EGYSÉGES SZERKEZET. a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES SZERKEZET. a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl"

Átírás

1 EGYSÉGES SZERKEZET 123. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 46/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendeletével módosított 36/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendelete a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Ötv. 8. (1) bekezdése végrehajtása érdekében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja a.) Budakeszi lakosságának egészség-védelme a természeti környezet megóvása eszközével; b.) a meglévı zöldterületek és zöldfelületek (a továbbiakban együtt: zöldfelületek) megszőnésének, terület-csökkenésének és károsodásának megelızése; valamint a bekövetkezett károsodás enyhítése és megszüntetése; c.) az élı növényzet (fák, cserjék, virágok, gyep) rongálásának és pusztításának megakadályozása; d.) a kipusztult növény, illetve növényállomány pótlása; e.) a zöldfelületek rendeltetésszerő használatának szabályozása. (2) Budakeszi Város közigazgatási területén minden tevékenységet a rendelet céljának elérése érdekében úgy kell gyakorolni, hogy az a zöldfelületeket a legkisebb mértékben terhelje. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a.) Budakeszi Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, kezelésében, használatában lévı zöldfelületekre; b.) a közhasználatú zöldfelületekre, függetlenül annak tulajdonosától; c.) az önkormányzati tulajdonú erdıre; d.) a védett kertekre; e.) a helyi jelentıségő védett természeti területekre és értékekre, amennyiben más jogszabályok szigorúbb rendelkezést nem tartalmaznak; f.) kiemelt közcélú területekre. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Erdıfelügyelıség kezelésében lévı erdıre.

2 Értelmezı rendelkezések 3. A rendelet alkalmazása szempontjából: a.) Belterület: Budakeszi Város közigazgatási területének jellemzıen a történetileg kialakult, elsısorban összefüggı, beépített, illetıleg beépítésre szánt területeket tartalmazó az Önkormányzat a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 29/2005. (VII. 1.) rendeletében kijelölt része. b.) Helyi jelentıségő védett természeti terület: az a terület, melyet a helyi jelentıségő védett természeti területté nyilvánításra irányuló eljárásban az Önkormányzat annak nyilvánított. c.) Játszótér: az az épített és zöldfelület, amelyen a gyermekek játékához szükséges játszótéri eszközöket szabályozott módon elhelyezik. d.) Kiemelt közcélú terület: az Önkormányzat a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 29/2005. (VII. 1.) rendeletében meghatározott terület, melynek jelentısége a Városban kiemelkedı. e.) Közhasználatú zöldfelület: Budakeszi Város belterületén lévı minden közpark, közkert, játszó- és pihenıkert, valamint a közutat, járdát szegélyezı, illetıleg a közúti forgalmat irányító vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel borított közterület. f.) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki használhat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. g.) Külterület: Budakeszi város közigazgatási területének belterületnek nem minısülı, elsısorban mezıgazdasági, erdımővelési, illetıleg különleges célra szolgáló része. h.) Zöldfelület: minden olyan felület, amelyet növényzet fed, függetlenül attól, hogy a település melyik terület-felhasználási egységén belül helyezkedik el. i.) Zöldfelület tulajdonosa: a rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületek ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa. j.) Zöldterület: a település mikroklímájának javítására, szerkezetének tagolására, a település lakóinak felüdülésére szolgáló, nagyobbrészt növényzettel borított terület (beleértve a kerti burkolattal, valamint fásítással kialakított, pihenést szolgáló területet is). II. FEJEZET A ZÖLDFELÜLETEK VÉDELME ÉS HASZNÁLATA A zöldfelületek védelme 4. (1) A rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületet indokolt esetben lehet megszüntetni. (2) Megszüntetett zöldfelület helyett, ahhoz lehetı legközelebb esı, új zöldfelületi teret kell kialakítani. (3) Amennyiben az új zöldfelületi tér kialakítása nem biztosítható, a megszüntetésre kerülı zöldfelület eszmei értékét az Önkormányzat számlájára (9. ) kell befizetni. 2

3 (4) A zöldfelület eszmei értékét a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozza meg. A zöldfelület eszmei értékének számításánál az ott található növények, berendezési és felszerelési tárgyak becsült értéke az irányadó. (5) A helyi jelentıségő védett természeti terület védelmérıl és természeti állapotának megóvásáról az Önkormányzat gondoskodik. (6) A zöldfelületek megóvása érdekében tilos: a.) a növényzet és a zöldfelület egyéb elemeinek, tartozékainak, felszerelési tárgyainak rongálása, elpusztítása és károsítása; b.) a zöldfelületen lévı növényekrıl engedély nélkül virágok, stb. szedése, valamint a fák és a bokrok csonkítása; c.) az élı fára plakát vagy más hirdetés kiragasztása, kiszegezése; d.) a zöldterületeken élı állatok, védett madarak zavarása, fészkeik rongálása és a fiókák elpusztítása. A zöldfelületek használata 5. (1) A zöldfelületeket, valamint azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelı célra és módon, a tulajdonos eltérı rendelkezése hiányában, mindenki ingyenesen használhatja. (2) A zöldfelületek rendeltetésszerő használatának érvényesítésérıl és ellenırzésérıl a tulajdonos gondoskodik. (3) Ha a használat során a zöldfelület károsodása következik be, a használó köteles az általa okozott kárt megtéríteni. (4) A zöldfelület tulajdonosa ideiglenes jelleggel engedélyezheti a zöldterület rendeltetéstıl eltérı használatát (rendezvények, ideiglenes árusítás, stb.), ha a zöldterület állapotát károsan nem érinti. (5) A zöldfelület eltérı használata során a használatra jogosult köteles saját költségére az ott található növényzet, építmények, berendezések és felszerelések védelmérıl gondoskodni. (6) A zöldfelületek jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló, a rendeltetéstıl eltérı használat engedélyezése esetén a használat befejezését követı 30 napon belül, de legkésıbb növényültetési idıszak végéig az eredeti állapot helyreállításáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén. Az érintett zöldfelület regenerálódásának befejezıdéséig új használati engedély nem adható. (7) Az engedélyezés során az Önkormányzat a közterület-használat általános rendjérıl és engedélyezésérıl szóló 20/2004. (IV. 22.) rendeletének elıírásait kell alkalmazni. 6. (1) A közhasználatú zöldfelületeket, az azokon átvezetı útvonalakat, a játszótereket mindenki saját felelısségére, a rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos által meghatározott feltételek szerint használhatja. (2) A tulajdonos a zöldfelületeken elsıdlegesen a növények fejlıdését szolgáló feltételeket biztosítja és ehhez igazodóan gondoskodik útvonalak, sétányok kialakításáról. 3

4 7. (1) Jármővel, kerékpárral csak a zöldfelületek erre a célra kijelölt útjain lehet közlekedni. (2) Zöldfelületeken reklámhordozót elhelyezni a közterület használatára vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint, a tulajdonos engedélyével és a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet. (3) A zöldfelületek használata során tilos a.) szemetelni, törmeléket zöldfelületen lerakni; b.) közkifolyónál, kútnál jármővet vagy szennyezett tárgyat mosni; c.) szökıkutakban fürdeni vagy azok vizébe lépni; d.) gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival vagy más jármővel rá- és behajtani, ott közlekedni, valamint parkolni; e.) sót, sóshomokot vagy azokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni; f.) haszonállatot közhasználatú zöldfelületen áthajtani, illetve ott legeltetni; g.) játszótérre állatot bevinni és beengedni, kivéve az Önkormányzat állattartásról szóló 66/2003. (XII. 22.) rendeletének 9. (2) bekezdésében foglaltakat; h.) kutyaürülékkel a zöldfelületet szennyezni; i.) zöldfelületen sátorozni; j.) a zöldfelület fenntartását akadályozó tevékenységet folytatni; k.) tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesíteni; l.) a rendelet hatálya alá tartozó zöldfelületeken közmővezetéket fektetni, kivéve a 11. (1) bekezdésében foglaltakat. IV. FEJEZET ZÖLDFELÜLETEK FENNTARTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE A zöldfelületek fenntartása 8. (1) A zöldfelület tulajdonosának, kezelıjének, illetve üzemeltetıjének feladata a tulajdonában lévı zöldfelületek fenntartása. A fenntartási kötelezettség kiterjed a zöldfelületen elhelyezkedı épületekre, és a pihenést, testedzést szolgáló építményekre, valamint a berendezési és felszerelési tárgyakra. (2) A város belterületén lévı parkok építésérıl, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról az Önkormányzat gondoskodik. (3) A zöldfelület tulajdonosa, kezelıje, illetve üzemeltetıje köteles az (1) bekezdésben foglalt feladata keretében a.) a pázsitos területeket öntözni, megfelelı gyakorisággal kaszálni, a kaszálékot összegyőjteni és elszállítani, valamint a szemetet összegyőjteni; b.) a zöldfelületen lévı virágágyásokat beültetni, a növényeket ápolni és gyommentesíteni; c.) a fasorokat gondozni, a fákról és a bokrokról a száraz növényrészeket eltávolítani, valamint a lehullott leveleket összegyőjteni és elszállítani; d.) a fák szükséges növényvédı-szeres kezelésérıl (permetezés) gondoskodni; e.) a kipusztult, az elöregedett, valamint a testi épséget, a magán- és a közvagyont veszélyeztetı növényeket eltávolítani és pótolni; f.) a zöldfelületeken lévı utat karbantartani; g.) a zöldfelületeken tavaszi nagytakarítást végezni; 4

5 h.) a játszótereken lévı tárgyakat karbantartani, a homokozókat tisztán tartani és a homokot rendszeresen frissíteni; i.) a közkutakat és a szökıkutakat fenntartani, üzemeltetni; j.) tömegközlekedési útvonalak esetében a forgalomtechnikai jelzések, a burkolatszegélyek és a padka határának láthatóságáról gondoskodni. A zöldfelületek fejlesztése 9. (1) Az önkormányzati tulajdonú közhasználatú zöldfelületek fejlesztéséhez, megóvásához és fenntartásához szükséges anyagi feltételeket az Önkormányzat a mindenkori költségvetésben biztosítja lehetıségének függvényében. (2) Az Önkormányzat idıszakosan (legalább 10 évenként) elkészítteti zöldfelületfejlesztési koncepciós tervét. (3) A kertépítészeti tervek alapján létesített zöldfelületek arányát a koncepciós tervhez igazodóan folyamatosan növelni kell. V. FEJEZET ZÖLFELÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁLATOK SZABÁLYAI 10. (1) A közhasználatú zöldfelületeken lévı fák kivágására jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági engedélybe foglaltak alapján kerülhet sor. (2) Közterületen álló fa kivágása esetén a rendelet 1. számú melléklete szerinti fakivágási kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájához. (3) A fakivágási engedély a jogerıre emelkedésétıl számított 1 évig érvényes. (4) Amennyiben a fa kivágására halaszthatatlan okból kerül sor (balesetveszély, láthatóság), a fa kivágását elızetesen be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodájának a 2. számú melléklet szerint. (5) Pótlási kötelezettséghez kötött fakivágás esetén a pótlás teljesíthetı telepítéssel, pénzbeli megváltással, valamint részben telepítéssel, részben pénzbeli megváltással. (6) A pótlási kötelezettség pénzben történı megváltása esetén a megváltás összege az engedélyben meghatározott ültetendı fa mindenkori forgalmi átlagértéke az ültetési költséggel növelve. (7) A fakivágás akkor végezhetı, ha az engedélyes a meghatározott fa megváltási értékét az Önkormányzat számlájára befizette. (8) A pótlás során figyelembe kell venni a hely és a talaj sajátosságait, az utcai fasorok egységes képének megırzését és a városképi szempontokat. Elınyben kell részesíteni az ıshonos fafajokat. (9) Nem tekinthetı teljesítettnek a pótlási kötelezettség, ha a fa nem hajt ki az ültetéstıl számított következı vegetációs idıszak végéig. Ebben az esetben meg kell ismételni az ültetést. (10) Aki a 9. (2) bekezdésében foglaltakkal ellentétben engedély nélkül fát kivág, a szabálysértési eljárás lefolytatásán túl a fa megfelelı pótlására vagy értékének megfizetésére is kötelezhetı. 5

6 11. (1) Közmőveket fektetni a rendelet hatálya alá tartozó területeken akkor lehet, ha a közmőfektetés más nyomvonalon nem oldható meg és a közmőfektetést végzı elızetesen megfelelı biztosíték kikötése mellett kötelezettséget vállal a helyreállításra határidı tőzése mellett. Amennyiben a kötelezett a határidın belül a kötelezettségének nem tesz eleget, a helyreállítást - a kötelezett elızetes tájékoztatása mellett - terhére kell elvégezni. (2) Halasztást nem tőrı közfeladat ellátása érdekében (pl. csıtörés helyreállítása) kerül sor a rendeltetéstıl eltérı használatra, a közfeladatot ellátónak vagy az igénybe vevınek haladéktalanul értesítenie kell a tulajdonost, valamint gondoskodnia kell az eredeti állapot helyreállításáról. VI. FEJEZET SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 12. 1,2,3 (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékő közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki: 4 a.) a növényzet és a zöldfelület egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait rongálja, elpusztítja vagy károsítja [4. (6) bekezdés a) pontja]; 4 b.) a zöldfelületeken lévı növényekrıl engedély nélkül virágot, termést, stb. leszed, valamint a fákat és a bokrokat megcsonkítja [4. (6) bekezdés b) pontja]; 4 c.) az élı fára plakátot vagy más hirdetést kiragaszt, kiszegez [4. (6) bekezdés c) pontja]; 4 d.) a zöldfelületeken élı állatokat, védett madarakat zavarja, fészkeiket rongálja és a fiókáikat elpusztítja [4. (6) bekezdés d) pontja]; 4 e.) rendeltetéstıl eltérı használat esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre [5. (6) bekezdés]; 4 f.) reklámhordozót zöldfelületen jogszabállyal ellentétben vagy engedély nélkül elhelyez [7. (2) bekezdés]; 4 g.) zöldfelületen szemetel vagy törmeléket lerak [7. (3) bekezdés a) pontja]; h.) közkifolyónál, kútnál jármővet vagy szennyezett tárgyat mos [7. (3) bekezdés b) pontja]; 4 i.) szökıkútban fürdik vagy annak vizébe lép [7. (3) bekezdés c) pontja]; 4 j.) gyepfelületen, parkosított területen gépkocsival vagy más jármővel rávagy behajt, illetve közlekedik vagy parkol [7. (3) bekezdés d) pontja]; 4 k.) sót, sós homokot vagy azokkal leszórt havat zöldfelületre lerak [7. (3) bekezdés e) pontja]; 4 l.) haszonállatot közhasználatú zöldfelületen áthajt, illetve ott legeltet [7. (3) bekezdés f) pontja]; 4 m.) játszótérre állatot bevisz vagy beenged [7. (3) bekezdés g) pontja]; 4 n.) kutyaürülékkel a zöldfelületet szennyezi [7. (3) bekezdés h) pontja]; 4 o.) zöldfelületen sátorozik [7. (3) bekezdés i) pontja]; /2007. (XII. 12.) Hatálybalépés: december /2011. (VI. 01.) Hatálybalépés: június /2012. (V. 04.) Hatálybalépés: május /2012. (VI. 12.) Hatálybalépés: június 13. 6

7 p.) a zöldfelület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat [7. (3) bekezdés j) pontja]; 4 q.) tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít [7. (3) bekezdés k) pontja]; 4 r.) zöldfelületen engedély nélkül közmővet fektet [7. (3) bekezdés l) pontja]; 4 s.) pótlási kötelezettséghez kötött fakivágás esetén a pótlást nem teljesíti vagy azt pénzben nem váltja meg (10. ). 4 (2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelı, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékő helyszíni bírságot szabhat ki. 4 (3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetıjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben elsı fokon átruházott hatáskörben a jegyzı jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 4 VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13. (1) A rendelet 2. (1) bekezdés f) pontja és a 3. d) pontja kivételével - a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet 2. (1) bekezdés f) pontja, valamint a 3. d) pontja akkor lép hatályba, amikor az Önkormányzat Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl szóló 29/2005. (VII. 1.) rendeletét módosító rendelet, melyben megjelölésre kerülnek a kiemelt közcélú területek, hatályba lép. (3) A hatálybalépéssel egyidejőleg a Budakeszi Város Önkormányzatnak a helyi környezet védelmérıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságokról szóló 43/1996. (XII. 30.) számú rendeletének 13. -a, 14. -a, valamint a 15. (6)-(9) és (13) bekezdései hatályukat veszítik. Budakeszi, június 12. Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília Polgármester dr. Szelenczy Gabriella jegyzı Közzétételi záradék: E rendeletet június 13-tól július 13-ig közzétettem. dr. Szelenczy Gabriella jegyzı 4 34/2012. (VI. 12.) Hatálybalépés: június 13. 7

8 1. számú melléklet a 36/2006. (IX. 27.) rendelet 10. (2)-ához BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2092 Budakeszi, Fı utca ,- Ft illetékbélyeg helye! FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM A kérelmezı neve: A kérelmezı címe: A KÉRELEM TÁRGYÁT KÉPEZİ FA Faja: Törzsátmérıje: Törzskerülete: Kivágott fa/fák száma: (1 m magasságban mérve). (cm) (db) A FA KIVÁGÁSÁNAK INDOKA.. A kérelmezett fakivágás helyszíne: 2092 Budakeszi,... A fakivágás tervezett idıpontja: 20.. év.. hónap.. nap A pótlás tervezett idıpontja: 20.. év.. hónap.. nap Budakeszi, 20 év.. hónap nap.. (kérelmezı aláírása) 8

9 2. számú melléklet a 36/2006. (IX. 27.) rendelet 10. (4)-ához BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2092 Budakeszi, Fı utca FAKIVÁGÁS BEJELENTÉSE A bejelentı neve: A bejelentı címe: A BEJELENTÉS TÁRGYÁT KÉPEZİ FA Faja: Törzsátmérıje: Törzskerülete: Kivágott fa/fák száma: (1 m magasságban mérve). (cm) (db) A FA KIVÁGÁSÁNAK INDOKA.. A bejelentett fakivágás helyszíne: 2092 Budakeszi,... A fakivágás tervezett idıpontja: 20.. év.. hónap.. nap A pótlás tervezett idıpontja: 20.. év.. hónap.. nap Budakeszi, 20 év.. hónap nap.. (bejelentı aláírása) 9

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a helyi állattartásáról EGYSÉGES SZERKEZET 108. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2012. (VII. 23.) ÖR, 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 25/2011. (IV. 29.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 29/2009. (XI.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése 19/2012. (V.08.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. 1 Pomáz Város Önkormányzatának 14/2012.(V.23.), 25/2010.(VIII.18.), 4/2009.(I.26.), 22/2008.(VI.24.) valamint 21/2004.(07.21)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2002 (06.25.) számú rendelete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor

MEGHÍVÓ. 2007. november 20. napján DÉLELŐTT. 9,00 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

4/2009.(II.27.) rendelete

4/2009.(II.27.) rendelete 4/2011.(II.22.); 11/2011.(III.8.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2009.(II.27.) rendelete a temetırıl és a temetı

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2004.(VI.30.) sz. rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉR L (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a környezetvédelem

Részletesebben

Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 39/2009. (VI.29.) Ör. A közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

1. fejezet: Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(IV.28.) sz. rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről Budapest

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (VI.18.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről Kisoroszi Község Önkormányzat

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben