Budapest, december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2008. december"

Átírás

1 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Iktatószám: KvVM/KJKF/1672/2008. TERVEZET A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉRİL (közigazgatási egyeztetés) Budapest, december

2 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ I. Elızmények A fák védelmének szabályait jelenleg a fák védelmérıl szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet tartalmazza. A közel négy évtizeddel ezelıtt született jogszabály több alkalommal módosításra került, napjainkra pedig megérett teljes korszerősítésre. Az október 23-át megelızıen alkotott rendeleti szintő jogszabályok rendezésérıl szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének b) pontja alapján a kormányrendelet január 1-jével hatályát veszti, így szükségessé vált egy új jogszabály megalkotása a tárgyban. II. Az elıterjesztés tárgya, tartalma Jelen elıterjesztés célja az 1970-es kormányrendelet helyébe lépı új szabályozás megteremtése. Az új jogszabály a hatályoshoz képest jóval szélesebb tárgyi és területi hatállyal bír. A szabályozási tárgykörébe nemcsak a fák, hanem a települési környezet kedvezı kialakításában betöltött szerepükre tekintettel a cserjék is beletartoznak. Ezek együtt alkotják a kormányrendelet alkalmazása szempontjából a fás szárú növényeket. A jogszabály területi hatálya pedig kiterjed minden fás szárú növényre, amely nem esik az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény, illetve a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény hatálya alá. A két törvényen kívül további jogszabályok is tartalmaznak fás szárú növényekre vonatkozóan rendelkezéseket. Ezen jogszabályok (a közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvény, a termıföld védelmérıl szóló évi CXXIX. törvény) hatálya alá tartozó fás szárú növényekre az új kormányrendelet rendelkezései annyiban vonatkoznak, amennyiben az adott jogszabály eltérı szabályokat nem állapít meg. A jogszabályban új tartalmi elemként jelenik meg a fás szárú növények telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó részletes elıírások meghatározása annak érdekében, hogy a növények megfelelı gondozásával a lehetı legnagyobb kiterjedéső, egészséges zöld környezet alakulhasson ki, illetve maradhasson fenn. Az új rendelet továbbra is szabályozza a kivágást a belterületi közterületi fás szárú növények tekintetében oly módon, hogy meghatározza kivágás megtiltásának kötelezı eseteit, és elıírja a kivágott növények pótlását a települési zöldfelület megırzése érdekében. A kivágásra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a magánterületen lévı fás szárú növényekre, ugyanakkor a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. -ának újonnan megállapított (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok képviselı-testülete önkormányzati rendeletben az egyes törvények hatálya alá nem tartozó fás szárú növények védelme érdekében további, tulajdonjogot korlátozó elıírásokat is meghatározhat. Így az egyes települések a környezeti adottságuktól függıen a fás szárú növények kivágását magánterületen is korlátozhatják, amennyiben ezt szükségesnek ítélik meg, és önkormányzati rendeletet alkotnak e tárgyban. A fás szárú növények védelmérıl szóló új jogszabály kihirdetésével egyidejőleg módosul az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet tilos fakivágás tényállása. A tényállás amely a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése címet viseli a

3 jövıben egyrészt igazodik az új kormányrendelet címéhez és tárgyi hatályának bıvüléséhez, másrészt a fás szárú növény jogellenes kivágásán túl a telepítésre, fenntartásra, kezelésre vonatkozó kötelezettség nemteljesítését is szankcionálja. Továbbá napjaink társadalmi, gazdasági viszonyainak megfelelıen emelkedik a szabálysértési bírság összegének felsı határa, a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése tényállás megvalósítása százötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal lesz szankcionálható a jövıben. A fás szárú növények kivágása sok esetben kapcsolódik építési tevékenység folytatásához, ezért a környezetvédelmi és vízügyi tárca a hatályos kormányrendelet tartalmának megújításán, kiegészítésén túl fontosnak tartja, hogy az építésügyi hatósági eljárások szabályai kiegészüljenek az építési tevékenységgel érintett fás szárú növényekrıl, azok védelmérıl szóló rendelkezésekkel. III. A kormányprogramhoz való viszony: A levegıminıséget javító, a települések klímájára hatással lévı, árnyat adó, továbbá esztétikai funkciót is betöltı fás szárú növények hatékonyabb védelmét szolgája, ezáltal hozzájárul a Kormány programjában meghatározott célkitőzés, a tisztább és egészségesebb környezet megvalósításához. IV-VI. Várható szakmai, gazdasági, társadalmi hatások: A tervezet a fás szárú növények minıségi és mennyiségi védelmi szabályainak meghatározásán keresztül az állampolgárok testi és lelki egészségének megırzését, javítását, továbbá a településkép megırzését szolgálja. VI/A. Az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai testületekkel, önkormányzati szövetségekkel, valamint egyéb nem kormányzati szervezetekkel és szövetségekkel folytatott egyeztetés: A közigazgatási egyeztetés megkezdésekor a jogszabály-tervezet felkerül a KvVM honlapjára, ahol az a közigazgatási egyeztetés tekintetében megadott véleményadási határidın belül észrevételezhetı. Továbbá a közigazgatási egyeztetés keretében a jogszabály-tervezet megküldésre kerül a Budapest Fıváros Fıpolgármesteri Hivatala, az egyes önkormányzati szövetségek (Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége stb.), az Országos Környezetvédelmi Tanács, valamint az érintett természetvédelmi illetve környezetvédelmi társadalmi és érdekképviseleti szervezetek (Magyar Természetvédık Szövetsége, Magyar Természetbarát Szövetség stb.) részére. VII. Kapcsolódások: Az elıterjesztés mellékletét képezı kormányrendelet a favédelmi szabályozás tárgyi hatályának és tartalmának bıvülése miatt az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 19. -ában foglalt tilos fakivágás tényállását is módosítja.

4 VIII. Fennmaradt vitás kérdések: TERVEZET IX. Javaslat a sajtó tájékoztatására Az elıterjesztés kommunikációja Igen Nem Javasolt-e a kommunikáció X Kormányülést követı kommunikáció Tárcaközlemény Tárca által szervezett sajtótájékoztató További szakmai programok szervezése Részletezve: További lakossági tájékoztatás: Részletezve (célcsoport-bontásban) X. Megjegyzések A tervezet nem tartozik a mőszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetésrıl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet hatálya alá. Budapest, november

5 Melléklet a KvVM/KJKF/1672/2008. számú elıterjesztéshez A Kormány./2008. ( ) Korm. rendelete a fás szárú növények védelmérıl A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a (7) bekezdésének 25. pontjában, valamint a szabálysértésekrıl szóló évi LXIX. törvény ában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében a következıket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a) az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény hatálya alá tartozó fásítás fáira és a faállománnyal (faültetvénnyel) borított erdıterületen lévı fás szárú növényekre; b) a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre. Megjegyzés [v1]: Gazdasági célú szılı, gyümölcsös?? (3) E rendelet elıírásait a külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényekre csak akkor kell alkalmazni, ha az eltérı szabályokat nem állapít meg. A fás szárú növények telepítése 2. (1) Fás szárú növény kizárólag az ingatlan azon részén és oly módon telepíthetı, hogy az figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzıire, szakszerő kezelésére hosszú távon emberi életet és egészséget nem veszélyeztethet, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévı építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos mőködését. (2) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelıje, jogszerő használója (a továbbiakban együtt: jogszerő használó) a mellékletben meghatározott inváziós fajú fás szárú növény telepítése esetén köteles a növény továbbterjedésének megakadályozására.

6 (3) Az utcai fasor fahiányainak pótlása csak az adott fasor vonalába történı telepítéssel, a fasorra jellemzı faj, fajta felhasználásával történhet, amennyiben annak környezeti feltételei adottak. A fás szárú növények fenntartása, kezelése 3. Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, jogellenes csonkítása, részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása. 4. (1) A jogszerő használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévı fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelı szakszerő kezelésérıl (így különösen vízés tápanyag-utánpótlásról, metszésrıl, növény-egészségügyi beavatkozásról). (2) A jogszerő használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévı fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztetı részeinek (így különösen terméseinek, leveleinek, gallyainak) eltávolításáról és összegyőjtésérıl. (3) A jogszerő használó mentesül a (2) bekezdés szerinti összegyőjtési kötelezettség alól, amennyiben a humuszképzıdés nem ellentétes a terület rendeltetésével. (4) Új közmővezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a meglévı vagy telepíteni tervezett fás szárú növényt ne veszélyeztesse, sem közvetlenül, sem közvetetten ne károsítsa. (5) Közterületen síkosság-mentesítésre csak olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévı fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti. (6) Közutak burkolatának építésénél és -felújításánál a burkolatba esı fás szárú növény töve körül legalább 2,25 m 2 burkolatlan felületet kell hagyni. (7) Az érintett földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat (fıvárosban a kerületi önkormányzat) jegyzıje (továbbiakban: jegyzı) a jogszerő használót az (1)-(6) bekezdésben meghatározott fenntartási és kezelési feladatok, továbbá a 2. szerinti telepítési elıírások teljesítésére kötelezheti. A belterületi közterületen lévı fás szárú növények kivágása és pótlása 5. (1) A belterületi közterületen lévı fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyzı engedélyezi.

7 (2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a kivágást kezdeményezı és az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult együttes nyilatkozatát, kivéve ha a rendelkezni jogosult az önkormányzat; b) az érintett terület helyszínrajzát az érintett fás szárú növény feltüntetésével, továbbá a helyrajzi szám és az utcanév megjelölésével; c) a növény darabszámát, faját, 1 m magasságban mért átmérıjét, d) a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint e) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot. (3) A jegyzı a fás szárú növény kivágását megtiltja, ha a) a kérelmezı a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; b) a fás szárú növény áttelepítése célszerő és kivitelezhetı; c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. (4) Jelentıs számú (legalább tíz) vagy szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti szempontból kiemelt értéket képviselı fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén, a jegyzı 3 napon belül köteles a bejelentést 15 napra hirdetıtáblájára kifüggeszteni, valamint ezzel egyidejőleg hivatalos honlapján is közzétenni. Ez esetben az eljárási határidı 60 napra meghosszabbodik. (5) Az élet-, vagyon- vagy balesetvédelmi okból történt kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító bejelenti 3 napon belül a kivágás helye szerint illetékes jegyzıhöz. (6) A jegyzı a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat az (5) bekezdés szerinti azonnali intézkedés megtételére felszólítja. Amennyiben a rendelkezésre jogosult az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztetı, illetve balesetveszélyes szárú növény kivágásáról, illetve eltávolításáról határidın belül nem gondoskodik, a jegyzı intézkedik a szükséges munkák a rendelkezésre jogosult költségén történı elrendelésérıl. 6. (1) A fás szárú növény kivágását követıen a jogszerő használó köteles gondoskodni a növény helyben történı szakszerő pótlásáról. A pótlás során a telepítendı fák együttes átmérıjének el kell érnie a kivágott fák együttes átmérıjét. A telepítendı cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történı telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követı vegetációs idıszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerő pótlás teljesítését a jegyzı ellenırzi. (2) Fás szárú növény pótlása nem történhet a 2. (3) bekezdésben foglaltak kivételével a mellékletben meghatározott fajok egyedeivel. (3) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthetı, a pótlást a jegyzı által kijelölt ingatlanon kell teljesíteni. (4) Amennyiben a közmőfektetés a fás szárú növény védelmével nem valósítható meg, a jegyzı a kivitelezıt növény pótlására kötelezi.

8 (5) Ha a fás szárú növény kivágására élet-, vagyon- és balesetvédelmi okból került sor, és a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyzı a tulajdonost a pótlásra kötelezheti. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. Záró rendelkezések 7. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet Tilos fakivágás alcíme és 19. -a helyébe a következı alcím és rendelkezés lép: A fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése 19. Aki a) a fás szárú növények védelmérıl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, b) a fás szárú növények védelmérıl szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényt jogellenesen kivág, c) az út tartozékának minısülı fát a közút kezelıjének hozzájárulása nélkül kivág, százötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal sújtható.

9 Melléklet a /2008. ( ) Korm. rendelethez Inváziós fajú fás szárú növények Magyar név akác amerikai kıris bálványfa keskenylevelő ezüstfa fekete fenyı erdei fenyı gyalogakác kései meggy zöld juhar Tudományos név Robinia pseudo-acacia Fraxinus americana Ailanthus altissima Elaeagnus angustifolia Pinus nigra Pinus sylvestris Amorpha fruticosa Prunus serotina Acer negundo

10 ELİTERJESZTÉS Jelen elıterjesztés célja a fák védelmérıl szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet helyébe lépı új szabályozás megteremtése. A közel négy évtizeddel ezelıtt született jogszabály több alkalommal módosításra került, napjainkra pedig megérett teljes korszerősítésre. Az október 23-át megelızıen alkotott rendeleti szintő jogszabályok rendezésérıl szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdésének b) pontja alapján a kormányrendelet január 1-jével hatályát veszti, így szükségessé vált egy új jogszabály megalkotása a tárgyban. Az új jogszabály a hatályoshoz képest jóval szélesebb tárgyi és területi hatállyal bír. A szabályozási tárgykörébe nemcsak a fák, hanem a települési környezet kedvezı kialakításában betöltött szerepükre tekintettel a cserjék is beletartoznak. Ezek együtt alkotják a kormányrendelet alkalmazása szempontjából a fás szárú növényeket. A jogszabály területi hatálya pedig kiterjed minden fás szárú növényre, amely nem esik az erdırıl és az erdı védelmérıl szóló évi LIV. törvény, illetve a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény hatálya alá. A két törvényen kívül további jogszabályok is tartalmaznak fás szárú növényekre vonatkozóan rendelkezéseket. Ezen jogszabályok hatálya alá tartozó fás szárú növényekre az új kormányrendelet rendelkezései annyiban vonatkoznak, amennyiben az adott jogszabály eltérı szabályokat nem állapít meg. A jogszabályban új tartalmi elemként jelenik meg a fás szárú növények telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó részletes elıírások meghatározása annak érdekében, hogy a növények megfelelı gondozásával a lehetı legnagyobb kiterjedéső, egészséges zöld környezet alakulhasson ki, illetve maradhasson fenn. Az új rendelet továbbra is szabályozza a kivágást a belterületi közterületi fás szárú növények tekintetében oly módon, hogy meghatározza kivágás megtiltásának kötelezı eseteit, és elıírja a kivágott növények pótlását a települési zöldfelület megırzése érdekében. A kivágásra vonatkozó szabályok nem vonatkoznak a magánterületen lévı fás szárú növényekre, ugyanakkor a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. -ának újonnan megállapított (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok képviselı-testülete önkormányzati rendeletben az egyes törvények hatálya alá nem tartozó fás szárú növények védelme érdekében további, tulajdonjogot korlátozó elıírásokat is meghatározhat. Így az egyes települések a környezeti adottságuktól függıen a fás szárú növények kivágását magánterületen is korlátozhatják, amennyiben ezt szükségesnek ítélik meg, és önkormányzati rendeletet alkotnak e tárgyban. A fás szárú növények védelmérıl szóló új jogszabály kihirdetésével egyidejőleg módosításra kerül az egyes szabálysértésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet tilos fakivágás tényállása. A tényállás amely a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése címet viseli a jövıben egyrészt igazodik az új kormányrendelet címéhez és tárgyi hatályának bıvüléséhez, másrészt a fás szárú növény jogellenes kivágásán túl a telepítésre, fenntartásra, kezelésre vonatkozó kötelezettség nemteljesítését is szankcionálja. Továbbá napjaink társadalmi,

11 gazdasági viszonyainak megfelelıen emelkedik a szabálysértési bírság összegének felsı határa, a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése tényállás megvalósítása százötvenezer forintig terjedı pénzbírsággal lesz szankcionálható a jövıben. Az elıterjesztés alapján kérem a Kormányt a mellékelt határozati javaslat elfogadására. Budapest, november Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter

12 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a fás szárú növények védelmérıl szóló elıterjesztést, és elrendeli az elıterjesztés mellékletét képezı kormányrendeletnek a Magyar Közlönyben történı kihirdetését.

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése

A törvény hatálya. A fás szárú növények telepítése TERVEZET 2011. évi... törvény a fás szárú növények védelméről Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a fás szárú növények mennyisége és minősége a alapvetően meghatározza települések környezeti állapotát

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS FAKIVÁGÁSOKHOZ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 10/2014. (III. 21.) sz. rendelete a fás szárú növények védelméről (az időközi módosításokkal egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet A fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról 1 Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya

Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete. a fák védelmének helyi szabályairól. A rendelet hatálya Diósd Város Önkormányzata 11/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelete a fák védelmének helyi szabályairól Diósd Város Önkormányzat Képvisel -testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. a zöldterületek és zöldfelületek védelmérıl, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérıl EGYSÉGES SZERKEZET 123. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 34/2012. (VI. 12.) ÖR, 27/2012. (V. 04.) ÖR, 29/2011. (VI. 01.) ÖR, 46/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl

Elıterjesztés. a Kormány részére. a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Elıterjesztés a Kormány részére a kedvtelésbıl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletrıl Budapest, 2008. július 2 E G Y E Z T

Részletesebben

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM.

HATÁROZAT ENGEDÉLYEZEM. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály, Vállalkozási Csoport 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52)517-700 (52)517-832 E-MAIL:

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet célja

A rendelet hatálya. A rendelet célja Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2011. (II. 21. ) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról Pécs Megyei

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete. a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 51/2009./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelete a fás szárú növények védelméről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védıhatása és termékei (hozamai) biztosítása érdekében szükséges

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

2009. évi XXXVII. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1. oldal, összesen: 29 A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009. évi XXXVII. törvény az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása,

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az R felvezetı rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 39/2009. (VI.29.) Ör. A közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelmérıl

Részletesebben

A Rendelet 8. -a a következı e) ponttal egészül ki:

A Rendelet 8. -a a következı e) ponttal egészül ki: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a Szeged város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló 35/2009. (XI. 11.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet. az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról Az erdırıl, az erdı védelmérıl és az erdıgazdálkodásról szóló 2009.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november 24.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november 24.-i ülésére Dátum: 2010. november 9. Ügyintézı: Dr. Nagy Csaba Ügyiratszám: 08-8/494-9/2010. Tárgy: 31/2008. (10. 15.) Ör. módosítása Melléklet: 1 pld. ELİTERJESZTÉS az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben