TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VASKÚT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VASKÚT"

Átírás

1 TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VASKÚT 2017

2 Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA ÖRÖKSÉG TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA ÉS BEMUTATÁSA ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA JÓ PÉLDÁK - ÉPÜLETEK ÉPÜLETRÉSZEK S A J Á T O S É P Í T M É N Y E K, E G Y É B B E R E N D E Z É S E K

3 1. ELŐSZÓ Jelen kézikönyv fő célja Vaskút nagyközség építészeti és természeti értékeinek, jellgzetességeinek bemutatásán keresztül az itt élő vagy a települést otthonául választó emberek figyelmének felhívása a településkép igényes alakítása iránt. Az esztétika és az illeszkedés megítélése természetesen az építészetben is igen szubjektív. Véleményünk szerint a t e l e p ü l é s k é p m i n ő s é g i a l a k í t á s a n e m a m i n é l t ö b b é s m i n d e n e g y e s r é s z l e t r e, é p ü l e t d í s z r e k i t e r j e d ő s z a b á l y o z á s b a n k e r e s e n d ő. M e g g y e s i T a m á s s z a v a i v a l é l v e : A falu megújítása nem azt jelenti, hogy ami van azt egy szarkofágba kell zárni és onnantól kezdve megáll az élet. Szó sincs róla: az élet megy tovább, az épületeket lebontják és átépítik. Ez az élet rendje. Ez nem baj. A baj ott van, amikor a lecserélődés folyamatában eltűnik a falu, a falu atmoszférája, elillan a hely szelleme. A szakmának egyre inkább a figyelemfelhívásra, a javaslatadásra kell törekednie. Az egyensúly megtalálása természetesen nem egyszerű feladat. Ez a kézikönyv és a készülő településképi helyi rendelet is erre törekszik. Alszegi Zoltán polgármester 3

4 2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA A Bácska legtöbb településéhez hasonlóan Vaskút településszerkezete is a török idők utáni lakossági betelepítésekkel nyerte el maival k ö z e l m e g e g y e z ő f o r m á j á t. Ez a folyamat jól nyomon követhető a korabeli térképeken. Az első és a második katonai felmérés közötti időszakban (bő száz év alatt) l á t v á n y o s f e j l ő d é s e n m e n t keresztül a falu. T ö b b h u l l á m b a n é r k e z t e k i d e n é m e t e k. A k ö z s é g e g é s z e n a I I. v i l á g h á b o r ú utáni kitelepítési hullámig - német község volt. A több nemzetiség egymás mellett élése a település épített környezetén is megmutatkozik. A m a i n a p i g s o k h e l y e n f e n n m a r a d t a z ú g y n e v e z e t t k e r e s z t c s ű r ö s, s v á b hagyományokra jellemző beépítési forma. 4

5 3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG V a s k ú t é p í t é s z e t i é r t é k e k b e n i g e n g a z d a g t e l e p ü l é s. E z t ö b b n e m z e t i s é g ű g y ö k e r e i n e k i s köszönhető. A teljes tömegükben védelem alatt álló épületek mellett jelentős számú, csupán egyes részleteiben é r t é k e s é p ü l e t m a r a d t f e n n. N a g y o n s o k h e l y e n m e g t a l á l h a t ó p é l d á u l a c s o n k a k o n t y o l t n y e r e g t e t ő, a h a g y o m á n y o s, a t é r s é g r e j e l l e m z ő h ó d f a r k ú c s e r é p f e d é s s e l. A helyi védelem szabályozásának szakmai alapja a 2011-ben elkészült örökségvédelmi értékleltár és tanulmány. Jelen kézikönyvnek nem célja a helyi védelem elemeinek tételes felsorolása, ez a településképi rendelet feladata lesz. A községben egyetlen, országos műemléki védelem alatt álló épület található: a kálvária dombon lévő kápolna. Az épület és az előterében álló stációk a kiszélesedő Kossuth utca tengelyében kaptak helyet. Építészeti kialakításuk egységes szemléletet tükröz, e z t a f e h é r m e s z e l é s i s h a n g s ú l y o z z a. A stációktól délre egy pihenőparkot alakított ki a település, a kápolna északi oldalán pedig egy játszótér épült. 5

6 A helyi védett építészeti értékek meghatározó eleme a település történeti központjában található r ó m a i k a t o l i k u s t e m p l o m, m e l y e t igényesen kialakított és fenntartott közpark övez. A Templom tér északi oldalán található a k l a s s z i c i s t a s t í l u s j e g y e k e t h o r d o z ó p l é b á n i a é p ü l e t e. ( j o b b r a l e n t ) A p a r k sarokponti bejáratainál két ikonikus építmény: e g y s z é k e l y k a p u é s e g y h a r a n g l á b kapott helyet. 6

7 A település legjellemzőbb történeti épülettípusai: az utcára merőleges gerincű csonkakontyolt nyeregtetővel kialakított, nyitott vagy zárt tornáccal rendelkező parasztházak. Jellemzően hármas tagozású homlokzati nyílásrenddel. Valamint az utcáról zárt hatású, részletképzésében (ablak, kapu) szinte minden esetben értékes, nagyobb tömegű épületek. Mindkét épülettípus esetében megtalálható a sváb hagyományokra jellemző keresztbe forduló épületszárny. 7

8 Az egykori Baja-Zombor vasútvonal Vaskutat is érintette. A vonalon 1971-ben megszűnt a közlekedés, ma már a vágányok sem találhatók meg. Helyi védelemre lenne érdemes a település története szempontjából meghatározó, máig fennmaradt két vasúti építmény: az egykori vasútállomás (fent) és a Vasút utca sarkán található őrház épület. 8

9 4. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK Az építészeti értékek mellett szót kell ejteni Vaskút természeti értékeiről is. A külterület jelentős része beépítésre nem szánt, mezőgazdasági vagy erdő terület. Nagyobb összefüggő erdőterületek a község közigazgatási területének nyugati és északi felén találhatóak. 9

10 Tájkarakter szempontjából a mezőgazdasági területeken belül is vannak eltérések. Legjellemzőbbek a hagyományos szántóföldi kultúrák, de összefüggő gyep-legelő művelési ágú területek is találhatók a közigazgatási terület északi részén, a regionális hulladéklerakó felé vezető út északi oldalán. A jellegzetes tájrészletek -erdőszélek, ligetes értékesebb facsoportok - egyedi tájértékeknek minősülnek. 10

11 A védett természeti területek sok esetben vizes élőhelyekhez kapcsolódnak. Az országos természetvédelmi hálózat része az Igali 38-as számú csatorna és annak partjait övező területek, melyek ökológiai folyósóként működnek. A csatorna és mellékágai mentén természetközeli szikes területek maradtak fenn. 11

12 Vaskút egyedi tájérték katasztere már elkészült. Az egyedi tájértékek köre igen változatos lehet: építmények, műtárgyak melyek vallási vagy kulturtörténeti jelentőséggel bírnak. Szobrok, emlékművek, útmenti keresztek. Lehetnek táji vagy természeti elemek, idősebb értékes fák, facsoportok. Érdemes figyelmet fordítani az egyedi tájérétkek településképi szabályozására. Ezen területeket a készülő telepüsképi rendelet fogja tételesen felsorolni, így jelen kézikönyv csak ízelítőül mutat be néhányat a majd száz darab egyedi tájérték közül. Egyedi tájérték a településen találhatő összes kőkereszt vagy feszület. Ezek közül néhány: 12

13 Szintén egyedi tájértékek a közterületeken és a temetőben található emlékoszlopok, emlékművek vagy az épületeken található emléktáblák. 13

14 14

15 BAJA É BÁTMONOSTOR JELKULCS Eredeti településrész Vegyes karakterű falusias terület Kertvárosias településrész Új, átalakuló településrész T Jellemzően zöldfelület Intézmény (iskola) GARA T TEMETŐ TEMPLOM ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK (belterület) 15

16 5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK BEMUTATÁSA 5.1. EREDETI TELEPÜLÉSRÉSZ Ahogy a történeti térképek is bizonyítják, ezt a településrészt a falu legrégebbi utcái alkotják. A legtöbb jelentős építészetiértékkel rendelkező épület, épületrész itt maradt fenn. Hagyományos anyaghasználat jellemzi, nagyon sok helyen megtalálható még a térségre jellemző hódfarkú cserépfedés a csonkakontyolt tetőidommal. 16

17 5.2. ÚJ, ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ A szeremlei utca északi oldala, a Bartók Béla utca nyugati oldala, illetve a Baja felé vezető út nyugati oldala a szeremlei utcától északra tartozik ide. Az itt lévő épületek jellemzően tetőtérbeépítéssel rendelkeznek. Építészeti kialakításuk ugyan változatos, de nagyon sok helyen visszatérő elem a c s o n k a k o n t y o l t t e t ő f o r m a. A telepítés oldalhatáron és utcavonalon álló. 17

18 5.3. KERTVÁROSIAS JELLEGŰ TELEPÜLÉSRÉSZ A bajai út legészakibb szakasza, valamint a Hársfa utca két oldala képezi ezt a településrészt. Az itt álló családi házak szinte kivétel nélkül három szintesek: mélyföldszint+földszint+tetőtér. Jellemzően az utcával párhzamos tetőgerinccel rendelkeznek. A Bajai úton előkert nélkül a Hársfa utcában előkertes telepítéssel. 18

19 5.4. VEGYES KARAKTERŰ FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ A település belterületének legnagyobb része vegyes építészeti karakterű lakóterület. Itt is az utcavonalon és oldalhatáron álló beépítés jellemző. Elnevezéséből adódóan nem beszélhetünk színtisztán egységes építészeti karakterről, megtalálhatók az 1960-as 70-es évek sátortetős épületei illetve a szintén típustervek alapján kivitelezett nyeregtetős, néhol tetőtér-beépítéses családi házak. 19

20 6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi fejezet építészeti útmutatói csupán javaslatok. Megfogadásuk esetén azonban biztosak lehetünk benne, hogy Vaskút épített környezetébe illeszkedő építményt hozunk létre, legyen szó akár egy új ház építéséről, akár a meglévő átalakításáról, felújításáról, vagy csupán egy kerítés építéséről. 6.1 EREDETI TELEPÜLÉSRÉSZRE TELEPÍTÉS Az eredeti településrészen a beépítés utcavonalon és oldalhatáron álló. A jelenlegi építésjogi szabályozás az oldalhatáros beépítést igen szabadon értelmezi: csupán az építési hely oldalhatárának kell egybeesnie a telekhatárral, de az építési helyen belül - egyéb korlátozás hiányában - az épületek bárhol elhelyezhetők. Ezen a településrészen a hagyományos utcakép egységét a szabadon értelmezett oldalhatáros beépítés megtörné, így itt különösen ajánlott a meglévő beépítéshez való illeszkedés ténylegesen utcavonalon és oldalhatáron álló beépítéssel. HK HK OK OK UTCA Az országos szabályozás keretjellegű. C s a k a z é p í t é s i h e l y e n b e l ü l i (vonalazott rész a fenti ábrán) telepítést írja elő a kötelező méretű oldal és hátsókert méretének betartásával. 20

21 T ö b b h e l y e n t a l á l k o z h a t u n k a z ú n. h a j l í t o t t h á z a s b e é p í t é s s e l, a h o l a z épület fő tömege az utcával párhuzamos. A telek az utcafronton részben vagy teljes szélességében b e é p ü l, h é z a g o s a n z á r t s o r ú v a g y t e l j e s e n z á r t s o r ú b e é p í t é s t l é t r e h o z v a. Sok helyen megtalálható a sváb hagyományokra jellemző keresztcsűrös beépítés, ahol a gazdasági épület fordul be az udvaron. Jellemző telepítési formák a történeti telelepülésrészen A j e l e n l e g i h e l y i é p í t é s i s z a b á l y o z á s m e g e n g e d i a z á r t s o r ú s o d á s t. E l ő f o r d u l azonban, hogy a szomszéd telek beépítése nem ad lehetőséget a zártsorú csatlakozásra. Új építés vagy bővítés esetén ilyenkor a minimális tűztávolságot el kell hagyni. A jelenlegi szabályozás megtartása azonban a jövőben is indokolt, amennyire csak lehet támogatva a hagyományos beépítési formákat. 21

22 Javasolt bővítési megoldások, amelyek a kialakult hagyományokhoz és utcaképhez illeszkednek: (a javasolt bővítést a sraffozott épületrész mutatja) 1 A hagyományos tömegformálású utcavonalon és oldalhatáron álló beépítés bővítési formái: 1. Az épülettömeg L alakban befordul az oldalkert felé. 2. Különálló melléképület tervezése esetén, ha a telek megfelelő szélességű, az az utcavonalon is állhat. Így nem zavarjuk meg a főépület sok esetben értékesés hagyományos tömegkialakítását. 2 22

23 3 3. Zártsorú vagy hézagosan zártsorú, utcával párhuzamos gerincű épület bővítése lehetőség szerint a hátsókert felé történjen, az átalakítás során az utcai homlokzati nyílásrendet ajánlott megtartani. 23

24 ÉPÜLETMAGASSÁG Az eredeti településrészen idegenként hatna a két teljes épületszint magasságú beépítés, ezért javasolt az építménymagasság 4,5-5 m körüli értéken történő szabályozása. Ennél a magasságnál még belefér egy tetőtér-beépítés a földszinten kívül. 24

25 TETŐHAJLÁSSZÖG A tetőhajlásszög ajánlott értékének szigorú keretek közé szorítása nem célja a kézikönyvnek. Ennek oka, hogy a falusi épületek jellemző bővítési formája volt a tornác beépítése és/vagy az épülettömeg oldalirányú bővítése 1-2 helyiséggel, de eltérő tetőhajlásszöggel. Ezt a formát nem lehet idegenként kezelni, mégha asszimetrikus épülettömeg lesz is a végeredmény. Erre sok pédát találunk Vaskúton. A túl meredek tetőforma azonban nem jellemző a térségben, ezért az 50 -nál nagyobb hajlásszögű tetőkialakítást lehetőleg kerüljük TETŐFORMA Az eredeti településrészen a nyeregtető és a csonka kontyolt nyeregtető jellemző. A sátortetők, különösen a tagolt sátortetők alkalmazása alacsony hajlásszöggel ( mediterrán tető), településképi szempontból nem ajánlott. 25

26 26

27 SZÍN A esztétika és az illeszkedés sem egzakt fogalmak, de leginkább szubjektív egy szín megítélése lehet. Ezért a részletes javaslattétel és szabályozás ezen a téren különösen nem indokolt. Egy élénk színnel kiemelt épületrész is lehet szép az összhatás tekintetében. Összességben, ajánlásként elmondható, hogy az élénk színek nagy felületen történő alkalmazása nem javasolt, különösen az utcai homlokzaton. Ez az ajánlás a tetőfedés színválaszátára is igaz. 27

28 KERÍTÉSEK Vaskúton elsősorban a zárt kerítés terjedt el. Építés vagy átépítés során lehetőség szerint tartsuk meg ezt a hagyományt. A kerítéseknél, de az utcáról látható tetőfelületeknél is kerüljük a hullámpala vagy trapézlemez, drótszövet alkalmazását. 28

29 6.2 VEGYES KARAKTERŰ FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZRE TELEPÍTÉS A jellememző beépítési mód e településrészeken is az utcavonalon és oldalhatáron álló. Szinte csak néhány utcaszakasz kivétel ez alól. Üres telek beépítése esetén tehát a szomszédos ingatlanok beépítéséhez ajánlott illeszkedni előkert szempontjából ÉPÜLETMAGASSÁG Nem jellemző, de előfordul kétszintes (földszint + emelet) beépítés a településen. Az épületmagasságotajánlott tehát 6 m körül szabályozni. A hároszintes épületek már i d e g e n k é n t h a t n á n a k a f a l u s i a s k a r a k t e r ű v a s k ú t i u t c a k é p b e n. 29

30 TETŐHAJLÁSSZÖG A tetőhajlásszög ajánlott értékének szigorú keretek közé szorítása ezen a településrészen sem cél. U g y a n a z o n a j á n l á s o k é r v é n y e s e k i t t i s, m i n t a z e r e d e t i t e l e p ü l é s r é s z n é l. 30

31 Szintén sok helyen láthatjuk, hogy az így kialakult asszimetrikus épülettömeget úgy ellensúlyozták, hogy az oromfal és a kerítés lépcsőzetes kialakítással kapcsolódik egymáshoz. 31

32 TETŐFORMA A településrész építészeti kialakítás szempontból vegyesebb képet mutat, ami a tetőformában is megnyilvánul. Ajánlott azonban a túlzottan tagolt mediterrán jellegű tetőforma mellőzése. 32

33 6.3. KERTVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZRE TELEPÍTÉS Új lakóépület építése esetén az előkert szempontjából igazodjunk a szomszédos telkek beépítéséhez MAGASSÁG Ezekben az utcákban szinte kivétel nélkül háromszintes épületek (mélyföldszint + földszint + tetőtér) találhatók, így nem hat idegenként akár a két teljes építményszint sem új beépítésnél. Az épületmagasságot ajánlott 6-7 m körül szabályozni. Ennél magasabb épületek már itt is idegenként hatnának TETŐFORMA A tetőforma kivétel nélkül utcával párhuzamos gerincű nyeregtető, új beépítésnél ehhez illeszkedjünk. 33

34 7. ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK Vaskúton több helyen fennmaradt még a nyitott tornác (vagy gang). Hagyományos megjelenésén felül hasznos építészeti funkciója is van: nyáron magasabb napállás esetén megfelelő védelmet nyújt, alacsonyabb, téli napállás esetén pedig megfelelő benapozást biztosít. A megközelítőleg észak-déli hossztengelyű, hosszú utcáknak köszönhetően Vaskúton is kiváló tájolású oldalkert felé néző homlokzatok jöttek létre. Így a tornácok minimális átalakításával, üvegezésével, ahol a benapozási feltételek adottak, kiváló napterek alakíthatók ki. 34

35 7.1. KAPUK Az épületek kis-és nagykapuinak kialakítása is bizonyítja, hogy régen az emberek mennyire figyeltek a részletekre. A gazdagon díszített kapuk nagyon sok helyen fennmaradtak Vaskúton. 35

36 A fennmaradt szárazkapuk (lent) jellemzően helyi védelemben részesülnek, mint építészeti részletek, de a lemez vagy kovácsoltvas kapuk közt is találunk sok megőrzésre méltót, ha értékvédelemmel nem is érintettek. 36

37 7.2. AJTÓK, ABLAKOK A gazdag részletképzés az ajtók ablakok egykori kialakításában, díszítésében is megnyilvánult. Természetesen példaértékű, ha minden egyes tok és szárnydíszt megtartunk vagy helyreállítunk a felújítás során, de az építészet és az értékvédelem ma már nem erről szól. A védett épületeknél is jogos tulajdonosi igény az energiatakarékosság, ha jogszabály nem is követeli meg. N y í l á s z á r ó - c s e r e e s e t é n, v é d e t t é p ü l e t e k n é l, épületrészeknél mindenképp ragaszkodjunk a fa nyílászárókhoz. A z a n y a g h a s z n á l a t t a l é s a z e r e d e t i h o m l o k z a t i n y í l á s r e n d, n y í l á s m é r e t e k m e g t a r t á s á v a l m á r sokat tettünk az illeszkedés és értékvédelem terén, h a a z e r e d t i k é t s z á r n y ú p a l l ó v a g y g e r é p t o k o s s z e r k e z e t i k i a l a k í t á s t n e m i s t a r t j u k m e g. A történeti ablakok felújításának számos jó és bevált p é d á j a v a n a z e r e d e t i s z e r k e z e t i k i a l a k í t á s m e g t a r t á s a e s e t é n i s. J e l e n t ő s j a v u l á s t é r h e t ü n k e l a h ő é r z e t t e r é n p é l d á u l a s z á r n y a k ü v e g e z é s é n e k a c s e r é j é v e l. E z t j e l l e m z ő e n a z a b l a k s z e r k e z e t e g é s z é n e k á l l a p o t a d ö n t i e l. A régi ablakok vízszintes tokosztóján gyakori motívum a környéken a tojásgörbe. 37

38 A régi ablakok hasznos kiegészítője volt a belső spaletta mely hő és zajvédelem szempontjából javította fel a szerkezetet. Megtartásuk, felújításuk ma is hasznos. A régi ajtók, ablakok megtartása esetén figyeljünk arra, hogy az apró részletekkel n e r o n t s u k e l a z ö s s z h a t á s t. 38

39 7.3. ANYAGHASZNÁLAT A régi épületek építésekor a mai építőanyagok töredéke állt csak rendelkezésre, mégis szép és tartós épületeket tudtak létrehozni. A legtöbb fennmaradt hódfarkú c s e r é p f e d é s s e l a t ö r t é n e t i t e l e p ü l é s r é s z u t c á i n t a l á l k o z h a t u n k. Tetőfelújítás esetén részesítsük előnyben az égetett agyag cserépfedést, a szomszédos épületekhez színárnyalatban igazodva. Ma már számtalan szín és méretválaszték áll rendelkezésünkre. Statikai korlátok esetén megfelelő kompromisszum lehet a színben illeszkedő cserepes lemez. A homlokzatoknál lehetőség szerint az egyszerű megoldásokat alkalmazzuk (például vakolt felületek), ami természetesen nem jelenti a korszerű építőanyagok kizárását. L e h e t ő l e g k e r ü l j ü k a s z á m t a l a n f o r m á b a n e l é r h e t ő m ű k ő b u r k o l a t o k a t. 39

40 40

41 A Kiss Ernő utcában található jellegzetes verébdeszka motívumok. 41

42 8. KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA A falu legrégebbi utcáit széles keresztmetszet jellemzi, ami a település szélein még inkább kibővül. Ez sok magyar település esetén észrevehető, kialakulását a legeltető állattartás indokolta, a külterület felé hajtott csordák létszáma ugyanis folyamatosan nőtt. Ez Vaskúton a Kossuth és Damjanich utcáknál szembetűnő. A Damjanich utca (fent) és a Kossuth utca (lent) kiszélesedése. 42

43 8.1. ZÖLDFELÜLETEK KÖZPARKOK V a s k ú t l e g n a g y o b b k ö z ö s s é g i zöldfelülete a templom téri közpark. F e j l e t t n a g y l o m b k o r o n á j ú é r t é k e s f a f a j o k i s m e g t a l á l h a t ó a k i t t. A t ö b b s z i n t e s n ö v é n y á l l o m á n y m e g t a r t á s a a j ö v ő b e n i s j a v a s o l t. Számos szobor emlékmű, utcabútor gazdagítja. A b u r k o l a t o k é s a p a r k b e r e n d e z é s i t á r g y a i a t e m p l o m, m i n t h e l y i védett épület környezetéhez méltóak. 43

44 A községi temető nem sorolható a közpark kategóriába, de értékes faállományának (gesztenyesorok) megtartása kiemelt figyelmet érdemel. 44

45 UTCAFÁSÍTÁS Utcafásításnál az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni: - A telepítés őshonos fajokból történjen. Az inváziós idegenhonos növényfajták telepítését természetvédelmi irányelvek, jogszabályok tiltják. - Egyes közművek légvezetékei közép és hosszabb távon is fennmaradhatnak, ezért gondolni kell a kifejlett fa termetére is. - A kiemelt utcákban (pl. Kossuth utca, Templom tér) lehetőség szerint azonos fajták kerüljenek telepítésre. Ez az egységes utcakép és az üzemeltetés szempontjából is előnyösebb. 45

46 Utcafásításra javasolt fafajok: virágos gömb kőris gömbszivar A díszfákon kívül gyümölcsfák is szóba jöhetnek, azokban az utcákban ahol nem tervezett egységes fasorok kialakítása. hárs Jellemzőbb tájidegen vagy inváziós fajok, amiket közterületen ne telepítsünk. bálványfa (ecetfa) akác keskenylevelű ezüstfa magas aranyvessző feketefenyő 46

47 EGYÉB ZÖLDFELÜLETEK A közterületi zöldfelületek gondozásában a lakosság is jelentős szerepet vállal. A z o k b a n a z u t c á k b a n, a h o l n e m tervezett egységes utcafásítás, lágyszárú növények és/vagy kisebb lombkonájú díszfák, gyümölcsfák telepítése ajánlott. Az utcaképbe illeszkedést segíthetik a homlokzatra vagy kerítésre futtatott kúszónövények is. 47

48 JAVASLAT ZÖLDFELÜLETI VÁLTOZTATÁSOKRA A Damjanich utca páratlan oldalának végén található utcakép-részlet építészetileg rendkívül értékes. (Damjanich utca 127 házszámtól a Damjanich utca 141-ig tartó szakasz) Az épületek mindegyike helyi védelem alatt áll. Díszes utcai homlokzataikat azonban a közterületen több sorban található örökzöldek - köztük a tájidegen oszlopos tuják - szinte teljesen kitakarják. Kivágásuk esetén kis termetű, gömb koronájú díszfák telepítése javasolt (pl. gömbszivar). 48

49 A Templom téri közparkot egységes fasorok határolják, de a park belső területein jócskán akadnak még üres területek. Ez különösen az alábbi műholdkép részleten szembetűnő. A parkon belül jellemzően hársfa csoportok találhatók. A park funkciókkal történő bővítésére (pl. játszó- és/vagy sporteszközök kihelyezése) vagy fásításra tehát még bőven van lehetőség. 49

50 8.2. KÖZMŰVEK Településképi szempontból is indokolt, hogy a közművek légvezetékei a hálózatfejlesztések és a rekonstrukciók során a földben legyenek v e z e t v e. A k ö z é p f e s z ü l t s é g ű h á l ó z a t f é m oszlopkapcsolói és transzformátorai zavaróak a településközpontban és a jelentős építészeti é r t é k k e l r e n d e l k e z ő u t c a s z a k a s z o k o n. Különösen a Templom téren található közparknál, ahol több egyedi tájérték és helyi védett épület található. 50

51 8.3. UTCABÚTOROK, BURKOLATOK Különösen a műemléki védettségű Kálvária-domb és a jelentősebb helyi védelem alatt álló épületek, egyedi tájértékek környezetében fontos, hogy az utcabútorok, térburkolatok a védett építészeti érték megjelenésére ne legyenek káros h a t á s s a l. E r r e j ó p é l d a a K á l v á r i a - d o m b k ö r n y e z e t e. 51

52 9. JÓ PÉLDÁK, ÉPÜLETEK ÉPÜLETRÉSZEK Napjainkban, különösen a kisebb településeken az új épületek építése helyett hangsúlyosabb szerepet kell kapnia a meglévők felújításának. Ezt a demográfiai adatok - csökkenő, kedvezőbb esetben stagnáló lakosságszám, illetve a lakásállomány kora és műszaki állapota is indokolja. Vaskúton is találhatunk szépen karbantartott és felújított épületeket, az alábbi épületek pedig bizonyítják, hogy az értékvédelem és a felújítás nem zárja ki egymást. A jobb oldali kép régi, védett épületek nyílászáróinak felújítására ad jó példát. Az anyaghasználat fa, a szárnyosztók hangsúlyosak. A képen nem látszik, de a belső spaletta is megmaradt. Az alsó képen szereplő épület szintén a hagyományos falusi épülettömeg utcai homlokzatának színezésére ad kiváló példát. 52

53 Helyi védelem alatt nem álló, de hagyományos épülettömegű lakóházak felújítása során is lehetőség szerint tartsuk meg az eredeti nyílásrendet az utcai homlokzatokon. A rendelkezésre álló nagyszámú homlokzatburkoló anyag (szeletelt tégla, kövek, műkövek) alkalmazása esetén a kevesebb néha több elv szerint járjunk el. Megéri figyelmet fordítani a kerítések építése során a bontott tégla esztétikus falazásásra. A nagy felületű tömör kerítéseket pedig kellőképpen ellensúlyozhatjuk átgondolt növénytelepítéssel (futónövények) is. 53

54 10. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK A készülő településképi szabályozás nem kíván a fejlődés és korszerűsítés útjában lenni, különösen nema megújuló energiát hasznosító gépészeti rendszerek tekintetében. A technológia fejlődése magával fogja hozni a tetőfedésbe - ezáltal az utcaképbe is - egyre inkább illeszkedő rendszerek elterjedését, amelyek már napjainkban is rendelkezésre állnak, viszont még nem terjedtek el. Utcaképi szempontból enyhít az ilyen rendszerek megjelenésén, ha az épület hátsó traktusán is elegendő felületű és kedvező tájolású tetőfelület található. E g y h a g y o m á n y o s f a l u s i a s k ö r n y e z e t b e n i g e n zavaróak tudnak lenni a klímaberendezések kültéri egységei. Ezeket utcai homlokzaton ne helyezzük el. Kedvezőbb megoldás az oldalkert felé néző homlokzat, különösen ha a kültéri egységet egy kiugró épületrész közelében, annak takarásában helyezzük el, vagy növényzet (pl fa) takarja. 54

55 Vaskút... Ahová érdemes visszatérni. AZ ARCULATI KÉZIKÖNYVET KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÓZSEF - MEGBÍZOTT FŐÉPÍTÉSZ KÖZREMŰKÖDÖTT: ALSZEGI ZOLTÁN - POLGÁRMESTER TÓTH ISTVÁNNÉ - JEGYZŐ FRIEDRICH ATTILA - MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ Impresszum: A 4. fejezetben szerplő képanyag, illetve a 40,44 és 55. oldalon található képek a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása. 55

MUNKAKÖZI ANYAG! TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VASKÚT

MUNKAKÖZI ANYAG! TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VASKÚT MUNKAKÖZI ANYAG! TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV VASKÚT 2017 Tartalomjegyzék 1. ELŐSZÓ...3 2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...4 3. ÖRÖKSÉG...5 4. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK...9 5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Részletesebben

BÁTMONOSTOR MUNKAKÖZI ANYAG! TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

BÁTMONOSTOR MUNKAKÖZI ANYAG! TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV BÁTMONOSTOR MUNKKÖZI NYG! TELEPÜLÉSKÉPI RCULTI KÉZIKÖNYV 2017 ELŐSZÓ Jelen Kézikönyv fő célja Bátmonostor építészeti és természeti értékeinek, jellgzetességeinek bemutatásán keresztül az itt élő vagy a

Részletesebben

Győrújfalu településképi rendeletének módosítása

Győrújfalu településképi rendeletének módosítása Győrújfalu településképi rendeletének módosítása Győrújfalu közigazgatási területén a Győrújfalui csatorna Győr felőli oldalán a falusias beépítéstől eltérő, többszintes lakópark épül. A településképi

Részletesebben

HELYI ÉRTÉKVÉDELEM. Katolikus templom. Rendeltetési mód: Építés éve: Beépítési mód: Beépítési százalék: Építmény magasság: Védendő értékek:

HELYI ÉRTÉKVÉDELEM. Katolikus templom. Rendeltetési mód: Építés éve: Beépítési mód: Beépítési százalék: Építmény magasság: Védendő értékek: HRSZ.: 2270 CÍM: Ady Endre utca 1. Katolikus templom szabadonálló 15% A templom és parókia minden eleme, az I. világháborús emlékmű, az udvari kegyeleti kereszt HRSZ.: 1207 CÍM: Arany János u. 10. lakóház

Részletesebben

GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE 2017. DECEMBER HELYI VÉDELEMRE ÉPÍTMÉNYEK ÉS RÉSZLETEK Görcsönydoboka, Csele u. 032/15 hrsz. M kálvária A templom mögötti dombon álló kálvária épített

Részletesebben

1. MELLÉKLET A../2017. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET, 2. FEJEZETE: A HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 'ELEMEK'

1. MELLÉKLET A../2017. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET, 2. FEJEZETE: A HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 'ELEMEK' 1. MELLÉKLET A../2017. ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET, 2. FEJEZETE: A HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ 'ELEMEK' KATEGÓRIA I. Postai cím Hsz. Hrsz. Rendeltetés 1. Ady Endre u. 1. 2270 Katolikus templom, parókia,

Részletesebben

NÉMETKÉR KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE februári adatok alapján frissítve

NÉMETKÉR KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE februári adatok alapján frissítve NÉMETKÉR KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE 2018. februári adatok alapján frissítve Németkér, Ady Endre u. 19. 254, 255, 256 H1 lakóépület (tájház) és utcai kerítés A zsúpfedeles kis lakóház a zsellérházak

Részletesebben

Településképi Arculati Kézikönyv

Településképi Arculati Kézikönyv A településkép védelmének, alakításának új lehetőségei Településképi Arculati Kézikönyv Településképi rendelet Az építészet, az építés közügy A Településképi Arculati Kézikönyv a közösségek saját döntése

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

A köztemetőben áll az 1900-ban épült 1900-ban épült a Kovács család kápolnája. Az eredeti fa bajárati ajtó és a kovácsoltvas kereszt értékes részei az építménynek. Ugyancsak a köztemetőben áll egy téglaarchitektúrájú

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló

Részletesebben

CÍM 5609 sz. út mellett. HELYRAJZI VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA 09 hrsz. H1. FUNKCIÓ Szent Vendel kápolna

CÍM 5609 sz. út mellett. HELYRAJZI VÉDETTSÉGI KATEGÓRIA 09 hrsz. H1. FUNKCIÓ Szent Vendel kápolna 5609 sz. út mellett 09 hrsz. H1 Szent Vendel kápolna Az állatvész elmúltávalhálából, a falu Állagmegóvás. egykori legelője szélén 1866-ban épített kápolna és az előtte álló kereszt jelentős építészeti

Részletesebben

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről

Részletesebben

Ahol a tornác végigfut az épület mentén, ott megjelenhet az utcai kapu.

Ahol a tornác végigfut az épület mentén, ott megjelenhet az utcai kapu. 21 Ahol a tornác végigfut az épület mentén, ott megjelenhet az utcai kapu. Előfordul a homlokzat tengelyére illesztett három ablakos változat is, itt vélhetően két helyiség néz az utcára. Mint korábban

Részletesebben

Előszállás. 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelet. A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

Előszállás. 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelet. A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke Előszállás 1. melléklet a /2017. ( ) önkormányzati rendelet A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke 1. fejezet Helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása

Részletesebben

2. ábra 55. oldal. 3. ábra 43. oldal

2. ábra 55. oldal. 3. ábra 43. oldal A főépítészi tevékenységem bő egy éve alatt közel 50 településképi bejelentési eljárást folytattunk le, ami azt mutatja, hogy a település lakossága aktív a lakókörnyezetük felújításában. Ez nagyon örömteli,

Részletesebben

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL

0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL 0 KL - 1 KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSSEL BEÉPÍTETTSÉ G meglévő teleknagyság 250 m 2 alatt 250-500 m 2 között 500 m 2 felett 60 (75)* de max.137,5(175) a telek beépítési százalék (% max) m

Részletesebben

Bakonypölöske TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Bakonypölöske TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV Bakonypölöske TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Bakonypölöske bemutatása... 4 3. Örökségünk... 6 4. Eltérő karakterű településrészek Bakonypölöskén... 7 Történeti településrész...

Részletesebben

A Fő utca 102 szám alatti tornácos parasztház Régi építésű, kontyolt. cserépfedésű vályogépület.

A Fő utca 102 szám alatti tornácos parasztház Régi építésű, kontyolt. cserépfedésű vályogépület. Egyedi tájértékek A településen összesen 72 darab egyedi tájérték található mely közül a helyi védett és műemléki védettségű épületeket már említettük. Az egyedi tájértékek típusoktól függetlenül az adott

Részletesebben

MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE 1 MADOCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2017.(VII.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SOMBEREK KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE

SOMBEREK KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE SOMBEREK KÖZSÉG HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTERE 2017. DECEMBER Somberek, Kossuth Lajos u. 68. 658 H1 lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés A fésűs beépítési mód szerint épült falazott tornácos hagyományos

Részletesebben

A rendelet megalkotásának napja: május 27.

A rendelet megalkotásának napja: május 27. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete a Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (VI.27.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1)

Részletesebben

Újfehértó. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítése és társadalmasítása

Újfehértó. Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítése és társadalmasítása Újfehértó Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet készítése és társadalmasítása Előadók: Gonda-Magyar Andrea és Labbancz András Újfehértó, 2017. június 6. Bevezető Lakókörnyezetünk színvonala

Részletesebben

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete. Jánoshalma Város településképének védelméről

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete. Jánoshalma Város településképének védelméről Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. ( ) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város településképének védelméről Jánoshalma Városi Önkormányzat a településkép védelméről szóló 2016.

Részletesebben

ÉRTÉKVIZSGÁLAT a helyi védelemre méltó értékről, a Kossuth L u. 56. épületen, és a helyi védett építmények kiegészítéséhez

ÉRTÉKVIZSGÁLAT a helyi védelemre méltó értékről, a Kossuth L u. 56. épületen, és a helyi védett építmények kiegészítéséhez ÉRTÉKVIZSGÁLAT a helyi védelemre méltó értékről, a Kossuth L u. 56. épületen, és a helyi védett építmények kiegészítéséhez Alulírott Körmendy János okl. építészmérnök, Hegykő megbízott főépítésze nyilatkozom,

Részletesebben

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2004. (XI. 25.) ÖR. sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2016. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről

Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelete a helyi egyedi védeleméről Kocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

B Á T A A P Á T I K Ö Z S É G

B Á T A A P Á T I K Ö Z S É G B Á T A A P Á T I K Ö Z S É G É R T É K L E L T Á R A BELSŐ EGYEZTETÉSRE 2017. KÉSZÜLT BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016.

Részletesebben

Helyi Építési Szabályzat: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

Helyi Építési Szabályzat: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI LAKÓTERÜLETEK Helyi Építési Szabályzat: BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 30. Általános előírások a lakóterületekre 43. (1) Lakóterületen az építési helyen belül a tűzvédelmi távolságok

Részletesebben

Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve

Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve 63 A felújításnál az épület minden fontos elemét megőrizték. Megmaradt a füles homlokzat, a három ablakot összefogó két párkány. Jók a színek, a tetőfedés egyszerű cserépfedése korhű. Az épületek esetében

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati 1 rendelete az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről Sárbogárd Város Önkormányzat

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Kérdőív. Tisztelt Lakosunk!

Kérdőív. Tisztelt Lakosunk! Kérdőív Tisztelt Lakosunk! Szeretnénk minél pontosabb képet kapni a településen élők véleményéről a Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez. A kitöltés természetesen névtelen, az adatokat titkosan

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és védendőnek

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV (TAK) és A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET KÉSZÍTÉSE Mátészalka-Lakossági fórum Előadó: Végh József okl. építészmérnök, városépítési szakmérnök Art Vital Kft. 2017.június.08.

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat

110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat 110/2012 (IX. 10.) sz. kt. határozat Csór Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a településkép védelméről szóló rendelet elfogadásával összefüggésben

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének. a településkép védelméről szóló rendelet elfogadásával összefüggésben Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló rendelet elfogadásával összefüggésben Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

7. melléklet a 11/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet HELYRAJZI SZÁM CÍM ÉPÍTMÉNY NEVE 23 ALKOTMÁNY UTCA 27. LAKÓÉPÜLET KERÍTÉS

7. melléklet a 11/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet HELYRAJZI SZÁM CÍM ÉPÍTMÉNY NEVE 23 ALKOTMÁNY UTCA 27. LAKÓÉPÜLET KERÍTÉS 7. melléklet a 11/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelet Értékleltár - A helyi védelem alatt álló építészeti elemeinek részletes bemutatása 23 ALKOTMÁNY UTCA 27. LAKÓÉPÜLET KERÍTÉS - az épület tömege

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

Ganna TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Ganna TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV Ganna TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Ganna bemutatása... 4 3. Örökségünk... 6 4. Eltérő karakterű településrészek Gannán... 14 Történeti településrész... 16 Intézményi

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI

A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 6. sz. melléklet Vegyes területek A TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLETEK (Vt) ÉPÍTÉSI ÖVEZETEINEK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSAI 11. (1) A településközpont vegyes építési övezetek intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási

Részletesebben

1.1. Készítésben együttműködő partnerek

1.1. Készítésben együttműködő partnerek TAK előzetes tájékoztató Penc, 2017. június 7 NEMZETI ÉPÍTÉSZETPOLITIKA (2015. október) feladata, hogy bemutassa a minőségi épített környezet megteremtése mellett, hogyan lehet hatékonyabb a lakosság szolgálata,

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti

Részletesebben

Csopak helyi építészeti értékei egyedi értékek leltára

Csopak helyi építészeti értékei egyedi értékek leltára 0 1 Csákányhegyi u. 18. 1476 RENDELTETÉS: pince, présház érték jellege: védett további védelemre nem javasolt építés és a rendeltetés története: Az 1983-ban épült pince a helyi formát követi. A bejárat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2008. (XII.18.) számú rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2008. (XII.18.) számú rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2008. (XII.18.) számú rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 26/2008. (XII.18.) számú rendelete

Részletesebben

KOMLÓSKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Módosítása 2017.

KOMLÓSKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Módosítása 2017. KOMLÓSKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Módosítása 2017. KOMLÓSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK.sz. Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Komlóska Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

területfelhasználási egységekbe sorolja.

területfelhasználási egységekbe sorolja. Kisunyom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelete a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2000. (VI. 19.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN. A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 1.

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN. A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 1. 13. melléklet a 10/2007.(Vlll.10.) önkormányzati rendelethez 1 TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 13.1 Az Lk-1 jelű építési övezet 2.legkisebb telekterület 800 m2, saroktelek

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA

AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS 1 AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA Bugyi község önkormányzata a hatályos Településrendezési eszközök módosítását tervezi.

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS ÉGHAJLAT

TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS ÉGHAJLAT TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS ÉGHAJLAT TARTALOM: A településrendezés fogalma, célja és jogi háttere A magyar települési tervrendszer A településszerkezeti terv A településszerkezet és az éghajlati problémák A szabályozási

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE Véleményeztetési dokumentáció ALÁÍRÓLAP Sióagárd településképi rendeletéhez vezető településtervező: Csaba Gyula építőmérnök, vezető településtervező TT1, É1

Részletesebben

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK

1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK 1 1.SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGOS MŰEMLÉKI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTMÉNYEK ÉS MŰEMLÉKI KÖRNYEZETÜK ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNYEK Draskovich-kastély, ma diákotthon Köztársaság tér 7. 976 hrsz. M 378 M ll. Kastélykert,

Részletesebben

MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE

MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE MADOCSA TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETE 1 Madocsa Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2017.(VII.3.) önkormányzati rendelete a község településképének védelméről (Egységes szerkezetben a.../2017.(...)

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. telefon: (30) 364 3996 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2015. ÉVI 2. MÓDOSÍTÁSA alátámasztó munkarészek

Részletesebben

Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Erdőkertes Község Önkormányzat 1/2014. (II. 28.) sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Magyarország Alaptörvénye XXI. cikk (1) bekezdésében rögzíti, hogy Magyarország elismeri

Részletesebben

Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve

Dunaszentgyörgy településképi arculati kézikönyve 11 A betelepülő kisnemesek révén az átlagos településekhez képest jóval nagyobb számban épültek kis kúriák, utcával párhuzamos gerincű polgárházak. Ezek zöme szintén utcafronton áll. A következő jellegzetes

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX. 23.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 2. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 1. Kossuth utcai korrekció Kossuth utca és Telepi út találkozásában lévő 1036 hrsz-ú saroktelek tulajdonosa 1990. évi kisajátításra hivatkozva kéri telkének út rovására történő

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016. (IV.27. ) számú önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016. (IV.27. ) számú önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5./2016. (IV.27. ) számú önkormányzati rendelete A településképi véleményezési eljárásról Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ganna TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Ganna TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV Ganna TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Ganna bemutatása... 4 3. Örökségünk... 6 4. Eltérő karakterű településrészek Gannán... 11 Történelmi beépítés... 14 Új beépítés...

Részletesebben

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN. A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 1.

TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN. A. Az építési telek kialakítására és beépítésére vonatkozó paraméterek 1. 13. melléklet a 10/2007.(Vlll.10.) önkormányzati rendelethez 1 TELEKALAKÍTÁSI ÉS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLETEN 13.1 Az Lk-1 jelű építési övezet 2.legkisebb telekterület 800 m2, saroktelek

Részletesebben

JÁSZLADÁNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017

JÁSZLADÁNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017 JÁSZLADÁNY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Jászladány bemutatása 4 Településtörténet 4 Településszerkezet 5 3. Örökségünk 9 Védett természeti értékek 9 Épített

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE. a településkép védelméről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtása során 2017

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE. a településkép védelméről szóló évi LXXIV. törvény végrehajtása során 2017 a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti

Részletesebben

PÉR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

PÉR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.199-10 PÉR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I I Változások

I I Változások I I. 1. 3. Kunszentmiklós rendelkezik településszerkezeti tervvel. A változásokat a 2006-ban jóváhagyott hatályos településszerkezeti tervhez (továbbiakban: alapterv) viszonyítjuk. Hálózati elemek Főbb

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

Nóráp TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Nóráp TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV Nóráp TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Nóráp bemutatása... 4 3. Örökségünk... 6 4. Eltérő karakterű településrészek Nórápon... 11 Történeti településrész... 13 Gazdasági

Részletesebben

Érdekes a Várdomb utca szerkezete: az útpálya mélyebben halad, a lakóházak két oldalt kis emelkedőn helyezkednek el.

Érdekes a Várdomb utca szerkezete: az útpálya mélyebben halad, a lakóházak két oldalt kis emelkedőn helyezkednek el. 46 A különböző karakterű épületek egymás mellett élése sem zavaró, ha a házak tömege nagyjából azonos, ráadásul az épületek előtti közterület is gondozott, beállt növényesítésű, ami vélhetően a lakókat

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BUDAPEST III. KERÜLET ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 a a Budapest III. kerület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018. (...) Önkormányzati rendelete Tomajmonostora Község településképének védelméről

Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018. (...) Önkormányzati rendelete Tomajmonostora Község településképének védelméről Tomajmonostora Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2018. (...) Önkormányzati rendelete Tomajmonostora Község településképének védelméről Tomajmonostora Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A HELYI TELELPÜLÉSKÉPI VÉDELEM ESETEI

A HELYI TELELPÜLÉSKÉPI VÉDELEM ESETEI 1. melléklet A helyi településképi védelemről szóló Szomód Község /2017. (.) ök. rendeletéhez 1. TERÜLETI VÉDELEM A HELYI TELELPÜLÉSKÉPI VÉDELEM ESETEI 1.1 A településszerkezetileg védett történelmi településmag

Részletesebben

F E L S Ő N Y É K K Ö Z S É G

F E L S Ő N Y É K K Ö Z S É G F E L S Ő N Y É K K Ö Z S É G É R T É K L E L T Á R A BELSŐ EGYEZTETÉSRE 2017. KÉSZÜLT FELSŐNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II.01.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt.

Söréd Község Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK I. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 1. Vizsgálat 1.1. Elhelyezkedés Söréd község Fejér megye észak-nyugati határához közel, Székesfehérvártól 16 km-re helyezkedik el. A települést DNy ÉK-i irányban

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének A TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ a8/2014. (III.31.), 35/2014. (X.29.), 7/2015. (III.30.), 5/2016.(II.26.) és a 10/2017. (II.24.)önkormányzati

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013 (IX.24.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról egységes szerkezetben a 14/2014. (IX.15.); és a 8/2015. (IV.24.) sz. rendelettel

Részletesebben

RENDELET TERVEZET 1. (1) (2) (3)

RENDELET TERVEZET 1. (1) (2) (3) RENDELET TERVEZET Kemeneshőgyész Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2019.(..) önkormányzati rendelete Kemeneshőgyész Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 5/2016.(IV.14.)

Részletesebben

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. ( ) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 24/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Gödöllő Város Képviselő-testülete

Részletesebben

GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSE ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS

GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSE ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ELŐKÉSZÍTÉSE ELŐZETES PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁS 2017.05.31. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben