Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem:"

Átírás

1 Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulás a Bozsik Stadion ingatlanra A képviselő-testület az 1011/2011.(XII.19.) Ökt. határozatában az Önkormányzat, mint az ingatlant terhelő elidegenítési és terhelési tilalom jogosultja, az MFA 2009 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1194 Budapest, Puskás F. u. 1., cg.: , adószám: , képv.: Szabó Dávid ügyvezető) kérelmére hozzájárult ahhoz, hogy a Budapest XIX. kerületi hrsz-ú, ha alapterületű, kivett, sporttelep megjelölésű ingatlan fejlesztéséhez a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 22/C. -ában meghatározott adókedvezmény Magyar Futball Akadémia Alapítvány általi igénybevétele érdekében, ennek mértékéig a Magyar Állam javára a jogszabályban meghatározott időtartamra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. Az Önkormányzat, mint Átruházó továbbá a március 30. napján kelt sportcélú ingatlan ingyenes tulajdonba adásáról hozzájárulás alapján tárgyú szerződésben rögzített, az MFA 2009 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint Átvevőt terhelő, sportcélú hasznosításra vonatkozó kötelezettség időtartamának, valamint az ennek biztosítékául szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom időtartamának a szerződés megkötésétől számított 30 évre történő módosításához hozzájárult. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a fentiekkel kapcsolatosan kötendő megállapodás aláírására. Határidő: január 15. Az 1011/2011. (XII.19.) számú határozat alapján a megállapodás február 21. napján aláírásra került. Javaslat Budapest XIX., Fő u. 22.( hrsz.) alatti Vigadó épületének hasznosítására A képviselő-testület az 1012/2011.(XII.19.) Ökt. határozatában úgy döntött, hogy a Budapest, XIX, Fő u. 22. ( hrsz.) sz. alatti ingatlanra kössön az Önkormányzat vagyonkezelői szerződést a Kispest Városfejlesztési és Üzemeltetési Kft-vel (1195 Budapest, Városház tér ). A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat és készíttesse elő a vagyonkezelési szerződést, melyről a testület dönteni tud. Határidő: március 1. A vagyonkezelői szerződés előkészítése folyamatban van. A határozat elfogadását követően több jogszabály is módosult, ezért a tárgyalások még folyamatban vannak. Javaslom a határidő április 30-ig történő meghosszabbítását. HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

2 2 A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata közötti Megállapodások a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, illetve a túlszolgálat finanszírozására vonatkozóan A képviselő-testület az 52/2012.(I.19.) Ökt. határozatában a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér ), valamint a BRFK (Budapest, XIII., Teve u. 4-6.) között a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése tárgyában megkötendő Megállapodást jóváhagyta, felhatalmazta a polgármestert annak aláírására, és arra, hogy a Megállapodásban foglaltak pénzügyi fedezetének a évi önkormányzati költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjék. Határidő:2012. évi költségvetés elfogadása A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetése tárgyában elkészült Megállapodás aláírásra került, egyben az abban foglalt pénzügyi fedezet évi költségvetésbe történő beépítése is megtörtént. A képviselő-testület az 53/2012.(I.19.) Ökt. határozatában a Budapest, Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér ), valamint a BRFK (Budapest, XIII., Teve u. 4-6.) között a túlszolgálat finanszírozása tárgyában megkötendő Megállapodást jóváhagyta, felhatalmazta a polgármestert annak aláírására és arra, hogy a Megállapodásban foglaltak pénzügyi fedezetének a évi önkormányzati költségvetésbe történő beépítéséről gondoskodjék. Határidő:2012. évi költségvetés elfogadása A túlszolgálat finanszírozása tárgyában elkészült Megállapodás aláírásra került, egyben az abban foglalt pénzügyi fedezet évi költségvetésbe történő beépítése is megtörtént. A Bp. XIX. ker. Temesvár u szám alatt található üres helyiségcsoport használatba adása A képviselő-testület az 55/2012.(I.19.) Ökt. határozatában úgy döntött, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (1195 Budapest, Városház tér ) kizárólagos tulajdonát képező, Budapest XIX. ker /25 helyrajzi számon nyilvántartott 2806 m 2 alapterületű kivett ABC áruház megnevezésű ingatlanból, mely természetben a Budapest, XIX. ker.temesvár utca 117. szám alatt található, 71 m 2 alapterületű helyiségcsoportot, 1 év határozott időre, január 1. napjától, december 31. napjáig, ellenérték nélkül a Kispest Kertvárosi Közösség Egyesület (székhelye: 1194 Budapest, Háromszék utca 36. szám, képviseli: dr. Halász Géza elnök, nyilvántartási szám: 14659) használatába adja azzal a feltétellel, hogy az egyesület köteles a közüzemi költségeket megfizetni, valamint Együttműködési Megállapodást kötni a Kispesti Görög Kisebbségi Önkormányzattal (székhelye: 1191 Budapest, Áruház köz 2-4., képviseli: dr. Szalimka Nafszika elnök). A bérleti szerződés letelte után meghosszabbítható. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a használati szerződés aláírására. A használati szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni, melynek költségeit a használó köteles megfizetni. Határidő:30 nap A Temesvár u. 117/a. szám alatti helységre vonatkozó használati szerződés aláírása megtörtént.

3 Önerő pontosítása és megemelése a KMOP bölcsőde fejlesztés pályázathoz 3 A képviselő-testület az 56/2012.(I.19.) Ökt. határozatában tudomásul vette és támogatta a KMOP kódszámú, a Középmagyarországi Operatív Program keretében megjelent Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című EU-s felhívásra A Kispesti Csillagfény Bölcsőde kapacitásbővítése címen benyújtott pályázathoz az alábbiakat (a fejlesztés helyszíne: 1191 Budapest, Eötvös u. 11., helyrajzi szám: /7, /13): a projekt összköltsége: Ft a projekt elszámolható költsége: Ft önkormányzati önrész: Ft, forrása: saját forrás a évi költségvetés a támogatás igényelt összege: Ft a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az önrész összegét a költségvetésben elkülöníti. Határidő:hiánypótlási felszólítás határidejének megfelelően Felelős: dr. Kovács Bence alpolgármester A pályázat hiánypótlását, a testületi határozattal együtt határidőben, február 3-án benyújtottuk a VÁ- TI-hoz. Bóbita Óvoda vezetői pályázata A képviselő-testület az 59/2012.(I.19.) Ökt. határozatában Kovácsné Halász Éva illetményét a Közalkalmazotti törvény figyelembe vételével Ft alapilletmény, és Ft vezetői pótlékban határozta meg, mely a közalkalmazotti pótlékalap 230 %-a. Határidő:2012. január 30. A kinevezési okmány aláírásra került. Kispest név használatának az engedélyezése iránti kérelem A képviselő-testület a 96/2012.(II.16.) Ökt. határozatában engedélyezte, hogy a Nyugdíjas Pedagógusok Egyesülete Kispest elnevezésében a Kispest nevet használja. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kispest név használatára vonatkozó engedélyt a Kispest címer, a Kispest zászló és a Kispest név használatának rendjéről szóló, módosított 43/2008.(XII.18.) számú önkormányzati rendelet és ezen határozat alapján kiadja. Határidő:2012. február 25. Felelős: Gajda Péter polgármester A Kispest név használatára vonatkozó engedélyt február 21-én átvette az egyesület elnöke. Nyilatkozat az 1191 Budapest, Kazinczy u társasházban az energiatakarékosságot célzó felújítással és finanszírozással kapcsolatban (Panelprogram pályázat önrész költségviselése) A képviselő-testület a 97/2012.(II.16.) Ökt. határozatában úgy döntött, az Önkormányzat mint tulajdonostárs nevében, hogy az 1191 Budapest, XIX. ker. Kazinczy u (161406/43 hrsz.) számú társasházban, a 19 db Tulajdonosi nyilatkozat -nál a ZBR-Klimabarát Otthon Panel alprogramban

4 4 megvalósuló pályázati beruházáshoz kapcsolódó tulajdonosi saját erőt az alábbiak szerint kívánom rendezni lehetőségek közül a 8 éves egyenletes kamattal növelt törlesztő LTP nélkül, havi részlet lehetőséget választotta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a fentiekről szóló nyilatkozat kiadására, aláírására. Határidő:azonnal A határozat szerinti nyilatkozatot február 21-én kiadtuk a Kazinczy u számú társasház részére. Javaslat a Kispest Kft. ügyvezetőjének megválasztására A képviselő-testület a 124/2012.(III.7.) Ökt. határozatában elfogadta Bajnok István ügyvezető lemondását, illetve hozzájárult munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez április 1. napjától. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos okiratokat írja alá. Határidő:2012. április 1. Bajnok István ügyvezető munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos okiratok aláírása megtörtént. A képviselő-testület 126/2012.(III.7.) Ökt. határozatában Horváth Gyula munkadíját havi Ft-ban állapította meg és részére Ft havi gépjármű költségtérítést állapított meg. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az ügyvezetővel a munkaszerződést kösse meg. Határidő:2012. április 1. A Kispest Kft. megválasztott ügyvezetőjével, Horváth Gyulával a határozat szerinti munkaszerződés aláírásra került. Az Országos Mentőszolgálat Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezetének kérelme A képviselő-testület a 158/2012.(III.7.) Ökt. határozatában úgy döntött, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér ) tulajdonát képező, Budapest, XIX. kerület helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Budapest, XIX. kerület Hunyadi utca 92. szám alatt található 726 m 2 alapterületű, kivett áruház megnevezésű ingatlant, március 30. napjától a felújítás befejezéséig, ellenérték nélkül az Országos Mentőszolgálat Közép-magyarországi Regionális Mentőszervezet (képviseli: dr. Orphanides Ilona orvosigazgató, valamint Marosvölgyi Zoltán gazdasági vezető, 1055 Budapest, Markó u. 22., részére, mentőállomás üzemeltetés céljára, használatba adja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a használati szerződés aláírására. Határidő:15 nap A bérleti szerződést március 21-én megkötöttük, a Mentőszolgálat birokba vette az ingatlant.

5 5 A 1193 Budapest, Csokonai u. 3. szám alatt található ingatlant használó Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület kérelme A képviselő-testület a 159/2012.(III.7.) Ökt. határozatában úgy döntött, hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér ) kizárólagos tulajdonát képező, a /7 helyrajzi számon nyilvántartott, Közösségek és Civilek háza megnevezésű, nettó 342 m 2 alapterületű felépítményből, a 44,09 m 2 alapterületű helyiségcsoportot kizárólagosan használó Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület (nyilvántartási száma: Fővárosi Bíróság 10854, bejegyzési száma: Pk /2004., székhelye: 1195 Budapest, Városház tér , képviseli: Szujkó Szilvia elnök) az MSZOSZ Kispesti Területi és Nyugdíjas Alapszervezetét (1191 Budapest, Báthory u. 39., képviseli: Medgyes Janka) befogadja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a módosított Használati szerződés aláírására. Határidő:15 nap A módosított használati szerződés elkészült, aláírása folyamatban van. A 1193 Budapest, Csokonai u. 3. szám alatt található ingatlant használó Kispest Közbiztonsági Egyesület kérelme A képviselő-testület a 160/2012.(III.7.) Ökt. határozatában úgy döntött, hozzájárul a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat (1195 Budapest, Városház tér ) kizárólagos tulajdonát képező, a /7 helyrajzi számon nyilvántartott, Közösségek és Civilek háza megnevezésű, nettó 342 m 2 alapterületű felépítményből, 24 m 2 alapterületű helyiségcsoport bérlőjének, a Kispesti Közbiztonsági Egyesület elnökének személyében történő változás miatt, a Használati szerződésének módosításához. A Kispest Közbiztonsági Egyesület új képviselője: Tóth Tibor (lakik: 1192 Budapest, Zoltán u. 3. fszt. 3.) A képviselő-testület felkérte a polgármestert a módosított Használati szerződés aláírására. Határidő:15 nap A módosított használati szerződés március 21-én aláírásra került. A Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjteménnyel kötendő támogatási szerződés A képviselő-testület a 161/2012.(III.7.) Ökt. határozatában a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjteménnyel kötendő támogatási szerződés aláírásához a mellékelt tervezetben foglaltak szerint hozzájárult és felhatalmazta a polgármestert annak aláírására. Határidő:15 nap A támogatási szerződés aláírásra került.

6 6 Kamat elengedése A képviselő-testület a 162/2012.(III.7.) Ökt. határozatában egyetértett azzal, hogy a Wekerletelepi Szent József Plébánia önkormányzattal szemben, a Wekerle, ahol értéket őriz az idő Európai Uniós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés alapján fennálló, február 29. napon Ft összegű kamattartozás megfizetésétől tekintsen el, egyúttal felkérte a polgármestert, hogy a döntéssel kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő:azonnal A kamatkövetelés a határozatban foglaltak szerint a pénzügyi nyilvántartásban rendezésre került. Pályázat benyújtása a KMOP kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázati kiírásra A képviselő-testület a 163/2012.(III.7.) Ökt. határozatában támogatta, hogy április 2-ig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett KMOP kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra Az Arany Óvoda kapacitásbővítése címmel kerüljön benyújtásra pályázat, felhatalmazta a polgármestert pályázat aláírására. A maximum 200 millió Ft-os támogatáshoz a képviselő-testület támogatta a szükséges maximum Ft-os önrész biztosítását a évi költségvetés Pályázati önrész sor terhére. Határidő:2012. április 2. A pályázatot ápr. 2-án benyújtottuk a közreműködő szervezethez. Budapest, április 11. Gajda Péter

7 7 HATÁROZATI JAVASLATOK 1.) A képviselő-testület az 1011/2011.(XII.19.), 52/2012.(I.19.), 53/2012.(I.19.), 55/2012.(I.19.), 56/2012.(I.19.), 59/2012.(I.19.), 96/2012.(II.16.), 97/2012.(II.16.), 124/2012.(III.7.), 126/2012. (III.7.), 158/2012.(III.7.), 159/2012.(III.7.), 160/2012.(III.7.), 161/2012.(III.7.), 162/2012.(III.7.) és a 163/2012.(III.7.) Ökt. számú határozatokról szóló jelentést elfogadta. 2.) A képviselő-testület az 1012/2011.(XII.19.), Ökt. határozat határidejét április 30-ra módosítja.

8 Polgármester HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet 1195 Budapest, Városház tér Telefon: , Fax:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirend Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2014. szeptember 2. Előterjesztő:

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

1. Pénzügyi / költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. március 27-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2012. december

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben