A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1

2 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2.

3 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. DEBRECEN, 2007

4 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona, Mónus Imre, Pozsonyi József, Szabadi István HU ISSN E számunk kiadásának fő támogatója: Szirmay Gábor és Stephen Beszedits Toronto, Canada Szüleinek, Beszedits Istvánnak és Fernandának emlékére Kiadja: A Tiszántúli Történész Társaság 4026 Debrecen, Déri tér 1. Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. Tel.: 52/ Felelős kiadó: Pozsonyi József Nyomdai előkészítés: Molnárné Balázs Zsuzsanna Nyomta a Kapitális Kft., Debrecen Felelős vezető: Kapusi József

5 TANULMÁNYOK Katona Csaba A Hajdúságból származó debreceni polgárok között Ad honorem Balogh István Gyakorta hallani afféle közhellyé merevülve természetesen helytelenül, hogy Debrecen a Hajdúság fővárosa. Különösebben nem kell érvelni, hogy ez miért nem igaz. 1 Ugyanakkor nem véletlen, hogy ennyire meggyökeresedett ez a nézet, nyilván attól fogva, hogy a kiegyezést követően létrejött Hajdú vármegye 2 és az új törvényhatóságnak a korábban Biharhoz tartozó Debrecen lett a székhelye. Cáfolhatatlan már csak a földrajzi közelség okán is a cívisváros és a Hajdúság szoros kapcsolata, ami számos szegmensében kitapintható: házassági kapcsolatok, 3 árucsere-kapcsolatok (piackörzet), 4 hitelügyletek 5 stb. Jelen írásban e bonyolult és sokrétű kapcsolatrendszer egy sajátos elemére szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig a Hajdúságból Debrecenbe irányuló migrációs folyamatra. Ezen belül konkrétan azokra, akik valamelyik hajdúvárosból költöztek Debrecenbe 1733 és 1867 között és ott polgárjogot nyertek. Mindez azért bír különös jelentőséggel, mert a kívülről rekrutálódó (tehát nem helyi születésű) debreceni polgárságnak fontos utánpótlásbázisa volt a Hajdúkerület. Magam évek óta vizsgálom 6 a Csupán egy idézet azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem állja meg a helyét az egybemosás : A hajdúvárosok társadalma a maga évszázados kiváltságaival, anyagi jólétével és biztonságával éles ellentétben állott a környező megyék jobbágyfalvai földesúri függés alatt élő népével. A szabad királyi Debrecen városa mindig is külön világnak számított. NYAKAS MIKLÓS: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, 1999 (Studia Oppidorum Haidonicalium, I.) 43. NYAKAS MIKLÓS: Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, VII. Debrecen, Erre nézve: KOVÁCS ZOLTÁN: A népesedési viszonyok. Debrecen története, Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Debrecen, Dankó Imre Debrecen napi körzetei között említi Böszörményt, Szoboszlót, Hadházat. DANKÓ IMRE: A debreceni városok vonzáskörzete a XVIII XIX. század fordulóján. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, I. Debrecen, A Rácz István tanulmányához tartozó térképen, amely Debrecen közötti hitelkörzetét ábrázolja, Böszörmény, Nánás és Hadház lelhető fel a hajdúvárosok közül. RÁCZ ISTVÁN: Debrecen város hitelügyletei A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, VI. Debrecen, A témával kapcsolatos eddig írásaim: KATONA CSABA: Szabolcs vármegyéből származó debreceni polgárok között. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk.: HENZSEL ÁGOTA. Nyíregyháza, p.; KATONA CSABA: Debrecenben polgárjogot nyert cseh- és morvaországi betelepülők. Prágai Tükör, 12. (2004) 1. sz p.; KATONA CSABA: A Borsod megyéből származó debreceni polgárok 1733 és 1867 között, különös tekintettel Miskolcra. Kézirat; Katona Csaba: Nyírbátorból Debrecenbe költöző, polgárjogot nyert iparosok a 18. században. Kézirat. 5

6 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Debrecenben polgárjogot nyert migránsok származási hely szerinti összetételét, a Hajdúsággal kapcsolatosan most mivel egy nagyobb lélegzetű írás szétfeszítené a rendelkezésemre álló kereteket csupán a leginkább kitapintható jellemzőkre szeretnék rámutatni. A Debrecenbe a fent megjelölt időszakban beköltözött és ott polgárjogot nyert személyek vizsgálatához az első számú forrás a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban őrzött Matricula Civium (azaz: Polgárkönyv) két kötete. 7 A forrás nem ismeretlen a kutatás számára, Herpay Gábor 1936-ban nyomtatásban tette közzé névanyagát (név, foglalkozás, származási hely, illetve a lakhelyül szolgáló utcanév feltüntetésével), 8 amit rövid bevezetővel és a foglalkozás szerinti megoszlásról készített statisztikával egészített ki. Az 1715-ben megkezdett Matricula Civium adatai 1733-tól alkalmasok statisztika készítésére. Az így nyert eredmény viszont csalóka is lehet. Ha az alábbi adatokat vesszük alapul, amely a fenti időszakra vonatkozóan a Debrecenben polgárjogot nyert személyek származási helyeinek megoszlását mutatja törvényhatóságok szerint, akkor ez arra látszik utalni, hogy a Hajdúság nem volt jelentős kibocsátó terület. Összesen 56 törvényhatóság területén volt olyan település, ahonnan Debrecenben polgárjogot szerző lakosok költöztek át (ezen kívül volt 86 egyértelműen nem azonosítható, illetve 48 nem magyarországi helység is). A legtöbb ilyen Bihar vármegyében feküdt, szám szerint 86, a második helyen Szabolcs vármegye található a maga 63 településével. A további sorrend: Szatmár: 48, Borsod: 31, Zemplén: 30, Heves: 20, Bereg: 15 stb. Tehát a Debrecenbe betelepülő későbbi polgárok többsége a város közvetlen vonzáskörzetéből, az Észak-Tiszántúlról került ki. A közeli Hajdúkerületet a kibocsátó helységek számát tekintve mégis megelőzi pl. Pest vármegye (14 település), Ung (12), Békés (10), Fejér (8), Ugocsa (7), Vas (6) stb. A Hajdúságból csupán öt helység, konkrétan Böszörmény, Hadház, Nánás, Szoboszló és Vámospércs neve lelhető fel. Ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy összesen hat hajdúvárossal számolhatunk: a fentieken kívül még Hajdúdorog tartozott közéjük. (A korábban ugyancsak hajdútelepülés Polgár ekkor már, elveszítve korábbi kiváltságolt jogállását. Egykori tulajdonosa, az ez egri káptalan még a 17. század végén perrel visszaszerezte, majd 1717-től érvényesítette is ebbéli jogát. 9 A helység eljelentéktelenedését jelzi, hogy összesen két volt polgári lakos lett debreceni polgárrá: Fejér György csizmadia 1740-ben és Manó József szűcs 1807-ben.) A települések számánál tehát messze többet mondó adat az azokból Debrecenbe költöző későbbi polgárok száma. Zoltai Lajos kutatásai a században is kimutattak igaz, csekélyebb mértékű beköltözést Böszörményből (15 század: 1 fő), Hadházról (15 század: 1 fő) és Szobosz Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. IV. A. 1011/s. Matricula Civium A forrásra a továbbiakban nem hivatkozunk. HERPAY GÁBOR: A Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula Civium Debrecen, NYAKAS, Erre nézve részletesen: BALOGH ISTVÁN: Polgár a hajdúvárosok sorában, Polgár története. Szerk.: BENCSIK JÁNOS. Polgár, ; Polgár hajdúkori, illetve 1727 (az elnéptelenedés) utáni történetének adattára. Összeáll.: BALOGH ISTVÁN. Polgár története. Szerk.: Bencsik János. Polgár,

7 TANULMÁNYOK lóról (15 század: 8 fő, 16 század: 5 fő). 10 A hajdúsági beköltözők kérdését érintette kutatásai során Kovács Zoltán is, aki megállapította, hogy a 17. században a Debrecenbe beköltöző ismert családok 7,2%-a (9 család), míg a 18. század első felében 18,7%-as (213 család) származott a hajdúvárosokból. 11 Rácz István előbb az 1980-as évek derekán használta a Matricula Civium adatait, 12 majd A debreceni cívisvagyon c. könyvében vizsgálta ezeket. Az ekkor polgárjogot nyert 8734 személy közül 6722 debreceni születésű volt, míg 2012 volt a migránsok száma. 13 Ez az adat kiválóan példázza, hogy a debreceni polgárság döntően a helyi születésűek közül nyert utánpótlást. A betelepült polgárok származási helyére fókuszálva Rácz István három időmetszetben végzett behatóbb vizsgálatot között a legtöbb más helységből beköltöző polgár az alábbi törvényhatóságok területéről került ki: fő Biharból, 25 fő Szatmárból, 20 fő Szabolcsból, 16 fő a Hajdúkerületből, 15 fő Hevesből, 14 fő Zemplénből és 10 fő Borsodból. Az közötti időszak adatai: 67 fő Biharból, 28 fő Szabolcsból, 14 fő a Hajdúkerületből, 12 fő Borsodból és 10 fő Hevesből ben pedig az alábbi volt a sorrend: 34 fő Biharból, 10 fő Szabolcsból és ugyancsak 10 fő Hevesből. 15 Már pusztán e mintavételes eredmények alapján is egyértelmű, hogy a Hajdúság jelentős bázisa volt a debreceni polgárság külső forrásokból táplálkozó utánpótlásának Szatmár, Bihar és Szabolcs vármegyékkel egyetemben. (Ezt érdemes összevetni azzal, hogy Debrecen közötti exogám házasságaiból 76 köttetett böszörményi, 70 szoboszlói, 27 nánási, 24 hadházi, 13 vámospércsi és 3 dorogi féllel és 1823 között pedig a legtöbb szoboszlói exogám házasság debreceniekkel köttetett, összesen 204: a cívisváros után a sorban a szomszédos Kaba található 97 házassággal. 17 ) Ám mielőtt a Matrciula Civium adatainak elemzéséhez kezdenénk, tán nem érdektelen néhány szót ejteni a debreceni polgárjogról is. Debrecen 1693-ban nyert szabad királyi városi kiváltságot, 18 a Rákóczi-szabadságharc küzdelmei azonban a települést is sújtották, 19 amit egy pestisjárvány tetézett. Bár ezt követően hadi események hosszú ideig 10 ZOLTAI LAJOS: Vidékiek beköltözése Debrecenbe. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXX. Debrecen, Zoltai tanulmányát a hivatkozott évkönyvben RADICS KÁLMÁN közli újra. 11 KOVÁCS, RÁCZ ISTVÁN: A cívis fogalma. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve. Debrecen, Újra kiadva: RÁCZ ISTVÁN: Parasztok, hajdúk, cívisek. Debrecen, RÁCZ ISTVÁN: A debreceni cívisvagyon. Bp., (Agrártörténeti tanulmányok, 14.) Azoknak a törvényhatóságoknak az adatait közlöm, amelyekből legalább tíz fő települt be Debrecenbe a tárgyévek folyamán. 15 RÁCZ, KOVÁCS, Kovács Zoltán értékelését idézve: Debrecen hatósugarát, a kapcsolatok intenzitását ezek az exogám házasságok jól jellemzik. Adatai alapján három kört lehetett vonni a város körül. Nagyon intenzív kapcsolat alakult ki Bihar és Szabolcs megyék településeivel és a hajdúvárosokkal. 17 DÁVID ZOLTÁN: Hajdúszoboszló népesedéstörténete. Hajdúszoboszló monográfiája. Szerk.: DANKÓ IM- RE. Hajdúszoboszló, Erre nézve pl.: KONCZ ÁKOS HERPAY GÁBOR: Debrecen sz. kir. városi rangra emelésének története. Debrecen, Erre nézve pl.: BALOGH ISTVÁN: Debrecen hadiszolgáltatásai a Rákóczi-szabadságharc alatt. Debrecen, 1935.; SZENDREY ISTVÁN: Debrecen a Rákóczi-szabadságharcban. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, I. Debrecen,

8 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. nem hátráltatták a fejlődést, az 1720-as évek elején Debrecen lakosságának létszáma csupán kevéssel haladhatta meg a tízezret, ami a korábbi évekhez képest visszaesést jelentett. 20 Azonban 1715-ben az országgyűlés is elismerte a szabad királyi városi kiváltságot, és nem lehet véletlen, hogy erre az időszakra esik a polgáreskü formulájának megszilárdulása is: Esküszöm, hogy ebben a koncívis állapotban, amelyre mostan beállíttattam, a nemes város tanácsától és főbírájától függök, hozzájuk illő becsülettel és a város közjavára szolgáló dolgokban engedelmességgel leszek. 21 A városi lakosság egésze nem tartozott a polgárok közösségébe, vagyis azok közé, akik a jogok összességét élvezhették. 22 Számszerűsítve fenti állítást: Balogh István három időmetszetet tekintve táblázatba foglalva mutatta ki a debreceni lakosság különböző rétegeihez tartozók arányát. Az alábbi táblázat ennek alapján készült. 23 Évszám Lakosok száma Polgárok Zsellérek Lakók A polgárjoggal bírók tehát az összlakosság szűk rétegét alkották. Nem véletlenül: A polgárok létszámának nagyságrendjében végső soron az szabott határt, hogy a közösség városi vagyonából hány lakosnak tudták a statútumban megfogalmazott igényeit kielégíteni. [ ] a polgárok számára biztosítható földingatlan (szántó, kaszáló, legelő) területe és minősége szabta meg a polgárok létszámkeretének a felső határát. Ez a fajta törvényszerűség különösen a XVIII. századtól érvényesült. 24 A polgáreskü letétele mellett (ez általános gyakorlat volt más városokban is) eljárási díjat (taxa, polgárjogi taksa) kellett fizetni. Ennek mértéke ingadozott, némelykor differenciált is volt elsősorban a debreceni polgárfiak, míg a betelepülők esetében az iparűzők javára, 25 így egyfajta szűrőként is szolgált. A polgárok számának növekedését az is fékezte, hogy a polgárjog nem öröklődött automatikusan apáról fiúra, bár mint már esett róla szó a debreceni polgárok fiai többnyire megkapták a polgárjogot. Akik előtt jobbára szorosra voltak zárva Debrecen kapui, azok elsősorban gazdasági, de vallási okoknál fogva is a görögök 26 és zsidók, továbbá elsősorban vallási, de poli- 20 BALOGH ISTVÁN: A cívisek világa. Bp., Idézi: BALOGH, Az eskü szövegét teljes egészében közli: SZŰCS ISTVÁN: Szabad királyi Debrecen város története. Debrecen, A polgárjog fejlődéséről: IVÁNYI BÉLA: A városi polgárjog keletkezése és fejlődése figyelemmel Buda és Pest városokra. Bp., é. n. (Statisztikai Közlemények, 84/1.) A debreceni polgárjog lényegéről: BALOGH, , illetve RÁCZ, BALOGH, RÁCZ, RÁCZ, Ők 1667-től testületként működtek a városban, de kevéssel a szabad királyi várossá válás után, ban arra kényszerítették őket, hogy elhagyják a várost. GYIMESI SÁNDOR: Kereskedelem, közlekedés, hitelszervezet és társadalmi problémái. Debrecen története, Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Debrecen,

9 TANULMÁNYOK tikai okoknál fogva is a katolikus felekezethez tartozók voltak. Itt kell megjegyezni, hogy a vallási ok az, ami miatt a hatodik hajdúváros, Dorog lakói nem lelhetőek fel a Debrecenbe beköltözők között: ők ugyanis görögkatolikusok voltak. (Hasonló az oka annak is, hogy az ebben az időben ütemesen fejlődő közeli Nyíregyházáról is csupán egyetlen ember költözött át és nyert polgárjogot Debrecenben Reszegi Ferenc varga 1759-ben, hiszen lakosainak döntő többsége evangélikus volt). Az alábbiakban a Debrecenbe között a Hajdúság öt városából beköltözött és ott polgárjogot nyert lakosokat vonjuk részletesebb vizsgálat alá előbb származási helyük és beköltözésük üteme, majd foglalkozásuk szerinti megoszlásban. Az alábbi táblázat azt összesíti, hogy a hajdúvárosokból az egyes évtizedekben hány olyan Debrecenbe költöző volt, aki polgárjoghoz jutott. Település Évtized Böszörmény Hadház Nánás Szoboszló Vámospércs Összesen A legtöbben Nánásról és Böszörményből települtek be Debrecenbe (38, illetve 37 fő), valamivel kevesebben Szoboszlóról és Hadházról (29, illetve 25 fő). Vámospércs elhanyagolható jelentőségű kibocsátója volt a kívülről jött debreceni polgárságnak (8 fő), az innen beköltözők esetében nem beszélhetünk jellemző folyamatokról. A másik négy városnál azonban ez korántsem így van. A hadháziak esetében kiegyensúlyozott a időbeli hullámzás, míg jellemző és egymástól eltérő súlypontok tapinthatóak ki a további három településnél. Nánást tekintve az 1750-es, 1760-as években volt nagyobb a Debrecenbe települők száma, ezt követően az 1780-as évektől egészen az 1830-as évekig egyetlen évtizedben sem esik számuk három alá, sőt többnyire meghaladja azt. Böszörmény esetében az 1730-as, 1740-es években, majd az 1760-astól az 1790-es évekig terjedő időszakban volt magas ez a szám, ami meglehetősen eltér Nánás adataitól. Szoboszló némiképp hasonlóságot mutat Böszörményhez, mert itt a legtöbben szintén az 1730-as, 1740-es években hagyták el a települést azért, hogy Debrecenben próbáljanak szerencsét, de később ez már nem volt jellemző. Vagyis Nánás, Böszörmény és Szoboszló más és más idősíkokban bocsátott útjára több debreceni beköltözőt, más és 9

10 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. más súlypontok érvényesültek. A leginkább figyelmet érdemlő tényező az, hogy Nánás a 19. század első évtizedeiben is stabil utánpótlásbázisa volt a debreceni polgárságnak, abban az időszakban tehát, amikor összességében igen jelentősen csökkent a nem debreceni születésű polgárság létszáma. Míg a 18. században alig akadt olyan év, amikor tíznél kevesebben voltak a nem debreceni származású polgárjogot szerzők (a kivétel 1733 mindössze három fővel, illetve 1798 kilenc fővel), addig 1803-tól sokáig kivételesnek számított, ha egy évben tíznél több kívülről érkező tett szert polgárjogra (1811: 11 fő, 1815: 12 fő, 1816: 23 fő és 1817: 13 fő). Újabb emelkedést csak az közötti időszakban tapasztalhatunk, amikor ismét stabilan tíz fölött volt évente a nem debreceni születésű polgárok száma. Konkrét példát idézve párhuzamként: a Szabolcs vármegye területéről beköltözött későbbi debreceni polgárok száma az 1770-es, as években volt a legmagasabb, míg az 1800-as évek első felében minden korábbinál alacsonyabb. Ekkor arra is volt példa, hogy éveken át nem volt polgárjogot elnyerő beköltöző Szabolcs vármegye területéről ( , , , ). A 18. században ez csak 1733-ban, 1739-ben (ekkor pusztította Debrecent a Szabolcs vármegyét is a pestisjárvány 27 ), 1755-ben, 1757-ben és 1758-ban fordult elő. A 19. század közötti periódusában pedig már csupán néhány évben fogadott polgárává Szabolcs megyéből érkezőt Debrecen: 1854-ben (2 fő), 1857-ben (1), 1858-ban (1), 1863-ban (1) és 1865-ben (ugyancsak 1 fő). Vagyis Nánás esetében feltétlenül érdemes lesz a jövőben némi figyelmet fordítani arra, hogy mi volt az oka a 19. század elején tapasztalható és a trendhez nem illeszkedő nagyfokú kiáramlásnak. Végezetül a hajdúvárosokból Debrecenbe költöző polgárok foglalkozási megoszlását kíséreljük meg feltérképezni. Elöljáróban le kell szögezni, hogy a Debrecenben polgárjogot nyert beköltözők (nem csupán a Hajdúságot tekintve, hanem összességében is) túlnyomó többsége iparűző volt. Tudva, hogy Debrecenben mekkora jelentősége volt az iparnak, ez korántsem okoz meglepetést. Balogh István számításai szerint 1714-ben a város lakosságának 49%-a, 1772-ben 32%-a, 1809-ben 46%-a, 1848-ban 47%-a űzött valamilyen ipart. 28 A 18. század első harmadában 14 anyacéhbe 34 mesterség képviselői tömörültek, valamint:...száznál, némely esetben még félezernél is több mestert egyesített magába a csizmadia, a magyar-szabó, a szűcs, a tímár, a mészáros, a gubacsapó, a szűrszabó és a szappanos céh. Ezek már nemcsak a városi lakosság szükségletét látják el, piackörzetük több napi járóföldre terjed. 29 Hogy a városnak szüksége volt a kívülről érkezett mesteremberekre, azt mutatja a már említett tényező, hogy a polgárjoghoz szükséges taksa mértéke is alacsonyabb volt az iparosok számára. 30 Hogy mennyire jellemző volt iparosok befogadása, azt két szabolcsi példával szeretném érzékeltetni. Az a 13 nyírbátori, aki a vizsgált évek során polgárjogot nyert Debrecenben, mind valamilyen hagyományos ipart űzött: szabó, csizmadia, mészáros, kerékgyártó, csaplár és varga. Bátor, a Báthoryak ősi központja, azt követően, hogy a 27 Erre nézve: MOESS ALFRÉD M. ROMÁN ÉVA: Az utolsó nagy pestisjárvány Debrecenben. Adalékok az évi járvány történetéhez. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, VII. Debrecen, BALOGH, BALOGH, RÁCZ,

11 TANULMÁNYOK Károlyi család birtoka lett, akik hagyományos székhelyüket, Nagykárolyt fejlesztették, a 18. században sokat veszített jelentőségéből. Takács Pétert idézve: Inkább már csak nevében mezőváros, mint funkcióját, szerepkörét tekintve. 31 A stagnáló település iparosságának nagyobb mértékű távozása mögött vélhetően e visszaesés húzódik meg. Azért települtek Debrecenbe, mert a bátori piac már nem kecsegtetett megfelelő kereslettel, a lehetőségek mindinkább beszűkültek. A szabolcsi megyeszékhely, a rohamos tempóban erősödő Nyíregyháza árnyékában tengődő Kálló esetében hasonló a helyzet: közlekedési földrajzi viszonyai kedvezőtlenek voltak, a 18. században fejlődése megtorpant. Kállóról is szinte csak iparosok húzódtak át Debrecenbe: szabó, csizmadia, gombkötő, lakatos, kerekes, bádogos, szűcs stb. A Hajdúságból beköltöző polgárok döntő többsége is iparos volt. A konkrét számokra áttérve: Böszörményből 11 csizmadia/varga, 5-5 szabó és fm., 4 kerékgyártó/kerekes, 2 kovács, 1-1 bíró, gombkötő, hentes, könyvkötő, lakatos, mészáros, mézeskalácsos, paplanos, szűrszabó és tímár nyert polgárjogot Debrecenben. Közülük elsőként Bonyhai Sámuel könyvkötő személyére hívnám fel a figyelmet, aki 1743-ban lett polgár, mert nem sorolható a tömegipar termelői közé. Nála is érdekesebb azonban Böszörmény egyik legtehetősebb nemes családja, a Karap család 32 egyik tagjának (Karap Sándornak) polgárjoga 1847-ből (róla alább részletesebben szólok). Hadház esetében is a csizmadiák/vargák találhatóak meg a legnagyobb számban: 7 fő, ezen túl 4 szűcs, 3 fm., 2-2 asztalos és szabó, valamint 1-1 hentes, kovács, kötélverő, mészáros, molnár, sótörő, szappanos neve bukkant fel a Matricula Civiumban. Áttérve Nánásra, itt még a többi településhez képesti is feltűnően magas a csizmadiák/vargák száma: 17 fő. A további sorrend: 4 fm., 3-3 asztalos és szappanos, 2-2 kovács, szabó és tímár, 1-1 hajdú, kerékgyártó, mészáros, pintér, ügyvéd. Itt utóbbi személye érdemel figyelmet, részben mint értelmiségié, részben mint az évi hajdúsági események egyik jelentős szereplőjéé (alább erről részletesebben szót ejtek): Molnár György 1857-ben lett Debrecen polgára: ő az a Molnár György, aki később éveken át volt Debrecen képviselője (életrajzi adatai néhány más részletét lásd alább). Aligha hat fentiek után meglepetésként, hogy Szoboszlóról is főleg csizmadiákat/vargákat tart számon a Matricula Civium: ők 14-en voltak. Rajtuk kívül 5 kerékgyártó/kerekes és 1-1 bodnár, mézeskalácsos, molnár, nyerges, olajos, szabó, széllyeljáró, szűcs, takács és tímár nyert debreceni polgárjogot. Vámospércs szerény adatsora ismételten nem alkalmas folyamatok megragadására, de a tényszerűség kedvéért illik felsorolni, hogy 1-1 kalmár, kerekes, kovács, mézeskalácsos, nyomdász, sótörő, szappanos és szűrszabó lett debreceni polgárrá. Közülük érdemes kiemelni a nyomdászt, Csontos Ferencet, aki 1837-ben kapott polgárjogot. 31 TAKÁCS PÉTER: Úrbéresek vallomása Szabolcsban Bp., Böszörményben a Karap családot tartották a legrangosabbnak. Nem véletlenül, hiszen 1845/46-ban az összes városban élő nemesre kivetett adó 10%-át ők fizették. RÁCZ ISTVÁN: A hajdúvárosi nemesek a rendi korszak végén. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, IX. Debrecen, ; 1839-től kés újabb család [ ] kerül a legtöbb adót fizetők közé, s a továbbiakban a XIX. század végéig meg is marad ott. OROSZ ISTVÁN: A hajdúböszörényi mezőgazdasági termelés és agrártársadalom fejlődése Hajdúböszörmény története. Szerk.: SZENDREY ISTVÁN. Hajdúböszörmény,

12 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Az így megrajzolható kép nagymértékben igazodik Debrecen adott időszakbeli állapotához. A csizmadia céh debreceni jelentősége lemérhető abból, hogy a vizsgált korszak egészében itt dolgozott a legtöbb iparos a városban: pl között 373, között 542, között 421 volt a számuk. 33 Érzékletes adat a másik oldalt tekintve, hogy Nánáson az 1782-ben létrejött 34 csizmadia céhhez tartozó csizmadiák ban 35-en voltak és ezzel ők alkották a település legnépesebb céhét (utánuk a molnárok következtek, 16-an). 35 Ide tartozó adalék, hogy Böszörményben 1814-ben a város 139 iparosa közül 81 csizmadia volt. 36 Szintén a létező kapcsolatok jele, hogy november 3-án bizonyos Csuka János 16 éves fiú Debrecenbe ment csizmadia mesterséget tanulni. 37 Ezek alapján akár intenzív kapcsolatot is feltételezhetnénk a hajdúsági és debreceni ipar, a céhek között, ám fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hajdúvárosok iparosainak nagyszámú debreceni beköltözése és polgárjognyerése mögött nem valamiféle erős helyi (hajdúsági) céhes ipart kell elképzelni, amely az erős verseny miatt leszakadókat készteti távozásra. A Hajdúkerület amely a debreceni céhes ipar értékesítési tevékenységének érdekszférájában kiemelkedő helyet foglalt el 38 ipara ekkoriban erősen visszamaradott volt, 1815-ben pl. egy statútum arról panaszkodik, hogy az iparosok, mivel elég megélhetést nem nyújt számukra mesterségük, azzal felhagynak és bérelt birtokon gazdálkodnak helyette. 39 Ahogy Bellon Tibor fogalmazott: Eperjessy Géza kutatásaiból tudjuk, hogy a Hajdúkerület a Nagykunság mellett a legrosszabbul ellátott ipari körzet volt még a 19. század közepén is. [ ] Számításaiból tudjuk, hogy a Hajdúságban minden 79. lakosra jutott egy iparos. 40 A nagyszámú hajdúsági iparos debreceni útkeresése tehát sokkal inkább annak tükre, hogy Debrecen kiket fogadott szívesen polgárává: a város elszívó ereje gyengítette, nem pedig megtermékenyítette és ösztönözte a hajdúvárosok ipari fejlődését. Szűcs Ernő gondolatát kölcsönvéve: Végül, de nem utolsó sorban, említést kell tennünk a gátló tényezők sorában a szomszédos településekről, elsősorban Debrecenről, annak 33 VARGA GYULA: Ipari termelés a társadalom iparos rétegei. Debrecen története, Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Debrecen, OLÁH JÓZSEF: Ipar, kereskedelem. Hajdúnánás története. Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Hajdúnánás, OLÁH, CSIHA ANTAL: Hajdúböszörmény ipara és kereskedelme 1872-ig. Hajdúböszörmény története. Szerk.: SZENDREY ISTVÁN. Hajdúböszörmény BELLON TIBOR: Hajdúszoboszló kézműipara és kereskedelme. Hajdúszoboszló monográfiája. Szerk.: DANKÓ IMRE. Hajdúszoboszló, A céhek értékesítésében két típust különböztetünk meg. Egyiket a tulajdonképpeni iparosok, csizmadiák, gubacsapók, szappanfőzők stb. alkották, akik iparcikkeket készítettek és adtak el, mégpedig nemcsak a közvetlen fogyasztók, hanem kereskedők részére is. [ ] Vásározótevékenységük a környező megyéket, Bihart, Szabolcsot, Szatmárt, a Hajdú- és Jászkunkerületeket fogta át. [ ] Rendszeresen s széles körben jártak [ ] külső vásárokra a csizmadiák, gubacsapók, szűrszabók, fazekasok, mézeskalácsosok stb. [ ] A legnagyobb tömegű árut a tímárok, gubacsapók és csizmadiák állították elő. GYIMESI, CSIHA, BELLON,

13 TANULMÁNYOK centrumszerepéről. A gazdaságilag fejlett Debrecen közelsége (17,6 km) szinte leküzdhetetlen akadályokat tornyozott a hajdúvárosok ipara és kereskedelme elé. 41 A fentiekben összességében arra tettünk kísérletet, hogy rávilágítsunk, a Debrecennel sokrétű kapcsolatot ápoló Hajdúkerület milyen mértékű szerepet töltött be a cívisváros polgárságának kívülről táplálkozó gyarapodásában, továbbá arra, hogy feltérképezzük, milyen időszakban, milyen mesterségek képviselői fémjelezték a Hajdúságból származó debreceni polgárokat. Ez a szerep Szabolcs és Bihar vármegyék mellett igen jelentős volt. A beköltözések a vizsgált időszak egészében rendszeresek voltak, bár településenként másként hullámzott ütemük. A polgárjogot nyert migránsok döntő többsége akárcsak a kívülről jött polgárok összessége valamilyen ipart űzött (közülük kiemelkedően magas volt a csizmadiák száma), ami részben a Debrecen közelsége miatt erőtlen hajdúsági ipar gyengeségét, részben pedig az azt háttérbe szorító debreceni ipar erőteljes vonzását mutatja. Ugyanakkor a fenti vázlatos megközelítés számos kérdést nyitva hagyott, így pl. az egyes településekről történő kiáramlások időbeli eltéréseit nem sikerült megmagyarázni. További rendkívül érdekfeszítő kérdés mikroszintű kutatások adhatnak választ rá, hogy a hajdúsági eredetű polgárok miként tudtak beilleszkedni Debrecen társadalmi szövetébe, kik voltak azok, akik sikeres pályát futottak be, illetve azok, akiknek beilleszkedése akár saját személyükben, akár utódaikban kudarcot vallott. Hogy ez milyen érdekességekkel szolgálhat, azt két konkrét példa remekül érzékelteti. A már említett, tehetős böszörményi nemes családból származó Karap Sándor ( ) pl. igen jeles pályát futott be. Jogi tanulmányait Debrecenben végezte, majd nem sokkal ezt követően már ő volt Böszörmény főjegyzője, 1841-ben pedig a debreceni váltótörvényszék bírája lett. 42 Társadalmi beágyazottságát jelzi hogy alapító tagja volt Debrecen első pénzintézetének, az Első Takarékpénztárnak 43 és tagja a Polgári Casinónak ban ő lett a népképviseleti választások választási elnöke Debrecenben, 45 de az akkor esedékes tisztújítás tisztválasztási elnöki székében is ő ült, 46 emellett pedig tagja volt a helyi honvédelmi bizottmánynak. 47 Karrierjét nem szegte derékba évi szerepvállalása: ő volt, aki az elítélt Könyves Tóth Mihály református lelkész 1849-ben elkobzott vagyonának gondnoka lett, SZŰCS ERNŐ: Ipari, kereskedelmi és hitelviszonyok a kapitalizmus korában. Hajdúhadház múltja és jelene. Szerk.: KOMORÓCZY GYÖRGY. Gyula, (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei, 2.) Magyar Életrajz Lexikon SZ. KÜRTI KATALIN: A debreceni Első Takarékpénztár művészetpártolása között. A Hajdú- Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, IX. Debrecen, GODA ÉVA: A debreceni egyesült Polgári Casino története között. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Debrecen, ANTAL TAMÁS: A debreceni közigazgatás és népképviseleti közgyűlés 1848-ban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Debrecen, , GAZDAG ISTVÁN: 150 éve történt. Az es szabadságharc és forradalom eseményei Debrecenben, Bihar vármegyében és a Hajdúkerületben. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Debrecen, ANTAL, D. TÓTH BÉLA: Könyves Tóth Mihály 1849-ben elkobzott vagyona. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXV. Debrecen,

14 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI ben pedig a debreceni váltótörvényszék elnökévé lépett elő. 49 Emellett korábban volt kerületi hajdúalkapitány is. 50 Ugyancsak debreceni térnyerésének jele, hogy felesége nem más volt, mint a Magyar Füvészkönyv írójának, Diószegi Sámuelnek leánya, Zsuzsanna, akivel 1821-en lépett oltár elé. 51 Tehetőssége pedig abból is lemérhető, hogy egy időben bérlője volt Böszörmény három pusztája (Vid, Zelemér Szent Györgypuszta) a zelemérinek, ahol 1845-től mintagazdaságot működtetett, 52 illetve között Szent György-pusztának. 53 Másik példánk a már ugyancsak szóba hozott Molnár György. A nánási illetőségű Molnár a debreceni református kollégium diákja volt, majd 1843-ban a Hajdúkerület egyik írnokaként működött, után ekkor tett ügyvédi vizsgát kerületi alügyészként működött. 55 Az évi népképviseleti országgyűlésen a Hajdúkerület egyik képviselőjévé választották, 56 sőt 1849 januárjában őt bízta meg Kossuth, hogy Böszörményben, Szoboszlón, Nánáson, Hadházon és Dorogon szervezzen népfelkelést, 57 ekkor néhány napig kormánybiztosi kinevezése is volt ben, majd 1867-ben képviselőtestületi taggá választották Debrecenben, 1872-től a város egyik képviselője volt az országgyűlésben, a 70-es években pedig ő töltötte be a Debreceni Ipar- és Kereskedelmi Bank elnöki tisztjét. 59 Az egyéni életutak kutatása tehát számos érdekes részletet világíthat meg: ennek megelőlegezéseként függelékként közlöm valamennyi, a vizsgált korszakban Debrecenbe költözött és ott polgárjogra szert tevő böszörményi, hadházi, nánási, szoboszlói és vámospércsi eredetű migráns nevét, a polgárjog elnyerésének évét és az általuk űzött mesterséget. Böszörmény 1. Nagy István 1734 Csizmadia 2. Bácsi Péter 1737 Mészáros 3. Böszörményi Mihály 1737 Kovács 4. Nagy Mihály 1739 Gombkötő 5. Biri István 1741 Szűrszabó 6. Böszörményi Dávid 1742 Kovács 7. Bonyhai Sámuel 1743 Könyvkötő 8. Fekete Mihály 1745 Paplanos 49 Magyar Életrajzi Lexikon, NYAKAS, Magyar Életrajzi Lexikon, Magyar Életrajzi Lexikon, Veliky János: Városgazdálkodás a hajdúönkormányzat korában. Hajdúböszörmény története. Szerk.: SZENDREY ISTVÁN. Hajdúböszörmény, NYAKAS, NAGY IMRE: Molnár György. Az évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: PÁLMÁNY BÉLA. Bp., NYAKAS, NYAKAS, NYAKAS, NAGY,

15 TANULMÁNYOK 9. Balogh András 1750 Szűcs 10. Böszörményi János 1750 Szabó 11. Domokos István 1757 Varga 12. Tóth Gergely 1761 Lakatos 13. Czirják Péter 1762 Hentes 14. Matkó György 1767 Kerékgyártó 15. Böszörményi János 1770 Szabó 16. Elek Péter 1774 fm. 17. Mezei János 1776 Varga 18. Szabó István 1776 Varga 19. Tömöri János 1781 fm. 20. Miszti István 1784 Mézeskalácsos 21. Tömöri András 1784 fm. 22. Böszörményi Bálint 1788 Szabó 23. Nagy Mihály 1788 Varga 24. Mári János 1789 Kerékgyártó 25. Csecsődi Mihály 1789 Csizmadia 26. Varga András 1790 Csizmadia 27. Szabó János 1792 Varga 28. Nagy Gábor 1793 Szabó 29. Ágoston Mihály 1800 Kerekes 30. Lovas György 1802 Csizmadia 31. Nagy Bálint 1821 Varga 32. Nagy Demeter 1825 Csizmadia 33. Varga Mihály 1841 Tímár 34. Vida Mihály 1843 fm. 35. Tóth Sámuel 1846 Kerékgyártó 36. Karap Sándor 1847 Bíró 37. Győrfi Gábor 1858 fm. Hadház 1. Hadházi István 1735 Csizmadia 2. Szegedy Gergely 1735 Szappanos 3. Szabó István 1736 Sótörő 4. Hadházi János 1737 Csizmadia 5. Sárándi Mihály 1740 Kovács 6. Szabó György 1741 Szabó 7. Bozóki Mihály 1758 Varga 8. Juhos János 1760 Szűcs 9. Varga János 1764 Varga 10. Vámos Mihály 1768 Csizmadia 11. Szabó József 1772 Szűcs 12. Szabó Sándor 1778 Szabó 13. Faragó István 1788 Csizmadia 15

16 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI Kórodi János 1788 fm. 15. Vedres András 1788 fm. 16. Juhos János 1792 Szűcs 17. Nagy János 1792 Kötélverő 18. Barta Péter 1800 Hentes 19. Bodnár Mihály 1810 Asztalos 20. Kósa Péter 1810 Szűcs 21. Szabó Péter 1815 fm. 22. Hadházi Péter 1827 Varga 23. Balogh János 1833 Asztalos 24. Juhász János 1833 Molnár 25. Simon Ferenc 1860 Mészáros Nánás 1. Nánási András 1746 Varga 2. Nagy Bálint 1752 Szappanos 3. Nagy István 1754 Szappanos 4. Szabó Sámuel 1755 Kovács 5. Szabó János 1756 Varga 6. Nagy János 1758 Hajdú 7. Isó József 1759 Asztalos 8. Nagy Mihály 1762 Szappanos 9. Oláh Pál 1762 Varga 10. Varga János 1763 Mészáros 11. Mirkó András 1779 Csizmadia 12. Kun János 1781 Varga 13. Fejér András 1783 Varga 14. Kun András 1785 fm. 15. Fejér János 1786 Varga 16. Nábrádi István 1789 Szabó 17. Tóth Pál 1791 Csizmadia 18. Csiszár György 1797 Pintér 19. Pénzes Mihály 1799 Kerékgyártó 20. Tóth János 1801 Csizmadia 21. Varga Bálint 1807 Varga 22. Géber Mihály 1808 Varga 23. Fejér István 1811 Csizmadia 24. Ötvös Bálint 1811 Varga 25. Medgyaszai György 1815 Varga 26. Kéki István 1817 Asztalos 27. Lovász Mihály 1817 Szabó 28. Zágoni József 1819 Asztalos 29. Horváth András 1821 fm. 30. Nyakas János 1821 Varga 16

17 TANULMÁNYOK 31. Nyakas István 1823 Varga 32. Cserepes István 1825 Varga 33. Éles Mihály 1832 Kovács 34. Nemes András 1834 Tímár 35. Hornyák Sándor 1840 fm. 36. Erdei Gábor 1841 fm. 37. Nagy Mihály 1842 Tímár 38. Molnár György 1857 Ügyvéd Szoboszló 1. Bézi György 1733 Csizmadia 2. Szoboszlay Mihály 1735 Szabó 3. Kegyes Mihály 1736 Csizmadia 4. Monus Gáspár 1737 Kerékgyártó 5. Őz István 1740 Csizmadia 6. Fábián András 1740 Bodnár 7. Bordány András 1741 Varga 8. Éles András 1741 Olajos 9. Gyarmati István 1741 Varga 10. Szoboszlai György 1741 Csizmadia 11. Kaszás János 1742 Varga 12. Papp István 1742 Varga 13. Móré Miklós 1745 Széllyeljáró 14. Nagy András 1752 Takács 15. Nagy István 1762 Varga 16. Jovér Mihály 1772 Csizmadia 17. Molnár István 1772 Csizmadia 18. Jovér Sámuel 1779 Csizmadia 19. Fodor Demeter 1786 Kerékgyártó 20. Sárközi Mihály Csizmadia 21. Váczy János 1789 Csizmadia 22. Horog Pál 1797 Kerekes 23. Horog Sándor 1797 Kerékgyártó 24. Herczeg Sándor 1799 Mézeskalácsos 25. Kerekes György 1803 Szűcs 26. Csuka György 1816 Nyerges 27. Mészáros Mihály 1817 Molnár 28. Horog Bálint 1827 Kerékgyártó 29. Kerékgyártó Sándor 1834 Tímár 60 Neve megtalálható az évi népességjegyzékben. DÁVID,

18 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Vámospércs 1. Bánhegyesi István 1741 Sótörő 2. Deák Mihály 1746 Kovács 3. Gebei János 1754 Szűrszabó 4. Tóth György 1778 Szappanos 5. Szőke János 1792 Kerekes 6. Berki István 1797 Mézeskalácsos 7. Szikszay Dániel 1816 Kalmár 8. Csontos Ferenc 1837 Nyomdász 18

19 TANULMÁNYOK Sasvári László Diószegi György Görögök névhasználata az első diaszpórában 1 (Család- és helytörténeti adalékok tükrében) Görögtanya. Külső terület a balmazújvárosi határban, a hajdúböszörményi országúttól a nánási országútig. Hajdan görög vallású haszonbérlők bírták. (Pesty) A Görögtanya helynév mellett található még más idesorolható földrajzi név Balmazújváros területén. Ráctemető. A Csegei utca keleti része. Újvároson az őslakó magyarok közé ben rác (szerb) jövevények telepedtek. Ezek a törökök elől menekültek a mai Hajdúságra. Zsigmond király engedelméből. Viselkedésök miatt azonban a mieink alig egy emberöltő múlva kiüldözték őket magok közül; s azok legújabb megszállási helyét Rácok szigettye néven nevezték el. Míg Újvároson benn laktak, egy kis templomot is építettek maguknak a piactéren a szóhagyomány Rác templom -át. Ennek alapjait 1910-ben meg is találtam a mázsaház keleti oldalánál. A rácok egy része visszaszivárgott községünkbe. 3 Érdekesség gyanánt említjük, hogy egy Balmazújvárosban működő cég gépkocsiján utcanév helyett a Rácok szigete helynév szerepel. Ám ezzel nincs még az újvárosi rácok történetének vége! 1549-ben az adóösszeíró már 25 rác-portát talál a 138 magyar-porta mellett. Ezek az év táján költöztek el tőlünk a szomszédos Vidre. Úgy találtam, hogy itt csak a Rác és a ma már kihalt Ratics család maradt közülük századokon át. Szóhagyomány tud arról is, hogy valamelyik kastély mellett terült el a Rácok temetője, ezt dr. Fischer ügyvéd és szomszédjai kertjében meg is találtam. Innen származott az utcarész (Ráctemető) neve. 4 Rácokra vonatkozó adatokkal rendelkezünk más közeli helységekből is. Ez egykori megnevezésükből is visszatükröződik: Rácdorog = Hajdúdorog, Rácböszörmény = Hajdúböszörmény, Rácújfehértó = Újfehértó. Itt nem kívánunk belemenni az itteni rácok bonyolult történetének elemzésébe, bár azért megjegyezzük hogy annyiban jelentős e nemzetiség témánk szempontjából, hogy a görög kereskedők leginkább ott telepedtek meg, ahol az ortodox vallás képviselői (nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül) már előzetesen jelen voltak A magyarországi görögség történetétének kutatói az első diaszpóra idejének tekintik a XVII XIX. századra terjedő időszakot. Sasvári PESTY = Pesty Frigyes a XIX. század folyamán a magyarországi helynevek jeles kutatója, kéziratos hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtárban található. Varga Uo. Kiemelés tőlünk. 19

20 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. A görög kereskedők létszáma ugyan nem volt túl nagy, de működésük és kapcsolataik megléte meghatározó volt mindazon települések esetében, ahol kereskedelmi tevékenységüket folytatták ben Balmazújvárosra és környékére is készült egy összeírás, melyben házanként történt a görög vallásúak (ortodoxok) számbavétele. Ez a következőket tartalmazza: Balmazújváros 1 ház, Hajdúnánás 2 ház, Hajdúböszörmény 2 ház, Hajdúdorog 2 ház. 5 Ezek a települések ortodox egyházi szempontból 1785-ben a tokaji görög alapítású ortodox parókiához tartoztak. Ebben a szóban forgó összeírásban számadatok vannak, de más összeírásokból a nevek is megismerhetőek, melyekkel történetünk jobban nyomon követhető. Természetesen a balmazújvárosi helyneveken kívül vannak más, környékbeli nevek is, melyek ide sorolhatóak: Nyíregyházától északra Görögszállás és Belegrádpuszta; a hajdúdorogi határban Görögkút; a mai Tiszavasvári büdszentmihályi részén Göröglapos. 6 Görög kereskedőre vonatkozóan balmazújvárosi névadattal ből rendelkezünk: Görög Tamás. 7 Valószínűleg nem ez volt az eredeti neve. S most térjünk vissza a Görögtanya elnevezéshez. A XVIII. évszázad végén az új földesúrtól, semsei Semsey Andrástól, egy Duka Péter nevű görög állampolgár vette bérbe e birtokrészt helységünktől északkeletre. A rajta telepített erdőt Duka erdeje - nek hívták. 8 A Duka családnévre van adat 1769-ből az egri görögök köréből! A tokaji görögök 1762-es összeírását is alapul véve, 9 úgy látjuk, hogy Nyíregyháza és Balmazújváros, mint szélső pontok között, s fölfelé a Tiszáig, jelentős pusztás jellegű területeket béreltek a görög kereskedők, amelyeken a felvásárolt, s további eladásra szánt jószágokat egybegyűjtötték. Természetesen a görög kereskedők tevékenységét őrzik okiratok is, melyeken rendszerint görög betűs aláírásaik is megtalálhatóak. De rajtuk vannak pecsétjük lenyomatai és nevük kezdőbetűi is, vagyis a monogramjuk, melyeket sokszor nem könynyű megfejteni, vagy azonosítani. Előfordulnak a következők is: A végrendeletek egy részénél a pecsét az aláírást helyettesíti, amikor a kereskedő saját keze kereszt vonása mellett bizonyítja a hitelességet A jászkunsági görög kereskedők jeles kutatója, Papp Izabella levéltáros 1997-ben megjelent tanulmányában ismerteti és elemzi a hazai görög kereskedők pecsétjeit. Teszi ezt főként jászkunsági példák alapján, melyekből azután általános érvényű következtetések is levonhatóak. Írása befejezéseként a következőket olvashatjuk: Összessé- 5 Sasvári Sasvári I. m Varga Sasvári Papp

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZABOLCS VÁRMEGYÉBŐL SZÁRMAZÓ POLGÁROK 1733-1867 KÖZÖTT

SZABOLCS VÁRMEGYÉBŐL SZÁRMAZÓ POLGÁROK 1733-1867 KÖZÖTT KATONA CSABA SZABOLCS VÁRMEGYÉBŐL SZÁRMAZÓ POLGÁROK 1733-1867 KÖZÖTT DEBRECENI A debreceni polgárjog a 18-19. században Debrecen, a Tiszántúl egyik minden szempontból legjelentősebb települése 1693-ban

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

3. Utcanévadási szokások

3. Utcanévadási szokások 3. Utcanévadási szokások 3.1. Utcanévadási szokások a kiegyezés előtt Az utcanevekről valló legkorábbi források tekintetében hasonlóan vagyunk, mint annyi más, Zentával kapcsolatos téma kutatásakor: hiányoznak

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN DÓKA KLÁRA CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN A kárpát-medencei céhiratok feltárásának előzményei Az 1970-es évek elején a magyarországi közgyűjteményekben a Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors.

Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors. 231 Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors. Kalocsai Múzeumbarátok Köre Viski Károly Múzeum Jelenkutató Alapítvány, Kalocsa Budapest, 2011. 296 oldal. 1984 és 1987

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA V. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza, 2015. május 29-31. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola

Részletesebben

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság

Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Gazdagodó, fogyatkozó zsidóság Az egyszázalékos felajánlások és a zsidó felekezetek 2008 Az egyházak illetve a civil szervezetek számára felajánlott egy százalékok terén a már tavaly is észlelt tendenciák

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN ILLETÉKESSÉGGEL RENDELKEZŐ TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1. 4024 Debrecen, Piac u. 54. Kormánymegbízott: Rácz Róbert Telefon: :(+36 52) 504-102 E-mail: hivatal@hbmkh.hu Főigazgató:

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története

História. JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története 112 História Kiss Erika JÁSZBERÉNYI KONFLIKTUSOK ÉS MEGOLDÁSUK A DUALIZMUS KORÁBAN Almásy László mandátumszerzésének története A rendkívül kiterjedt, Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében is jelentős

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI XVI. rész ZÁHONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT V.I.P. LISTA ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI Záhony Város Önkormányzat V.I.P lista összeállításának szempontjai: A V.I.P. listán szerepeljen csoportonként a személy 1.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület

Csongrád Megyei Diáksport Egyesület Csongrád Megyei Diáksport Egyesület 2014/2015. TANÉV VÉGEREDMÉNY 1 VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő 1. Békés Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Békéscsaba

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK

ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK László Géza ASZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR KIADVÁNYAI 1976-1997. ÉVKÖNYVEK Szabolcs-Szatmár megyei helytörténetírás, 1-2. Szerk.: Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1979. 424 p. /Szabolcs-Szatmár

Részletesebben

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének

II. Kategória /12. évfolyam /: A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag betűvel kiemelt tanulók jutottak tovább. A verseny döntőjének VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Prohászka Ottokár út 71. Telefon: 22/315-198 Tel./fax: 22/312-969 E-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu Honlap: www.vasvarigimn.hu A verseny döntőjébe a mellékelt listán vastag

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR

BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVII., Fasc. 1. (2012), pp. 171 175. BÁRÓ EÖTVÖS JÓZSEF ÉS BORSOD MEGYE * GÁNGÓ GÁBOR Báró Eötvös József 1838-tól 1841-ig tartó Borsod

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére

Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Nyírbogát a 700 éves település Kiadvány a Bogáthy család emlékére Bogáthy család címere, festette: Bilku Tibor Tisztelt Olvasó! A szülőföld múltjának ismerete minden nyírbogáti lakos számára fontos. Fontosnak

Részletesebben

Verseny elnevezése : Delta-Honvéd Kupa I.forduló Tavaszi évadnyitó verseny Verseny helyszine: 1101 Budapest, Pongrác út 5. BHSE lőtér Ideje : 2007. március 31. Versenynaptári szám : 124/B-03/29 Sportpisztoly

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja tervezett ideje Mérés tervezett helye január 01., péntek Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2016. január hónapra tervezett sebességmérések 05.40-08.00 Debrecen, Lóverseny utca 08.10-10.00

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 78. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET Igazgató: Spéder Zsolt Készítették: Hablicsek László

Részletesebben