Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: Köszönettel: Polgármesteri Hivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: Köszönettel: Polgármesteri Hivatal"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Felhívás falu-takarításra! A tartalomból: július 2 3-ra (de legkésõbb az elõbbi idõpontig) falu-takarítást szervezünk, ezért kérünk minden tulajdonost, hogy telkének kerítésétõl a közút széléig tegye rendbe a saját portáját! Kérjük, legyen különös tekintettel a csapadékvíz-szikkasztó, illetve -elvezetõ árkokra, az utcasarkoknál elhelyezkedõ területek esetében a szabad kilátást gátló növényzetre, a parlagfû és egyéb gyomnövények irtására, illetve minden egyéb közterületet csúfító tárgyra. Az árkokból kiszedett földet az út és az árok közötti padkára készítsék ki, a kisebb hulladékot bezsákolva, az út mellett, a közlekedést nem akadályozva tárolják! Az így keletkezett,,szemetet a községgondnokság munkatársai a takarítást követõ héten elszállítják. Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy nem lom(b)talanításról van szó! Köszönettel: Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi hírek 2. Buszmenetrend 3. Képviselõ-testületi döntések 4-5. Önkormányzati rendeletek 6-7. Visszatekintés a Kistarcsai Napokra 8-9. Közfelhívás gyapjaslepke elleni védekezésre A Kölcsey Ferenc Általános Iskola II. félévének eseményei 12. Óvodai és középiskolai beszámolók 13. Kézilabda 14.

2 2. Kistarcsai Hírlevél Anyakönyvi hírek Kistarcsa nagyközségben február 21. és május 27. között Anyakönyvezett (fõ) Ebbõl kistarcsai lakos (fõ) Születések: Házasságkötések: 12 8 Halálesetek: Az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján: S z ü l e t e t t : Sándor Bianka Árpád utca 3. Mosony Lili Petõfi utca 12. Szabó Levente Batthyány utca 7/B. Gábriel Gergõ Temesvári utca 4. Lovasi Mihály Miklós Kápolna utca 17. Házasságot kötött: Szûcs Ildikó és Gelencsér Gergely Akli Tamara és Polyák Gábor Szilva Anikó és Bedõ Tibor Szabó Annamária és Mezõ Tamás Gyovai Tímea Éva és Nagy Zoltán Csaba E l h a l á l o z o t t : Nagy Sándor élt 81 évet Késmárki utca 4. Kiss Józsefné élt 81 évet Báthory utca 1. Lakatos Béla élt 59 évet Báthory utca 1. Németh Sándor élt 61 évet Vasút utca 2. Brassói István élt 69 évet Magyar utca 1. Hemmert Miklósné élt 85 évet Deák Ferenc utca 14. Pilipecz Ferenc élt 61 évet Ungvári utca 1. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben kistarcsai állandó lakosnak nem Kistarcsa nagyközség területén anyakönyvi eseménye történt, és szeretné annak sajtóban való közzétételét, a szükséges hozzájárulási nyilatkozatát megteheti a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodájában (I. emelet, 12. szoba), ügyfélfogadási idõben. Gyermek születésekor mindkét szülõ, házasságkötés esetén a felek, míg halálesetkor az elhunyt hozzátartozója jogosult nyilatkozni.

3 Kistarcsai Hírlevél 3.

4 4. Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének lényegesebb döntései 2005 április májusában Újra szóba került a HÉV-átjáró átépítése A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatokat hozta április 12-i ülésén: elfogadásra került a rendõrõrs beszámolója; a képviselõ-testület úgy döntött, hogy forrást kell teremteni a HÉV-átjáró átépítéséhez szükséges engedélyezési terv elkészítésére; a testület döntött arról, hogy milyen feltételekkel kerüljön kiírásra a Csömör, Nagytarcsa, Mogyoród, Kerepes és Kistarcsa településeket ellátó, központi orvosi ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos közbeszerzési pályázat; a képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy az úgynevezett CÉDE-pályázaton elindul a Batthyány utca szilárd burkolattal való kiépítésével; elfogadásra került az önkormányzat közbeszerzési szabályzata; döntések születtek a Szilasvíz Kft. taggyûlésén az egyes napirendeknél képviselendõ önkormányzati álláspontokról; a képviselõ-testület hatályon kívül helyezte azt a korábbi határozatát, mely szerint a VILLÉRTrészvények ügyében településünket Kerepes Község Önkormányzata képviselje; a testület forrást biztosít a Csömör és Kerepes településekkel közösen elkészítendõ környezetvédelmi programra; elfogadásra került a Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata és Belusa Község Önkormányzata (Szlovákia) közötti együttmûködési megállapodás; a testület döntött a sport-támogatásokról. Közös megegyezéssel megszûnt a jegyzõ munkaviszonya A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatokat hozta április 25-i, rendkívüli ülésén: Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete 9 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az alábbi feltételek mellett hozzájárul dr. Korbély Géza jegyzõ munkaviszonyának 1-jével, közös megegyezéssel történõ megszüntetéséhez: az utolsó munkában töltött nap: május 9.; a május 9. és 1. közötti idõszakban nem kell munkavégzést folytatnia; a képviselõ-testület elfogadta a jegyzõi munkakör betöltésére kiírandó pályázat szövegét és megjelenésének idõpontját; a testület döntött az önkormányzat által fenntartott intézmények tûzvédelemmel kapcsolatos feladatait ellátó gazdasági társaságról. A testület nem támogatta a vízdíjemelést egyelõre A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatokat hozta május 10-i ülésén: döntések születtek a központi orvosi rendelõvel kapcsolatos pótmunkákról; az önkormányzat módosította a mûködési kiadások mértékét;

5 Kistarcsai Hírlevél 5. elfogadásra került a Hunyadi utca-településközpont vegyesterület szabályozási terve; a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy aláírja a több fõvárosi kerület és megyei település között létrejövõ, Zajtérkép készítésére vonatkozó együttmûködési megállapodást; a testület döntött arról, milyen vételár ellenében idegeníthetõ el a Kistarcsa, 847 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan; a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az Eperjesi út 13. alatti társasház kérelmét, mely a fûtõmûrõl való leválásra vonatkozik, nem támogatja; a testület úgy döntött, hogy amíg a Szilasvíz Kft. a gazdálkodásról és a vízdíjemelés mértékérõl kért adatokat nem adja meg, addig a vízdíjemelést nem támogatja; a képviselõ-testület visszavonta korábbi álláspontját, és úgy döntött, hogy nem kívánja az ÁPV Rt.-nél letétbe helyezett részvényeket százalékban megosztani Kerepessel; a növényvédelem érdekében kétszeri permetezés elrendelésérõl és költségeinek biztosításáról született döntés; a képviselõ-testület úgy döntött, hogy a katzelsdorfi (Ausztria) és a kistarcsai zeneiskolák közötti együttmûködés keretében megvalósuló katzelsdorfi látogatás 50 százalékát fedezi; döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a kerepesi székhellyel megalakuló Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet létrehozásához és az azt fenntartó önkormányzati társuláshoz. Új jegyzõre várva A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatot hozta május 18-i, rendkívüli ülésén: döntések születettek arról, hogy az új jegyzõ kinevezéséig (kinek kilétérõl akár már a június 14-i testületi ülésen döntés születhetett) a napi munkához szükséges jogkörökkel és kiadmányozási jogokkal a hivatal megfelelõ képesítésû munkatársai legyenek megbízva. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet létrehozása hat község társulásával Több éves igény valósulna meg, ha Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által elfogadott határozatát szeptembertõl meg tudnánk valósítani. A Közgyûlés elfogadta, hogy Csömör, Pécel, Isaszeg, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes és Pest Megye Önkormányzata önkormányzati társulás formájában, Kerepes Nagyközség székhellyel létrehozzon egy kistérségi Nevelési Tanácsadót és Logopédiai Intézetet. Az intézet célja, hogy a területén mûködõ óvodáknak és iskoláknak segítsen a tanulási és magatartási problémákkal küszködõ gyermekek kiszûrésében és fejlesztésében. Természetesen a feladat koncentrálásával a községek várják a saját költségeik csökkenését is. Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése elfogadta, hogy az intézmény létrehozása esetén vállalja az éves mûködési költségek normatíván felüli részének 60%-os finanszírozását. A helyi önkormányzatok vállalják a költségeket a településen minden évben, mégpedig az állandó lakcímmel rendelkezõ 3-18 éves korosztály létszámának arányában. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyhangúlag szavazta meg a tervezett intézményben való részvételünket. A testület e sorok íróját bízta meg, hogy az érintett községek tárgyalásán részt vegyen. Az ügyben eddig történtekrõl elmondhatom, hogy jelenleg az alapító okirat kidolgozásán munkálkodunk. Reméljük, hogy a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet közös mûködtetése a szakmai kapcsolatokon túl a községek közötti emberi együttmûködést is erõsíti majd. Babarczi József, a Közmûvelõdési és Közoktatási Bizottság elnöke Tisztelt Lakosság! A Kistarcsai Rendõrõrs õrsparancsnokának levele alapján arról az örömteli hírrõl tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy nagyközségünk járõrautóját mobiltelefonnal látták el. Ezen a telefonszámon a rendõrõrs szolgálatban lévõ járõreit közvetlenül el lehet érni, amennyiben a lakosság ennek szükségét látja. Hivatali munkaidõn kívül, valamint hétvégeken is ezen a számon lehet a rendõröket a legrövidebb idõn belül értesíteni. A telefonszám: 06-70/ Tóth Szabolcs polgármester

6 6. Kistarcsai Hírlevél Duplájára emelkedhet Kistarcsán a talajterhelési díj 10/2005. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelet 12/2005. (V. 10.) számú önkormányzati rendelet a környezetterhelési díjról szóló 18/2004. (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 18/2004. (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: (2) Kistarcsa közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3, a veszélyeztetési szorzó: Ezen rendelet kihirdetése napján (2005. április 12-én) lép(ett) hatályba. Magyarázat: A talajterhelési díjat a talajterhelési díjalap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó és a veszélyeztetési szorzó szorzatából kaphatjuk meg. Ezen határozat értelmében a területérzékenységi szorzó 1,5-rõl 3-ra, azaz a duplájára emelkedett... 11/2005. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelet a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 16/2004. (V. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 16/2004. (V. 11.) számú rendelet 3. c.) pontja az alábbiak szerint módosul: c.) menetjegy: 124 Ft. A 3. szövege a továbbiakban változatlan. a helyi hulladékgazdálkodási tervrõl. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. -ának elõírása, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervrõl szóló 110/2002. (XII. 12.) országgyûlési határozat, a Területi Hulladékgazdálkodási Tervrõl szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM-rendelet és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet alapján a következõket rendeljük el: 1. A r e n d e l e t h a t á l y a 1. A helyi hulladékgazdálkodási terv három település együttes terve, így Csömör, Kerepes és Kistarcsa települések kül- és belterületére vonatkozik. 2. A rendelet a as idõszak feladatait tartalmazza. 3. A rendeletet két idõpontban, 2006 végén és 2008-ban felül kell vizsgálni! 4. A rendelet hatályának lejártakor, az új országos és regionális tervek alapján, új hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni a közötti idõszakra! 2. A r e n d e l e t h a t á s k ö r e 2. E rendelet kihirdetése napján (2005. április 12-én) lép(ett) hatályba. A hulladékgazdálkodási terv csak az önkormányzat felelõsségkörébe tartozó hulladékokkal, azok helyzetével, keletkezésük megelõzésével, gyûjtésével, hasznosításával és ártalmatlanításával foglalkozik.

7 Kistarcsai Hírlevél A h u l l a d é k g a z d á l k o d á s i t e r v c é l j a i 1. A hulladékgazdálkodási terv céljai minimálisan teljesítik az országos és regionális tervben elõírtakat. 2. A helyi hulladékgazdálkodási terv fõbb céljai: a) a hulladékok keletkezésének megelõzése; b) a keletkezõ hulladékok minél nagyobb arányban, fajtánként történõ külön gyûjtése, hasznosítása, vagy egyes veszélyes komponensek ártalmatlanítása; c) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos információk eljuttatása a településen élõkhöz, kommunikációs rendszer kialakítása; d) illegális lerakók teljes körû felmérése, felszámolása, keletkezésük megelõzése; e) együttmûködés az önkormányzatok, a szolgáltatók és a társadalmi szervezetek között; f) hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok pontosítása; e) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatók körének meghatározása, helyi minõségbiztosítás kialakítása. 4. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program tartalma 1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztõ, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatásfejlesztési programok: a) tájékoztatás, tudatformálás; b) oktatás, nevelés; c) példamutatás; d) jogi és gazdasági szabályozás; e) tanácsadás, információátadás a kis- és középvállalkozások számára; f) illegális lerakások megelõzése: f a) együttmûködés az érintett önkormányzatokkal az illegális lerakások megakadályozására; f b) együttmûködés az érintett önkormányzatokkal és civil szervezetekkel az illegális lerakások megakadályozására helyi járõrszolgálat; g) környezetvédelmi és/vagy hulladékgazdálkodási oktatási központ, tanácsadó iroda felállítása; h) együttmûködés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban Kerepes. 2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program: a) a hulladékhasznosítási, -ártalmatlanítási célkitûzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása: a a) hulladékudvar létesítése és üzemeltetése; a b) gyakori gyûjtõjáratok, hulladék fajtánkénti lomtalanítása; a c) a d) helyi komposztálás támogatása; hulladék-gyûjtõsziget létesítése; a f) járdaszéli szelektív hulladékgyûjtés Kistarcsa, Kerepes; a g) a h) hulladékkezelõ-központ létesítése Kerepes; állati eredetû hulladékok begyûjtése; b) a környezetvédelmileg nem megfelelõ és/vagy illegálisan mûködõ kezelõ-, lerakó-telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai. 5. A h u l l a d é k g a z d á l k o d á s i t e r v r é s z l e t e s t a r t a l m a 1. A hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmát az 1. számú melléklet (Hulladékgazdálkodási Terv) tartalmazza. 2. A hulladékgazdálkodási terv egyes pontjainak végrehajtásához az adott feladat részletes kidolgozása és tervezése, elõírás esetén engedélyezése szükséges. 6. E g y é b r e n d e l k e z é s e k 1. A helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletet 90 napon belül felül kell vizsgálni, szükség esetén a terv alapján módosítani kell! 2. A hulladékgazdálkodási terv tervezett módosításáról egyeztetni kell az érintett önkormányzatoknak Csömör, Kerepes, Kistarcsa. 7. E rendelet kihirdetése napján (2005. május 10-én) lép(ett) hatályba.

8 8. Kistarcsai Hírlevél Kistarcsai Napok Tizedik évfordulóját ünnepeltük idén a Kistarcsai Napok programsorozatnak. A rendezvény szervezésekor fokozottan figyeltünk arra, hogy minden korosztály megtalálja a maga ízlésének megfelelõ programot. A rendezvényt a hagyományõrzõ, népzenei, néptánc programokkal kezdtük (jobb oldali képünkön), majd a klasszikus gitárkoncerttel folytattuk. A szombati nap végén a Sugarloaf koncertjével a mai modern rockzenét kedvelõ fiatal közönségnek kedveztünk. Vasárnap délelõtt a gyermekmûsoroké volt a színpad (alsó képünkön), majd délután helyet kapott a musical, a modern diszkózene, a populáris fúvószene és végül a hagyományos rockzene is ez utóbbi a népszerû P. Mobil zenekarnak köszönhetõen (9. oldal, bal oldali kép). Természetesen mint minden évben a színpadi programokkal párhuzamosan folytak az egészségügyi szûrések, a termékbemutatók, a kiállítások (9. oldal, jobb oldali kép), a sportprogramok, amelyeket az idén is úgy próbáltunk megszervezni, hogy azok minél változatosabbak és igényesebbek legyenek. A mûsorok sokszínû kialakításán kívül nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a szervezés Kistarcsa közösségi életétére integráló módon hasson, ennek érdekében mindenképpen az volt a célunk, hogy a lehetõ legtöbb civil szervezetet, helyi vállalkozást, lokálpatrióta személyt bevonjunk az elõkészületi munkába és a lebonyolításba. Örömmel mondhatjuk, hogy ez az elképzelésünk elérte a célját, hiszen a jubileumi Kistarcsai Napok alkalmából létrejött összefogás és segítõkészség példaértékû volt településünk életében. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata ezúton is szeretné megköszönni azt a rengeteg segítséget, amellyel a helyi lakosok hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. (szervezõk)

9 Kistarcsai Hírlevél 9. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata részérõl megköszönjük az alább felsoroltaknak, hogy segítettek a 2005-ös Kistarcsai Napok sikeres megvalósításában: Fõszervezõ: Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, Szilárdi László kulturális szervezõ és Kedves Károly alpolgármester A kiállításokat és az egészségügyi programokat - a Kistarcsai Kulturális Egyesület, - a Magyar Vöröskereszt és - a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szervezte. A szervezésben segítõ intézmények és civil szervezetek névsora Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Tömegsport és Szabadidõ Egyesület Kistarcsai Csibék Nagycsaládosok Egyesülete Kistarcsai Kerékpáros Egyesület Kistarcsai Polgárõr Egyesület Kistarcsai Judo Sport Egyesület Kistarcsai Vellíciamó Musical Egyesület Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szent István Általános és Zeneiskola Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Községgondnokság Kistarcsai Uszoda Nagyközségi Óvoda Kistarcsai Rendõrõrs Országos Közlekedésbiztonsági Felügyelet Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szeretet Dalkör Rozmaring Dalkör Kéknefelejcs Hagyományõrzõ Népdalkör Szervezésben közremûködõ személyek: Juhász István Juhász Istvánné ifj. Juhász István (Dj. Sztyopa) Muharos Orsolya Gáspárné Csókás Rita Zsámboki István Zsámboki Istvánné Csicsiri Ferencné Bihariné Oláh Piroska Fazekas Erzsébet Tumai Anna Medve József Solymosi Sándor Várkúti Melinda Kereszti Ferenc Babarczi József Kiss Ferenc Navratil István Kovács Ernõ Villám Péterné Szemán József Szemán Józsefné Jávor Mária Szabóné Tóth Katalin Szabó Réka Németh Rozália Gabula András Anda László MEDI Bujdosóné Vincze Mária Deák Mór Surányi Lajos Vizi Csaba Kisréti József Németh György Jutasi Péter Varró Diana Támogatóink: ABA-HÚS Csizmadi Zsuzsanna Györkös Cukrászda Hungar Ostya Kft. Hunyadi János utcai pékség Hutter Kölcsönzõ JUKA Bt. K+K 99 Kft. Kerepesi Kistarcsai Krónika Kiss Ákos Magyar Vöröskereszt Másik Rádió 93,6 Molnár Illés Molnárné Telek Katalin OTP Bank Rt. Pest Megyei Flór Ferenc Korház PESTOR Kft. Ritecz László Suzuki Benkõ Rádió 17 96,8 Wesselényi Vadásztársaság

10 10. Kistarcsai Hírlevél 2100 Gödöllõ, Pf.: 13. Tel.: 28/ ; 28/ Fax: 28/ Közfelhívás gyapjaslepke (Lymantria Dispar) elleni védekezésre A növényvédelmi elõrejelzés szerint április utolsó dekádjától a gyapjaslepke hernyók (Lymantria Dispar) komoly kártételével kell számolnunk. A kártevõ 2003-ban még csak gócszerûen jelentkezett az országban, a 2004-es évben azonban már tömeges felszaporodását figyelhettük meg. Pest megyében az erdõkkel szomszédos területeken okoztak nagy gondot a hernyók a rágásukkal. Tömegével jelentek meg a fák kérgén elhelyezkedõ tojáscsomókból. A tojáscsomókban áttelelt peték nagy száma a tömegszaporodás tényére hívja fel a figyelmet, amelybõl a tavalyinál jóval jelentõsebb hernyórágásra lehet számítani. Pest megyében fõleg a Börzsönyt és a Cserhátot körülölelõ települések a legveszélyeztetettebbek, de Tápiószecsõ, Nagykõrös, Galgamácsa, Acsa települések mellett is találtunk petecsomókat, így elképzelhetõ, hogy a hernyók itt is megjelennek. Alaktani leírás Egynemzedékes; pete alakban telel; hernyói április végén, május elején kelnek ki. A körülbelül 1 milliméter átmérõjû fémes fényû gömböcskék, melyeket a nõstények a potrohszõrükkel fednek be, és így úgynevezett petecsomókat képeznek. A (hernyók) alapszíne többnyire szürkés, szõrösek. Kifejletten a hím milliméteres, a nõstény viszont akár a millimétert is elérheti. Testszelvényeik háti részén, két hosszanti sorban kék (elöl 5 pár) és piros (hátul 6 pár) szemölcsöket viselnek. A szemölcsök a hernyó oldalán is megvannak, de kevésbé feltûnõek. A hernyó feje viszonylag nagy, sárgás alapszíne barnán márványozott és két sötét csíkkal tarkított. Selyemszálat képeznek, ennek segítségével fejlõdésük korai szakaszában akár több tíz kilométerre is elvitorlázhatnak. A hernyók általában 4-6 hét rágás (benne 4-5 vedlés) után a törzsön, ágakon bábozódnak. A lepkék 2-3 hét után, a nyári hónapokban kelnek ki. Kártétele, tápnövényei Hazai fafajaink közül fõ tápnövényei melyek tömegszaporodását elõsegítik elsõsorban a kocsányos- és csertölgy, illetve a nemesnyárhibridek, a gyertyán és a mézgás éger. De rendszeresen és tömegesen lép fel, a molyhos- és vörös tölgyön, a füzeken és a vadgyümölcsökön is. Ritkábban és kisebb mértékben károsítja a kocsánytalan tölgyet, az akácot, a balzsamos nyárakat, a vörösgyûrû somot, a mezei juhart, a fehér nyárat, a galagonyát, a vadrózsát, a mogyorót, a hársakat és a bükköt. Ezen kívül különbözõ almatermésû, csonthéjas, héjastermésû gyümölcsfajok, a szõlõ, a közterületi díszfák és díszcserjék, esetenként tûlevelûek (erdei-, ezüst-, luc-, vörös- és jegenyefenyõ) is lehetnek tápnövényei. Gyümölcsösökben szintén legyengíti a fákat, ezáltal fogékonnyá teheti õket más károsításokkal szemben, továbbá közvetve jelentõs termésveszteséget vagy a teljes termés elvesztését okozhatja. A jó kondícióban lévõ fák képesek kiheverni a rágást, bár az azévi növekedésüket visszaveti a jelentõsebb lombvesztés. A tarrágás hatása viszont végzetes lehet, fõleg a fiatal faegyedeket tekintve.

11 Kistarcsai Hírlevél 11. Humánegészségügyi vonatkozások A hernyók szõre az érzékeny bõrûeken (leginkább kisgyermekeken) ritkán viszketést és bõrpírt, elvétve hólyagokat is okozhat. A tünetek gyakorisága és súlyossága azonban messze nem közelíti meg az aranyfarú lepke és a búcsújáró lepke által okozott hasonló jellegû problémákat. Védekezés A hernyók ellen környezetkímélõ készítményekkel (Bacillus thuringiensis spóraszuszpenzió, vagy kitinszintézist gátló anyagok) eredményesen lehet védekezni. Legkedvezõbb a fiatal hernyók (2. lárvastádium) ellen idõzíteni a kezelést. Mindkét szercsoportról tudni kell, hogy hatásuk nem azonnali, a permetezés után a hernyók még bizonyos ideig táplálkoznak, és csak utána pusztulnak el. A baktériumpreparátum az UV-sugárzásra érzékeny, ezért lehetõleg a késõ délutáni órákban juttassuk ki. Hûvös, esõs idõben nem érdemes permetezni, mert a hernyók nem táplálkoznak és a preparátum a levelekrõl lemosódik. A gyapjaslepke által leggyakrabban megtámadott cseresek, tölgyesek, de az erdõk általában is jelentõs természeti értékeket hordozó ökoszisztémák, melyekben csak környezetkímélõ szereket Lássa színesebben a világot! Tegye színessé lakását, és valósítsa meg terveit velünk! Most tavalyi árakon vállalunk festést, mázolást, tapétázást. Várjuk hívását! / / szabad alkalmazni, azokat is csak gondos mérlegelés, illetve egyedi megfontolás alapján, de ugyanígy a házikertben és a gyümölcsösökben is. Fontos megjegyezni, hogy a kezelés a fiatal hernyók (2. lárvastádium) ellen a leghatékonyabb! Az erdõkben elsõsorban légi úton, kisebb területû parkokban, kertekben, lakott településeken földi úton történõ kijuttatás javasolt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon rendszeresen frissített információkat olvashatnak. Az 81/2003. (I. 16.) FVM-rendelet a növényvédelmi tevékenységrõl 1. (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a földhasználó és a termelõ hatékonyan köteles védekezni a növényre, különösen kultúrnövényre, növényi termék bármely részére kifejezhetõ veszteséggel járó, közvetlen károsítást okozó állati szervezet (kártevõ) nagy kártételi jelentõségû fellépése esetén. A közfelhívásban foglaltak végrehajtását a növényvédelmi felügyelõk ellenõrzik, és azok elmulasztása szabálysértési eljárást, vagy növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. KOZMETIKA, PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖM-ÉPÍTÉS Szeretettel várjuk a szépülni vágyókat június elsején nyílt üzletünkbe, amely megtalálható Kistarcsán, a Szabadság út 54. szám alatt, a sárga üzletházban (bejárat hátulról). Nyitva tartás: Hétfõn, szerdán 8.00-tól óráig Kedden, csütörtökön, pénteken tõl óráig Szombaton 8.00-tól óráig Kozmetikus: Illésné Kovács Judit 06-30/ Kéz- és lábápoló: Bayerné Kovács Gabriella 06-20/

12 12. Kistarcsai Hírlevél A 2004/2005. tanév második félévének eseményei a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában Az alábbiakban szeretnék beszámolni a Kölcsey Ferenc Általános Iskola második félévérõl településünk, Kistarcsa nagyközség lakóinak. A február a Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny megszervezése, és a versenyre való felkészülés jegyében telt. Ebben az évben immár tizedik alkalommal rendezte tanintézményünk ezt a nemes vetélkedést. Idén rekordszámú versenyzõt, 420 tanulót fogadtunk Gödöllõ és a környezõ települések iskoláiból. A ráckevei szervezõk a lebonyolítást és a nevelõtestület munkáját kiemelten magas színvonalúnak minõsítették. Jómagam ezúton ismételten szeretném megköszönni kollégáim segítségét! Nagy érdeklõdés kísérte iskolánk farsangi megmozdulásait. Az alsó tagozat Télbúcsúztató bálját a hagyományoknak megfelelõen a Csigaházban rendeztük meg. A több mint száz jelmezes felvonulása kolléganõnk, Molnárné Kovács Mária,,Cirkuszigazgató vezénylete alatt emlékezetesen zajlott. Értékes tombolanyeremények találtak gazdára, melyeket a község vállalkozói ajánlottak fel. Évek óta hagyománnyá vált, hogy a szülõk egyegy tál süteménnyel is emelik, és teszik ezzel változatossá a büfé kínálatát. Ezúton köszönöm mindenkinek a felajánlását. József Attila születésének 100. évfordulóját méltó módon ünnepeltük meg. A szavalóverseny helyezettjei Csömörön képviselték iskolánkat. Eredményeink: 3-4. évfolyamon különdíjat kapott Deák Gergõ (3./b); 5-6. évfolyamon, vers kategóriában 2. helyezett lett Mátyás Attila (5./c); 7-8. évfolyamon, próza kategóriában 3. helyezett lett Szabó Tímea (7./a); 7-8. évfolyamon, vers kategóriában 3. helyezett lett Gyõrffy Réka (7./a). Az évforduló kapcsán rajzversenyt rendeztünk mindkét tagozaton. A költõ életének eseményeit emlékfalak elevenítették fel iskolánk mind a két épületében. A 7-8. évfolyam tanulói Csömörön, a Nevenincs Színház mûvészeinek,,én, József Attila, itt vagyok címû mûsorát tekinthették meg. Az alsó tagozat tanulói társaiknak mutatták be a költõtõl tanult verseket, jeleneteket. A Föld napja és a Madarak és fák napja rendezvényei Tablókészítés és azok kiállítása az egész iskolában. A kicsik a környezetet szennyezõ anyagokból szobrokat készítettek. Tanulóink az iskola területének és környezetének rendezését, fa-, bokor- és virágültetést; kerítéscsiszolást; kertépítést; szemétszedést végeztek nevelõikkel együtt. Iskolánk a Falunapok elõkészítésében is aktív részvételt vállalt. Tanulóink a termek kiállításhoz való elõkészítésében és visszarendezésében; a kartársak a szervezésben, a programok megvalósításában például aerobic bemutatók, az események irányításában is részt vettek. Külön köszönet illeti az iskola technikai dolgozóit a versenyek, rendezvények nélkülözhetetlen háttérmunkájáért! Többfordulós környezet- és természetvédelmi verseny zárult május 25-én. Harmincöt, egyenként három-négyfõs csapat egy hónapon keresztül vett részt a különbözõ fordulókon. Több tonna papírt, használt elemet és elhasználódott mobiltelefont gyûjtöttek össze,,aktivistáink. (Ez utóbbiak ellenértékét a Gyermekrák Alapítvány javára ajánlottuk fel.) A csapatok feladata volt még fotók segítségével bemutatni Kistarcsát és környezetét. Csodálatos fotósorozatok születtek, amelyek kiállításon kerültek a diákok és az iskolába látogatók elé. A döntõbe kilenc csapat jutott be, külön öröm, hogy minden évfolyamról volt finalista. A gyõztesek a,,galambok nevû 8./b-s csapat tagjai (Bellus Zsolt, Bellus Péter és Hellisz János) lettek. Második helyen végzett a,,kristály (7./c), harmadik lett a,,tigris (6./a) csapata. A környezetvédelem igazi helyszíne az erdei iskola. Öt osztályfõnök vállalkozott a tanév során arra, hogy saját osztályával és kísérõjével felkészül az egyhetes programra. Közülük egy csoport Ausztriában nyelvgyakorlaton is részt vehetett. (Lóczi Éva, Fazekas Erzsébet és Molnárné Kovács Mária a második félévben vállalkozott e programra.) Az Anyák Napja is sok közösségünknek jelentett igazi ünnepet. A kicsiknél helyesírási versenyt szervezett Hajdu Ferencné és Kollár Éva. Az érdeklõdés és részvétel igen jelentõs volt. A verseny helyezettjei a papírgyûjtés bevételébõl vásárolt könyvjutalomban részesültek. Nyelvi Olimpia is zajlott iskolánkban. A kicsiknek ötpróba, a nagyoknak hétpróba. A felkészülés idején a versenyre jelentkezõk feladatokat kaptak, ezek segítségével történt az edzés az olimpiára. Köszönet a szervezõ Major Lászlónak és a munkáját segítõ kollégáknak! A sportban háromtusa zajlott az alsó tagozatban, ahol osztályonként nyolc-nyolc tanuló mérte össze ügyességét. A szervezõ, Vargáné Faragó Anikó és az õt segítõ tanítók és tanulók kellemes délutánt töltöttek együtt. Sportolóink a Diákolimpia körzeti versenyein jó eredményeket elérve szerepeltek. Elsõ helyen jutott a megyei döntõbe Bergán Nikolett, aki megyei hetedik helyezést ért el. A körzeti második helyen bejutott 4x1000 méteres váltó tagjai megyei ötödik helyezettként értek célba, tagjai Kaszás Gergely, Táncos Norbert, Tóth Péter és Virág Márton voltak. A Diákolimpián, judóban a 38 kg-osok mezõnyében Sági Gábor elsõ helyezett lett, míg a 60 kg-osok súlycsoportjában Vár Gábor végzett az elsõ helyen. A napközis csoportok rengeteg programot szerveztek a csoportközi foglalkozások keretein belül. Minden közösség eljutott a tanév során színházba, hangversenyre, moziba, kiállításra. Túl vagyunk a tanév végi osztálykirándulásokon és készülünk a nyári táborokra. A táborok helyszínei Balatonmáriafürdõ, Létavértes és Erdély lesznek. Ezúton is megköszönöm az iskola valamennyi dolgozójának, továbbá a szülõknek mindenfajta segítségét és konstruktív együttmûködését! A nyári szabadság idejére valamennyi diáknak tartalmas, balesetmentes idõtöltést kívánok! Liska Gyuláné iskolaigazgató

13 Kistarcsai Hírlevél 13. Az iskolai élet eseményei a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium falai között március, április és május hónapban leltárszerûen A március 15-ei községi ünnepségén a mûsorban részt vettek diákjaink; Március hónap folyamán zajlottak az idegen nyelvi vetélkedõk; Benedek Adrienn 12./A osztályos tanulónk a Magyar Reklám Szövetség által kiírt plakátversenyen az 1. és a 2. díjat is elnyerte; A Sorstalanság és a Luther címû filmeket nézték meg a diákok a gödöllõi moziban; Április elsején indult el a megnyert EU-s pályázati program, a,,hátrányos helyzetû emberek munkaerõ-piaci képzése 34 fõvel, az egészségügy munkaerõigényének biztosítására a munkanélküliek körébõl; Költészet napja és szavalóverseny; Az Egészségügyi világnap és Föld napja kapcsán vetélkedõt szerveztünk; Az OSZTV szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyében egészségügyi alapismeretek tantárgyból az elõdöntõn Réti Richárd 12./B osztályos tanuló 20. helyezést, Lévai Bernadett 39. helyezést, Kiss Kinga Viktória pedig 50. helyezést ért el. Eredményével Réti Richárd bekerült az országos döntõbe is, ahol a 17. lett; Május 7-én elballagtak a végzõsök, 9-én elkezdõdtek az írásbeli érettségik, amelyek 28-án a matematika pótvizsgával fejezõdtek be; Óvodai hírek Kistarcsáról * Megtartották az óvodás évzáró ünnepségeiket a gyermekcsoportok, elbúcsúzott 85 iskolába menõ nagycsoportos óvodás. Még egy évet marad az óvodában iskolakezdésig 27 nagycsoportos, további 7 gyermeknek a Pest Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság véleménye szükséges a további óvodában maradáshoz vagy iskolakezdéshez. * Nyáron az óvoda igényfelmérés alapján összevont csoportokkal mûködik. * Az óvoda teljes zárva tartása július 25-tõl augusztus 19-ig tart. * Június 17-én nevelés nélküli munkanap volt. Ezen a napon a szülõk gondoskodtak gyermekük felügyeletérõl. * Június elsejétõl 4-éig szlovák-osztrák-magyar óvodai projekttalálkozót szerveznek az óvodában. A résztvevõ pedagógusok két éven keresztül közösen dolgoznak EU-s pályázati munkában. * Június án Országos Óvodapedagógus Találkozó volt Kistarcsán a Debreceni Lehel úti Óvoda által kiadott Epochális Program-mal dolgozó óvónõk részére. * A május 2-tõl 13-ig meghirdetett óvodai felvételi jelentkezések ideje alatt 91 kistarcsai és 13 fõ más településen állandó lakos jelezte óvodai ellátás iránti igényét. A jelentkezõk júniusban postai úton kapnak tájékoztatást az elhelyezésrõl és az elsõ szülõi értekezlet idõpontjáról. * Nyugdíjba vonul a kistarcsai óvoda vezetõje. Az óvodavezetõi állás betöltésére pályázatot írt ki Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata. Az írásbeli érettségi alatt az elsõ két napon az alsóbb évfolyamosoknak múzeumi napot szerveztünk; Pest Megye Önkormányzatának Nemzetközi Osztálya által meghirdetett német nyelvi versenyen tíz diákunk bekerült a megyei döntõbe. A szóbeli után Kalmár Réka 10./A osztályos tanuló nyerte az ausztriai jutalomtáborozást; A Kistarcsai Napokon diákjaink mûsorral és információs segítséggel vettek részt. Az iskola épületében egészségügyi szolgáltatásokat, véradást szervezett a Flór Ferenc Kórház és a Vöröskereszt; Az év végi kirándulásokra június 2-3-án került sor; Június 11-én az iskola fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából ünnepségre került sor a régi diákok és tanárok részvételével; Június 21-tõl kezdõdnek a szóbeli érettségi vizsgák, a 9. évfolyamra pedig június 24-én, 14 órakor lesz a beiratkozás; A tanévzáró ünnepséget június 24-én, délelõtt 10 órakor tartjuk. F E L H Í V Á S! A településközpont tervpályázatára beérkezett pályamûvek 21-étõl július 5-ig nyilvános bemutató keretében megtekinthetõk a polgármesteri hivatal földszinti nagytermében. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! (mûszaki osztály)

14 14. Kistarcsai Hírlevél Kézilabda Kitûnõen szerepelt Kistarcsa nõi kézilabdacsapata az NB II-es pontvadászatban, hiszen újoncként a déli csoport elõkelõ ötödik helyén végzett. Az együttes múltjáról, jelenérõl és várható jövõjérõl Tóth Évával, a csapat elnökével, egyben kiváló játékosával beszélgettünk. Olyan régen hallottunk Önökrõl, kérem, beszéljen egy kicsit a múltról! Mint azt talán sokan tudják, 95-ben alakultunk, s 2003-ban már fel is jutottunk az NB II-be. Akkor azonban még könnyûnek találtattunk, és sajnos kiestünk. Egy év elteltével azonban ismét kiharcoltuk az NB II-es tagságot, s ezúttal meg is ragadtunk a mezõnyben. Ön mióta játszik a csapatban, s elõtte hol kézilabdázott? 2000 februárjában érkeztem az együtteshez. A játékot egyébként a Salgótarján NB II-s csapatában kezdtem, majd a Ferencvárosban folytattam. Onnan a Lõrinci Fonóba igazoltam, késõbb a KÖVAC NB I/B-s csapatában szerepeltem, majd annak jogutódjában az Építõk NB I-es gárdájában játszottam. Azután a BHG-ban találtam magam, s végül a Magyar Kábel NB I-es csapatában fejeztem be élvonalbeli pályafutásomat. Vannak még Önön kívül úgynevezett nagy nevek a csapatban? Minárovicsné szintén játszott NB I-ben, sõt még ifjúsági válogatott is volt. Egyébként most is csapatunk egyik húzóembere. Önök viszont ha jól tudom nem kistarcsaiak. Milyen az itteniek és az,,idegenek aránya? A felnõtt csapatban 6 helyi játékos mellett nagytarcsai, budapesti és kerepesi lányok találhatók még. A teljes szakosztályunk azonban 70 fõbõl áll, melynek nagy részét a gyerekek teszik ki, s náluk ez az arány már teljesen más: 3 nagytarcsai kislányon kívül az összes többi gyermek helyi. Apropó utánpótlás. Milyen eredményeket érnek el a gyerekcsapatok? Ifjúsági alakulatunk a 9. helyen zárt a korosztályos NB II-es bajnokságban. Így elsõre ez talán nem tûnhet jó eredménynek, de ha már hozzáteszem azt is, hogy a lányok szenzációs tavaszt produkáltak, valamint, hogy 4-5 fõ eltéréssel az ifi és a serdülõcsapatunk ugyanaz, akkor már minden más megvilágításba kerül. Nyugodtan mondhatom tehát, hogy a miénk a jövõ együttese. Ezúton is gratulálok a serdülõkorú lányoknak s külön Bergán Nikinek és Szabó Viviennek akik remekül helytálltak az ifiben. Sokat elárul továbbá a képzési rendszerünkrõl, hogy a minigárda, azaz a legkisebb korcsoportunk bejutott a Szivacskézilabda-bajnokság országos döntõjébe. Térjünk vissza a felnõttcsapatra! Milyen tervekkel vágtak neki a legutóbbi küzdelemsorozatnak? A biztos bennmaradást, vagyis a 4-8. helyek valamelyikének elérését tûztük ki magunk elé, amit a kiváló csapategységnek köszönhetõen maradéktalanul teljesítettünk is, hiszen az ötödik pozícióban zártuk az idényt. Igaz, egy kis szerencsével több pontot is szerezhettünk, s így elõkelõbb helyen is végezhettünk volna de ez már a múlt Kik tûntek ki teljesítményükkel az idény során? Igazából én a CSAPATOT emelném ki így, nagybetûkkel. Viszont, ha mindenképpen neveket kell mondanom, akkor Minárovics Ivánnét, Vécsi Zoltánné Julit (kapus) és Lakatos Zsanettet említeném. Edzéseiket a cinkotai Szerb Antal Gimnáziumban tartják, míg a mérkõzéseiket Gödöllõn rendezik egy kicsit eltûnnek ezáltal a kistarcsaiak szeme elõl Mennyien látogatják a mérkõzéseiket? Biztos, hogy minden teljesen más lenne, ha lenne saját sportcsarnokunk jóval több drukkerre számíthatnánk, mint most így. Sokan érdeklõdnek felõlünk, kérdezgetik az eredményeinket, gratulálnak, ha úgy alakul, de Gödöllõre már nem jönnek át. A bajnokiainkra így jobbára csak a családtagok és a közeli ismerõsök kísérik el a csapatot. Igaz, õk idegenben is hatalmas lelkesedéssel és síppal-dobbal buzdítanak minket. Mik a célok jövõre, milyen változások várhatók az együttesben? A tavalyi helyezés megtartását, de ha lehet, egy kicsi elõrelépést várok. A csapat, úgy néz ki, ugyanaz marad, azzal a különbséggel, hogy Virányi Gergely mester nem folytatja nálunk edzõi munkáját. Utódlásáról még folynak a tárgyalások. Sajnos az NB I/B-rõl egy darabig anyagi és teremgondok miatt nem beszélhetünk. Ön játékos-edzõként tevékenykedett egy évig. Nem tervezi a szakmai munka átvételét? Jelenleg csak a pályán szeretnék bizonyítani. (kappan) Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Megjelenik 3800 példányban Kiadja: BEAD Kulturális- és Sportrendezvény-szervezõ, Lebonyolító Szolgáltató Kft. Cím: 2120 Dunakeszi, Bojtorján utca 5. Kistarcsa NB II-es nõi kézilabdacsapatának tagjai. Hátsó sor (balról jobbra): Mátrai Nóra, Malina Mariann, Mezeiné Sándor Viktória, Puzsier Lívia, Tóth Éva, Holló Viktória, Pádár Anikó. Középsõ sor (balról jobbra): Zentai Edit, Szabóné Tóth Ilona, Deák Andrea, Molnár Mihály (alelnök), Virányi Gergely (edzõ), Lakatos Zsanett, Navratil Csilla, Tóth Irén. Elsõ sor (balról jobbra): Lukács Katalin és Vécsi Zoltánné. A képrõl hiányzik: Borsós Julianna, Endrei Viktória és Minárovics Ivánné. SYLVERRO divatáru, szolárium és mûkörömépítés egyben Nõi ruházat a gyermektõl egészen a 6 XL-ig; lumina-szolárium aromaterápiával; mûkörömépítés, festés, manikûr stb. Baross Gábor utca 14. (a Match utcájában). Telefon: 06-28/ Sok szeretettel várjuk!

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 15. szám 2005. április 21. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Kiállítás az egykori virágházban és fürdőben Ha a falak beszélni tudnának Az építtető Grassalkovichok

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Cikk a 6-7. oldalon. Pannónia Hagyományőrző Csoportja

KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA. Cikk a 6-7. oldalon. Pannónia Hagyományőrző Csoportja KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. 5. SZÁM Pannónia Hagyományőrző Csoportja Teakwondo bemutató Pannónia felnőtt táncosai Kistarcsai napok május 22-23. Vasárnap délelőtt

Részletesebben

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban

Kistarcsai Híradó. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Futóverseny eredményhirdetése. Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 5. szám Lovasbemutató a Deres Lovasudvarban Futóverseny eredményhirdetése Solymosi Sándor polgármester megnyitja a rendezvényt

Részletesebben

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szerint négy osztályra tagozódik. Rendelkezik Igazgatási, Mûszaki, Pénzügyi Tanács Józsefné és Szervezési mb. vezetõ Osztállyal. Mostani lapszámunkban

Részletesebben

Kistarcsai Böllérfesztivál

Kistarcsai Böllérfesztivál Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 01. szám 1 Kistarcsai Böllérfesztivál Korán reggel fogópálinkával kínálta Solymosi Sándor polgármester a csapatokat Antal Péter böllér leszúrja

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás

KISTARCSAI HÍRADÓ. 100 éves a Kistarcsai labdarúgás. KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA Trianoni emlékmű avatás KISTARCSAI HÍRADÓ KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2011. 6. SZÁM Trianoni emlékmű avatás Megemlékező beszédet mond Solymosi Sándor polgármester Riskó János református lelkész Kistarcsai

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Trianon 1920. június 4.

Trianon 1920. június 4. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 06. szám Trianon 1920. június 4. Megemlékező beszédet mondott Solymosi Sándor cikk a 2. oldalon Elballagtak a Simándy József Általános Iskolában

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - 2012. április 21-én a Berényi Népdalkör az Orosházán megrendezett Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

Részletesebben

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő

Október 23. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja. Vécsey László országgyűlési képviselő Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 10. szám Október 23. A felújított Csigaház teljesen megtelt Az Ítélet című darabot Major László rendezte Az ünnepség a Szózat eléneklésével ért

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVII. évfolyam, 2007. július KOSÁRLABDASIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN Szép eredményt értek el kosárlabdázóink az ez évi diákolimpián: két korcsoportban a

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap - események - hírek - képek - Csapatépítés a vizen. Sárkányhajó-népszerűsítő versenyt rendeztek június 9-én a Hosszú-tónál, a képen

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 09. szám Várossá avatás 7. évfordulója Kistarcsa Város Legidősebb Polgára Blaskovits Aladárné Varró Lajosné a Köz szolgálatáért kitüntetést vehette

Részletesebben

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN

FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN HÍRek LAjosmizse Portáján IV. évfolyam 3. szám, 2009. május június FÓKUSZBAN A KÖRNYEZETVÉDELEM LAJOSMIZSÉN Mindenki igyekszik hozzátenni a magáét! Környezetvédelmi nap az Egészségházban az eredményét

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 13. szám 2008. augusztus 8. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ÚTÉPÍTÉS ÉS TÉRFIGYELÔK 60 MILLIÓ FORINTBÓL A Széchenyi út is megérett a rekonstrukcióra, ami pályázati

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXV. évfolyam, 2015. július Közéleti információs lap V. Múzeumok Éjszakája Bár borongósan indult péntek délután az ötödik Múzeumok Éjszakája rendezvény, azonban mind a városi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XXIII. évfolyam, 2015. április 11. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A vers ünnepén Történt egyszer pár éve, egy napfényes szeptemberi vasárnapon, a Kisújszállásról

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig)

Nyílt napok: március 20-21. Beiratkozás: március 29-30. és április 12-13. (8.00-18.00 óráig) A nagycsoportos óvodás gyerekek, a szüleik, sokszor még a nagyszülõk is nagy izgalomban töltik az utolsó óvodás évet. Melyik iskolába menjen a kisgyerek? Milyen az iskolák programja? Kik lesznek az elsõs

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben