EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK"

Átírás

1 Módszertani leírás A Központi Statisztikai Hivatal az élőmunka igénybevételével kapcsolatos költségek nyomon követésére 1992-től kezdetben a 4 évenként ismétlődő, később évenkénti adatgyűjtést vezetett be, a munkaerőköltség-felvételt (OSAP száma 1117). A felvétel a különböző jogcímeken felmerülő munkaerőköltség-elemek megfigyelését célozza. A munkaerőköltség-felvétel EU szintű harmonizálását célzó rendelkezések a következők: Council Regulation No 530/1999 és a Commission Regulation No 1737/2005. A felvétel 4 évenkénti gyakoriságú, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásokra, illetve a költségvetési intézményekre vonatkozóan, a vonatkozási kör a kisvállalkozásokat (5 20 fős) reprezentatív módon tartalmazza. A köztes években a vonatkozási kör ennél szűkebb a vállalkozásokat tekintve, csak a legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások kötelezettek a válaszolásra. Miután az említett uniós rendeletek a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) sztenderdjein alapulnak, a felvétel alkalmas az ILO fogalmi és tartalmi meghatározásait követő elemzésekre, széles körű nemzetközi összehasonlításokra is évről az adatszolgáltatásra kötelezett legalább 5 és több fős vállalkozásoknak, valamint a költségvetési és társadalombiztosítási szervezeteknek az alábbi költségeket és kiegészítő információkat kellett megadniuk: KERESET 01. Alapbér, illetve törzsbér 02. Ebből: alkalmazásban álló szakképző iskolai tanuló munkadíja 03. Bérpótlékok 04. Ebből: túlórapótlék 05. műszakpótlék 06. Kiegészítő fizetés (le nem dolgozott időre fizetett munkadíj) 07. Prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés 08. Ebből: havi rendszerességű kifizetés 09. Állományba nem tartozók, ideértve a munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak és az egyéb foglalkoztatottak munkadíja 10. Ebből: munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett kereset összege, 11. tanfolyami külső előadók, szakmai oktatást végzők stb. részére teljesített EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK 12. Lakhatásiköltség-térítés 13. Étkeztetési térítés 14. Tartós külföldi kiküldetés, munkavállalás esetén a hazai átlagkeresetek alapján megállapított munkabér összegét meghaladó hányad 15. Munkakörhöz kapcsolódó, munkajövedelemnek tekintendő költségtérítések 16. Ebből: gépkocsi használatához kapcsolódó költségtérítések, lízingdíjak 17. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések (pl. helyi, távolsági buszbérlet térítési díja) 18. Egyéb természetbeni munkajövedelmek 19. Ebből: ruházati költségtérítés (munka-, védő- és egyenruházat nélkül) 20. üdülési hozzájárulás 21. saját termékből, szolgáltatásból juttatás 22. vásárolt termékből, szolgáltatásból juttatás 23. Jubileumi jutalom (beleértve törzsgárdatagsági jutalom) 24. A dolgozók versenytilalmi kötelezettség-vállalásának térítése 25. Részvény-, értékpapír-juttatás értéke és opció esetén a lejárat napján érvényes árfolyamnyereség Egyéb személyi jellegű (nem része a munkajövedelemnek) 26. Munkaruházatiköltség-térítés 27. Szerszámhasználati díj 28. Bel- és külföldi kiküldetési költségek SZOCIÁLIS KÖLTSÉGEK 29. Szociális hozzájárulási adó

2 30. Foglalkozás-egészségügyi szolgálati hozzájárulás 31. Egészségügyi hozzájárulás 32. Rehabilitációs hozzájárulás 33. Megváltozott munkaképességű dolgozók kereset kiegészítése 34. Betegszabadság díjazása és a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad 35. Munkahelyi baleset esetén táppénz-kiegészítés 36. Összevont járulék 37. Kötelező mértéket meghaladó táppénz-kiegészítés 38. A munkáltató által önként vállalt baleset-, betegség-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja 39. Jóléti és kulturális költségek 40. Ebből: saját jóléti és kulturális intézménnyel kapcsolatos költségek 41. segély, valamint a munkavállaló családjának nyújtott támogatások 42. Végkielégítés 43. Érdek-képviseleti és társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás 44. Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás SZAKOKTATÁS, KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS KÖLTSÉGE 45. Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége 46. Ebből: szakképzési hozzájárulás 47. képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás támogatására fordított összegek KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 48. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő) 49. Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (szakképző iskolai tanuló nélkül) (fő) 50. Alkalmazásban álló szakképző iskolai tanulók átlagos állományi létszáma (fő) 51. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (óra) 52. Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (óra) (szakképző iskolai tanuló nélkül) 53. Alkalmazásban álló szakképző iskolai tanulók által teljesített munkaórák száma (óra) 54. Fizetett, de le nem dolgozott munkaórák száma (szabadság, egyéb fizetett távollét, de betegszabadság nélkül) 55. Egyéb költség (pl.: munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó költség) 56. Munkáltatót terhelő SzJA* 57. Támogatások *A jelzett adó munkaerőköltségként történő figyelembe vételére 2012-ben nem került sor. Jelen kiadványban adóadatok nem szerepelnek, ennek megfelelően a munkaerőköltség összege sem tartalmazza. Ennek oka részben az, hogy a vállalkozások egy része nem megfelelően értelmezte ezt a fajta adónemet, és így az adat nem megbízható, részben pedig az, hogy 2008-ban ezen adónem munkaerőköltségben való figyelembevételére még nem került sor, így az összehasonlíthatóság szempontja is sérült volna. A munkajövedelmet két csoport alkotja: a hagyományos kereset (alapbér, pótlékai, kiegészítő fizetés, prémium és jutalom), valamint az egyéb munkajövedelem-elemek, mint például az étkezési hozzájárulás, lakhatási támogatás, jubileumi jutalom stb. A szociális költségeket a munkáltatók alapokba történő kötelező szociális befizetései (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék (2010-től munkaerő-piaci járulék stb.), valamint a közvetlenül a munkavállalóknak fizetett szociális hozzájárulások (betegséggel és balesettel kapcsolatos hozzájárulások, végkielégítés, jóléti és kulturális költségek) képezik. A évi munkaerőköltség-adatok a évi munkaerőköltség-információk továbbvezetett adatait jelentik. A továbbvezetéshez (vagy becsléshez) a évi havi integrált gazdaságstatisztika munkajövedelem-információit, az alapokba fizetendő járulékok, hozzájárulások jogszabály által meghatározott kötelezettségeinek összegét, valamint az egyéb foglalkoztatási költségek évi felvételek arányait vettük alapul. A évi adatok 2011-gyel való összehasonlítása során az adatok vonatkozási köre az 50 és több főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények és a kijelölt nonprofit szervezetek.

3 Magyar fogalmi rendszer szerinti A munkaerőköltség-elemek EU-s csoportosítása Összefüggés a kérdőív sorszámával Elemek sorszáma a kérdőíven 1. sz. melléklet Eurostat-költségkategóriák csoportosítás Alapbér, törzsbér szakképző iskolai tanulók D Bér és rendszeres kiegészítések munkadíja nélkül (01-02) Alkalmazásban álló szakképző isk. tanulók 02. Alkalmazásban álló szakképző isk. D112 munkadíja 02 tanulók munkadíja (01-ből) Alapbér, illetve törzsbér Alapbér, illetve törzsbér D Bérpótlékok Túlórapótlék 05. Műszakpótlék Egyéb bérpótlékok Tartós külföldi kiküldetés miatti kereseti többlet 25. Versenytilalmi kötelezettség vállalása 08. Prémiumból havi rendszerességű kifizetés Prémium, jutalom Prémium, jutalom, 13. és további havi D Prémium, jutalom fizetés Jubileumi jutalom D 1111 Közvetlen bér jellegű D D D 1112 Hozzájárulás munkavállalói megtakarításokhoz 06. Kiegészítő fizetés D 1113 Le nem dolgozott időre járó 06 Kereset Egyéb munkajövedelem 12. Lakhatási költségtérítés D Lakhatási költségtérítés Gépkocsi használatához kapcsolódó D Vállalati gépkocsi 16 költségtérítések, lízingdíjak (15-ból) 21. Saját termékből juttatás (19-ből) D Saját termékből juttatás Étkezési térítés D Egyéb természetbeni juttatás Egyéb munkakörhöz kapcsolódó költségtérítések 17. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések Egyéb természetbeni munkajövedelmek 19. Ruházati költségtérítés (18-ból) 20. Üdülési hozzájárulás (18-ból) 22. Vásárolt termékből juttatás D 1114 Természetbeni járandóságok D D D D D 111 Bérek, keresetek (szakmunkástanulók nélkül) D D D D1114 Munkajövedelem D 11 Bérek, keresetek (munkajövedelem) D D

4 Magyar fogalmi rendszer szerinti A munkaerőköltség-elemek csoportosítása (folytatás) Elemek sorszáma a kérdőíven Eurostat-költségkategóriák csoportosítás A munkáltató által alapokba kötelezően teljesített járulékok, hozzájárulások Szociális hozzájárulás D 1211 Kötelező szociális befizetések 31. Egészségügyi hozzájárulás 32. Rehabilitációs hozzájárulás 36. Összevont járulék Kollektív szerződés, ágazati megállapodás, egyedi munkaszerződés szerint teljesített szociális hozzájárulások 38 Alapszerűen fizetett juttatások (járulékok, hozzájárulások) Betegséggel és balesettel kapcsolatos hozzájárulások Foglalkozás-egészségügyi szolgálati járulék és korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás Felmentéssel korrigált végkielégítés Egyéb szociális juttatások, hozzájárulások A munkavállalónak közvetlenül nyújtott szociális juttatások, valamint a munkavállalók érdekében teljesített szociális hozzájárulások A munkáltató által önként vállalt baleset-, betegség-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja (Kötelező járulékoknál van beszámítva) Szakképző iskolai tanulók utáni társadalombiztosítási befizetések Szociális költségek Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége D 1212 D 121 Kollektív szerződés, ágazati megállapodás egyedi munkaszerződés szerint teljesített szociális hozzájárulás A munkáltató alapokba történő szociális befizetései D1211+D1212 Betegséggel és balesettel kapcsolatos hozzájárulások 33. Megváltozott munkaképességű D 1221 dolgozók kereset-kiegészítése 34. Betegszabadság díjazása és a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad 35. Munkahelyi baleset esetén táppénzkiegészítés 37. Kötelező mértéket meghaladó táppénzkiegészítés 30. Foglalkozás-egészségügyi szolgálati D 1222 járulék 44. Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás 10. Munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett kereset összege 42. Végkielégítés 39. Jóléti és kulturális költségek D 1224 Szociális juttatások 43. Érdek-képviseleti és társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás Imputált nyugdíj- és egészségügyi D 1223 Felmentési időre járó díjazás (10+43) D 122 D 123 D 12 Imputált szociális hozzájárulások (szakmunkástanulók nélkül) D1221+D1222+D1223+D1224 Szakképző iskolai tanulók utáni társadalombiztosítási befizetések Szociális költségek D121+D122+D123 D 1 Kompenzációs költség D11+D Szakoktatás, képzés, továbbképzés D 2 Szakoktatás, képzés, költsége költsége (szakképző iskolai tanulók nélkül) 11. Tanfolyami külső előadók, szakmai oktatást végzők részére teljesített 55. Egyéb költség (pl. toborzás) D 3 Egyéb munkaerőköltség Egyéb munkaerőköltség 55+( ) Adók D 4 Adók Támogatások 57. Támogatások D 5 Támogatások D D1+D2+D3+D4-D5

5 2. sz. melléklet D1 + D2 + D3 + D4 D5 Kompenzáció s költség D1 Szakoktatás, képzés költségei D2 Egyéb munkaerőköltség D3 Adók D4 Támogatások D5 Szociális költségek D12 Bérek, keresetek A munkáltató közvetlen hozzájárulásai Szakmunkások járulékai D123 A munkáltató alapokba történő befizetései D121 Kötelező szociális befizetések D1211 Nem kötelező szociális befizetések D1212 Betegségg el kapcsolato s D1221 Imputált nyugdíj- és egészségügyi D1222 Végkielégítés és felmentési idő díjazása D1223 Szociális juttatások D1224 Bérek, keresetek D11 Munkajövedelem (kivéve: szakmunkásként bérezettek) D111 Szakmunkásként bérezett szakmunkástanulók díjazása D112 Közvetlen bérjellegű kifizetése k D1111 Hozzájárulás munkavállalói megtakarítások hoz D1112 Le nem dolgozott időre járó kifiz. D1113 Természetbeni járandóságok D1114 Bér és rendszeres kieg. D11111 Nem rendszeres kifiz. D11112 Saját termékből juttatás D11141 Lakhatási költségtérítés D11142 Vállalati gépkocsi D11143 Részvény-, értékpapírjuttatás értéke D11144 Egyéb természetbeni juttatás D11145

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2004. január 1-jétől Budapest, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2003 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük?

Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? Mit könyveljünk a személyi jellegű egyéb kifizetések közé, hogy könyvvezetésünket és beszámolónkat szakszerűen készíthessük? avagy határozzuk meg pontosan, tételesen a személyi jellegű kifizetések körét,

Részletesebben

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (Az Útmutatóban leírtakhoz kapcsolódó módosítások, kigészítések a 38. oldaltól kezdődően találhatók.) I. A létszám

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétıl KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétıl Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierıforrás-statisztikai

Részletesebben

Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában

Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár. A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Dr. Lindner Sándor címzetes f iskolai tanár A munkaer költség alakulása Magyarország és a környez országok viszonylatában Kelet-Közép-Európában a fogyasztás reálértéken várhatóan 1 2,5%-kal n 2011-ben,

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2008 KlnszÆm-00.qxd 00.0.0. : Page Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 00 Alkalmazott jelölések Társadalombiztosítási járulék (9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) Nyugdíjjárulék (%

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak. összeállítására szolgáló. A) Intézményi költségvetés PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T Á J É KOZT A T Ó a költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló A) Intézményi költségvetés B) Önkormányzati költségvetés C) Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2012/2 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Mint azt az előző hírlevelünkben is jeleztük, jelentős módosítások történtek a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási ellátások területén, új közteherrel

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

Egyéb költségtérítések, juttatások

Egyéb költségtérítések, juttatások Egyéb költségtérítések, juttatások A költségtérítésekről általában Költségtérítésnek az a bevétel számít, amelyet a személyi jövedelemadó törvény által költségnek elismert kiadás megtérítésére kizárólag

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata

Emberi erõforrás gazdálkodás vizsgálata MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Emberi erõforrás-gazdálkodás Vállalkozások erõforrásai Anyagi eszközök (gépek, berendezések

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8015/2007. (AEÉ.13.-14. tájékoztatója a magánszemély 2007. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Adózás, járulékfizetés. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Szabóné Máger Dóra Adózás, járulékfizetés A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén

2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén 2011. évi törvényváltozások a bérszámfejtés területén Bár honlapunkon (www.adosziget.hu) megjelentettük a bérszámfejtést érintő törvényváltozásokat, most egy külön kiadványban az Önök rendelkezésére is

Részletesebben

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről)

G Y I K. Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) Nemzetgazdasági Minisztérium G Y I K Gyakran ismétlődő kérdések az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról (adókedvezményről) 1.Hol található az elvárt béremelés végrehajtásához segítséget nyújtó útmutató?

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulás 2010 A szakképzési hozzájárulás A Munkaerőpiaci Alap fejlesztési és képzési alaprészének - melynek egyik forrása a szakképzési hozzájárulás rendeltetése a nemzetgazdaság igényelte

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I.

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről. I. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben