Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: Köszönettel: Polgármesteri Hivatal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kistarcsai. Hírlevél. A tartalomból: Köszönettel: Polgármesteri Hivatal"

Átírás

1 Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Felhívás falu-takarításra! A tartalomból: július 2 3-ra (de legkésõbb az elõbbi idõpontig) falu-takarítást szervezünk, ezért kérünk minden tulajdonost, hogy telkének kerítésétõl a közút széléig tegye rendbe a saját portáját! Kérjük, legyen különös tekintettel a csapadékvíz-szikkasztó, illetve -elvezetõ árkokra, az utcasarkoknál elhelyezkedõ területek esetében a szabad kilátást gátló növényzetre, a parlagfû és egyéb gyomnövények irtására, illetve minden egyéb közterületet csúfító tárgyra. Az árkokból kiszedett földet az út és az árok közötti padkára készítsék ki, a kisebb hulladékot bezsákolva, az út mellett, a közlekedést nem akadályozva tárolják! Az így keletkezett,,szemetet a községgondnokság munkatársai a takarítást követõ héten elszállítják. Nyomatékosan felhívjuk figyelmüket, hogy nem lom(b)talanításról van szó! Köszönettel: Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi hírek 2. Buszmenetrend 3. Képviselõ-testületi döntések 4-5. Önkormányzati rendeletek 6-7. Visszatekintés a Kistarcsai Napokra 8-9. Közfelhívás gyapjaslepke elleni védekezésre A Kölcsey Ferenc Általános Iskola II. félévének eseményei 12. Óvodai és középiskolai beszámolók 13. Kézilabda 14.

2 2. Kistarcsai Hírlevél Anyakönyvi hírek Kistarcsa nagyközségben február 21. és május 27. között Anyakönyvezett (fõ) Ebbõl kistarcsai lakos (fõ) Születések: Házasságkötések: 12 8 Halálesetek: Az érintettek írásbeli hozzájárulása alapján: S z ü l e t e t t : Sándor Bianka Árpád utca 3. Mosony Lili Petõfi utca 12. Szabó Levente Batthyány utca 7/B. Gábriel Gergõ Temesvári utca 4. Lovasi Mihály Miklós Kápolna utca 17. Házasságot kötött: Szûcs Ildikó és Gelencsér Gergely Akli Tamara és Polyák Gábor Szilva Anikó és Bedõ Tibor Szabó Annamária és Mezõ Tamás Gyovai Tímea Éva és Nagy Zoltán Csaba E l h a l á l o z o t t : Nagy Sándor élt 81 évet Késmárki utca 4. Kiss Józsefné élt 81 évet Báthory utca 1. Lakatos Béla élt 59 évet Báthory utca 1. Németh Sándor élt 61 évet Vasút utca 2. Brassói István élt 69 évet Magyar utca 1. Hemmert Miklósné élt 85 évet Deák Ferenc utca 14. Pilipecz Ferenc élt 61 évet Ungvári utca 1. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben kistarcsai állandó lakosnak nem Kistarcsa nagyközség területén anyakönyvi eseménye történt, és szeretné annak sajtóban való közzétételét, a szükséges hozzájárulási nyilatkozatát megteheti a Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi Irodájában (I. emelet, 12. szoba), ügyfélfogadási idõben. Gyermek születésekor mindkét szülõ, házasságkötés esetén a felek, míg halálesetkor az elhunyt hozzátartozója jogosult nyilatkozni.

3 Kistarcsai Hírlevél 3.

4 4. Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének lényegesebb döntései 2005 április májusában Újra szóba került a HÉV-átjáró átépítése A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatokat hozta április 12-i ülésén: elfogadásra került a rendõrõrs beszámolója; a képviselõ-testület úgy döntött, hogy forrást kell teremteni a HÉV-átjáró átépítéséhez szükséges engedélyezési terv elkészítésére; a testület döntött arról, hogy milyen feltételekkel kerüljön kiírásra a Csömör, Nagytarcsa, Mogyoród, Kerepes és Kistarcsa településeket ellátó, központi orvosi ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos közbeszerzési pályázat; a képviselõ-testület határozatot hozott arról, hogy az úgynevezett CÉDE-pályázaton elindul a Batthyány utca szilárd burkolattal való kiépítésével; elfogadásra került az önkormányzat közbeszerzési szabályzata; döntések születtek a Szilasvíz Kft. taggyûlésén az egyes napirendeknél képviselendõ önkormányzati álláspontokról; a képviselõ-testület hatályon kívül helyezte azt a korábbi határozatát, mely szerint a VILLÉRTrészvények ügyében településünket Kerepes Község Önkormányzata képviselje; a testület forrást biztosít a Csömör és Kerepes településekkel közösen elkészítendõ környezetvédelmi programra; elfogadásra került a Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata és Belusa Község Önkormányzata (Szlovákia) közötti együttmûködési megállapodás; a testület döntött a sport-támogatásokról. Közös megegyezéssel megszûnt a jegyzõ munkaviszonya A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatokat hozta április 25-i, rendkívüli ülésén: Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõtestülete 9 igen és 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy az alábbi feltételek mellett hozzájárul dr. Korbély Géza jegyzõ munkaviszonyának 1-jével, közös megegyezéssel történõ megszüntetéséhez: az utolsó munkában töltött nap: május 9.; a május 9. és 1. közötti idõszakban nem kell munkavégzést folytatnia; a képviselõ-testület elfogadta a jegyzõi munkakör betöltésére kiírandó pályázat szövegét és megjelenésének idõpontját; a testület döntött az önkormányzat által fenntartott intézmények tûzvédelemmel kapcsolatos feladatait ellátó gazdasági társaságról. A testület nem támogatta a vízdíjemelést egyelõre A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatokat hozta május 10-i ülésén: döntések születtek a központi orvosi rendelõvel kapcsolatos pótmunkákról; az önkormányzat módosította a mûködési kiadások mértékét;

5 Kistarcsai Hírlevél 5. elfogadásra került a Hunyadi utca-településközpont vegyesterület szabályozási terve; a polgármester felhatalmazást kapott arra, hogy aláírja a több fõvárosi kerület és megyei település között létrejövõ, Zajtérkép készítésére vonatkozó együttmûködési megállapodást; a testület döntött arról, milyen vételár ellenében idegeníthetõ el a Kistarcsa, 847 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan; a képviselõ-testület úgy döntött, hogy az Eperjesi út 13. alatti társasház kérelmét, mely a fûtõmûrõl való leválásra vonatkozik, nem támogatja; a testület úgy döntött, hogy amíg a Szilasvíz Kft. a gazdálkodásról és a vízdíjemelés mértékérõl kért adatokat nem adja meg, addig a vízdíjemelést nem támogatja; a képviselõ-testület visszavonta korábbi álláspontját, és úgy döntött, hogy nem kívánja az ÁPV Rt.-nél letétbe helyezett részvényeket százalékban megosztani Kerepessel; a növényvédelem érdekében kétszeri permetezés elrendelésérõl és költségeinek biztosításáról született döntés; a képviselõ-testület úgy döntött, hogy a katzelsdorfi (Ausztria) és a kistarcsai zeneiskolák közötti együttmûködés keretében megvalósuló katzelsdorfi látogatás 50 százalékát fedezi; döntés született arról, hogy az önkormányzat csatlakozik a kerepesi székhellyel megalakuló Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet létrehozásához és az azt fenntartó önkormányzati társuláshoz. Új jegyzõre várva A képviselõ-testület az alábbi jelentõsebb határozatot hozta május 18-i, rendkívüli ülésén: döntések születettek arról, hogy az új jegyzõ kinevezéséig (kinek kilétérõl akár már a június 14-i testületi ülésen döntés születhetett) a napi munkához szükséges jogkörökkel és kiadmányozási jogokkal a hivatal megfelelõ képesítésû munkatársai legyenek megbízva. Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet létrehozása hat község társulásával Több éves igény valósulna meg, ha Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése által elfogadott határozatát szeptembertõl meg tudnánk valósítani. A Közgyûlés elfogadta, hogy Csömör, Pécel, Isaszeg, Nagytarcsa, Kistarcsa, Kerepes és Pest Megye Önkormányzata önkormányzati társulás formájában, Kerepes Nagyközség székhellyel létrehozzon egy kistérségi Nevelési Tanácsadót és Logopédiai Intézetet. Az intézet célja, hogy a területén mûködõ óvodáknak és iskoláknak segítsen a tanulási és magatartási problémákkal küszködõ gyermekek kiszûrésében és fejlesztésében. Természetesen a feladat koncentrálásával a községek várják a saját költségeik csökkenését is. Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése elfogadta, hogy az intézmény létrehozása esetén vállalja az éves mûködési költségek normatíván felüli részének 60%-os finanszírozását. A helyi önkormányzatok vállalják a költségeket a településen minden évben, mégpedig az állandó lakcímmel rendelkezõ 3-18 éves korosztály létszámának arányában. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete egyhangúlag szavazta meg a tervezett intézményben való részvételünket. A testület e sorok íróját bízta meg, hogy az érintett községek tárgyalásán részt vegyen. Az ügyben eddig történtekrõl elmondhatom, hogy jelenleg az alapító okirat kidolgozásán munkálkodunk. Reméljük, hogy a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet közös mûködtetése a szakmai kapcsolatokon túl a községek közötti emberi együttmûködést is erõsíti majd. Babarczi József, a Közmûvelõdési és Közoktatási Bizottság elnöke Tisztelt Lakosság! A Kistarcsai Rendõrõrs õrsparancsnokának levele alapján arról az örömteli hírrõl tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy nagyközségünk járõrautóját mobiltelefonnal látták el. Ezen a telefonszámon a rendõrõrs szolgálatban lévõ járõreit közvetlenül el lehet érni, amennyiben a lakosság ennek szükségét látja. Hivatali munkaidõn kívül, valamint hétvégeken is ezen a számon lehet a rendõröket a legrövidebb idõn belül értesíteni. A telefonszám: 06-70/ Tóth Szabolcs polgármester

6 6. Kistarcsai Hírlevél Duplájára emelkedhet Kistarcsán a talajterhelési díj 10/2005. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelet 12/2005. (V. 10.) számú önkormányzati rendelet a környezetterhelési díjról szóló 18/2004. (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 18/2004. (IX. 14.) számú önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg kerül: (2) Kistarcsa közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3, a veszélyeztetési szorzó: Ezen rendelet kihirdetése napján (2005. április 12-én) lép(ett) hatályba. Magyarázat: A talajterhelési díjat a talajterhelési díjalap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó és a veszélyeztetési szorzó szorzatából kaphatjuk meg. Ezen határozat értelmében a területérzékenységi szorzó 1,5-rõl 3-ra, azaz a duplájára emelkedett... 11/2005. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelet a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 16/2004. (V. 11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 1. A 16/2004. (V. 11.) számú rendelet 3. c.) pontja az alábbiak szerint módosul: c.) menetjegy: 124 Ft. A 3. szövege a továbbiakban változatlan. a helyi hulladékgazdálkodási tervrõl. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. -ának elõírása, az Országos Hulladékgazdálkodási Tervrõl szóló 110/2002. (XII. 12.) országgyûlési határozat, a Területi Hulladékgazdálkodási Tervrõl szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM-rendelet és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirõl szóló 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet alapján a következõket rendeljük el: 1. A r e n d e l e t h a t á l y a 1. A helyi hulladékgazdálkodási terv három település együttes terve, így Csömör, Kerepes és Kistarcsa települések kül- és belterületére vonatkozik. 2. A rendelet a as idõszak feladatait tartalmazza. 3. A rendeletet két idõpontban, 2006 végén és 2008-ban felül kell vizsgálni! 4. A rendelet hatályának lejártakor, az új országos és regionális tervek alapján, új hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni a közötti idõszakra! 2. A r e n d e l e t h a t á s k ö r e 2. E rendelet kihirdetése napján (2005. április 12-én) lép(ett) hatályba. A hulladékgazdálkodási terv csak az önkormányzat felelõsségkörébe tartozó hulladékokkal, azok helyzetével, keletkezésük megelõzésével, gyûjtésével, hasznosításával és ártalmatlanításával foglalkozik.

7 Kistarcsai Hírlevél A h u l l a d é k g a z d á l k o d á s i t e r v c é l j a i 1. A hulladékgazdálkodási terv céljai minimálisan teljesítik az országos és regionális tervben elõírtakat. 2. A helyi hulladékgazdálkodási terv fõbb céljai: a) a hulladékok keletkezésének megelõzése; b) a keletkezõ hulladékok minél nagyobb arányban, fajtánként történõ külön gyûjtése, hasznosítása, vagy egyes veszélyes komponensek ártalmatlanítása; c) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos információk eljuttatása a településen élõkhöz, kommunikációs rendszer kialakítása; d) illegális lerakók teljes körû felmérése, felszámolása, keletkezésük megelõzése; e) együttmûködés az önkormányzatok, a szolgáltatók és a társadalmi szervezetek között; f) hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok pontosítása; e) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szolgáltatók körének meghatározása, helyi minõségbiztosítás kialakítása. 4. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program tartalma 1. Módszerfejlesztési, intézményfejlesztési, ismeretterjesztõ, szemléletformáló, tájékoztató, oktatási és kutatásfejlesztési programok: a) tájékoztatás, tudatformálás; b) oktatás, nevelés; c) példamutatás; d) jogi és gazdasági szabályozás; e) tanácsadás, információátadás a kis- és középvállalkozások számára; f) illegális lerakások megelõzése: f a) együttmûködés az érintett önkormányzatokkal az illegális lerakások megakadályozására; f b) együttmûködés az érintett önkormányzatokkal és civil szervezetekkel az illegális lerakások megakadályozására helyi járõrszolgálat; g) környezetvédelmi és/vagy hulladékgazdálkodási oktatási központ, tanácsadó iroda felállítása; h) együttmûködés az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásban Kerepes. 2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program: a) a hulladékhasznosítási, -ártalmatlanítási célkitûzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása: a a) hulladékudvar létesítése és üzemeltetése; a b) gyakori gyûjtõjáratok, hulladék fajtánkénti lomtalanítása; a c) a d) helyi komposztálás támogatása; hulladék-gyûjtõsziget létesítése; a f) járdaszéli szelektív hulladékgyûjtés Kistarcsa, Kerepes; a g) a h) hulladékkezelõ-központ létesítése Kerepes; állati eredetû hulladékok begyûjtése; b) a környezetvédelmileg nem megfelelõ és/vagy illegálisan mûködõ kezelõ-, lerakó-telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai. 5. A h u l l a d é k g a z d á l k o d á s i t e r v r é s z l e t e s t a r t a l m a 1. A hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmát az 1. számú melléklet (Hulladékgazdálkodási Terv) tartalmazza. 2. A hulladékgazdálkodási terv egyes pontjainak végrehajtásához az adott feladat részletes kidolgozása és tervezése, elõírás esetén engedélyezése szükséges. 6. E g y é b r e n d e l k e z é s e k 1. A helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletet 90 napon belül felül kell vizsgálni, szükség esetén a terv alapján módosítani kell! 2. A hulladékgazdálkodási terv tervezett módosításáról egyeztetni kell az érintett önkormányzatoknak Csömör, Kerepes, Kistarcsa. 7. E rendelet kihirdetése napján (2005. május 10-én) lép(ett) hatályba.

8 8. Kistarcsai Hírlevél Kistarcsai Napok Tizedik évfordulóját ünnepeltük idén a Kistarcsai Napok programsorozatnak. A rendezvény szervezésekor fokozottan figyeltünk arra, hogy minden korosztály megtalálja a maga ízlésének megfelelõ programot. A rendezvényt a hagyományõrzõ, népzenei, néptánc programokkal kezdtük (jobb oldali képünkön), majd a klasszikus gitárkoncerttel folytattuk. A szombati nap végén a Sugarloaf koncertjével a mai modern rockzenét kedvelõ fiatal közönségnek kedveztünk. Vasárnap délelõtt a gyermekmûsoroké volt a színpad (alsó képünkön), majd délután helyet kapott a musical, a modern diszkózene, a populáris fúvószene és végül a hagyományos rockzene is ez utóbbi a népszerû P. Mobil zenekarnak köszönhetõen (9. oldal, bal oldali kép). Természetesen mint minden évben a színpadi programokkal párhuzamosan folytak az egészségügyi szûrések, a termékbemutatók, a kiállítások (9. oldal, jobb oldali kép), a sportprogramok, amelyeket az idén is úgy próbáltunk megszervezni, hogy azok minél változatosabbak és igényesebbek legyenek. A mûsorok sokszínû kialakításán kívül nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a szervezés Kistarcsa közösségi életétére integráló módon hasson, ennek érdekében mindenképpen az volt a célunk, hogy a lehetõ legtöbb civil szervezetet, helyi vállalkozást, lokálpatrióta személyt bevonjunk az elõkészületi munkába és a lebonyolításba. Örömmel mondhatjuk, hogy ez az elképzelésünk elérte a célját, hiszen a jubileumi Kistarcsai Napok alkalmából létrejött összefogás és segítõkészség példaértékû volt településünk életében. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata ezúton is szeretné megköszönni azt a rengeteg segítséget, amellyel a helyi lakosok hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolításához. (szervezõk)

9 Kistarcsai Hírlevél 9. Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata részérõl megköszönjük az alább felsoroltaknak, hogy segítettek a 2005-ös Kistarcsai Napok sikeres megvalósításában: Fõszervezõ: Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata, Szilárdi László kulturális szervezõ és Kedves Károly alpolgármester A kiállításokat és az egészségügyi programokat - a Kistarcsai Kulturális Egyesület, - a Magyar Vöröskereszt és - a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház szervezte. A szervezésben segítõ intézmények és civil szervezetek névsora Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Tömegsport és Szabadidõ Egyesület Kistarcsai Csibék Nagycsaládosok Egyesülete Kistarcsai Kerékpáros Egyesület Kistarcsai Polgárõr Egyesület Kistarcsai Judo Sport Egyesület Kistarcsai Vellíciamó Musical Egyesület Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes Kölcsey Ferenc Általános Iskola Szent István Általános és Zeneiskola Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Községgondnokság Kistarcsai Uszoda Nagyközségi Óvoda Kistarcsai Rendõrõrs Országos Közlekedésbiztonsági Felügyelet Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Szeretet Dalkör Rozmaring Dalkör Kéknefelejcs Hagyományõrzõ Népdalkör Szervezésben közremûködõ személyek: Juhász István Juhász Istvánné ifj. Juhász István (Dj. Sztyopa) Muharos Orsolya Gáspárné Csókás Rita Zsámboki István Zsámboki Istvánné Csicsiri Ferencné Bihariné Oláh Piroska Fazekas Erzsébet Tumai Anna Medve József Solymosi Sándor Várkúti Melinda Kereszti Ferenc Babarczi József Kiss Ferenc Navratil István Kovács Ernõ Villám Péterné Szemán József Szemán Józsefné Jávor Mária Szabóné Tóth Katalin Szabó Réka Németh Rozália Gabula András Anda László MEDI Bujdosóné Vincze Mária Deák Mór Surányi Lajos Vizi Csaba Kisréti József Németh György Jutasi Péter Varró Diana Támogatóink: ABA-HÚS Csizmadi Zsuzsanna Györkös Cukrászda Hungar Ostya Kft. Hunyadi János utcai pékség Hutter Kölcsönzõ JUKA Bt. K+K 99 Kft. Kerepesi Kistarcsai Krónika Kiss Ákos Magyar Vöröskereszt Másik Rádió 93,6 Molnár Illés Molnárné Telek Katalin OTP Bank Rt. Pest Megyei Flór Ferenc Korház PESTOR Kft. Ritecz László Suzuki Benkõ Rádió 17 96,8 Wesselényi Vadásztársaság

10 10. Kistarcsai Hírlevél 2100 Gödöllõ, Pf.: 13. Tel.: 28/ ; 28/ Fax: 28/ Közfelhívás gyapjaslepke (Lymantria Dispar) elleni védekezésre A növényvédelmi elõrejelzés szerint április utolsó dekádjától a gyapjaslepke hernyók (Lymantria Dispar) komoly kártételével kell számolnunk. A kártevõ 2003-ban még csak gócszerûen jelentkezett az országban, a 2004-es évben azonban már tömeges felszaporodását figyelhettük meg. Pest megyében az erdõkkel szomszédos területeken okoztak nagy gondot a hernyók a rágásukkal. Tömegével jelentek meg a fák kérgén elhelyezkedõ tojáscsomókból. A tojáscsomókban áttelelt peték nagy száma a tömegszaporodás tényére hívja fel a figyelmet, amelybõl a tavalyinál jóval jelentõsebb hernyórágásra lehet számítani. Pest megyében fõleg a Börzsönyt és a Cserhátot körülölelõ települések a legveszélyeztetettebbek, de Tápiószecsõ, Nagykõrös, Galgamácsa, Acsa települések mellett is találtunk petecsomókat, így elképzelhetõ, hogy a hernyók itt is megjelennek. Alaktani leírás Egynemzedékes; pete alakban telel; hernyói április végén, május elején kelnek ki. A körülbelül 1 milliméter átmérõjû fémes fényû gömböcskék, melyeket a nõstények a potrohszõrükkel fednek be, és így úgynevezett petecsomókat képeznek. A (hernyók) alapszíne többnyire szürkés, szõrösek. Kifejletten a hím milliméteres, a nõstény viszont akár a millimétert is elérheti. Testszelvényeik háti részén, két hosszanti sorban kék (elöl 5 pár) és piros (hátul 6 pár) szemölcsöket viselnek. A szemölcsök a hernyó oldalán is megvannak, de kevésbé feltûnõek. A hernyó feje viszonylag nagy, sárgás alapszíne barnán márványozott és két sötét csíkkal tarkított. Selyemszálat képeznek, ennek segítségével fejlõdésük korai szakaszában akár több tíz kilométerre is elvitorlázhatnak. A hernyók általában 4-6 hét rágás (benne 4-5 vedlés) után a törzsön, ágakon bábozódnak. A lepkék 2-3 hét után, a nyári hónapokban kelnek ki. Kártétele, tápnövényei Hazai fafajaink közül fõ tápnövényei melyek tömegszaporodását elõsegítik elsõsorban a kocsányos- és csertölgy, illetve a nemesnyárhibridek, a gyertyán és a mézgás éger. De rendszeresen és tömegesen lép fel, a molyhos- és vörös tölgyön, a füzeken és a vadgyümölcsökön is. Ritkábban és kisebb mértékben károsítja a kocsánytalan tölgyet, az akácot, a balzsamos nyárakat, a vörösgyûrû somot, a mezei juhart, a fehér nyárat, a galagonyát, a vadrózsát, a mogyorót, a hársakat és a bükköt. Ezen kívül különbözõ almatermésû, csonthéjas, héjastermésû gyümölcsfajok, a szõlõ, a közterületi díszfák és díszcserjék, esetenként tûlevelûek (erdei-, ezüst-, luc-, vörös- és jegenyefenyõ) is lehetnek tápnövényei. Gyümölcsösökben szintén legyengíti a fákat, ezáltal fogékonnyá teheti õket más károsításokkal szemben, továbbá közvetve jelentõs termésveszteséget vagy a teljes termés elvesztését okozhatja. A jó kondícióban lévõ fák képesek kiheverni a rágást, bár az azévi növekedésüket visszaveti a jelentõsebb lombvesztés. A tarrágás hatása viszont végzetes lehet, fõleg a fiatal faegyedeket tekintve.

11 Kistarcsai Hírlevél 11. Humánegészségügyi vonatkozások A hernyók szõre az érzékeny bõrûeken (leginkább kisgyermekeken) ritkán viszketést és bõrpírt, elvétve hólyagokat is okozhat. A tünetek gyakorisága és súlyossága azonban messze nem közelíti meg az aranyfarú lepke és a búcsújáró lepke által okozott hasonló jellegû problémákat. Védekezés A hernyók ellen környezetkímélõ készítményekkel (Bacillus thuringiensis spóraszuszpenzió, vagy kitinszintézist gátló anyagok) eredményesen lehet védekezni. Legkedvezõbb a fiatal hernyók (2. lárvastádium) ellen idõzíteni a kezelést. Mindkét szercsoportról tudni kell, hogy hatásuk nem azonnali, a permetezés után a hernyók még bizonyos ideig táplálkoznak, és csak utána pusztulnak el. A baktériumpreparátum az UV-sugárzásra érzékeny, ezért lehetõleg a késõ délutáni órákban juttassuk ki. Hûvös, esõs idõben nem érdemes permetezni, mert a hernyók nem táplálkoznak és a preparátum a levelekrõl lemosódik. A gyapjaslepke által leggyakrabban megtámadott cseresek, tölgyesek, de az erdõk általában is jelentõs természeti értékeket hordozó ökoszisztémák, melyekben csak környezetkímélõ szereket Lássa színesebben a világot! Tegye színessé lakását, és valósítsa meg terveit velünk! Most tavalyi árakon vállalunk festést, mázolást, tapétázást. Várjuk hívását! / / szabad alkalmazni, azokat is csak gondos mérlegelés, illetve egyedi megfontolás alapján, de ugyanígy a házikertben és a gyümölcsösökben is. Fontos megjegyezni, hogy a kezelés a fiatal hernyók (2. lárvastádium) ellen a leghatékonyabb! Az erdõkben elsõsorban légi úton, kisebb területû parkokban, kertekben, lakott településeken földi úton történõ kijuttatás javasolt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon rendszeresen frissített információkat olvashatnak. Az 81/2003. (I. 16.) FVM-rendelet a növényvédelmi tevékenységrõl 1. (1) bekezdés b) pontja kimondja, hogy a földhasználó és a termelõ hatékonyan köteles védekezni a növényre, különösen kultúrnövényre, növényi termék bármely részére kifejezhetõ veszteséggel járó, közvetlen károsítást okozó állati szervezet (kártevõ) nagy kártételi jelentõségû fellépése esetén. A közfelhívásban foglaltak végrehajtását a növényvédelmi felügyelõk ellenõrzik, és azok elmulasztása szabálysértési eljárást, vagy növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. KOZMETIKA, PEDIKÛR, MANIKÛR, MÛKÖRÖM-ÉPÍTÉS Szeretettel várjuk a szépülni vágyókat június elsején nyílt üzletünkbe, amely megtalálható Kistarcsán, a Szabadság út 54. szám alatt, a sárga üzletházban (bejárat hátulról). Nyitva tartás: Hétfõn, szerdán 8.00-tól óráig Kedden, csütörtökön, pénteken tõl óráig Szombaton 8.00-tól óráig Kozmetikus: Illésné Kovács Judit 06-30/ Kéz- és lábápoló: Bayerné Kovács Gabriella 06-20/

12 12. Kistarcsai Hírlevél A 2004/2005. tanév második félévének eseményei a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában Az alábbiakban szeretnék beszámolni a Kölcsey Ferenc Általános Iskola második félévérõl településünk, Kistarcsa nagyközség lakóinak. A február a Zrínyi Ilona megyei matematikaverseny megszervezése, és a versenyre való felkészülés jegyében telt. Ebben az évben immár tizedik alkalommal rendezte tanintézményünk ezt a nemes vetélkedést. Idén rekordszámú versenyzõt, 420 tanulót fogadtunk Gödöllõ és a környezõ települések iskoláiból. A ráckevei szervezõk a lebonyolítást és a nevelõtestület munkáját kiemelten magas színvonalúnak minõsítették. Jómagam ezúton ismételten szeretném megköszönni kollégáim segítségét! Nagy érdeklõdés kísérte iskolánk farsangi megmozdulásait. Az alsó tagozat Télbúcsúztató bálját a hagyományoknak megfelelõen a Csigaházban rendeztük meg. A több mint száz jelmezes felvonulása kolléganõnk, Molnárné Kovács Mária,,Cirkuszigazgató vezénylete alatt emlékezetesen zajlott. Értékes tombolanyeremények találtak gazdára, melyeket a község vállalkozói ajánlottak fel. Évek óta hagyománnyá vált, hogy a szülõk egyegy tál süteménnyel is emelik, és teszik ezzel változatossá a büfé kínálatát. Ezúton köszönöm mindenkinek a felajánlását. József Attila születésének 100. évfordulóját méltó módon ünnepeltük meg. A szavalóverseny helyezettjei Csömörön képviselték iskolánkat. Eredményeink: 3-4. évfolyamon különdíjat kapott Deák Gergõ (3./b); 5-6. évfolyamon, vers kategóriában 2. helyezett lett Mátyás Attila (5./c); 7-8. évfolyamon, próza kategóriában 3. helyezett lett Szabó Tímea (7./a); 7-8. évfolyamon, vers kategóriában 3. helyezett lett Gyõrffy Réka (7./a). Az évforduló kapcsán rajzversenyt rendeztünk mindkét tagozaton. A költõ életének eseményeit emlékfalak elevenítették fel iskolánk mind a két épületében. A 7-8. évfolyam tanulói Csömörön, a Nevenincs Színház mûvészeinek,,én, József Attila, itt vagyok címû mûsorát tekinthették meg. Az alsó tagozat tanulói társaiknak mutatták be a költõtõl tanult verseket, jeleneteket. A Föld napja és a Madarak és fák napja rendezvényei Tablókészítés és azok kiállítása az egész iskolában. A kicsik a környezetet szennyezõ anyagokból szobrokat készítettek. Tanulóink az iskola területének és környezetének rendezését, fa-, bokor- és virágültetést; kerítéscsiszolást; kertépítést; szemétszedést végeztek nevelõikkel együtt. Iskolánk a Falunapok elõkészítésében is aktív részvételt vállalt. Tanulóink a termek kiállításhoz való elõkészítésében és visszarendezésében; a kartársak a szervezésben, a programok megvalósításában például aerobic bemutatók, az események irányításában is részt vettek. Külön köszönet illeti az iskola technikai dolgozóit a versenyek, rendezvények nélkülözhetetlen háttérmunkájáért! Többfordulós környezet- és természetvédelmi verseny zárult május 25-én. Harmincöt, egyenként három-négyfõs csapat egy hónapon keresztül vett részt a különbözõ fordulókon. Több tonna papírt, használt elemet és elhasználódott mobiltelefont gyûjtöttek össze,,aktivistáink. (Ez utóbbiak ellenértékét a Gyermekrák Alapítvány javára ajánlottuk fel.) A csapatok feladata volt még fotók segítségével bemutatni Kistarcsát és környezetét. Csodálatos fotósorozatok születtek, amelyek kiállításon kerültek a diákok és az iskolába látogatók elé. A döntõbe kilenc csapat jutott be, külön öröm, hogy minden évfolyamról volt finalista. A gyõztesek a,,galambok nevû 8./b-s csapat tagjai (Bellus Zsolt, Bellus Péter és Hellisz János) lettek. Második helyen végzett a,,kristály (7./c), harmadik lett a,,tigris (6./a) csapata. A környezetvédelem igazi helyszíne az erdei iskola. Öt osztályfõnök vállalkozott a tanév során arra, hogy saját osztályával és kísérõjével felkészül az egyhetes programra. Közülük egy csoport Ausztriában nyelvgyakorlaton is részt vehetett. (Lóczi Éva, Fazekas Erzsébet és Molnárné Kovács Mária a második félévben vállalkozott e programra.) Az Anyák Napja is sok közösségünknek jelentett igazi ünnepet. A kicsiknél helyesírási versenyt szervezett Hajdu Ferencné és Kollár Éva. Az érdeklõdés és részvétel igen jelentõs volt. A verseny helyezettjei a papírgyûjtés bevételébõl vásárolt könyvjutalomban részesültek. Nyelvi Olimpia is zajlott iskolánkban. A kicsiknek ötpróba, a nagyoknak hétpróba. A felkészülés idején a versenyre jelentkezõk feladatokat kaptak, ezek segítségével történt az edzés az olimpiára. Köszönet a szervezõ Major Lászlónak és a munkáját segítõ kollégáknak! A sportban háromtusa zajlott az alsó tagozatban, ahol osztályonként nyolc-nyolc tanuló mérte össze ügyességét. A szervezõ, Vargáné Faragó Anikó és az õt segítõ tanítók és tanulók kellemes délutánt töltöttek együtt. Sportolóink a Diákolimpia körzeti versenyein jó eredményeket elérve szerepeltek. Elsõ helyen jutott a megyei döntõbe Bergán Nikolett, aki megyei hetedik helyezést ért el. A körzeti második helyen bejutott 4x1000 méteres váltó tagjai megyei ötödik helyezettként értek célba, tagjai Kaszás Gergely, Táncos Norbert, Tóth Péter és Virág Márton voltak. A Diákolimpián, judóban a 38 kg-osok mezõnyében Sági Gábor elsõ helyezett lett, míg a 60 kg-osok súlycsoportjában Vár Gábor végzett az elsõ helyen. A napközis csoportok rengeteg programot szerveztek a csoportközi foglalkozások keretein belül. Minden közösség eljutott a tanév során színházba, hangversenyre, moziba, kiállításra. Túl vagyunk a tanév végi osztálykirándulásokon és készülünk a nyári táborokra. A táborok helyszínei Balatonmáriafürdõ, Létavértes és Erdély lesznek. Ezúton is megköszönöm az iskola valamennyi dolgozójának, továbbá a szülõknek mindenfajta segítségét és konstruktív együttmûködését! A nyári szabadság idejére valamennyi diáknak tartalmas, balesetmentes idõtöltést kívánok! Liska Gyuláné iskolaigazgató

13 Kistarcsai Hírlevél 13. Az iskolai élet eseményei a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium falai között március, április és május hónapban leltárszerûen A március 15-ei községi ünnepségén a mûsorban részt vettek diákjaink; Március hónap folyamán zajlottak az idegen nyelvi vetélkedõk; Benedek Adrienn 12./A osztályos tanulónk a Magyar Reklám Szövetség által kiírt plakátversenyen az 1. és a 2. díjat is elnyerte; A Sorstalanság és a Luther címû filmeket nézték meg a diákok a gödöllõi moziban; Április elsején indult el a megnyert EU-s pályázati program, a,,hátrányos helyzetû emberek munkaerõ-piaci képzése 34 fõvel, az egészségügy munkaerõigényének biztosítására a munkanélküliek körébõl; Költészet napja és szavalóverseny; Az Egészségügyi világnap és Föld napja kapcsán vetélkedõt szerveztünk; Az OSZTV szakmai elõkészítõ érettségi tantárgyak versenyében egészségügyi alapismeretek tantárgyból az elõdöntõn Réti Richárd 12./B osztályos tanuló 20. helyezést, Lévai Bernadett 39. helyezést, Kiss Kinga Viktória pedig 50. helyezést ért el. Eredményével Réti Richárd bekerült az országos döntõbe is, ahol a 17. lett; Május 7-én elballagtak a végzõsök, 9-én elkezdõdtek az írásbeli érettségik, amelyek 28-án a matematika pótvizsgával fejezõdtek be; Óvodai hírek Kistarcsáról * Megtartották az óvodás évzáró ünnepségeiket a gyermekcsoportok, elbúcsúzott 85 iskolába menõ nagycsoportos óvodás. Még egy évet marad az óvodában iskolakezdésig 27 nagycsoportos, további 7 gyermeknek a Pest Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság véleménye szükséges a további óvodában maradáshoz vagy iskolakezdéshez. * Nyáron az óvoda igényfelmérés alapján összevont csoportokkal mûködik. * Az óvoda teljes zárva tartása július 25-tõl augusztus 19-ig tart. * Június 17-én nevelés nélküli munkanap volt. Ezen a napon a szülõk gondoskodtak gyermekük felügyeletérõl. * Június elsejétõl 4-éig szlovák-osztrák-magyar óvodai projekttalálkozót szerveznek az óvodában. A résztvevõ pedagógusok két éven keresztül közösen dolgoznak EU-s pályázati munkában. * Június án Országos Óvodapedagógus Találkozó volt Kistarcsán a Debreceni Lehel úti Óvoda által kiadott Epochális Program-mal dolgozó óvónõk részére. * A május 2-tõl 13-ig meghirdetett óvodai felvételi jelentkezések ideje alatt 91 kistarcsai és 13 fõ más településen állandó lakos jelezte óvodai ellátás iránti igényét. A jelentkezõk júniusban postai úton kapnak tájékoztatást az elhelyezésrõl és az elsõ szülõi értekezlet idõpontjáról. * Nyugdíjba vonul a kistarcsai óvoda vezetõje. Az óvodavezetõi állás betöltésére pályázatot írt ki Kistarcsa Nagyközség Önkormányzata. Az írásbeli érettségi alatt az elsõ két napon az alsóbb évfolyamosoknak múzeumi napot szerveztünk; Pest Megye Önkormányzatának Nemzetközi Osztálya által meghirdetett német nyelvi versenyen tíz diákunk bekerült a megyei döntõbe. A szóbeli után Kalmár Réka 10./A osztályos tanuló nyerte az ausztriai jutalomtáborozást; A Kistarcsai Napokon diákjaink mûsorral és információs segítséggel vettek részt. Az iskola épületében egészségügyi szolgáltatásokat, véradást szervezett a Flór Ferenc Kórház és a Vöröskereszt; Az év végi kirándulásokra június 2-3-án került sor; Június 11-én az iskola fennállásának tizenötödik évfordulója alkalmából ünnepségre került sor a régi diákok és tanárok részvételével; Június 21-tõl kezdõdnek a szóbeli érettségi vizsgák, a 9. évfolyamra pedig június 24-én, 14 órakor lesz a beiratkozás; A tanévzáró ünnepséget június 24-én, délelõtt 10 órakor tartjuk. F E L H Í V Á S! A településközpont tervpályázatára beérkezett pályamûvek 21-étõl július 5-ig nyilvános bemutató keretében megtekinthetõk a polgármesteri hivatal földszinti nagytermében. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! (mûszaki osztály)

14 14. Kistarcsai Hírlevél Kézilabda Kitûnõen szerepelt Kistarcsa nõi kézilabdacsapata az NB II-es pontvadászatban, hiszen újoncként a déli csoport elõkelõ ötödik helyén végzett. Az együttes múltjáról, jelenérõl és várható jövõjérõl Tóth Évával, a csapat elnökével, egyben kiváló játékosával beszélgettünk. Olyan régen hallottunk Önökrõl, kérem, beszéljen egy kicsit a múltról! Mint azt talán sokan tudják, 95-ben alakultunk, s 2003-ban már fel is jutottunk az NB II-be. Akkor azonban még könnyûnek találtattunk, és sajnos kiestünk. Egy év elteltével azonban ismét kiharcoltuk az NB II-es tagságot, s ezúttal meg is ragadtunk a mezõnyben. Ön mióta játszik a csapatban, s elõtte hol kézilabdázott? 2000 februárjában érkeztem az együtteshez. A játékot egyébként a Salgótarján NB II-s csapatában kezdtem, majd a Ferencvárosban folytattam. Onnan a Lõrinci Fonóba igazoltam, késõbb a KÖVAC NB I/B-s csapatában szerepeltem, majd annak jogutódjában az Építõk NB I-es gárdájában játszottam. Azután a BHG-ban találtam magam, s végül a Magyar Kábel NB I-es csapatában fejeztem be élvonalbeli pályafutásomat. Vannak még Önön kívül úgynevezett nagy nevek a csapatban? Minárovicsné szintén játszott NB I-ben, sõt még ifjúsági válogatott is volt. Egyébként most is csapatunk egyik húzóembere. Önök viszont ha jól tudom nem kistarcsaiak. Milyen az itteniek és az,,idegenek aránya? A felnõtt csapatban 6 helyi játékos mellett nagytarcsai, budapesti és kerepesi lányok találhatók még. A teljes szakosztályunk azonban 70 fõbõl áll, melynek nagy részét a gyerekek teszik ki, s náluk ez az arány már teljesen más: 3 nagytarcsai kislányon kívül az összes többi gyermek helyi. Apropó utánpótlás. Milyen eredményeket érnek el a gyerekcsapatok? Ifjúsági alakulatunk a 9. helyen zárt a korosztályos NB II-es bajnokságban. Így elsõre ez talán nem tûnhet jó eredménynek, de ha már hozzáteszem azt is, hogy a lányok szenzációs tavaszt produkáltak, valamint, hogy 4-5 fõ eltéréssel az ifi és a serdülõcsapatunk ugyanaz, akkor már minden más megvilágításba kerül. Nyugodtan mondhatom tehát, hogy a miénk a jövõ együttese. Ezúton is gratulálok a serdülõkorú lányoknak s külön Bergán Nikinek és Szabó Viviennek akik remekül helytálltak az ifiben. Sokat elárul továbbá a képzési rendszerünkrõl, hogy a minigárda, azaz a legkisebb korcsoportunk bejutott a Szivacskézilabda-bajnokság országos döntõjébe. Térjünk vissza a felnõttcsapatra! Milyen tervekkel vágtak neki a legutóbbi küzdelemsorozatnak? A biztos bennmaradást, vagyis a 4-8. helyek valamelyikének elérését tûztük ki magunk elé, amit a kiváló csapategységnek köszönhetõen maradéktalanul teljesítettünk is, hiszen az ötödik pozícióban zártuk az idényt. Igaz, egy kis szerencsével több pontot is szerezhettünk, s így elõkelõbb helyen is végezhettünk volna de ez már a múlt Kik tûntek ki teljesítményükkel az idény során? Igazából én a CSAPATOT emelném ki így, nagybetûkkel. Viszont, ha mindenképpen neveket kell mondanom, akkor Minárovics Ivánnét, Vécsi Zoltánné Julit (kapus) és Lakatos Zsanettet említeném. Edzéseiket a cinkotai Szerb Antal Gimnáziumban tartják, míg a mérkõzéseiket Gödöllõn rendezik egy kicsit eltûnnek ezáltal a kistarcsaiak szeme elõl Mennyien látogatják a mérkõzéseiket? Biztos, hogy minden teljesen más lenne, ha lenne saját sportcsarnokunk jóval több drukkerre számíthatnánk, mint most így. Sokan érdeklõdnek felõlünk, kérdezgetik az eredményeinket, gratulálnak, ha úgy alakul, de Gödöllõre már nem jönnek át. A bajnokiainkra így jobbára csak a családtagok és a közeli ismerõsök kísérik el a csapatot. Igaz, õk idegenben is hatalmas lelkesedéssel és síppal-dobbal buzdítanak minket. Mik a célok jövõre, milyen változások várhatók az együttesben? A tavalyi helyezés megtartását, de ha lehet, egy kicsi elõrelépést várok. A csapat, úgy néz ki, ugyanaz marad, azzal a különbséggel, hogy Virányi Gergely mester nem folytatja nálunk edzõi munkáját. Utódlásáról még folynak a tárgyalások. Sajnos az NB I/B-rõl egy darabig anyagi és teremgondok miatt nem beszélhetünk. Ön játékos-edzõként tevékenykedett egy évig. Nem tervezi a szakmai munka átvételét? Jelenleg csak a pályán szeretnék bizonyítani. (kappan) Kistarcsai Hírlevél Kistarcsa Nagyközség Önkormányzatának hírlevele Megjelenik 3800 példányban Kiadja: BEAD Kulturális- és Sportrendezvény-szervezõ, Lebonyolító Szolgáltató Kft. Cím: 2120 Dunakeszi, Bojtorján utca 5. Kistarcsa NB II-es nõi kézilabdacsapatának tagjai. Hátsó sor (balról jobbra): Mátrai Nóra, Malina Mariann, Mezeiné Sándor Viktória, Puzsier Lívia, Tóth Éva, Holló Viktória, Pádár Anikó. Középsõ sor (balról jobbra): Zentai Edit, Szabóné Tóth Ilona, Deák Andrea, Molnár Mihály (alelnök), Virányi Gergely (edzõ), Lakatos Zsanett, Navratil Csilla, Tóth Irén. Elsõ sor (balról jobbra): Lukács Katalin és Vécsi Zoltánné. A képrõl hiányzik: Borsós Julianna, Endrei Viktória és Minárovics Ivánné. SYLVERRO divatáru, szolárium és mûkörömépítés egyben Nõi ruházat a gyermektõl egészen a 6 XL-ig; lumina-szolárium aromaterápiával; mûkörömépítés, festés, manikûr stb. Baross Gábor utca 14. (a Match utcájában). Telefon: 06-28/ Sok szeretettel várjuk!

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 (VIII.28) Kormány rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról I. fejezet 23. (1-2) bekezdés 2015-2016 nevelési évhez A Nemzeti Erőforrás Miniszter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Terney Béla Kollégium Szentes 2014/2015 Készült a 229/2012. (VIII. 28.) nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 23.. alapján. 1. A kollégiumban

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben