26. szám 125. évfolyam szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26. szám 125. évfolyam 2010. szeptember 17. TARTALOM. 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói"

Átírás

1 26. szám 125. évfolyam szeptember 17. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 54/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkakör-elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól... 55/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az E. 1. sz. Utasítás a vontatójármű személyzet részére c. utasítás 3. sz. módosításának hatályba léptetéséről... 56/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Hulladékokkal kapcsolatos eljárási rend... Oldal Utasítások 54/2010. (IX. 17. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkakör-elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. munkakör-értékelésen alapuló besorolási rendszerének működtetésére vonatkozó, egységes szabályozás kialakítása, továbbá a hatásköri, ügyviteli és technikai szabályok meghatározása. 2.0 HATÁLYOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG MEGHA- TÁROZÁSA 2.1. Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi munkavállalójára, azzal a kitétellel, hogy a 18 és afeletti MMK-ba tartozó munkavállalók juttatásairól a Javadalmazási Szabályzat külön rendelkezik Felelősség Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humánerőforrás Igazgatóság Szervezetmenedzsment vezetője felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ajánlott munkaköri bérrendszeri minimum: A 6-17 MÁV Munkaköri Kategóriákba besorolt munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbérének meghatározása az adott MMK sávminimum és sávmaximum értéke között, a MÁV munkaviszony időtartamának figyelembe vételével.

2 1398 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Besorolás: Egyrészt az általános munkakörök besorolása a munkakörcsaládok szintjeire, másrészt a pozíciók (illetve a munkavállalók) besorolása a megfelelő általános munkakörbe, ill. a MÁV Munkaköri Kategóriába. FEOR (Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere): a tevékenységek szakmai jellegének megfelelően tartalmazza a foglalkozásokat az adott foglalkozás gyakorlásához szükséges szakképzettség, szakértelem figyelembevételével kialakított csoportosításban. Kiemelt munkakör: A személyi alapbér megállapítás tekintetében, differenciált szempontok (állomás kategóriába történő sorolása, munkaköri hierarchia, munkaerőpiaci bérpozíció javítása regionális területeken és hiányszakmákban) szerint meghatározott munkakörök, a szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszer szerint, a bérmegállapodás alapján. MÁV munkaviszony: MÁV-nál eltöltött munkaviszonynak számít a munkavállaló személyi adatai között, tárgyév január 1-jén nyilvántartott MÁV munkaviszony, amely kizárólag a MÁV Zrt-nél vagy többségi tulajdonú társaságainál eltöltött, a MÁV Zrt. által egyéni vagy kollektív megállapodással folyamatosnak elismert munkaviszony kezdetétől számított időt jelenti. MÁV Munkaköri Kategória (továbbiakban: MMK): A munkakörök HAY módszer alapján végzett értékelése során meghatározott munkaköri érték, amely az adott munkakörhöz rendelt értékelési pontszám alapján kerül megállapításra. Minőségi csere: az adott munkakörre előírt betöltési feltételekkel nem rendelkező munkavállaló helyett az előírt állami iskolai végzettséggel, vagy attól magasabb végzettséggel rendelkező munkavállaló munkakörbe állításával megvalósuló munkaerő mozgás. Munkakör család: A céljukban egymáshoz közel álló, hasonló természetű munkakörök csoportja a nagy, átfogó, üzleti folyamatokban való részvétel, az azonos cél, a szakmai tevékenység, a feladatok és a betöltött funkció hasonlósága alapján. Munkakör: A szervezet legkisebb azonosítható egysége, amelynek célja, dinamikája és a munkakör betöltő által felelőse van. Eredményorientált, azaz elvárt a végeredmény, amelyet el kell érni a munkavégzés során. Meghatározott tudás, problémamegoldás, felelősség kötődik hozzá, azaz tartalmazza az eredményhez elvezető, a részfolyamatoknak megfelelő feladatokat, felelősségeket, munkaköri kapcsolatokat, a hatásterületet és a betöltéshez szükséges egyéb követelményeket. Általános munkakör: Típus munkakört jelent az adott munkakörben meglévő azonosságok kiemelése alapján, ill. az eltérő munkahelyi sajátosságok figyelmen kívül hagyásával. Azonos általános munkakörbe több pozíció tartozhat. Az általános munkaköröket az általános munkaköri leírás írja le, azonban az általános munkakörökbe sorolt munkavállalók esetében személyre szabott, egyéni munkaköri leírást is el kell készíteni. Egyedi munkakör: A szervezeti hierarchia felső szintjein, a stratégiaalkotó, illetve ennek taktikai megvalósítását kidolgozó, kizárólag egy munkavállaló által betöltött munkakörök. Ezeket a munkaköröket a speciális szerepük, a céljuk, feladataik, egyéb munkaköri sajátosságaik, jellegzetességeik miatt egyedileg kell kezelni. Az egyedi munkaköröket egyéni munkaköri leírás írja le. Munkakörelemzés: Módszeres információgyűjtés a munkakörről, a munkakörben végzendő feladatokról, a munkakör betöltés előfeltételeiről, amelyek alapján meghatározásra kerülnek a munkakörrel összefüggő szervezeti viszonyok, feladatok, felelősségek, kapcsolatok, lehetőségek és határok, valamint a munkaköri követelmények. Munkakör-értékelés: Megítélési és döntési folyamat, melynek során a munkakörök relatív súlya, fontossága, azaz egymáshoz viszonyított értéke kerül megállapításra, a társaság céljaihoz történő hozzájárulás mértéke szerint. A kidolgozott munkaköri rangsor alapja az ösztönzési és bérezési rendszernek. A MÁV Zrt. a munkakörök értékelésénél a HAY Guide Chart módszert alkalmazza. A munkakör értékelés eredménye az adott munkakörhöz rendelt pontszám és az MMK. Munkakör katalógus: a MÁV Zrt-nél alkalmazható munkakörök FEOR szám szerinti felsorolása, kiegészítve a munkakörcsalád megnevezéssel és a MÁV Munkaköri Kategóriával. Aktuális változata elektronikusan a SAP rendszerben található. Munkaköri leírás: A munkakör elemzés végeredménye, a munkakörről szerzett információkat strukturáltan, írásos formában rögzíti, összegzi, a munkakörök azonosítását szolgálja. Objektív információt szolgáltat a munkakörök értékeléséhez. Formái: Általános munkaköri leírás: tipizált munkaköri leírás, amely az azonosságok kiemelésével, az eltérő munkahelyi sajátosságok figyelmen kívül hagyásával készül. Tartalmazza a munkakör-értékeléshez szükséges fő ismérveket. Az egyedi munkakörök esetében nem értelmezhető. Egyéni munkaköri leírás (pozíció leírás): Megfogalmazza az adott munkahelyi specialitások figyelembevételével a munkavállaló konkrét munkaköréhez tartozó azon munkaköri feladatokat, amelyek végrehajtását a munkakör betöltőjétől elvárják. A munkaköri feladatok közül azokat jeleníti meg, amelyeket a munkakör betöltőjétől elvárnak.

3 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1399 Munkaköri leírásgyűjtemény: a MÁV Zrt-nél alkalmazható valamennyi általános munkakör (általános) munkaköri leírását tartalmazza, amelynek aktuális változata elektronikusan a SAP rendszerben található. Munkaköri szint: A munkakör családok szintjei, amelyek a HAY módszer szerint végzett munkakör-értékelés eredményei alapján a MÁV Munkaköri Kategóriákhoz tartozóan kerültek meghatározásra. Az elkülönítés alapja a célok, feladatok, felelősségek és követelmények különbözősége (amelyeknek a szintje nő a munkaköri szintek emelkedésével). E szintekre kerülnek besorolásra az általános munkakörök. Munkáltatói jogkörgyakorló: Azon vezetői munkakört betöltő munkavállalók, akik a munkaviszonyból eredő munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlására felruházottak. A munkáltatói jogkört gyakorlók körét a mindenkor érvényben lévő MSZSZ I. kötete határozza meg. Pozíció: Egy munkakörnek az adott szervezeti egységen belüli konkretizálódása, amelyhez a munkavállaló hozzá van rendelve. A munkavállalónak a pozícióhoz meghatározott követelményeknek kell megfelelnie. Sávmaximum: adott MÁV Munkaköri Kategóriához tartozó legmagasabb személyi alapbérek értéke (Ft/hó), melyet jelen utasítás 4. sz. melléklete tartalmaz az aktuális éves bérmegállapodásnak megfelelően. Sávminimum: adott MÁV Munkaköri Kategóriához tartozó legkisebb személyi alapbérek értéke (Ft/hó), a munkakör betöltéséhez szükséges valamennyi feltétellel nem rendelkező vagy a MÁV Zrt-hez újonnan belépő munkavállalók részére megállapítható személyi alapbér, amelyet jelen utasítás 4. sz. melléklete tartalmaz az aktuális éves bérmegállapodásnak megfelelően. Szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszer: A munkakörök szakmai tevékenység alapján képzett csoportjainak rendszere MÁV Munkakör Kategóriák szerinti bontásban, jelen utasítás 7.sz. melléklete. Szervezeti egység: A MÁV Zrt. hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatában meghatározott szervezeti egység, és részét képező szolgálati helyek, amelyek önálló azonosításra alkalmasak. Visszavételi bér: a munkavállalók alacsonyabb MMK értékű pozícióba helyezéséhez kötötten maximálisan adható személyi alapbér (Ft/hó), melynek értékeit jelen utasítás 4. számú melléklete tartalmazza. 4.0 A MUNKAKÖRÖK KIALAKÍTÁSA, ELEM- ZÉSE, ÉRTÉKELÉSE 4.1. Munkakörelemzés, munkaköri leírások Alapelvek a) A munkakört betöltő személytől függetlenül, önmagában kell a munkakört elemezni, és az általános és az egyéni munkaköri leírást elkészíteni. b) Mind az általános, mind az egyéni munkaköri leírásoknak összhangban kell lenniük a mindenkor hatályos Működési és Szervezeti Szabályzatban (MSZSZ) foglaltakkal, Döntési Hatásköri Listával (DHL), egyéb belső utasításokkal, illetve más kapcsolódó munkakörök tartalmával (pl. a szervezetben alá-; fölé-; mellérendelt munkakörökkel stb.). c) A munkakör elemzés és leírás során tényeket kell megfogalmazni. d) A munkaköri leírások elkészítésénél ügyelni kell arra, hogy az egyes munkakörök között feladat-, felelősség-, hatáskör-, stb. átfedések ne legyenek. e) A munkaköri leírások megfogalmazásainak olyanoknak kell lenniük, hogy azok érthetőek legyenek az adott szakterületet mélységében nem ismerő szakemberek számára is. f) Az általános és az egyéni munkaköri leírásban egyaránt a munkaidő nagy részét kitevő legjelentősebb feladatokat és felelősségeket kell megfogalmazni. A munkakörtől elvárt eredményt úgy kell azonosítani, hogy teljes és átfogó képet kapjunk a munkakörről. Amennyiben az adott munkakör vagy munkavállaló tekintetében szükségessé válik a munkaköri leírásban foglaltakon túlmenően a tevékenységek részletesebb rögzítése, akkor a munkaköri leírás mellett MÁV Zrt. utasítások, szabályzatok, eljárásrendek, vagy további vezetői intézkedések szabályozhatják azt. g) A szervezeti változások döntés-előkészítésének része az általános munkaköri leírásgyűjteményben nem található új általános munkaköri leírások és az egyedi munkaköri leírások elkészítése Általános munkaköri leírások a) Az általános munkaköri leírást az 1/a. sz. melléklet szerinti formában a kitöltésére vonatkozó útmutató szerint (1/b. sz. melléklet) az általános munkakörökre a tevékenység szempontjából illetékes szervezeti egység vezető készíti el a szervezetmenedzsment szakmai támogatásával; egyedi munkakörök esetében a főtevékenységi kör vezető készíti el a szervezetmenedzsment szakmai támogatásával. b) A szervezetmenedzsment megvizsgálja az új általános munkakör létrehozására vagy módosítására vonatkozó javaslatot, a szervezet és a munkakör konzisztenciáját, és hogy a munkaköri leírás összhangban legyen a belső utasításokkal, más kapcsolódó munkakörök tartalmával.

4 1400 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám c) A szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszer, amelyben a munkakörök szakmai tevékenység alapján kerültek csoportosításra, MMK szintenként. Folyamatos aktualizálása a szervezetmenedzsment feladata, a frissített változata az SAP-ban elérhető. d) Amennyiben a munkakör jellegében, tartalmában, a feladatokban, a felelősségben, vagy a szervezeti egységen belüli munkamegosztásban lényeges változás áll be, az általános munkaköri leírást módosítani kell. Az általános munkaköri leírásgyűjtemény közzétételéről és folyamatos aktualizálásáról a Szervezetmenedzsment gondoskodik. e) A munkakörök tartalmi meghatározását és annak megváltoztatását (szűkítését, illetve bővítését egyaránt) a tevékenység szempontjából illetékes munkáltatói jogkörgyakorló a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs közreműködésével kezdeményezheti. Az elkészített munkaköri leírást a főtevékenységi kör vezető terjeszti elő a szervezetmenedzsment vezető részére elektronikus formában. Abban az esetben, ha a megváltoztatni kívánt általános munkakör több szervezetet érint, akkor a módosítási javaslatot a szervezetmenedzsment az érintett szervezetekkel egyezteti. f) Az általános munkaköri leírásgyűjteményben nem szereplő új általános munkakör létrehozásáról a szervezetmenedzsment döntés-előkészítése alapján a humánerőforrás igazgató dönt Egyéni munkaköri leírások a) A Társaság valamennyi munkavállalójának a 2/a. sz. melléklet szerinti formátumú a 2/b. sz. melléklet szerint elkészített egyéni munkaköri leírással kell rendelkeznie, amelyet az általános munkaköri leírás és a munkahelyi specialitások figyelembevételével kell elkészíteni. b) Az egyéni munkaköri leírásokat a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs szakmai támogatásával az általános munkakörökre a tevékenység szempontjából illetékes szervezeti egység vezető készíti el; egyedi munkakörök esetében a főtevékenységi kör vezető készíti el. Az egyéni munkaköri leírások tartalmáért és a munkakörben végzett tevékenységek pontos meghatározásáért a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők felelősek. A formai és a b) pontban foglaltaknak való megfelelésért a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs a felelős. Az egyéni munkaköri leírásokat változás esetén (pl. MSZSZ módosítás, általános leírás módosítás, munkaköri feladatok változása) aktualizálni kell. c) Az egyéni munkaköri leírásokat az illetékes humánpartner rögzíti az SAP-ban. Nyomtatás és aláírás után egy példányát a munkaszerződés mellékleteként a munkavállaló kapja meg, második példány az SAP-ban szkennelésre kerül Munkaköri elnevezések a) Az általános munkakörök esetében csak az érvényes munkaköri katalógusban használt elnevezések alkalmazhatók. b) Az egyedi munkakörök esetében a munkakörök elnevezése a következő: a vezetők esetében az MSZSZ által meghatározott szervezeti egység MSZSZ szerinti megnevezése vezető utótaggal kiegészítve egyéb, nem vezetői munkakörök esetében: a tanácsadó vagy kiemelt szakértő elnevezést a szervezeti egységet vagy a tevékenységet magában foglaló megnevezéssel kell kiegészíteni (pl. Kiemelt szakértő (stratégia)) 4.2. Munkakör-értékelés Alapelvek a) A munkakörök értékelésénél a HAY módszertant kell alkalmazni. b) A munkakört kell értékelni, nem pedig a munkakört betöltő személyt. A munkakörök értékelése során egy általános, a munkakör ellátásához szükséges és elvárt követelmény szint kerül figyelembe vételre. A munkavállaló személyéhez kötődő egyéni kompetenciájának, teljesítményének mérésére, értékelésére a teljesítménymenedzselési rendszer hivatott. c) A munkakör-értékelést a szervezeti hierarchiában felülről lefelé haladva kell végezni. d) A munkakörök értékelése figyelemmel a hatályos MSZSZ szerinti szervezeti struktúrára az elkészített munkaköri leírások (egyedi munkakörök esetében az egyéni, általános munkakörök esetében az általános munkaköri leírások) alapján történik. e) A 14 és afeletti MMK-ba csak olyan munkakör sorolható, amelynek betöltéséhez felsőfokú állami iskolai végzettség (főiskolai vagy egyetemi diploma) szükséges. f) 18 és afeletti MMK-ba történő besorolás csak egyedi munkakörök esetében lehetséges (vezetői, illetve meghatározott cél feladatra alakult projekt-menedzselési munkakör, tanácsadói és kiemelt szakértői munkakör). g) Az értékelések során a szervezetmenedzsment feladata a beértékelt munkakörök egymással és társasági szinten való konzisztenciájának biztosítása alá-fölérendeltségi viszonyok figyelembe vételével. h) Az adott munkakör értékelő sora és értékelési pontszáma a szervezetmenedzsment és a humánerőforrás igazgató belső szakmai információja, az más szervezeti egységekkel és személyekkel nem közölhető. i) Fő szabály szerint az adott tevékenységet irányító, munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre és az irányítása alá tartozó beosztott pozícióhoz tartozó munkakör között legalább két MMK szintkülönbségnek kell lenni. Ettől eltérni esetenként a munkáltatói jogkörrel nem rendelkező vezetői és a szakmailag koordinált beosztotti pozíciók esetében lehet.

5 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője A munkakör-értékelés működési szabályai a) Új munkakör esetén az általános munkaköri leírást vagy az egyedi munkakörök esetén az egyéni munkaköri leírást értékelésre a szervezetmenedzsment vezető részére kell előterjeszteni. b) Az új általános munkakör HAY módszer alapján történő értékelését és a munkaköri rendszerbe történő felvételét vagy az általános munkakör módosítását a szervezetmenedzsment végzi. Szükség esetén HAY tanácsadóval, az érintett szakterülettel egyeztet. c) Az értékelés és besorolás feladatkörébe tartozik: a munkakör értékelésre előterjesztett egyedi és általános munkakörök HAY módszer szerinti értékelése, az általános munkakörök munkakörcsaládokba történő besorolása az MMK meghatározása. d) Az általános és egyedi munkakörök értékelésének eredményét a szervezetmenedzsment döntés-előkészítése alapján a humánerőforrás igazgató hagyja jóvá. e) Új általános munkakör engedélyezése vagy meglévő munkakörök módosítása esetén a szervezetmenedzsment feladata: Az elektronikus munkakör katalógus frissítése, munkakör módosítás esetén a szükséges változtatások átvezetése, A főtevékenységi kör vezető és a folyamatban érintett humán szakterületek írásban történő tájékoztatása az új munkakör megnevezéséről, az MMK-ról és a munkakör érvényességének kezdetéről. A munkaköri rendszer nagyobb mértékű változása esetén (pl. MSZSZ változás) a munkaköri rendszerben bekövetkezett változásokról (MMK változás, munkakör elnevezés változása, stb.) a reprezentatív szakszervezetek tájékoztatása A munkakör-értékelési eredmények felülvizsgálata Általános munkakörök értékelésének felülvizsgálata Amennyiben az adott szakterület a 6-17 MMK-ba sorolt általános munkakörök munkakör-értékelésének eredményével nem ért egyet, és eltérő besorolást javasol, a felülvizsgálati igényét írásban az általános munkaköri leírás és indoklás csatolásával, a pályavasúti üzletág illetékes szakterületi vezetője, ill. a főtevékenységi kör vezetője egyetértésével a szervezetmenedzsment részére kell előterjesztenie. A szükséges információk összegyűjtése után (MSZSZ, DHL, szervezeti és egyéb változások) a szervezetmenedzsment szervezet terjeszti elő döntésre a humánerőforrás igazgató részére. A felülvizsgálat eredményéről a szervezetmenedzsment szervezet a pályavasúti üzletág illetékes szakterületi vezetőjét, ill. az érintett főtevékenységi kör vezetőjét és az illetékes humánpartnert 5 napon belül tájékoztatja. A VÉT felhatalmazása alapján működő szakértői bizottság (VÉT szakértői bizottság, amelynek tagja a munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek egy-egy képviselője) kompetenciája a 6-17 MMK-ba tartozó munkakörökbe sorolt munkavállalói csoportok, illetve egyes munkavállalók besorolásával kapcsolatban felmerült problémák összegyűjtése, a bizottság elé terjesztése és megvitatása, javaslattétel a probléma megoldására Egyedi munkakörök értékelésének felülvizsgálata Az egyedi munkakörökre vonatkozó, a főtevékenységi kör vezető javaslatával alátámasztott felülvizsgálati igényt a szervezetmenedzsment vezető a dokumentumok hiánytalan beérkezését követően a humánerőforrás igazgatónak döntésre előterjeszti. A humánerőforrás igazgató döntése ellen irányuló, meghatározó szakmai érveken alapuló fellebbezés az elnök-vezérigazgató elé terjeszthető A besorolás és személyi alapbér-megállapítás szabályai A besorolás és személyi alapbér megállapítás közös szabályai A munkavállalók 6-17 MMK-ba tartozó munkakörbe sorolása minden esetben a pályavasúti területi Központ vezető, ill. az egyes főtevékenységi kör vezetők véleménye alapján kerül jóváhagyásra az alábbiak szerint: a) A munkaerőgazdálkodás vezető jóváhagyásával történik a munkavállalók általános munkakörökbe történő besorolása és személyi alapbér megállapítása a 6-17 MMK-ban az alábbi esetben: azonos munkakör, azonos MMK, azonos személyi alapbér, csak a szolgálati hely változik. b) A bérgazdálkodásért felelős vezető jóváhagyásával történik a munkavállalók általános munkakörökbe történő besorolása és személyi alapbér megállapítása a 6-17 MMK-ban az alábbi esetekben: Azonos munkakör, azonos MMK, változó személyi alapbér (sávminimum/ajánlott sávminimum értékig) 6-17 MMK-ban Változó munkakör, azonos MMK, azonos személyi alapbér 6-17 MMK-ban Változó munkakör, változó MMK, változó személyi alapbér 6-13 MMK-ban (sávminimum/ajánlott sávminimum, ill. visszavételi bér alatti, ill. változatlan személyi alapbér esetén)

6 1402 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám c) A humánerőforrás igazgató jóváhagyásával történik a munkavállalók általános munkakörökbe történő besorolása és személyi alapbér megállapítása a 6-17 MMKban az alábbi esetekben: Azonos munkakör, azonos MMK, változó (növekvő) személyi alapbér (sávminimum/ajánlott sávminimum érték felett) 6-17 MMK-ban Változó munkakör, azonos MMK, változó (növekvő) személyi alapbér 6-17 MMK-ban Változó munkakör, változó MMK, változó személyi alapbér MMK-ban Változó munkakör, változó MMK, változó személyi alapbér 6-17 MMK-ban (sávminimum/ajánlott sávminimum, visszavételi bér feletti személyi alapbér esetén) Valamennyi esetben, 6-17 MMK-ban, ha a jelöltnél a munkakör betöltéséhez szükséges állami iskolai végzettség hiánya fennáll. Az egyes munkakörök minőségi csere útján történő betöltésére és az Mt a alapján munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás személyi alapbérváltozással járó esetére is fenti szabályok vonatkoznak A munkavállalók általános és egyedi munkakörökbe történő besorolásának főszabályai a) A munkavállalók besorolásánál a munkáltatói jogkörgyakorló és a humánpartneri tevékenységet ellátó munkatárs köteles együttműködni, a besorolás szakmai helyességéért együttesen felelősek. b) Munkaszerződés megkötésekor, módosításakor írásban értesíteni kell a munkavállalót a megállapított MMK-ról az 5. sz. melléklet szerinti formában. Az értesítést a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs készíti el. Ellenjegyzésével igazolja, hogy az értesítésben foglaltak megfelelnek az érvényes munkaköri megnevezéseknek és értékeknek, az értesítést a munkáltatói jogkört gyakorló aláírja és gondoskodik a munkavállaló részére történő átadásáról. A munkáltatói jogkört gyakorló az értesítés kiadását nem tagadhatja meg. c) Amennyiben az adott munkakörben lévő munkavállaló a munkaköri leírásban is rögzített különböző jellegű tevékenységeket lát el, akkor a munkaidő nagyobb részét kitevő tevékenység szerint kell besorolni. d) A MÁV Zrt-nél alkalmazott munkakörökbe és az adott munkaköri szintre csak az általános munkaköri leírásokban megfogalmazott és az egyéni munkaköri leírásban pontosított feladatoknak és követelményeknek való megfelelés esetén sorolható be a munkavállaló. Ettől érvényesen eltérni csak az alábbi esetekben és módon lehet: 1. Továbbra is betölthető a munkakör azon munkavállalók esetében, akik ezen utasítás hatályba lépését megelőzően kerültek az adott munkakörbe. A munkavállaló munkakörének jövőbeni megváltozása esetén azonban már érvényesíteni kell a megfelelőségi szabályokat. 2. Munkakör betöltése 6-17 MMK-ban vasúti vagy azzal egyenértékű egyéb szakképesítés hiánya miatt a munkaköri követelményeknek nem megfelelő munkavállalóval csak abban az esetben valósítható meg, ha a munkavállaló a képzési szabályzatban foglaltak alapján megállapodás keretében (munkaszerződésben vagy tanulmányi szerződésben) vállalja a hiányzó végzettség megszerzését, vagy a munkáltató kötelezi a munkakör betöltéséhez előírt képzettség megszerzésére. Mindkét esetben a munkavállaló munkaszerződésében vagy munkaszerződés-módosításában kell rögzíteni a vasúti vagy azzal egyenértékű szakképesítés megnevezését, a tanfolyam elvégzésének és a vizsga letétel határidejét (figyelemmel a tanfolyam és a vizsga időtartamára). 3. Amennyiben a munkavállaló nem vállalja a képzésben való részvételt, abban az esetben foglalkoztatására a tervezett munkakörben nem kerülhet sor 4. Azokban az esetekben, amikor a munkakör újra-értékelése során az eredetitől eltérő követelmények (állami iskolai végzettség, vasúti vagy azzal egyenértékű szakképesítés) kerülnek meghatározásra, a munkakört aktuálisan betöltő munkavállalókra fentiek nem vonatkoznak. 5. A középfokú állami iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalókat legfeljebb a 13 MMK-ba lehet besorolni. Középfokú állami iskolai végzettségnek tekinthető a gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi, a szakmunkásképző, szakiskolai vagy technikumi végzettséget igazoló bizonyítvány. A középfokú állami iskolai végzettséggel sem rendelkező munkavállalókat legfeljebb a 10 MMK-ba lehet besorolni A MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriákon alapuló személyi alapbér megállapítás főszabályai: a) A személyi alapbér megállapítására és munkaszerződésben történő rögzítésére csak a munkavállaló megfelelő munkakörbe történő besorolásának engedélyezését és az MMK meghatározását követően kerülhet sor. b) A munkavállalók általános munkakörbe történő besorolásakor személyi alapbér a 6-17 MMK-ban a sávminimumon vagy az ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimum értéken állapítható meg a MÁV-nál eltöltött munkaviszony időtartamának megfelelően. Ezt meghaladó, változó személyi alapbér megállapításához a humánerőforrás igazgató engedélye szükséges. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a MMK-hoz rendelt személyi alapbérsávok minimum értékét a foglalkoztatás időarányában kell meghatározni, kivéve abban az esetben, ha a munkakörben történő foglalkoztatásra ettől eltérő megállapodás van érvényben. Az MMK-hoz tartozó sávminimum, az ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimum és a sávmaximum értékeket az aktuális éves bérmegállapodás tartalmazza.

7 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1403 Azon újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg a 6-17 MMK-ban, a személyi alapbér megállapítása minden esetben a sávminimumon történik mindaddig, amíg a munkavállaló a munkaköri követelményeknek eleget nem tesz. Követelmények teljesülése esetén jelen utasításban leírt folyamat szerint történik az engedélyezés. Azon nem újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg a 6-17 MMK-ban, a személyi alapbér megállapítása sávminimumon történik mindaddig, amíg a munkavállaló a munkaköri követelményeknek eleget nem tesz. Ha a munkavállaló érvényes személyi alapbére magasabb az új munkakörre meghatározott sávminimumnál, változatlan személyi alapbérrel kerül foglalkoztatásra. c) A munkaerő-mozgáshoz kapcsolódóan az igényelt bér többletet, indokát és forrását a Kérelem/engedély pozíció betöltéséhez dokumentumon (3. sz. melléklet) minden esetben fel kell tüntetni. Fentiek ellenőrzése a szervezetmenedzsment feladata Személyi alapbér-megállapítás további szabályai új munkakörbe helyezéskor a) Ha a munkavállaló munkaköre megváltozik, de a MMK-ja változatlan, változatlan személyi alapbérrel kell foglalkoztatni. b) Ha a munkavállaló új munkaköre szerinti MMK-ja alacsonyabb, mint az előző munkaköre szerinti, akkor az új személyi alapbér változatlan, de legfeljebb a visszavételi bér lehet. c) Ha a munkavállaló új munkaköre szerinti MMK-ja magasabb, mint az előző munkaköre szerinti, és személyi alapbére meghaladja az új munkakör szerinti sávminimumot vagy ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimumot, változatlan személyi alapbérrel továbbfoglalkoztatható a besorolás engedélyezési szabályok betartása mellett. A 6-13 MMK-ban az állomások kategóriába sorolásától függően kiemelt munkakörben foglalkoztatott munkavállalók személyi alapbére csak az adott, kiemelésre jogosító kategóriába sorolt állomásokon érvényes. Amennyiben a munkavállaló munkaköre egy új, nem kiemelésre jogosító kategóriába sorolt állomásra, vagy nem kiemelt munkakörbe történő áthelyezés miatt megváltozik, a személyi alapbérét a fentiek szerint kell megállapítani MMK-ban kiemelt, nem állomás kategóriába sorolástól függő munkakörök esetében a kiemelt személyi alapbér csak a kiemelt munkakör betöltésének idejére érvényes. Nem kiemelt munkakörbe történő helyezés esetén a munkavállaló személyi alapbérét fenti b. és c. pont szerint kell megállapítani. Ezen szabályozástól eltérő, magasabb személyi alapbért a bérgazdálkodási keretek figyelembe vételével a főtevékenységi kör vezető javaslatára csak a humánerőforrás igazgató engedélyezhet. Az MMK-hoz tartozó sávminimum, ajánlott munkaköri bérrendszeri sávminimum, sávmaximum és a viszszavételi bér értékeket az utasítás 4. számú A január 1-jétől hatályos MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriákhoz tartozó személyi alapbérsávok melléklete határozza meg A személyi alapbérek meghatározásához kapcsolódó egyéb intézkedések Bérfejlesztés a) A tárgyévi bérfejlesztés előkészítése, feltételeinek meghatározása a jövedelempolitikai elemzések tükrében kialakított, a MÁV Zrt. Alapítója és az Igazgatósága által meghatározott kereteken belül történik. b) A tárgyévi bérfejlesztés eljárásának szabályozása és végrehajtása a MÁV Zrt. munkavállalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről szóló, érvényben lévő középtávú együttműködési megállapodás, a MÁV Zrt. bérintézkedéseiről és a béren kívüli juttatások feltételeiről szóló adott évre szóló megállapodás vagy Kollektív Szerződés a személyi alapbérek meghatározásáról és a bérfejlesztés végrehajtásáról szóló adott évre vonatkozó utasítás szerint történik Egyéb évközi személyi alapbérváltozás Azon munkavállalók körében, akik ellen a Kollektív Szerződés 3. sz. melléklete szerint munkáltatói eljárást folytattak le, az alapbércsökkentéssel járó intézkedések lejárta után külön engedélyeztetési eljárás nélkül a munkáltatói jogkör gyakorló saját hatáskörben eljárva a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs közreműködésével visszaállítja az eredeti személyi alapbért, illetve munkakört Felelősségre vonás A személyi alapbérek megállapításának helyességéért azaz a jóváhagyott és a munkavállaló szerződésében rögzített alapbérek egyezőségéért a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs és a munkáltatói jogkörgyakorló együttesen felelős. A besorolások, bérmegállapítások szabályszerűségét a szervezetmenedzsment vezető döntés-előkészítése alapján a humánerőforrás igazgató ellenőrzi, jelen utasítás előírásainak nem megfelelő intézkedések, döntések ellen felelősségre vonással élhet.

8 1404 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 4.4. A munkaerő mozgás folyamatának leírása: A munkavállalók munkakörbe történő be- és átsorolása, bérváltozása a 3. számú melléklet, a Kérelem/engedély pozíció betöltéséhez dokumentum kitöltésével az alábbi folyamat szerint zajlik. A folyamatban ellátott feladatok sorrendje kötelező, módosításra, sorrend változtatásra nincs lehetőség. A folyamat egyes tevékenységeire rendelkezésre álló időintervallum minden egyes jóváhagyó számára 1 nap. Ez alól kivételt jelent és 2 nap áll rendelkezésre: a területi központvezető vagy a főtevékenységi kör vezető jóváhagyásának megkérésére és döntésének az SAP levelezési rendszerben történő rögzítésére és a szükség esetén felmerülő technológiai igény módosításáról való egyeztetésre 1. A munkáltatói jogkörgyakorló meghatározza és definiálja a pozíció igényét a Kérelem/engedély dokumentum kitöltésével. A munkáltató elkészíti a pozíció igényhez kapcsolódó egyéni munkaköri leírást, amelyben meghatározza azt a 7-8 súlyponti feladatot is, amely a foglalkoztatni kívánt munkavállaló feladata lesz. Ha van jelölt a pozícióra, akkor a munkáltatói jogkörgyakorló a jelölt adatait megadja. 12 és afeletti MMK kategóriába tartozó munkakörök esetén szakmai önéletrajz (SAP-ban található formátum), 11 és azalatti MMK kategóriába tartozó munkakörök esetén jelentkezési lap csatolása kötelező. 2. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs megvizsgálja, hogy az igényelt pozíció létezik-e, meghatározza a pozíció igénynek megfelelő pozíció számot. Ha az igényelt pozíció nem létezik, a munkaerő struktúra módosítási igényt a munkáltatóval egyezteti és az írásos indoklásnál érdemi indoklással alátámasztva kifejtik annak okát (rögzítik azt is, hogy milyen pozíciót milyen pozíció helyett kérnek létrehozni. Amennyiben a betöltendő pozíció nem üres, a megüresedés módját és idejét is rögzíteni kell, Ebben az esetben a megüresedéshez kapcsolódó dokumentumokat a kérelemhez kell csatolni. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs a munkáltatói jogkörgyakorló információja alapján a Kérelem/ engedély dokumentumot rögzíti az SAP levelezési rendszerben, és becsatolja a munkáltatói jogkörgyakorló által elkészített egyéni munkaköri leírást. 3. A munkáltatói jogkörgyakorló a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs által kinyomtatott Kérelem/ engedély dokumentumban írásban megindokolja az igény okát és aláírja a Kérelmet. 4. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs rögzíti az SAP levelezési rendszerben a munkáltatói jogkörgyakorló véleményét és aláírásának tényét a Kérelem/engedély dokumentumban. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs az SAP levelezési rendszerén keresztül továbbítja a Kérelmet: pályavasúti kérelem esetén a területi humánpartner vezető útján a pályavasúti területi központvezetőnek, nem pályavasúti kérelem esetén a humánpartner koordinátor útján a főtevékenységi kör vezető felé. 5. Ha az igény a pályavasúti üzletág szervezetében jelentkezik, akkor a területi humánpartner vezető útján a területi központvezető megvizsgálja, és egyetértése esetén támogatja a munkáltatói jogkörgyakorló Kérelemben meghatározott igényét. Ha az igény nem a pályavasúti üzletág szervezetében jelentkezik, akkor a humánpartner koordinátor útján a főtevékenységi kör vezető megvizsgálja, és egyetértése esetén támogatja a munkáltatói jogkörgyakorló pozíció igényét, szükség esetén a munkaerő-struktúra módosítási igényt jóváhagyja. 6. A területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor kiegészíti az SAP levelezési rendszerben a Kérelem/engedély dokumentumot a saját javaslatával. A területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor rögzíti az SAP levelezési rendszerben a területi központvezető vagy a főtevékenységi kör vezető véleményét. Elutasítás esetén a területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a döntésről a folyamatban résztvevőket, és ezzel lezárul a folyamat. Támogatás esetén a területi humánpartner vezető vagy a humánpartner koordinátor továbbítja az SAP levelezési rendszerben a kérelmet. Ha az igény csak bérváltozásra irányul, a bérgazdálkodásért felelős vezetőnek küldi meg bérköltség ellenőrzés érdekében, ha az igény pozíció változásra vonatkozik, akkor a pozíciókezelő munkatársnak küldi meg az SAP levelezési rendszeren keresztül a kérelmet. 7. A pozíciókezelő munkatárs felülvizsgálja a pozíció igény létszámtervnek való megfelelőségét. A pozíciókezelő munkatárs ellenőrzi, hogy a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs megfelelő pozíciót kapcsolt-e a pozíció igényhez. Ha a pozíció igény egy, még nem létező pozícióra irányul, akkor az igény jóváhagyását követően az SAP-ban létrehozza az igényelt pozíciót. A Kérelembe beleírja a véleményét, és továbbítja a létszámgazdálkodásért felelős vezetőnek. 8. A létszámgazdálkodásért felelős vezető dönt a pozíció igény jóváhagyásáról. A pályavasút üzletágban jelentkező pozíció igény esetén, ha technológia-módosítás szükséges, akkor a létszámtervezésért felelős vezető egyeztet a pályavasút üzletág szakmai szervezeteivel a technológia módosítás jóváhagyásáról. Ha nem hagyja jóvá a pozíció igényt, akkor az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja az elutasításról a folyamatban résztvevőket, és ezzel lezárul a folyamat. Támogatása esetén a Kérelmet a munkakör értékelő munkatárs részére megküldi az SAP levelezési rendszeren keresztül. 9. A munkakör értékelő munkatárs megvizsgálja a munkáltatói jogkörgyakorló által elkészített és a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs által elektroniku-

9 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1405 san becsatolt egyéni munkaköri leírás eltéréseit az általános munkaköri leírás követelményeitől, és dönt az egyéni munkaköri leírás jóváhagyásáról. Ha nem megfelelő az egyéni munkaköri leírás, akkor a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs útján a munkáltatói jogkörgyakorlónak visszaküldi módosítás, pontosítás érdekében az SAP levelezési rendszeren keresztül. Jóváhagyás esetén a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőnek továbbítja a Kérelmet. 10. Toborzás-kiválasztásért felelős vezető megvizsgálja, hogy a jelölttel a pozíció betölthető vagy további kiválasztási lépésekre van szükség. Feltérképezi, hogy a létszámleépítésben érintettek vagy az általános jelentkezőket tartalmazó adatbázisban lévő jelöltek közül van-e további potenciális jelölt a pozíció betöltésére. Véleményét, a további jelölt(ek)re vonatkozó javaslatát rögzíti a kérelemben, és további jóváhagyásra megküldi az SAP levelezési rendszeren keresztül a bérgazdálkodásért felelős vezetőnek. 11. A bérgazdálkodásért felelős vezető megvizsgálja a szervezeti egység bérköltség keretét az időarányos felhasználás figyelembevételével. Az utasítás szerint hatáskörébe utalt esetekben dönt a bérigény és a besorolás jóváhagyásáról. Elutasítás esetén az SAP levelezési rendszeren keresztül visszajelez a folyamatban résztvevőknek és a folyamat véget ér. Támogatása esetén, ha a toborzás-kiválasztás további kiválasztást tartott szükségesnek, akkor a Kérelmet a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőnek továbbítja az SAP levelezési rendszeren keresztül a toborzás-kiválasztási folyamat elindítása érdekében. Ha a toborzás-kiválasztás további kiválasztást nem tartott szükségesnek, akkor a bérgazdálkodásért felelős vezető a Kérelmet a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs részére továbbítja az SAP levelezési rendszeren keresztül az intézkedések megtétele érdekében, és szintén az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a folyamatban résztvevőket a Kérelem támogatásáról. A humánerőforrás igazgatói hatáskörbe tartozó esetekben bérköltség szempontjából javaslatot tesz, és az SAP levelezési rendszeren keresztül megküldi a Kérelmet döntésre a humánerőforrás igazgatónak. 12. A humánerőforrás igazgató dönt a Kérelem engedélyezéséről. Elutasítása esetén visszajelez a folyamatban résztvevőknek és a folyamat véget ér. Ha a humánerőforrás igazgató engedélyezi és a Kérelem csak bérváltozásra vonatkozik, vagy nem csak bérváltozásra irányul, de a toborzás-kiválasztás további kiválasztást nem tartott szükségesnek, akkor a Kérelmet a humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs részére továbbítja az SAP levelezési rendszeren keresztül az intézkedések megtétele érdekében, és szintén az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a folyamatban résztvevőket a Kérelem támogatásáról. Ha engedélyezi, és a Kérelem nem csak bérváltozásra irányul, de a toborzás-kiválasztás további kiválasztási lépéseket szükségesnek tartott, akkor a toborzás-kiválasztási folyamat elindítása érdekében az SAP levelezési rendszeren keresztül megküldi a Kérelmet a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőnek. 13. A munkáltatói jogkörgyakorlóval együttműködésben a toborzás-kiválasztásért felelős vezető és/vagy munkatársai a Kérelemben szereplő jelölt humán és szakmai alkalmasság vizsgálatát elvégzik. Ha a toborzás-kiválasztásért felelős vezető ajánlása alapján több megfelelő jelölt/munkavállaló került megnevezésre a Kérelemben, akkor kiválasztási folyamat kerül lebonyolításra. Ha nincs jelölt vagy a kiválasztás során a jelöltek nem feleltek meg a kritériumoknak, akkor a toborzás-kiválasztási szervezet toborzást indít el, és azt követően a jelöltek között kiválasztást bonyolít le. A tevékenység végén kialakul egy prioritási lista a jelöltekről, melyet toborzás-kiválasztási szervezet előterjeszt döntésre a munkáltatói jogkörgyakorlónak. 14. A munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján kiválasztásra kerül a jelölt, akit a toborzás-kiválasztási szervezet a jóváhagyott engedélyben szereplő feltételekről tájékoztat. A jelölt dönt a felkínált pozíció és juttatási feltételek elfogadásáról. 15. Ha a jelölt elfogadja a pozíciót és a jóváhagyott juttatási feltételeket, akkor a toborzás-kiválasztásért felelős vezető az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja a pozíciókezelő munkatársat az esetlegesen szükséges pozíció SAP-ban való létrehozhatóságról, és szintén az SAP levelezési rendszeren keresztül tájékoztatja az igénybejelentő humánpartneri feladatokat ellátó munkatársat. 16. A humánpartneri feladatokat ellátó munkatárs a munkáltatói jogkörgyakorlóval együttműködve megteszi a pozíció betöltéséhez vagy a bérváltozás lebonyolításához szükséges további lépéseket, intézkedéseket. 17. Ha a jelölt nem fogadja el a felajánlott juttatási feltételeket, akkor a toborzás-kiválasztásért felelős vezető a munkáltatói jogkörgyakorlóval közösen elkészíti és az SAP levelezési rendszeren keresztül előterjeszti a jóváhagyott engedélyben szereplő feltételektől való eltérés iránti kérelmet, hogy a jelölt által kért feltételek teljesülhessenek. A toborzás-kiválasztásért felelős vezető véleményezésre megküldi a Kérelmet az SAP levelezési rendszeren keresztül a bérgazdálkodásért felelős vezetőnek. 18. A bérgazdálkodásért felelős vezető megvizsgálja a jóváhagyott engedélyben szereplő feltételeket és az engedélytől való eltérés iránti kérelmet, és javaslatot tesz a humánerőforrás igazgató részére a döntés meghozatalához. 19. A humánerőforrás igazgató dönt a jóváhagyott engedélyben foglalt feltételektől való eltérésről. A döntéséről elutasító és támogató esetén is a toborzás-kiválasztásért felelős vezetőt tájékoztatja SAP levelezési rendszeren keresztül. 20. A Toborzás-kiválasztás a jelölttel egyeztet, tájékoztatja a humánerőforrás igazgató döntésének tartalmáról.

10 1406 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 21. A jelölt ennek megfelelően dönt a pozíció elfogadásáról. Ha a jelölt elfogadja a juttatási feltételeket, akkor a 15. pontban leírtaknak megfelelően kell intézkedni. A jelölt elutasítása esetén a prioritási listán szereplő további jelöltekkel a toborzás-kiválasztásért felelős vezető a munkáltatói jogkörgyakorlóval egyeztetve tárgyalhat a sikeres megállapodás érdekében HIVATKOZÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HE- LYEZÉSEK 5.1. Hivatkozások 4/2007. (MÁV. Ért. 3.) Humánpolitika Vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalóinak foglalkoztatásáról és bérezéséről évekre szóló együttműködési megállapodásról A MÁV Zrt.-re vonatkozó mindenkor hatályos Működési és Szervezeti Szabályzat 25/2005.(XII.16. MÁV Ért. 50.) HVH. sz. Humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás A részmunkaidős foglalkoztatás MÁV Rt-nél. 26/2004. (IV.16. MÁV Ért. 16.)VIG. sz. vezérigazgatói utasítás A munkavállalók MÁV Rt-n belüli áthelyezéséről Hatályon kívül helyezések 47/2009 (VI.19. MÁV Ért.20.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkakör-elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól Gy /2004. Minőségi csere eljárási szabályai tárgyú levél 11./2005 (VI.24. MÁV ÉRT. 25.) HVH sz. vezérigazgató-helyettesi utasítás A MÁV Rt. humán folyamatai (Humán kézikönyv) 6. kötet Munkaszerződés módosítás, jogi állomány változás fejezetből az Áthelyezés előkészítése rész 6.0 HATÁLYBA LÉPÉS Az utasítás rendelkezéseit szeptember hónap 1-jétől kell alkalmazni. 7.0 MELLÉKLETEK 1. sz. mellékletek: Általános munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója 1/a.: Általános munkaköri leírás formátuma 1/b.: Kitöltési útmutató az általános munkaköri leíráshoz 2. sz. mellékletek: Egyéni munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója 2/a.: Egyéni munkaköri leírás formátuma 2/b.: Kitöltési útmutató az egyéni munkaköri leíráshoz 3. sz. melléklet: Kérelem/Engedély pozíció betöltéséhez dokumentum 4. sz. melléklet: A január 1-jétől hatályos MÁV Zrt. Munkaköri Kategóriákhoz tartozó személyi alapbérsávok 5. sz. melléklet: Értesítés a munkavállaló besorolási kategóriájáról 6. sz. melléklet: Munkaerő mozgás folyamat leírása és ábrája 7.sz. melléklet: MÁV Zrt. szakmai tevékenység alapú munkaköri rendszere Szarvas Ferenc s. k. elnök-vezérigazgató

11 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. mellékletek Általános munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója Általános munkaköri leírás 1. Munkakör megnevezése: 2. A munkakör célja: 3. F feladatok és a feladatok végeredménye: 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) 4. Dimenziók: 5. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: 6. A munkakör betöltéséhez szükséges tudás, gyakorlat, kompetenciák: Tudás: Ismeretek: Gyakorlat: Szakmai gyakorlat / vezetési gyakorlat: Viselkedési jellemz k:

12 1408 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 7. Munkakörülmények: 8. A munkakör összefüggései - a munkaköri kapcsolatok jellemz i: a.) Irányítási jellemz k: - Felettes: - Beosztottak: b.) A munkakör kerete és határai: c.) Kapcsolatok: - Bels : - Küls :

13 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1409 Kitöltési útmutató az általános munkaköri leíráshoz 1. A munkakör pontos megnevezése. 2. A munkakör célja: Ebben a pontban a következ kérdésre adjon választ: Miért, minek az érdekében van a munkakör? A válasz összegezze a munkakör szerepét a szervezet szempontjából. A munkakör célját röviden, lényegre tör en, felesleges magyarázatoktól mentesen, lehet leg egy mondatban fogalmazza meg. Tartózkodjon a túl általános megfogalmazástól, de ne merüljön el túlzottan a részletekben sem. A válaszadásnál kimondottan erre a munkakörre koncentráljon, kerülje el azt, hogy a megfogalmazás több munkakörre is vonatkozzon. Például: a forgalmi vonalirányító munkakör célja a következ lehet: Egy meghatározott vonalon, vagy vonalszakaszon belül, egy vagy több rendelkezési szakaszon, valamint a KÖFE vonalakon, a vonatközlekedés operatív tervezése, szervezése és lebonyolításának irányítása, a vonatinformációk rögzítése a szolgáltatás min ségének biztosítása érdekében. 3. F feladatok és a feladatok végeredménye: A munkaköri leírás e részének az a célja, hogy teljes és átfogó képet nyújtson a munkakörr l, azonosítsa a munkakört l elvárt eredményt. Lehet ség szerint fontossági vagy gyakorisági sorrendben foglalja össze a munkakör f feladatait, és a feladatoktól elvárt végeredményt, úgy, hogy kapjanak hangsúlyt azok a tevékenységek, amelyek elvezetnek a végeredményhez, egyúttal rögzítse is a megkülönböztet végeredményt, amelyet el kell érni a munkavégzés során. Azt hangsúlyozza ebben a részben, hogy mit végez és miért (mi célból, minek az érdekében) a munkakör (ne pedig azt, hogyan). Az alábbi szerkezetet és formát célszer használni: Mire irányul a cselekvés.. mit cselekszik.. milyen eredménnyel. Például: A területére vonatkozóan a technológiai szabályozásokat kidolgozza, felülvizsgálja, módosítja a vonatközlekedés, a tolatás és a kiszolgálás ésszer, gazdaságos és biztonságos lebonyolítása érdekében. Az üzletág tervezési, beszámolási rendszerének kialakítja, m ködteti és irányítja az üzletág eredményességének növelése érdekében. Célszer kiindulásként a munkakörre meghatároznia azokat a f területeket, ahol a munkakörben valamilyen eredmény, elvárás mutatkozik, és ezek alapján a f feladatokat és végeredményüket megfogalmaznia. Az egyértelm ség érdekében használjon cselekv igéket. Figyeljen a fogalmazás árnyaltságára (pl. nem mindegy, hogy az adott munkakör betölt je dönt a feladat elvégzésér l, irányítja vagy elvégzi a feladatot). Ügyeljen arra, hogy az egyes munkakörök között ne legyenek átfedések: legyen reális és pontos! 4. Dimenziók: Ez a rész a munkakör szervezeti hatásának mennyiségi (mérhet ) jellemz it tartalmazza, és annak a területnek a nagyságát, amelyre a munkakör hatással van, függetlenül attól, hogy a hatás közvetlen vagy közvetett. A dimenziók lehetnek pénzügyi jellemz k, létszám, egyéb jellemz k. Pénzügyi jellemz k: különféle, a mérleg vagy az eredménykimutatás szerint értelmezhet pénzügyi adatokat, illetve azok egyes tételeit (pl. készletszint, pénzforgalom, értékesítés nettó árbevétele, anyagköltség, adózott eredmény, projekt költség, stb.) tartalmazzák. Létszám: az adott munkakörnek közvetlenül és közvetve jelent munkakörök és/vagy személyek száma.

14 1410 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Egyéb jellemz k: Minden egyéb jelz számot, információt jelenítsen meg, amely a munkakör környezetét jellemzi, és a munkakör méretét, jellegzetességeit segít tisztázni (pl. termékek, vásárlók, szállítók, leányvállalatok száma, stb.). Célszer az utolsó érvényes (terv-, tény-) adatot szerepeltetni, legyen egyértelm, milyen adatot közöl! Minden esetben a munkakör szempontjából releváns adatokra koncentráljon. Rendszerint 3-4 adat elégséges, a túl sok és részletes adat az áttekinthet séget megnehezíti. Dimenziót csak abban az esetben határozzon meg a munkakörre, amennyiben az a munkakörre értelmezhet. A dimenzió nélküli munkakörökben nem releváns a dimenzió megadása. Ebben az esetben szerepeltesse a dimenzió nélküli munkakör megjegyzést. 5. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: Írja le a munkaköri tevékenység jellegét, termékének, szolgáltatásának természetét, kiemelhet környezeti jellemz it. Például: munkakör jellege: irányítói, értékesítési, szolgáltatói, adminisztratív, stb., kik a vásárlói, milyen er s a verseny. 6. Tudás, gyakorlat, kompetenciák: Itt szükséges összegezni mindazt a tudást (szakképzettséget, szaktudást, nyelvtudást és egyéb ismeretet), szakmai, illetve menedzsment tapasztalatot, kompetenciákat, amely a munkakör betöltéséhez szükséges. Figyeljen arra, hogy ne a munkakört jelenleg betölt személyhez köt d jellemz ket ismertesse! Segítséget jelent a munkaköri követelmények megfogalmazásánál, ha végiggondolja, milyen elvárásokat fogalmazna meg az adott munkakörben, ha hirdetés útján keresné a munkakörhöz a megfelel munkatársat. Tudás: szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: írja le a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, állami vagy vasúti szakképesítés szintjét, továbbá a típusát is, amennyiben a munkakör szempontjából célszer meghatározni. (Pl. közgazdasági egyetemi végzettség, vasipari szakma, stb.). Ha a munkakör nyelvismeretet igényel, jelölje meg a munkakör betöltéséhez szükséges nyelv, és a nyelvismeret szintjét is. (Pl. tárgyalási szint angol nyelvtudás.) ismeretek: rögzítse a munkakör betöltéséhez szükséges speciális, a szakterülettel, szervezettel kapcsolatos szakmai ismereteket. Pl. munkajogi ismeretek, az általános társasági folyamatok mellett a szakterület speciális üzleti folyamatainak és azok kapcsolatrendszerének ismerete. Gyakorlat: Amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges, határozza meg a szakmai vagy vezetési gyakorlatot, valamint a mértékét konkrét id tartam megjelölésével: szakmai gyakorlat: az adott szakterületen a munkakör ellátásához szükséges szaktudás és tapasztalat megszerzését biztosító korábbi munkavégzés. (Amennyiben a munkakör ellátásához szükséges, adja meg a MÁV Zrt-n belüli gyakorlati id t is.) vezetési gyakorlat: (beosztott) munkavállalók irányításában, koordinálásában szerzett gyakorlat, szakterülett l függetlenül. (Ide sorolható a projektvezet i, team-vezet i és termelésirányítási gyakorlat is.) Viselkedési jellemz k: Azokat a viselkedési jellemz ket sorolja fel, amelyek az adott munkakörben a hatékony teljesítmény eléréséhez szükségesek, a hatályos szabályozás alapján. 7. Munkakörülmények: Az adott munkakörre jellemz munkakörülményi tényez ket kell megjeleníteni. Ide tartoznak: a munkakör ellátásához szükséges fizikai er kifejtés és/vagy terhelés,

15 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1411 a munkakörnyezet jellemz i (a munka elvégzése során jelentkez kellemetlen környezeti feltételek), egyéb rizikótényez k (amelyek növelik a személyi sérülés vagy betegség kockázatát). 8. A munkakör összefüggései a munkaköri kapcsolatok jellemz i: A leírtak tájékoztassanak a munkakör környezetével és a körülményeivel kapcsolatos legfontosabb tényez kr l, és ismertessék a munkakör beilleszkedését a szervezetbe. Irányítási jellemz k: Felettes: Nevezze meg, mely munkakör a felettes munkakör, és hogyan, milyen gyakorisággal irányítja, motiválja és ellen rzi a munkakört, milyen a jelentési kötelezettség rendszere. Beosztottak: Nevezze meg, mely munkaköröket irányítja a munkakör, milyen gyakorisággal, hogyan történik az irányítás, motiválás és ellen rzés, milyen a kapcsolatok természete és kiterjedtsége. A munkakör kerete és határai: Ismertesse, milyen keretek (pl. a vállalat politikái, folyamatai, rendszerei) között m ködik a munkakör, illetve ezek a keretek hogyan változnak. Kapcsolatok: Sorolja fel az öt legfontosabb küls és bels partnert, amellyel a munkakörnek kapcsolatot kell tartania. Ha jellemz, akkor tüntesse fel a kapcsolattartás gyakoriságát is.

16 1412 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám 2. sz. mellékletek Egyéni munkaköri leírások formátuma és kitöltési útmutatója Egyéni munkaköri leírás 1. Munkakör megnevezése: 2. Munkavállaló neve: 3. Munkavállaló törzsszáma: 4. Szervezet (elnevezés és MSZSZ szerinti szervezeti ábra): 5. A munkakör célja: 6. F feladatok és a feladatok végeredménye: F feladatok: Dimenziók: 8. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: 9. A munkakör betöltéséhez szükséges tudás, gyakorlat, kompetenciák: Tudás: Szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: Ismeretek:

17 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1413 Gyakorlat: Szakmai gyakorlat/ vezetési gyakorlat: Viselkedési jellemz k: 10. Munkakörülmények: 11. A munkakör összefüggései - a munkaköri kapcsolatok jellemz i: a.) Irányítási jellemz k: - Felettes: - Beosztottak: b.) A munkakör keretei és határai: c.) Kapcsolatok: - Bels : - Küls : Dátum: Munkáltatói jogkört gyakorló. Munkavállaló

18 1414 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám Kitöltési útmutató az egyéni munkaköri leíráshoz Kérjük, hogy a munkaköri leírást az általános munkaköri leírás figyelembe vételével, ugyanakkor a munkahelyi specialitások bemutatásával készítse el. 1 A munkakör pontos megnevezése A munkakörön belül a munkavállaló által betöltött pozíció pontos megnevezése, ami meg kell, hogy egyezzen az általános munkaköri leírásban rögzített névvel A munkavállaló neve, törzsszáma: A munkakört betölt személy adatait írja be. A munkaköri leírás további részeinek kitöltése során azonban a munkakörre, és ne a személyre vonatkozó jellemz ket fogalmazza meg! 4. Szervezet: Adja meg azon szervezet nevét (a MÁV Zrt. munkaszervezetének hatályos M ködési és Szervezeti Szabályzata MSZSZ szerinti megnevezést használva), ahol a munkakör található. Ábrázolja a munkakör elhelyezkedését a szervezeti ábrában, a munkakör felett és alatt két-két vezet i szintig. Tüntesse fel az adott munkakör mellett lév szervezeteket vagy munkaköröket, további részletezés nélkül. 5. A munkakör célja: Ebben a pontban a következ kérdésre adjon választ: Miért, minek az érdekében van a munkakör? A válasz összegezze a munkakör szerepét a szervezet szempontjából. A munkakör célját röviden, lényegre tör en, felesleges magyarázatoktól mentesen, lehet leg egy mondatban fogalmazza meg. Tartózkodjon a túl általános megfogalmazástól, de ne merüljön el túlzottan a részletekben sem. A válaszadásnál kimondottan erre a munkakörre koncentráljon, kerülje el azt, hogy a megfogalmazás több munkakörre is vonatkozzon. Például:a forgalmi vonalirányító munkakör célja a következ lehet: Egy meghatározott vonalon, vagy vonalszakaszon belül, egy vagy több rendelkezési szakaszon, valamint a KÖFE vonalakon, a vonatközlekedés operatív tervezése, szervezése és lebonyolításának irányítása, a vonatinformációk rögzítése a szolgáltatás min ségének biztosítása érdekében. 6. F feladatok és a feladatok végeredménye (maximum 8 pontban): A munkaköri leírás e részének az a célja, hogy teljes és átfogó képet nyújtson a munkakörr l, azonosítsa a munkakört l elvárt eredményt. Tartalmának az általános munkaköri leírással konzisztensnek kell lennie, de a munkaköri feladatok közül csak azokat jelenítse meg, amelyet a munkakör adott betölt jét l elvárnak. 5-8 pontban, lehet ség szerint fontossági vagy gyakorisági sorrendben foglalja össze a munkakör f feladatait, és a feladatoktól elvárt végeredményt, úgy, hogy kapjanak hangsúlyt azok a tevékenységek, amelyek elvezetnek a végeredményhez, és egyúttal rögzítse is a megkülönböztet végeredményt, amelyet el kell érni a munkavégzés során. Azt hangsúlyozza ebben a részben, hogy mit végez és miért (mi célból, minek az érdekében) a munkakör (ne pedig azt, hogyan). Az alábbi szerkezetet és formát célszer használni: Mire irányul a cselekvés.. mit cselekszik.. milyen eredménnyel. Például: A területére vonatkozóan a technológiai szabályozásokat kidolgozza, felülvizsgálja, módosítja a vonatközlekedés, a tolatás és a kiszolgálás ésszer, gazdaságos és biztonságos lebonyolítása érdekében. Az üzletág tervezési, beszámolási rendszerét kialakítja, m ködteti és irányítja az üzletág eredményességének növelése érdekében. Célszer kiindulásként a munkakörre meghatároznia azt az 5-8 f területet, ahol a munkakörben valamilyen eredmény, elvárás mutatkozik, és ezek alapján a f feladatokat és végeredményüket megfogalmaznia. Az egyértelm ség érdekében használjon cselekv igéket. Figyeljen a fogalmazás árnyaltságára (pl. nem mindegy, hogy az adott munkakör betölt je dönt a feladat elvégzésér l, irányítja vagy elvégzi a feladatot). Ügyeljen arra, hogy az egyes munkakörök között ne legyenek átfedések: legyen reális és pontos!

19 26. szám A MÁV Zrt. Értesítője Dimenziók: Ez a rész a munkakör szervezeti hatásának mennyiségi (mérhet ) jellemz it tartalmazza, és annak a területnek a nagyságát, amelyre a munkakör hatással van, függetlenül attól, hogy a hatás közvetlen vagy közvetett. A dimenziók lehetnek pénzügyi jellemz k, létszám, egyéb jellemz k. Pénzügyi jellemz k: különféle, a mérleg vagy az eredmény kimutatás szerint értelmezhet pénzügyi adatokat, illetve azok egyes tételeit (pl. készletszint, pénzforgalom, értékesítés nettó árbevétele, anyagköltség, adózott eredmény, projekt költség, stb.) tartalmazzák. Létszám: az adott munkakörnek közvetlenül és közvetve jelent munkakörök és/vagy személyek száma. Egyéb jellemz k: Minden egyéb jelz számot, információt jelenítsen meg, amely a munkakör környezetét jellemzi, és a munkakör méretét, jellegzetességeit segít tisztázni (pl. termékek, vásárlók, szállítók, leányvállalatok száma, stb.). Kérjük, hogy az utolsó érvényes (terv-, tény-) adatot szerepeltesse, és legyen egyértelm, milyen adatot közöl! Minden esetben a munkakör szempontjából releváns adatokra koncentráljon. Rendszerint 3-4 adat elégséges, a túl sok és részletes adat az áttekinthet séget megnehezíti. Dimenziót csak abban az esetben határozzon meg a munkakörre, amennyiben az a munkakörre értelmezhet. A dimenzió nélküli munkakörökben nem releváns a dimenzió megadása. Ebben az esetben szerepeltesse a dimenzió nélküli munkakör megjegyzést. 8. A munkakörbe tartozó feladatok alapján végzett tevékenység jellege: Írja le a munkaköri tevékenység jellegét, termékének, szolgáltatásának természetét, kiemelhet környezeti jellemz it. Például: munkakör jellege: irányítói, értékesítési, szolgáltatói, adminisztratív, stb., kik a vásárlói, milyen er s a verseny, stb. 9. Tudás, gyakorlat, kompetenciák: Itt szükséges összegezni mindazt a tudást (szakképzettséget, szaktudást, nyelvtudást és egyéb ismeretet), szakmai, illetve menedzsment tapasztalatot, kompetenciákat, amely a munkakör betöltéséhez szükséges. Figyeljen arra, hogy ne a munkakört jelenleg betölt személyhez köt d jellemz ket ismertesse! Segítséget jelent a munkaköri követelmények megfogalmazásánál, ha végiggondolja, milyen elvárásokat fogalmazna meg az adott munkakörben, ha hirdetés útján keresné a munkakörhöz a megfelel munkatársat. Nagyon fontos, hogy az általános munkaköri leírásban foglalt munkaköri követelmények, feltételek érvényesek az egyéni leírásra, tehát az abban foglaltakat kell ide is beírnia. Ett l eltérni csak abban az esetben lehet, ha a munkaköri pozíció speciális plusz ismereteket követel meg az általános leírásban foglaltakon felül. Tudás: szakképzettség, szaktudás, nyelvtudás: írja le a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, állami vagy vasúti szakképesítés szintjét, továbbá a típusát is, amennyiben a munkakör szempontjából célszer meghatározni. (Pl. közgazdasági egyetemi végzettség, vasipari szakma, stb.). Ha a munkakör nyelvismeretet igényel, jelölje meg a munkakör betöltéséhez szükséges nyelv, és a nyelvismeret szintjét is. (Pl. tárgyalási szint angol nyelvtudás.) ismeretek: rögzítse a munkakör betöltéséhez szükséges speciális, a szakterülettel, szervezettel kapcsolatos szakmai ismereteket. Pl. munkajogi ismeretek, az általános társasági folyamatok mellett a szakterület speciális üzleti folyamatainak és azok kapcsolatrendszerének ismerete. Gyakorlat: Amennyiben a munkakör betöltéséhez szükséges, határozza meg a szakmai vagy vezetési gyakorlatot, valamint a mértékét konkrét id tartam megjelölésével:

20 1416 A MÁV Zrt. Értesítője 26. szám szakmai gyakorlat: az adott szakterületen a munkakör ellátásához szükséges szaktudás és tapasztalat megszerzését biztosító korábbi munkavégzés. (Amennyiben a munkakör ellátásához szükséges, adja meg a MÁV Zrt.-n belüli gyakorlati id t is.) vezetési gyakorlat: (beosztott) munkavállalók irányításában, koordinálásában szerzett gyakorlat, szakterülett l függetlenül. (Ide sorolható a projektvezet i, team-vezet i és termelésirányítási gyakorlat is.) Viselkedési jellemz k: Azokat a viselkedésjellemz ket sorolja fel, amelyek az adott munkakörben a hatékony teljesítmény eléréséhez szükségesek, a hatályos szabályozás alapján. 10. Munkakörülmények: Az adott munkakörre jellemz munkakörülményi tényez ket kell megjeleníteni. Ide tartoznak: a munkakör ellátásához szükséges fizikai er kifejtés és/vagy terhelés, a munkakörnyezet jellemz i (a munka elvégzése során jelentkez kellemetlen környezeti feltételek), egyéb rizikótényez k (amelyek növelik a személyi sérülés vagy betegség kockázatát). 11. A munkakör összefüggései a munkaköri kapcsolatok jellemz i: A leírtak tájékoztassanak a munkakör környezetével és a körülményeivel kapcsolatos legfontosabb tényez kr l, és ismertessék a munkakör beilleszkedését a szervezetbe. Irányítási jellemz k: Felettes: Hogyan irányít, motivál és ellen riz, milyen gyakorisággal a felettes, milyen a jelentési kötelezettség rendszere. Beosztottak: Hogyan irányít, motivál és ellen riz, milyen gyakorisággal a munkakör betölt je, milyen a kapcsolatok természete és kiterjedtsége. A munkakör kerete és határai: Ismertesse, milyen keretek (pl. a vállalat politikái, folyamatai, rendszerei) között m ködik a munkakör, illetve ezek a keretek hogyan változnak. Kapcsolatok: Sorolja fel az öt legfontosabb küls és bels partnert, amellyel a munkakör betölt jének a munkakörb l adódóan kapcsolatot kell tartania, akit l információt kell kapnia, vagy akinek információt kell adnia. Ha jellemz, akkor tüntesse fel a kapcsolattartás gyakoriságát is. A munkaköri leírás aláírásának sorrendje: 1. Munkáltatói jogkört gyakorló 2. Munkavállaló (a munkakör betölt je) A humánpartner ellenjegyzésével igazolja, hogy az egyéni munkaköri leírás az általános munkaköri leírásnak megfelel tartalommal készült el.

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő

6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 6. szám Rail Cargo Hungaria Értesítő 2/2011. (VI. 8.) CFO sz. Chief Financial Offi cer utasítás a belföldi kiküldetés elrendeléséről, költségelszámolásáról és nyilvántartásáról... 2 3/2011. (VI. 8.) CFO

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 2-i ülésére Tárgy: Intézményvezető felmentése, igazgatói pályázat kiírása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 Egységesen eredményesebben

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0753-06/1 Emberi erıforrás-menedzsment bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI

A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS SZAKMAI KÉRDÉSEI Dr. Koch Mária az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága munkaadói oldalának tagja, a MUFOSZ Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség elnöke,

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye:

Állás azonosító: Foglalkoztató azonosító: Érkeztető bélyegző helye: A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat munkatársa tölti ki Az adatrögzítő neve: Felelős ügyintéző neve: Bejelentés módja: szóban írásban Nyilvántartásba vétel dátuma: Foglalkoztató azonosító: Állás azonosító:

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség

UL Tanúsítási Kézikönyv - ULKK / MRSZ - Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség A.4. Felelősségek az MRSZ - Motoros Könnyű repülő Sport Szövetség MKSSZ Légi alkalmasság Tanúsítás folyamatában: A.4.1. Felelősségek a SES A1 és az UL A2 területek Légi alkalmasság felülvizsgáló folyamatában:

Részletesebben

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás

I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás I. Felvételi javaslat, kinevezés módosítás Felvételi javaslatot, kinevezés módosítására irányuló feljegyzést kizárólag az személyügyi feladatokat ellátó munkatársai indíthatnak. Kapcsolódó dokumentumok:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7

54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő. Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő É 1/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására

Salgótarján Megyei Jogú Város. J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 14414/2015 J a v a s l a t a Szakembereket Salgótarjánba! programról szóló /2015.(...) önkormányzati rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú)

MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) 6/2014. (I. 16.) határozat 1. sz. melléklete MUNKASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA (1. számú) Melyet megkötöttek egyrészről: a BARCIKA ART Kft. (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5., képviseletében: Kazincbarcika

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről

/2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás. a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről /2015. (MÁV Ért )EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző programjának működtetéséről Jóváhagyta: Dávid Ilona elnök-vezérigazgató MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosítás leírása

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók

Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók Munkaköri rendszer kialakítása, munkaköri leírások, munkakör-értékelés Larskol Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Kik vagyunk?

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezett módosításáról (hatálybalépés: 2015. január 1.)

A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezett módosításáról (hatálybalépés: 2015. január 1.) A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezett módosításáról (hatálybalépés: 2015. január 1.) A munkáltató, a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának céljaként

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM A Miskolc, 2015 Szabályzat érvényességi ideje: határozatlan 7.15. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM A A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 38/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült 8 példányban.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE

AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS KLINIKAI IDEGTUDOMÁNYI INTÉZET KERETÉBEN TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKMAI FELÜGYELETÉNEK RENDJE Jóváhagyta: A dokumentum kódja: SZ-17/M01 Változat száma: 01 Prof. Dr. Nagy

Részletesebben

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk.

GO-HUMAN. Cégbemutató. A humánerőforrás a mi szakterületünk. Cégbemutató A humánerőforrás a mi szakterületünk. MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS Mi a munkaerő-kölcsönzés? A munkaerő-kölcsönzés a legelterjedtebb atipikus foglalkoztatási forma, melynek keretében a foglalkoztató

Részletesebben

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június

A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata. 2009. június A BorsodChem Csoport Etikai Vonal Szabályzata 2009. június 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA Az Etikai Vonal működésének részletes leírása, a felelősség és hatáskörök egyértelmű rögzítése, a bejelentett panaszok

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. szeptember 15-től Kelt: Budapest, 2010. szeptember 15-én Lázár Vilmos elnök A MAGYAR LOVASSPORT SZÖVETSÉG (a továbbiakban: Szövetség) elnöksége a sportról szóló 2004.

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

Országos Egészségfejlesztési Intézet

Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Egészségfejlesztési Intézet (Budapest, Nagyvárad tér 2.) pályázatot hirdet egészségfejlesztő konzulens munkakör betöltésére Munkakör pontos megnevezése: egészségfejlesztő konzulens Főbb feladatai:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Integrált keretrendszer

Integrált keretrendszer Integrált keretrendszer Példa SAP R/3 Humán erőforrás gazdálkodás, személyügy Referencia modell 1 Humánerőforrás Személyzeti ügyek 2 Humánerőforrás Rendszerszervezése Üzleti Költség elszámolási Üzem Könyvelési

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. január 24-i ülésére Tárgy: Intézményvezetıi pályázatok Sorszám: IV./ 1 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Sápi András Igazgatási Osztály Tisztelt Képviselı-testület! Kulturális és Sport Bizottság Egyéb elıterjesztés Békés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 14 hetes szakmai gyakorlati képzési feladatok ellátására Amely létrejött egyrészről az Óbudai Egyetem (ÓE) Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Székhely: 1034

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben