. sz. melléklet szerint elkészített egyéni munkaköri leírással kell rendelkeznie, amelyet az általános munkaköri leírás és a munkahelyi specialitások figyelembevételével kell elkészíteni. b) Az egyéni munkaköri leírásokat a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs szakmai támogatásával az általános munkakörökre a tevékenység szempontjából illetékes szervezeti egység vezető készíti el; egyedi munkakörök esetében a főtevékenységi kör vezető készíti el. Az egyéni munkaköri leírások tartalmáért és a munkakörben végzett tevékenységek pontos meghatározásáért a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők felelősek. A formai és a b) pontban foglaltaknak való megfelelésért a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs a felelős. Az egyéni munkaköri leírásokat változás esetén (pl. MSZSZ módosítás, általános leírás módosítás, munkaköri feladatok változása) aktualizálni kell. c) Az egyéni munkaköri leírásokat az illetékes humánpartner rögzíti az SAP-ban. Nyomtatás és aláírás után egy példányát a munkaszerződés mellékleteként a munkavállaló kapja meg, második példány az SAP-ban szkennelésre kerül Munkaköri elnevezések a) Az általános munkakörök esetében csak az érvényes munkaköri katalógusban használt elnevezések alkalmazhatók. b) Az egyedi munkakörök esetében a munkakörök elnevezése a következő: a vezetők esetében az MSZSZ által meghatározott szervezeti egység MSZSZ szerinti megnevezése vezető utótaggal kiegészítve egyéb, nem vezetői munkakörök esetében: a tanácsadó vagy kiemelt szakértő elnevezést a szervezeti egységet vagy a tevékenységet magában foglaló megnevezéssel kell kiegészíteni (pl. Kiemelt szakértő (stratégia)) 4.2. Munkakör-értékelés Alapelvek a) A munkakörök értékelésénél a HAY módszertant kell alkalmazni. b) A munkakört kell értékelni, nem pedig a munkakört betöltő személyt. A munkakörök értékelése során egy általános, a munkakör ellátásához szükséges és elvárt követelmény szint kerül figyelembe vételre. A munkavállaló személyéhez kötődő egyéni kompetenciájának, teljesítményének mérésére, értékelésére a teljesítménymenedzselési rendszer hivatott. c) A munkakör-értékelést a szervezeti hierarchiában felülről lefelé haladva kell végezni. d) A munkakörök értékelése figyelemmel a hatályos MSZSZ szerinti szervezeti struktúrára az elkészített munkaköri leírások (egyedi munkakörök esetében az egyéni, általános munkakörök esetében az általános munkaköri leírások) alapján történik. e) A 14 és afeletti MMK-ba csak olyan munkakör sorolható, amelynek betöltéséhez felsőfokú állami iskolai végzettség (főiskolai vagy egyetemi diploma) szükséges. f) 18 és afeletti MMK-ba történő besorolás csak egyedi munkakörök esetében lehetséges (vezetői, illetve meghatározott cél feladatra alakult projekt-menedzselési munkakör, tanácsadói és kiemelt szakértői munkakör). g) Az értékelések során a szervezetmenedzsment feladata a beértékelt munkakörök egymással és társasági szinten való konzisztenciájának biztosítása alá-fölérendeltségi viszonyok figyelembe vételével. h) Az adott munkakör értékelő sora és értékelési pontszáma a szervezetmenedzsment és a humánerőforrás igazgató belső szakmai információja, az más szervezeti egységekkel és személyekkel nem közölhető. i) Fő szabály szerint az adott tevékenységet irányító, munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre és az irányítása alá tartozó beosztott pozícióhoz tartozó munkakör között legalább két MMK szintkülönbségnek kell lenni. Ettől eltérni esetenként a munkáltatói jogkörrel nem rendelkező vezetői és a szakmailag koordinált beosztotti pozíciók esetében lehet.

5 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője A munkakör-értékelés működési szabályai a) Új munkakör esetén az általános munkaköri leírást vagy az egyedi munkakörök esetén az egyéni munkaköri leírást értékelésre a szervezetmenedzsment vezető részére kell előterjeszteni. b) Az új általános munkakör HAY módszer alapján történő értékelését és a munkaköri rendszerbe történő felvételét vagy az általános munkakör módosítását a szervezetmenedzsment végzi. Szükség esetén HAY tanácsadóval, az érintett szakterülettel egyeztet. c) Az értékelés és besorolás feladatkörébe tartozik: a munkakör értékelésre előterjesztett egyedi és általános munkakörök HAY módszer szerinti értékelése, az általános munkakörök munkakörcsaládokba történő besorolása az MMK meghatározása. d) Az általános és egyedi munkakörök értékelésének eredményét a szervezetmenedzsment döntés-előkészítése alapján a humánerőforrás igazgató hagyja jóvá. e) Új általános munkakör engedélyezése vagy meglévő munkakörök módosítása esetén a szervezetmenedzsment feladata: Az elektronikus munkakör katalógus frissítése, munkakör módosítás esetén a szükséges változtatások átvezetése, A főtevékenységi kör vezető és a folyamatban érintett humán szakterületek írásban történő tájékoztatása az új munkakör megnevezéséről, az MMK-ról és a munkakör érvényességének kezdetéről. A munkaköri rendszer nagyobb mértékű változása esetén (pl. MSZSZ változás) a munkaköri rendszerben bekövetkezett változásokról (MMK változás, munkakör elnevezés változása, stb.) a reprezentatív szakszervezetek tájékoztatása A munkakör-értékelési eredmények felülvizsgálata Általános munkakörök értékelésének felülvizsgálata Amennyiben az adott szakterület a 6-17 MMK-ba sorolt általános munkakörök munkakör-értékelésének eredményével nem ért egyet, és eltérő besorolást javasol, a felülvizsgálati igényét írásban az általános munkaköri leírás és indoklás csatolásával, a pályavasúti üzletág illetékes szakterületi vezetője, ill. a főtevékenységi kör vezetője egyetértésével a szervezetmenedzsment részére kell előterjesztenie. A szükséges információk összegyűjtése után (MSZSZ, DHL, szervezeti és egyéb változások) a szervezetmenedzsment szervezet terjeszti elő döntésre a humánerőforrás igazgató részére. A felülvizsgálat eredményéről a szervezetmenedzsment szervezet a pályavasúti üzletág illetékes szakterületi vezetőjét, ill. az érintett főtevékenységi kör vezetőjét és az illetékes humánpartnert 5 napon belül tájékoztatja. A VÉT felhatalmazása alapján működő szakértői bizottság (VÉT szakértői bizottság, amelynek tagja a munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek egy-egy képviselője) kompetenciája a 6-17 MMK-ba tartozó munkakörökbe sorolt munkavállalói csoportok, illetve egyes munkavállalók besorolásával kapcsolatban felmerült problémák összegyűjtése, a bizottság elé terjesztése és megvitatása, javaslattétel a probléma megoldására Egyedi munkakörök értékelésének felülvizsgálata Az egyedi munkakörökre vonatkozó, a főtevékenységi kör vezető javaslatával alátámasztott felülvizsgálati igényt a szervezetmenedzsment vezető a dokumentumok hiánytalan beérkezését követően a humánerőforrás igazgatónak döntésre előterjeszti. A humánerőforrás igazgató döntése ellen irányuló, meghatározó szakmai érveken alapuló fellebbezés az elnök-vezérigazgató elé terjeszthető A besorolás és személyi alapbér-megállapítás szabályai A besorolás és személyi alapbér megállapítás közös szabályai A munkavállalók 6-17 MMK-ba tartozó munkakörbe sorolása minden esetben a pályavasúti területi Központ vezető, ill. az egyes főtevékenységi kör vezetők véleménye alapján kerül jóváhagyásra az alábbiak szerint: a) A munkaerőgazdálkodás vezető jóváhagyásával történik a munkavállalók általános munkakörökbe történő besorolása és személyi alapbér megállapítása a 6-17 MMK-ban az alábbi esetben: azonos munkakör, azonos MMK, azonos személyi alapbér, csak a szolgálati hely változik. b) A bérgazdálkodásért felelős vezető jóváhagyásával történik a munkavállalók általános munkakörökbe történő besorolása és személyi alapbér megállapítása a 6-17 MMK-ban az alábbi esetekben: Azonos munkakör, azonos MMK, változó személyi alapbér (sávminimum/ajánlott sávminimum értékig) 6-17 MMK-ban Változó munkakör, azonos MMK, azonos személyi alapbér 6-17 MMK-ban Változó munkakör, változó MMK, változó személyi alapbér 6-13 MMK-ban (sávminimum/ajánlott sávminimum, ill. visszavételi bér alatti, ill. változatlan személyi alapbér esetén)

6 1402 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám c) A humánerőforrás igazgató jóváhagyásával történik a munkavállalók általános munkakörökbe történő besorolása és személyi alapbér megállapítása a 6-17 MMKban az alábbi esetekben: Azonos munkakör, azonos MMK, változó (növekvő) személyi alapbér (sávminimum/ajánlott sávminimum érték felett) 6-17 MMK-ban Változó munkakör, azonos MMK, változó (növekvő) személyi alapbér 6-17 MMK-ban Változó munkakör, változó MMK, változó személyi alapbér MMK-ban Változó munkakör, változó MMK, változó személyi alapbér 6-17 MMK-ban (sávminimum/ajánlott sávminimum, visszavételi bér feletti személyi alapbér esetén) Valamennyi esetben, 6-17 MMK-ban, ha a jelöltnél a munkakör betöltéséhez szükséges állami iskolai végzettség hiánya fennáll. Az egyes munkakörök minőségi csere útján történő betöltésére és az Mt a alapján munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás személyi alapbérváltozással járó esetére is fenti szabályok vonatkoznak A munkavállalók általános és egyedi munkakörökbe történő besorolásának főszabályai a) A munkavállalók besorolásánál a munkáltatói jogkörgyakorló és a humánpartneri tevékenységet ellátó munkatárs köteles együttműködni, a besorolás szakmai helyességéért együttesen felelősek. b) Munkaszerződés megkötésekor, módosításakor írásban értesíteni kell a munkavállalót a megállapított MMK-ról az 5. sz. melléklet szerinti formában. Az értesítést a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs készíti el. Ellenjegyzésével igazolja, hogy az értesítésben foglaltak megfelelnek az érvényes munkaköri megnevezéseknek és értékeknek, az értesítést a munkáltatói jogkört gyakorló aláírja és gondoskodik a munkavállaló részére történő átadásáról. A munkáltatói jogkört gyakorló az értesítés kiadását nem tagadhatja meg. c) Amennyiben az adott munkakörben lévő munkavállaló a munkaköri leírásban is rögzített különböző jellegű tevékenységeket lát el, akkor a munkaidő nagyobb részét kitevő tevékenység szerint kell besorolni. d) A MÁV Zrt-nél alkalmazott munkakörökbe és az adott munkaköri szintre csak az általános munkaköri leírásokban megfogalmazott és az egyéni munkaköri leírásban pontosított feladatoknak és követelményeknek való megfelelés esetén sorolható be a munkavállaló. Ettől érvényesen eltérni csak az alábbi esetekben és módon lehet: 1. Továbbra is betölthető a munkakör azon munkavállalók esetében, akik ezen utasítás hatályba lépését megelőzően kerültek az adott munkakörbe. A munkavállaló munkakörének jövőbeni megváltozása esetén azonban már érvényesíteni kell a megfelelőségi szabályokat. 2. Munkakör betöltése 6-17 MMK-ban vasúti vagy azzal egyenértékű egyéb szakképesítés hiánya miatt a munkaköri követelményeknek nem megfelelő munkavállalóval csak abban az esetben valósítható meg, ha a munkavállaló a képzési szabályzatban foglaltak alapján megállapodás keretében (munkaszerződésben vagy tanulmányi szerződésben) vállalja a hiányzó végzettség megszerzését, vagy a munkáltató kötelezi a munkakör betöltéséhez előírt képzettség megszerzésére. Mindkét esetben a munkavállaló munkaszerződésében vagy munkaszerződés-módosításában kell rögzíteni a vasúti vagy azzal egyenértékű szakképesítés megnevezését, a tanfolyam elvégzésének és a vizsga letétel határidejét (figyelemmel a tanfolyam és a vizsga időtartamára). 3. Amennyiben a munkavállaló nem vállalja a képzésben való részvételt, abban az esetben foglalkoztatására a tervezett munkakörben nem kerülhet sor 4. Azokban az esetekben, amikor a munkakör újra-értékelése során az eredetitől eltérő követelmények (állami iskolai végzettség, vasúti vagy azzal egyenértékű szakképesítés) kerülnek meghatározásra, a munkakört aktuálisan betöltő munkavállalókra fentiek nem vonatkoznak. 5. A középfokú állami iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalókat legfeljebb a 13 MMK-ba lehet besorolni. Középfokú állami iskolai végzettségnek tekinthető a gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi, a szakmunkásképző, szakiskolai vagy technikumi végzettséget igazoló bizonyítvány. A középfokú állami iskolai végzettséggel sem rendelkező munkavállalókat legfeljebb a 10 MMK-ba lehet besorolni A MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriákon alapuló személyi alapbér megállapítás főszabályai: a) A személyi alapbér megállapítására és munkaszerződésben történő rögzítésére csak a munkavállaló megfelelő munkakörbe történő besorolásának engedélyezését és az MMK meghatározását követően kerülhet sor. b) A munkavállalók általános munkakörbe történő besorolásakor személyi alapbér a 6-17 MMK-ban a sávminimumon vagy az ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimum értéken állapítható meg a MÁV-nál eltöltött munkaviszony időtartamának megfelelően. Ezt meghaladó, változó személyi alapbér megállapításához a humánerőforrás igazgató engedélye szükséges. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a MMK-hoz rendelt személyi alapbérsávok minimum értékét a foglalkoztatás időarányában kell meghatározni, kivéve abban az esetben, ha a munkakörben történő foglalkoztatásra ettől eltérő megállapodás van érvényben. Az MMK-hoz tartozó sávminimum, az ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimum és a sávmaximum értékeket az aktuális éves bérmegállapodás tartalmazza.

7 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1403 Azon újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg a 6-17 MMK-ban, a személyi alapbér megállapítása minden esetben a sávminimumon történik mindaddig, amíg a munkavállaló a munkaköri követelményeknek eleget nem tesz. Követelmények teljesülése esetén jelen utasításban leírt folyamat szerint történik az engedélyezés. Azon nem újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg a 6-17 MMK-ban, a személyi alapbér megállapítása sávminimumon történik mindaddig, amíg a munkavállaló a munkaköri követelményeknek eleget nem tesz. Ha a munkavállaló érvényes személyi alapbére magasabb az új munkakörre meghatározott sávminimumnál, változatlan személyi alapbérrel kerül foglalkoztatásra. c) A munkaerő-mozgáshoz kapcsolódóan az igényelt bér többletet, indokát és forrását a Kérelem/engedély pozíció betöltéséhez dokumentumon (3. sz. melléklet) minden esetben fel kell tüntetni. Fentiek ellenőrzése a szervezetmenedzsment feladata Személyi alapbér-megállapítás további szabályai új munkakörbe helyezéskor a) Ha a munkavállaló munkaköre megváltozik, de a MMK-ja változatlan, változatlan személyi alapbérrel kell foglalkoztatni. b) Ha a munkavállaló új munkaköre szerinti MMK-ja alacsonyabb, mint az előző munkaköre szerinti, akkor az új személyi alapbér változatlan, de legfeljebb a visszavételi bér lehet. c) Ha a munkavállaló új munkaköre szerinti MMK-ja magasabb, mint az előző munkaköre szerinti, és személyi alapbére meghaladja az új munkakör szerinti sávminimumot vagy ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimumot, változatlan személyi alapbérrel továbbfoglalkoztatható a besorolás engedélyezési szabályok betartása mellett. A 6-13 MMK-ban az állomások kategóriába sorolásától függően kiemelt munkakörben foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbére csak az adott, kiemelésre jogosító kategóriába sorolt állomásokon érvényes. Amennyiben a munkavállaló munkaköre egy új, nem kiemelésre jogosító kategóriába sorolt állomásra, vagy nem kiemelt munkakörbe történő áthelyezés miatt megváltozik, a személyi alapbérét a fentiek szerint kell megállapítani MMK-ban kiemelt, nem állomás kategóriába sorolástól függő munkakörök esetében a kiemelt személyi alapbér csak a kiemelt munkakör betöltésének idejére érvényes. Nem kiemelt munkakörbe történő helyezés esetén a munkavállaló személyi alapbérét fenti b. és c. pont szerint kell megállapítani. Ezen szabályozástól eltérő, magasabb személyi alapbért a bérgazdálkodási keretek figyelembe vételével a főtevékenységi kör vezető javaslatára csak a humánerőforrás igazgató engedélyezhet. Az MMK-hoz tartozó sávminimum, ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimum, sávmaximum és a viszszavételi bér értékeket az utasítás 4. számú A január 1-jétől hatályos MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriákhoz tartozó személyi alapbérsávok melléklete határozza meg A személyi alapbérek meghatározásához kapcsolódó egyéb intézkedések Bérfejlesztés a) A tárgyévi bérfejlesztés előkészítése, feltételeinek meghatározása a jövedelempolitikai elemzések tükrében kialakított, a MÁV Zrt. Alapítója és az Igazgatósága által meghatározott kereteken belül történik. b) A tárgyévi bérfejlesztés eljárásának szabályozása és végrehajtása a MÁV Zrt. munkavállalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről szóló, érvényben lévő középtávú együttműködési megállapodás, a MÁV Zrt. bérintézkedéseiről és a béren kívüli juttatások feltételeiről szóló adott évre szóló megállapodás vagy Kollektív Szerződés a személyi alapbérek meghatározásáról és a bérfejlesztés végrehajtásáról szóló adott évre vonatkozó utasítás szerint történik Egyéb évközi személyi alapbérváltozás Azon munkavállalók körében, akik ellen a Kollektív Szerződés 3. sz. melléklete szerint munkáltatói eljárást folytattak le, az alapbércsökkentéssel járó intézkedések lejárta után külön engedélyeztetési eljárás nélkül a munkáltatói jogkör gyakorló saját hatáskörben eljárva a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs közreműködésével visszaállítja az eredeti személyi alapbért, illetve munkakört Felelősségre vonás A személyi alapbérek megállapításának helyességéért azaz a jóváhagyott és a munkavállaló szerződésében rögzített alapbérek egyezőségéért a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs és a munkáltatói jogkörgyakorló együttesen felelős. A besorolások, bérmegállapítások szabályszerűségét a szervezetmenedzsment vezető döntés-előkészítése alapján a humánerőforrás igazgató ellenőrzi, jelen utasítás előírásainak nem megfelelő intézkedések, döntések ellen felelősségre vonással élhet.

8 1404 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 4.4. A munkaerő mozgás folyamatának leírása: A munkavállalók munkakörbe történő be- és átsorolása, bérváltozása a 3. számú melléklet, a Kérelem/engedély pozíció betöltéséhez dokumentum kitöltésével az alábbi folyamat szerint zajlik. A folyamatban ellátott feladatok sorrendje kötelező, módosításra, sorrend változtatásra nincs lehetőség. A folyamat egyes tevékenységeire rendelkezésre álló időintervallum minden egyes jóváhagyó számára 1 nap. Ez alól kivételt jelent és 2 nap áll rendelkezésre: a területi központvezető vagy a főtevékenységi kör vezető jóváhagyásának megkérésére és döntésének az SAP levelezési rendszerben történő rögzítésére és a szükség esetén felmerülő technológiai igény módosításáról való egyeztetésre 1. A munkáltatói jogkörgyakorló meghatározza és definiálja a pozíció igényét a Kérelem/engedély dokumentum kitöltésével. A munkáltató elkészíti a pozíció igényhez kapcsolódó egyéni munkaköri leírást, amelyben meghatározza azt a 7-8 súlyponti feladatot is, amely a foglalkoztatni kívánt munkavállaló feladata lesz. Ha van jelölt a pozícióra, akkor a munkáltatói jogkörgyakorló a jelölt adatait megadja. 12 és afeletti MMK kategóriába tartozó munkakörök esetén szakmai önéletrajz (SAP-ban található formátum), 11 és azalatti MMK kategóriába tartozó munkakörök esetén jelentkezési lap csatolása kötelező. 2. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs megvizsgálja, hogy az igényelt pozíció létezik-e, meghatározza a pozíció igénynek megfelelő pozíció számot. Ha az igényelt pozíció nem létezik, a munkaerő struktúra módosítási igényt a munkáltatóval egyezteti és az írásos indoklásnál érdemi indoklással alátámasztva kifejtik annak okát (rögzítik azt is, hogy milyen pozíciót milyen pozíció helyett kérnek létrehozni. Amennyiben a betöltendő pozíció nem üres, a megüresedés módját és idejét is rögzíteni kell, Ebben az esetben a megüresedéshez kapcsolódó dokumentumokat a kérelemhez kell csatolni. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs a munkáltatói jogkörgyakorló információja alapján a Kérelem/ engedély dokumentumot rögzíti az SAP levelezési rendszerben, és becsatolja a munkáltatói jogkörgyakorló által elkészített egyéni munkaköri leírást. 3. A munkáltatói jogkörgyakorló a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs által kinyomtatott Kérelem/ engedély dokumentumban írásban megindokolja az igény okát és aláírja a Kérelmet. 4. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs rögzíti az SAP levelezési rendszerben a munkáltatói jogkörgyakorló véleményét és aláírásának tényét a Kérelem/engedély dokumentumban. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs az SAP levelezési rendszerén keresztül továbbítja a Kérelmet: pályavasúti kérelem esetén a területi humánpartner vezető útján a pályavasúti területi központvezetőnek, nem pályavasúti kérelem esetén a humánpartner koordinátor útján a főtevékenységi kör vezető felé. 5. Ha az igény a pályavasúti üzletág szervezetében jelentkezik, akkor a területi humánpartner vezető útján a területi központvezető megvizsgálja, és egyetértése esetén támogatja a munkáltatói jogkörgyakorló Kérelemben meghatározott igényét. Ha az igény nem a pályavasúti üzletág szervezetében jelentkezik, akkor a humánpartner koordinátor útján a főtevékenységi kör vezető megvizsgálja, és egyetértése esetén támogatja a munkáltatói jogkörgyakorló pozíció igényét, szükség esetén a munkaerő-struktúra módosítási igényt jóváhagyja. 6. A területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor kiegészíti az SAP levelezési rendszerben a Kérelem/engedély dokumentumot a saját javaslatával. A területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor rögzíti az SAP levelezési rendszerben a területi központvezető vagy a főtevékenységi kör vezető véleményét. Elutasítás esetén a területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a döntésről a folyamatban résztvevőket, és ezzel lezárul a folyamat. Támogatás esetén a területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor továbbítja az SAP levelezési rendszerben a kérelmet. Ha az igény csak bérváltozásra irányul, a bérgazdálkodásért felelős vezetőnek küldi meg bérköltség ellenőrzés érdekében, ha az igény pozíció változásra vonatkozik, akkor a pozíciókezelő munkatársnak küldi meg az SAP levelezési rendszeren keresztül a kérelmet. 7. A pozíciókezelő munkatárs felülvizsgálja a pozíció igény létszámtervnek való megfelelőségét. A pozíciókezelő munkatárs ellenőrzi, hogy a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs megfelelő pozíciót kapcsolt-e a pozíció igényhez. Ha a pozíció igény egy, még nem létező pozícióra irányul, akkor az igény jóváhagyását követően az SAP-ban létrehozza az igényelt pozíciót. A Kérelembe beleírja a véleményét, és továbbítja a létszámgazdálkodásért felelős vezetőnek. 8. A létszámgazdálkodásért felelős vezető dönt a pozíció igény jóváhagyásáról. A pályavasút üzletágban jelentkező pozíció igény esetén, ha technológia-módosítás szükséges, akkor a létszámtervezésért felelős vezető egyeztet a pályavasút üzletág szakmai szervezeteivel a technológia módosítás jóváhagyásáról. Ha nem hagyja jóvá a pozíció igényt, akkor az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja az elutasításról a folyamatban résztvevőket, és ezzel lezárul a folyamat. Támogatása esetén a Kérelmet a munkakör értékelő munkatárs részére megküldi az SAP levelezési rendszeren keresztül. 9. A munkakör értékelő munkatárs megvizsgálja a munkáltatói jogkörgyakorló által elkészített és a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs által elektroniku-

9 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1405 san becsatolt egyéni munkaköri leírás eltéréseit az általános munkaköri leírás követelményeitől, és dönt az egyéni munkaköri leírás jóváhagyásáról. Ha nem megfelelő az egyéni munkaköri leírás, akkor a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs útján a munkáltatói jogkörgyakorlónak visszaküldi módosítás, pontosítás érdekében az SAP levelezési rendszeren keresztül. Jóváhagyás esetén a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőnek továbbítja a Kérelmet. 10. Toborzás-kiválasztásért felelős vezető megvizsgálja, hogy a jelölttel a pozíció betölthető vagy további kiválasztási lépésekre van szükség. Feltérképezi, hogy a létszámleépítésben érintettek vagy az általános jelentkezőket tartalmazó adatbázisban lévő jelöltek közül van-e további potenciális jelölt a pozíció betöltésére. Véleményét, a további jelölt(ek)re vonatkozó javaslatát rögzíti a kérelemben, és további jóváhagyásra megküldi az SAP levelezési rendszeren keresztül a bérgazdálkodásért felelős vezetőnek. 11. A bérgazdálkodásért felelős vezető megvizsgálja a szervezeti egység bérköltség keretét az időarányos felhasználás figyelembevételével. Az utasítás szerint hatáskörébe utalt esetekben dönt a bérigény és a besorolás jóváhagyásáról. Elutasítás esetén az SAP levelezési rendszeren keresztül visszajelez a folyamatban résztvevőknek és a folyamat véget ér. Támogatása esetén, ha a toborzás-kiválasztás további kiválasztást tartott szükségesnek, akkor a Kérelmet a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőnek továbbítja az SAP levelezési rendszeren keresztül a toborzás-kiválasztási folyamat elindítása érdekében. Ha a toborzás-kiválasztás további kiválasztást nem tartott szükségesnek, akkor a bérgazdálkodásért felelős vezető a Kérelmet a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs részére továbbítja az SAP levelezési rendszeren keresztül az intézkedések megtétele érdekében, és szintén az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a folyamatban résztvevőket a Kérelem támogatásáról. A humánerőforrás igazgatói hatáskörbe tartozó esetekben bérköltség szempontjából javaslatot tesz, és az SAP levelezési rendszeren keresztül megküldi a Kérelmet döntésre a humánerőforrás igazgatónak. 12. A humánerőforrás igazgató dönt a Kérelem engedélyezéséről. Elutasítása esetén visszajelez a folyamatban résztvevőknek és a folyamat véget ér. Ha a humánerőforrás igazgató engedélyezi és a Kérelem csak bérváltozásra vonatkozik, vagy nem csak bérváltozásra irányul, de a toborzás-kiválasztás további kiválasztást nem tartott szükségesnek, akkor a Kérelmet a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs részére továbbítja az SAP levelezési rendszeren keresztül az intézkedések megtétele érdekében, és szintén az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a folyamatban résztvevőket a Kérelem támogatásáról. Ha engedélyezi, és a Kérelem nem csak bérváltozásra irányul, de a toborzás-kiválasztás további kiválasztási lépéseket szükségesnek tartott, akkor a toborzás-kiválasztási folyamat elindítása érdekében az SAP levelezési rendszeren keresztül megküldi a Kérelmet a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőnek. 13. A munkáltatói jogkörgyakorlóval együttműködésben a toborzás-kiválasztásért felelős vezető és/vagy munkatársai a Kérelemben szereplő jelölt humán és szakmai alkalmasság vizsgálatát elvégzik. Ha a toborzás-kiválasztásért felelős vezető ajánlása alapján több megfelelő jelölt/munkavállaló került megnevezésre a Kérelemben, akkor kiválasztási folyamat kerül lebonyolításra. Ha nincs jelölt vagy a kiválasztás során a jelöltek nem feleltek meg a kritériumoknak, akkor a toborzás-kiválasztási szervezet toborzást indít el, és azt követően a jelöltek között kiválasztást bonyolít le. A tevékenység végén kialakul egy prioritási lista a jelöltekről, melyet toborzás-kiválasztási szervezet előterjeszt döntésre a munkáltatói jogkörgyakorlónak. 14. A munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján kiválasztásra kerül a jelölt, akit a toborzás-kiválasztási szervezet a jóváhagyott engedélyben szereplő feltételekről tájékoztat. A jelölt dönt a felkínált pozíció és juttatási feltételek elfogadásáról. 15. Ha a jelölt elfogadja a pozíciót és a jóváhagyott juttatási feltételeket, akkor a toborzás-kiválasztásért felelős vezető az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a pozíciókezelő munkatársat az esetlegesen szükséges pozíció SAP-ban való létrehozhatóságról, és szintén az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja az igénybejelentő humánpartneri feladatokat ellátó munkatársat. 16. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs a munkáltatói jogkörgyakorlóval együttműködve megteszi a pozíció betöltéséhez vagy a bérváltozás lebonyolításához szükséges további lépéseket, intézkedéseket. 17. Ha a jelölt nem fogadja el a felajánlott juttatási feltételeket, akkor a toborzás-kiválasztásért felelős vezető a munkáltatói jogkörgyakorlóval közösen elkészíti és az SAP levelezési rendszeren keresztül előterjeszti a jóváhagyott engedélyben szereplő feltételektől való eltérés iránti kérelmet, hogy a jelölt által kért feltételek teljesülhessenek. A toborzás-kiválasztásért felelős vezető véleményezésre megküldi a Kérelmet az SAP levelezési rendszeren keresztül a bérgazdálkodásért felelős vezetőnek. 18. A bérgazdálkodásért felelős vezető megvizsgálja a jóváhagyott engedélyben szereplő feltételeket és az engedélytől való eltérés iránti kérelmet, és javaslatot tesz a humánerőforrás igazgató részére a döntés meghozatalához. 19. A humánerőforrás igazgató dönt a jóváhagyott engedélyben foglalt feltételektől való eltérésről. A döntéséről elutasító és támogató esetén is a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőt tájékoztatja SAP levelezési rendszeren keresztül. 20. A Toborzás-kiválasztás a jelölttel egyeztet, tájékoztatja a humánerőforrás igazgató döntésének tartalmáról.

10 1406 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 21. A jelölt ennek megfelelően dönt a pozíció elfogadásáról. Ha a jelölt elfogadja a juttatási feltételeket, akkor a 15. pontban leírtaknak megfelelően kell intézkedni. A jelölt elutasítása esetén a prioritási listán szereplő további jelöltekkel a toborzás-kiválasztásért felelős vezető a munkáltatói jogkörgyakorlóval egyeztetve tárgyalhat a sikeres megállapodás érdekében HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások 4/2007. (MÁV. Ért. 3.) Humánpolitika Vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről évekre szóló együttműködési megállapodásról A MÁV Zrt.-re vonatkozó mindenkor hatályos Működési és Szervezeti Szabályzat 25/2005.(XII.16. MÁV Ért. 50.) HVH. sz. Humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás A részmunkaidős foglalkoztatás MÁV Rt-nél. 26/2004. (IV.16. MÁV Ért. 16.)VIG. sz. vezérigazgatói utasítás A munkavállalók MÁV Rt-n belüli áthelyezéséről Hatályon kívül helyezések 47/2009 (VI.19. MÁV Ért.20.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkakör-elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól Gy /2004. Minőségi csere eljárási szabályai tárgyú levél 11./2005 (VI.24. MÁV ÉRT. 25.) HVH sz. vezérigazgató-helyettesi utasítás A MÁV Rt. humán folyamatai (Humán kézikönyv) 6. kötet Munkaszerződés módosítás, jogi állomány változás fejezetből az Áthelyezés előkészítése rész 6.0 HATÁLYBA LÉPÉS Az utasítás rendelkezéseit szeptember hónap 1-jétől kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. mellékletek: Általános munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója 1/a.: Általános munkaköri leírás formátuma 1/b.: Kitöltési útmutató az általános munkaköri leíráshoz 2. sz. mellékletek: Egyéni munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója 2/a.: Egyéni munkaköri leírás formátuma 2/b.: Kitöltési útmutató az egyéni munkaköri leíráshoz 3. sz. melléklet: Kérelem/Engedély pozíció betöltéséhez dokumentum 4. sz. melléklet: A január 1-jétől hatályos MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriákhoz tartozó személyi alapbérsávok 5. sz. melléklet: Értesítés a munkavállaló besorolási kategóriájáról 6. sz. melléklet: Munkaerő mozgás folyamat leírása és ábrája 7.sz. melléklet: MÁV Zrt. szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszere Szarvas Ferenc s. k. elnök-vezérigazgató

11 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. mellékletek Általános munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója Általános munkaköri leírás 1. Munkakör megnevezése: 2. A munkakör célja: 3. F feladatok és a feladatok végeredménye: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 4. Dimenziók: 5. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: 6. A munkakör betöltéséhez szükséges tudás, gyakorlat, kompetenciák: Tudás: Ismeretek: Gyakorlat: Szakmai gyakorlat / vezetési gyakorlat: Viselkedési jellemz k:

12 1408 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 7. Munkakörülmények: 8. A munkakör összefüggései - a munkaköri kapcsolatok jellemz i: a.) Irányítási jellemz k: - Felettes: - Beosztottak: b.) A munkakör kerete és határai: c.) Kapcsolatok: - Bels : - Küls :

13 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1409 Kitöltési útmutató az általános munkaköri leíráshoz 1. A munkakör pontos megnevezése. 2. A munkakör célja: Ebben a pontban a következ kérdésre adjon választ: Miért, minek az érdekében van a munkakör? A válasz összegezze a munkakör szerepét a szervezet szempontjából. A munkakör célját röviden, lényegre tör en, felesleges magyarázatoktól mentesen, lehet leg egy mondatban fogalmazza meg. Tartózkodjon a túl általános megfogalmazástól, de ne merüljön el túlzottan a részletekben sem. A válaszadásnál kimondottan erre a munkakörre koncentráljon, kerülje el azt, hogy a megfogalmazás több munkakörre is vonatkozzon. Például: a forgalmi vonalirányító munkakör célja a következ lehet: Egy meghatározott vonalon, vagy vonalszakaszon belül, egy vagy több rendelkezési szakaszon, valamint a KÖFE vonalakon, a vonatközlekedés operatív tervezése, szervezése és lebonyolításának irányítása, a vonatinformációk rögzítése a szolgáltatás min ségének biztosítása érdekében. 3. F feladatok és a feladatok végeredménye: A munkaköri leírás e részének az a célja, hogy teljes és átfogó képet nyújtson a munkakörr l, azonosítsa a munkakört l elvárt eredményt. Lehet ség szerint fontossági vagy gyakorisági sorrendben foglalja össze a munkakör f feladatait, és a feladatoktól elvárt végeredményt, úgy, hogy kapjanak hangsúlyt azok a tevékenységek, amelyek elvezetnek a végeredményhez, egyúttal rögzítse is a megkülönböztet végeredményt, amelyet el kell érni a munkavégzés során. Azt hangsúlyozza ebben a részben, hogy mit végez és miért (mi célból, minek az érdekében) a munkakör (ne pedig azt, hogyan). Az alábbi szerkezetet és formát célszer használni: Mire irányul a cselekvés.. mit cselekszik.. milyen eredménnyel. Például: A területére vonatkozóan a technológiai szabályozásokat kidolgozza, felülvizsgálja, módosítja a vonatközlekedés, a tolatás és a kiszolgálás ésszer, gazdaságos és biztonságos lebonyolítása érdekében. Az üzletág tervezési, beszámolási rendszerének kialakítja, m ködteti és irányítja az üzletág eredményességének növelése érdekében. Célszer kiindulásként a munkakörre meghatároznia azokat a f területeket, ahol a munkakörben valamilyen eredmény, elvárás mutatkozik, és ezek alapján a f feladatokat és végeredményüket megfogalmaznia. Az egyértelm ség érdekében használjon cselekv igéket. Figyeljen a fogalmazás árnyaltságára (pl. nem mindegy, hogy az adott munkakör betölt je dönt a feladat elvégzésér l, irányítja vagy elvégzi a feladatot). Ügyeljen arra, hogy az egyes munkakörök között ne legyenek átfedések: legyen reális és pontos! 4. Dimenziók: Ez a rész a munkakör szervezeti hatásának mennyiségi (mérhet ) jellemz it tartalmazza, és annak a területnek a nagyságát, amelyre a munkakör hatással van, függetlenül attól, hogy a hatás közvetlen vagy közvetett. A dimenziók lehetnek pénzügyi jellemz k, létszám, egyéb jellemz k. Pénzügyi jellemz k: különféle, a mérleg vagy az eredménykimutatás szerint értelmezhet pénzügyi adatokat, illetve azok egyes tételeit (pl. készletszint, pénzforgalom, értékesítés nettó árbevétele, anyagköltség, adózott eredmény, projekt költség, stb.) tartalmazzák. Létszám: az adott munkakörnek közvetlenül és közvetve jelent munkakörök és/vagy személyek száma.

14 1410 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Egyéb jellemz k: Minden egyéb jelz számot, információt jelenítsen meg, amely a munkakör környezetét jellemzi, és a munkakör méretét, jellegzetességeit segít tisztázni (pl. termékek, vásárlók, szállítók, leányvállalatok száma, stb.). Célszer az utolsó érvényes (terv-, tény-) adatot szerepeltetni, legyen egyértelm, milyen adatot közöl! Minden esetben a munkakör szempontjából releváns adatokra koncentráljon. Rendszerint 3-4 adat elégséges, a túl sok és részletes adat az áttekinthet séget megnehezíti. Dimenziót csak abban az esetben határozzon meg a munkakörre, amennyiben az a munkakörre értelmezhet. A dimenzió nélküli munkakörökben nem releváns a dimenzió megadása. Ebben az esetben szerepeltesse a dimenzió nélküli munkakör megjegyzést. 5. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: Írja le a munkaköri tevékenység jellegét, termékének, szolgáltatásának természetét, kiemelhet környezeti jellemz it. Például: munkakör jellege: irányítói, értékesítési, szolgáltatói, adminisztratív, stb., kik a vásárlói, milyen er s a verseny. 6. Tudás, gyakorlat, kompetenciák: Itt szükséges összegezni mindazt a tudást (szakképzettséget, szaktudást, nyelvtudást és egyéb ismeretet), szakmai, illetve menedzsment tapasztalatot, kompetenciákat, amely a munkakör betöltéséhez szükséges. Figyeljen arra, hogy ne a munkakört jelenleg betölt személyhez köt d jellemz ket ismertesse! Segítséget jelent a munkaköri követelmények megfogalmazásánál, ha végiggondolja, milyen elvárásokat fogalmazna meg az adott munkakörben, ha hirdetés útján keresné a munkakörhöz a megfelel munkatársat. Tudás: szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: írja le a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, állami vagy vasúti szakképesítés szintjét, továbbá a típusát is, amennyiben a munkakör szempontjából célszer meghatározni. (Pl. közgazdasági egyetemi végzettség, vasipari szakma, stb.). Ha a munkakör nyelvismeretet igényel, jelölje meg a munkakör betöltéséhez szükséges nyelv, és a nyelvismeret szintjét is. (Pl. tárgyalási szint angol nyelvtudás.) ismeretek: rögzítse a munkakör betöltéséhez szükséges speciális, a szakterülettel, szervezettel kapcsolatos szakmai ismereteket. Pl. munkajogi ismeretek, az általános társasági folyamatok mellett a szakterület speciális üzleti folyamatainak és azok kapcsolatrendszerének ismerete. Gyakorlat: Amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges, határozza meg a szakmai vagy vezetési gyakorlatot, valamint a mértékét konkrét id tartam megjelölésével: szakmai gyakorlat: az adott szakterületen a munkakör ellátásához szükséges szaktudás és tapasztalat megszerzését biztosító korábbi munkavégzés. (Amennyiben a munkakör ellátásához szükséges, adja meg a MÁV Zrt-n belüli gyakorlati id t is.) vezetési gyakorlat: (beosztott) munkavállalók irányításában, koordinálásában szerzett gyakorlat, szakterülett l függetlenül. (Ide sorolható a projektvezet i, team-vezet i és termelésirányítási gyakorlat is.) Viselkedési jellemz k: Azokat a viselkedési jellemz ket sorolja fel, amelyek az adott munkakörben a hatékony teljesítmény eléréséhez szükségesek, a hatályos szabályozás alapján. 7. Munkakörülmények: Az adott munkakörre jellemz munkakörülményi tényez ket kell megjeleníteni. Ide tartoznak: a munkakör ellátásához szükséges fizikai er kifejtés és/vagy terhelés,

15 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1411 a munkakörnyezet jellemz i (a munka elvégzése során jelentkez kellemetlen környezeti feltételek), egyéb rizikótényez k (amelyek növelik a személyi sérülés vagy betegség kockázatát). 8. A munkakör összefüggései a munkaköri kapcsolatok jellemz i: A leírtak tájékoztassanak a munkakör környezetével és a körülményeivel kapcsolatos legfontosabb tényez kr l, és ismertessék a munkakör beilleszkedését a szervezetbe. Irányítási jellemz k: Felettes: Nevezze meg, mely munkakör a felettes munkakör, és hogyan, milyen gyakorisággal irányítja, motiválja és ellen rzi a munkakört, milyen a jelentési kötelezettség rendszere. Beosztottak: Nevezze meg, mely munkaköröket irányítja a munkakör, milyen gyakorisággal, hogyan történik az irányítás, motiválás és ellen rzés, milyen a kapcsolatok természete és kiterjedtsége. A munkakör kerete és határai: Ismertesse, milyen keretek (pl. a vállalat politikái, folyamatai, rendszerei) között m ködik a munkakör, illetve ezek a keretek hogyan változnak. Kapcsolatok: Sorolja fel az öt legfontosabb küls és bels partnert, amellyel a munkakörnek kapcsolatot kell tartania. Ha jellemz, akkor tüntesse fel a kapcsolattartás gyakoriságát is.

16 1412 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 2. sz. mellékletek Egyéni munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója Egyéni munkaköri leírás 1. Munkakör megnevezése: 2. Munkavállaló neve: 3. Munkavállaló törzsszáma: 4. Szervezet (elnevezés és MSZSZ szerinti szervezeti ábra): 5. A munkakör célja: 6. F feladatok és a feladatok végeredménye: F feladatok: Dimenziók: 8. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: 9. A munkakör betöltéséhez szükséges tudás, gyakorlat, kompetenciák: Tudás: Szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: Ismeretek:

17 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1413 Gyakorlat: Szakmai gyakorlat/ vezetési gyakorlat: Viselkedési jellemz k: 10. Munkakörülmények: 11. A munkakör összefüggései - a munkaköri kapcsolatok jellemz i: a.) Irányítási jellemz k: - Felettes: - Beosztottak: b.) A munkakör keretei és határai: c.) Kapcsolatok: - Bels : - Küls : Dátum: Munkáltatói jogkört gyakorló. Munkavállaló

18 1414 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Kitöltési útmutató az egyéni munkaköri leíráshoz Kérjük, hogy a munkaköri leírást az általános munkaköri leírás figyelembe vételével, ugyanakkor a munkahelyi specialitások bemutatásával készítse el. 1 A munkakör pontos megnevezése A munkakörön belül a munkavállaló által betöltött pozíció pontos megnevezése, ami meg kell, hogy egyezzen az általános munkaköri leírásban rögzített névvel A munkavállaló neve, törzsszáma: A munkakört betölt személy adatait írja be. A munkaköri leírás további részeinek kitöltése során azonban a munkakörre, és ne a személyre vonatkozó jellemz ket fogalmazza meg! 4. Szervezet: Adja meg azon szervezet nevét (a MÁV Zrt. munkaszervezetének hatályos M ködési és Szervezeti Szabályzata MSZSZ szerinti megnevezést használva), ahol a munkakör található. Ábrázolja a munkakör elhelyezkedését a szervezeti ábrában, a munkakör felett és alatt két-két vezet i szintig. Tüntesse fel az adott munkakör mellett lév szervezeteket vagy munkaköröket, további részletezés nélkül. 5. A munkakör célja: Ebben a pontban a következ kérdésre adjon választ: Miért, minek az érdekében van a munkakör? A válasz összegezze a munkakör szerepét a szervezet szempontjából. A munkakör célját röviden, lényegre tör en, felesleges magyarázatoktól mentesen, lehet leg egy mondatban fogalmazza meg. Tartózkodjon a túl általános megfogalmazástól, de ne merüljön el túlzottan a részletekben sem. A válaszadásnál kimondottan erre a munkakörre koncentráljon, kerülje el azt, hogy a megfogalmazás több munkakörre is vonatkozzon. Például:a forgalmi vonalirányító munkakör célja a következ lehet: Egy meghatározott vonalon, vagy vonalszakaszon belül, egy vagy több rendelkezési szakaszon, valamint a KÖFE vonalakon, a vonatközlekedés operatív tervezése, szervezése és lebonyolításának irányítása, a vonatinformációk rögzítése a szolgáltatás min ségének biztosítása érdekében. 6. F feladatok és a feladatok végeredménye (maximum 8 pontban): A munkaköri leírás e részének az a célja, hogy teljes és átfogó képet nyújtson a munkakörr l, azonosítsa a munkakört l elvárt eredményt. Tartalmának az általános munkaköri leírással konzisztensnek kell lennie, de a munkaköri feladatok közül csak azokat jelenítse meg, amelyet a munkakör adott betölt jét l elvárnak. 5-8 pontban, lehet ség szerint fontossági vagy gyakorisági sorrendben foglalja össze a munkakör f feladatait, és a feladatoktól elvárt végeredményt, úgy, hogy kapjanak hangsúlyt azok a tevékenységek, amelyek elvezetnek a végeredményhez, és egyúttal rögzítse is a megkülönböztet végeredményt, amelyet el kell érni a munkavégzés során. Azt hangsúlyozza ebben a részben, hogy mit végez és miért (mi célból, minek az érdekében) a munkakör (ne pedig azt, hogyan). Az alábbi szerkezetet és formát célszer használni: Mire irányul a cselekvés.. mit cselekszik.. milyen eredménnyel. Például: A területére vonatkozóan a technológiai szabályozásokat kidolgozza, felülvizsgálja, módosítja a vonatközlekedés, a tolatás és a kiszolgálás ésszer, gazdaságos és biztonságos lebonyolítása érdekében. Az üzletág tervezési, beszámolási rendszerét kialakítja, m ködteti és irányítja az üzletág eredményességének növelése érdekében. Célszer kiindulásként a munkakörre meghatároznia azt az 5-8 f területet, ahol a munkakörben valamilyen eredmény, elvárás mutatkozik, és ezek alapján a f feladatokat és végeredményüket megfogalmaznia. Az egyértelm ség érdekében használjon cselekv igéket. Figyeljen a fogalmazás árnyaltságára (pl. nem mindegy, hogy az adott munkakör betölt je dönt a feladat elvégzésér l, irányítja vagy elvégzi a feladatot). Ügyeljen arra, hogy az egyes munkakörök között ne legyenek átfedések: legyen reális és pontos!

19 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője Dimenziók: Ez a rész a munkakör szervezeti hatásának mennyiségi (mérhet ) jellemz it tartalmazza, és annak a területnek a nagyságát, amelyre a munkakör hatással van, függetlenül attól, hogy a hatás közvetlen vagy közvetett. A dimenziók lehetnek pénzügyi jellemz k, létszám, egyéb jellemz k. Pénzügyi jellemz k: különféle, a mérleg vagy az eredmény kimutatás szerint értelmezhet pénzügyi adatokat, illetve azok egyes tételeit (pl. készletszint, pénzforgalom, értékesítés nettó árbevétele, anyagköltség, adózott eredmény, projekt költség, stb.) tartalmazzák. Létszám: az adott munkakörnek közvetlenül és közvetve jelent munkakörök és/vagy személyek száma. Egyéb jellemz k: Minden egyéb jelz számot, információt jelenítsen meg, amely a munkakör környezetét jellemzi, és a munkakör méretét, jellegzetességeit segít tisztázni (pl. termékek, vásárlók, szállítók, leányvállalatok száma, stb.). Kérjük, hogy az utolsó érvényes (terv-, tény-) adatot szerepeltesse, és legyen egyértelm, milyen adatot közöl! Minden esetben a munkakör szempontjából releváns adatokra koncentráljon. Rendszerint 3-4 adat elégséges, a túl sok és részletes adat az áttekinthet séget megnehezíti. Dimenziót csak abban az esetben határozzon meg a munkakörre, amennyiben az a munkakörre értelmezhet. A dimenzió nélküli munkakörökben nem releváns a dimenzió megadása. Ebben az esetben szerepeltesse a dimenzió nélküli munkakör megjegyzést. 8. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: Írja le a munkaköri tevékenység jellegét, termékének, szolgáltatásának természetét, kiemelhet környezeti jellemz it. Például: munkakör jellege: irányítói, értékesítési, szolgáltatói, adminisztratív, stb., kik a vásárlói, milyen er s a verseny, stb. 9. Tudás, gyakorlat, kompetenciák: Itt szükséges összegezni mindazt a tudást (szakképzettséget, szaktudást, nyelvtudást és egyéb ismeretet), szakmai, illetve menedzsment tapasztalatot, kompetenciákat, amely a munkakör betöltéséhez szükséges. Figyeljen arra, hogy ne a munkakört jelenleg betölt személyhez köt d jellemz ket ismertesse! Segítséget jelent a munkaköri követelmények megfogalmazásánál, ha végiggondolja, milyen elvárásokat fogalmazna meg az adott munkakörben, ha hirdetés útján keresné a munkakörhöz a megfelel munkatársat. Nagyon fontos, hogy az általános munkaköri leírásban foglalt munkaköri követelmények, feltételek érvényesek az egyéni leírásra, tehát az abban foglaltakat kell ide is beírnia. Ett l eltérni csak abban az esetben lehet, ha a munkaköri pozíció speciális plusz ismereteket követel meg az általános leírásban foglaltakon felül. Tudás: szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: írja le a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, állami vagy vasúti szakképesítés szintjét, továbbá a típusát is, amennyiben a munkakör szempontjából célszer meghatározni. (Pl. közgazdasági egyetemi végzettség, vasipari szakma, stb.). Ha a munkakör nyelvismeretet igényel, jelölje meg a munkakör betöltéséhez szükséges nyelv, és a nyelvismeret szintjét is. (Pl. tárgyalási szint angol nyelvtudás.) ismeretek: rögzítse a munkakör betöltéséhez szükséges speciális, a szakterülettel, szervezettel kapcsolatos szakmai ismereteket. Pl. munkajogi ismeretek, az általános társasági folyamatok mellett a szakterület speciális üzleti folyamatainak és azok kapcsolatrendszerének ismerete. Gyakorlat: Amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges, határozza meg a szakmai vagy vezetési gyakorlatot, valamint a mértékét konkrét id tartam megjelölésével:

20 1416 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám szakmai gyakorlat: az adott szakterületen a munkakör ellátásához szükséges szaktudás és tapasztalat megszerzését biztosító korábbi munkavégzés. (Amennyiben a munkakör ellátásához szükséges, adja meg a MÁV Zrt.-n belüli gyakorlati id t is.) vezetési gyakorlat: (beosztott) munkavállalók irányításában, koordinálásában szerzett gyakorlat, szakterülett l függetlenül. (Ide sorolható a projektvezet i, team-vezet i és termelésirányítási gyakorlat is.) Viselkedési jellemz k: Azokat a viselkedésjellemz ket sorolja fel, amelyek az adott munkakörben a hatékony teljesítmény eléréséhez szükségesek, a hatályos szabályozás alapján. 10. Munkakörülmények: Az adott munkakörre jellemz munkakörülményi tényez ket kell megjeleníteni. Ide tartoznak: a munkakör ellátásához szükséges fizikai er kifejtés és/vagy terhelés, a munkakörnyezet jellemz i (a munka elvégzése során jelentkez kellemetlen környezeti feltételek), egyéb rizikótényez k (amelyek növelik a személyi sérülés vagy betegség kockázatát). 11. A munkakör összefüggései a munkaköri kapcsolatok jellemz i: A leírtak tájékoztassanak a munkakör környezetével és a körülményeivel kapcsolatos legfontosabb tényez kr l, és ismertessék a munkakör beilleszkedését a szervezetbe. Irányítási jellemz k: Felettes: Hogyan irányít, motivál és ellen riz, milyen gyakorisággal a felettes, milyen a jelentési kötelezettség rendszere. Beosztottak: Hogyan irányít, motivál és ellen riz, milyen gyakorisággal a munkakör betölt je, milyen a kapcsolatok természete és kiterjedtsége. A munkakör kerete és határai: Ismertesse, milyen keretek (pl. a vállalat politikái, folyamatai, rendszerei) között m ködik a munkakör, illetve ezek a keretek hogyan változnak. Kapcsolatok: Sorolja fel az öt legfontosabb küls és bels partnert, amellyel a munkakör betölt jének a munkakörb l adódóan kapcsolatot kell tartania, akit l információt kell kapnia, vagy akinek információt kell adnia. Ha jellemz, akkor tüntesse fel a kapcsolattartás gyakoriságát is. A munkaköri leírás aláírásának sorrendje: 1. Munkáltatói jogkört gyakorló 2. Munkavállaló (a munkakör betölt je) A humánpartner ellenjegyzésével igazolja, hogy az egyéni munkaköri leírás az általános munkaköri leírásnak megfelel tartalommal készült el.

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM

17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. TARTALOM 17. szám 125. évfolyam 2010. május 28. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 30/2010. (V. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/02/42-1/2015. 17/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvéről

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. TARTALOM 18. szám 127. évfolyam 2012. augusztus 10. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 38/2012. (VIII. 10. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Hatálybalépés napja: 2013. január 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 15. szám 128. évfolyam 2013 május 3. utasítások 30/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV-ÉVEK és a MÁV-ESÉLY programról. 31/2013. (V. 03. MÁV Ért. 15.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv

Változó Világ Szociális Egyesület. Minőségirányítási Kézikönyv Változó Világ Szociális Egyesület Minőségirányítási Kézikönyv Munkaerő-piaci szolgáltatások Debrecen 2013. november Változó Világ Szociális Egyesület 4024 Debrecen Rákóczi u. 62/A. Telefon: 52 /531-565

Részletesebben

19. szám 123. évfolyam 2008. június 27. TARTALOM

19. szám 123. évfolyam 2008. június 27. TARTALOM 19. szám 123. évfolyam 2008. június 27. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 27/2008. (VI. 27. MÁV Ért. 19.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. ösztöndíj

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás

Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése IV.Emberi erőforrás-gazdálkodás A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 2014. március 5. Hatályba lépett: 2013. december 3. után felvett alapítványi támogatottak esetében. 1. Az Alapítvány

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Módosítással egységes szerkezetben) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Módosítással egységes szerkezetben) FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése,

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 2 1 / 29 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 I. fejezet A Társaság adatai, feladatai és közhasznú tevékenysége...4 II. fejezet A Társaság szervezeti felépítése...5 III. fejezet A Társaság szervezeti

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben