Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész"

Átírás

1 Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész Jelen IBM Nemzetközi Passport Advantage Szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) értelmében az IBM, Passport Advantage ügyfelei számára a kijelölt programok használatához, frissítéséhez és támogatásához mennyiségi áron ad jogosultságokat. A Vevő Eredeti vállalata és az IBM Eredeti vállalata egyet ért abban, hogy jelen Szerződés értelmében a Szerződés betartását saját Vállalkozásukon belül összehangolják. Jelen Szerződésben az IBM a Választható Termékeket kínáló IBM Vállalkozást jelenti, a Vevő pedig az ügyfél Vállalkozását, amely a szerződésnek megfelelően megrendeli azokat. A Vevő Eredeti vállalata az a jogi személy, amely az IBM Nemzetközi Passport Advantage szerződés Regisztrációs űrlapján magát Eredeti Helyszínként (Originating Site) azonosító Vállalkozásnak a része. Az IBM Eredeti vállalat az a jogi személy az International Business Machines Corporation Vállalkozáson belül, amely a Vevő Eredeti vállalatának megrendeléseit fogadja. Jelen Szerződés aláírása a felek azon egyetértésében történik, hogy annak feltételeihez mindkét fél kötve van. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés egy-egy példányát a résztvevő vállalatai rendelkezésére bocsátja. A Vállalat szó meghatározása az alábbi 2. Vállalat szakaszban található. A jelen Szerződés keretében választható termékek (a továbbiakban Választható Termékek ) a következőket tartalmazzák: kereskedelmi forgalomban kapható IBM programok, harmadik fél végfelhasználói licencszerződéséhez kötött egyes programok (a továbbiakban nem IBM Programok ), az IBM szavatosság nélkül nyújtott programjaira vonatkozó licencének hatálya alá tartozó meghatározott nem IBM és IBM Programok támogatása ( Korlátozott támogatás ), valamely Program használati jogosultságának kiterjesztése, IBM cserék, versengő termékek cseréje, IBM Szoftverkarbantartás éves meghosszabbítása, IBM Szoftverkarbantartás újraindítása, Harmadik Fél éves Szoftverkarbantartásának meghosszabbítása, Harmadik Fél Szoftverkarbantartásának újraindítása és a Korlátozott támogatás meghosszabbítása. A Vevő Eredeti vállalata jelen Szerződés feltételeit változtatások nélkül elfogadja, és ennek tényét minden egyes résztvevő vállalata elismeri az IBM Nemzetközi Passport Advantage Regisztrációs űrlap kitöltésével és annak az IBM-hez, illetve a Választható Termékek beszerzésére kiválasztott viszonteladóhoz (viszonteladóihoz) (a Vevő viszonteladói ) történő visszajuttatásával. Jelen Szerződés a Vevő legelső, Választható termékekre vonatkozó rendelésének IBM-hez történő beérkezése napjával lép hatályba ( hatálybalépés időpontja ), és hatályban marad mindaddig, amíg a Vevő Eredeti Vállalata vagy az IBM Eredeti Vállalata a Szerződés megszűnése című, 11-es számú fejezetben leírtaknak megfelelően fel nem mondja azt. Ezekre az ügyletekre vonatkozóan a jelen Szerződés a mellékletekkel és a hozzá tartozó dokumentumokkal (pl.: Regisztrációs űrlap, Jogosultsági igazolás, számlák) együtt (a továbbiakban: Csatolt Dokumentumok ) alkotják a teljes szerződést, és a felek között a Passport Advantage-ről folytatott mindenféle írott vagy szóbeli megállapodás helyébe lépnek. A különböző dokumentumokban foglalt rendelkezések esetleges ellentmondása esetén a melléklet rendelkezései érvényesek a Szerződés rendelkezéseivel szemben, illetve Csatolt Dokumentumok létezése esetén az azokban foglalt rendelkezések az irányadóak a Szerződés, illetőleg a mellékletek rendelkezéseivel szemben. Az IBM Nemzetközi Programfelhasználási Szerződésének (a továbbiakban IPLA ) Felelősség korlátozása, Általános rendelkezések és Alkalmazandó jog, Joghatóság és Döntőbíróság című fejezeteiben foglalt feltételek, beleértve a vonatkozó Országfüggő feltételeket is, a jelen Szerződés részét képezik, és hivatkozásként szerepelnek is benne az alábbi változtatásokkal: 1. A Program kifejezés helyett a "Választható Termék" szerepel. 2. Ha az IPLA Felelősség korlátozása szakasza másként nem rendelkezik, akkor minden tényleges közvetlen kár megtérítésének összege a kereset tárgyát képező Program értékéig, rögzített határidejű licenc esetén 12 havi díj összegéig terjedhet. 3. Ezt a mondatot: A felek összes joga és kötelezettsége azon ország bíróságainak hatáskörébe tartozik, amelyben a Vevő a programlicencet megvásárolta, a következő mondat váltja ki: A felek jogai és kötelezettségei csak abban az országban érvényesek, amelyben az ügyletet teljesítették, vagy ha az IBM ezzel egyet ért, abban az országban, amelyben a Választható Terméket a termelőtevékenység érdekében használatba vették, azzal a kitétellel, hogy az összes licenc a különleges engedélyeknek megfelelően érvényes. 4. Ezt a kifejezést azon ország joga, amelyben a Vevő a Programlicencet vásárolta az Irányadó jog című alfejezetben a következő kifejezés váltja ki: azon ország joga, amelyben az ügyletet teljesítették. Az IPLA egy példánya akár füzetben akár CD formájában teljes terjedelmében megtalálható a Passport Advantage Kezdőcsomagban. Ugyanez beszerezhető az IBM-től vagy az IBM viszonteladóitól, továbbá rendelkezésre áll a Világhálón is: ibm.com/software/sla. 1. oldal

2 A szerződés elfogadása után 1) hacsak ezt az irányadó jogszabályok nem tiltják, vagy másként nem kerül meghatározásra, a jelen Szerződésnek, és Csatolt Dokumentumainak megbízható eszközökkel készült minden másolata (pl. fénymásolat vagy fax) eredetinek tekintendő, valamint 2) minden, jelen Szerződés keretében megrendelt Választható Termékre vonatkozik a Szerződés. Ha az IBM egy Választható Terméket kivon a forgalomból, a Vevő azontúl nem jogosult az adott termék beszerzésére ezen Szerződés keretében. Ha az IBM egy programot vagy egy programváltozatot kivon a forgalomból, a Vevő az ilyen kivonás hatályba lépésének napján, illetve attól kezdődően nem növelheti a szóban forgó Termék használati szintjét a már megszerzett jogosultságokon túl az IBM előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet az IBM csak indokolt esetben tagad meg. Az Évforduló a hatálybalépés időpontjának éves fordulónapját követő hónap első napja, kivéve, ha a hatálybalépés időpontja hónap első napjára esik, ekkor a hatálybalépés időpontjának éves fordulónapja az Évforduló. A Program a következőket jelenti, beleértve a programról készült összes teljes vagy részleges másolatot: 1) géppel olvasható utasítások és adatok, 2) összetevők, 3) hangi és képi tartalom (például: képek, szövegek, felvételek, ábrák) 4) kapcsolódó licencköteles anyagok és 5) licenchasználati dokumentumok és kulcsok, valamint dokumentáció. Az Időszak az az időtartam, amely vagy a Vevő első rendelésének IBM általi elfogadása napján (kezdő időszak esetében), vagy (későbbi időszak esetében) az Évforduló napján kezdődik, és a következő Évforduló napját megelőző napig tart. 1. Választható Termékek A Választható Termékek kizárólag a Vevő üzleti vállalkozásán belül használhatóak, azokat nem lehet harmadik félnek továbbértékesíteni, bérbeadni, kölcsönbe adni, harmadik félre átruházni. Jelen feltételekbe ütköző bármilyen ezekre irányuló kísérlet érvénytelen. Ezen túl, a fenti Választható Termékek nem használhatók harmadik fél kereskedelmi célú világhálós megjelentetésére, sem más kereskedelmi információtechnológiai szolgáltatásra. Amennyiben a Választható Terméket államhatáron keresztül szállítja, és bármely hatóság illetéket, adót, letétet vagy díjat (beleértve a Választható Termék behozatala vagy kivitele miatti forrásadót, illetékeket, vámot vagy más fizetési kötelezettségeket) vet ki a termékekre, a Vevő elfogadja, hogy felelősséget vállal, és az illeték-, adó-, letét- vagy más fizetési kötelezettségének eleget tesz. Ezek körébe nem tartoznak bele az IBM nettó árbevétele után kiszabott adók. Az IBM ellentétes értelmű nyilatkozatának hiányában a nem IBM programok és Harmadik Féltől származó szoftverek karbantartása (az alábbi 3. Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás szakasz (a) Szoftverkarbantartás bekezdésében meghatározott módon) MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS/SZAVATOSSÁG NÉLKÜL TÖRTÉNIK. A nem IBM gyártók, fejlesztők, szállítók vagy kiadók azonban a saját jótállásukat is nyújthatják a Vevőnek. 1. IBM Programok Felhasználási Engedély: Az IBM egy program jogosult használatát a Felhasználási Engedélyben (a továbbiakban: FE ) tanúsítja. A jogosult használat szintjének mértékére példa többek között a másolatok, processzorok vagy felhasználók száma. A FE a hozzá tartozó kifizetett számlával vagy nyugtával kiegészítve bizonyítja a Vevő felhasználási jogosultságának szintjét. A jelen Szerződés hatálya alatt, és az azt követő két éven át az IBM jogosult a Vevő Szerződésnek való megfelelőségét annak helyiségeiben, a normál munkaidő alatt, a szokásos üzletmenet minimális megzavarása mellett ellenőrizni. Az IBM a Vevő előzetes engedélyével, amelyet a Vevő ok nélkül meg nem tagadhat, az ellenőrzést független auditor bevonásával is végezheti. Verziók és platformok: A Vevő a programokat és az azokhoz tartozó felhasználói dokumentációt a kereskedelemben elérhető bármely nemzeti nyelven a FE-ben foglalt jogosultsági szint mértékéig használhatja. A Vevő jogosult a jelen Szerződés keretében beszerzett Programo(ka)t bármely olyan platformon vagy operációs rendszeren működtetni, amelyhez az IBM a Passport Advantage keretében jelenleg programkódot ad, kivéve, ha a Program a beszerzés időpontjában platform- vagy operációsrendszer-függőnek minősül. IBM cserék: A jelen szerződés hatálya alá tartozó IBM programok kiváltására szolgáló egyes programok licencei alacsonyabb áron szerezhetők be. A Vevő beleegyezik abba, hogy a csereprogramok telepítése után nem használja a helyettesített IBM programokat. Versengő termékek cseréje: Megadott nem IBM Programok (lásd az alábbi 2. Nem IBM programok szakaszt) helyébe lépő egyes Programok licencei alacsonyabb áron is beszerezhetők lehetnek. A Vevő beleegyezik abba, hogy a csereprogramok telepítése után nem használja a helyettesített nem IBM programokat. Licenc: A jelen Szerződés keretében beszerzett IBM Programokra az IPLA feltételei az irányadók. Ha jelen Szerződés és az IPLA rendelkezései között, ideértve a Licencinformációs ( LI ) dokumentumot is, 2. oldal

3 ellentmondás van, a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók. Az IPLA és a hozzátartozó LI dokumentumok megtalálhatók a Világhálón: ibm.com/software/sla. 2. Nem IBM Programok Licenc: A jelen Szerződés keretében beszerzett Nem IBM Program használatának engedélyezésére a programot kísérő, harmadik féltől származó, végfelhasználói programlicenc szerződés feltételei vonatkoznak. Ha a jelen Szerződés és a harmadik féltől származó végfelhasználói programlicenc szerződés rendelkezései között ellentmondás van, akkor a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók. Az IBM nem szerződő fél a harmadik féltől származó végfelhasználói licencszerződésben, és ennek keretében nem vállal semmiféle kötelezettséget. 3. Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás (a) Szoftverkarbantartás Az IBM szoftverkarbantartási szolgáltatást ( IBM Szoftverkarbantartás ) biztosít minden IPLA alapján licencelt IBM programhoz. Az IBM nem nyújt IBM Szoftverkarbantartást a nem IBM Programokhoz, illetve az IBM szavatosság nélküli programokra vonatkozó licencének hatálya alá tartozó Programokhoz (összefoglaló néven Kijelölt Programok ). A harmadik fél által biztosított szoftverkarbantartási szolgáltatásokra ( Harmadik Fél Szoftverkarbantartás ) a harmadik fél feltételei vonatkoznak, a nem IBM programlicencek mellett. A jelen Szerződésben a szoftverkarbantartás mind az IBM Szoftverkarbantartást, mind a Harmadik Fél Szoftverkarbantartását jelenti. Az IBM Szoftverkarbantartás a beszerzés napjával kezdődik, és a következő év ugyanazon hónapjának utolsó napjával ér véget, kivéve, ha a beszerzés napja a hónap első napjára esik, ekkor hatálya a beszerzés napjától számított tizenkettedik hónap utolsó napjával ér véget. IBM Programlicenchez tartozó IBM Szoftverkarbantartás érvényessége idején: (i) Az IBM a Vevő rendelkezésére bocsátja a legfrissebb, forgalomban lévő verziót, kiadást, és arra felhasználási jogot ad, illetve (ii) Az IBM támogatást nyújt a Vevőnek 1) rutin, rövid időtartamú telepítési és felhasználási (hogyan kell?) kérdésekben; valamint 2) programkóddal kapcsolatos kérdésekben ( Támogatás ). Ez a Támogatás valamely Program adott verziójára vagy kiadására vonatkozóan csak addig érhető el, amíg az IBM vagy a harmadik fél (értelemszerűen) vissza nem vonja annak támogatását. Ha a Támogatás megszűnik, a további Támogatás igénybevételéhez a Vevőnek be kell szereznie a Program támogatott verzióját, illetve kiadását. Az IBM Szoftvertámogatási életciklusra vonatkozó szabályai elérhetőek a következő címen: (iii) Az IBM telefonon, vagy lehetőség szerint elektronikus úton nyújt segítséget, kizárólag a Vevő információs rendszerének (IR) műszaki támogatását végző alkalmazottaknak, a Vevő IBM támogatóközpontjának szokásos munkaideje alatt. (Ezt a támogatást a Vevő végfelhasználói nem vehetik igénybe.) Az IBM az év minden napján, napi 24 órás, 1. Sürgősségi fokú támogatást nyújt. Részleteket az IBM Szoftvertámogatási útmutatójában talál: ibm.com/software/support. (iv) Az IBM megkövetelheti a távoli elérés engedélyezését a rendszerén a szoftverprobléma elkülönítése végett. Az IBM által eszközölt, a vevő engedélyével történő távoli hozzáférés során a Vevőt terheli annak a felelőssége, hogy a rendszer és a benne lévő adatok megfelelő védelmét biztosítsa. Az IBM Szoftverkarbantartás nem terjed ki 1) alkalmazások megtervezésére és fejlesztésére, 2) az IBM Programoknak az adott működési környezettől eltérő környezetben történő használatára, sem 3) az olyan termékek által okozott meghibásodásokra, amelyekre az IBM felelőssége a jelen Szerződés alapján nem terjed ki. (b) Korlátozott támogatás A Korlátozott támogatásra választható Kijelölt programok felsorolása a következő helyen található: A Korlátozott támogatás a beszerzés napjával kezdődik, és a következő év ugyanazon hónapjának utolsó napjával ér véget, kivéve, ha a beszerzés napja a hónap első napjára esik, ekkor hatálya a beszerzés napjától számított tizenkettedik hónap utolsó napjával ér véget. Amíg a Korlátozott támogatás hatályban van a Kijelölt Programra nézve: (i) Az IBM elérhetővé teszi a Kijelölt Program hibáinak általa készített javításait, ha vannak ilyenek. (ii) Az IBM támogatást nyújt a Vevőnek 1) rutin, rövid időtartamú telepítési és felhasználási (hogyan kell?) kérdésekben; valamint 2) programkóddal kapcsolatos kérdésekben. A Program egy adott verziójára és kiadására vonatkozó Korlátozott támogatás csak addig áll rendelkezésre, amíg az IBM vissza nem vonja a Korlátozott támogatást a Program e verziójára, kiadására vagy módosítására nézve. Ha a Korlátozott támogatás megszűnik, akkor az ilyen Támogatás további 3. oldal

4 igénybe vételéhez a Vevőnek be kell szereznie a Program támogatott verzióját, illetve kiadását. Az IBM Szoftvertámogatási Életciklus irányelvei a Korlátozott támogatásra nem vonatkoznak. (iii) Az IBM az Ön előfizetési szintje alapján segítséget nyújthat alkalmazások tervezéséhez és kifejlesztéséhez. (iv) Az IBM az Ön telephelye és előfizetési szintje alapján telefonos és elektronikus hozzáférésen alapuló segítséget nyújthat. Az ilyen támogatás biztosítása az információs rendszerek technikai támogatási személyzetének történik, az IBM támogatási központ szokásos munkaidejében (a közzétett főműszak idején). A Korlátozott támogatásra vonatkozó részleteket az IBM Szoftvertámogatási útmutatójában talál: ibm.com/software/support. (v) Az IBM megkövetelheti a távoli elérés engedélyezését a rendszerén a szoftverprobléma elkülönítése végett. Az IBM által eszközölt, a vevő engedélyével történő távoli hozzáférés során a Vevőt terheli annak a felelőssége, hogy a rendszer és a benne lévő adatok megfelelő védelmét biztosítsa. AZ IBM SZAVATOL AZÉRT, HOGY AZ IBM SZOFTVERKARBANTARTÁSI ÉS KORLÁTOZOTT TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGET MEGFELELŐ KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL LÁTJA EL. EZ A SZAVATOSSÁG A VEVŐ SZÁMÁRA NYÚJTOTT EGYETLEN SZAVATOSSÁG, ÉS MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT. Az IBM nem biztosít licenceket a Kijelölt Programokra jelen Szerződés hatálya alatt. (c) Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás automatikus éves meghosszabbítása Lejáró szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás meghosszabbítása írásos meghosszabbítási felhatalmazással (például megrendelőlap, megrendelési levél, vásárlási megrendelés) lehetséges a lejárati dátum előtt, e Szerződés feltételeivel összhangban. HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG, AKKOR A LEJÁRÓ SZOFTVERKARBANTARTÁS ÉS KORLÁTOZOTT TÁMOGATÁS AUTOMATIKUSAN MEGHOSSZABBODIK A KÖVETKEZŐ ÉVFORDULÓIG A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT ÉS AZ AKKOR HATÁLYOS MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJAZÁS MELLETT, HACSAK AZ IBM A LEJÁRATI DÁTUM ELŐTT NEM KAPJA MEG KÖZVETLENÜL VAGY EGY VISZONTELADÓN KERESZTÜL AZ ÍROTT ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY VEVŐ NEM KÍVÁNJA A MEGHOSSZABBÍTÁST. A VEVŐ BELEEGYEZIK A MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJAK MEGFIZETÉSÉBE. Az Évforduló napján beszerzett vagy meghosszabbított Szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás érvényessége további 12 hónap időtartamra hosszabbítható meg. Az Évforduló napjától eltérő napon beszerzett Szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás érvényessége a következő Évforduló napján hosszabbítható meg 12 hónapnál rövidebb további időtartamra, időarányos áron, ily módon terjesztve ki az érvényességet a következő évfordulóig. Ha a Vevő úgy dönt, hogy néhány vagy az összes Programlicenc esetében nem újítja meg a szoftverkarbantartási szolgáltatást, majd egy későbbi időpontban ezen Programlicencek bármelyikénél szeretné azt újból igénybe venni, akkor be kell szereznie az IBM Szoftverkarbantartás Újraindítása vagy a Harmadik Fél Szoftverkarbantartás Újraindítása szolgáltatást. (d) Adott Program szoftverkarbantartásának vagy Korlátozott támogatásának megszűnése Ha az IBM vagy a harmadik fél visszavonja egy bizonyos Program szoftverkarbantartását vagy Korlátozott támogatását, akkor a Vevő elfogadja, hogy (i) az IBM nem teszi lehetővé a Szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás meghosszabbítását az adott Programhoz; és (ii) ha a Vevő az adott IBM Programlicencre vonatkozó IBM Szoftverkarbantartási vagy Korlátozott támogatási szolgáltatást az értesítést megelőzően meghosszabbította, akkor az IBM saját belátása szerint vagy továbbra is biztosítja az adott Programlicenc IBM Szoftverkarbantartását vagy Korlátozott támogatását az abban az időpontban aktuális érvényességi időszak végéig, vagy időarányosan visszafizeti a Vevőnek a díjat. Ha a Vevő az adott Nem IBM Programra vonatkozó Harmadik Fél Szoftverkarbantartási szolgáltatást az értesítést megelőzően meghosszabbította, a harmadik fél továbbra is biztosítja az adott Nem IBM Programlicenc Harmadik Fél Szoftverkarbantartását az abban az időpontban aktuális érvényességi időszak végéig. Ellenkező esetben időarányosan visszafizeti a Vevőnek a díjat. 4. Határozott idejű licenc 4. oldal

5 Választható lehetőségként az IBM bizonyos programok használatára Határozott idejű licencet ad. A Határozott idejű licenc kifejezés azt jelenti, hogy a licenc érvényessége az IBM által a Program FE (PoE) dokumentumban megjelölt, határozott időszakra szól, melynek kezdete az a naptári nap, amelyen az IBM a Vevő megrendelését kézhez veszi, egy előző Határozott idejű licenc lejárati napját követő naptári nap, vagy az Évforduló dátumát követő naptári nap, amelyik alkalmazható. A Szoftverkarbantartás szerepel minden egyes Határozott időtartamra szóló licencben, és a Határozott időtartam végégig szól. (a) Határozott időtartamra szóló licencek automatikus megújítása Lejáró Határozott Idejű Licenc meghosszabbítása írásos meghosszabbítási felhatalmazással (például megrendelőlap, megrendelési levél, vásárlási megrendelés) lehetséges a lejárati dátum előtt, e Szerződés feltételeivel összhangban. HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG, AKKOR A LEJÁRÓ HATÁROZOTT IDEJŰ LICENCEK AUTOMATIKUSAN MEGHOSSZABBODNAK A LEJÁRÓ IDŐSZAKKAL MEGEGYEZŐ IDŐSZAKRA A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT ÉS AZ ILYEN PROGRAMLICENCEK HATÁLYOS MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJTÉTELEI MELLETT, HACSAK AZ IBM A LEJÁRATI DÁTUM ELŐTT NEM KAPJA MEG KÖZVETLENÜL VAGY EGY VISZONTELADÓN KERESZTÜL AZ ÍROTT ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY VEVŐ NEM KÍVÁNJA A MEGHOSSZABBÍTÁST. A VEVŐ BELEEGYEZIK AZ ILY MÓDON FELMERÜLŐ MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJAK MEGFIZETÉSÉBE. Ha a Vevő úgy dönt, hogy nem újítja meg határozott időtartamra szóló licencét, azzal vállalja, hogy a lejárat napjától kezdődően nem használja a Programot. Ha a lejárat napját követően a Vevő úgy dönt, hogy mégis használni kívánja a Programot, akkor a Határozott időtartamra szóló licenc megújítási díja helyett a Határozott időtartamra szóló licenc indításának díját kell megfizetnie. (b) Évfordulók koordinálása Kizárólag a legalább hat hónapos Határozott időtartamok esetében az Évfordulótól különböző napon megkezdett induló vagy folytatólagos Határozott időtartam megújítható a következő Évforduló napján, időarányos áron, így a Határozott időtartam kiterjeszthető a következő Évfordulóig. (c) Adott Programra vonatkozó Határozott Idejű Licenc megszűnése Ha az IBM vagy a harmadik fél (értelemszerűen) visszavonja a Határozott időtartamra szóló licenc lehetőségét valamely Program esetében, a Vevő elfogadja a következőket: (i) az adott Program esetében nem újítható meg a Határozott időtartamra szóló licenc; valamint (ii) ha a Vevő a visszavonásról szóló értesítést megelőzően megújította valamely Program Határozott időtartamra szóló licencét, akkor az IBM vagy a harmadik fél döntésétől függően vagy (a) továbbra is használhatja a Programot a Határozott időtartamra szóló licenc feltételeinek megfelelően az aktuális Határozott időtartam végéig, vagy (b) visszakapja a megfizetett licencdíj időarányos részét. 2. Vállalkozás Vállalkozás minden olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az Eredeti vállalatnak több mint 50%-ban tulajdonosa, az Eredeti vállalat több mint 50%-os tulajdonában van, vagy azzal közös tulajdonossal rendelkezik. Az Eredeti vállalat az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely jelen Szerződést egy Vállalkozás nevében jogosult aláírni, illetve felügyelni. Az Eredeti vállalat nem szükséges, hogy gazdasági társaság legyen, és lehet az egész Vállalkozás is. 3. Helyszín Helyszín : a Vállalat bármely megadott eleme, így az lehet egy fizikai hely vagy szervezeti egység, például osztály, részleg, leányvállalat vagy költséghely. Az Eredeti vállalati helyszín az Eredeti helyszín (Originating Site). Minden Helyszín megnevezése, melyre vonatkozóan a későbbiekben jelen Szerződés kiterjesztésre kerül: További helyszín (Additional Site). Amellett, hogy az IBM-től Választható Termékeket szereznek be, az Eredeti helyszín (Originating Site) és a További helyszínek (Additional Site) kiválaszthatnak egy-egy elsődleges viszonteladót, akitől a Választható Termékeket szintén beszerezhetik. Egy Helyszín bármikor, az IBM-nek küldött egy hónapos írásbeli értesítést követően új elsődleges viszonteladót választhat. Az IBM minden egyes Helyszín elsődleges viszonteladója számára hozzáférést biztosít a Helyszín minden szoftverkarbantartási megújítási adatához, beleértve azon szoftverkarbantartási jogosultságokra vonatkozó megújításokat is, melyeket a Helyszín nem az adott elsődleges viszonteladónál szerzett be. 5. oldal

6 A Vevő Eredeti vállalata felelős azért, hogy az összes Helyszín betartsa a jelen Szerződésben foglalt feltételeket. 4. Választható Termékek beszerzése A Passport Advantage hatálya alá tartozó Programokhoz további jogosultságokat csak a Programkód beszerzése után kaphat. Az IBM pénzvisszafizetési garancia csak az IBM Program licencének első alkalommal történő megvásárlásakor érvényes. Ha egy IBM Programlicenc határozott idejű és meghosszabbítható, akkor csak abban az esetben kérhet visszafizetést, ha a Programot és a hozzá tartozó PoE-t a kiindulási időszak első 30 napja alatt visszajuttatja. A Passport Advantage keretében minden egyes Választható Termékhez (köztük a CEO Termékkategóriákhoz is) Ajánlott Kötegár (Suggested Volume Price, SVP ) pontok vannak rendelve. A CEO Termékkategóriák (Választható Termékek csoportjai) beszerzése felhasználónként történik. Az első CEO Termékkategória ( Elsődleges Termékkategória ) beszerzésekor a Vevő saját Vállalatának összes Felhasználója számára meg kell, hogy vásárolja azt, de legalább a CEO Termékkategória Táblázatában (ibm.com/software/passportadvantage) megadott számú Felhasználó számára. A Felhasználó olyan egyén, akihez egy Programok másolására, használatára vagy használatának kiterjesztésére alkalmas gép tartozik. A CEO Termékkategória Táblázatában (ibm.com/software/passportadvantage) megadott kötelező felhasználószám elérése esetén további CEO Termékkategóriákat is beszerezhet. A további CEO Termékkategóriákat nem kell Vállalata összes Felhasználója számára megvennie. Egy Felhasználó a választott CEO Termékkategóriában található bármely, vagy mindegyik programot használhatja. Ugyanakkor, az összes ügyfélhozzáférésre használt IBM Programot ugyanabból a CEO Termékkategóriából kell beszerezni, amely a szóban forgó Programok által elért kiszolgálóprogramot is tartalmazza. CEO Termékkategóriák bővítése és szűkítése Az IBM bármelyik CEO Termékkategóriába fölvehet vagy bármelyikből törölhet Választható Termékeket. Ha az IBM töröl egy Választható terméket valamely CEO Termékkategóriából, a Vevő ezt a törölt Választható terméket továbbra is használhatja, de a Felhasználók száma nem haladhatja meg a törlést megelőzően bejegyzett létszámot. Felhasználók számának növelése Amennyiben a Vevő növeli a Felhasználók számát, minden egyes új Felhasználó számára jogosultságot kell szereznie az adott CEO Termékkategória használatára. Felhasználók számának csökkentése Amennyiben a Felhasználók létszáma csökken, a Vevőnek erről írásban kell értesítenie az IBM-et a következő Évforduló előtt. A Felhasználók száma csökkenhet átszervezés vagy átalakítás, továbbá a Vevő helyszínei közül egy vagy több eladása következtében. A Felhasználók számának átmeneti vagy idényjellegű okokra visszavezethető csökkenése nem minősül létszámcsökkenésnek. A Felhasználók számának csökkenése az SVP-szint visszaesését is eredményezheti. Ha egy CEO Termékkategória jogosult felhasználói létszáma az adott CEO Termékkategóriára meghatározott legkisebb felhasználói létszám alá csökken, akkor a Vevő nem hosszabbíthatja meg az IBM Szoftverkarbantartást a CEO Termékkategória alapján. 5. Kapcsolat SVP szint A kezdeti Kapcsolati SVP ( RSVP ) szintet a kezdő rendelés pontértéke határozza meg. A kezdő rendelés értékének legalább 500 pontot kell elérnie. Ha a Vevő egy Időszak során további Választható Termékeket szerez be, nagyobb KSVP szintet is elérhet. A nagyobb KSVP szint csak a magasabb szint elérése után beszerzett további Választható Termékekre vonatkozik, kivéve, ha valamely egyedi megrendelés pontértéke önmagában meghaladja a nagyobb SVP szint eléréséhez szükséges pontértéket. Ebben az esetben, erre a megrendelésre már a nagyobb SVP szint vonatkozik. A KSVP szintet az első és minden rákövetkező Évfordulón az előző Időszak során beszerzett Választható Termékek mennyisége határozza meg. Ha a rákövetkező Időszak során beszerzett Választható Termékek pontértéke kisebb, mint a pillanatnyi KSVP szint fenntartásához szükséges pontérték, akkor a következő Évfordulón a KSVP szint lecsökken a Vevő által pillanatnyilag beszerzett Választható Termékeknek megfelelő szintre, de legföljebb egy KSVP szinttel lesz kisebb. Kapcsolat SVP-szint tábla: KSVP-szint BL D E F G H Pontok < oldal

7 6. Viszonteladók Ha a Vevő a Választható Termékeket IBM viszonteladó(k)tól rendeli meg, az IBM nem felelős 1) a viszonteladók ügyleteiért, 2) bármely további, a Vevővel szemben fennálló kötelezettségükért, illetve 3) bármely, saját szerződéseik keretében a Vevőnek eladott termékért vagy szolgáltatásért. Amikor a Vevő egy viszonteladótól szerez be Választható Termékeket, a viszonteladó határozza meg a díjakat és a fizetési feltételeket. 1. Ha a Vevő a Választható Termékeket IBM viszonteladó(k)tól szerzi be, a Vevő közvetlenül a viszonteladónak fizet. 2. Ha a Vevő a Választható Termékeket az IBM-től szerzi be, (a) a Vevő tudomásul veszi, hogy az IBM által a számlán vagy az azzal egyenértékű dokumentumban meghatározott módon fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is; valamint, (b) ha bármilyen hatóság a Választható termékekre vámot, adót, illetéket vagy más díjat állapít meg (kivéve az IBM nettó árbevétele után fizetendő adókat), a Vevő vállalja, hogy az IBM által meghatározott módon megfizeti ezeket, vagy az azok alól őt mentesítő dokumentumokat benyújtja. 3. A Program licencéért fizetendő díj a licenc típusától függően egyszeri vagy rögzített időre vonatkozó díj is lehet. 8. Kölcsönös kötelezettségek Mindkét fél egyet ért abban, hogy a jelen Szerződés értelmében: 1. a tudomásukra jutott információk nem bizalmasak. Ha bármelyik fél az adatok bizalmas kezelésére tartana igényt, arról külön titoktartási szerződésben kell megállapodni; valamint 2. a felek közötti kommunikáció elektronikus úton is történhet. A kommunikáció ezen módja az alkalmazott jogszabályokban megengedett mértékben egyenértékű az aláírással hitelesített írásbeli közléssel. Mindkét fél elfogadja, hogy minden elektronikus úton továbbított üzenet esetében az elektronikus dokumentumban szereplő azonosító kód (melynek neve felhasználói azonosító ) elegendő a feladó azonosítására és a dokumentum hitelességének igazolására. 3. Az IBM a Vevőnek csak a jelen Szerződésben meghatározott licenceket és jogokat engedményezi. Semmiféle egyéb licencet vagy jogot (beleértve a szabadalmi oltalom alatt álló licenceket és jogokat is) nem engedményez. 9. Átruházás A Vevő a jelen Szerződést sem részben, sem teljes egészében nem ruházhatja át az IBM előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az erre irányuló bármilyen kísérlet érvénytelen. Az IBM ezt a hozzájárulást indokolatlanul nem tagadja meg. A jelen Szerződés részben vagy egészben történő átruházása olyan Vállalkozáson belül, amelynek valamelyik szerződő fél részese, illetve egyesülés vagy felvásárlás során létrejött jogutód részére, nem teszi szükségessé a másik fél írásbeli hozzájárulását. Az IBM a jelen Szerződésből folyó fizetéssel kapcsolatos jogait a Vevő hozzájárulása nélkül is átruházhatja. Az IBM részéről nem minősül átruházásnak, ha üzletmenetének egy részétől oly módon válik meg, amely azonos mértékben érinti összes ügyfelét. 10. A Szerződés feltételeinek módosítása Az IBM-nek jogában áll a jelen Szerződést módosítani, erről a Vevő Eredeti Vállalatát három hónappal korábban, levél vagy elektronikus levél útján köteles írásban értesíteni. A módosítás az IBM írásbeli értesítésében meghatározott dátummal lép hatályba. A Vevő egyet ért a módosítással, ha az IBM írásbeli értesítésében szereplő hatálybalépési dátumig nem értesíti írásban az IBM-et arról, hogy azt nem fogadja el. Az IBM bármikor bővítheti, illetve szűkítheti a Választható Termékek körét, továbbá módosíthatja az egyes Elérhető Termékek SVP árát vagy pontértékét. Egyéb esetekben a módosítások csak a Vevő Eredeti Vállalatának és az IBM Eredeti Vállalatának aláírásával lépnek hatályba. A Vevőtől származó minden egyéb, rendelésben vagy írásban közölt további vagy ettől eltérő feltétel érvénytelen. 11. A Szerződés megszűnése A jelen Szerződést a Vevő Eredeti Vállalata külön indokolás nélkül egy hónapos felmondási idővel mondhatja fel, írásban. A jelen Szerződést az IBM Eredeti Vállalata három hónapos felmondási határidővel mondhatja föl, írásban. Ha a Vevő a felmondásról szóló írásbeli értesítést megelőzően bármelyik IBM Programra vonatkozóan meghosszabbítja az IBM Szoftverkarbantartást, az IBM, saját belátása szerint a szóban forgó programra vonatkozóan vagy folytatja az IBM Szoftverkarbantartást az akkor érvényes Időszak végéig, vagy időarányosan 7. oldal

8 visszafizeti a díjat a Vevőnek. Ha a Vevő a felmondásról szóló írásbeli értesítést megelőzően bármelyik Nem IBM Programra vonatkozóan meghosszabbítja a Harmadik Fél Szoftverkarbantartást, a harmadik fél, saját belátása szerint a szóban forgó Nem IBM programlicencre vonatkozóan folytatja a Harmadik Fél Szoftverkarbantartást az akkori érvényességi időszak végéig. Ellenkező esetben a licenctulajdonos harmadik fél időarányosan visszafizeti a díjat a Vevőnek. A Vevő Eredeti Vállalata részéről a Szerződés felmondottnak tekinthető, ha sem a Vevő Eredeti Vállalata, sem annak valamelyik résztvevő Vállalkozása 24 egymást követő hónapban nem adott le rendelést egyetlen Választható Termékre sem, illetve ha nem rendelkezik érvényes Szoftverkarbantartással. Bármelyik fél élhet a felmondás jogával, ha a másik nem tesz eleget a Szerződés bármely feltételének, azzal a kikötéssel, hogy a feltételeknek eleget nem tevő felet írásban értesíteni kell, és elegendő időt kell számára adni, hogy elmaradt kötelezettségeinek eleget tehessen. A jelen Szerződés olyan feltételei, amelyek természetüknél fogva a Szerződés megszűnésén túl is érvényesek, teljesülésükig hatályban maradnak, és a megfelelő jogutódra, illetve engedményesre vonatkoznak. 12. Földrajzi hatály A jelen Szerződés feltételei azokban az országokban érvényesek, amelyekben 1) az IBM Választható Termékeit közvetlenül terjeszti, illetve 2) Választható Termékei más módon szerezhetők be. 8. oldal

9 Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 2. rész - Országfüggő rendelkezések A jelen Szerződés feltételei minden országra érvényesek, kivéve az alábbi országspecifikus rendelkezéseket, amelyek kiváltják vagy módosítják az 1. rész feltételeit a megadott országra nézve. AMERIKA ANGUILLA, ANTIGUA/BARBUDA, ARUBA, BARBADOS, BERMUDA, BRIT VIRGIN-SZIGETEK, KAJMÁN- SZIGETEK, DOMINIKA, GRENADA, GUYANA, ST. KITTS, ST. LUCIA, ST. MAARTEN, ST. VINCENT, TORTOLA, BELIZE, BOLÍVIA, COSTA RICA, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG, EL SALVADOR, HAITI, HONDURAS, GUATEMALA, NICARAGUA, PANAMA, PARAGUAY, BRAZÍLIA, MEXIKÓ, URUGUAY, CHILE, ARGENTÍNA, ECUADOR, KOLUMBIA, PERU, VENEZUELA, BAHAMA-SZIGETEK, JAMAIKA, HOLLAND ANTILLÁK, SURINAME, TRINIDAD ÉS TOBAGO, TURK- ÉS CAICO-SZIGETEK ÉS MONTSERRAT. 1. Választható Termékek A szerződés 1.3 Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás pontjának (c) Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás automatikus éves meghosszabbítása szakaszában a "HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés helyébe a következő kerül: Az IBM külön díj ellenében a Vevő összes Programlicencének lejáró Szoftverkarbantartását és Korlátozott támogatását meghosszabbítja a következő Évforduló napjáig, ha az IBM vagy viszonteladója az (1) aktuális érvényességi időszak utolsó napjával bezárólag kézhez kapja a Vevő megújításra vonatkozó megrendelését (pl. megrendelési űrlapot, megrendelő levelet, megrendelést), vagy ha (2) a következő érvényességi időszakra vonatkozó Szoftverkarbantartási vagy Korlátozott támogatási számla kiegyenlítése a számla Vevőhöz történő beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik. A szerződés 1.3 Határozott Idejű Licenc pontjának (a) Határozott időtartamra szóló licencek automatikus megújítása szakaszában a HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés helyébe a következő kerül: Az IBM külön díjfizetés ellenében a Vevő Programlicenceinek lejáró Határozott időtartamra szóló licenceit megújítja a lejáró időtartammal megegyező hosszúságú időre, ha az IBM vagy a viszonteladó (1) az aktuális érvényességi időszak utolsó napjával bezárólag kézhez kapja a Vevő megújításra vonatkozó megrendelését (pl. megrendelési űrlapot, megrendelő levelet, megrendelést), vagy (2) ha a következő érvényességi időszakra vonatkozó Határozott időtartamra szóló licenc számláját a Vevő a beérkezéstől számított 30 napon belül kiegyenlíti. ARGENTÍNA, CHILE, KOLUMBIA, ECUADOR, MEXIKÓ, PERU, VENEZUELA, URUGUAY A 7.2 pont (a) szakaszának helyébe a következő lép: Az összeg megfizetése a számla kézhezvételekor esedékes, a fizetés módját pedig az IBM a Csatolt Dokumentumok valamelyikében rögzíti. Az esedékes összegek USA dollárban vagy azzal azonos értéket képviselő helyi pénznemben fizetendők, a következőknek megfelelően: 1. Ha az országban szabad valutapiac működik, a Vevő és az IBM megállapodik abban, hogy az IBM a kifizetést az adott ország pénznemében is elfogadja, az országban a kifizetés napján érvényes hivatalos átváltási árfolyamon számítva, mely árfolyamot a Csatolt Dokumentumok valamelyikében megadott bank teszi közzé. 2. Ha egy ország kormánya bármilyen megszorítást vagy korlátozást vezet be a valutapiacon, a Vevő vállalja, hogy az IBM felé a kifizetéseket USA dollárban hajtja végre egy, az IBM által a Csatolt Dokumentumok valamelyikében megjelölt New York-i bankszámlára (New York állam, USA), amennyiben ez nem ütközik jogszabályba az adott országban. Ha az ilyen jellegű fizetési módot jogszabály tiltja az adott országban, a Vevő vállalja, hogy a Csatolt Dokumentumban jelzett összeget az ország nemzeti valutájában kifizeti, mely összeg kiszámítása az osztalékok és a nettó bevételek külföldre történő átutalásakor, külföldi befektetők esetében érvényes hivatalos árfolyamon történik. A Vevő vállalja, hogy ennek megfelelően fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is. A határidőn túli fizetés késedelmi díjának kiszámítása és kifizetése USA dollárban történik, melynek mértéke a tartozás kiegyenlítéséig 30 naponként a hátralék 2 százaléka (illetve a helyi törvények által engedélyezett maximum, ha az nem éri el a 2 százalékot). BRAZÍLIA Fizetés A 7.2 pont (a) szakaszának helyébe a következő lép: Az esedékes összeg helyi pénznemben van megadva. 9. oldal

10 Az összeg befizetése helyi pénznemben, a számla kézhezvételekor esedékes, a fizetés módját pedig az IBM a Csatolt Dokumentumok valamelyikében rögzíti. A Vevő vállalja, hogy ennek megfelelően fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is. Az elmaradt összegek pénzügyi korrekciója az "Általános árindex" nevű inflációs index alapján történik (melynek kiszámítását a Getulio Vargas Foundation (IGP-M/FGV) alapítvány végzi), melyhez hozzáadódik a havonta egy százalékos kamat; mindkettő kiszámítása "pro rata die" módon zajlik. A fizetési késedelmi díj számítása a hátralék összege alapján, a következő kamatok mellett történik: 1. a hátralék összegének 2 százaléka a fizetési késedelem első harminc napjára, melyhez hozzáadódik naponta 10 százalék a hátralék teljes kiegyenlítéséig. 8. Kölcsönös felelősségvállalások A 8.2 pont helyébe a következő lép: 2. A felek közötti kommunikáció elektronikus úton is történhet, és a kommunikáció ezen módja egyenértékű az írásbeli közléssel. Az elektronikus dokumentumokban szereplő azonosító kód (melynek neve felhasználói azonosító ) elegendő a feladó azonosítására és a dokumentum hitelességének igazolására; 10. A Szerződés feltételeinek módosítása A következők helyettesítik ezen szakasz negyedik mondatát: Az IBM bármikor bővítheti, illetve szűkítheti a Választható Termékek körét. Az IBM értesítés küldése mellett növelheti az SVP értékét. Az IBM ár-, kamat- és minimumemelési lehetőségeire a brazil törvényi elvárások vonatkoznak. MEXIKÓ 10. A Szerződés feltételeinek módosítása A következők kerülnek a szövegbe a harmadik mondat után: A mexikói valutában beárazott Választható Termékek esetében az IBM megnövelheti az SVP értéket 15 napos írásos értesítés küldésével. AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK 1. Választható Termékek A szerződés 1.3 Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás pontjának (c) Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás automatikus éves meghosszabbítása szakaszában a "HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés vége a következő mondattal bővül: A VEVŐ AZ ELSŐ ÉVFORDULÓT KÖVETŐEN BÁRMIKOR FELMONDHATJA VALAMELY PROGRAM SZOFTVERKARBANTARTÁSI VAGY KORLÁTOZOTT TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSÁT, LEGALÁBB EGY HÓNAPPAL A FELMONDÁS NAPJA ELŐTT ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST KÜLDVE AKÁR KÖZVETLENÜL AZ IBM-NEK, AKÁR A VISZONTELADÓN KERESZTÜL (ÉRTELEMSZERŰEN), HA AZ IBM KORÁBBAN NEM KAPOTT ÍRÁSOS FELHATALMAZÁST (pl. megrendelési űrlapot, megrendelői levelet vagy vásárlási megrendelést) A LEJÁRÓ SZOFTVERKARBANTARTÁS VAGY KORLÁTOZOTT TÁMOGATÁS MEGÚJÍTÁSÁRA. ILYEN ESETBEN A VEVŐ IDŐARÁNYOS DÍJVISSZATÉRÍTÉST IGÉNYELHET. A szerződés 1.4 Határozott Idejű Licenc pontjában a HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés vége bővül a következő mondattal: A VEVŐ BÁRMIKOR FELMONDHATJA VALAMELY PROGRAM HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ LICENCÉT A KEZDETI IDŐSZAK UTÁN, LEGALÁBB EGY HÓNAPPAL A FELMONDÁS NAPJA ELŐTT ÍRÁSOS ÉRTESÍTÉST KÜLDVE AKÁR KÖZVETLENÜL AZ IBM-NEK, AKÁR A VISZONTELADÓN KERESZTÜL (ÉRTELEMSZERŰEN), HA AZ IBM KORÁBBAN NEM KAPOTT ÍRÁSOS FELHATALMAZÁST (pl. megrendelési űrlapot, megrendelői levelet vagy vásárlási megrendelést) A LEJÁRÓ HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ LICENC MEGÚJÍTÁSÁRA. ILYEN ESETBEN A VEVŐ IDŐARÁNYOS DÍJVISSZATÉRÍTÉST IGÉNYELHET. ÁZSIA és ÓCEÁNIA AUSZTRÁLIA A 7.2 pont után a következő bekezdés kerül a szövegbe: A jelen Szerződés keretében fizetendő összes díj és egyéb összeg magában foglalja az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adót ( GST ). A következő bekezdés a teljes 7.2 (b) pont helyébe lép: Ha bármely kormány vagy hatóság a Szerződésre vagy magára a Választható termékre vámot, adót (kivéve a jövedelemadót), illetéket vagy más díjat állapít meg, amelyre a fizetendő összeg másképpen nem nyújt 10. oldal

11 fedezetet, a Vevő vállalja, hogy az IBM számla benyújtásakor megfizeti ezeket. Ha az árukra és szolgáltatásokra vonatkozó adó (GST) mértéke változik, az IBM megváltoztathatja a díjat vagy egyéb fizetendő összeget, hogy a változtatás hatálybalépésének napjával kezdődően beszámítsa a változtatást. KAMBODZSA, LAOSZ, KÍNAI NÉPI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG, VIETNAM, BANGLADES, BHUTÁN, NEPÁL, BRUNEI, FIDZSI-SZIGETEK, HONG KONG, INDIA, INDONÉZIA, JAPÁN, KOREAI KÖZTÁRSASÁG, MAKAÓ, MALAJZIA, MALDÍV-SZIGETEK, MONGÓLIA, MIANMAR, PÁPUA ÚJ-GUINEA, FÜLÖP-SZIGETEK, SZAMOA, SOLOMON-SZIGETEK, SRI LANKA, TAJVAN, THAIFÖLD, KARÁCSONY-SZIGETEK, KÓKUSZ- (KEELING- )SZIGETEK, COOK-SZIGETEK, KELET-TIMOR, HEARD- ÉS MCDONALD-SZIGETEK, KIRIBATI, NAURU, NIUE, NORFOLK-SZIGETEK, TOKELAU, TONGA ÉS TUVALU 1. Választható Termékek A szerződés 1.3 Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás pontjának (c) Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás automatikus éves meghosszabbítása szakaszában a "HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés helyébe a következő kerül: Az IBM külön díj ellenében a Vevő összes Programlicencének lejáró Szoftverkarbantartását vagy a választott programokra vonatkozó Korlátozott támogatását meghosszabbítja a következő Évforduló napjáig, ha az IBM vagy viszonteladója az (1) aktuális érvényességi időszak utolsó napjával bezárólag kézhez kapja a Vevő megújításra vonatkozó megrendelését (pl. megrendelési űrlapot, megrendelő levelet, megrendelést), vagy ha (2) a következő érvényességi időszakra vonatkozó Szoftverkarbantartási vagy Korlátozott támogatási számla kiegyenlítése a számla Vevőhöz történő beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik. A szerződés 1.4 Határozott Idejű Licenc pontjának (a) Határozott időtartamra szóló licencek automatikus megújítása szakaszában a "HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés helyébe a következő kerül: Az IBM külön díjfizetés ellenében a Vevő Programlicenceinek lejáró Határozott időtartamra szóló licenceit megújítja a lejáró időtartammal megegyező hosszúságú időre, ha az IBM vagy a viszonteladó (1) az aktuális érvényességi időszak utolsó napjával bezárólag kézhez kapja a Vevő megújításra vonatkozó megrendelését (pl. megrendelési űrlapot, megrendelő levelet, megrendelést), vagy (2) ha a következő érvényességi időszakra vonatkozó Határozott időtartamra szóló licenc számláját a Vevő a beérkezéstől számított 30 napon belül kiegyenlíti. INDONÉZIA 11. A Szerződés megszűnése A következő bekezdés kerül a szövegbe, utolsó előtti bekezdésként: Ebben a tekintetben mindkét fél lemond az Indonéz Polgári Törvénykönyv 1266-os cikkelyének kikötésétől, mely bírósági végzést ír elő egy kölcsönös kötelezettségeket tartalmazó megállapodás felmondása esetén. JAPÁN 2. Helyszín Az 5. pont után a következő bekezdés kerül az alábbi szakasz szövegébe: Ha Jelen szerződés végrehajtása kapcsán az IBM személyes információk birtokába jut, akkor az IBM beleegyezik, hogy e személyes információkat a felek által külön aláírt Személyes információk kezelésére vonatkozó előírások vagy a Személyes információk kezelésének tudomásul vétele című mellékletekben rögzített módon kezeli. A szakasz a következő mondattal bővül: A Vevő vállalja, hogy az IBM által kiállított számla dátumától számított 30 napon belül fizet. 11. A Szerződés megszűnése A következő bekezdés került ezen szakasz szövegébe: Ha bármely fél eszközeinek, hiteleinek vagy üzletmenetének egésze vagy jelentős része oly mértékben megváltozik, hogy az a fél kötelezettségeit nehezen teljesíthetővé vagy lehetetlenné teszi, a másik fél előzetes írásos értesítést küldve felbonthatja ezen Szerződést. EURÓPA, KÖZEL-KELET, AFRIKA (EMEA) AZ EMEA TERÜLETÉN A következő bekezdés az alábbi országokban a 7.2 (a) pont helyett alkalmazandó, kivéve a jelzettek esetében: Az összegek a számla kézhezvételével esedékesek és fizetendők. A Vevő vállalja, hogy ennek megfelelően fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is. 11. oldal

12 Ha a fizetés nem történik meg a számlázás dátumát követő 30 napon belül (vagy az ismétlődő költségek negyedéves előzetes számlázása esetén a számlázás dátumát követő 60 napon belül), a Vevő késedelmi díj fizetésére kötelezhető. A késedelmi díj számítása a következő módon történik: Belgium és Luxemburg: A fentebbi, EMEA területekre vonatkozó szöveg második bekezdésének első mondata helyett a következő alkalmazandó: Minden olyan összeg után, amelyet nem fizetnek meg az IBM számláján megadott határnapig, az IBM késedelmi díjat számít föl, amelynek összege 30 naponként a teljes kinnlevőség 1%-a, beleértve az ÁFA összegét is, mindaddig, amíg a kinnlevőséget teljes mértékben meg nem fizetik. A késedelmi díjat mindig a 30 napos időszakok végén kell megfizetni. Dánia és Svédország: A kamat számítása a késedelmes fizetés kamatára vonatkozó törvény (Late Payment Interest Act) alapján a késedelem napjainak számával részarányosan történik. Észtország, Lettország és Litvánia: Havi 2%, a késedelem napjainak száma alapján arányosan kiszámítva. Finnország: A kamat számítása a kamatlábra vonatkozó törvény alapján a késedelem napjainak számával arányosan történik. Franciaország: A május 15-i törvénynek megfelelően minden késedelmi díj a számlán megadott fizetési határnapot követő naptól fizetendő, minden külön értesítés nélkül, mértéke az Európai Központi Bank mindenkori refinanszírozási kamata plusz hét százalékpont. Németország: A késedelmi díjat a törvényes német kamatnak megfelelően állapítják meg. A fentebbi, EMEA területekre vonatkozó szöveg második bekezdésében kétszer is előforduló számlázás dátuma megnevezés helyett a következő kifejezés szerepel: esedékesség dátuma Görögország: A fentebbi, EMEA területekre vonatkozó szöveg helyett a következő alkalmazandó: Az összegek a számla kézhezvételével esedékesek és fizetendők. Ha a fizetés nem történik meg a számlázás dátumát követő 30 napon belül, a Vevő késedelmi díj fizetésére kötelezhető. A késedelmi díjat a számla esedékességének napjától kezdve számítják, napi felbontással a tényleges késedelem időtartamára, a törvényben megszabott legnagyobb késedelmi díj alapján. Olaszország: A fentebbi, EMEA területekre vonatkozó szöveg utolsó bekezdése helyett a következő rendelkezések alkalmazandók: A késedelmi díjat napi felbontással a tényleges késedelem időtartamára számítják, az Olasz Bankszövetség (ABI) által közzétett azon alapkamat három százalékponttal növelt értéke alapján, amely alapkamat azon hónap utolsó napján érvényes, amely hónapban az IBM részére a késedelmes összeget megfizetik. Nemfizetés vagy részleges fizetés esetén és egy hivatalos hitel-igénylési eljárást vagy az IBM által esetlegesen megindított pert követően a késedelmi díjat a számla esedékességének napjától számítják, az Olasz Bankszövetség (ABI) által közzétett azon alapkamat három százalékponttal növelt értéke alapján, amely alapkamat a fizetés esedékességi hónapjának utolsó napján érvényes. Az IBM a követelését átruházhatja egy határidős követelések behajtásával foglalkozó cégnek, amennyiben így jár el, erről írásban értesíti a Vevőt. Hollandia: Az EMEA-szerte érvényes szöveg második és harmadik mondata helyébe a következő lép: Ha a fizetés nem történik meg a számlázás dátumát követő 30 napon belül, a Vevő késedelmes fizetőnek minősül, a késedelmes fizetésről nem kell külön értesítést kapnia. Ebben az esetben a Vevő havi 1%-os késedelmi díj fizetésére kötelezhető. Norvégia: A kamat számítása a késedelmes fizetés kamatára vonatkozó törvény (Late Payment Interest Act) alapján a késedelem napjainak számával részarányosan történik. Dél-Afrika, Namíbia, Lesotho, Szváziföld: 12. oldal

13 Ilyen költségek halmozódnak föl az összes rendezetlen fizetési kötelezettségre, napi bontással attól a naptól kezdve, amelyen az IBM-nek meg kellett volna kapnia a számla ellenértékét, mértékük 2%-kal nagyobb (egy IBM által megadott bank) szokásos alapkamatánál. Spanyolország: Az ilyen jellegű díjak kiszámításához a terhelés 1%-át veszik alapul havonta, a késedelem napjainak számával részarányosan. Egyesült Királyság és Írország: Az ilyen jellegű díjak kiszámításához a számla összegének 2%-át veszik alapul havonta, vagy a vonatkozó törvények által megengedett értéket. Egyesült Királyság, Írország, Dél-Afrika, Namíbia, Lesotho, Szváziföld: A szakasz a következőkkel bővül: Az IBM késedelmi díj felszámítására vonatkozó jogosultsága független az IBM bármely egyéb jogosultságától, amely a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely fizetés Vevő által történő elmulasztása esetén az IBM-et megilleti. Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy szállítást megelőző fizetést vagy más fizetési biztosítékot kérjen. ALBÁNIA, ÖRMÉNYORSZÁG, AZERBAJDZSÁN, FEHÉROROSZORSZÁG, BOSZNIA-HERCEGOVINA, BULGÁRIA, HORVÁTORSZÁG, MACEDÓNIA, GRÚZIA, MAGYARORSZÁG, KAZAHSZTÁN, KIRGÍZIA, MOLDÁVIA, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, OROSZORSZÁG, SZERBIA-MONTENEGRO, SZLOVÁKIA, SZLOVÉNIA, TADZSIKISZTÁN, TÜRKMENISZTÁN, UKRAJNA, ÜZBEGISZTÁN, JORDÁNIA, KENYA, LIBANON, LIBÉRIA, PAKISZTÁN, SIERRA LEONE, SZOMÁLIA, NYUGATI PART/GÁZA, JEMEN, BAHREIN, KUVAIT, OMÁN, KATAR, SZAÚD-ARÁBIA, EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK 1. Választható Termékek A szerződés 1.3 Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás pontjának (c) Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás automatikus éves meghosszabbítása szakaszában a "HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés helyébe a következő kerül: Az IBM külön díj ellenében a Vevő összes Programlicencének lejáró Szoftverkarbantartását vagy Korlátozott támogatását meghosszabbítja a következő Évforduló napjáig, ha az IBM vagy viszonteladója az (1) aktuális érvényességi időszak utolsó napjával bezárólag kézhez kapja a Vevő megújításra vonatkozó megrendelését (pl. megrendelési űrlapot, megrendelő levelet, megrendelést), vagy ha (2) a következő érvényességi időszakra vonatkozó Szoftverkarbantartási vagy Korlátozott támogatási számla kiegyenlítése a számla Vevőhöz történő beérkezésétől számított 30 napon belül megtörténik. A szerződés 1.4 Határozott Idejű Licenc pontjának (a) Határozott időtartamra szóló licencek automatikus megújítása szakaszában a "HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG" kezdetű bekezdés helyébe a következő kerül: Az IBM külön díjfizetés ellenében a Vevő Programlicenceinek lejáró Határozott időtartamra szóló licenceit megújítja a lejáró időtartammal megegyező hosszúságú időre, ha az IBM vagy a viszonteladó (1) az aktuális érvényességi időszak utolsó napjával bezárólag kézhez kapja a Vevő megújításra vonatkozó megrendelését (pl. megrendelési űrlapot, megrendelő levelet, megrendelést), vagy (2) ha a következő érvényességi időszakra vonatkozó Határozott időtartamra szóló licenc számláját a Vevő a beérkezéstől számított 30 napon belül kiegyenlíti. AUSZTRIA és NÉMETORSZÁG 1. Választható Termékek A második bekezdés törölve. Az 1.2 Nem IBM Programok pont szövegébe, részben annak végére az alábbi rendelkezések kerülnek: Jótállás: (a) A jótállás a szállítás napjával kezdődő tizenkét hónapos időtartamra érvényes. A Vevő legalább a törvényben megadott időkorláton belül jogosult a jótállás körébe tartozó hibákkal kapcsolatos igénybejelentésre. (b) Az IBM jótáll azért, hogy minden, a megadott működési környezetben használt Nem IBM Program a funkciójának megfelelően működik és megfelel a saját specifikációjának. Ha valamely Nem IBM Programot specifikáció nélkül szállítanak, akkor az IBM csak azért áll jót, hogy a Nem IBM Programról szóló tájékoztatás helyesen írja le a Nem IBM Programot, és a Nem IBM Program a Nem IBM Programról szóló tájékoztatásnak megfelelően működik. (c) Az IBM nem áll jót a Nem IBM Program megszakítás nélküli, hibamentes üzeméért, sem azért, hogy az IBM minden programhibát kijavít. Valamely Nem IBM Program használatának következményeiért a Vevő felelős. (d) Az IBM belátása szerint maga a licenc tulajdonosa is adhat jótállást. 13. oldal

14 (e) Abban az esetben, ha az IBM ésszerű időtartamon belül, még megfelelő türelmi időszak után sem képes egy jótállás körébe tartozó hibát kijavítani, a Vevő, tekintettel erre a hibára, (legjobb belátása szerint) árcsökkentést követelhet, vagy követelheti a szerződés felbontását. Kisebb hibák vagy eltérések esetén a Vevő nem jogosult arra, hogy a szerződés felbontását követelje. (f) Ezen túlmenően, a felelősség korlátozása is alkalmazandó. (g) A nem IBM gyártók, fejlesztők, szállítók vagy kiadók azonban a saját jótállásukat is nyújthatják a Vevőnek. Ausztria A 7.2.(a) pont fentebbi, EMEA területekre vonatkozó szövege helyett a következő alkalmazandó: A fizetés levonás nélkül, teljes egészében esedékes és fizetendő a számla kézhezvételével. A Vevő vállalja, hogy ennek megfelelően fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is. Ha a számlán szereplő összeg nem érkezik meg 30 napon belül, de legkésőbb az esedékesség napján az IBM bankszámlájára, akkor az IBM felszámíthatja a Csatolt Dokumentumban megadott nagyságú késedelmi díjakat. Ausztria, Dánia, Észtország, Finnország, Lettország, Litvánia, Norvégia, Svédország: A következők kimaradnak a 7.2 (b) pont szövegéből: (kivéve az IBM nettó árbevételén alapulókat) Belgium, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Dél-afrikai Köztársaság, Namíbia, Lesotho, Szváziföld: A 7.2 (b.) pont törlésre kerül. CEMA (Közép-Európa, Közel-Kelet és Afrika) ORSZÁGOK: 8. Kölcsönös felelősségvállalások A következő kifejezés ezen szakasz végére kerül, 8.4 pontként: A jelen Szerződés összes rendelkezése csak annyiban érvényes, amennyiben azt az irányadó jog nem tiltja. EGYIPTOM 8. Kölcsönös felelősségvállalások 8.2 pont törölve. FRANCIAORSZÁG 10. A Szerződés feltételeinek módosítása A következőkkel bővül ezen pont: Ha nem ért egyet a módosítással, felmondhatja a tranzakciót az IBM-nek küldött írásos értesítés útján, az IBM által a módosításról küldött értesítésének dátumától számított 15 napon belül. Minden értesítés elküldése regisztrált levélként történik a másik fél felé. 11. A Szerződés megszűnése A következő szöveg került a negyedik bekezdés utáni részbe: Minden értesítés elküldése regisztrált levélként történik a másik fél felé. HOLLANDIA A 7.2 (a.) pont a következő bekezdésekkel bővül: Az IBM a Vevő befizetéseit fölhasználhatja a Vevő más kiegyenlítetlen számláinak rendezésére is. Az IBM késedelmi díj felszámítására vonatkozó jogosultsága független az IBM bármely egyéb jogosultságától, amely a jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely fizetés Vevő által történő elmulasztása esetén az IBM-et megilleti. Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy a Vevővel kapcsolatos szerződés megkötésére vonatkozó döntését a Vevő fizetőképessége alapján hozza meg, és szállítást megelőző fizetést vagy más fizetési biztosítékot kérjen. A Vevő fizetési kötelezettsége feltétel nélküli, és független bármiféle árengedménytől, ármérsékléstől, ellentételezéstől, kifogástól, viszontkeresetre alapozott felfüggesztéstől, halasztástól vagy költséglevonástól (b) pont helyébe a következő lép: 14. oldal

15 A Vevő vállalja, hogy a számlán szereplő ellenkező kikötés hiányában megfizeti az összes adót és vámot, függetlenül azok minősítésétől. DÉL-AFRIKA, NAMÍBIA, LESOTHO, SZVÁZIFÖLD A szakasz a következő mondattal bővül: Ha a Vevő csekkel fizet, az IBM a fizetést csak akkor tekinti teljesítettnek, amikor a Vevő csekkjét az IBM megkapja, és az IBM vonatkozó bankszámláján jóváírják az IBM meghatalmazott bankárai. SVÁJC 1. Választható Termékek Az 1.2 Nem IBM Programok pont a következő szöveggel bővül: Az IBM semmiféle felelősséget nem vállal, és semmiféle jótállást/szavatosságot nem ad. 8. Kölcsönös felelősségvállalások 2-es tétel törölve. TÖRÖKORSZÁG A 7.2 (a) pont helyébe a következő lép: Az összegek a számla kézhezvételével esedékesek és fizetendők. A Vevő vállalja, hogy ennek megfelelően fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is. Ha a fizetés nem történik meg a számlázás dátumát követő 30 napon belül, a Vevő késedelmi díj fizetésére kötelezhető. Ennek a szakasznak a végéhez a következő kiegészítés járul: A Vevő fizeti az összes bankköltséget, amely Törökországon belül és kívül felmerül (különösen: hitellevéllel kapcsolatos költségek, közvetítői díjak, bélyegek és járulékos költségek). 15. oldal

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete

Az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és a Fakultatív Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Az Emberi Jogok i és a Jegyzőkönyvek megerősítésének helyzete Tagállam Első Afganisztán 1983.01.24.a 1983.01.24.a Albánia 1991.10.04.a 1991.10.04.a 10.04.a 10.17.a Algéria 1989.09.12. 1989.09.12. 1989.09.12.a

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK

EXIMBANK ZRT OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK EXIMBANK ZRT. 2016. OKTÓBER 21-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁS ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ELVEK Hatályos 2016. október 21. 2016. október 21-től hatályos országkockázati besorolás és kockázatvállalási

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3

MAGYARORSZÁG -ajánlat készült: 2014 március 10.- H Zóna 1-3 1.000-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 4.000-5.000 5.000-10.000 10.000 HUF felett, HUF között HUF között HUF között HUF között HUF között 30 kg alatt 30 kg felett 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF 0 HUF

Részletesebben

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak

jacsa.net VOIP nemzetközi percdíjak Cél Telefonszám kezdete Bruttó percdíj (Ft) Afganisztán 93* 99,06 Albánia 355* 99,06 Albánia mobil 3556* 406,4 Albánia prémium 35542* 406,4 Algéria 213* 38,1 Algéria mobil 2135* 406,4 Algéria mobil 2136*

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról

Szent István Egyetem Gödöllő. 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Szent István Egyetem Gödöllő 3/2005.sz. Rektori Utasítás az egyetemi alkalmazottak és hallgatók külföldi utazásának ügyintézéséről és napidíjáról Gödöllő, 2005. november 1. A Szent István Egyetem alkalmazottainak

Részletesebben

DPD Express szolgáltatás

DPD Express szolgáltatás DPD Express szolgáltatás A DPD Express nemzetközi szolgáltatásával rendkívül gyors, megbízható és gazdaságos légi szállítást kínálunk ügyfeleinknek világszerte, köszönhetıen a DPD partner vállalatainak,

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytıl független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítı szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: VNM/2015/xxx/1 EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: X. Y. Kft. Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: a továbbiakban: Előfizető és VNM Távközlési Zártkörűen

Részletesebben

NeoPhone a NetTelefon

NeoPhone a NetTelefon NeoPhone a NetTelefon NeoPhone VoIPer árlista Forgalmi díjak (Ft/perc) Nappali időszak Kedvezményes időszak Nettó Bruttó Nettó Bruttó NeoPhone hálózaton belüli hívások 0,00 0,00 0,00 0,00 NeoPhone hálózaton

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2014. I. FÉLÉVRE ÉRVÉNYES ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2014. január 1-től 2014. I. félévre vonatkozó országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok (táblázatban

Részletesebben

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás.

1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás. 1. Forgalmi díjak Havidíj bruttó Alap tarifacsomag (Forgalmi díj komponensei: Perc díj) 990 Másodperc alapú számlázás Csúcs időszak Kedvezményes időszak (munkanapokon 07 és 18 óra (munkanapokon 18 és 07

Részletesebben

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül

telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül 1.1.6.1 Magyarországi vezetékes, mobil és speciális hívások telefon alapcsomag forgalmi díjak (bruttó) Csúcsid ben Csúcsid n kívül Helyi hívás Szolgáltató hálózatán belül (Ft/perc) 0 Ft 0 Ft Szolgáltató

Részletesebben

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2016. március 1. Bejelentés jogszabály változás miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2016. április 1- től az ÁSZF 12.1.1

Részletesebben

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként

VoIP hívásdíjak bruttó összegei országonként Afganisztán 69 HUF 1.15 HUF Afganisztán mobil 73.2 HUF 1.22 HUF Albánia 15 HUF 0.25 HUF Albánia mobil 68.4 HUF 1.14 HUF Algéria 49.2 HUF 0.82 HUF Algéria mobil 46.2 HUF 0.77 HUF Amenia 22.2 HUF 0.37 HUF

Részletesebben

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK

Stratégiai partnerségek Felnőtt tanulás III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK III. számú melléklet PÉNZÜGYI ÉS SZERZŐDÉSES RENDELKEZÉSEK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a Melléklet kiegészíti a Támogatási Szerződésben Projektre nyújtandó támogatás különböző költségvetési kategóriák

Részletesebben

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK

Életminőség 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK 28 NEMZETKÖZI RANGSOROK Életminőség Társadalmi fejlettség mutatószáma a Legmagasabb, 2011 1 Norvégia 94,3 2 Ausztrália 92,9 3 Hollandia 91,0 Egyesült Államok 91,0 5 Kanada 90,8 Írország 90,8 Új-Zéland

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft.

TRIOTEL Távközlési Szolgáltató Kft. Belépési díj Kapcsolási díj Havi elıfizetési díj TRIOTEL START díjcsomag 1 20 Hívásirányok csúcsidıben csúcsidın kívül Hálózaton belüli hívások Helyi vezetékes hívás (más vezetékes hálózatba) 9,6 4,8 Egyéb

Részletesebben

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től

Új FedEx tarifák Érvényes 2015. január 5-től Új FedEx tarifák Érvényes 0. január -től Nem számít, hogy a szállítmánya nehéz vagy könnyű, sürgős vagy kevésbé időérzékeny, a FedEx-nél megtalálja a megoldást. Ön is profitálhat a versenyképes árakon

Részletesebben

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája

Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája Az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló Berni Egyezményben részes országok listája A következő felsorolás tartalmazza azoknak az országoknak a nevét, amelyek részesei az irodalmi és a művészeti

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+

Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel. Education and Culture Erasmus+ Nemzetközi kreditmobilitás a partnerországok felsőoktatási intézményeivel Education and Culture Erasmus+ Miről szól a nemzetközi kreditmobilitás? Erasmus nemzetközi kinyitása Rövid-időtartamú mobilitás

Részletesebben

XII. sz. melléklet Díjszabás

XII. sz. melléklet Díjszabás 1. Forgalmi díjak XII. sz. melléklet Díjszabás Hívás típusa Díjazási időszak Ft/perc Kapcsolási díj Ft/db 0 Ft Hálózaton belül Hálózaton belül helyi nappali 0 Ft Hálózaton belül helyi kedvezményes 0 Ft

Részletesebben

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról

Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról Közlemény 2014. július 1. Bejelentés az előfizetői igények szélesebb körű kiszolgálása miatti ÁSZF módosításról A Szolgáltató tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy Általános Szerződési Feltételei 2014.

Részletesebben

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA

MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA MEHIB ZRT. 2015. OKTÓBER 9-TŐL HATÁLYOS ORSZÁGKOCKÁZATI BESOROLÁSA ÉS FEDEZETI POLITIKÁJA Hatályos 2015. október 9-től 2015. október 9-től hatályos országkockázati besorolás és biztosíthatósági szabályok

Részletesebben

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás)

Érvényes: 2013. július 26-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete Érvényes: 01. július 6-ától (ÁFA-mentes szolgáltatás) FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS (Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás) Módozatok: C rövid lejáratú

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE 2009.2.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 50/5 A BIZOTTSÁG 147/2009/EK RENDELETE (2009. február 20.) az export-visszatérítések, exportlefölözések és egyes gabonafélékre és rizsre vonatkozó kiviteli

Részletesebben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben

3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben 3. sz. MELLÉKLET Összes alkoholfogyasztás per fő (15 év felettiek) tiszta alkoholt számítva literben Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Ország Össz. Irán 0.00 Brunei Darussalam 0.49 Kiribati 1.66 Jamaica

Részletesebben

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

Az Üzletszabályzat 1. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 2015. augusztus 3-tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA Az Üzletszabályzat. sz. melléklete (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 05. augusztus -tól I. FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS. Módozatok: C Halasztott fizetésű követelések biztosítása (kiegészítő

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS

1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS 1. Egyszeri díjak (Ft) 1. SZ. MELLÉKLET - DÍJSZABÁS Analóg vonal 25 000 5 000 30 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 15 000 3 000 18 000 Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal

Részletesebben

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály

Származási szabályok új GSP. Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Származási szabályok új GSP Czobor Judit NAV KH Vám Főosztály Jogalap: Az európai parlament és a Tanács 978/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat lakossági ügyfeleinknek ajánljuk. 1.1.

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.1.

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz

2. számú melléklet Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz DÍJSZABÁS Egyszeri díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Bekapcsolási díj 6,000 7,500 Alap-, és kapcsolási díjak (Ft) ÁFA nélkül ÁFÁ-val Alapdíj /hó 1920 2400 Alap csomag (meglévő de nem értékesíthető) 1000 1250

Részletesebben

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok:

Aljzatok, dugaszok. Aljzatok, dugaszok: Aljzatok, dugaszok Az elektromos hálózatok különbözőek a világ különböző tájain. Annyiban egyeznek, hogy valamennyi ország szinuszos [váltóáram]ot használ a lakossági berendezések üzemeltetéséhez. Azonban

Részletesebben

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás)

2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) 2-19 sz. melléklet (Tiszavasvári fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. GYŐR.NET INTERNETSZOLGÁLTATÓ KFT. 9024 Győr. Közép u. 16. Általános Szerződési Feltételek egyéni és üzleti előfizetők részére nyújtott Internet hozzáférési és IP alapú telefonszolgáltatásra. 4.sz. melléklet

Részletesebben

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK

TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TANET KFT. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...9 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás)

2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) 2-20 sz. melléklet (Lepsény fejállomás) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői KTV Csomagok Tuti TV-I. Tuti TV-II. Tuti TV-III. Tuti TV-I. üdülő Tuti TV-II. üdülő Tuti TV-III.

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Nemzetközi zónabesorolások

Nemzetközi zónabesorolások zónabesorolások Ország posta Európa+ EMS gyorsposta Afganisztán 4 4 4 Albánia 3 3 3 Algéria 4 4 4 Amerikai Egyesült Államok 5 5 5 Amerikai Szamoa 6 6 Andorra 3 3 Angola 6 6 6 Anguilla 6 6 Antigua és Barbuda

Részletesebben

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS

I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (ÁFA-mentes szolgáltatás) Érvényes: 07. január 0-tól I. VEVŐMINŐSÍTÉSEN ALAPULÓ C és CF MÓDOZATÚ FORGALMI TÍPUSÚ BIZTOSÍTÁS A 06. december -ét követően kiadásra kerülő új biztosítási kötvények

Részletesebben

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem

Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új Jamaica nem Jamaica nem Tiltott_szám Tiltás dátuma Országnév új 18768489001 2012.02.13 Jamaica nem 18768489071 2012.02.13 Jamaica nem 18768489076 2012.02.13 Jamaica nem 18768489126 2012.02.13 Jamaica nem 18768489150 2012.02.13

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2014. augusztus1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési változásairól. Üzleti Általános

Részletesebben

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03.

MELLÉKLETEK. Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. MELLÉKLETEK Hatályba lépés ideje: 2009.április 03. TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS...3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET...21 3. sz. melléklet - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ...1 1. Bevezetés...1

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez

II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez A. Területi egységenként EURÓPAI UNIÓ II. sz. segédlet az országkódok kitöltéséhez BE CZ DK DE EE GR ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT SI SK FI SE UK BG RO Belgium Cseh Köztársaság Dánia Németország

Részletesebben

TRIOTEL Távközlési Kft.

TRIOTEL Távközlési Kft. TRIOTEL Távközlési Kft. helyhez kötött telefon szolgáltatásának és helytől független telefon szolgáltatásának alap és kiegészítő szolgáltatások díjai 1. Lakossági díjcsomagok leírása A lakossági díjcsomagokat

Részletesebben

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások

Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások Elıfizetıi szolgáltatások és azok díjai, egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások A bruttó díjak 27 % ÁFA-t tartalmaznak. EGYSZERI DÍJAK (VOIP és CPS) Egyéni Elıfizetı (bruttó) Üzleti/Intézményi

Részletesebben

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus

Közlemény. 2011.aug.19- től a havidíj (Ft) 3 000 3 200 33 34 Vodafone 200 Plus. 5 000 5 400 29 30 Vodafone 400 Plus Közlemény A VODAFONE MAGYARORSZÁG ZRT. értesíti Tisztelt Előfizetőit, hogy 2011. augusztus 19-ei hatállyal az Általános Szerződési Feltételek az alábbiak szerint módosul: I. Tájékoztatjuk Előfizetőinket,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása 1 A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile IPalapú dedikált üzleti hálózati szolgáltatásainak díjszabása T-Mobile Adathálózati és Internet szolgáltatás 8. sz. melléklet Hatályos: 2012. január 1-jétől 1. A szolgáltatási

Részletesebben

International Passport Advantage Megállapodás. Eszközök melléklete. 1. rész - Általános Feltételek. 1. Meghatározások. 2. A Melléklet Szerkezete

International Passport Advantage Megállapodás. Eszközök melléklete. 1. rész - Általános Feltételek. 1. Meghatározások. 2. A Melléklet Szerkezete International Passport Advantage Megállapodás 1. rész - Általános Feltételek Eszközök melléklete A jelen Eszközök Melléklete ("Melléklet") feltételei kiegészítik az IBM International Passport Advantage

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés

Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés Megyei Egészségügyi Vagyonkezelı és Ingatlan Hasznosító Kft. Magyar Telekom Nyrt. Beszédcélú Távközlési Szolgáltatási Szerzıdés Szerzıdésszám: ICCM/2010/0028967/0 Ügyiratszám: ICCM/2010/478706 Szolgáltatási

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 2. számú melléklete Díjszabás Hatályba lépés napja:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i.

tekintettel az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. pontja b) pontjának i. A Tanács 539/2001/EK rendelete (2001. március 15.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált sebesség KTV

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/B SZÁMÚ MELLÉKLET TELEFON SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK ÉS DÍJAK ÜZLETI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása

A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása A Magyar Telekom Nyrt. T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatásának díjszabása T-Mobile dedikált üzleti hálózati szolgáltatás 1. számú melléklet Hatályos: 2011. december 1-jétől 1. Az előfizetői

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat.

DPD Árlista. Áraink csomagonként értendőek és nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, valamint az üzemanyag felárat. DPD Classic belföld Csomagsúly Szállítási díj/csomag (Ft) 0,1 3 kg 1100 3,1 5 kg 1300 5,1 10 kg 1400 10,1 15 kg 1500 15,1 20 kg 1600 20,1 25 kg 1900 25,1 31 kg 2300 31,1 50 kg 3500 Áraink csomagonként

Részletesebben

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén

Egyszeri díjak. mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén. 3/d melléklet Szolgáltatási díjak mobil telefon szolgáltatás esetén Utolsó módosítás időpontja: 2015.03.09. 1. Egyszeri díjak mobil telefon szolgáltatás igénybevétele esetén upc mobiltelefon Belépési díj (az előfizetői csatlakozási pont kiépítése, és a szolgáltatás aktiválásával

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek...1 1. Általános rendelkezések...5 1.1 Megrendelési feltételek...5 1.1.1 Egyéni előfizetők esetében...5

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek... 1 1. Általános rendelkezések... 5 1.1 Megrendelési feltételek... 5 1.1.1 Egyéni előfizetők esetében...

Részletesebben

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R

EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENT( ÁLLAMTITKÁ R ItOtlt411y1.,sJUIl k5().2. &kezeit 2015 MÁJ 0 a j Iktatószám : 23607/20 15/PARL Dr. ()láb I,ajo s országgyűlési képviselő részére független Budapes

Részletesebben

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez

Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez Najat, Shamil Ali Közel-Kelet: térképek, adatok az észak-afrikai helyzet gazdasági hátterének értelmezéséhez A mai közel-keleti változások elemzéséhez elengedhetetlen az eseményeket jelentős mértékben

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői

2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői 2-02 sz. melléklet (Dévaványa, Létavértes) Termékek, szolgáltatáscsomagok, ezek elérhetőségeinek jellemzői Csomag tartalma Bruttó előfizetési díj Csomag neve Internet TV Telefon Max. sebesség Garantált

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben