Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész"

Átírás

1 Nemzetközi Passport Advantage Szerződés 1. rész - Általános rész Jelen IBM Nemzetközi Passport Advantage Szerződés (a továbbiakban: Szerződés ) értelmében az IBM, Passport Advantage ügyfelei számára a kijelölt programok használatához, frissítéséhez és támogatásához mennyiségi áron ad jogosultságokat. A Vevő Eredeti vállalata és az IBM Eredeti vállalata egyet ért abban, hogy jelen Szerződés értelmében a Szerződés betartását saját Vállalkozásukon belül összehangolják. Jelen Szerződésben az IBM a Választható Termékeket kínáló IBM Vállalkozást jelenti, a Vevő pedig az ügyfél Vállalkozását, amely a szerződésnek megfelelően megrendeli azokat. A Vevő Eredeti vállalata az a jogi személy, amely az IBM Nemzetközi Passport Advantage szerződés Regisztrációs űrlapján magát Eredeti Helyszínként (Originating Site) azonosító Vállalkozásnak a része. Az IBM Eredeti vállalat az a jogi személy az International Business Machines Corporation Vállalkozáson belül, amely a Vevő Eredeti vállalatának megrendeléseit fogadja. Jelen Szerződés aláírása a felek azon egyetértésében történik, hogy annak feltételeihez mindkét fél kötve van. Mindkét fél vállalja, hogy a Szerződés egy-egy példányát a résztvevő vállalatai rendelkezésére bocsátja. A Vállalat szó meghatározása az alábbi 2. Vállalat szakaszban található. A jelen Szerződés keretében választható termékek (a továbbiakban Választható Termékek ) a következőket tartalmazzák: kereskedelmi forgalomban kapható IBM programok, harmadik fél végfelhasználói licencszerződéséhez kötött egyes programok (a továbbiakban nem IBM Programok ), az IBM szavatosság nélkül nyújtott programjaira vonatkozó licencének hatálya alá tartozó meghatározott nem IBM és IBM Programok támogatása ( Korlátozott támogatás ), valamely Program használati jogosultságának kiterjesztése, IBM cserék, versengő termékek cseréje, IBM Szoftverkarbantartás éves meghosszabbítása, IBM Szoftverkarbantartás újraindítása, Harmadik Fél éves Szoftverkarbantartásának meghosszabbítása, Harmadik Fél Szoftverkarbantartásának újraindítása és a Korlátozott támogatás meghosszabbítása. A Vevő Eredeti vállalata jelen Szerződés feltételeit változtatások nélkül elfogadja, és ennek tényét minden egyes résztvevő vállalata elismeri az IBM Nemzetközi Passport Advantage Regisztrációs űrlap kitöltésével és annak az IBM-hez, illetve a Választható Termékek beszerzésére kiválasztott viszonteladóhoz (viszonteladóihoz) (a Vevő viszonteladói ) történő visszajuttatásával. Jelen Szerződés a Vevő legelső, Választható termékekre vonatkozó rendelésének IBM-hez történő beérkezése napjával lép hatályba ( hatálybalépés időpontja ), és hatályban marad mindaddig, amíg a Vevő Eredeti Vállalata vagy az IBM Eredeti Vállalata a Szerződés megszűnése című, 11-es számú fejezetben leírtaknak megfelelően fel nem mondja azt. Ezekre az ügyletekre vonatkozóan a jelen Szerződés a mellékletekkel és a hozzá tartozó dokumentumokkal (pl.: Regisztrációs űrlap, Jogosultsági igazolás, számlák) együtt (a továbbiakban: Csatolt Dokumentumok ) alkotják a teljes szerződést, és a felek között a Passport Advantage-ről folytatott mindenféle írott vagy szóbeli megállapodás helyébe lépnek. A különböző dokumentumokban foglalt rendelkezések esetleges ellentmondása esetén a melléklet rendelkezései érvényesek a Szerződés rendelkezéseivel szemben, illetve Csatolt Dokumentumok létezése esetén az azokban foglalt rendelkezések az irányadóak a Szerződés, illetőleg a mellékletek rendelkezéseivel szemben. Az IBM Nemzetközi Programfelhasználási Szerződésének (a továbbiakban IPLA ) Felelősség korlátozása, Általános rendelkezések és Alkalmazandó jog, Joghatóság és Döntőbíróság című fejezeteiben foglalt feltételek, beleértve a vonatkozó Országfüggő feltételeket is, a jelen Szerződés részét képezik, és hivatkozásként szerepelnek is benne az alábbi változtatásokkal: 1. A Program kifejezés helyett a "Választható Termék" szerepel. 2. Ha az IPLA Felelősség korlátozása szakasza másként nem rendelkezik, akkor minden tényleges közvetlen kár megtérítésének összege a kereset tárgyát képező Program értékéig, rögzített határidejű licenc esetén 12 havi díj összegéig terjedhet. 3. Ezt a mondatot: A felek összes joga és kötelezettsége azon ország bíróságainak hatáskörébe tartozik, amelyben a Vevő a programlicencet megvásárolta, a következő mondat váltja ki: A felek jogai és kötelezettségei csak abban az országban érvényesek, amelyben az ügyletet teljesítették, vagy ha az IBM ezzel egyet ért, abban az országban, amelyben a Választható Terméket a termelőtevékenység érdekében használatba vették, azzal a kitétellel, hogy az összes licenc a különleges engedélyeknek megfelelően érvényes. 4. Ezt a kifejezést azon ország joga, amelyben a Vevő a Programlicencet vásárolta az Irányadó jog című alfejezetben a következő kifejezés váltja ki: azon ország joga, amelyben az ügyletet teljesítették. Az IPLA egy példánya akár füzetben akár CD formájában teljes terjedelmében megtalálható a Passport Advantage Kezdőcsomagban. Ugyanez beszerezhető az IBM-től vagy az IBM viszonteladóitól, továbbá rendelkezésre áll a Világhálón is: ibm.com/software/sla. 1. oldal

2 A szerződés elfogadása után 1) hacsak ezt az irányadó jogszabályok nem tiltják, vagy másként nem kerül meghatározásra, a jelen Szerződésnek, és Csatolt Dokumentumainak megbízható eszközökkel készült minden másolata (pl. fénymásolat vagy fax) eredetinek tekintendő, valamint 2) minden, jelen Szerződés keretében megrendelt Választható Termékre vonatkozik a Szerződés. Ha az IBM egy Választható Terméket kivon a forgalomból, a Vevő azontúl nem jogosult az adott termék beszerzésére ezen Szerződés keretében. Ha az IBM egy programot vagy egy programváltozatot kivon a forgalomból, a Vevő az ilyen kivonás hatályba lépésének napján, illetve attól kezdődően nem növelheti a szóban forgó Termék használati szintjét a már megszerzett jogosultságokon túl az IBM előzetes írásbeli engedélye nélkül, amelyet az IBM csak indokolt esetben tagad meg. Az Évforduló a hatálybalépés időpontjának éves fordulónapját követő hónap első napja, kivéve, ha a hatálybalépés időpontja hónap első napjára esik, ekkor a hatálybalépés időpontjának éves fordulónapja az Évforduló. A Program a következőket jelenti, beleértve a programról készült összes teljes vagy részleges másolatot: 1) géppel olvasható utasítások és adatok, 2) összetevők, 3) hangi és képi tartalom (például: képek, szövegek, felvételek, ábrák) 4) kapcsolódó licencköteles anyagok és 5) licenchasználati dokumentumok és kulcsok, valamint dokumentáció. Az Időszak az az időtartam, amely vagy a Vevő első rendelésének IBM általi elfogadása napján (kezdő időszak esetében), vagy (későbbi időszak esetében) az Évforduló napján kezdődik, és a következő Évforduló napját megelőző napig tart. 1. Választható Termékek A Választható Termékek kizárólag a Vevő üzleti vállalkozásán belül használhatóak, azokat nem lehet harmadik félnek továbbértékesíteni, bérbeadni, kölcsönbe adni, harmadik félre átruházni. Jelen feltételekbe ütköző bármilyen ezekre irányuló kísérlet érvénytelen. Ezen túl, a fenti Választható Termékek nem használhatók harmadik fél kereskedelmi célú világhálós megjelentetésére, sem más kereskedelmi információtechnológiai szolgáltatásra. Amennyiben a Választható Terméket államhatáron keresztül szállítja, és bármely hatóság illetéket, adót, letétet vagy díjat (beleértve a Választható Termék behozatala vagy kivitele miatti forrásadót, illetékeket, vámot vagy más fizetési kötelezettségeket) vet ki a termékekre, a Vevő elfogadja, hogy felelősséget vállal, és az illeték-, adó-, letét- vagy más fizetési kötelezettségének eleget tesz. Ezek körébe nem tartoznak bele az IBM nettó árbevétele után kiszabott adók. Az IBM ellentétes értelmű nyilatkozatának hiányában a nem IBM programok és Harmadik Féltől származó szoftverek karbantartása (az alábbi 3. Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás szakasz (a) Szoftverkarbantartás bekezdésében meghatározott módon) MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁS/SZAVATOSSÁG NÉLKÜL TÖRTÉNIK. A nem IBM gyártók, fejlesztők, szállítók vagy kiadók azonban a saját jótállásukat is nyújthatják a Vevőnek. 1. IBM Programok Felhasználási Engedély: Az IBM egy program jogosult használatát a Felhasználási Engedélyben (a továbbiakban: FE ) tanúsítja. A jogosult használat szintjének mértékére példa többek között a másolatok, processzorok vagy felhasználók száma. A FE a hozzá tartozó kifizetett számlával vagy nyugtával kiegészítve bizonyítja a Vevő felhasználási jogosultságának szintjét. A jelen Szerződés hatálya alatt, és az azt követő két éven át az IBM jogosult a Vevő Szerződésnek való megfelelőségét annak helyiségeiben, a normál munkaidő alatt, a szokásos üzletmenet minimális megzavarása mellett ellenőrizni. Az IBM a Vevő előzetes engedélyével, amelyet a Vevő ok nélkül meg nem tagadhat, az ellenőrzést független auditor bevonásával is végezheti. Verziók és platformok: A Vevő a programokat és az azokhoz tartozó felhasználói dokumentációt a kereskedelemben elérhető bármely nemzeti nyelven a FE-ben foglalt jogosultsági szint mértékéig használhatja. A Vevő jogosult a jelen Szerződés keretében beszerzett Programo(ka)t bármely olyan platformon vagy operációs rendszeren működtetni, amelyhez az IBM a Passport Advantage keretében jelenleg programkódot ad, kivéve, ha a Program a beszerzés időpontjában platform- vagy operációsrendszer-függőnek minősül. IBM cserék: A jelen szerződés hatálya alá tartozó IBM programok kiváltására szolgáló egyes programok licencei alacsonyabb áron szerezhetők be. A Vevő beleegyezik abba, hogy a csereprogramok telepítése után nem használja a helyettesített IBM programokat. Versengő termékek cseréje: Megadott nem IBM Programok (lásd az alábbi 2. Nem IBM programok szakaszt) helyébe lépő egyes Programok licencei alacsonyabb áron is beszerezhetők lehetnek. A Vevő beleegyezik abba, hogy a csereprogramok telepítése után nem használja a helyettesített nem IBM programokat. Licenc: A jelen Szerződés keretében beszerzett IBM Programokra az IPLA feltételei az irányadók. Ha jelen Szerződés és az IPLA rendelkezései között, ideértve a Licencinformációs ( LI ) dokumentumot is, 2. oldal

3 ellentmondás van, a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók. Az IPLA és a hozzátartozó LI dokumentumok megtalálhatók a Világhálón: ibm.com/software/sla. 2. Nem IBM Programok Licenc: A jelen Szerződés keretében beszerzett Nem IBM Program használatának engedélyezésére a programot kísérő, harmadik féltől származó, végfelhasználói programlicenc szerződés feltételei vonatkoznak. Ha a jelen Szerződés és a harmadik féltől származó végfelhasználói programlicenc szerződés rendelkezései között ellentmondás van, akkor a jelen Szerződésben foglaltak az irányadók. Az IBM nem szerződő fél a harmadik féltől származó végfelhasználói licencszerződésben, és ennek keretében nem vállal semmiféle kötelezettséget. 3. Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás (a) Szoftverkarbantartás Az IBM szoftverkarbantartási szolgáltatást ( IBM Szoftverkarbantartás ) biztosít minden IPLA alapján licencelt IBM programhoz. Az IBM nem nyújt IBM Szoftverkarbantartást a nem IBM Programokhoz, illetve az IBM szavatosság nélküli programokra vonatkozó licencének hatálya alá tartozó Programokhoz (összefoglaló néven Kijelölt Programok ). A harmadik fél által biztosított szoftverkarbantartási szolgáltatásokra ( Harmadik Fél Szoftverkarbantartás ) a harmadik fél feltételei vonatkoznak, a nem IBM programlicencek mellett. A jelen Szerződésben a szoftverkarbantartás mind az IBM Szoftverkarbantartást, mind a Harmadik Fél Szoftverkarbantartását jelenti. Az IBM Szoftverkarbantartás a beszerzés napjával kezdődik, és a következő év ugyanazon hónapjának utolsó napjával ér véget, kivéve, ha a beszerzés napja a hónap első napjára esik, ekkor hatálya a beszerzés napjától számított tizenkettedik hónap utolsó napjával ér véget. IBM Programlicenchez tartozó IBM Szoftverkarbantartás érvényessége idején: (i) Az IBM a Vevő rendelkezésére bocsátja a legfrissebb, forgalomban lévő verziót, kiadást, és arra felhasználási jogot ad, illetve (ii) Az IBM támogatást nyújt a Vevőnek 1) rutin, rövid időtartamú telepítési és felhasználási (hogyan kell?) kérdésekben; valamint 2) programkóddal kapcsolatos kérdésekben ( Támogatás ). Ez a Támogatás valamely Program adott verziójára vagy kiadására vonatkozóan csak addig érhető el, amíg az IBM vagy a harmadik fél (értelemszerűen) vissza nem vonja annak támogatását. Ha a Támogatás megszűnik, a további Támogatás igénybevételéhez a Vevőnek be kell szereznie a Program támogatott verzióját, illetve kiadását. Az IBM Szoftvertámogatási életciklusra vonatkozó szabályai elérhetőek a következő címen: (iii) Az IBM telefonon, vagy lehetőség szerint elektronikus úton nyújt segítséget, kizárólag a Vevő információs rendszerének (IR) műszaki támogatását végző alkalmazottaknak, a Vevő IBM támogatóközpontjának szokásos munkaideje alatt. (Ezt a támogatást a Vevő végfelhasználói nem vehetik igénybe.) Az IBM az év minden napján, napi 24 órás, 1. Sürgősségi fokú támogatást nyújt. Részleteket az IBM Szoftvertámogatási útmutatójában talál: ibm.com/software/support. (iv) Az IBM megkövetelheti a távoli elérés engedélyezését a rendszerén a szoftverprobléma elkülönítése végett. Az IBM által eszközölt, a vevő engedélyével történő távoli hozzáférés során a Vevőt terheli annak a felelőssége, hogy a rendszer és a benne lévő adatok megfelelő védelmét biztosítsa. Az IBM Szoftverkarbantartás nem terjed ki 1) alkalmazások megtervezésére és fejlesztésére, 2) az IBM Programoknak az adott működési környezettől eltérő környezetben történő használatára, sem 3) az olyan termékek által okozott meghibásodásokra, amelyekre az IBM felelőssége a jelen Szerződés alapján nem terjed ki. (b) Korlátozott támogatás A Korlátozott támogatásra választható Kijelölt programok felsorolása a következő helyen található: A Korlátozott támogatás a beszerzés napjával kezdődik, és a következő év ugyanazon hónapjának utolsó napjával ér véget, kivéve, ha a beszerzés napja a hónap első napjára esik, ekkor hatálya a beszerzés napjától számított tizenkettedik hónap utolsó napjával ér véget. Amíg a Korlátozott támogatás hatályban van a Kijelölt Programra nézve: (i) Az IBM elérhetővé teszi a Kijelölt Program hibáinak általa készített javításait, ha vannak ilyenek. (ii) Az IBM támogatást nyújt a Vevőnek 1) rutin, rövid időtartamú telepítési és felhasználási (hogyan kell?) kérdésekben; valamint 2) programkóddal kapcsolatos kérdésekben. A Program egy adott verziójára és kiadására vonatkozó Korlátozott támogatás csak addig áll rendelkezésre, amíg az IBM vissza nem vonja a Korlátozott támogatást a Program e verziójára, kiadására vagy módosítására nézve. Ha a Korlátozott támogatás megszűnik, akkor az ilyen Támogatás további 3. oldal

4 igénybe vételéhez a Vevőnek be kell szereznie a Program támogatott verzióját, illetve kiadását. Az IBM Szoftvertámogatási Életciklus irányelvei a Korlátozott támogatásra nem vonatkoznak. (iii) Az IBM az Ön előfizetési szintje alapján segítséget nyújthat alkalmazások tervezéséhez és kifejlesztéséhez. (iv) Az IBM az Ön telephelye és előfizetési szintje alapján telefonos és elektronikus hozzáférésen alapuló segítséget nyújthat. Az ilyen támogatás biztosítása az információs rendszerek technikai támogatási személyzetének történik, az IBM támogatási központ szokásos munkaidejében (a közzétett főműszak idején). A Korlátozott támogatásra vonatkozó részleteket az IBM Szoftvertámogatási útmutatójában talál: ibm.com/software/support. (v) Az IBM megkövetelheti a távoli elérés engedélyezését a rendszerén a szoftverprobléma elkülönítése végett. Az IBM által eszközölt, a vevő engedélyével történő távoli hozzáférés során a Vevőt terheli annak a felelőssége, hogy a rendszer és a benne lévő adatok megfelelő védelmét biztosítsa. AZ IBM SZAVATOL AZÉRT, HOGY AZ IBM SZOFTVERKARBANTARTÁSI ÉS KORLÁTOZOTT TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGET MEGFELELŐ KÖRÜLTEKINTÉSSEL ÉS SZAKÉRTELEMMEL LÁTJA EL. EZ A SZAVATOSSÁG A VEVŐ SZÁMÁRA NYÚJTOTT EGYETLEN SZAVATOSSÁG, ÉS MINDEN MÁS KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT HELYETTESÍT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOT VAGY FELTÉTELT. Az IBM nem biztosít licenceket a Kijelölt Programokra jelen Szerződés hatálya alatt. (c) Szoftverkarbantartás és Korlátozott támogatás automatikus éves meghosszabbítása Lejáró szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás meghosszabbítása írásos meghosszabbítási felhatalmazással (például megrendelőlap, megrendelési levél, vásárlási megrendelés) lehetséges a lejárati dátum előtt, e Szerződés feltételeivel összhangban. HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG, AKKOR A LEJÁRÓ SZOFTVERKARBANTARTÁS ÉS KORLÁTOZOTT TÁMOGATÁS AUTOMATIKUSAN MEGHOSSZABBODIK A KÖVETKEZŐ ÉVFORDULÓIG A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT ÉS AZ AKKOR HATÁLYOS MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJAZÁS MELLETT, HACSAK AZ IBM A LEJÁRATI DÁTUM ELŐTT NEM KAPJA MEG KÖZVETLENÜL VAGY EGY VISZONTELADÓN KERESZTÜL AZ ÍROTT ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY VEVŐ NEM KÍVÁNJA A MEGHOSSZABBÍTÁST. A VEVŐ BELEEGYEZIK A MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJAK MEGFIZETÉSÉBE. Az Évforduló napján beszerzett vagy meghosszabbított Szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás érvényessége további 12 hónap időtartamra hosszabbítható meg. Az Évforduló napjától eltérő napon beszerzett Szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás érvényessége a következő Évforduló napján hosszabbítható meg 12 hónapnál rövidebb további időtartamra, időarányos áron, ily módon terjesztve ki az érvényességet a következő évfordulóig. Ha a Vevő úgy dönt, hogy néhány vagy az összes Programlicenc esetében nem újítja meg a szoftverkarbantartási szolgáltatást, majd egy későbbi időpontban ezen Programlicencek bármelyikénél szeretné azt újból igénybe venni, akkor be kell szereznie az IBM Szoftverkarbantartás Újraindítása vagy a Harmadik Fél Szoftverkarbantartás Újraindítása szolgáltatást. (d) Adott Program szoftverkarbantartásának vagy Korlátozott támogatásának megszűnése Ha az IBM vagy a harmadik fél visszavonja egy bizonyos Program szoftverkarbantartását vagy Korlátozott támogatását, akkor a Vevő elfogadja, hogy (i) az IBM nem teszi lehetővé a Szoftverkarbantartás vagy Korlátozott támogatás meghosszabbítását az adott Programhoz; és (ii) ha a Vevő az adott IBM Programlicencre vonatkozó IBM Szoftverkarbantartási vagy Korlátozott támogatási szolgáltatást az értesítést megelőzően meghosszabbította, akkor az IBM saját belátása szerint vagy továbbra is biztosítja az adott Programlicenc IBM Szoftverkarbantartását vagy Korlátozott támogatását az abban az időpontban aktuális érvényességi időszak végéig, vagy időarányosan visszafizeti a Vevőnek a díjat. Ha a Vevő az adott Nem IBM Programra vonatkozó Harmadik Fél Szoftverkarbantartási szolgáltatást az értesítést megelőzően meghosszabbította, a harmadik fél továbbra is biztosítja az adott Nem IBM Programlicenc Harmadik Fél Szoftverkarbantartását az abban az időpontban aktuális érvényességi időszak végéig. Ellenkező esetben időarányosan visszafizeti a Vevőnek a díjat. 4. Határozott idejű licenc 4. oldal

5 Választható lehetőségként az IBM bizonyos programok használatára Határozott idejű licencet ad. A Határozott idejű licenc kifejezés azt jelenti, hogy a licenc érvényessége az IBM által a Program FE (PoE) dokumentumban megjelölt, határozott időszakra szól, melynek kezdete az a naptári nap, amelyen az IBM a Vevő megrendelését kézhez veszi, egy előző Határozott idejű licenc lejárati napját követő naptári nap, vagy az Évforduló dátumát követő naptári nap, amelyik alkalmazható. A Szoftverkarbantartás szerepel minden egyes Határozott időtartamra szóló licencben, és a Határozott időtartam végégig szól. (a) Határozott időtartamra szóló licencek automatikus megújítása Lejáró Határozott Idejű Licenc meghosszabbítása írásos meghosszabbítási felhatalmazással (például megrendelőlap, megrendelési levél, vásárlási megrendelés) lehetséges a lejárati dátum előtt, e Szerződés feltételeivel összhangban. HA AZ IBM NEM KAP ILYEN FELHATALMAZÁST A LEJÁRATI DÁTUMIG, AKKOR A LEJÁRÓ HATÁROZOTT IDEJŰ LICENCEK AUTOMATIKUSAN MEGHOSSZABBODNAK A LEJÁRÓ IDŐSZAKKAL MEGEGYEZŐ IDŐSZAKRA A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT ÉS AZ ILYEN PROGRAMLICENCEK HATÁLYOS MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJTÉTELEI MELLETT, HACSAK AZ IBM A LEJÁRATI DÁTUM ELŐTT NEM KAPJA MEG KÖZVETLENÜL VAGY EGY VISZONTELADÓN KERESZTÜL AZ ÍROTT ÉRTESÍTÉST ARRÓL, HOGY VEVŐ NEM KÍVÁNJA A MEGHOSSZABBÍTÁST. A VEVŐ BELEEGYEZIK AZ ILY MÓDON FELMERÜLŐ MEGHOSSZABBÍTÁSI DÍJAK MEGFIZETÉSÉBE. Ha a Vevő úgy dönt, hogy nem újítja meg határozott időtartamra szóló licencét, azzal vállalja, hogy a lejárat napjától kezdődően nem használja a Programot. Ha a lejárat napját követően a Vevő úgy dönt, hogy mégis használni kívánja a Programot, akkor a Határozott időtartamra szóló licenc megújítási díja helyett a Határozott időtartamra szóló licenc indításának díját kell megfizetnie. (b) Évfordulók koordinálása Kizárólag a legalább hat hónapos Határozott időtartamok esetében az Évfordulótól különböző napon megkezdett induló vagy folytatólagos Határozott időtartam megújítható a következő Évforduló napján, időarányos áron, így a Határozott időtartam kiterjeszthető a következő Évfordulóig. (c) Adott Programra vonatkozó Határozott Idejű Licenc megszűnése Ha az IBM vagy a harmadik fél (értelemszerűen) visszavonja a Határozott időtartamra szóló licenc lehetőségét valamely Program esetében, a Vevő elfogadja a következőket: (i) az adott Program esetében nem újítható meg a Határozott időtartamra szóló licenc; valamint (ii) ha a Vevő a visszavonásról szóló értesítést megelőzően megújította valamely Program Határozott időtartamra szóló licencét, akkor az IBM vagy a harmadik fél döntésétől függően vagy (a) továbbra is használhatja a Programot a Határozott időtartamra szóló licenc feltételeinek megfelelően az aktuális Határozott időtartam végéig, vagy (b) visszakapja a megfizetett licencdíj időarányos részét. 2. Vállalkozás Vállalkozás minden olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely az Eredeti vállalatnak több mint 50%-ban tulajdonosa, az Eredeti vállalat több mint 50%-os tulajdonában van, vagy azzal közös tulajdonossal rendelkezik. Az Eredeti vállalat az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely jelen Szerződést egy Vállalkozás nevében jogosult aláírni, illetve felügyelni. Az Eredeti vállalat nem szükséges, hogy gazdasági társaság legyen, és lehet az egész Vállalkozás is. 3. Helyszín Helyszín : a Vállalat bármely megadott eleme, így az lehet egy fizikai hely vagy szervezeti egység, például osztály, részleg, leányvállalat vagy költséghely. Az Eredeti vállalati helyszín az Eredeti helyszín (Originating Site). Minden Helyszín megnevezése, melyre vonatkozóan a későbbiekben jelen Szerződés kiterjesztésre kerül: További helyszín (Additional Site). Amellett, hogy az IBM-től Választható Termékeket szereznek be, az Eredeti helyszín (Originating Site) és a További helyszínek (Additional Site) kiválaszthatnak egy-egy elsődleges viszonteladót, akitől a Választható Termékeket szintén beszerezhetik. Egy Helyszín bármikor, az IBM-nek küldött egy hónapos írásbeli értesítést követően új elsődleges viszonteladót választhat. Az IBM minden egyes Helyszín elsődleges viszonteladója számára hozzáférést biztosít a Helyszín minden szoftverkarbantartási megújítási adatához, beleértve azon szoftverkarbantartási jogosultságokra vonatkozó megújításokat is, melyeket a Helyszín nem az adott elsődleges viszonteladónál szerzett be. 5. oldal

6 A Vevő Eredeti vállalata felelős azért, hogy az összes Helyszín betartsa a jelen Szerződésben foglalt feltételeket. 4. Választható Termékek beszerzése A Passport Advantage hatálya alá tartozó Programokhoz további jogosultságokat csak a Programkód beszerzése után kaphat. Az IBM pénzvisszafizetési garancia csak az IBM Program licencének első alkalommal történő megvásárlásakor érvényes. Ha egy IBM Programlicenc határozott idejű és meghosszabbítható, akkor csak abban az esetben kérhet visszafizetést, ha a Programot és a hozzá tartozó PoE-t a kiindulási időszak első 30 napja alatt visszajuttatja. A Passport Advantage keretében minden egyes Választható Termékhez (köztük a CEO Termékkategóriákhoz is) Ajánlott Kötegár (Suggested Volume Price, SVP ) pontok vannak rendelve. A CEO Termékkategóriák (Választható Termékek csoportjai) beszerzése felhasználónként történik. Az első CEO Termékkategória ( Elsődleges Termékkategória ) beszerzésekor a Vevő saját Vállalatának összes Felhasználója számára meg kell, hogy vásárolja azt, de legalább a CEO Termékkategória Táblázatában (ibm.com/software/passportadvantage) megadott számú Felhasználó számára. A Felhasználó olyan egyén, akihez egy Programok másolására, használatára vagy használatának kiterjesztésére alkalmas gép tartozik. A CEO Termékkategória Táblázatában (ibm.com/software/passportadvantage) megadott kötelező felhasználószám elérése esetén további CEO Termékkategóriákat is beszerezhet. A további CEO Termékkategóriákat nem kell Vállalata összes Felhasználója számára megvennie. Egy Felhasználó a választott CEO Termékkategóriában található bármely, vagy mindegyik programot használhatja. Ugyanakkor, az összes ügyfélhozzáférésre használt IBM Programot ugyanabból a CEO Termékkategóriából kell beszerezni, amely a szóban forgó Programok által elért kiszolgálóprogramot is tartalmazza. CEO Termékkategóriák bővítése és szűkítése Az IBM bármelyik CEO Termékkategóriába fölvehet vagy bármelyikből törölhet Választható Termékeket. Ha az IBM töröl egy Választható terméket valamely CEO Termékkategóriából, a Vevő ezt a törölt Választható terméket továbbra is használhatja, de a Felhasználók száma nem haladhatja meg a törlést megelőzően bejegyzett létszámot. Felhasználók számának növelése Amennyiben a Vevő növeli a Felhasználók számát, minden egyes új Felhasználó számára jogosultságot kell szereznie az adott CEO Termékkategória használatára. Felhasználók számának csökkentése Amennyiben a Felhasználók létszáma csökken, a Vevőnek erről írásban kell értesítenie az IBM-et a következő Évforduló előtt. A Felhasználók száma csökkenhet átszervezés vagy átalakítás, továbbá a Vevő helyszínei közül egy vagy több eladása következtében. A Felhasználók számának átmeneti vagy idényjellegű okokra visszavezethető csökkenése nem minősül létszámcsökkenésnek. A Felhasználók számának csökkenése az SVP-szint visszaesését is eredményezheti. Ha egy CEO Termékkategória jogosult felhasználói létszáma az adott CEO Termékkategóriára meghatározott legkisebb felhasználói létszám alá csökken, akkor a Vevő nem hosszabbíthatja meg az IBM Szoftverkarbantartást a CEO Termékkategória alapján. 5. Kapcsolat SVP szint A kezdeti Kapcsolati SVP ( RSVP ) szintet a kezdő rendelés pontértéke határozza meg. A kezdő rendelés értékének legalább 500 pontot kell elérnie. Ha a Vevő egy Időszak során további Választható Termékeket szerez be, nagyobb KSVP szintet is elérhet. A nagyobb KSVP szint csak a magasabb szint elérése után beszerzett további Választható Termékekre vonatkozik, kivéve, ha valamely egyedi megrendelés pontértéke önmagában meghaladja a nagyobb SVP szint eléréséhez szükséges pontértéket. Ebben az esetben, erre a megrendelésre már a nagyobb SVP szint vonatkozik. A KSVP szintet az első és minden rákövetkező Évfordulón az előző Időszak során beszerzett Választható Termékek mennyisége határozza meg. Ha a rákövetkező Időszak során beszerzett Választható Termékek pontértéke kisebb, mint a pillanatnyi KSVP szint fenntartásához szükséges pontérték, akkor a következő Évfordulón a KSVP szint lecsökken a Vevő által pillanatnyilag beszerzett Választható Termékeknek megfelelő szintre, de legföljebb egy KSVP szinttel lesz kisebb. Kapcsolat SVP-szint tábla: KSVP-szint BL D E F G H Pontok < oldal

7 6. Viszonteladók Ha a Vevő a Választható Termékeket IBM viszonteladó(k)tól rendeli meg, az IBM nem felelős 1) a viszonteladók ügyleteiért, 2) bármely további, a Vevővel szemben fennálló kötelezettségükért, illetve 3) bármely, saját szerződéseik keretében a Vevőnek eladott termékért vagy szolgáltatásért. Amikor a Vevő egy viszonteladótól szerez be Választható Termékeket, a viszonteladó határozza meg a díjakat és a fizetési feltételeket. 1. Ha a Vevő a Választható Termékeket IBM viszonteladó(k)tól szerzi be, a Vevő közvetlenül a viszonteladónak fizet. 2. Ha a Vevő a Választható Termékeket az IBM-től szerzi be, (a) a Vevő tudomásul veszi, hogy az IBM által a számlán vagy az azzal egyenértékű dokumentumban meghatározott módon fizet, beleértve a késedelmes fizetés miatt felszámított késedelmi díjat is; valamint, (b) ha bármilyen hatóság a Választható termékekre vámot, adót, illetéket vagy más díjat állapít meg (kivéve az IBM nettó árbevétele után fizetendő adókat), a Vevő vállalja, hogy az IBM által meghatározott módon megfizeti ezeket, vagy az azok alól őt mentesítő dokumentumokat benyújtja. 3. A Program licencéért fizetendő díj a licenc típusától függően egyszeri vagy rögzített időre vonatkozó díj is lehet. 8. Kölcsönös kötelezettségek Mindkét fél egyet ért abban, hogy a jelen Szerződés értelmében: 1. a tudomásukra jutott információk nem bizalmasak. Ha bármelyik fél az adatok bizalmas kezelésére tartana igényt, arról külön titoktartási szerződésben kell megállapodni; valamint 2. a felek közötti kommunikáció elektronikus úton is történhet. A kommunikáció ezen módja az alkalmazott jogszabályokban megengedett mértékben egyenértékű az aláírással hitelesített írásbeli közléssel. Mindkét fél elfogadja, hogy minden elektronikus úton továbbított üzenet esetében az elektronikus dokumentumban szereplő azonosító kód (melynek neve felhasználói azonosító ) elegendő a feladó azonosítására és a dokumentum hitelességének igazolására. 3. Az IBM a Vevőnek csak a jelen Szerződésben meghatározott licenceket és jogokat engedményezi. Semmiféle egyéb licencet vagy jogot (beleértve a szabadalmi oltalom alatt álló licenceket és jogokat is) nem engedményez. 9. Átruházás A Vevő a jelen Szerződést sem részben, sem teljes egészében nem ruházhatja át az IBM előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az erre irányuló bármilyen kísérlet érvénytelen. Az IBM ezt a hozzájárulást indokolatlanul nem tagadja meg. A jelen Szerződés részben vagy egészben történő átruházása olyan Vállalkozáson belül, amelynek valamelyik szerződő fél részese, illetve egyesülés vagy felvásárlás során létrejött jogutód részére, nem teszi szükségessé a másik fél írásbeli hozzájárulását. Az IBM a jelen Szerződésből folyó fizetéssel kapcsolatos jogait a Vevő hozzájárulása nélkül is átruházhatja. Az IBM részéről nem minősül átruházásnak, ha üzletmenetének egy részétől oly módon válik meg, amely azonos mértékben érinti összes ügyfelét. 10. A Szerződés feltételeinek módosítása Az IBM-nek jogában áll a jelen Szerződést módosítani, erről a Vevő Eredeti Vállalatát három hónappal korábban, levél vagy elektronikus levél útján köteles írásban értesíteni. A módosítás az IBM írásbeli értesítésében meghatározott dátummal lép hatályba. A Vevő egyet ért a módosítással, ha az IBM írásbeli értesítésében szereplő hatálybalépési dátumig nem értesíti írásban az IBM-et arról, hogy azt nem fogadja el. Az IBM bármikor bővítheti, illetve szűkítheti a Választható Termékek körét, továbbá módosíthatja az egyes Elérhető Termékek SVP árát vagy pontértékét. Egyéb esetekben a módosítások csak a Vevő Eredeti Vállalatának és az IBM Eredeti Vállalatának aláírásával lépnek hatályba. A Vevőtől származó minden egyéb, rendelésben vagy írásban közölt további vagy ettől eltérő feltétel érvénytelen. 11. A Szerződés megszűnése A jelen Szerződést a Vevő Eredeti Vállalata külön indokolás nélkül egy hónapos felmondási idővel mondhatja fel, írásban. A jelen Szerződést az IBM Eredeti Vállalata három hónapos felmondási határidővel mondhatja föl, írásban. Ha a Vevő a felmondásról szóló írásbeli értesítést megelőzően bármelyik IBM Programra vonatkozóan meghosszabbítja az IBM Szoftverkarbantartást, az IBM, saját belátása szerint a szóban forgó programra vonatkozóan vagy folytatja az IBM Szoftverkarbantartást az akkor érvényes Időszak végéig, vagy időarányosan 7. oldal

SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL

SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL SAP BUSINESSOBJECTS ENGEDÉLYEZÉSI MEGÁLLAPODÁS FONTOS! GONDOSAN OLVASSA EL: EZ A DOKUMENTUM JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN ÉS AZ SAP BUSINESSOBJECTS VÁLLALAT KÖZÖTT AZ SAP BUSINESSOBJECTS SZOFTVERTERMÉKÉRE VONATKOZÓAN,

Részletesebben

B. A megállapodás alkalmazhatósága A jelen megállapodás arra a megrendelésre vonatkozik, amelyhez csatolásra került.

B. A megállapodás alkalmazhatósága A jelen megállapodás arra a megrendelésre vonatkozik, amelyhez csatolásra került. ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS V110711 A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megkötő és a programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék ÓBUDAI EGYETEM KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. február Tartalomjegyzék PREAMBULUM...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek

Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Általános Szerződési Feltételek Budapest Eszközfinanszírozó Kft. Operatív lízingtevékenységre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Hatályos 2006. augusztus 10-től 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 12.1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 1. Értelmező rendelkezések Ajánlat ATermékek adásvételére vonatkozóan a Szerződés konkrét feltételeire egyedileg meghatározott rendelkezések. ÁSZF Jelen általános szerződési feltételek. Bizalmas információ

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Hatályos: 2014. december 15-től

Hatályos: 2014. december 15-től Vidékháló Kft. HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON- SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MELLÉKLETEK Hatályos: 2014. december 15-től TARTALOM 1. sz. melléklet - DÍJSZABÁS... 3 2. sz. melléklet - SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek

Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek 2014. augusztus 25-étől az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe. Szolgáltatások, díjcsomagok, díjazási feltételek... 1 1. Általános rendelkezések... 3

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe

Általános Üzletszabályzat ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Általános Üzletszabályzat ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Hatályba lépés: 2014. február 15. A Bank teljes neve: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe Székhelye: Dózsa György út 84/B. H-1068 Budapest

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben